• Ei tuloksia

Developing the load monitoring of Helsinki Energy's 110 kV network

N/A
N/A
Info
Lataa
Protected

Academic year: 2022

Jaa "Developing the load monitoring of Helsinki Energy's 110 kV network"

Copied!
71
0
0

Kokoteksti

(1)

Sähkö- ja tietoliikennetekniikan osasto

Antti Rautiainen

Kuormitusseurannan kehittäminen Helsingin Energian 110 kV sähköverkossa

Diplomityö, joka on jätetty opinnäytteenä tarkastettavaksi diplomi-insinöörin tutkintoa varten Espoossa 11.2.2002

Työn valvoja Professori Matti Lehtonen

Työn ohjaaja Diplomi-insinööri Markku Hyvärinen

(2)

Tekijä: Antti Petteri Rautiainen

Työn nimi: Kuormitusseurannan kehittäminen Helsingin Energian 110 kV sähköverkossa

Päivämäärä: 11.2.2002 Sivumäärä: I+VIII+62 Osasto: Sähkö- ja tietoliikennetekniikan osasto

Professuuri: S - 18 Sähkötekniikka (sähköverkot) Työn valvoja: Professori Matti Lehtonen

Työn ohjaaja: Diplomi-insinööri Markku Hyvärinen

Sähköverkon komponenttien kuormitettavuus on perinteisesti määritetty suurimman jatkuvan kuormitusvirran mukaan. Kuormitusta lopulta rajoittava tekijä on usein lämpötila. Lämpötilaa mittaamalla saadaan suoraan määritetyksi komponenttien kuormitusaste.

Tässä työssä perehdyttiin erityisesti 110 kV kaapelien ja sähköasemien päämuuntajien kuormitusseurannan kehittämiseen lämpötilamittausten avulla. Kaapelien osalta mittauksia ei ennestään ollut ja ne tehtiin työn puitteissa. Kuormitusseurannan kehittämiseksi ohjelmoitiin käytönvalvontajärjestelmään lämpötilamittauksiin ja kuormitusvirtoihin perustuva kuumimman pisteen lämpötilan laskenta. Komponentin kuumimman pisteen lämpötilan perusteella määrättiin todellinen kuormitusaste.

Uudella menetelmällä entistä tarkemmin määritetty kuormitusaste mahdollistaa sähköverkon komponenttien lisäkuormituksen. Tämä helpottaa verkon poikkeuksellisten kytkentätilanteiden hallintaa.

Avainsanat: kuormitettavuus, kuormituksen seuranta, lämpötila, 110 kV kaapeli, päämuuntaja

(3)

Author: Antti Petteri Rautiainen

Name of the Thesis: Developing the load monitoring of Helsinki Energy's 110 kV network

Date: 11.2.2002 Number of pages: I+VIII+62

Department : Department of Electrical and Communications Engineering Professorship: S - 18 Electrical Engineering (Power Systems)

Supervisor: Professor Matti Lehtonen Instructor: M.Sc. (Eng.) Markku Hyvärinen

The ampacity of power system components has traditionally been determined according to the maximum allowable steady-state load current. Temperature is often the final factor limiting the ampacity.

The degree of loading can be directly determined by measuring temperature.

Developing the load monitoring of 110 kV cables and main transformers in substations by means of temperature measurements is examined in this work. The implementation of a cable temperature measurement system is covered as this did not exist before. An algorithm to calculate the hottest point temperature, based on temperatures and load currents, was added to the SCADA system to develop load monitoring. The real degree of loading is determined on the basis of the highest localised temperature.

The more accurate degree of loading given by the new method enables increased loading of the components in power systems. This eases the management of abnormal situations in power systems.

Keywords: ampacity, load monitoring, temperature, 110 kV cable, power transformer

(4)

Alkulause

Tämä diplomityö on tehty Helsingin Energian sähköverkkotoiminnasta vastaavassa HelenVerkossa. Työn ohjaajana toimi diplomi-insinööri Markku Hyvärinen Helsingin Energiasta ja valvojana professori Matti Lehtonen TKK:n sähköverkkolaboratoriosta.

Heille molemmille esitän parhaat kiitokseni kannustavista kommenteista ja ohjaavista projektipalavereista.

Sähköverkkoyhtiöissä investoinnit halutaan hyödyntää maksimaalisesti. Komponenttien uusimista kannattaa lykätä, jos se ei huononna käyttövarmuutta. Työssä tutkittiin kuor- mitusseurannan kehittämistä, jotta voidaan taata tietyn käyttövarmuustason säilyminen kuormien kasvaessa. Esitän kiitokseni Helsingin Energialle haastavan aiheen tarjoami­

sesta ja diplomityötutkimuksen rahoittamisesta.

Työssä tarvitsin laajaa tietämystä Helsingin Energian verkosta, verkon käytöstä ja käyt­

töä tukevista järjestelmistä. Tähän tietämykseen pääsin käsiksi osaavan henkilöstön kautta. Kiitos kaikille avustaja hyvästä työilmapiiristä!

Työssä käytettyjä laskentamenetelmien kehittämistä on tehty tämän työn sisarusprojek- teissa Teknillisessä korkeakoulussa. Kiitän hyvästä yhteistyöstä Dejan Susaa ja John Miliaria, joka avusti työssä tehdyissä käytännön mittauksissakin.

Lopuksi tahdon kiittää perhettäni kaikesta saamastani tuesta. Vaimo ja lapset antoivat elämäniloa ja rakkautta pyyteettömästi niinäkin aikoina, kun opintojen kanssa oli ras­

kasta.

Helsingissä 11.2.2002

Antti Rautiainen

(5)

Sisällysluettelo

Alkulause... Ill Merkinnät ja lyhenteet... VI

1 Johdanto... 1

2 Helsingin Energian 110 kV:n siirtoverkko... 2

2.1 Yleistä...2

2.1.1 Siirtoyhteydet...2

2.1.2 Sähköasemat...3

2.2 Kuormitettavuuden raja-arvot...3

2.2.1 Virta kuormitusasteen mittana... 3

2.2.2 110 kV:n kaapelit...4

2.2.3 Avojohdot...5

2.2.4 Muuntajat...5

2.3 Kuormitettavuuden seurantamenetelmät...7

2.3.1 Käytönvalvontajärjestelmä...7

2.3.2 Hälytysrajat...8

2.3.3 Yhteenveto... 10

2.4 Nykyinen kuormitustilanne... 10

2.4.1 110 kV kaapelit... 10

2.4.2 110 kV avojohdot... 11

2.4.3 Sähköasemat ja muuntajat... 12

2.4.4 Yhteenveto... 15

3 Suurjännitekaapelin kuormitettavuus...17

3.1 Häviölämmön lähteet... 17

3.1.1 Johtimessa syntyvät häviöt... 17

3.1.2 Johdinta ympäröivien kerrosten häviöt... 18

3.1.3 Dielektriset häviöt... 19

3.2 Lämmön siirtyminen...20

3.2.1 Kiinteä aine...21

3.2.2 Kaasu ja neste...21

3.3 Asennusolosuhteiden vaikutus...22

3.3.1 Maa...22

3.3.2 Ilma...23

3.4 Lämpötilan vaikutus vanhenemiseen...24

3.5 Lämpötilarajat...24

3.5.1 Hälytysraja...24

3.5.2 Ehdoton raja...25

4 Muuntajan kuormitettavuus...26

4.1 Häviölämmön lähteet... 26

(6)

4.2 Lämpeneminen...26

4.2.1 ON AF...27

4.2.2 OFAF...27

4.3 Lämpötilan vaikutus vanhenemiseen...27

4.4 Lämpötilarajat...28

5 Kaapelin toimintalämpötilan määrittäminen...29

5.1 Mittaus...29

5.1.1 Mittauspisteet...29

5.1.2 Mittalaitteet...30

5.2 Laskenta...31

5.2.1 Jatkuva tila...32

5.2.2 Muutostila...32

5.2.3 Kaapelille ominaiset vakiot...33

5.3 Menetelmän luotettavuus...33

5.3.1 Laitteet...34

5.3.2 Laskenta...35

5.4 Lämpötilatiedon perusteella määrätty kuormitettavuus...36

6 Muuntajan toimintalämpötilan määrittäminen...39

6.1 Mittaus... 39

6.2 Laskenta...40

6.2.1 Jatkuva tila...40

6.2.2 Muutostila...41

6.2.3 Muuntajan lämpenemiseen liittyvät vakiot... 42

6.3 Jäähdytystavan vaikutus käämin lämpenemään... 43

6.4 Menetelmän luotettavuus...44

6.4.1 Laitteet...44

6.4.2 Laskenta...44

6.5 Kuormitettavuustiedon esittäminen valvomossa... 46

7 Tulokset...48

7.1 Häiriön aikaisen poikkeustilanteen hallinta... 48

7.2 Kaapelin lämpötilaseuranta...48

7.3 Muuntajien lämpötilaseuranta...53

7.3.1 ONAF-muuntaja...53

7.3.2 OFAF-muuntaj a...54

7.4 Jatkokehitystarpeet...55

7.4.1 Algoritmien kehittäminen...56

7.4.2 Käytönvalvontajärjestelmän kehittäminen...56

8 Yhteenveto...57

Lähdeluettelo... 60 Liite A: Kaapelin johtimen ja pinnan lämpötilaeron laskenta 62

(7)

Merkinnät ja lyhenteet

c

c

Ea

I i

Hgr

к

Ко

Kw

кв

N P R s surf

Te Tes Ths Ts T,о Tc

t

y

Uv

X

A X,

käyttökapas itanss i, F

käytetty alaindeksinä tarkoittamaan johdinta aktivaatioenergia, J

virta, A indeksi

muuntajille käytetty lämpötilagradientti, muuntajatyypille ominainen vakio, °C

suhteellinen kuormitusvirta I/IN

muuntajatyypille ominainen vakio, joka yhdessä Kw:n kanssa määrittää muuntajan kriittisyyden kanavaöljyn liikkeen suhteen

muuntajatyypille ominainen vakio, joka yhdessä Ky:n kanssa määrittää muuntajan kriittisyyden kanavaöljyn liikkeen suhteen

Boltzmanin vakio, 1,38-10"23 JK"1 alaindeksinä kuvaamassa nimellisarvoa teho, W

resistanssi, Q

käytetty alaindeksinä tarkoittamaan vaippaa käytetty alaindeksinä tarkoittamaan pintaa kaapelin johtimen lämpötila, °C

kaapelin johtimen ja pinnan välinen lämpötila, °C muuntajan käämin kuumimman pisteen lämpötila, °C kaapelin pinnan lämpötila, °C

muuntajan huippuöljyn lämpötila, °C kaapelin johtimen lämpötila, °C aika, min

käämin lämpenemisen eksponentti vaihejännite, V

reaktanssi, Q erotus

vaippahäviökerroin, ilmoittaa vaippahäviöiden ja johdinhäviöiden suhteen muuntajan käämin jatkuvan tilan lämpenemä öljyyn nähden, °C

(8)

©o muuntajan kanavaöljyn jäähdytysvaikutus, °C

0w muuntajan käämin lämpenemä ilman öljyn jäähdytysvaikutusta, °C

t kaapelin lämpenemisen aikavakio, min

t0 muuntajaöljyn lämpenemisen aikavakio, min

tw muuntajan käämin lämpenemisen aikavakio, min

CymCAP ohjelmisto, jolla voidaan laskea kaapelien kuormitettavuuksia ja

lämpenemiä jatkuvassa ja muutostilassa standardimenetelmiä käyttäen, kts. http://www.cyme.com/cymcap.shtml, CYME International Inc.

Helen Helsingin Energia

Helen Verkko Helsingin Energian sisäinen liiketoiminta-alue, joka vastaa liikelaitoksen sähköverkkotoiminnasta

Hn Herttoniemen sähköasema

IEC kansainvälinen sähkötekninen komissio, International Electrotechnical Comission

Km Kampin sähköasema

Kn Kannelmäen sähköasema

Kr Kruununhaan sähköasema Kt Kasarmitorin sähköasema Lj Laajasalon sähköasema Mk Mellunkylän sähköasema Ml Meilahden sähköasema My Myllypuron sähköasema

PEX kaapelieristeenä käytetty polyeteenimuoviseos

OFAF Oil Forced Air Forced, muuntajan jäähdytystäpä, jossa öljyn ja ilmankierto on moottorein tehostettu

ONAF Oil Natural Air Forced, muuntajan jäähdytystäpä, jossa öljynkierto on luonnollinen ja ilmankierto tuulettimin tehostettu

Pm Pitäjänmäen sähköasema Ps Pasilan sähköasema Pv Punavuoren sähköasema Sa Salmisaaren sähköasema Sm Suurmetsän sähköasema Su Suvi lahden sähköasema Ta Tapanilan sähköasema

To Töölön sähköasema

(9)

VI Vm Vs

Vallilan sähköasema Viikinmäen sähköasema Vuosaaren sähköasema

(10)

1 Johdanto

Helsingin Energian sähköverkossa kuormitusrajat on määrätty suurimman sallitun jat­

kuvan kuormitusvirran mukaan. Siirtoyhteyksille rajat ovat täysin kiinteävirtaiset ja muuntajille käytetään kuukauden normaalilämpötilan mukaan määräytyvää kiinteää virtarajaa.

Sähkönkulutuksen jatkuvasti kasvaessa on tarpeen tutkia verkon komponenttien kuor- mitusasteiden kehitystä. Kuormitusasteiden noustessa on joko investoitava uuteen ver- konosaan tai kuormitettava vanhaa verkkoa enemmän. Nykyinen virtamittaustieto ei ole riittävä suuremman kuormituksen vaikutusten arvioimiseksi. Lisäkuormituksen vaiku­

tuksista on oltava parempi tieto, jotta komponentteja voitaisiin hallitusti kuormittaa enemmän. Tämä tieto saadaan lämpötilamittauksesta.

Tämän työn tavoitteena on tutkia lämpötilamittauksen soveltuvuutta Helsingin Energian 110 kV kaapelien ja sähköasemien päämuuntajien kuormitusseurannan kehittämiseen.

Kaapeleille ei lämpötilamittauksia ole valmiina, joten mittaukset rakennetaan esimerk- kikaapelille osana työtä. Lisäksi työn puitteissa ohjelmoidaan kaukokäyttöjärjestelmään kuormitusvirtoihin ja lämpötilamittauksiin perustuva kuumimman pisteen laskenta.

Laskenta toteutetaan esimerkkikaapelille ja kaikille sähköasemien päämuuntajille, joilta lämpötilamittaustieto on tuotu kaukokäyttöj ärj este lmään. Komponenttien kuumimman pisteen lämpötilatiedon perusteella pyritään määräämään niiden todellinen kuormi- tusaste.

Luvussa kaksi käydään lyhyesti lävitse kuormitusseurannan nykytilanne ja nykyinen kuormitusaste. Luvuissa kolme ja neljä käsitellään kirjallisuuden perusteella kaapelei­

den ja muuntajien kuormitettavuuteen liittyvä teoria. Luvuissa viisi ja kuusi esitetään menetelmä, jolla työssä on määritetty kaapelin ja muuntajien toimintalämpötila. Luvussa seitsemän käsitellään lämpötilamittauksista saadut tulokset ja luku kahdeksan sisältää lyhyen yhteenvedon koko työn tärkeimmistä asioista.

(11)

2 Helsingin Energian 110 kV:n siirtoverkko

2.1 Yleistä

Helsingin Energian sähkönsiirtoverkossa sähköä siirretään avojohtoja ja kaapeleita pitkin. Siirtoverkon nimellisjännite on 110 kV. Siirtoverkko syöttää kahtakymmentä sähköasemaa, joilla siirtoverkon jännite muunnetaan keskijänniteverkossa käytetyksi jakelujännitteeksi. Helenin keskijännitejakeluverkossa käytetään kahta eri jännitetasoa.

Kantakaupungissa keskijännite on 10 kV ja esikaupunkialueilla käytetään 20 kV:n jännitettä.

Tehonsyöttö Helenin suurjänniteverkkoon tapahtuu sen omilta voimalaitoksilta, jotka sijaitsevat Vuosaaressa, Hanasaaressa ja Salmisaaressa, ja 400 kV:n sähköasemien kautta. Helenin siirtoverkko on yhteydessä kantaverkkoon Tammiston ja Vaaralan säh­

köasemien kautta.

Vuonna 2000 Helenin suurjänniteverkossa siirrettiin 5285 GWh energiaa. [1] Määrä vastaa 6,7 % koko Suomen sähkönkulutuksesta. [2] Sähköasemien päämuuntajien kautta syötettiin paikalliseen kulutukseen 3863 GWh, mikä on noin 5 % valtakunnan sähkönkulutuksesta.

2.1.1 Siirtoyhteydet

Helenin 110 kV siirtoverkon pituus on n. 170 km. Siirtojohdoista noin 30 % on kaape­

lia. 1970-luvulla ja sitä aiemmin asennetut kaapelit ovat öljyeristeisiä. Nykyisin val­

mistettavat 110 kV:n maakaapelit ovat poikkeuksetta muovieristeisiä, mutta käytössä on vielä runsaasti vanhoja öljyeristeisiä kaapeleita.

Avojohtojen osuus 110 kV:n johdoista on edelleen hallitseva. Avojohtoja puoltaa tehon- siirtokykyyn nähden huomattavan edullinen hinta. Niiden haittana pidetään yleisesti näkyvyyttä kaupunkikuvassa.

(12)

2.1.2 Sähköasemat

Siirtoverkkoon liittyvillä sähköasemilla on kaikkiaan 44 muuntajaa. Niiden yhteenlas­

kettu nimellinen muuntoteho on 1541 MVA:a. Muuntajista 17:ssä on luonnollinen öljynkierto ja tehostettu ilmankierto. Lopuissa 27 muuntajassa öljynkiertokin on tehos­

tettu pumpuin.

Helenin sähköasemilla on käytössä nimellisteholtaan kolmea eri muuntajakokoa, 30 MVA, 31,5 MVA ja 40 MVA. 30 MVA:n muuntajat ovat poistumassa vähitellen.

Niitä ei enää hankita, sillä tämä koko ei ole voimassa olevan standardin mukainen.

Viimeisen kymmenen vuoden aikana hankitut muuntajat ovat olleet 20 kV alueella teholtaan lähes poikkeuksetta 40 MVA:a ja 10 kV alueella 31,5 MVA:a.

2.2 Kuormitettavuuden raja-arvot

Tässä osassa tarkastellaan Helenissä siirtoverkon keskeisille komponenteille, kaapeleille ja muuntajille, asetettuja kuormitettavuuden raja-arvoja ja niiden määrittämisessä käy­

tettyä teoreettista taustaa.

Helenin sähkövalvomossa on käytössä siirtoverkon yhteyksien ja sähköasemien pää- muuntajien käyttöä varten kuormitusohjeet. Nämä kuormitusohjeet perustuvat suurim­

paan sallittavaan jatkuvaan kuormitusvirtaan. Siirtoverkon yhteyksille virtarajat ovat täysin kiinteät ja muuntajille sovelletaan kuukausittain ympäristön normaali lämpötilan mukaan vaihtuvaa virtarajaa.

2.2.1 Virta kuormitusasteen mittana

Sähköverkkoon liitetyssä laitteessa syntyy aina häviöitä. Häviöteho muuttuu lämmöksi.

Lämmöksi muuttuva teho on verrannollinen laitteen resistanssiin ja läpikulkevan virran neliöön. Lämpötilan nousu kasvattaa resistanssia, mutta muutoksen pienuuden vuoksi se jätetään yleensä huomiotta virtarajoja määrättäessä. Kun kuormitettavuutta lopulta rajoittaa juuri sähköeristysten lämmönkestävyys, voidaan virtamittauksella saada olen­

nainen tieto kuormitustilanteesta.

Sähköeristystä lämmittää sisältä pätötehohäviöt ja eristeen ulkopinnasta lämpöä alkaa siirtyä ulospäin, kun eristeen lämpötila kohoaa ympäristön lämpötilan yläpuolelle. Ym­

(13)

päristön lämmönsiirto-ominaisuudet voivat olla samalle verkon komponentille hyvinkin erilaisia eri aikoina. Kaapelin asennusympäristön lämmönsiirto-ominaisuudet vaihtele- vat saman komponentin eri kohtienkin välillä. Silloin virtatiedon perusteella tehty kuormitustilannearvio voi poiketa vallitsevasta lämpötilan määräämästä tilanteesta huomattavasti. Tähän ongelmaan pureudutaan yhä useammin mittaamalla lämpötilaa.

Virtatiedon etuna on se, että sen mittaus on tarkka ja sen toteuttamiseksi on olemassa vakiintunut käytäntö, sillä virtatietoa tarvitaan muuhunkin kuin kuormituksen seuran­

taan.

Esimerkiksi kaapelille yhdellä mittauksella saadaan virta-arvo koko pituudelle. Ongel­

mana on epähomogeeninen asennusympäristö, jonka vuoksi samansuuruinen virta aihe­

uttaa eriasteisen termisen kuormituksen kaapelin eri kohtiin.

2.2.2 110 kV:n kaapelit

Lämpötilan mittaus on kaapeleille erittäin ongelmallinen toteuttaa jälkikäteen. Kaikkein vaikeinta on termisesti pahimman paikan löytäminen, sillä asennusympäristön ominai­

suudet saattavat yhden kaapelin eri kohdissa vaihdella voimakkaasti. Lämpötilamittauk- sen ongelmallisuuden vuoksi kuormitettavuuden kriteerinä on edelleen kuormitusvirta.

[3] Kaapeleille on määritetty jatkuvan kuormitettavuuden virtarajat, joiden perusteella tarkastellaan kuormitusvirran suuruuden kriittisyyttä. Virtarajat perustuvat kaapelival- mistajan ilmoittamiin kuormitettavuuksiin. [4]

Asennusympäristöllä on olennainen vaikutus kaapelien kuormitettavuuteen. Helenissä kaapelia ympäröivän maan lämpötilan on ajateltu olevan enimmillään +15 °C. Maape­

rän lämpöresistiivisyydelle on käytetty arvoa 1 Km/W. Eri vaiheet on asennettu symmet­

risesti kolmioon ja kosketussuojapiiri on suljettu, mikä tarkoittaa, että kaapelin vaipat on maadoitettu molemmista päistään. PEX-eristeisen kaapelin suurimmaksi sallituksi johdinlämpötilaksi on määritelty 65 °C. Öljykaapeleiden kuormitettavuusrajaa määrättä­

essä suurimpana sallittuna johdinlämpötilana on käytetty 68 °C. [3]

Eristeenä silloitettu polyeteenimuovi eli PEX kestää jatkuvasti johtimen 90 °C lämpöti­

lan. Kaapelin korkea lämpötila kuivattaa ympäröivää maata ja siten kasvattaa maa- aineksen lämpöresistiivisyyttä. Kaapelin ympäristö voi silloin muuttua nopeasti hyvin

(14)

eristäväksi. Tällöin kaapelissa syntyvä lämpö jää edelleen lämmittämään kaapelia siir­

tymättä kauemmas ympäröivään maaperään. [5]

Edellä kuvattu ilmiö voi aiheuttaa nopean kaapelin lämpötilan nousun. Sitä kutsutaankin englanniksi kuvaavasti nimellä ‘lämpötilan ryntäys’. Kun kaapelin kuormituksesta tunnetaan vain virta, pitää kuormitusvirran olla varmuudella sellainen, ettei ajauduta tilanteeseen, jossa ylikuormittamisesta aiheutuisi kaapelin välitön vaurioituminen. Tä­

hän perustuu suurimmaksi sallituksi johdinlämpötilaksi määrätty 65 °C rajakin.

Kaapeliyhteyden kuormitettavuutta ei aina rajoita ensimmäisenä kaapelin terminen kuorman kesto. Helenin verkossa on paikkoja, joissa kuormitusta rajoittava komponentti on virtamuuntaja. [3]

2.2.3 Avojohdot

Valtaosa sähkönsiirtoverkosta on avojohtoa. Avojohtojen hyvän jäähtyvyyden vuoksi terminen kuormitettavuusraja ei ole niillä kriittinen. Useissa tapauksissa kuormitetta­

vuutta ovat rajoittaneet relesuojauksesta johtuvat syyt ennen tehonsiirtokyvyn ylitty­

mistä. Suojauksen asetusarvot on tarkistettu siten, että relesuojaus rajoittaa yhteyden käytettävyyttä korkeintaan ylikuormitustilanteessa. [3]

Jos rengasverkossa avojohdon rinnalla on maakaapelia, saattaa kaapeliyhteys herkästi pyrkiä ylikuormittumaan pienemmän impedanssinsa vuoksi. Avojohdon kuormitusrajan saavuttaminen on hyvin harvinaista.

2.2.4 Muuntajat

Muuntajien kuormitettavuuden määrittämistä on pohdittu alan kansainvälisessä standar- disointielimessäkin. Työn pohjalta on laadittu jo 1970-luvulla muuntajan lämpenemistä ja kuormitettavuutta käsittelevät IEC-standardit IEC 76-2 [6] ja

IEC 354 [7]. Standardeista on sittemmin toimitettu uudemmat versiot.

Helsingin Energiassa muuntajien kuormitusvirtarajat on määritetty muuntajien kuormi­

tusohjeessa [8]. Ohje pohjautuu vanhojen IEC-standardien nojalla Helenissä tehtyyn diplomityöhön ‘Sähköaseman muuntajakapasiteetin mitoittaminen’ [9].

(15)

Muuntajissa kriittisin jatkuvaa kuormitettavuutta rajoittava tekijä on käämityksen kuu- mimman pisteen lämpötila. Perinteisesti kuormitettavuusrajat on muuntajienkin osalta määritetty virtoina, vaikka huippuöljyn lämpötilaakin mitataan. Muuntajissa on myös käämin lämpötilan kuvaajat, jotka muodostavat analogisesti saman lämpötila-arvon, joka voidaan saada standardoidulla laskentatavalla [7] huippuöljyn lämpötilatiedosta ja käämin läpi kulkevan virran arvosta. Sekä öljyn että käämin lämpötilalle on asetettu hälytys- ja laukaisurajat. Tyypillinen hälytysraja on öljyn lämpötilalle 85 °C ja käämille 105 °C. Laukaisu tapahtuu 100 °C öljyn lämpötilasta tai vastaavasti 135 °C käämiläm- pötilasta. Asetusarvoissa on jonkin verran vaihtelua. Taulukossa 1 on esitetty asetusar- vojen vaihteluvälit.

Taulukko 1. Muuntajan lämpötilahälytys- ja -laukaisurajojen vaihteluvälit Pienin (°C) Suurin (°C)

Hälytys, öljy 70 90

Hälytys, käämi 90 120

Laukaisu, öljy 90 115

Laukaisu, käämi 105 140

Osa muuntajien lämpötilamittauksista on vain paikallisia, mutta osalta muuntajista lämpötila-arvot siirretään käytönvalvontajärjestelmään jatkuvatoimisesti. Vaikka ensi­

sijainen kuormitettavuusraja määritetään muuntajille edelleen virran perusteella, saa­

daan valvomoon tuoduista lämpötilatiedoista erinomaista lisäinformaatiota muuntajan kuormitustilanteesta. HelenVerkon tavoitteena on jatkossa tuoda kaikkien muuntajien lämpötilatiedot valvomoon jatkuvina mittausarvoina. Toteutuksen aikataulu on vielä avoinna.

Käytönvalvontajärjestelmässä on sulautettuna kuukauden normaalilämpötilojen mukaan automaattisesti vaihtuva kuusiportainen kuormitusvirtaraja, joka perustuu käytönsuun- nitteluryhmässä laadittuun muuntajien kuormitusohjeeseen. [8] Jokaisen päämuuntajan kuormitettavuus on laskettu ympäristön lämpötilan perusteella. Ympäristön lämpötilana pidetään pitkäaikaisista tilastoista määrättyä normaalilämpötilaa. Muuntajan asennus­

paikan vaikutus ympäristön lämpötilaan on huomioitu käyttämällä kuormitusvirtarajan laskennassa sisälle asennetuille muuntajille 10°C normaalilämpötilaa korkeampaa läm­

(16)

pötilaa. Käytetyssä menetelmässä tämä tarkoittaa vallitsevasta kuormitusasteesta riippu­

en sisällä oleville muuntajille 5% - 10% alempia kuormitettavuusarvoja kuin ulkotilassa oleville muuntajille. Vanhoissa muuntajissa, jotka on valmistettu ennen IEC-standardin [7] laatimista, voi käämikytkin rajoittaa kuormitettavuutta [9], mikä on otettu erikseen huomioon kuormitusohjeessa. [8]

Ylikuormitustilanteita varten kuormitusohje [8] sisältää erillisen osan, jossa on määrätty suurimmat sallitut korkeintaan kaksi tuntia kestävät ylikuormitusvirrat tilanteessa, jol­

loin edeltävä kuormitus on ollut korkeintaan 80 % nimellisestä.

Muuntajan jäähdytystavalla on vähäinen vaikutus kuormitettavuuteen. Korkeissa ympä­

ristön lämpötiloissa tehostetulla öljynkierrolla varustettuja muuntajia voidaan kuormit­

taa hieman enemmän. Matalissa lämpötiloissa tilanne on päinvastainen eli luonnollinen öljynkierto on silloin parempi. [9] Raja kulkee noin +20°C kohdalla. Jos muuntaja on suljetussa tilassa, sen jäähdytys tavaksi on Helenissä valittu OFAF, sillä muuntajaöljy jäähdytetään tällöin erillisessä tilassa ja välimatka muuntajan ja radiaattorin välillä on pitkä. Pumppujen avulla varmistetaan öljynkierto. Kuormitusohjeessa jäähdytystavan pientä vaikutusta kuormitettavuuteen ei ole huomioitu. [8]

2.3 Kuormitettavuuden seurantamenetelmät

Tässä osassa kuvataan Helenissä siirtoverkon komponenttien kuormitusasteen seuran­

nassa käytetyt menetelmät.

2.3.1 Käytönvalvontajärjestelmä

Helenin 110 kV verkon komponenttien kuormituksia ja verkon kytkentätilannetta val­

votaan ja ohjataan amerikkalaisella GE-Harris’n XA/21 käytönvalvontajärjestelmällä.

Normaalitoiminnassa käytönvalvontajärjestelmä hakee tiedot kyselyperiaatteella sähkö- asemittain sähköverkon suureita paikallisesti havainnoivilta laitteilta. Tiedon päivitty- misnopeus on joitakin sekunteja.

Hälytys-ja ohjaustiedot muodostetaan paikallisesti sähköasemalla ja tuodaan käytönval- vontajärjestelmään keskeytysperiaatteella. Rele tai muu hälytysrajan ylittymisen havain-

(17)

nut laite pyytää järjestelmältä keskeytystä voidakseen siirtää havaitsemansa hälytystie- don järjestelmälle. Viive on enintään joitakin millisekunteja.

Tieto tapahtuneista hälytyksistä ja laukaisuista toimitetaan käytön vai vontaj ärj este lmään sellaisistakin suureista, joita ei sinne päivitetä jatkuvasti kyselyin.

2.3.2 Hälytysrajat

Verkon komponenttien kuormituksille on asetettu hälytysrajoja. Virran hälytysraja on asetettu suurimman sallitun jatkuvan kuormitusvirran suuruiseksi. Edellä todettiin jo muuntajien osalta, että käytössä on järjestely, jossa kuormitusvirtarajaa muutetaan päi­

vämäärän mukaan perustuen kunkin kuukauden normaali lämpötilaan. Myös siirtoyhte­

yksien ylikuormittumisen suojaksi on asetettu hälytysrajat. Kuormitettavuusrajat on asetettu virtapiirin heikoimman kohdan mukaan.

Kuormituksen seuranta normaalitilassa hoituu automaattisesti käytönvalvontajärjestel- män avulla. Hälytys aktivoi valvomohenkilökunnan toimimaan. [10]

Siirtojohdot

Hälytysrajan ylityttyä seurataan johdon virtaa jatkuvasti. Jos virta ei laske kuormitus- virtarajan alapuolelle pian, vaan ylikuormitustilanne näyttää jäävän pysyväksi, avataan ylikuormittumaan pyrkivän johto-osan katkaisijat. Koska verkkoa käytetään renkaana, ei tällä ole kuluttajalle näkyviä haittoja. Käytönvalvontajärjestelmässä on verkostolasken- tatoiminto, jonka avulla voidaan ennakkoon varmistua kytkentämuutoksen jälkeisestä tehonjaosta. [10]

Riittävän suuri ylivirta aiheuttaa myös laukaisun. Laukaisuraja on niin ylhäällä, ettei laukaisua tapahdu käytännössä koskaan ylikuormituksesta, vaan automaattinen laukaisu tapahtuu vain vikatilanteessa. Laukaisurajan ylittyminen kuormavirrasta on mahdolli­

nen, mutta yleensä kuormaa kevennetään hyvissä ajoin jo uhkaavan tilanteen ilmaan­

nuttua, sillä laukaisuraja on tuntuvasti kuormitettavuusrajaa korkeammalla. [10]

(18)

Muuntajat

Jos muuntajan ylikuormittamisesta tulee hälytys, sähkövalvomon henkilöstö päättää toimenpiteistä tapauskohtaisesti. Kuormitusvirtarajat ovat suhteellisen alhaisia ja lyhyt­

aikaisesti voitaisiin muuntajaa kuormittaa huomattavallakin ylivirralla muuntajaöljyn lämpenemisen pitkän aikavakion vuoksi. Silti ei yleensä jäädä tarkkailemaan muuntaja- öljyn tai käämityksen lämpötilan nousemista, sillä ylikuormitustilanteesta voidaan päästä heti eroon kytkentämuutoksin. [10]

Päämuuntajakapasiteetti on mitoitettu siten, että sähköaseman yhden päämuuntajan vikaantuessa tai ollessa huollossa kuormat voidaan syöttää jäljelle jäävillä muuntajilla.

Lisäksi voidaan käyttää keskijänniteverkon reservejä. Helenissä sähköasemilla on pää­

sääntöisesti kaksi päämuuntajaa. Käyttövarmuussyistä ei muuntajakapasiteettia voida mitoittaa kovinkaan tiukalle. Nykyisen muuntajien kuormitusseurannan perusteella on sähköaseman syöttämä teho saanut olla enintään 1,2 kertaa aseman pienemmän muun­

tajan nimellisteho. Lisäksi on kuormituksena voinut olla teho, joka saataisiin vikatilan­

teessa siirretyksi keskijänniteverkon reservien turvin.

Jos sähköasemalla on käyttökuntoinen muuntaja verkosta irtikytkettynä, ylikuormitusti­

lanteessa on luonnollista ottaa tämä muuntaja käyttöön. Mikäli aseman kaikki muuntajat ovat jo käytössä, pyritään muuntajan kuormitusta keventämään muulla tavalla. Paljon käytetty tapa on kytkeä jokin muuntajan syöttämistä lähdöistä kuormittamaan toista saman sähköaseman muuntajaa. Nämä keinot yleensä riittävät, sillä muuntajakapasiteet­

tia on käyttövarmuussyistä käytettävissä huomattavasti normaalissa käyttötilanteessa tarvittavaa määrää enemmän. [ 10]

Tilanteessa, jossa kaikki sähköaseman muuntajat ylikuormittuisivat yhtäaikaisesti, jouduttaisiin turvautumaan keskijännitelähtöjen jakorajan muutoksiin. Tällöin jollain ylikuormittumaan pyrkivän aseman johtolähdöistä jakorajaa siirrettäisiin lähemmäksi asemaa, minkä jälkeen osaa kuormituksesta syötettäisiin naapuriaseman kautta. Jakora­

jan siirtämistä voidaan käyttää vastaavasti myös samalta asemalta syötetyille lähdöille, jos jokin muuntaja pyrkii säännöllisesti olemaan ylikuormassa eikä mitään sen lähdöistä

voida järkevästi siirtää kokonaan toisen muuntajan syötettäväksi. [10]

(19)

Muuntajan lämpenemisen pitkän aikavakion vuoksi hälytys lämpötilasta tulee muunta­

jalta huomattavasti virran aiheuttamaa hälytystä myöhemmin. Kuten edellä mainittiin ei lämpötilan nousua kuitenkaan jäädä odottamaan, joten lämpötilahälytyksiä tulee har­

voin. Muuntajaöljyn lämpötilalle on asetettu laukaisurajakin. Muuntajan lämpötilan perusteella ei ole tapahtunut laukaisua koskaan. [10]

2.3.3 Yhteenveto

Sähköverkon komponenttien kuormitusta seurataan automaattisesti. Kun hälytysrajat ylittyvät, ei yleensä ole tarpeen jäädä seuraamaan kuormitustilanteen kehittymistä, vaan ylikuormituksesta pyritään heti eroon kytkentämuutoksin. Normaalissa käyttötilanteessa yksittäisen komponentin ylikuormituksesta päästään aina vaivattomasti eroon. Jos tilan­

ne on ylikuormituksen alkaessa valmiiksi poikkeuksellinen, voi kuormien tasaamisessa muodostua ongelmia. Sähköverkon mitoituksessa on huomioitu vikojen mahdollisuus (n-1 kriteeri), joten vaikeilta ylikuormitustilanteilta on lähes kokonaan vältytty.

2.4 Nykyinen kuormitustilanne

Vallitsevan kuormitusastetilanteen kuvaamiseksi piirrettiin pysyvyyskäyrät vuoden 2001 tunneittaisista kuormitusasteista sekä 110 kV siirtoyhteyksille että sähköasemien pää- muuntajille. Pysyvyyskäyrien perusteella pyrittiin hahmottamaan verkossa vallitsevia kuormitusasteita.

2.4.1 110 kV kaapelit

Kuvassa 1 on esitetty Helenin 110 kilovoltin kaapeliyhteyksien tunneittaisista kuormi­

tusasteista muodostetut pysyvyyskäyrät. Kuvaan on otettu kuusi kuormitetuinta yhteyttä.

(20)

S 0,7

tí 0,6

E 0,4

1000 2000 3000 4000 5000 6000 7000 8000

aika / h

Kuva 1. 110 kV kaapelien pysyvyyskäyrät vuonna 2001.

Kuvasta erottuu yksi kaapeliyhteys, jonka kuormitus on selkeästi suurin. Pasilan ja Viikinmäen välinen siirtoyhteyden kuormitusaste on yli 50 % noin neljänneksen vuo­

desta. Toiseksi eniten kuormitettu kaapeli on Suvilahden ja Kampin välillä. Sen kuor­

mitusaste on yli 50 % vain viitenä prosenttina vuoden tunneista. Kuvan osoittama tilanne on havaittu käytännön kokemustenkin perusteella: Ainoa kaapeliyhteys, jonka kuormitettavuusraja toisinaan on saavutettu, on Pasilan ja Viikinmäen välinen kaapeli.

Vastaava hankala kuormitustilanne syntyy, mikäli keskusta-alueen voimalaitoksilla on tuotantoa aikana, jolloin keskustassa on matala kuormitus. Tällöin ylikuormittumaan pyrkisi Pasilan ja Vallilan välinen kaapeli. Käytännössä tilanne tulee eteen kesäöinä, mikäli Hanasaaren voimalaitos tuottaa paljon sähkötehoa. Tilanne on harvinainen, koska kaukolämmön tarve on kesällä vähäistä.

2.4.2 110 kV avojohdot

Avojohtoyhteyksien kuormitusasteista piirrettiin pysyvyyskäyrät vastaavalla tavalla kuin kaapeleille edellä. Viiden kuormitetuimman avojohtoyhteyden pysyvyyskäyrät on esi­

tetty kuvassa 2.

(21)

My-Mk

0,3

0,1

1000 2000 3000 4000 5000 6000 7000 8000

aika / h

Kuva 2. 110 kV avojohtojen pysyvyyskäyriä vuonna 2001.

Avojohtoyhteyksillä normaalikäytössä esiintyy suuria kuormitusasteita lähinnä vain Vuosaaren voimalaitoksen suuren sähköntuotannon vuoksi. Viidestä eniten kuormite­

tusta johdosta neljä liittyy läheisesti Vuosaaren tuottaman sähkötehon siirtoon voima­

lasta poispäin. Viides paljon kuormitettu johto on Salmisaaren ja Meilahden välillä.

2.4.3 Sähköasemat ja muuntajat

Muuntajien pysyvyyskäyrien esittäminen ei anna täyttä kuvaa muuntokapasiteetin käy­

töstä ja käytön jakautumisesta. Sähköasematasolla on tietty muuntokapasiteetti käytettä­

vissä ja paremman kuvan kokonaistilanteesta antaa asemakohtaisten muuntotehojen pysyvyyskäyrien tarkastelu. Muuntajakohtaisista pysyvyyskäyristä voidaan saada lisäar­

voa haluttaessa tarkempaa tietoa aseman sisäisestä tilanteesta.

10 kV alue

Kuvassa 3 on esitetty 10 kV jakelualueen sähköasemien kuormitusasteiden pysyvyys- käyrät. Tilanne on kriittisin ydinkeskustan alueella, jossa usean vierekkäisen sähköase­

man kuormitusasteet ovat huomattavan osan vuodesta selvästi yli puolet nimellisestä muuntotehosta. Ydinkeskustan alueella kuormituksen kasvu on ollut viime vuosina hyvin voimakasta. Iso osa uudesta lisäkuormituksesta on jäähdytyskuormaa, jolloin se

(22)

ajoittuu kesäaikaan. Suurimmassa kuormassa olevan Kampin sähköaseman huippu- kuormat ovat jo nykyisin kesäaikaan.

Normaalissa käyttötilanteessa muuntajien kuormitettavuus ei ole 10 kV alueella ongel­

ma. Huolto- tai vauriotilanteessa, kun menetetään koko yhden muuntajan muuntoteho, voi tulla ongelmia. Mikäli asemalla ei ole reservitehoa aseman muissa muuntajissa, on keskijänniteverkon reservien kautta tarvittava teho merkittävä. Osa sähköaseman kuor­

masta joudutaan syöttämään keskijännitelähtöjen jakorajoja siirtäen toisen sähköaseman muuntajien kautta.

Z 0,8

m 0,6

O 0,3 -

■* 0,2

aika / h

Kuva 3. 10 kV jakelualueen sähköasemien kuormitusasteiden pysyvyyskäyrät vuonna 2001.

Kuvasta 3 nähdään, että 10 kV jakelualueen kuormitetuimmat sähköasemat ovat aivan ydinkeskustan alueella, jonne on hankalahkoa uuden sähköaseman rakentaminen. Kam­

pin, Kruununhaan ja Kasarmitorin sähköasemien muodostama kolmio on kuitenkin siksi tärkeä alue, että häiriön aikaista käyttövarmuutta pyritään lisäämään.

Uuden sähköaseman saaminen Kluuvin alueelle mainittujen sähköasemien kuormituk­

sen keventämiseksi on selvitettävänä, mutta tämän mahdolliseen toteutumiseen asti, vajaan kymmenen vuoden ajan, olisi tultava toimeen nykyisillä sähköasemilla. Jotta ei tarvitsisi mennä kalliisiin muuntajanvaihto-operaatioihin ennen uuden sähköaseman

(23)

rakentamista, on haluttu selvittää, voitaisiinko muuntajien lämpötilaseurannan avulla niitä kuormittaa enemmän kuin tähän asti on uskallettu.

20 kV alue

20 kV jakelualueen sähköasemien kuormitusasteiden pysyvyyskäyrät on esitetty kuvassa 4. Kuvasta näemme, että alueella on yksi erittäin suuren huipputehon sähköasema.

Kannelmäen aseman kuormitusaste on joinakin vuoden tunteina yli sata prosenttia.

Kannelmäen aseman huippukuormat aiheutuvat sähkölämmityksestä ja ovat siten vuo­

den kylmimpien päivien iltoina varaavan lämmityksen kytkeytyessä päälle. Ympäristön kylmä lämpötila takaa sähkölämmityksen aiheuttamien huippukuormien tapauksessa aina reilusti lisäkuormitettavuutta nimelliseen nähden.

Muuntajan ollessa epäkäytettävässä tilassa Kannelmäkeä pahempi tilanne on kohtuulli­

sen kovasti kuormitetulla Pasilan sähköasemalla. Keskijänniteverkossa on Pasilan alu­

eella hyvin niukasti reservitehoa käytettävissä.

« 0,8 S 0,6

aika / h

Kuva 4. 20 kV jakelualueen sähköasemien kuormitusasteiden pysyvyyskäyrät vuonna 2001.

Kuten kuvasta 4 näemme, muilla 20 kV sähköasemilla ei ole kovin suuria kuormituksia.

Yli puolet asemien muuntotehosta on käytössä vain harvoilla asemilla ja niissäkin vain

(24)

joitakin prosentteja vuoden tunneista. Tällöin yhden muuntajan vauriotilanteestakin selvitään lyhyellä jakelukeskeytyksellä.

2.4.4 Yhteenveto

Siirtoyhteydet

Siirtoyhteyksien pullonkaulat on Helenissä jo tunnistettu ja niiden poistamiseksi on ryhdytty toimenpiteisiin. Vaikea käyttötilanne 110 kV rengasverkossa syntyisi erityisesti Suvilahden ja Herttoniemen välisen siirtoyhteyden epäkäytettävyydestä kesäaikana.

Kesäisin keskusta-alueella sijaitsevat Hanasaaren ja Salmisaaren hiilivoimalaitokset eivät välttämättä ole toiminnassa vähäisen kaukolämpöenergian tarpeen vuoksi ja kaikki keskusta-alueella tarvittava sähkö siirretään sen ulkopuolelta. Kuvatussa vikatilanteessa jäljelle jäisi Pitäjänmäen ja Salmisaaren välinen avojohtoyhteys ja Viikinmäen ja Suvi­

lahden välinen kaapeliyhteys. Näiden kahden yhteyden yhteenlaskettu kapasiteetti juuri ja juuri riittäisi koko keskusta-alueen huippukuorman kattamiseen. Sähköverkossa teho ei kuitenkaan jakaudu kapasiteetin mukaan vaan sähköisten suureiden perusteella. Siksi mainitussa vikatilanteessa kaapeliyhteyden ylikuormittuminen on erittäin todennäköistä.

Pitäjänmäen ja Salmisaaren välisen yhteyden kapasiteetin nostamiseksi on käynnissä hanke, jossa vanha avojohtolinja korvataan kuormitusta enemmän sietävällä avojohto- tyypillä. Hankkeen rakentamisvaihe ajoittuu vuodelle 2003. Tämän jälkeen keskusta- alueen tehonsyöttö on keskusta-alueen tuotannosta riippumatta mahdollista hoitaa yk­

sittäisessä kaksoisjohdon vikatilanteessakin.

Viikinmäen ja Suvilahden välisen kaapeliyhteyden siirtokapasiteettia haluttaisiin myös nostaa. Koska kaapelin uusiminen ja uuden rinnakkaisen kaapelin asentaminen ovat erittäin kalliita ratkaisuja, on haluttu tutkia edullisempia vaihtoehtoja.

Sähköasemat

Sähköasemat on rakennettu tai uusittu pääosin 1980- ja 1990-luvuilla, joten niillä on ollut toistaiseksi melko runsaasti muuntokapasiteettia. Uusimisen jälkeisessä tilanteessa on voitu aseman muuntajia käyttää vuorotellen siten, että toinen muuntajista on ollut normaalitilanteessa käyttämättä ja sitä on tarvittu vain poikkeustapauksissa. Käyttövar-

(25)

muussyistä molemmat muuntajat ovat usein verkossa, vaikka kuormien puolesta yksikin riittäisi. Näin varsinkin uusilla muuntajilla joiden tyhjäkäyntihäviöt ovat pienet.

Muuntajia ei ole ollut tarvetta eikä mahdollisuuttakaan kuormittaa nykyistä enempää, sillä kuormia ei ole ollut eikä useiden muuntajien yhtäaikaisia epäkäytettävyystilanteita ole esiintynyt. Verkon kuormat kasvavat jatkuvasti. Muuntajavaurion sattuessa reservi- tehoa saadaan aseman muilta muuntajilta sekä keskijänniteverkon kautta naapuriasemi- en muuntajilta. Reservejä laskettaessa ongelmana ovat pitkät suunnitellut keskeytykset.

(26)

3 Suurjännitekaapelin kuormitettavuus

Kaapelin kuormitettavuutta rajoittaa sen eristyksen suurin sallittu jatkuva käyttölämpö­

tila. Eristyksen suurin lämpenemä saavutetaan lähellä lämmittävää elementtiä eli joh­

dinta. Johtimen ja ympäristön välinen lämpötilaero muodostuu kaapelia lämmittävän häviötehon sekä kaapelin ja sen ympäristön lämmönsiirto-ominaisuuksien perusteella.

Tässä luvussa tarkastellaan kaapelin kuormitettavuuteen vaikuttavia tekijöitä. Ensin esitetään kaapelia lämmittävät tekijät, sitten jäähdyttävät ja eri asennustapojen vaikutus kuormitettavuuteen. Lopuksi tarkastellaan lämpötilan vaikutusta kaapelin vanhenemi­

seen ja pohditaan rajoja maakaapelin kuormituslämpötilalle.

3.1 Häviölämmön lähteet

Maakaapelin kuormitettavuutta rajoittaa lämpeneminen. Kaapelin lämpötila nousee lämmöksi muuttuvan häviötehon vaikutuksesta. Suurin merkitys kaapelin lämpenemi­

sessä on kuormitusvirran johtimessa aiheuttamilla häviöillä. Tarkastellaan seuraavaksi johtimessa ja ympäröivissä kerroksissa aiheutuvia häviöitä sekä dielektrisiä häviöitä.

3.1.1 Johtimessa syntyvät häviöt

Vaihtojännitteellä kuormitusvirtahäviöt ovat suuremmat kuin tasajännitteellä. Tämä johtuu pinta- ja lähivaikutusilmiöiden aiheuttamista lisähäviöistä. Näiden vaikutus on huomioitu vaihtovirtaresistanssia määritettäessä. Vaihtovirtaresistanssi onkin poikkeuk­

setta tasavirtaresistanssia suurempi. [11]

Kuormitusvirta

Vaihtojännitteellä kuormitusvirtahäviöitä syntyy suoraan verrannollisesti johtimen vaihtovirtaresistanssiin ja kuormitusvirran neliöön. Häviöteho saadaan laskettua yksin­

kertaisesti yhtälöstä:

P = I2R (1)

(27)

missä I on kuormitusvirta ja R on johtimen vaihtovirtaresistanssi. Vaihtovirtaresistanssi ilmoitetaan pituusyksikköä kohti, jolloin myös häviöteho saadaan pituusyksikköä koh­

den eli yksikkö on W/m. Suurin osa kaapelin häviöistä syntyy juuri johtimen vaihtovir- taresistanssissa kuormitusvirran vaikutuksesta. [11]

Kaapelin termisten olosuhteiden laskentaan liittyy niin paljon epätarkkuutta lämmön- siirtymisprosessissa, että yleensä häviötehona voidaan hyvin käyttää pelkkää kuormitus- virran aiheuttamaa häviötehoa tarkkuuden juurikaan kärsimättä.

Pinta- ja lähivaikutusilmiö

Pinta- ja lähivaikutusilmiöt aiheuttavat virranahtoa ja pyörrevirtoja kasvattaen siten häviöitä.

Pintavaikutusilmiö tunnetaan paremmin virranahtoilmiönä. Magneettivuon kulun vuoksi induktanssi johtimen kehällä on pienempi kuin keskellä ja virta pakkautuu ulkokehälle.

Kahden lähekkäin olevan johtimen kuljettaessa vaihtovirtaa virrantiheys vierekkäisillä reunoilla pienenee ja kasvaa kauemmilla reunoilla. Ilmiötä kutsutaan lähivaikutusilmi- öksi. [11]

3.1.2 Johdinta ympäröivien kerrosten häviöt

Johdinta ympäröivä johtava kerros on yleensä suojajohdin, joskus kyseeseen tulee myös muita kerroksia kuten panssarointi tai vesieristeenä käytettävä lyijyvaippa.

Johtimessa kulkevat virrat indusoivat ympäröiviin sähköä johtaviin kerroksiin virtoja kahdella eri mekanismilla. Tehohäviövaikutukseltaan olennaisia ovat lähinnä kiertävät virrat, joita syntyy kun suojajohdin on molemmista päistään maadoitettu. [11, 12]

Kiertävien virtojen aiheuttamat häviöt ilmoitetaan vaippahäviökerrointa käyttäen. Ker­

roin ilmoittaa vaippahäviöiden suhteen johdinhäviöihin. Vaippahäviökerroin X| saadaan kaavasta (2). Kaavan johtaminen on esitetty viitteessä [11]

(28)

i _

h Rs _ Rs

_______i

1 I2R R fR\2

1+ 55-

[x

(2)

missä Is on vaippavirta, I on kuormitusvirta, Rs on vaipan resistanssi, R on johtimen vaihtovirtaresistanssi ja X on vaipan reaktanssi. Esitetyt suureet ovat kullekin kaapeli- tyypille ominaisia.

Resistanssi on lämpötilan mukana muuttuva suure ja siten vaippahäviökerroinkin muuttuu kaapelin lämmetessä. Lämpeneminen taas riippuu kuormitusvirran ohella asennustavasta. Esimerkiksi voidaan antaa tässä työssä tutkitun AHXLMK800 kaapelin vaippahäviökerroin 65 °C lämpötilassa. Laskenta-arvot on otettu viitteestä [5] ja vaipan resistanssin muutokseksi on oletettu 0,4 prosenttia astetta kohden.

4 = 0,45 • (1 + 0.004 • 45)___

0,053 f -T = 0,088

V 0,45 -(1 + 0.004 -45) 1000-2Л-50-2-10'7 ln^

V 75

Siten kaapelin ollessa 65 °C lämpötilassa on vaippahäviöiden osuus kuormitushäviöistä yhdeksän prosenttia. Kaapelin lämmetessä johdinhäviöt kasvavat vaippahäviöitä nope­

ammin, joten lämpötilan kasvaessa vaippahäviökerroin pienenee. Laskennassa käytetään usein vaippahäviökertoimelle vakioarvoa.

Konsentriseen suojajohtimeen indusoituvat pyörrevirrat aiheuttavat myös häviöitä.

Näiden vaikutusta ei yleensä huomioida. [11]

3.1.3 Dielektriset häviöt

Dielektriset häviöt syntyvät sähkökentän vaikutuksesta eristeessä. Vaihtojänniterasituk- sessa oleva eriste käyttäytyy kuten kondensaattori, joten kaapeliin kulkee varausvirtaa.

Jännitteen polariteetin muuttuessa taajuuden mukaisesti myös varausvirran suunta muuttuu. Varausvirta on loisvirtaa, joka muuttuu johtimen resistanssissa lämmöksi. [11]

Dielektriset häviöt ovat verrannollisia häviökertoimeen ja käyttöjännitteen neliöön. [13] Dielektristen häviöiden voimakkaan jänniteriippuvuuden vuoksi niiden merkitys korostuu vasta suurjännitekaapeleissa. Silloitettu polyeteeni eristeenä omaa

(29)

niin pienen häviökertoimen, että merkityksellisiksi dielektriset häviöt tulevat vain pape- rieristeellä. [11] Dielektristen häviöiden osuus PEX-eristeisen kaapelin häviöistä on 138 kV jännitteelläkin alle prosentin. [14]

Varausvirta voidaan laskea kaavasta:

Ic=coCUv (3)

missä со on kulmataajuus, C on käyttökapasitanssi ja Uv vaihejännite.

3.2 Lämmön siirtyminen

Kiinteällä väliaineella on aina kyky johtaa lämpöenergiaa korkeammasta lämpötilasta matalampaan, mutta sillä on myös kyky varastoida lämpöä. [ 12] Kiinteässä väliaineessa lämpö siirtyykin etupäässä johtumalla. Kaasussa ja nesteessä lämpö siirtyy säteilemällä ja konvektoitumalla. [14]

Lämmönjohtumista tarkastellaan yleisesti lämpöpiirin ja virtapiirin analogiaa hyödyntä­

en, jolloin lämpöresistanssi kuvaa väliaineen kykyä vastustaa lämpövirtaa. [11]

Kun kaapelia kuormitetaan, sen johtimen lämpötila nousee. Kohonneen lämpötilan vaikutuksesta alkaa johtimesta siirtyä lämpöä ympäristöön. Lämpötilaeron kasvaessa kasvaa myös poistuva lämpöteho, kunnes se saavuttaa syntyvän häviötehon arvon.

Tällöin kaikki syntyvä lämpö siirtyy pois johtimesta eikä sen lämpötila enää nouse.

Johtimen lämpötila on tällöin saavuttanut kuormitusvirtaa vastaavan jatkuvan tilan arvon. Jos virtaa kasvatetaan edelleen, alkaa johtimen lämpötila kohota kohti uutta jatkuvan tilan arvoa. [15]

Kaapelin lämpötilalla tarkoitetaan sen eristeen kuumimman pisteen lämpötilaa, joka on käytännössä sama kuin johtimen lämpötila. Jotta kaapeli ei lämpenisi yli sallitun käyt­

tölämpötilansa, täytyy kaapelin sisäisen lämpöresistanssin ja ympäröivän väliaineen lämpöresistanssin summan olla riittävän pieni häviötehoon nähden.

(30)

3.2.1 Kiinteä aine

Johtuminen

Kiinteässä väliaineessa lämpö siirtyy lähes yksinomaan johtumalla. Lämpöopin toisen pääsäännön mukaisesti lämpötilaero pyrkii tasoittumaan. Lämpö virtaa lämpimämmästä pisteestä kylmempään. Lämpövirran suuruus riippuu pisteiden välisestä lämpötilaerosta ja väliaineen lämmönjohtavuudesta. [16] Väliaineen lämmönjohtavuus muuttuu lämpö­

tilan muuttuessa. Lämmönjohtavuuden lämpötilariippuvuus on niin vähäistä, että läm­

mönj ohtavuudelle käytetään yleensä väliaineelle ominaista vakiota.

Varautuminen

Jos kappaleeseen tuodaan lämpöä vain osa siitä johtuu pois, loppuosa siitä varautuu kappaleeseen. Lämmönvarauskykyä kuvaa lämpökapasiteetti. Lämmön varautuminen on verrannollinen lämpökapasiteetin lisäksi lämpötilan muutosnopeuteen. [16] Aivan kuten virtapiirianalogiassakin jatkuvan tilan lämpenemä on verrannollinen vain resistanssiin.

Lämpökapasiteetin vaikutus näkyy siten vain muutostilanteessa.

3.2.2 Kaasuja neste

Kaasussa ja nesteessä lämpö siirtyy etupäässä säteilemällä ja konvektoitumalla. Läm- mönsiirtymisprosessi on kaasussa ja nesteessä saman tyyppinen, mutta käytettävät väliainekertoimet poikkeavat toisistaan. [16]

Säteily

Lämmin kappale lähettää lämpösäteilyä ympäristöönsä. Lähetetyn säteilyenergian määrä riippuu kappaleen pinta-alasta ja lämpötilasta. Teoreettisen mustan kappaleen sätei- lyenergia voidaan laskea. Mikään todellinen kappale ei täysin vastaa mustaa kappaletta.

Siksi tarvitaan emissiokerrointa joka riippuu materiaalista ja pinnan karheudesta. Lisäk­

si ympäristön lämpösäteilyn huomioimiseksi tarvitaan geometriakerrointa. [ 16]

Emissio- ja geometriakertoimien teoreettinen määrittäminen on erittäin vaikeaa ja nämä parametrit selvitetäänkin usein kokeellisesti. [ 16]

(31)

Konvektio

Konvektiossa lämpö siirtyy ympäröivään väliaineeseen. Vapaassa konvektiossa väliaine alkaa lämmetessään liikkua ja uutta viileämpää ilmaa kulkeutuu tilalle. Pakotetussa konvektiossa väliaineen virtausta lisää jokin ulkoinen tekijä. [16]

3.3 Asennusolosuhteiden vaikutus

Kaapelin oman sisäisen lämpöresistanssin lisäksi sitä ympäröivän väliaineen lämpö- resistanssi vaikuttaa voimakkaasti lämpenemiseen ja siten myös kuormitettavuuteen.

[11] Suurin sallittu kuormitusvirta on määritettävä jäähdytysolosuhteiden kannalta epäedullisimman osuuden mukaan. Lyhyiden läpivientien osalta tulee huomioida kaa­

pelin pitkittäissuuntainen lämmönsiirtyminen, vaikka se on suhteellisen vähäistä. Jos mitoitus tehdään hyvin lyhyellä matkalla vallitsevan pahimman olosuhteen mukaan, kaapeli todennäköisesti ylimitoitetaan. [17]

3.3.1 Maa

Maa-asennuksessa ulkoisen lämpöresistanssin osuus kokonaislämpöresistanssista, joka määrää johtimen lämpenemisen, on yleensä selvästi yli kaksi kolmannesta. [11]

Kaapelia maahan asennettaessa lämpenemisen kannalta suurin vaikutus on ympäröivän maaperän termisillä ominaisuuksilla. Maan lämpöresistiivisyys on pieni kosteassa ja hienojakoisessa kiviaineksessa. Jos raekoko on suuri ja maaperä alkaa kuivua, kasvaa maaperän lämpöresistiivisyys voimakkaasti, sillä rakeiden välissä oleva hyvin lämpöä siirtävä vesi korvautuu ilmalla. Orgaaniset aineet johtavat sähköä huonommin kuin kiviaines. [13]

Kaapelin halkaisijalla on oma vaikutuksensa lämmön siirtymisessä kaapelista ympäris­

töön. Halkaisijaltaan suurella kaapelilla on paljon kosketuspintaa ympäristöön. Suuri kosketuspinta nopeuttaa lämmön siirtymistä kaapelista ympäristöön.

Asennussyvyys vaikuttaa ympäristön lämpötilan stabiiliuteen. Mitä syvemmälle kaapeli asennetaan sitä vakaampi on kaapelia ympäröivän maan lämpötila.

(32)

Eri asennustapojen käytöllä voidaan vaikuttaa kaapelin ulkopuoliseen lämpöresistans- siin. Maahan kaapelia asennettaessa täyttömaalla voidaan pienentää ulkoista lämpö- resistanssia. Kaapelin läheisyydessä olisi syytä aina käyttää viimeistelymaata mekaanisten vaurioidenkin estämiseksi. Viimeistelymaalla tarkoitetaan hienojakoista maa-ainesta, jota käyttäen vältytään maassa olleiden terävien kivien tai muiden esinei­

den aiheuttamat vauriot kaapelin eristyksessä. Kuten aiemmin yllä todettiin päästään hienojakoista maa-ainesta käyttäen myös pienempään lämpöresistiivisyyteen.

Kaapelia asennusputkeen tai tunneliin asennettaessa kaapelin kuormitettavuus alenee verrattuna suoraan maa-asennukseen, sillä putken ja tunnelin sisäpuoli on ilmaa, mikä aiheuttaa lisälämpöresistanssin lämmönsiirtymiselle kaapelista ympäristöön. Putkiasen­

nuksessa myös putken materiaalin lämpöresistanssi tulee huomioida. [13]

Kaapelin lähellä maassa olevat muut lämpöä ympäristöönsä luovuttavat kappaleet olisi syytä myös huomioida kun tarkastellaan kaapelin lämpenemistä. Muiden elementtien lämmittävän vaikutuksen yliarviointia on syytä varoa, sillä selvityksen [18] perusteella risteävän kaukolämpöputken vaikutuskin on enimmillään vain vajaa 10 °C.

3.3.2 Ilma

Lämmönsiirtymisilmiöiden teoreettinen tarkastelu on ilmakaapeleille monimutkaisempi kuin maakaapeleille. [11]

Ilma-asennuksessa lämpenemisen kannalta ei niinkään ratkaiseva ole ulkoinen terminen resistanssi kuin asennusympäristön vaikutus. Asennusympäristön vaikuttavia tekijöitä ovat ainakin:

■ Kaapelin asennus uiko- tai sisätilaan

■ Seinien tai lämmittävien elementtien läheisyys Kanava

Kaapelikanavassa ilman lämpötila nousee, kunnes kanavan läpi ympäristöön poistuu yhtä paljon lämpöä kuin kanavassa olevat kaapelit tuottavat. Kanavan ilman lämpötilan nousu ympäristöön nähden riippuu siten kaapelin kehittämästä häviötehosta ja kanavan pinta-alasta. [17]

(33)

3.4 Lämpötilan vaikutus vanhenemiseen

Sähkölaitteen vanhenemisella tarkoitetaan odotettavissa olevan eliniän vähenemistä.

Kaapelin eristettä vanhentavista tekijöistä kaikkein merkittävin on lämpö. Korkean lämpötilan eristeessä aiheuttamia palautumattomia muutoksia, jotka heikentävät eristyk­

sen sähköistä lujuutta, sanotaan lämpövanhenemiseksi. [12]

Korkeassa lämpötilassa vanhentavia muutoksia tapahtuu kaikkialla eristyksessä. Muu­

tosten määrään vaikuttaa lämpötilan suuruuden lisäksi sen kestoaika. Orgaanisissa eristeaineissa kohonnut lämpötila nopeuttaa hapettumista. Polymeereissä korkea lämpö­

tila nopeuttaa polymeeriketjujen avautumista ja uudelleen ketjuuntumista. Polymeerin sähkönjohtavuus riippuu ketjun rakenteesta. Muutokset johtavatkin polymeerin eris- tysominaisuuksien huononemiseen. [19]

Vanhenemisnopeus

Aiemmin jo todettiin kaapelin eristeen vanhenevan pääasiassa lämpötilan vaikutuksesta.

Kokeellinen Arrheniuksen laki antaa vanhenemisnopeuden lämpötilan funktiona:

R, = Ае~Е-'Ткв (4)

missä A on reaktiolle ominainen vakio, Ea on vanhentavan prosessin aktivaatioenergia ja kB on Boltzmannin vakio.

3.5 Lämpötilarajat

Kaapelin suurimmalle sallitulle lämpötilalle tulee asettaa rajat. Lähtökohtana voi olla perinteinen virtakuormitettavuuksista tuttu malli, jossa määrätään hälytysraja ja hätä- kuormitettavuusraja.

3.5.1 Hälytysraja

Maakaapelille sopiva hälytysraja on 65 °C. Kaapelin lämmetessä yli tämän lämpötilan maaperän kuivuminen nopeutuu, jolloin maan lämpöresistiivisyys kasvaa. Sen seurauk­

sena kaapelin terminen tilanne voi huonontua nopeasti. [4]

(34)

Ilmaan asennetulle kaapelille voidaan asettaa huomattavasti korkeampi hälytysraja-arvo.

PEX-eristeinen kaapeli kestää 90°C jatkuvan käyttölämpötilan. Jos kaapeli on koko matkaltaan ilmassa ei ole syytä käyttää alhaisempaa hälytysrajaa.

3.5.2 Ehdoton raja

Hälytysrajan lisäksi tulisi kaapeleille määrätä lämpötila, jota ei missään kuormitustilan­

teessa tulisi ylittää. Tällainen ehdoton raja tulee määrätä arvostusten perusteella. Olen­

naista on, että kuormituslämpötilarajan tulee olla huomattavasti alhaisempi kuin välittömään kaapelivaurioon johtava lämpötila. Lämpötilan nousu nopeuttaa kaapelin vanhenemista eksponentiaalisesti.

Viitteessä [12] on kirjallisuustutkimuksen perusteella päädytty ehdottamaan PEX- eristeisen kaapelin maksimilämpötilaksi hätäkuormitustilanteessa 120 °C. 120 °C läm­

pötilassa kaapeli vanhenee noin 100 kertaa 90°C lämpötilassa vallitsevaa vanhenemis- nopeutta nopeammin. [12]

Riskien minimoimiseksi ei missään tilanteessa haluta kuormittaa kaapeleita yli 90 °C lämpötilassa. Toimenpiteisiin kuormituksen alentamiseksi on ryhdyttävä viimeistään tässä lämpötilassa.

(35)

4 Muuntajan kuormitettavuus

Muuntaja saavuttaa normaalin elinikänsä kun sitä kuormitetaan jatkuvasti nimellisvir- rallaan 20°C ympäristön lämpötilassa. Muuntajan eristeenä käytettävä öljyllä kyllästetty paperi vanhenee etupäässä lämmön vaikutuksesta. Muuntajassa korkeimmat lämpötilat esiintyvät käämin kuumimmassa pisteessä.

4.1 Häviölämmön lähteet [20]

Muuntajassa syntyvät häviöt voidaan jakaa syntytavan perusteella tyhjäkäyntihäviöihin ja kuormitushäviöihin. Tyhjäkäyntihäviöt ovat jännitteen funktio ja niiden suuruus on likimain kuormituksesta riippumaton. Rautasydän ei ole täydellinen magneettikentän johde, joten osa magneettikentän energiasta muuttuu lämmöksi rautahäviöinä. Rautahä- viöt koostuvat hystereesihäviöistä ja pyörrevirtahäviöistä. Tyhjäkäyntihäviöistä valtaosa muodostuu rautahäviöistä.

Suurin osan muuntajan häviölämmöstä aiheutuu kuormitushäviöistä. Pääosa kuormitus- häviöistä muodostuu käämin resistanssissa kuormitusvirran vaikutuksesta. Lisähäviöitä aiheutuu pyörrevirroista läpivienneissä ja öljysäiliön seinissä.

Käämin resistanssissa aiheutuvat häviöt kasvavat kuormitusvirran neliöön verrannolli­

sesti. Virranahdon vuoksi kuormitushäviöitä lisää myös virran taajuus.

4.2 Lämpeneminen [21]

Lämpenemisen kannalta olennaista on häviölämmön ohella jäähdytysominaisuudet.

Sähköasemien päämuuntajien jäähdytystapana on Helsingin Energiassa pakotettu il­

mankierto. Öljynkierto on ulkona olevilla muuntajilla vapaa ja sisätilassa olevilla muuntajilla pakotettu. Jäähdytys tapojen erot kuormitettavuuteen ovat käytännössä pie­

net.

(36)

4.2.1 ONAF

Muuntajassa, jossa öljynkierto on vapaa, jäähdytysradiaattorit sijaitsevat muuntajan kyljessä. Lämpötilaero muuntajaöljyn ala- ja yläosassa saa öljyn kiertämään öljytilan yläosasta radiaattorin kautta takaisin muuntajasäiliöön sen alaosaan. Radiaattorin läpi kulkiessaan öljy jäähtyy. Radiaattori luovuttaa öljystä saamansa lämmön ympäröivään ilmaan. Huipputehon aikana ilmakierto on pakotettu. Tällöin radiaattorilevyjen välissä olevan ilmankiertoa tehostetaan tuulettimin. ONAF-jäähdytetyssä muuntajassa muunta­

jaöljyn lämpenemisen aikavakio on noin kolme tuntia.

4.2.2 OF AF

Jos j äähdytysrad iaattor i sijaitsee eri tilassa kuin muuntaja, varmistetaan öljyn kierto pumpuin. Tällaisessa OFAF-muuntajassa radiaattorin jäähdytys toteutetaan aivan vas­

taavasti kuin ONAF-muuntajassa. Ulkoilmaa puhalletaan radiaattorilevyjen lävitse niiden jäähdyttämiseksi. Öljyn lämpenemisen aikavakio on huomattavan lyhyt, noin kaksi tuntia.

4.3 Lämpötilan vaikutus vanhenemiseen [21, 22]

Muuntajan eristeen termisen vanhenemisen ja sen nopeuden määrää käämin kuumim- man pisteen lämpötila. Muuntajan ylikuormittaminen nopeuttaa sen vanhenemista.

Suurten kuormitusvirtojen aiheuttamat korkeat lämpötilat lyhentävät muuntajan elin­

ikää. Lyhyellä tähtäimellä ylikuormituksesta voi seurata muuntajan välitön vaurio.

Kohonnut käämin lämpötila nopeuttaa muuntajan paperieristeen vanhenemista. Eriste- paperin polymeeriketjut katkeilevat ja polymeroitumisaste pienenee veden, hapen ja lämmön vaikutuksesta. Suljetussa öljytilassa veden ja hapen määrä on pieni ja siten vaikutus vanhenemiseen on vähäinen. Siksi muuntajan vanhenemislaskuissa huomioi­

daan ainoastaan lämpötilan vaikutus.

Vaurio voi syntyä nopeasti käämin kuumimman pisteen lämpötilan noustessa yli 140 °C. Paperieristyksessä alkaa tällöin syntyä kaasukuplia, jotka heikentävät eristysra­

kenteen jännitelujuutta. Suurelle jänniterasitukselle alttiissa paikoissa voi syntyä läpi­

lyöntejä, joiden vaikutuksesta muuntaja menettää toimintakykynsä. Korkeassa

(37)

lämpötilassa öljyn laajeneminen kasvattaa painetta ja voi aiheuttaa öljyvuotoja läpivien- tieristimiin.

Muuntajaöljyn leimahduspiste on 140 °C tuntumassa. Sitä suuremmat lämpötilat voivat pahimmassa tapauksessa johtaa muuntajapaloon. Heikentyneessä eristysrakenteessa läpilyönnit aiheuttavat kipinöintiä, joka sytyttää kuuman muuntajaöljyn, mikäli happea on tarjolla riittävästi.

4.4 Lämpötilarajat

Muuntajan käytölle on tarpeen asettaa lämpötilarajat aivan kuten edellä tehtiin kaape­

leille. Määrätään käämin kuumimmalle pisteelle hälytysraja ja ehdoton raja, jota ei tulisi koskaan ylittää.

Muuntaja vanhenee normaalinopeudella, kun sen käämin kuumimman pisteen lämpötila on 98 °C. Tätä lämpimämpänä muuntajan vanhenemisnopeus kaksinkertaistuu 6 °C välein. Hälytys muuntajan ylikuormittumisesta olisi hyvä toteuttaa siten, ettei hälytystä anneta turhan herkästi, mutta muuntaja ei saisi päästä vanhenemaan normaalia nope­

ammin huomaamatta. Muuntajan käämi lämpenee hyvin harvoin edes lähelle 98 °C, joten hälytys voidaan antaa jo tämän lämpötilan ylittyessä. Tällöin hälytys tulee riittävän aikaisessa vaiheessa ja käyttöhenkilökunnalle jää aikaa reagoida kuormitustilanteessa, joka pidempään jatkuessaan voisi johtaa muuntajan nopeaan vaurioitumiseen.

Ääritilanteessa voidaan joutua kuormittamaan muuntajaa rajustikin. Tällaisessa hätäti­

lanteessakaan ei voida sallia muuntajan käämin kuumimman pisteen lämpötilaksi enempää kuin 140 °C. Hätäkuormitustilanteessakin kuormitusvirran tulisi olla pienempi kuin puolitoistakertainen nimellisvirta.

(38)

5 Kaapelin toimintalämpotilan määrittäminen

Tämän työn yhteydessä asennettiin kaapelin kuormitettavuuden seuraamiseksi erääseen Helenin 110 kV suurjännitekaapeliin lämpötilamittaus useaan eri kohtaan. Saadun kaapelin pintalämpötilatiedon ja jo ennestään seuratun virtatiedon perusteella voidaan laskea kaapelin johtimen ja sitä ympäröivän eristeen lämpötila. Kun tunnetaan kaapelin suurin sallittu käyttölämpötila ja voidaan laskea kyseisen hetken toimintalämpötila, voidaan kuormitettavuuden määrittämisessä hyödyntää lämpötilatietoja.

Kehitettyä menetelmää on tulevaisuudessa tarkoitus hyödyntää Helsingin Energian suurjännitekaapeleiden kuormitettavuuden seurannassa laajemmin, mikäli saatujen tulosten myötä se vaikuttaa järkevältä.

Kaapelin toimintalämpötilan eli kuumimman pisteen lämpötilan määrittämiseksi tarvi­

taan sekä mittaus että laskenta. Mitattu pintalämpötilatieto tuodaan kaukokäyttöjärjes- telmään, jossa lämpötilatiedon ja virtatiedon perusteella voidaan suorittaa reaaliaikaista laskentaa kaapelin johtimen lämpötilan määrittämiseksi.

5.1 Mittaus

Kaapelireitille sijoitettiin useita lämpötilamittauspisteitä teoreettisen tarkastelun perus­

teella mahdollisiksi ongelmakohdiksi havaittuihin paikkoihin. Tunneli havaittiin ennak- kotarkastelujen perusteella termisesti erittäin hyväksi paikaksi kaapelille, mutta osa mittauksista sijoitettiin sinne asian varmistamiseksi ja lisätiedon saamiseksi.

5.1.1 Mittauspisteet

Kuvassa 5 on esitetty tutkitun kaapelin profiili korkeuksina meren pinnasta. Kaapelin varrelle sijoitettiin yhteensä viisi mittauspistettä. Mitattavat kohdat haluttiin valita siten, että kaikkein kuumimmat kohdat löydettäisiin. Mittaukset sijoitettiin kaapelin molempi­

en pääteasemien luona läpivienteihin ja kaapelin kulkeman reitin varrelle erilaisiin olosuhteisiin.

(39)

Ermen mittausanturien asettelua suoritettiin ennakkotarkastelu kuumimmiksi oletetta­

vista paikoista. Kaapelireitin varrella suoritettiin mittauksia ja asennusolosuhteita si­

muloitiin CymCAP -tietokoneohjelmalla [22].

Läpivientien mittaukset sijaitsivat kuvassa näkyvissä pisteissä 2 ja 20. Toinen mittauk­

sista oli betonilattian läpiviennissä ja toinen mittaus sijoitettiin uretaanieristeiseen läpi­

vientiin aseman ulkopuolelle nousukuiluun.

Maa-asennuksessa mitattiin kolmea pistettä. Yksi oli varsinainen suora maa-asennus kuvan 5 pisteen 4 läheisyydessä. Ennakkosimuloinnin perusteella tämä mittauspiste oli lämpenemisen kannalta kaikkein kriittisin. Kaksi muuta mittauspistettä oli tunnelissa.

Mittauspisteen 16 ajateltiin voivan olla kriittinen mikäli tunnelin maaperä kuivuu voi­

makkaasti vuodenaikojen mukana vaihtuvien olosuhteiden myötä. Pisteen 19 lämpöti- lamittaus oli kohdassa, jossa kaapeli kulki kaukolämpöjärjestelmän menovesiputken alla. Menovesi voi kovien pakkasten aikaan olla n. 120°C lämmintä. Vaikka putket on eristetty, nousee väistämättä kaukolämpöputken pintalämpötilakin.

Mittauspisteiden kriittisyyttä arvioitaessa kaukolämpöverkon menovesi oli n. 70°C lämpöistä. Putken pintalämpötila oli tällöin 40°C hieman alle +20°C ympäristön läm­

pötilassa.

Kuva 5. Tutkitun kaapelireitin profiili.

5.1.2 Mittalaitteet

Anturi

Lämpötilamittaukset toteutettiin PtlOO-antureilla. Lämpötilasensorin resistanssin suu­

ruuden perusteella voidaan päätellä mittauspisteessä kaapelin pinnalla vallitseva lämpö­

tila.

(40)

Muunnin

Lämpötilasensorin liitäntä muuntimeen toteutettiin kolmella johtimella johtimien resis­

tanssin kompensoimiseksi. Sensorilta saatu resistanssiako muunnettiin milliampeeri- viestiksi kuvassa 6 esitetyllä muuntimella. Kaukokäyttöjärjestelmään mittaukset tuotiin 0-5 mA analogisina virtaviesteinä. Mittausalueeksi valittiin 0-100 °C.

1 Universal sup. only Supply (-f) & P

24 230VAC &

24.250VDC

0...20

Comp. + I ß I 0.5

! Out mADC

0% 100%

Kuva 6. Lämpötila-anturin resistanssin milliampeeriviestiksi muuttamiseen käytetty muunnin.

5.2 Laskenta

Kaapelin pinnan lämpötilan ja johtimessa kulkevan virran perusteella voidaan määrittää lämpötila kaapelin johtimen läheisyydessä, mikäli kaapelin sisäiset lämmönsiirty- misominaisuudet tunnetaan. Tällöin on kuitenkin tunnettava kaapelin rakenne. Hyvin olennainen kaapelin fysikaalisiin ominaisuuksiin pohjautuva tieto on lämpenemisen aikavakio. Aikavakio kertoo, missä ajassa tapahtuu 63 % askelmaisen kuormitusmuu­

toksen aiheuttamasta lämpötilan kokonaismuutoksesta.

Laskenta toteutettiin ohjelmallisesti käytönvalvontajärjestelmässä. Laskennan kulun ymmärtämistä helpottaa, jos tarkastellaan ensin pinnan ja johtimen välisen lämpötila­

eron määräytymistä jatkuvassa tilassa. Sen pohjalta muodostetaan yhtälö, jolla voidaan analysoida muutostila.

(41)

5.2.1 Jatkuva tila

Kaapelissa syntyvä häviöteho on likimäärin verrannollinen kaapelin kuormitusvirtaan.

Tarkan lämpötilaeron laskemiseksi tulee huomioida kaapelin johtimen resistanssin ja siten myös lämmöntuoton muuttuminen ympäristön lämpötilan mukaan. Resistanssin muutoksen huomiotta jättäminen ei aiheuttaisi suurtakaan virhettä, mutta mahdollisim­

man hyvän lopputuloksen saamiseksi se on tässä otettu huomioon. Jatkuvan tilan läm- penemälle on AHXLMK800 kaapelin rakenteeseen ja häviöarvoihin perustuen johdettu yhtälö:

I¡ • (7,1 • 1Q-8 • Tsurf „ +1,894 • 10'5 )+ 0,0753

1-7,1-10“8 - il (5)

missä ATcsurf>0 on kaapelin pinnan ja johtimen välinen lämpötilaero jatkuvassa tilassa, Tsurf.o on kaapelin pintalämpötila mittaushetkellä ja Io on mittaushetken kuormitusvirta.

Yhtälön (5) johtaminen on esitetty liitteessä A.

5.2.2 Muutostila

Muutostilanteessa lämpötilaero kaapelin johtimen ja pinnan välillä ei ole asettunut jatkuvan tilan arvoonsa. Virran kasvaessa myös häviöteho kasvaa ja johdin alkaa läm­

metä. Vähitellen lämpö siirtyy aikavakion määräämässä tahdissa kaapelin pintaan ja mitatuksi lämpötilaksi. Johtimen lämpötilaa määrättäessä pintalämpötilan perusteella tulee huomioida virran vaikutus ja kaapelin sisäinen aikavakio.

Muutostilan lämpötilaero ATcsurf_¡ lasketaan lisäämällä edellisen laskentakierroksen lämpötilaeroon ATcsurf,¡.i laskentakierrosten välisenä aikana tapahtunut muutos. Kier­

rosten välillä tapahtunut muutos saadaan jatkuvan tilan (5) ja edellisen laskentakierrok­

sen ATcsurf,i-i lämpötilaeron erotuksen perusteella. Siten lämpötilaerolle laskentakierroksella i pätee [23]:

( Il • (7,1 -10"8- Tsurf. + 1,894-10"5)+ 0,0753 1 - 7,1 ■ 10~8 • il

Viittaukset

LIITTYVÄT TIEDOSTOT

Tilasäiliön tulee olla riittävän suuri, jotta se pystyy jäähdyttämään lypsyn aikana tulevan maidon niin, että lypsyn jälkeen lämpötila on alle +6 °C.. Puolen tunnin

Taulukossa 6 on esitetty Coolpack ohjelmistolla jokaisella kiertoaineella saadut entalpiat pisteissä, joissa kiertoaineen lämpötila lauhduttimessa laskee alle 60 °C,

RFID-järjestelmä on langaton tunnistamisjärjestelmä, johon on mahdollista lisätä myös tiedonkeruuta antureiden avulla. Järjestelmän peruskomponentit ovat tunniste eli

Tutkimuksissa sähköautojen lataustehoissa ei ollut suurta eroa lämpötilan ollessa yli 0 °C, mutta kaikissa tutkimuksissa akkujen latausteho heikkeni merkittävästi, kun

korkea ääni on kolmiviivainen c, sininen väri on steelblue (joka on standardoitu vä- risävy), haalea lämpötila on 33°C. Antamamme arvot ovat tarkkoja,

Kuvassa 10 aurinkokentälle menevän syöttöveden simuloitu lämpötila (°C) ja aurinkokentältä CFB-kattilalle palaavan höyryn simuloitu lämpötila (°C)..

Toukokuu oli keskimäärin normaalia lämpimämpi, mutta muut kasvukauden kuukaudet olivat erittäin viileät, keskimäärin oli touko elokuun lämpötila.. —o.4° C

maan lämpötila on alle 12°C. Maissin siemenessä kulkeutuvien sienien tutkimiseksi lajiteltiin vuonna 1954 saatu Early Alberta-lajikkeen siemensato surkastumisasteen perusteella

Vuoden keskimääräinen lämpötila Tohmajärvel- lä (+ 2,2 ° C) on noin 4–10 ° C alhaisempi kuin neu- vostoliittolainen suositus pensaskarpalon viljelyyn (Paal 1987) ja 3 °

Ohjelmassa Supistettu 50°C, kun tulevan veden lämpötila oli 62°C, oli veden kulutus 32 I, sähkön kulutus 0,45 kWh ja kokonaisaika 46 min.. Ohjelmassa Supistettu 50°C, kun

Astianp esukone IPerusohjelma LÄMMINVESILIITÄNTÄ, 62 °C Vedenkulu tus Sähkönkulutus kWh Pes uveden suurin lämpötila Loppuhuuhteluve den suurin lämpötila oc Kuivausilman

Tutkimuskohteen ilman keskilämpötila (°C), veden lämpötila (°C), veden pinnankorkeus (cm), päivittäi- nen sadesumma (mm) ja automaattianturin mittaama sekä

Talven aikana lämpötila muuttuu eri tavalla eri sYvyyksjll, Matalilla alueilla veden lämpötila laskee jäätymisen jälkeen ja mataliil paikoilla lämpötila lähenee 0 C°:tta,

Tyypillisesti ylikriittisen höyryn paine on nostettu 230-265 bar paineeseen ja lämpötila yli 560 °C asteeseen.(Wiatros-Motyka 2016) Ylikriittistä höyryä

Noin 40 metrin pituinen Maaputkilämmönvaihdin lämmitti talvella ja jäähdytti kesällä tuloilmaa niin, että sikalan lämpötila pysyi koko vuoden välillä 17-21 °C /4/..

Kun ohjelmassa A ei käytetty veden lämmitystä ja tulevan veden lämpötila oli 80°C, oli veden kulutus 47 I, sähkön kulutus 0,15 kWh ja kokonaisaika 52

Ylitys on se lämpötilan heilahduksen suuruus, joka syntyy häiriön tai asetusarvon muutoksen jälkeen, ennenkuin lämpötila on asettunut vakioksi (±0,43°C), kuva 1. Asettumisaika

Table 11. Performance of cab heater Ulkoilman lämpötila kokeen aikana , Ambient temperature during test. —20°C Ohjaamon keskilämpötila

Syöttö säädettiin niin, että viljaerän kiertokulkuun meni aikaa 22 Esilämmitetyn ilman lämpötila oli +42°C.. Kuivaus lopetettiin

tarvittava aika .. 70° C, joutokäytön korkeim- masta lämpötilasta samalla lämpötila-alueella. Lämpötila vaihteli melkoisesti levyn pituussuunnassa. Kuumennuksessa saavutettu

Kun tulevan veden lämpötila oli 62°C, oli veden kulu- tus perusohjelmassa Yleispesu 65°C 51 I, sähkön kulutus 0,8 kWh ja kokonaisaika 47 min.. Koneen ääni pesuvaiheen aikana oli

Kantaverkon muuntajat sijaitsevat ulkona, missä lämpötila voi talvella pudota hyvin alas, jolloin esterien viskositeetti kasvaa ja öljyn kierto

Tämä viiltäisi siihen, ettei upokkaiden etsaaminen ole onnistunut kunnolla. Jähmettyminen kesti kokonaisuudessaan noin 10-15 sekuntia, jonka aikana lämpötila laski