• Ei tuloksia

CCT10 – testauslaitteen mekaniikkasuunnittelu

N/A
N/A
Info

Lataa

Protected

Academic year: 2023

Jaa "CCT10 – testauslaitteen mekaniikkasuunnittelu"

Copied!
110
0
0
Näytä lisää ( sivua)

Kokoteksti

(1)

_29_. _5_. _2013_ ________________________________

Ammattikorkeakoulututkinto

CCT 10 – testauslaitteen mekaniikka- suunnittelu

Aki Virkalevo Opinnäytetyö

(2)
(3)

Koulutusala

Tekniikan ja liikenteen ala Koulutusohjelma

Kone- ja tuotantotekniikan koulutusohjelma Työn tekijä(t)

Aki Virkalevo Työn nimi

CCT10 – testauslaitteen mekaniikkasuunnittelu

Päiväys 29.5.2013 Sivumäärä/Liitteet 48/62

Ohjaaja(t)

lehtori Pertti Kupiainen, projekti-insinööri Mikko Huusko, tutkimusinsinööri Asmo Jakorinne, tuote- päällikkö Jukka Silvennoinen

Toimeksiantaja/Yhteistyökumppani(t) Powerflute Oyj

Tiivistelmä

Tämän opinnäytetyön aiheena oli suunnitella ja valmistaa laboratoriomittakaavainen CCT10- testilaitteen prototyyppi. Työn toimeksiantaja oli kartonkivalmistaja Powerflute Oyj, joka halusi aloittaa oman tuotetestauksen. Aikaisemmin yrityksen tuotetestaus oli teetetty alihankintana kilpai- levassa yrityksessä.

Alussa perehdyttiin CCT- ja CCT10-testauksen teoriaan ja vaatimuksiin. Tämän jälkeen aloitettiin testauslaitteen konseptisuunnittelu ja mahdollisten laitteeseen sopivien komponenttien etsiminen.

Konseptisuunnittelulla löydettiin nopeasti oikean tuntuinen ratkaisu, jota ryhdyttiin jalostamaan toimivaksi laitteeksi. Testauslaitteen suunnitteluun käytettiin SolidWorks 3D-suunnitteluohjelmaa.

Laitteen suunnittelu aloitettiin rungosta ja edettiin voimantuoton kautta anturointiin ja värinän- vaimennukseen. Värinänvaimennuksen suunnittelussa tehtiin myös värinämittauksia laitteen sijoi- tuspaikassa, minkä tarkoituksena oli optimoida testilaitteen värinänvaimennus. Lopuksi laite val- mistettiin, säädettiin, testattiin ja toimitettiin toimeksiantajalle.

Työn tuloksena toimeksiantaja sai toimivan ja tarpeitaan vastaavan CCT10-testauslaitteen. Laitteen avulla se on kyennyt aloittamaan oman tuotetestauksensa, mistä on ollut hyötyä yrityksen tuote- kehityksessä ja sen oman tuotteen markkinoinnissa sekä kilpailutilanteessa. Powerflute Oyj on tilannut laitteita lisää ja laajentanut testaustoimintaansa.

Avainsanat

CCT-testaus, CCT10-testaus, suunnittelu, testaus, testausmenetelmä, anturi, värinänvaimennus julkinen

(4)

Technology, Communication and Transport Degree Programme

Degree Programme in Mechanical Engineering Author(s)

Aki Virkalevo Title of Thesis

Mechanical Design of CCT10 – Testing Device

Date May 29, 2013 Pages/Appendices 48/62

Supervisor(s)

Mr Pertti Kupiainen, Senior Lecturer; Mr Mikko Huusko, Project Engineer; Mr Asmo Jakorinne, Research Engineer; Mr Jukka Silvennoinen, Product Manager

Client Organisation/Partners Powerflute Oyj

Abstract

The main subject of this final year project was to design and built a prototype of a CCT10-testing device in laboratory scale. The work was commissioned by the cardboard manufacturer Powerflute Oyj who wanted to start their own product testing. Formerly the product testing of the company had been done by a rival company as subcontracting.

First, the theory and demands of CCT-testing and CCT10-testing were studied. After that, the concept design and search for useful components was started. Within concept design a suitable solution was found. SolidWorks 3D design program was used when designing the testing device.

The design of the testing device was started from the frame of the device and continued by designing the power source, transducers and vibration dampening. Vibration testing was done during the design of the vibration dampening to optimize the vibration dampening of the testing device. Finally the testing device was built, tuned up, tested and delivered to Powerflute Oyj.

As a result of this project the company got a working CCT10-testing device that met their require- ments. With this device they have been able to start their own product testing which benefits their product development and marketing. Powerflute Oyj has ordered more of these devices and has expanded their own product testing.

Keywords

CCT-testing, CCT10-testing, design, testing, test method, transducer, vibration dampening public

(5)

Tämä opinnäytetyö on tehty tuotetestauksen kehitysprojektina Powerflute Oyj:lle.

Työni ohjaamisesta haluan kiittää erityisesti toista opinnäytetyöni ohjaajaa projekti- insinööri Mikko Huuskoa. Haluan myös kiittää muita työtäni ohjanneita henkilöitä, lehtori Pertti Kupiasta, tutkimusinsinööri Asmo Jakorinnettä sekä Powerflute Oyj:n tuotepäällikkö Jukka Silvennoista.

Lisäksi haluan kiittää kaikkia opiskelutovereitani, jotka ovat olleet osana opiskelujani Savonia-ammattikorkeakoulussa.

Kuopiossa 29.5.2013 g Aki Virkalevo

(6)

SISÄLTÖ

1 JOHDANTO ... 9

2 TYÖN TAUSTAT ... 10

3 POWERFLUTE OYJ / SAVON SELLU OY ... 11

4 CCT- JA CCT10 -TESTAUS ... 12

4.1 CCT10 -testaus ... 12

4.2 CCT10 -testauksessa käytettävän laitteiston vaatimukset ... 13

5 TOTEUTUS ... 14

5.1 Tiedon keruu ... 14

5.2 Suunnittelu ... 14

5.2.1 Materiaalin valinta ... 16

5.2.2 Runko ... 17

5.2.2.1 Ylälevy ... 18

5.2.2.2 Alalevy ... 19

5.2.2.3 Päätylevyt ... 19

5.2.3 Johteet ... 20

5.2.4 Painin ... 22

5.2.5 Painot ... 23

5.2.6 Anturointi ... 25

5.2.6.1 Voima-anturointi ... 26

5.2.6.2 Siirtymäanturointi ... 28

5.2.6.3 Kiihtyvyysanturointi ... 29

5.2.7 Värinänvaimennus ... 30

5.2.8 Nosto- ja laskumekanismi ... 32

5.2.9 Mittauslaitteisto ja -ohjelmisto ... 34

5.3 Valmistus ... 36

5.3.1 Anodisointi ... 36

5.3.2 Peittaus ... 36

5.4 Testaus ... 37

5.4.1 Olosuhdekaapin värinätestaus ... 37

5.4.2 Värinän vaimennuksen testaus ... 39

5.4.3 CCT10 -testilaitteen testaus ... 43

6 JATKOSUUNNITELMAT ... 45

7 YHTEENVETO ... 46

(7)

LIITTEET

LIITE 1. Värinänvaimennustestit 8.11.-11

LIITE 2. Värinänvaimennustestin tulokset 0,5 – 25 Hz LIITE 3. Värinänvaimennustestin tulokset 0,5 – 50 Hz LIITE 4. Värinänvaimennustestin tulokset 0,5 – 200 Hz

LIITE 5. Värinänvaimennus testit 8.11.-11. Mittauksen 1. värinäkuvaaja 25 Hz LIITE 6. Värinänvaimennus testit 8.11.-11. Mittauksen 2. värinäkuvaaja 25 Hz LIITE 7. Värinänvaimennus testit 8.11.-11. Mittauksen 3. värinäkuvaaja 25 Hz LIITE 8. Värinänvaimennus testit 8.11.-11. Mittauksen 4. värinäkuvaaja 25 Hz LIITE 9. Värinänvaimennus testit 8.11.-11. Mittauksen 5. värinäkuvaaja 25 Hz LIITE 10. Värinänvaimennus testit 8.11.-11. Mittauksen 6. värinäkuvaaja 25 Hz LIITE 11. Värinänvaimennus testit 8.11.-11. Mittauksen 7. värinäkuvaaja 25 Hz LIITE 12. Värinänvaimennus testit 8.11.-11. Mittauksen 8. värinäkuvaaja 25 Hz LIITE 13. Värinänvaimennus testit 8.11.-11. Mittauksen 9. värinäkuvaaja 25 Hz LIITE 14. Värinänvaimennus testit 8.11.-11. Mittauksen 10. värinäkuvaaja 25 Hz LIITE 15. Värinänvaimennus testit 8.11.-11. Mittauksen 11. värinäkuvaaja 25 Hz LIITE 16. Värinänvaimennus testit 8.11.-11. Mittauksen 12. värinäkuvaaja 25 Hz LIITE 17. Värinänvaimennus testit 8.11.-11. Mittauksen 0,5 – 25 Hz trendikuvaaja LIITE 18. Värinänvaimennus testit 8.11.-11. Mittaus 2. (valokuva Aki Virkalevo) LIITE 19. Värinänvaimennus testit 8.11.-11. Mittaus 3. (valokuva Aki Virkalevo) LIITE 20. Värinänvaimennus testit 8.11.-11. Mittaus 4. (valokuva Aki Virkalevo) LIITE 21. Värinänvaimennus testit 8.11.-11. Mittaus 5. (valokuva Aki Virkalevo) LIITE 22. Värinänvaimennus testit 8.11.-11. Mittaus 6. (valokuva Aki Virkalevo) LIITE 23. Värinänvaimennus testit 8.11.-11. Mittaus 7. (valokuva Aki Virkalevo) LIITE 24. Värinänvaimennus testit 8.11.-11. Mittaus 8. (valokuva Aki Virkalevo) LIITE 25. Värinänvaimennus testit 8.11.-11. Mittaus 9. (valokuva Aki Virkalevo) LIITE 26. Värinänvaimennus testit 8.11.-11. Mittaus 10. (valokuva Aki Virkalevo) LIITE 27. Värinänvaimennus testit 8.11.-11. Mittaus 11. (valokuva Aki Virkalevo) LIITE 28. Värinänvaimennus testit 8.11.-11. Mittaus 12. (valokuva Aki Virkalevo) LIITE 29. Värinänvaimennustestit 22.11.-11

LIITE 30. Värinänvaimennustestin tulokset 0,5 – 25 Hz LIITE 31. Värinänvaimennustestin tulokset 0,5 – 50 Hz

LIITE 32. Värinänvaimennus testit 22.11.-11. Mittauksen 1. värinäkuvaaja 25 Hz LIITE 33. Värinänvaimennus testit 22.11.-11. Mittauksen 2. värinäkuvaaja 25 Hz LIITE 34. Värinänvaimennus testit 22.11.-11. Mittauksen 3. värinäkuvaaja 25 Hz LIITE 35. Värinänvaimennus testit 22.11.-11. Mittauksen 4. värinäkuvaaja 25 Hz LIITE 36. Värinänvaimennus testit 22.11.-11. Mittauksen 5. värinäkuvaaja 25 Hz LIITE 37. Värinänvaimennus testit 22.11.-11. Mittauksen 6. värinäkuvaaja 25 Hz LIITE 38. Värinänvaimennus testit 22.11.-11. Mittauksen 7. värinäkuvaaja 25 Hz LIITE 39. Värinänvaimennus testit 22.11.-11. Mittauksen 8. värinäkuvaaja 25 Hz LIITE 40. Värinänvaimennus testit 22.11.-11. Mittauksen 9. värinäkuvaaja 25 Hz LIITE 41. Värinänvaimennus testit 22.11.-11. Mittauksen 10. värinäkuvaaja 25 Hz LIITE 42. Värinänvaimennus testit 22.11.-11. Mittaus 1. (valokuva Aki Virkalevo) LIITE 43. Värinänvaimennus testit 22.11.-11. Mittaus 2. (valokuva Aki Virkalevo) LIITE 44. Värinänvaimennus testit 22.11.-11. Mittaus 3. (valokuva Aki Virkalevo) LIITE 45. Värinänvaimennus testit 22.11.-11. Mittaus 4. (valokuva Aki Virkalevo) LIITE 46. Värinänvaimennus testit 22.11.-11. Mittaus 5. (valokuva Aki Virkalevo) LIITE 47. Värinänvaimennus testit 22.11.-11. Mittaus 8. (valokuva Aki Virkalevo) LIITE 48. Värinänvaimennus testit 22.11.-11. Mittaus 9. (valokuva Aki Virkalevo) LIITE 49. Värinänvaimennustestit 16.1.-13

LIITE 50. Värinänvaimennustestin tulokset 0,5 – 25 Hz LIITE 51. Värinänvaimennustestin tulokset 0,5 – 50 Hz

LIITE 52. Värinänvaimennus testit 16.1.-13. Mittauksen 1. värinäkuvaaja 25 Hz LIITE 53. Värinänvaimennus testit 16.1.-13. Mittauksen 2. värinäkuvaaja 25 Hz

(8)

LIITE 56. Värinänvaimennus testit 16.1.-13. Mittauksen 5. värinäkuvaaja 25 Hz LIITE 57. Värinänvaimennus testit 16.1.-13. Mittauksen 6. värinäkuvaaja 25 Hz LIITE 58. Värinänvaimennus testit 16.1.-13. Mittauksen 7. värinäkuvaaja 25 Hz LIITE 59. Värinänvaimennus testit 16.1.-13. Mittauksen 8. värinäkuvaaja 25 Hz LIITE 60. Värinänvaimennus testit 16.1.-13. Mittauksen 9. värinäkuvaaja 25 Hz LIITE 61. Värinänvaimennus testit 16.1.-13. Mittaus 1. (valokuva Aki Virkalevo) LIITE 62. Värinänvaimennus testit 16.1.-13. Mittaus 2. (valokuva Aki Virkalevo) LIITE 63. Värinänvaimennus testit 16.1.-13. Mittaus 3. (valokuva Aki Virkalevo) LIITE 64. Värinänvaimennus testit 16.1.-13. Mittaus 4. (valokuva Aki Virkalevo) LIITE 65. Värinänvaimennus testit 16.1.-13. Mittaus 5. (valokuva Aki Virkalevo) LIITE 66. Värinänvaimennus testit 16.1.-13. Mittaus 6. (valokuva Aki Virkalevo) LIITE 67. Värinänvaimennus testit 16.1.-13. Mittaus 7. (valokuva Aki Virkalevo) LIITE 68. Värinänvaimennus testit 16.1.-13. Mittaus 8. (valokuva Aki Virkalevo)

(9)

1 JOHDANTO

Tämän opinnäytetyön tavoitteena on suunnitella ja valmistaa Powerflute Oyj:n tarpei- siin sopiva CCT10-testauslaite. Testauslaitteen tulee olla kompaktin kokoinen, help- pokäyttöinen ja edullinen. Silti laitteen tulee täyttää CCT10-testauksen vaatimukset, jotta toimeksiantaja voi käyttää laitteen antamia testituloksia hyväkseen omassa tuo- tetestauksessaan ja markkinoinnissaan.

Laitteella on tarkoitus mitata aaltokartongin flutingin eli aalto-osan puristuskestävyyttä olosuhteissa, joissa vallitsee korkea kosteus ja tasainen lämpötila. Laitteen sijoitus- paikaksi tulee Savon Sellu Oy:n laboratoriossa sijaitseva olosuhdekaappi. Työn on- nistumisen kannalta suurimmat haasteet ovat oikeanlaisen liikkeen tuotto, anturointi sekä värinänvaimennus. Värinänvaimennus korostuu työssä, koska CCT10- testauksessa kuorman täytyy pysyä koko testauksen ajan samana. Laite sijaitsee kuitenkin paikassa, jossa värinöitä ja koviakin tärähdyksiä usein ilmenee. Juuri nämä värinät ja tärinät aiheuttavat kiihtyvyyksiä, mikä taas aiheuttaa kuorman massan hei- lahteluja.

Työ sai alkunsa 30.9.2011, jolloin aihe päätettiin lopulliseen muotoonsa aihekuvauks- sa. Opinnäytetyön aihe tuli Savonia-ammattikorkeakoululta, jolta Powerflute Oyj oli tilannut työn kohteena olevan testauslaitteen prototyypin. Powerflute Oyj:llä oli tarkoi- tuksenaan aloittaa oman tuotteensa laadun tarkastelu omilla testauslaitteillaan. Tällä hetkellä laadunvarmistus ja tuotetestaus teetetään kilpailevassa yrityksessä alihan- kintana. Tällainen toimintatapa on kallis ja lisäksi se on oman tuotteen kilpailukyvyn kannalta epäedullinen.

Tärkeimmät työssä käytetyt lähteet olivat SCAN-P 42:81 -standardi sekä Billerud AB:n CCT10 -menetelmäkuvaus. SCAN-P 42:81 -standardissa käsitellään CCT - testausta ja sen laitteiston vaatimuksia, kun taas Billerud AB:n menetelmäkuvaus keskittyy CCT10 -testaukseen.

(10)

2 TYÖN TAUSTAT

Opinnäytetyön taustalla on kaksi organisaatiota: opinnäytetyön ohjaaja ja toimittaja Savonia- ammattikorkeakoulu, Kuopion tekniikan yksikkö sekä työn toimeksiantaja ja laitteen tilaaja aaltokartongin valmistaja Powerflute Oyj. Opinnäytetyön aihe sai al- kunsa Powerflute Oyj:n halusta aloittaa oma tuotetestaus omassa laboratoriossa ai- kaisemmin kilpailijalla alihankintana teetetyn testauksen sijaan.

CCT10-testauslaitteita on saatavilla myös valmiina. Olemassa olevat laitteet ovat kui- tenkin kalliita ja vaativat suuren tilan sekä erikoisolosuhteet, jotta niillä pystyisi testa- uksen suorittamaan. Powerflute Oyj on yrittänyt tehdä CCT10-testejä alla olevan ku- van mukaisella laitteella (kuva 1), mutta sen antamat tulokset eivät ole olleet luotetta- via ja vertailukelpoisia. Tämän vuoksi yrityksessä päätettiin tilata testaukseen sopivan laitteen prototyyppi Savonia-ammattikorkeakoululta.

Työn aiheena olevan laitteen tarkoitus on laskea laite- ja tilakustannukset huomatta- vasti pienemmiksi kilpaileviin laitteisiin nähden. Testauslaitteen tulee kuitenkin suoriu- tua testauksesta kaupallisiin laitteisiin nähden vertailukelpoisesti ja CCT10-testauksen vaatimusten mukaisesti.

KUVA 1. Powerflute Oyj:n oma, alkuperäinen CCT10-testauslaite (valokuva Powerflute Oyj)

(11)

3 POWERFLUTE OYJ / SAVON SELLU OY

Powerflute Oyj on pakkausmateriaali valmistaja, jolla on vakaa asema pohjoismaisen puolikemiallisen flutingin tuotannossa. Powerflute Oyj:n päätytäryhtiö on Savon Sellu Oy. Powerflute Oyj ja Savon Sellu Oy työllistävät yhteensä vajaa 200 henkilöä. (Po- werflute Oyj 2008)

Savon Sellu Oy:llä on Kuopiossa paperitehdas, joka on perustettu 1968. Tehtaassa on yksi paperikone ja se tuottaa vuodessa noin 300 000 tonnia pohjoismaista puoli- kemiallista flutingia. Tehdas tekee tuotteensa neitseellisestä koivukuidusta, joka on peräisin pääasiassa Suomesta ja Venäjältä. Tehtaan tuotteet myydään Powerflute - nimellä. (Powerflute Oyj 2008)

Pahvilaatikot, joiden valmistuksessa on käytetty pohjoismaista puolikemiallista flutin- gia, kestävät erinomaisesti suuria kuormia ja korkeaa kosteutta. Niiden pääasiallinen käyttökohde on hedelmien ja vihannesten sekä arvokkaiden teollisten tuotteiden, ku- ten elektroniikan ja ajoneuvojen osien kuljetuksessa. (Powerflute Oyj 2008)

(12)

4 CCT- JA CCT10 -TESTAUS

CCT-testi, Corrugated Crush Test, on Scandinavian pulp, paper and board Testing Committeen aaltopahvin aalto-osan eli flutingin testaukseen laatima standardoitu testi. Testin tarkoituksena on mitata, kuinka suuren aaltoputkien suuntaisen puristus- voiman fluting kestää. Testillä määritetään testattavalle tuotteelle CCT-indeksi, joka ilmaisee kuinka suuren kuorman kestää metri testattua flutingia. Testi suoritetaan ilmastoidussa huoneessa 50 %:n suhteellisessa kosteudessa ja 23

°

C:n lämpötilas- sa.

CCT-testin SCAN-P 42:81 -standardissa viitataan kahteen standardiin: ISO 187 - standardi määrittää näytteen ja testauksessa vallitsevan ilmastoinnin ja olosuhteet sekä toimet niiden tarkkailuun. ISO 536 -standardi määrittää tavan, jolla määritetään testattavan näytteen grammaisuus. Nämä standardit vaikuttavat myös CCT10- testissä, koska se on kehitetty CCT-testistä. (SCAN-P 42:81 1981)

4.1 CCT10 -testaus

CCT10-testin on kehittänyt ruotsalainen pakkausmateriaalivalmistaja Billerud AB CCT- testin (Corrucated Crush Test) pohjalta. Testin tarkoituksena on selvittää, kuinka suurta puristusvoimaa fluting kestää romahtamatta kymmenen päivän ajan vaativis- sa, standardoiduissa olosuhteissa.

Nykyisin flutingia testataan pääasiassa CCT-testillä, mutta tämä testi ei anna toden- mukaisia tuloksia flutingin pitkäaikaisesta kestosta, joka vastaa paremmin tuotteen käyttökohteiden vaatimuksia. CCT10-testin testiolosuhteet poikkeavat CCT-testin olo- suhteista siten, että testissä vallitsee jatkuva 90 %:n kosteus ja 20

°

C:n lämpötila CCT-testissä käytettävien 23

°

C:n lämpötilan ja 50 %:n kosteuden sijaan. Merkittävin ero testien välillä on niiden kestossa: CCT10-testissä etsitään flutingille kuormaa, jota se kestää kymmenen päivän ajan, CCT-testi tehdään yhdellä puristuksella.

CCT10-testin kulku on seuraavanlainen. Ensin näytteet valmistellaan SCAN-P 42 - standardin mukaisesti. Seuraavaksi näytteet ilmastoidaan olosuhteissa, joissa vallit- see 20

°

C:n lämpötila ja 90 %:n suhteellinen kosteus. Ilmastointia jatketaan, kunnes näytteissä saavutetaan kosteustasapaino, minkä jälkeen ne asetetaan pidikkeeseen

(13)

ja asetetaan puristustestauslaitteen levyjen väliin. Levyt liikkuvat alkuun 10 mm/min - nopeutta, kunnes saavutetaan 10 N:n esipuristus. Tämän jälkeen voiman tulee li- sääntyä 100 N/s -nopeudella, kunnes haluttu kuorma saavutetaan. Puristusvoima pidetään vakiona, kunnes näytteessä havaitaan romahdus. Jokaista testattavaa laa- tua testataan vähintään kymmenen näytteen verran. Korkein testituloksiin mukaan otettava voima on se, minkä näyte kestää noin tunnin ajan. Jokaisen testin välillä puristusvoimaa pudotetaan 2 - 2,5 N korkeimmasta voimasta. Käytettävän kuorman tulee jakautua tasaisesti näytteen päälle. (CCT10: A method for determine creep properties of fluting in high humidity)

CCT10-testin suurin hyöty on pitkien kuljetusketjujen hävikin pienentäminen ja kus- tannustehokkuuden kasvattaminen sillä, että osataan tarjota oikeanlaista pakkausma- teriaalia oikeaan tarkoitukseen.

4.2 CCT10 -testauksessa käytettävän laitteiston vaatimukset

CCT10-testissä käytettävät laitteet ovat leikkuri, laboratorio poimuttaja sekä pidike, jotka on määritelty CCT-arvon ja CCT-indeksin määrittämiseen tarkoitetussa SCAN-P 42 -standardissa. Lisäksi testissä käytettävän CCT10-testauslaitteen tulee olla puris- tustestauslaite, jossa on samansuuntaiset levyt, joiden väliin näyte puristetaan. Lait- teen täytyy pystyä pitämään yllä jatkuvaa kuormaa ± 0,5N:n tarkkuudella koko testin keston ajan. Samalla sen täytyy jatkuvasti tallentaa näytteen muodonmuutosta.

(CCT10: A method for determine creep properties of fluting in high humidity)

Testilaitteen tuottaman puristusvoiman täytyy laskeutua näytteen päälle hallitusti ja ennalta määrätyllä nopeudella. Alkuun ylempi levy, joka painaa näytettä, laskeutuu 10 mm/min -nopeudella kunnes 10 N:n esipuristus saavutetaan. Tästä eteenpäin puristusvoiman tulee lisääntyä 100 N/s, kunnes haluttu testauskuorma saavutetaan.

Kuorma tulee pitää vakiona, kunnes näytteessä havaitaan romahdus. (CCT10: A met- hod for determine creep properties of fluting in high humidity)

(14)

5 TOTEUTUS

CCT10-testilaite toteutettiin yhteistyössä Savonia-ammattikorkeakoulun IT-osaston ja Powerflute Oyj:n kanssa. Opinnäytetyöni keskittyi pääasiassa laitteen mekaniikan ja anturoinnin suunnitteluun. IT-osastolla laitteeseen suunniteltiin ja toteutettiin oppilas- työnä mittauksissa vaadittava mittalaitteisto ja mittausohjelmisto. Testilaitteen suun- nitteluun vaadittu testaus tehtiin pääasiallisesti Savon Sellu Oyj:n tuotetestauslabora- toriossa ja testit suoritettiinkin yhteistyössä Savon Sellu Oyj:n henkilökunnan kanssa.

5.1 Tiedon keruu

Testauslaitteen ja testin vaatimuksista, sekä itse CCT10-testistä tietoa löytyi Scan- dinavian pulp, Paper and Board Testing Committee:n SCAN-P 42:81 -standardista sekä Billerud AB:n ”CCT10: A method for determine creep properties of fluting in high humidity” -menetelmäkuvauksesta. Laitteen mekaniikan suunniteluun haettiin tietoa mm. useista tekniikan alan oppi- ja taulukkokirjoista sekä tekniikan alan katalogeista.

Eniten aikaa kului kuitenkin tiedon keräämiseen Internetistä, josta haettiin pääasiassa antureita voiman, siirtymän ja kiihtyvyyden mittaamiseen. Internet oli pääasiallinen tiedonlähde myös laitteeseen tarvittavia johderatkaisuja etsittäessä. Työn aloittami- sen aikaan pidetyt MecaTec11-messut toimivat myös hyvänä tietolähteenä työssä toimivia ratkaisuja ja komponentteja etsittäessä.

5.2 Suunnittelu

Suunnitteluun käytettiin SolidWorks 3D-suunniteluohjelmaa. Suunnittelu aloitettiin laitteen vaatimusten ja laitteeseen mahdollisesti tarjolla olevien valmiiden standardi- komponenttien kartoittamisella.

Pääpaino komponenttien etsinnässä ja valinnassa oli anturoinnissa, koska tämän- tyyppinen testaus vaatii tarkat anturit mitattavien arvojen ollessa hyvin pieniä. Käytet- tävien antureiden valinnassa tuli ottaa huomioon myös vaativat testiolosuhteet sekä mittauksen hyvin pitkä kesto. Myös johteiden eri vaihtoehtoja ja voimantuoton mah- dollisuuksia tutkittiin, mutta huomattavasti vähemmän kuin anturointia. Testauslait- teen tulevan massan varmistuttua pystyttiin aloittamaan sopivan värinänvaimennuk- sen suunnittelu ja etsiminen. Toimivan värinänvaimennuksen löytäminen osoittautui koko opinnäytetyön hankalimmaksi ongelmaksi.

(15)

Ennen kuin kaikki käytettävät komponentit olivat tiedossa, laitteesta mallinnettiin jo kaksi erilaista 3D-mallia toimeksiantajan arvioitavaksi (kuva 2 ja kuva 3). Laitteiden pääasiallinen ero oli johderatkaisuissa ja niiden toteutuksen vaativuudessa. Näistä kahdesta mallista valittiin toinen, jonka pohjalta lähdettiin lopullista laitetta suunnitte- lemaan.

KUVA 2. Ensimmäinen konsepti tarkkuus- johteella

KUVA 3. Toinen konsepti säädettävällä kiskojohteella

Tässä vaiheessa oli jo CCT-kammastakin yksi muutosehdotelma 3D-malleineen.

CCT-kampaan suunnitelluilla muutoksilla pyrittiin minimoimaan mittaustapahtuman muuttujia ja tarkentamaan mittaustuloksia. CCT-kamman muutoksia ei lähdetty vie- mään eteenpäin, koska muutoksilla todettiin olevan niin minimaalinen vaikutus itse testaustapahtumaan. Lähtökohtaisesti oli tarkoitus käyttää jo olemassa olevia CCT- kampoja (kuva 4).

(16)

KUVA 4. CCT-kampa ja kartonkinäyte. (valokuva Powerflute Oyj)

5.2.1 Materiaalin valinta

Testilaitteen materiaalin valintaa suunniteltaessa tuli ottaa huomioon testauksessa vallitsevat olosuhdevaatimukset, materiaalin työstettävyys, materiaalin hinta ja saata- vuus. Käytetty materiaali ei myöskään saanut olla magneettista, koska laitteessa pää- tettiin käyttää magneettiantureita siirtymän mittaamiseen. Materiaalin magneettisuus olisi vaikuttanut suoraan antureiden toimintaan vääristäen tuloksia tai jopa estänyt siirtymän mittaamisen kokonaan.

Olosuhteiden ja anturoinnin materiaalille asettamat vaatimukset rajasivat materiaali- valikoiman vain muutamaan eri vaihtoehtoon. Ainoat jäljelle jääneet järkevät vaihto- ehdot olivat ruostumaton ja haponkestävä teräs sekä alumiini. Kaikkien vaatimusten pohjalta rungon materiaaliksi valittiin 20 mm paksu EN AW-6082 -merialumiinilevy, koska sen korroosionkestävyys ja työstettävyys ovat hyviä sekä hinta ja paino huo- mattavasti terästä alhaisemmat. Alumiinin antimagneettiset ominaisuudet ja sen hyvä saatavuus puolsivat myös valintaa.

Laitteessa käytetyn materiaalin vahvuuden valintaan vaikutti sen hyvä saatavuus ja se, että laitteesta tuli varmasti tarpeeksi jäykkä. Materiaalin vahvuutta ei optimoitu, koska jo anturoinnin tukeva kiinnitys sekä kiinnityksen vaatima kierteitys asettivat materiaalin paksuudelle omat vaatimuksensa. Samaa 20 mm paksuista EN AW-6082 -alumiinia käytettiin kaikkiin laitteen rungon ja mekaniikan pääkomponentteihin, koska

(17)

osien aihiot saatiin tilattua HT Laser Oy:ltä alihankintana vesileikkeinä ja materiaalin vahvuuden vakioinnilla säästettiin aihioiden työkustannuksissa.

5.2.2 Runko

Runko (kuva 5)on koko testauslaitteen perusta, minkä vuoksi kaikki muu laitteeseen tuleva instrumentointi ja mekaniikka vaikuttivat sen suunnitteluun. Rungon täytyi olla tarpeeksi jäykkä kestääkseen vaadittavat kuormat, mutta kuitenkin suhteellisen kevyt, kompaktin kokoinen, kestävä ja edullinen. Testilaitteen runko koostuu ylä- ja alalevys- tä, joihin laitteen instrumentointi kiinnitettiin, sekä päätylevyistä, joihin voimantuoton komponentit kiinnittyvät. Rungon osat kiinnitettiin toisiinsa haponkestävillä kuusiokolo ruuveilla. Laitetta suunniteltaessa oli tavoitteena, että laite olisi pohjapinta-alaltaan noin A4-paperiarkin kokoinen ja enintään 40 cm korkea. Mitat määriteltiin olosuhde- kaapin sisämittojen mukaan, johon testilaite oli tarkoitus sijoittaa.

KUVA 5. CCT10-testauslaitteen runko

(18)

5.2.2.1 Ylälevy

Ylälevyyn (kuva 6) kohdistuvat rasitukset ovat hyvin pieniä, joten ylälevy toimii lähin- nä siirtymäanturoinnin kiinnitysalustana sekä jäykistää ja tukee testauslaitetta. Siirty- mäantureiden kiinnitykseen suunniteltiin kierrereiät, jotka sijoitettiin siten, etteivät an- turit ole liian lähellä toisiaan ja vaikuta mittausarvoihin. Ylälevyn päihin suunniteltiin urat, jotka varmistivat sen, että levy asemoitui oikealla tavalla ja kohtisuorasti pääty- levyihin nähden. Päihin suunniteltiin myös upotukset johdekiskojen alapäätä varten, jotta kiskot saatiin asennettua tarpeeksi alas kuularullajohdevaunujen maksimaalisen ja häiriöttömän liikkeen varmistamiseksi. Ylälevyn keskelle tuli upotus CCT-kampaa varten. Tällä varmistettiin, että jokaisessa testissä näyte sijoittuu keskelle testilaitteen paininta. Upotuksella poistettiin testauksesta yksi, eri testien väliltä, mahdollisesti ratkaiseva muuttuja. Testauksessa käytettävän kuorman mittaamista varten ylälevyn keskellä tehtiin reikä mittanappia varten. Tällä tavalla pystytään mittaamaan näyttee- seen vaikuttava kokonaiskuorma. Samalla pystytään mittaamaan mahdolliset värinän aiheuttamat, näytteeseen kohdistuvat, kuorman vaihtelut ilman erillistä kiihtyvyysan- turia. Painimen liikuttelua varten tehtiin toleranssireiät nostomekanismin nostotaipeille ja niitä ohjaaville liukulaakereille.

KUVA 6. Ylälevy

(19)

5.2.2.2 Alalevy

Alalevyyn (kuva 7) kohdistuu testilaitteen suurimmat rasitukset, koska alalevyyn kiin- nittyy nosto- ja laskumekanismi sekä voima-anturi. Nosto- ja laskumekanismi aiheut- taa alalevyyn pienen vääntömomentin, koska mekanismi jouduttiin voima-anturin vuoksi sijoittamaan paikalleen epäkeskeisesti. Ylälevyssä oleva nostotappeja ohjaava liukulaakerointi sekä nostomekanismin paineilmasylinterin varren pään väljä kiinnitys pienentävät momentin olemattomiin. Voima-anturin kautta alalevyyn välittyy koko CCT10-testissä käytettävä kuorma, joten alalevyn täytyi olla todella jäykkä tarkkojen tulosten aikaan saamiseksi. Alalevyn päihin suunniteltiin urat, jotta se saatiin asen- nettua tarkasti kohtisuoraan päätylevyihin nähden ja samansuuntaisesti ylälevyyn nähden. Alalevyyn suunniteltiin myös kiinnityspisteet värinänvaimennuksen kom- ponenteille, joilla testauslaite kiinnitetään olosuhdekaappiin asennettavaan mittalaite- kehikkoon.

KUVA 7. Alalevy

5.2.2.3 Päätylevyt

Ylä- ja alalevyt kiinnittyvät molemmista päistään päätylevyihin (kuva 8), joissa kulke- vat upotettuina myös painimen liikettä ohjaavat ja tukevat Rollco Oy:n C-kiskojohteet.

Jotta testilaitteen rakenteesta saatiin mahdollisimman tukeva ja jäykkä, suunniteltiin päätylevyihin urat, joihin ylä- ja alalevyt upotettiin. Tällä ratkaisulla pystyttiin minimoi- maan kokoonpanovaiheessa tapahtuvat osien asentovirheet. Samalla pystyttiin vä-

(20)

hentämään laitteen kokoonpanoon käytettyjen pulttien rasitusta leikkaussuunnassa, koska päätylevyt kannattelevat käytännössä koko rakennetta. Urien ansiosta myös laitteen kokoa saatiin pienemmäksi, mikä parantaa laitteen asennettavuutta ja käytet- tävyyttä rajallisessa tilassa.

KUVA 8. Päätylevy

5.2.3 Johteet

Testilaitteen voimantuottoon mietittiin useita erilaisia vaihtoehtoja. Loppujen lopuksi päädyttiin painovoimaan perustuvaan paininratkaisuun sen yksinkertaisuuden ja toi- mintavarmuuden vuoksi. Kun voimantuotto oli ratkaistu, täytyi löytää tarkoitukseen sopivin tapa ohjata ja hallita näytteen päälle laskeutuvaa kuormaa. Ratkaisun tuli olla mahdollisimman yksinkertainen, herkkäliikkeinen ja tukeva sekä laskea kuorma näyt- teen päälle aina samalla tavalla. Ratkaisun mahdollinen säädettävyys oli plussaa.

(21)

Johdevaihtoehdoista potentiaalisimpia olivat kova kromattu, tarkkuusvedetty ruostu- maton teräsakseli ja lineaarijohde rullavaunuilla (taulukko 1). Näistä kahdesta päädyt- tiin jälkimmäiseen, koska se sopi paremmin tarkoitukseensa ja tarkkuusvedetyn akse- lin käyttö olisi monimutkaistanut laitteen rakennetta ja lisännyt laitteen osien koneis- tuskustannuksia huomattavasti. Lineaarijohteen ja rullavaunujen vertailussa saamat huonot puolet osoittautuivat merkityksettömiksi laadukkaiden osien ja materiaalien ansiosta.

TAULUKKO 1. Potentiaalisten johdevaihtoehtojen vertailutaulukko

Johdejärjestelmää valittaessa mietittiin myös erilaisia johteen laakerointimahdolli- suuksia. Alla olevassa taulukossa (taulukko 2) on vertailtu neljää erilaista laakeroin- tia. Tarkoitukseen sopivin laakerointitapa oli kuulalaakerointi sen pienen lepokitkan ja herkkyyden vuoksi. Laakeroinnin liikeherkkyys ja pieni lepokitka ovat erittäin tärkeitä valintakriteerejä, koska painimen liike on todella hidasta koko testauksen aikana eikä mittauksen aikana sallita yhtään kuorman liikkeen takertelua ja sen jälkeistä alaspäin nytkähdystä.

TAULUKKO 2. Johteiden laakerointi tavan vertailutaulukko.

Parhaiten CCT10-testauslaitteeseen sopivien johdejärjestelmän komponenttien selvit- tyä pystyttiin aloittamaan niiden etsintä. Rollco Oy:n valikoimasta löytyi C- kiskojohteellinen ja kuulalaakeroitu rullavaunuratkaisu (kuva 9), joka täytti kaikki joh- dejärjestelmään asetetut vaatimukset. Ratkaisu oli yksinkertainen, edullinen, herkkä- liikkeinen, tukeva ja säädettävä. Johteen materiaalitkin olivat käyttötarkoitukseen ja olosuhteisiin sopivat.

Opinnäytetyön alussa pidetyillä MecaTec 11-messuilla oli suuri vaikutus johdejärjes- telmän valintaan, koska siellä pystyi kokeilemaan erilaisten johderatkaisujen toimin- taa ja tukevuutta sekä erilaisten laakerointien herkkyyttä.

(22)

KUVA 9. Rollco C -kiskojohde ja kuulalaakeroitu rullajohdevaunu

5.2.4 Painin

Painin (kuva 10) on samaa EN AW-6082 -merialumiinia kuin laitteen runkokin. Paini- mesta suunniteltiin passiivisesti, painovoimalla toimiva, jotta sen rakenteesta saatiin mahdollisimman yksinkertainen. Painin kiinnittyy erillisten kiinnityspalojen (kuva 11) avulla testilaitteen runkoon kuularullajohdevaunujen välityksellä, ja niiden ohjaamana painin laskeutuu testiliuskan päälle oikeassa asennossa. Johteiden tehtävä on myös pitää painin vakaana. Johdevaunuista päädyttiin poistamaan vaunujen päissä olleet kumiset kaapimet, joiden tarkoituksena oli puhdistaa johdekiskoista mahdolliset epä- puhtaudet pois. Kaapimet heikensivät huomattavasti painimen liikeherkkyyttä, eikä niiden käytölle muutenkaan nähty olevan erityistä tarvetta.

(23)

Painimen testiliuskaan aiheuttama kuorma saadaan aikaiseksi lisäämällä painimen päälle erikokoisia painoja. Painoja varten painimeen jyrsittiin upotukset, joiden tarkoi- tuksena on pitää painot paikallaan ja keskellä paininta. Tällä ratkaisulla oli tarkoitus edesauttaa tarkemman ja vertailukelpoisemman mittaustuloksen saavuttamista, kun eliminoitiin painojen sijoittelussa tapahtuvat vaihtelut.

KUVA 10. Painin

KUVA 11. Painimen kiinnityspala

5.2.5 Painot

Laitteessa käytettävät painot suunniteltiin valmistettavaksi standardin EN 1.4301 aus- teniittisesta ruostumattomasta teräksestä. Ensisijaisesti materiaalivalintaan vaikuttivat kyseisen ruostumattoman teräksen hyvä korroosion kesto, sen työstettävyys sekä

(24)

materiaalin antimagneettisuus. Muita hyviä puolia oli materiaalin helppo saatavuus useammassa erikokoisessa latta-muodossa, joten painojen valmistettavuus muodos- tui hyvin yksinkertaiseksi. Painoihin suunniteltiin ohjuritapit, jotka helpottavat painojen kasaamista päällekkäin. Tappien avulla kasatun painopakan massakeskipiste saa- daan pysymään sekä pakan että painimen keskilinjalla, mikä parantaa tehtävien tes- tien vertailukelpoisuutta.

Painokokoja on kaksi, 250 grammaa (kuva 13) ja 1500 grammaa (kuva 12). Painojen massoissa on pieniä, muutaman gramman eroavaisuuksia, jotka eivät kuitenkaan merkittävästi vaikuta testin lopputulokseen. Painojen massat valittiin Billerud Ab:n CCT10-testausohjeen pohjalta, jonka mukaan suurimmasta kuormasta sopiva portait- tainen kuorman vähennys testien välillä on 2 – 2,5 N. Painoja vaihtelemalla saadaan aikaiseksi kaikki vaadittavat kuormat, joita testissä tarvitaan. Isompia painoja on yh- teensä 12 ja pienempiä kuusi kappaletta. Yhdestä isommasta painosta tehtiin myös välipaino (kuva 14), jossa on paikat sekä isojen, että pienten painojen ohjuritapeille.

Välipainon avulla painopakan massan keskilinja pysyy aina samassa kohdassa, kos- ka myös pienten painojen keskilinja saadaan samalle linjalle isompien painojen keski- linjan kanssa.

KUVA 12. Iso paino 1500g

(25)

KUVA 13. Pieni paino 250g

KUVA 14. Välipaino 1500g

5.2.6 Anturointi

Anturoinnilta CCT10-testaus vaatii paljon. Testin vaativat olosuhteet, 90 %:n kosteus ja 20

°

C:n lämpötila, asettivat antureiden elektroniikan suojaukselle ja materiaalille kovat vaatimukset. Antureiden oli oltava suojausluokaltaan vähintään IP67 tai korke- ampi ja materiaaliltaan hyvin kosteuden aiheuttaman korroosion kestäviä. Myös tes- tissä mitattavat pienet muutokset sekä pitkä testin kesto vaativat antureiden mitta- tarkkuudelta ja pitkäkestoiselta tarkkuudelta paljon, jotta saataisiin oikeanlaisia ja vertailukelpoisia tuloksia. Anturien signaalin voimakkuuden haluttiin olevan volteissa

(26)

(V) normaalin millivolttien sijaan (mV), koska yleensä signaalinvahvistimet ovat kallii- ta.

Jotta testeistä kerääntyvää tietoa voitaisiin tarkastella ja sitä saataisiin talletettua, tehtiin anturointia varten myös mittausohjelma sekä mittalaite. Mittausohjelman te- koon käytettiin LabView -ohjelmaa. Tämä mahdollisti ohjelman helpon muunnelta- vuuden ja laajentamisen jälkeenpäin. Ohjelma sekä mittalaite tehtiin Savonia- ammattikorkeakoulun IT-osaston opiskelijaharjoitteluna.

Testilaitteeseen suunniteltiin alun perin kolmenlaista anturointia voiman, siirtymän sekä värinän mittaukseen. Tarkastelukohteiden anturointivaihtoehdoista sekä ratkai- suista kerrotaan tarkemmin seuraavissa kappaleissa.

TAULUKKO 3. Anturointi vertailutaulukko

5.2.6.1 Voima-anturointi

CCT10-testauslaitteeseen tulevan voima-anturin täytyi olla mittatarkkuudeltaan hyvin herkkä, koska anturilla oli tarkoitus mitata myös värinästä mahdollisesti johtuvia kuorman muutoksia. Anturin pitkäkestoinen suorituskyky oli toinen merkittävä valinta- peruste, testin pitkästä kestosta johtuen. Muita valintaan vaikuttaneita tekijöitä olivat hinta, anturin lähettämän signaalin voimakkuus sekä olosuhteet kestävä materiaali.

Testauslaitteeseen sopivinta voima-anturointia haettiin lähinnä neppari- ja donut- tyyppisistä antureista, koska ne ovat hyvin pieniä ja matalia. Ne olisivat olleet helppo- ja asentaa testauslaitteeseen. Donut anturit jouduttiin kuitenkin hylkäämään, koska testiolosuhteiden vaatima suojausluokka IP67 nosti anturin hinnan todella korkealle.

Neppari tyyppinen anturi jouduttiin jättämään pois laskuista, koska sen mittauspinta-

(27)

ala on todella pieni ja useimmissa anturimalleissa kupera. Mittauspinnan muoto on tähän tarkoitukseen erittäin epäedullinen, koska CCT-kampa, missä näyte on kiinni, pääsisi keikkumaan napin päällä, minkä vuoksi kuorma asettuisi väärin näytteen päälle ja testin tulos vääristyisi.

Laitteeseen sopiva voima-anturi löytyi aivan viimeisenä komponenttina. Voima- anturiksi valikoitui veto- ja puristuskuormaa mittaava Vetek TS 50kg voima-anturi (kuva 15). Anturin materiaali on ruostumatonta terästä ja se on IP68 suojattu, joten kyseinen anturi sopi testilaitteeseen erinomaisesti. Kaiken lisäksi anturi oli suunniteltu pitkäkestoisiin mittauksiin. Anturin huono puoli oli se, että sen signaalini oli millivoltti (mV) muotoista ja laite vaati vahvistimen, jotta signaalin voimakkuus saatiin nostettua voltteihin (V). Anturiin sopiva vahvistin ei kuitenkaan ollut kovin kallis ja hinnaltaan anturi-vahvistin yhdistelmä jäi reilusti muiden harkittujen vaihtoehtojen kustannusten alle.

KUVA 15. Voima-anturointi. Vetek TS 50kg voima-anturi. (valokuva Aki Virkalevo)

(28)

5.2.6.2 Siirtymäanturointi

Siirtymäanturia valitessa keskityttiin anturin mahdollisimman herkkään ja tarkkaan toimintaan, koska testissä painimen liike ja näytteen romahtaminen ovat hitaita. Antu- rilta vaadittiin myös pitkäkestoista tarkkuutta testin kymmenen päivän kestosta johtu- en. Siirtymäanturia valitessa täytyi ottaa huomioon myös vaativat olosuhteet ja antu- rin toiminnan vaikutus muuhun mittaukseen ja testauslaitteen toimintaan.

Anturoinnin alla olevassa taulukossa (taulukko 3) on lueteltu anturointi vaihtoehtoja sekä anturointiin vaikuttaneita tekijöitä. Siirtymän mittaamiseen harkittiin kolmea eri- laista siirtymäanturia, joista valittiin siirtymän mittaamiseen Micro-Epsilon MDS-45- M18-SA magneettianturi (kuva 16). Kyseinen anturi oli edullinen ja mittaustapa on kosketukseton, joten se ei vaikuta näytteen päällä olevaan kuormaan. Anturit ovat myös erittäin herkkiä ja varmatoimisia. Magneettianturia käyttämällä pystyttiin antu- rointia laajentamaan helposti ja edullisesti mahdollisesti tuleviin testauslaitteisiin.

Huonona puolena magneettianturin käytössä oli materiaalien valitseminen anturin vaatimusten mukaan, sillä anturin lähellä olevat ferromagneettiset materiaalit häirit- sevät sen toimintaa. Materiaali ongelma ei kuitenkaan ollut este kyseisten anturien käytölle, koska laite oli joka tapauksessa tarkoitus tehdä alumiinista ja ruostumatto- mastateräksestä. Kumpikaan näistä materiaaleista ei ole ferromagneettista.

Vaihtoehdoista laseranturi hylättiin testissä vallitsevien olosuhteiden vuoksi. Laseran- turi mittaa etäisyyttä voimakkaan keskitetyn valon avulla. Kosteissa olosuhteissa valo kuitenkin voi sirota, mikä vaikuttaa huomattavasti laseranturin mittaustarkkuuteen.

Lisäksi laseranturin käyttö olisi tuonut huomattavia lisäkustannuksia jos CCT10- testilaitteistoa olisi tarkoitus laajentaa, koska jokainen anturi vaatii oman mittalait- teensa. Toinen hylätty anturimalli oli sauva-anturi, koska sen toiminta vaatii kosketuk- sen painimeen. Vaikka anturit ovatkin todella herkkiä liikkumaan, kantavat ne silti jonkin verran testauksessa käytettävää kuormaa, koska sauvat ovat jousipalautteisia.

Jokainen kosketus puristusvoimaa tuottavaan painimeen vaikuttaa näytteen päällä olevaan todelliseen kuormaan, joten sauva-anturi ei ollut sopiva vaihtoehto.

(29)

KUVA 16. Micro-Epsilon MDS-45-M18-SA magneettianturi siirtymän mittaamiseen (valokuva Aki Virkalevo)

5.2.6.3 Kiihtyvyysanturointi

Tämäntyyppisessä testauksessa kiihtyvyyden muutoksilla on suuri merkitys testaus- tulokseen, koska ne vaikuttavat suoraan näytteeseen kohdistuvaan kuorman suuruu- teen. Kuorman kasvaessa mittaustulos heikkenee ja näytteessä tapahtuva romahdus aikaistuu.

(30)

Kiihtyvyysanturoinnilla oli tarkoitus seurata testiin vaikuttavia ympäristöstä ja olosuh- dekaapista lähtevien värinöiden aiheuttamia kiihtyvyyden muutoksia. Kiihtyvyyden muutoksia seuraamalla voidaan eliminoida mahdolliset testeissä ilmenevät, ulkoisista tekijöistä aiheutuvat, virheelliset tulokset. Näin virheelliset tulokset voidaan jättää ot- tamatta huomioon ja mahdollisesti keskeyttää käynnissä oleva testi. Tämä parantaa eri testausten välistä vertailtavuutta ja pienentää tuloksien hajontaa sekä vähentää huomattavasti turhaa testaamista.

Loppujen lopuksi kiihtyvyysanturoinnista päätettiin luopua, koska huomattiin, että kiihtyvyysanturi pystyttiin korvaamaan voima-anturilla, joka laitteeseen oli määrä asentaa. Kun voima-anturilla seurataan koko testin aikana tapahtuvia kuormituksen muutoksia, saadaan esiin samat, mahdollisesti testin epäonnistumiseen johtavat tie- dot kuin kiihtyvyysanturillakin. Käyttämällä voima-anturia kiihtyvyysanturin korvaajana mittalaitteesta saatiin myös yksinkertaisempi ja edullisempi.

5.2.7 Värinänvaimennus

Värinänvaimennuksesta muodostui koko työn haasteellisin ongelma, koska standar- din mukaan koko kymmenen päivää kestävän mittauksen aikana testattavaan näyt- teeseen kohdistuvat kuorman vaihtelut saavat olla korkeintaan vain ±0,5 N. Pelkäs- tään tämä vaatimus asettaa värinänvaimennukselle kovat vaatimukset, koska pienet- kin värähtelyt voivat saada aikaan suuria kiihtyvyyksiä, joiden takia standardin aset- tama raja voi helposti ylittyä ja testi menee sen myötä pilalle. Värinän vaimennuksen haastetta lisäsi vielä se, että testauslaitteen oli määrä sijaita Savon Sellu Oyj:n omassa tuotetestauslaboratoriossa olevassa olosuhdekaapissa. Tuotetestauslabora- torio taas sijaitsee samassa rakennuksessa paperikoneiden kanssa ja välillä paperi- koneista tuleva värinä tuntuu koko talossa. On selvää, että näin kovien värinöiden välittyminen testiin ja testauslaitteeseen vaikuttaisi testituloksiin ja testien verrattavuu- teen epäedullisesti. Taulukossa 4 on esitetty suurin sallittu kiihtyvyyden vaihtelu, jota värähtelyn taso ei saa ylittää 17 kg maksimikuormalla. Maksimikuormaa ei juuri kos- kaan käytetä, mutta värinänvaimennus on suunniteltava sen mukaisesti.

(31)

TAULUKKO 4. Suurin sallittu kiihtyvyyden vaihtelu 17 kg maksimikuormalla

Värinän vaimennusta suunniteltaessa tehtiin eri materiaaleilla ja menetelmillä run- saasti testejä, joilla pyrittiin löytämään tarkoitukseen parhaiten soveltuva vaimennus- ratkaisu. Testien perusteella CCT10-testauslaitteen värinänvaimentimiksi valittiin Gel- tecin MN-7 (kuva 17) ja Θ-TW (kuva 18) -geelivaimentimet. Värinätestauksesta ja vaimennusmateriaalin valinnan perusteista on kerrottu enemmän luvussa 6.4.

KUVA 17. Geltec MN-7 -värinänvaimennin (RS)

KUVA 18. Geltec Θ-TW -värinänvaimennin (RS)

(32)

5.2.8 Nosto- ja laskumekanismi

Laitteeseen tarvittiin myös jonkinlainen kuormanhallintajärjestelmä, jonka avulla kuorma saadaan laskettua testattavan näytteen päälle. Kuorman laskemiselle ja sen nopeudelle on standardissa määritelty tarkat arvot. Puristuskuorman täytyy laskeutua näytteen päälle ensin 10 mm/min -nopeudella, kunnes saavutetaan 10 N esipuritus.

Sen jälkeen puristuskuorman täytyy kasvaa 100 N/s. Jotta testitulokset olisivat vertai- lukelpoisia, testikappaleiden kuormituksen kasvun tulee olla samanlainen jokaisessa erikseen tehdyssä testissä.

Kuorman käsittelyn vaihtoehtoina päädyttiin tarkemmin tarkastelemaan kahta erilaista tapaa: mekaanista eli käsikäyttöistä sekä pneumaattista (taulukko 5). Pneumaattisen järjestelmän käyttö oli mahdollista, koska Savon Sellu Oy:n laboratoriossa oli mahdol- lisuus paineilman käyttöön.

TAULUKKO 5. Kuorman käsittelyvaihtoehtojen vertailutaulukko

Kahdesta edellä mainitusta vaihtoehdosta päädyttiin käyttämään pneumaattista (kuva 19), koska pneumaattisessa vaihtoehdossa eliminoidaan inhimillinen tekijä ja jokai- nen kuorman liikuttelu saadaan säädettyä samanlaiseksi. Näin ollen eri testeistä saa- daan keskenään vertailukelpoisia eikä laskuvaiheessa ilmene kuormituspiikkejä. Po- sitiivinen asia on myös se, että olosuhdekaappi voidaan pitää kiinni, kun laitetta aje- taan. Tällä pystytään varmistamaan oikeiden testausolosuhteiden säilyminen.

Pneumaattiseen systeemiin liitettiin vastusvastaventtiilit sylinterin molempiin liitäntöi- hin. Näillä varmistettiin testilaitteen painimen oikeanlainen liike alaspäin ja rajoitettiin kuorman nostonopeutta, jotta vältettäisiin laiterikot. Järjestelmä säädettiin käyttöpai- neelle 7 bar ja ilman virtausta kuristettiin taulukon 6 mukaisesti. Järjestelmää halli- taan käsikäyttöisellä kaksitoimisella venttiilillä. Järjestelmä on kytketty kaavion 1 mu- kaisesti.

(33)

TAULUKKO 6. Ilman virtauksen kuristustaulukko

KAAVIO 1. Pneumaattisen kuormankäsittelyjärjestelmän kytkentäkaavio

(34)

KUVA 19. Pneumaattinen nostomekanismi (valokuva Aki Virkalevo)

5.2.9 Mittauslaitteisto ja -ohjelmisto

Jotta CCT10–testauslaitteen toimintaa ja testituloksia voitaisiin tallentaa ja tarkastella, testilaite vaati mittauslaitteiston ja -ohjelmiston. Kyseiset komponentit toteutettiin yh- teistyössä Savonia-ammattikorkeakoulun IT-osaston kanssa. Mikko Niskanen teki mittauslaitteen ja mittausohjelmiston opiskelijaharjoitteluna tutkimusinsinööri Asmo Jakorinteen ohjauksessa. Ohjelmiston tekoon käytettiin LabView-ohjelmaa. Tämä mahdollisti ohjelman helpon muunneltavuuden ja laajentamisen jälkeenpäin.

Mittauslaite suunniteltiin National Instrumentsin NI USB 6210 -tiedonkeruukortin ym- pärille. Mittauslaite ja -ohjelma suunniteltiin laajennettaviksi mahdollista tulevaa lait- teistolisäystä ajatellen. Tällä tavalla ei tarvitse tehdä uutta mittauslaitetta ja ohjelmaa, jos CCT10-mittauslaitteen prototyyppi onnistuu ja toimeksiantaja päättää tilata lisää laitteita.

(35)

KUVA 20. Mittausohjelma (valokuva Aki Virkalevo)

(36)

5.3 Valmistus

Mittalaite valmistettiin Savonia-ammattikorkeakoulun Kuopion Tekniikan yksikössä.

Laitteen runko-osat ja muut itse tehdyt mekaniikan osat tilattiin vesileikeaihioina HT Laser Oy:ltä. Osien lopullinen työstön tekivät Opistotien kampuksen konelaboratori- ossa laboratorioteknikko Reijo Keinänen ja laboratoriomestari Jouko Repo. Osien valmistuttua testilaitteen rungolle tehtiin koekokoonpano ja varmistettiin, että kaikki osat sopivat yhteen. Lopuksi rungon alumiiniosat toimitettiin Suomen Elektropinta Oy:lle anodisoitaviksi ja painot Brandente Oy:lle peitattaviksi.

Laitteen mittausohjelmiston ja mittalaitteiston teki opiskelijaharjoitteluna Kuopion Technopoliksella Mikko Niskanen yhteistyössä työtä valvoneen tutkimusinsinööri As- mo Jakorinteen kanssa. Mittalaitteen kokoonpanon, säädön ja mekaniikan ensitesta- uksen tein HitSavonialla.

5.3.1 Anodisointi

Vaikka runkoon valitun materiaalin korroosionkestävyys onkin hyvä, päätettiin laitteen alumiiniosat anodisoida. Tällä pyrittiin entisestään parantamaan osien korroosionkes- toa ja kulutuskestävyyttä sekä kohentamaan testilaitteen ulkonäköä.

Anodisoinnissa alumiinisen kappaleen pintaan kasvatetaan kova ja halutun vahvui- nen huokoinen alumiinioksidikerros, joka suojaa materiaalia hyvin kulutukselta ja kor- roosiolta. Oksidikerros saadaan aikaan rikkihappoliuoksessa tapahtuvalla sähköke- miallisella reaktiolla. Haluttaessa oksidikerros voidaan myös värjätä minkä väriseksi hyvänsä.

5.3.2 Peittaus

Painojen valmistuksessa painolaattoihin hitsattiin ohjuritapit painojen käsiteltävyyden parantamiseksi. Ruostumatonta terästä hitsattaessa materiaalin korroosionkestä- vyysominaisuudet muuttuvat hitsauksessa aiheutuvan kuumuuden vaikutuksesta.

Hitsattu kohta altistuu herkemmin korroosiolle, joten painojen valmistuksen jälkeen ne päätettiin varmuuden vuoksi vielä peitata korroosionkeston palauttamiseksi.

(37)

Peittaus on happokäsittely, jossa teräksen pinnasta poistetaan kuumenemisen aihe- uttama niukkakrominen oksidikerros. Oksidikerroksen poistaminen palauttaa ruostu- mattoman teräksen pintaominaisuudet entiselleen.

5.4 Testaus

CCT10-testauslaite oli tarkoitus asentaa olosuhdekaappiin, joka sijaitsi paperitehtaan tuotetestauslaboratorion tiloissa. Laitteen tulevan sijainnin vuoksi CCT10- testauslaitteen suunnitteluun liittyvä testaus keskittyi olosuhdekaapin kautta testilait- teeseen välittyvän värinän sekä sen minimoinnin testaamiseen. Testauksen tarkoi- tuksena oli määrittää alkutilanne sekä erilaisten vaimennusmateriaalien ja erilaisten vaimennusratkaisuiden vaikutus alkuperäisiin värinän aiheuttamiin kiihtyvyyden ar- voihin. Tällä tavalla tavoitteena oli löytää testilaitteelle paras mahdollinen värinän- vaimennus olosuhdekaappiin välittyvien värinöiden eliminoimiseksi sekä testitulosten parantamiseksi.

Mittauksissa oli suuresti apuna Savon Sellu Oy:n huoltomies Antero Tiilikainen, joka suoritti mittaukset sekä purki mittausdatan mittalaitteelta ja lähetti sen minulle tutkitta- vaksi.

5.4.1 Olosuhdekaapin värinätestaus

Olosuhdekaapin vaimentamattomien perusvärähtelyjen selvittäminen oli erittäin tär- keää testauslaitteen luotettavan toiminnan kannalta, koska suurimmilla käytettävillä testausmassoilla, 17 kg, suurin sallittu kiihtyvyys on vain 0,0294 . Jos värähtelyn aiheuttama kiihtyvyys kasvaa tästä suuremmaksi, testin tulos ei ole enää luotettava.

Suurimpia suunniteltuja testausmassoja ei juuri koskaan käytetä, mutta värinän- vaimennus on kuitenkin toteutettava niiden asettamien vaatimusten mukaisesti.

Olosuhdekaapin perusvärähtelyjen testaus tehtiin kolmessa vaiheessa. Ensin testat- tiin kaapissa olevien hyllyjen värähtely arvot. Hyllyjen arvot mitattiin koska vielä tässä vaiheessa kaapin omien hyllyjen käyttöä testauslaitteen sijoittamiseen pidettiin mah- dollisena. Seuraavaksi mitattiin olosuhdekaapin lattian värähtelyt, koska testauslait- teelle välittyvät värähtelyt ovat peräisin lattiasta. Kolmantena mitattiin tehtaan perus- värähtelyt olosuhdekaapin ulkopuolelta, jotta kyettäisiin erottamaan olosuhdekaapin

(38)

toiminnasta peräisin olevat värähtelyt tehtaan koneiden tuottamasta perusvärähtelys- tä.

Ensimmäisellä mittauskerralla otettiin jokaisesta vaimennusvaihtoehdosta mittausar- vot kolmella eri taajuudella 0,5 - 25 Hz, 0,5 - 50 Hz ja 0,5 - 200 Hz. Mittaustuloksista huomattiin, että testilaitteeseen vaikuttavat värinät ovat pääasiassa alueella 0,5 - 25 Hz ja siitä alaspäin. Muutama värinäpiikki oli myös välillä 25 - 50 Hz. Toisella ja kol- mannella mittauskerralla mitattiin tämän vuoksi arvot vain 0,5 - 25 Hz ja 0,5 - 50 Hz taajuuksilta. Kuvat ja värinänmittauskäyrät löytyvät liitteistä 1-68.

TAULUKKO 7. Olosuhdekaapin värinämittauksen tulokset sekä huippu ja ongelma- alueet

TAULUKKO 8. Laboratorion lattian värinätestauksen tulokset sekä huippu ja ongel- ma-alueet

Olosuhdekaappia testattaessa huomattiin, että pääasiallinen värähtelyjen lähde oli kaapin oma kompressori, joka aiheutti harmonista ja vakiotaajuista värähtelyä. Teh- taan paperikoneen käyttö aiheutti värähtelymittauksessa ilmenneet satunnaiset poik- keamat ja kiihtyvyyden arvon piikit.

Olosuhdekaapin perusvärähtelyt asettivat lähtökohdat värinänvaimennuksen suunnit- telulle. Kun tiedettiin olosuhdekaapin perusvärähtelyjen taajuudet sekä värähtelyjen pääasiallinen lähde, pystyttiin aloittamaan testilaitteen värinän vaimennuksen suun- nittelu.

Olosuhdekaapin värinätestauksessa käytettiin laitteistoa, jota tehtaan kunnossapi- dossa käytetään pääasiassa paperikoneen telojen laakereiden ym. osien kuntotarkis- tuksissa. Tämän laitteiston havaittiin olevan sopiva myös tekemämme tutkimuksen

(39)

vaatimuksiin. Värinätestauksessa käytettiin SPM Leonova Infinity-mittalaitetta (kuva 21) ja kalibroitua IMI ICP Accelerometer 601A02-kiihtyvyysanturia. Käyttämällä Sa- von Sellu Oyj:n tehtaalta löytyviä laiteita ja ammattitaitoa säästyi rahaa ja mittaus- käynnit olivat huomattavasti helpompia järjestää ja toteuttaa.

KUVA 21. SPM Leonova Infinity mittalaite (valokuva Aki Virkalevo)

5.4.2 Värinän vaimennuksen testaus

Värinän vaimennuksen testaukseen käytettiin SPM Leonova Infinity mittalaitetta ja IMI ICP Accelerometer 601A02 kiihtyvyysanturia. Mittaukseen käytettiin samaa lait- teistoa, kuin olosuhdekaapin perusvärähtelyjen testauksessa, joten erilaisten vai- mennusmateriaalien ja -menetelmien vaikutusta pystyttiin luotettavasti vertailemaan alkuperäisiin olosuhdekaapin värinätestauksen tuloksiin.

(40)

Tarkoitukseen sopivimman vaimennuksen hakuun käytettiin kaikkiaan kolme erillistä mittauskertaa. Kahdella ensimmäisellä kerralla etsittiin pääasiassa toimivinta vai- mennusmateriaalia ja -menetelmää ja tutkittiin erisuuruisten kuormien vaikutusta vaimennuksen toimintaan.

Ensimmäisellä mittauskerralla käytetyt vaimennusmateriaalit ja -menetelmät olivat enemmänkin arvailuja ja kokeiluja siitä, mikä voisi toimia. Toisella mittauskerralla oli jo pohjatietoa, minkä perusteella oli hankittu uusia vaimennusmateriaaleja. Näiden materiaalien joukosta löytyi mm. geelityyny, jonka huomattiin toimivan parhaiten täs- sä tarkoituksessa. Toisen mittauskerran pohjalta pystyttiin etsimään CCT10- testauslaitteeseen tulevat vaimennuskomponentit.

Kolmannella mittauskerralla testattiin jo laitteeseen suunniteltujen vaimennuskompo- nenttien toimintaa samalla asennusalustalla, jolle lopullinen testauslaitteen prototyyp- pi oli tarkoitus asentaa ennen mahdollista testauslaitteiston laajentamista. Testauk- sessa käytettiin kahden laitteen suuruista kokonaismassaa, koska asennusalustan alle tulevat vaimennuskomponentit on mitoitettu toimimaan optimaalisesti laajenne- tun, kaksi testauslaitetta käsittävän, asennuskehikon massan alla. Ylimääräinen kuorma asetettiin asennusalustan päälle siten, että se jakautui tasaisesti jokaiselle asennusalustan jalalle eikä kuormittanut yhdelle testauslaitteelle mitoitettua vaimen- nusta. Tällä tavalla pystyttiin testaamaan kokonaisvaimennuksen toimintaa. Testaus- laitteen massaa ja laitteessa käytettäviä erisuuruisia kuormia simuloitiin erilaisilla punnuksilla, jotta pystyttiin tutkimaan vaimennuskomponenttien toimintaa lähes todel- lisessa tilanteessa.

CCT10-testauslaitteeseen tulevalla värinänvaimennuksella pystyttiin poistamaan tes- tausta häiritsevät värinät niin hyvin, että tällä vaimennuksella päästiin CCT10- testauksen standardissa määritellyn testin aikaisen kuorman vaihtelun alle.

Kuvissa 22 ja 23 on esitetty olosuhdekaapin perusvärinät eli alkutilanne sekä tilanne värinän suhteen, joka saavutettiin laitteeseen tulevalla värinänvaimennus ratkaisulla.

Muut värinäkuvaajat, värinätestien taulukot, kuvat eri testeistä sekä niiden toteutuk- sista ovat liitteinä (LIITTEET 1-68). Värinäkuvaajissa keskitytään vain 0,5 - 25 Hz kuvaajiin, koska ongelmavärinää esiintyi vain tällä alueella.

(41)

KUVA 22. Olosuhdekaapin perusvärähtelyt. Alku tilanne.

(42)

KUVA 23. Geltecin värinänvaimennuselementeillä saavutettu vaimennus. Lopputilanne.

Kaikissa värinätestauksen värinäkäyrissä on alkupäässä 0,5 Hz jälkeen haamuvä- rinää, mikä johtuu mittauksessa käytetyn värinäanturin omasta ominaisvärähtelystä.

Kyseinen mittausalue ei kuitenkaan ole olennainen värinänvaimennuksen osalta, eikä näin ollen vaikuta ratkaisuihin millään tavalla.

(43)

5.4.3 CCT10 -testilaitteen testaus

CCT10-testilaitteen ja mittausohjelmiston toiminnat testattiin laitteen asennuksen jäl- keen ja kaikki näytti toimivan hyvin. Laite jouduttiin kuitenkin hakemaan takaisin uu- delleen säädettäväksi, kun ensitesteissä ilmeni, ettei testilaitteen painin laskeutunut tasapainoisesti testattavan näytteen päälle. Tämän vuoksi näytteen toinen reuna kan- toi suurimman osan testissä käytetystä kuormasta ja petti huomattavasti ennen kuin sen olisi pitänyt. Vikaa tutkittaessa huomattiin, että painimen virheasento johtui pai- nimen johdekelkkojen säädössä tapahtuneesta virheestä.

Jotta painimen johdekelkkojen säätö ja painimen asennon korjaus olisi helpompaa, koneistettiin johdekelkkojen kiinnityspalojen keskelle reiät. Reikien avulla kelkkojen keskimmäisen rullan kiinnitystä voitiin löysätä ja rullan asentoa säätää ilman, että koko paininasetelma olisi täytynyt purkaa.

Painimen asennon korjauksen jälkeen painin laskeutui testattavan näytteen päälle tasaisesti ja muutenkin laite toimi hyvin. Koska laite oli haettu takaisin Savonialle, samalla korjattiin myös mittausohjelmassa esiin tulleita ongelmia.

Testilaitteen uudelleen asennuksen jälkeen lopullinen mittaustulostestaus jäi tilaajan tehtäväksi testien pitkän keston vuoksi. Testit suoritti muun työn ohessa Savon Sellun laboratoriohenkilökunta ja laitteen antamien testitulosten vertailukelpoisuus varmistet- tiin Billerud AB:ltä tilatuilla vertailutesteillä. Laite on ollut testikäytössä vuoden ajan ja tilaaja on ollut laitteen toimintaan tyytyväinen.

(44)

KUVA 24. CCT10-testauslaite ensimmäisen kerran asennettuna ja toimintavalmiina olosuhde- kaapissa (valokuva Aki Virkalevo)

(45)

6 JATKOSUUNNITELMAT

Powerflute Oyj aikoo aloittaa omat laajamittaiset CCT10-testaukset, jos opinnäytetyön aiheena oleva CCT10-testauslaitteen prototyyppi toimii hyvin ja antaa luotettavia tu- loksia. Koska testauksen laajentaminen vaatii lisää laitteita, opinnäytetyön ohella suunniteltiin myös kahden testilaitteen asennuskehikko (kuva 25). Kahden laitteen asennuskehikko suunniteltiin siksi, koska olosuhdekaapin rakenne ei olisi kestänyt useamman testauslaitteen kuormitusta ja useamman testauslaitteen asennus yhteen kaappiin olisi huomattavasti heikentänyt laitteiden käytettävyyttä. Kehikkoon suunni- teltiin myös hylly testauslaitteissa käytettäviä painoja varten, koska kehikon alla ole- vat värinänvaimentimet toimivat optimaalisesti vain kehikon ollessa täysin kuormattu- na. Kehikko suunniteltiin valmistettavaksi ITEM Profiili Oy:n alumiiniprofiileista. Näitä alumiiniprofiileja sekä ITEMin kiinnitysratkaisuja käyttämällä voidaan edullisesti val- mistaa tukeva ja tarpeeksi vahva kahden testilaitteen kehikko.

KUVA 25. Kahden CCT10-testauslaitteen asennuskehikko

(46)

7 YHTEENVETO

Opinnäytetyön tavoitteena oli suunnitella ja valmistaa Powerflute Oyj:n tarpeisiin so- piva laboratoriomittakaavainen CCT10-testilaite. Testilaitteen tuli olla kompaktin ko- koinen, helppokäyttöinen ja edullinen. Laitteen tuli myös täyttää CCT10-testauksen SCAN-P 42/81 -standardin mukaiset vaatimukset, jotta Powerflute Oyj pystyisi luotet- tavasti käyttämään laitteen antamia tuloksia omassa tuotetestauksessaan ja markki- noinnissaan.

Opinnäytetyöprosessin tuloksena saatiin aikaan vaadittavat standardit täyttävä ja Powerflute Oyj:n tarpeita sekä vaatimuksia vastaava CCT10-testilaite. Laitteen toimi- tus venyin alussa suunnitellusta aikataulusta. Testilaite asennettiin ja luovutettiin noin kuukausi alkuperäisen luovutuspäivän jälkeen, kuitenkin tilaajan antaman aikataulun puitteissa. Asennuksen jälkeen laite jätettiin Savon Sellu Oyj:n laboratoriohenkilökun- nan testattavaksi.

Muutaman viikon testaamisen jälkeen laite haettiin uudelleen säädettäväksi, koska se ei toiminut halutulla tavalla. Samalla kun laitetta säädettiin uudelleen, tehtiin painimen kiinnitykseen pieniä muutoksia säätöä helpottamaan. Samalla korjattiin testilaitteen mittausohjelmassa ilmenneitä puutteita ja ongelmia.

Kahden viikon uudelleen säätämisen, korjaamisen ja toimintatestien jälkeen laite asennettiin takaisin Savon Sellu Oyj:n laboratorion olosuhdekaappiin ja laitteen tes- taukset aloitettiin uudelleen. Uudelleen säätämisen jälkeen laite on ollut tilaajan tes- tattavana reilun vuoden ajan ja se on toiminut hyvin. Tilaaja on ollut laitteeseen ja sen toimintaan tyytyväinen ja tilannut Savonia-ammattikorkeakoululta kolme laitetta lisää.

Laitteen mittausohjelmistoa on myös päivitetty vastaamaan tulevan laitekannan laa- jennuksen vaatimuksia.

Eri yksiköiden välisenä yhteistyönä toteutettu opinnäytetyön käytännön osa oli mie- lestäni erittäin hyvä ja mielenkiintoinen tapa toteuttaa tämäntyyppinen projekti. Lait- teessa oli useita eri osa-alueita ja sen toteuttaminen olisi ollut erittäin raskasta ja ai- kaa vievää, ellei jopa mahdotonta, ilman IT-osaston kanssa tehtyä yhteistyötä. Tällä tavalla toteutettu projekti vastaa varmasti paremmin oikeaa työelämää verrattuna siihen, että kaikki pyrittäisiin tekemään itse käyttämättä hyödyksi muiden osaamista ja ammattitaitoa.

(47)

KUVA 26. CCT10-mittauslaiteen lopullinen asennus testauspöytäänsä uudelleen säädön jäl- keen (valokuva Aki Virkalevo)

(48)

LÄHTEET

CCT10: A method for determine creep properties of fluting in high humidity. Billerud AB.

RS: Kotelot, säilytys ja materiaalinkäsittely. Tason ja tärinän hallinta. Stud Mounts [viitattu 15.5.2013]. Saatavissa: http://fi.rsdelivers.com/

SCAN-P 42:81 1981. Paper and board. CCT value and CCT index. Corrucated Crush Test. Scandinavian pulp, paper and board Testing Committee.

Powerflute Oyj 2008. www.powerflute.fi [viitattu 15.5.2013]. Saatavissa:

http://www.powerflute.fi

(49)

LIITE 1. Värinänvaimennustestit 8.11.-11

LIITE 2. Värinänvaimennustestin tulokset 0,5 – 25 Hz

LIITE 3. Värinänvaimennustestin tulokset 0,5 – 50 Hz

(50)

LIITE 4. Värinänvaimennustestin tulokset 0,5 – 200 Hz

(51)

LIITE 5. Värinänvaimennus testit 8.11.-11. Mittauksen 1. värinäkuvaaja 25 Hz

(52)

LIITE 6. Värinänvaimennus testit 8.11.-11. Mittauksen 2. värinäkuvaaja 25 Hz

(53)

LIITE 7. Värinänvaimennus testit 8.11.-11. Mittauksen 3. värinäkuvaaja 25 Hz

(54)

LIITE 8. Värinänvaimennus testit 8.11.-11. Mittauksen 4. värinäkuvaaja 25 Hz

(55)

LIITE 9. Värinänvaimennus testit 8.11.-11. Mittauksen 5. värinäkuvaaja 25 Hz

(56)

LIITE 10. Värinänvaimennus testit 8.11.-11. Mittauksen 6. värinäkuvaaja 25 Hz

(57)

LIITE 11. Värinänvaimennus testit 8.11.-11. Mittauksen 7. värinäkuvaaja 25 Hz

(58)

LIITE 12. Värinänvaimennus testit 8.11.-11. Mittauksen 8. värinäkuvaaja 25 Hz

(59)

LIITE 13. Värinänvaimennus testit 8.11.-11. Mittauksen 9. värinäkuvaaja 25 Hz

(60)

LIITE 14. Värinänvaimennus testit 8.11.-11. Mittauksen 10. värinäkuvaaja 25 Hz

(61)

LIITE 15. Värinänvaimennus testit 8.11.-11. Mittauksen 11. värinäkuvaaja 25 Hz

(62)

LIITE 16. Värinänvaimennus testit 8.11.-11. Mittauksen 12. värinäkuvaaja 25 Hz

(63)

LIITE 17. Värinänvaimennus testit 8.11.-11. Mittauksen 0,5 – 25 Hz trendikuvaaja

(64)

LIITE 18. Värinänvaimennus testit 8.11.-11. Mittaus 2. (valokuva Aki Virkalevo)

(65)

LIITE 19. Värinänvaimennus testit 8.11.-11. Mittaus 3. (valokuva Aki Virkalevo)

(66)

LIITE 20. Värinänvaimennus testit 8.11.-11. Mittaus 4. (valokuva Aki Virkalevo)

(67)

LIITE 21. Värinänvaimennus testit 8.11.-11. Mittaus 5. (valokuva Aki Virkalevo)

(68)

LIITE 22. Värinänvaimennus testit 8.11.-11. Mittaus 6. (valokuva Aki Virkalevo)

(69)

LIITE 23. Värinänvaimennus testit 8.11.-11. Mittaus 7. (valokuva Aki Virkalevo)

(70)

LIITE 24. Värinänvaimennus testit 8.11.-11. Mittaus 8. (valokuva Aki Virkalevo)

(71)

LIITE 25. Värinänvaimennus testit 8.11.-11. Mittaus 9. (valokuva Aki Virkalevo)

(72)

LIITE 26. Värinänvaimennus testit 8.11.-11. Mittaus 10. (valokuva Aki Virkalevo)

(73)

LIITE 27. Värinänvaimennus testit 8.11.-11. Mittaus 11. (valokuva Aki Virkalevo)

(74)

LIITE 28. Värinänvaimennus testit 8.11.-11. Mittaus 12. (valokuva Aki Virkalevo)

(75)

LIITE 29. Värinänvaimennustestit 22.11.-11

LIITE 30. Värinänvaimennustestin tulokset 0,5 – 25 Hz’

LIITE 31. Värinänvaimennustestin tulokset 0,5 – 50 Hz

(76)

LIITE 32. Värinänvaimennus testit 22.11.-11. Mittauksen 1. värinäkuvaaja 25 Hz

(77)

LIITE 33. Värinänvaimennus testit 22.11.-11. Mittauksen 2. värinäkuvaaja 25 Hz

(78)

LIITE 34. Värinänvaimennus testit 22.11.-11. Mittauksen 3. värinäkuvaaja 25 Hz

(79)

LIITE 35. Värinänvaimennus testit 22.11.-11. Mittauksen 4. värinäkuvaaja 25 Hz

(80)

LIITE 36. Värinänvaimennus testit 22.11.-11. Mittauksen 5. värinäkuvaaja 25 Hz

(81)

LIITE 37. Värinänvaimennus testit 22.11.-11. Mittauksen 6. värinäkuvaaja 25 Hz

(82)

LIITE 38. Värinänvaimennus testit 22.11.-11. Mittauksen 7. värinäkuvaaja 25 Hz

Viittaukset

LIITTYVÄT TIEDOSTOT

Tältä ajalta nykypäivään asti ovat säilyneet – pienempiä ja suurempia muutoksia kokeneina – Nottbeckin tiilinen kartano ja sen läheisiä talousrakennuksia,

N ykyiset lapinlahtelaiset pitävät to te ­ na, että heid än asem arak en nuk sensa se siinä o n piirrettynä.. Paha vain että kirjan ilm estym isen aikaan ei Savon

MTT:n johtamassa tutkimushankkeessa olivat mukana HK Ruokatalo Oy:n siipikarjaliiketoiminta ja sen sopimustuottajatilat sekä Biolan Oy, Huhtamäki Oyj, Ruokakesko Oy, Raisio

Jalkiselkeytysaltaaseen tulevasta vedesta ja selkeysaltaas- ta lahtevasta vedestii eristetyista fekaalisista koliformi- sista bakteereista yksikaan ei ollut Klebsiella

ASIA Kemira Oyj:n Harjavallan tehtaiden melupäästöjen vähentämistä koskeva selvitys, Harjavalta..

ASIA Päätös FIT Biotech Oyj Plc:n (ent. Oy Finnish Immunotechnology Ltd.) ympäristön- suojelulain 35 §:n mukaisesta hakemuksesta, joka koskee Tampereen kaupungissa si-

Etelä-Savon ympäristökeskus myöntää Pieksänmaan kunnalle ympäristönsuojelulain 28 §:n mukaisen ympäristöluvan, joka koskee Virtasalmen jätevedenpuhdistamon

Ympäristönsuojelulain 54 §:n ja ympäristönsuojeluasetuksen 23 §:n mukaisesti päätös toimitetaan luvan saajalle, Pohjois-Savon ympäristökeskukselle, Pohjois-Savon työvoi- ma-

Pohjois-Savon ympäristökeskus myöntää Varkauden kaupungille ympäristönsuojelulain 28 §:n mukaisen ympäristöluvan Riikinnevan jätelaitoksen toiminnalle, tavanomaisen

Stora Enso Oyj on 22.2.2008 lupavirastoon toimittamallaan hakemuksella pyytänyt ympäristönsuojelulain 101 §:n nojalla, että ympäristölupavirasto myöntää Stora Enso

Suurimmat teollisuusjätevesikuormittajat ovat Stora Enso Oyj:n Varkauden tehtaat, Sa- von Sellu Oy:n tehdas Kuopiossa, Savon Tai- men Oy:n Tyyrinvirran kalankasvatuslaitos

1) Lakiin tulee sisällyttää määräykset käyttöoikeudesta viestintäverkkojen rakentamisessa tarvittavaan infrastruktuuriin oikeudenmukaisin ja syrjimättömin ehdoin

Vesistövaikutusten arvioinnissa mallinnetaan myös uuden sellutehtaan sekä Savon Sellu Oy:n yhteispäästöjen vaikutuksia purkuvesistössä siten, että Savon Sellu Oy:n jätevesiä

Nuottasaaren tehdasalueella toimii Stora Enso Oyj:n sellu- ja paperitehtai- den lisäksi myös Arizona Chemical Oy;n, Eka Chemicals Oy:n, Eka Poly- mer Latex Oy:n sekä Oplax

Laitoksen tulee selvittää tarkemmin, miten savukaasupäästöjen (hiukkaset, NOx, SO 2 , TRS, ammoniakki) jatkuvatoimiset sekä kertaluonteiset mittaukset tulisi tehdä (esim. ennen

Hakemuksesta on pyydetty lausunnot Etelä-Savon ja Pohjois-Savon ympäristökes- kuksilta, Etelä-Savon ja Pohjois-Savon TE-keskuksien kalatalousyksiköiltä, Varkau- den kaupungin

Pankit, joita tutkimuksessa tutkitaan, ovat OP-Pohjola-ryhmä, Nordea Pankki Suomi Oyj, Sampo Pankki Oyj, Aktia Pankki Oyj, Ålandsbanken Abp ja Evli Pankki Oyj.. 1.4

tiikan esilletuominen saattaa luoda kuvan, että yritys käyttää ympäristöasioita vain imagollisiin hyötyihin, koska politiikassa tuodaan esiin asioita vain hyvin yleisellä

Opinnäytetyössä tavoitteena oli saada Savon Sellu Oy:lle uuden julkisivun rakenne- ratkaisu, kustannusarvio sekä yleisaikataulu. Toimeksiantajan toiveena oli saada rea- listinen

Kysymyksessä on henkilörekisteri, mikäli asiakirjat, jotka sisältävät henkilötietoja, on tallennettu jär- jestelmään, josta tiedot on mahdollista löytää niiden

Betonin lujuuteen ja lujuuden kehitykseen vaikuttavat useat eri tekijät, joita ovat esimer- kiksi käytettävän sementin laatu, tiivistysaste, vesi-sementtisuhde ja runkoaineen

Seminaarin järjestävät yhteistyössä Jyväskylän Kesän kanssa Jyväskylän kaupunki, Jyväskylän yliopisto ja Keskisuomalainen Oyj.

Pito on myös melko arka rutolle, mutta sen vilje- ly käy jo tyydyttävästi, jos sen varsisto hävitetään kemiallisesti ruttosaastunnan uhatessa.' Muut lajikkeet ovat olleet