• Ei tuloksia

Imperialismin ja kolonialismin tuolle puolen näkymä

N/A
N/A
Info
Lataa
Protected

Academic year: 2022

Jaa "Imperialismin ja kolonialismin tuolle puolen näkymä"

Copied!
1
0
0

Kokoteksti

(1)

I T T E E SE

SÄ

TA

PAHT UU

45

T I E T E E S S Ä TA PA H T U U 2 / 2 0 0 6

KIRJALLISUUTTTA

Connolly, Jennifer M. & Slaughter, Virginia & Mealey, Linda (2004): ”The Development of Preferences for Specifi c Body Shapes”. The Journal of Sex Research 41 (1): 5-15.

Etcoff, Nancy (1999): Survival of the Prettiest – The Science of Beauty. New York: Anchor Books.

Geary, David C. & Vigil, Jacob & Byrd-Craven (2004):

”Evolution of Human Mate Choice”. The Journal of Sex Research 41 (1): 27-42.

Raatikainen, Panu (2004): Ihmistieteet ja fi losofi a. Hel- sinki: Gaudeamus.

Singh, Devendra (2004): ”Mating Strategies of Young Women: Role of Physical Attractiveness”. Journal of Sex Research 41 (1): 43-54.

Tammisalo, Osmo (2005): Rakkauden evoluutio – Ihmisen parinvalinnan biologiaa. Helsinki: Terra Cognita.

Tieteessä tapahtuu -lehdessä 8/2005 Eino Lyy- tinen vastasi selventävästi kirjoitukseeni, joka oli lehdessä 7/2005. Kuten hän tuo esil- le, olisi imperialismin ja kolonialismin jälki- vaikutusten pohtiminen tärkeää. Samaan ai- heeseen tarttui myös Timo Särkkä pohties- saan samaisessa lehdessä mahdollisuuksia se- littää ”siirtomaaperinnön sitkeää elämää Bri- tannian entisten siirtomaiden arkitodellisuu- dessa”. Näillä perustein toivoisi viriävän kes- kustelua, ei vain Britannian vaan koko kolo- niaalisen maailman perinnön vaikutuksista – myös Suomessa ja Suomeen.

Jälkikoloniaalin teorian leimaaminen ideolo- giseksi kiihkoksi ja intohimoksi, kuten Särk- kä sitä luonnehtii, ei vuorostaan tee oikeutusta tuon teoriakentän monimuotoisuudelle ja -läh- töisyydelle.

Kriittisessä teoriassa, johon jälkikoloniaa- li teoriakin voidaan lukea, on toki myös enem- män tai vähemmän ideologisia tai utooppisia

näkökulmia, mutta siihen kuuluu myös avoin kontekstualisointi ja positiointi (esimerkiksi de- konstruktion tai feminismin tavoin), jolloin nuo lähtökohdat asetetaan kriittisen tarkastelun alaiseksi eikä oleteta jonkinlaista ideaalista tie- teen kontekstistaan ja tekijästään vapaata objek- tiivisuutta.

Itse erityisesti intialaisen jälkikoloniaalin kir- jallisuuden ja kulttuurin tutkijana voin vain toi- voa, että keskustelu aiheesta jatkuu, koska joka tapauksessa kolonialismin ja imperialismin vai- kutusten arviointi on ristiriitaista ja vasta aluil- laan. Osaltaan tätä kritiikkiä käydään avoimen globalisaatiokriittisissä taloudellis-poliittisissa ympyröissä, mutta vastaavasti tarvitaan tutki- muksellisia

Kirjoittaja on erikoistutkija Joensuun yliopiston Vie- raiden kielten laitoksella ja dosentti Jyväskylän yli- opiston Nykykulttuurin tutkimuskeskuksessa.

Imperialismin ja kolonialismin tuolle puolen

Joel Kuortti

Viittaukset

LIITTYVÄT TIEDOSTOT

Suomen ja Venäjän historian dosentti Antti Kujalan teos Kivenmurskaajat – Kolonialismin historia ei siten voisi ilmestyä parempana hetkenä.. Kivenmurskaajat on kaivattu

Yhä enemmän tarvitaankin myös suomalaisen politiikan tutkimuksen kentällä paitsi kriittistä kes- kustelua suomalaisesta kolonialismista ja sen muun- tuneista jatkuvuuksista

Kulttuuristen diskurssien, kuten sukupuolen, seksuaalisuu- den, nationalismin ja kolonialismin, tutkimus on ollut yksi kulttuuriteorian merkittävistä tuot- teista, mutta

Tämän teorian suhteellisuuden lisäksi lienee varsin ilmeistä, ettei toisiaan pois- sulkeva jako yhtäältä teoreettisen tai käsitteellisen ja toisaalta soveltavan, empiirisen

Vuoden saamelainen Pirita Näkkäläjärvi: "Saanan valaisu on irvokas, mauton ja kolonialismin henkeä huokuva hanke" -artikkelin

ja kulttuurin sekä kääntämisen tutkijana ja opettajana, joka on tehnyt tiiviisti yhteis- työtä myös fennistien, erityisesti professori Pirkko Nuolijärven, kanssa (esim..

Tieteenalakohtaisten yhdistysten pe- rustamisjärjestys on samankaltainen, joskaan ei identtinen: Suomalaisen Kir- jallisuuden Seura vuonna 1831, Svenska

The paper preserìts a fornralism to deal with syntactic and semantic restrictions in word-fo¡mation, especially with those found in de¡ivation. a morpheme string, is