l owat: kauppiaiden H. Saasta- oissa. Hauppa-Uhtiö Kuopiossa.

Download (0)

Full text

(1)

l owat: kauppiaiden H. Saasta- oissa. Hauppa-Uhtiö Kuopiossa.

Kuoma! Ihtiöu ostopaika moisen ja Birger Hallmanin tai

MoiZsillesiii

koiwusta.

9M^ät(St astian tekijät ryh-

tykää

n>almi«tamaan Woi-Drit- teliä fotttmSta; niitä Idällä t>iit=

italia

ostaa

fjnii|i|ifl=!)l|liö finojiioöfa.

iMiisiikki-yhdistyksen

kokoontukoot ensi sunnuntailla klo 5 j. pp.

Auoirr! Kaikkien läsnä 010 vält- tämätön.

Johtokunta.

Kuopiossa iUantifihitttti 9 p.

Tiistaina Maa/iskuun 13 p:nä

antaa

Pataljoonan soittokunta

Musiikin harrastajain suosiollisella

¦avulla kolmannen

Abonnementti

iMMIi»,

Lähemmin

ohjelman

mukaan

Aokonklicr.

v

''*fil!fttffT^ "

w E»si lauantaina, 111

åj&Så j^

p. täta Initita ptbetään

«V

"*"'

kunnallishuoneessa

kello

5 j. p. p. i)l)teinen kaupungin ja maa seurakunnan kirkkokokaus, jossa keskus tellaan ja päätetään seuraamista «sijoista:

1).Suomen matkailija i)l)btoti)kfwNuo pion

haaraosaston

pnipttö saada latu

mukaisesti

omistaa M! neliöjalkaa maata ni)ki)iffn Puijon tornin lMpä- polkutietä sinne.

!i). Mitä

kirkkoherran

puustellin metsä»

warjelemisek!» ja

hoitamisekll

olill

teh-

riltä sekä rakentaa ajotien ja kaksi

seikoista,erittäinmaaseurakunuassa.

5). Tuomiokirkon ukonilma» johdontar- tämä.

A). Tarpeellisten palokoueitten

hankkimi-

nen pappilan kartanon suojelemiseksi tnlipalon tapahtuessa, joitakoneita nl>t ei ole

minkäänlaisia.

4). muutamista

siweellisl>l>ttä

koskemista

kastamisesta,

li). Tuomiokirkon urkujen korjaamisesta

rittamiseksi

sikli kuin

«ilöskanto

ennät.

ensi kesänä.

7).Lainan otosta lukkarin palkan

suo-

tää tapailtua.

Ll). nii(inm\in feurakuuuan suntion pal- kan

määräämisestä

(a hantoprruotuh=

sesta.

Kuopiossa 5 n.maaliskuuta 1888.

B. §?. Qvanxt

w. t.

kirkllolierra.

Ilrnoitnkficl.

"TTVl^HP^^fe

Ne henkilöt jotka molempia kotimaisia kieliä haluaisi- vat vastaan ottaa teknillisten lau- suntojenkääntämistä etupäässäruot-

sista suomeksi, käyköötitseehdoista

sopimassa allekirjoittaneen kanssa, jokaasuu entisessä Rissasen talossa Snellmanin puistonvarrella

A-

yon

Haartman,

Insinööri.

p:nä kello 6j. p. p

kokoontukoot Kuopion kau-

pungin

kauppaseuran

jäsenet seurahuoneessa,jossa

tilaisuu- dessa

on kysymys

uudesta oh-

jesäännöstä

seuralle, tullinhoi-

tajan

vastaanotto tunneista

se-

kä tilintarkastajain kertomuk-

sesta.

Kuopiossa 5 p. maalis- kuuta 1888.

J. Mi chel

son,

tåxxtÖ.

Aylnnicneo tilitin

nåy

Kansanteateri

Perjantaina 9 p:nä Maaliskuuta

liUOp!O53H.

ytjpr' näytellään "^pf

Työväen elämästä,

Näytelmä i:änäyt. Kirj.

Manuel.

näytäntö.

Sunnuntaina seuraava tilaamaton

Ilveilys

Naimapuuhat,

?:a näyt. i'.v? /'//.''<?////,Kirj .V, Gogol,Suometit. Rauta

Piiijo-Vlulistys

toimeen panee

Ree-i!tttllm

JMF*

kaupungin

talossa "TH|

ensi sunnuntaina Maaliskuun 11 I»

j/c^J Ohjelma:

--^

täten

haettamaksi

ennen tämänkuun l!^

päimää. pitempiä tietoja antaa Tl,öh johtot,pulMnj.

Torvisoittoii.

Pahe, Laulua,

Kertomus, Laulua,

Yleinen hyppy

M^isalmc»

.^onniHHMilii Cfnfr vi)li w^) tiön

osatlaat kutsntaan sään-

m

non

iitufaiftvii muofifofouffeen,

ensi

tuleman Maalistllllll lo p,nä klo 6 j. p. p.

lisalmen

tauppa-

lan maja-taloon keskustelemaan ja päättämään 3)htiön

wuosikokoukseen

tuuluwista

asioista.

lisalmella

16 p.

Helnntnllta

1888.

rsolitofuntu. Alkua kello

<>

j.p.p.

Sisuunpiiilsömfvliiltil75penniä,uni- siltajakoululaisilta 50p:niii.

Wlwsitoloiis.

Zolltotunta.

Kuopiou

Anniskelu-Mtiö

kokoolltuu

warsiuaiseen nnlosikokonkseen

kestinnit-

tona Maaliskuun 14 päimänä kello <»

j. p. p.

senrahllolleellai

jossa

tilaisuu- dessa käsitetään

sääntöjen

H

17 mää-

rätytkysymykset y.m.

S| Maskeraadi M

Hp. lhtl)tiUuitta.

Acilicnnnin

lv^otedc"...

Suoni. Seuruu Johtokunta.

lt^ lii

4

iki-jisioif«i :±n

Keisarillisessa Wiipurin Hovioikeu- dessa ynnäkaikissa muissa oikeuk- sissa toimittaalnlnl<>lli«<>«ti ja luiok»l- usiu hinnasta

linkar ITlalleiiliiH.

varatuomari.

OtoiteiRiipun:Punanen lähden:o56

Posti- jalihkOoioiteiViipuri.

duillll.

ssemeyshoidosta lNllllseu-

lokainen

myöntänee,että yleinen termeyshoito

maaseuduilllnunie

ei

suin-

kaail ole kiitetläwällä kannalla,waan walitettaiuasti kyllä antaa syytä mo-

nenlaisiin mnistutuksiin

ja toiwomuk- siiu

tuleioaisuuden suhteeu.

Suurin

puute ou tietysti lääkärien liarmalu tuislius, joita ei

läänissämme

ole kuin

6piirilääkäriä jakunnan lääkäreitä ei

ole mnnalla knin Kun

Kliopion

lääiussä maaseuduilla asuu

voin 204,<»<»<» henkeä, tulee kuntin pii- rilääkärin

lioidettamaksi

keskimäärin

44,«»»»<»

heilkeä.

Kuinka äärettöinäi'

Mehän

piirilääkäri, jos

hän olisi

mi:

ten innokas ja uuttera tahansa,moipi maitnttaa näin

sllliren kansan

paljon-

den kesken, joka on leminnyt monen neliöpminkulman laajoillealoille, ym- märtää ja tietää jokainen

sanomattani

mekin.

Wuosittain

kuolee

tnliansia ih^

nnsiä,jotka eimät ole moineet tilskiin-

sa saada mähintäkään

aplia ja lienien

nystä lääkäriltä,

vuosittain

tlloili armottomasti miepi

saaliiksensa

joukot-

tain

ihmisiä ennenaikaiseen

liantaan

hoidon

ja anninpullttecsti. Niin on

asian

laita janiin

se --

ikämä kyllä

näkyi) wielä

kaukaisessa tulemaisuu- dessakin

tuleman olemaan. Maamme liarma asutus, wcrrattain pieni waral

lisuus

ja monet mnnt asianhaarat pa- koittamat

ilnnisiä

yhä edestinpäin tuo leman järjettömän luontokappaleenta- woin. -^

lunlala

on

sen

niinsallinut", sanotaan,kuu kainala mieras känpita-

lossa, mutta

lisein

kyllä owat

ihmiset itse

suypäät

tarttmuaisen

tultlitalldin

leweneniiseen

ja

walirastlimiseen.

Mon-

ta monituista kertaa ei tauti

olisi

pääs syt niin woimaan,jos

olisi

ollut

saa-

tawissa

hywää neuwouantajaa, miten

kussakin

tapauksessa on meneteltäwä,

mihin niarukeinoihin

on ryhtyminen j. n.e.

Meisen

terweyshoidon

suhteen

on

meillä

olemassa

armollinen

asetus Jou-

lukuun 22päimältä 1879, joka joten- kin tarkalleen 49

Wssä

säätää,miten

t^rweyshoitoon järjestettäwä

sekä

kau-

pungeissa että

maaseuduilla. Katso-

kaamme tätä

asetusta muutamissa koh-

dissa,koska

se

on

asianomaisten

ala-

maisuudessa

noudatettamana".

Kunnallislautakunta on maa-

seuduilla

yleisen terweyshoidon walwo»

jana ja ednstajana, jonka tulee

Helmi'

kuulla tunakiu muonna piirilääkärille antaa kirjallinen kertomus yleisestäter»

meydentilasta

kunnassa

ja

sen ohessa

ilmoittaa,mitä on tehty

kunnassa

ylei-

sen

terweys: ja

sairashoioon suhteen

muodon

kuluessa.

Edellytämme, että

asianomaiset

kunnallislautakunnat o»

mat

kuuliaisina alamaisina

kyhänneet

kertomuksensa, jotka nyt lienemät pii- rilääkärien

nähtännnä.

Minkälaatui»

set kertomukset

omat,

jos niitä to- dellakin on

olemassa —

emme tiedä,

kun emme ole

sattuneet

niitänäkemään,

maan

suotanee

meille anteeksi,jos epäi-

lemme, woiwatko lautakunnat hywällä

tahdollakaan kaikissa

täyttää lain mo- nia määräyksiä.

Monien

melmollisuuksiensaohessa

tv,

lee lmltakllnnan mmln

muassa

wal-

woa, että ne maarat,mitkä yleiselle termeydelleja yksityiselle

ihnuselle

tulee

siitä, että

huoneet

owat

siiwottomia

ja

likaisia, poistetaau jaerittäinkin omat

asuinratennnsten

ylnpäristöt suojelta- mat

siiiuottonnnldesta.

Mitenkä on ul-

konaisen siimonden

laita Kuopion lää- nin 650 kylässä? Oliko lautakunnilla syytä

muistutuksiin

ja mitä

he

owat

tehneet?

Tiedämme että puhtaus on terweyshoidou

ensimmäinen elinehto

ja

tässä suhteessa

lienee lautakunnan jä-

senillä

äärettömän laaja työ-ala.

melwollisuutena

on nii-

nikään walwoa,ettei

likamesi

nametois-

ta, sikolääteistä, karjapihoista, tllnki- oista j.n. e.

saastuta

lähteitä,kaimo-

ja ja muita mesiä, joista otetaan met- tä juomaksi ja

keittämiseen.

Näin ke-

mät aikana,knn talwen kokoelmat al- kamat

sulata

pihamailla,

olisi

kyllä mo-

nessa talossa

syyni pidettämä,

mihin

litawedet juoksemat

kussakin talossa.

määrätään lautakun- nan

welwollisuudeksi

walwoa,etta kou-

lllliuoneet, töyhäinhnoneetja muut

hoitolat

rakennetaan ja järjeotetään y-

leisen

terweyshoidon waatimus- ten nillkaan. ivtitkä omat yleisen terweyslioidon

waatimulset kouluhllo-

neiden suhteen,kysynee moni lautatun- nan jäsen, puistellenpäätään. En mi- nä tiedä eitä Matti liioin,kun envät oppineet

herrat

lääkäritkään tuosta

polttamasta päiwänkysymyksestä lie- ne aiwan

selwillä.

Tietysti

kouluhuo-

neiden tlllee olla tarpeeksi tilawia ja törkeitä,

»oaloisia

wnrllstetut hywillä ilmawieinäreillä,mlltawilla plilpeteilla,

siistit

j. n.e. Kuinka montakuutio-

jalkaa raitista ilmaa

tarwitsee

tukin oppilas

mähintään

koulupenkillä istu-

essaan

4 5 tllntia päiwässä? Miltä ilnian

suunnalta

on laskettawa

koulllliuoneesen^ Minkälaiset

omatlam

put? Onko niitä tarpeeksi monta? )iäi-

Z«ll°Knjlllll IBBS.

Jluopiosfn |)ei;jan{aiuQ Mantuun 9 p:nä.

3tlailKl)iNNat otuO t: 3lmoitukfia maataan otetaan joka maanantai ja torstaikello G:tttn illalla

«oio »Mobeitn

' .

n

VSu

«1

»?.'

','>

Vo«ti..^r«..tta

3

»i

hilatessa:

äamoloH liirjnliaupasfn.riiuilta tahi luastaaiualta tilalta.Hinta on 12Vaihtoilmoituksiapennia enli ja 10 p.wälitetään4:Ua siwullakaikkiin maamme

hienolta

'/. ,'.'

i

,',' 2^ i" 71

"

sanomalehtiin,

»aitaama totmlttaja:-göruno

o»ra«tt. Ruotsalaiset

suomennetaan eri

maksutta.

lehti ilmestini kunakin arkiTiistaina kelloiiip i,aPcriaillailin klo2 päimällä lehteä petaani,a tilauklkluaetunnotrtnanfturaniuiafapaikoin:Sniuolau hiv»

jakaupassa. 3. Määttäsen\\. Piriseni," 3.Pölihösrnkaupoissa,IV Hallmanin ltiou=

kaupassa, A.Turusen, O.Holopaisen,M. tipposenja D. Eskelisen kau^papuodeigsa, J.Mardin wärjäystehtaalla,ja 2).Suonion leipäpuodissa.

Toimituspaikka jakonttoriTulliporttikadunniartfilatalo tl:o'J,

asema

H:a lii).

iför* Hyylättäwänä

CsÉ>|Y| asunto j&i}X}ne£äo(ä.

Fs^l^

Mbempiä tietoja

gjctnrilaareCCa.

H.

iilordberg.

Kvnrättälvänä:

Huoneita

1 p:*tä

Kesäkuuta

Walkei-

sen Humilassa.

puolipäiwäsaarnan

Airkollisict iln^oituksicl.

thmli|)iiaBton sunnuntaina luunmuiuut Tuomiokirkossa:

Kello 12Ruotsalaisen puolipäiwäs.Pastori Rossander.

Lauantaina kello4j.pp.Naamat, selityksen

Pastori Älehtonen.

Kunnallishuoneessa Kello '/,W Suomal

Pastori TUlanen.

o*tnn ~«Wf

IWiW* $nlutn .m

Petäjäisiä ja

kllnsisia

5

,/ 4

Petäjäisiä 4-5—6

4-5-6

6

lO'/2"XlO'/2"

s," X 7"

f)V,"Y YLä sullreinpimäärä Kuopion Läänin lvantilaan rakeinulsaineita

Petäjäisiä 4 5,-6 sylistä l2"

Xl2"

tuuman parruja

¦¦) 77 Tf

"'

/N

" „ „

'^ /N

" „

,/

hirsiä

9"

latwa

M. G. 3for*rfr3m.

hirsiä o^taa Anopiosla

"g&x\xxxo (^raitit.

DW^ Valmiiksi piiluttuja

rakennushirsiä ostetaan Niuvanniemeliä.

)l\\i\\mé\

Jiiiii))|)rtJ|ljliii

ostaa Meijeri- sekä Talonpoikais-woita korkeimmilla hinnoilla wom

laatuun katsoen, ja

ottaa

myöskin myyjaislukuun välittääkseen

Meijeri-lvoin kauppaa, maksamalla käsirahaa woin paljondcn

ja

laadun mukaan.

(2)

N:o

30. — 1888

Mccltiopciiwcit.

Perjantaina

9 päiwä

Maaliskuuta

I:sen

palkinnon lyseol. Ahlfors,

I.

R.

«5 yksiköllä,50mk.

2:sen

palkinnontaituri Haataja, Antti 55 yksiköllä,30 mk.

3:nen palkinnon

insin.

Nielsen, Krist.,

5l yksiköllä,20mk.

4.nen palkinnonyliopp.Burman,V.M., 5l yksilöllä, 10 mk.

s:nen

palkinnonlyseol.Hansson,

I.

E.,

5l yksiköllä, l0mk.

Kilpailu ennätys-hiihdossa oli

seuraa»

»vanajoko päiwänä. Siinä oli

hiihdeltäwä

28 wirstaa

tahi

l<) »virstaa ja osanottajia oli ilmoittautunut

edelliseen

11 ja jälkimäiseen35.

sQioo=RorjaloUf."

fjotiiiiflilia Söliliiifaiiaiiiio.

Itään

tullut

sähkösanoma

ilmoit-

taa

Salsan leisarin'

joluolleen tänä aamuna.

Helsinki,maalisl.9 p:nä

Salsan

leisari

sairastunut,

moimat melkoisesti mähen»

ty»»eet.

Helsinki,»naallsl « p.

Kansatoulujen ylitartastaian wirta.

Senaatti

on tällään

ehdottanut Flo-

manin kansakoulujen ylitarkastajaksi.

massa

että jollkmilainen

remisioni

ei alempien maan korkeampien wirkamies- tenpalkkojen

suhteen

pantaisiintoimeen,

koska ne eimät ole

luissaan suhteessa

ylitä

mahan

alempien mirkamiesten palkkoihin kuin

maassa mallitsemaan lvarallisnuteen »lähden.

Jo

ennen kun mainittu yleinen pal»

kall koroitus pantiin toimeen,

lausui

eräs niaan etemimpiä miehiä,etteimi- kään mirkasääty

maailmassa

ole niin

hywin palkittu kuin Suomen eikämyös- kään niiii

mahtawa.

Tungos wirka- miesuralle onkin alkanut käydä yhä

suu-

remmaksi

ja kullkorkeampien wirkamies- ten toimeentulo on niin

edullisella

ta-

tvalla tnrmattu, onkin luoimollista et-kaikki, jotka woiwat lapsilleen antaa kaswatnsta,kaswattamat

heitä

mirkoja

»varten. Tämä ei ollnt hymä, jaylei-

seeil

käsitykseen pitäisi

saada istutetuksi

että muutkin

kansalaiset

oivat yhtäar- moa

ansaitsemat

kuin

mirkamiehelkin.

Pllhuja

ehdotti

että maliokunta,jo- ka tätä kysymystä tulee käsittelemään,

ottaisi selkoa siitä

mitkä palkan toroi-

tllkset maassamme

eri aikoina omat ta- palitlmeet,mitä wirkakunilat ylipäänsä

maassa maksamat

ja

missä suhteessa

mirkaknntien palkat

maassamme

owat,

werrattlliua muiden naapurimaidenwar-

sintiu

polijoislnaiden mirkainiestell palk-

koihin.

Tämän

ohessa mainitsi

puhu-

ja,että Norjan Storthingetissä 14ar-

moisaa

jäsentä

olisimat tehileet sa»nas-

ta

asiasta

anomusesityksen, jossa lan-

slltaan

että heistä riittämä palkka kor- keimpaan llloktaan tlllllnmille mirka-

»liehille olisi

l>

tilh ,

alhaisempaan 4 tvh, trumma eli Suomen

rahassa

ttja

8

tllh.

llltk. ja kuitenkin ou mliistami- nen että Norjassa

»varallisuus

on pal-

jon snurempi tuin meillä

Suomessa.

EdilSll».

Häk

li ariueli että

syy

ky- synlyksessä olewaail epäkohtaan oli

itse

palkta»järjestcllllässä; mirkanliesten palk- koja lliillittäiil ei pitäisi määtätä py- syiväiseksi, maan

asettaa '^

palkasta riippllwaksi

siitä

Hilmasta,

niissä

maa-

miehen

tuotteet ja päimäpaltat kulloin- kin oivat ja ainoastaan '/«

maksetta»

»vaksi rahassa.

Kuu ailomugesityksen waliokmltaan lyktäälnistä wielä olimat pnolustalleet

edllsilliehet

Horilborg, Ojaileil,

Riihi-

mäki, Rosenberg, Kiipnla, Leppäilen, Awellail, Mattila,Suutaria,Sa»volai-

lien ja Kyander, lytättiil» anoiullsesitys yleiseen malituswalioknntnan.

ta kysymyksiä

«voisi

wielä paljo jatkaa ja kysytään

monenlaisia

tietoja, mo- nenlaista kotemntzta, ennenknin

niihin

woipi wastatayleisen terweyshoidon waatimusten mllkaail". Meidän tie-

tääksemme

ei liioin ole

olemassa

mi-

tään yhteiseksi

malliksi

kelvaawaa pii- rnstusta kansakoulurakenilukselle,maik- ka tällä

hetkellä

on

Suomessa

maikut-

tamassa

11117

kansakmllua

maaseudililla, joista Kuopion

läänissä

on 72. Ei

luulisi

oleman sopimatonta

kouluhalli- tukselle

ryhtyä toimiin tuon puutteen poistamiseksi, mutta

sehän

on kunnal-

lislautakunnan asia

walwoa,että kaikki

kansakouluissa

on yleisen terweyshoi- don waatimusten mukaan."

Kun

kunnallislautakunnankokouksissa

on kysymys terweyshoitoasioista,o l- toon piirilääkäri

sekä

kirkko-

herran

miran pitäjä saapumilla ja ottakoon

osaa

lautakunnan neuwot- telmliin, maan ei päätöksiin." Niin

sanoo asetus.

Me emme ole tuulleet koskaan puhuttaman, että

tällaisia

juh-

lallisia kokouksia olisi

pidetty

maaseu

duilla,maikka

asetus

on ollut woimas-

sa kohta

9muotta.

Jos

tarttmvia tautia

kmmassa

il-

maantuu, ja

niitähän

kyllä sattuu,

sil-

loin wasta lautakunnalla on monenlai-

sia

tehtäwiä, joiden kertominen kuiten- kin

käwisi

kowill laajaksi. Että tun»

nallislautaknnnat

itse asiassa suoritta-

mat tuskin puoliakaan, on aiwmiwää- rä

sanoa, sillä

ne suorittanet,minkä woiwat, jos niillä olihywää tMoaja tarpeeksi tietoja taudin laadusta.

Kuwernööriuasia

on

tarkoin

wal-

woa",että knnliat ja niiden

asettamat

erityiset toimikunnat täyttämätwelwol»

lisuuksiaail

teriveyshoito-asetllkseil muk-

aan

ja jos tuimat niskottelewat,woi- pi kuwernööri sopimilla

sakoilla

wel-

woittaa

heitä

lain

kullliaisuuteell.

All-

tara on kyllä laki, waan toinen

asia

on,

missä

määrin

asianomaiset sitä

nou- dattamat ja kytenemät

sitä

noudatta- maan.

Luullaksemme itsekllllakiu

on

paljo toiweita lain täyttämisen

suh-

teen.

Mitä pi

irilääkäreihin

tulee,

soi'

simme, että ne edes kerta kuukau-

dessa käwisiwät säännöllisesti

piiris-

sään

ja

siitä

aina ennakolta kirkos-

sa kmlluttaisiwat

yleisön

tiedoksi.

On-

han

piirilääkärillä

runsaanlaisia

mat-

karahoja tätä tarkoitustawartenja

Har-

mat lienewät »ie, jottakyytirahoissa ku- luttamat koko

matkarahansa.

Kuhunkin

kuntaan

olisi

wälttämättä

hantittawa

tlltkiililon

suorittanut

kä-

tilö,suurempiin tuntiin sopisi

taksi-

kin. Kuinka moni waimorautka saapi tätä nykyä nääntyä

tuskiinsa

awu»

puutteesta! Wielä

lisäksi

olisi,jos

suin-

kin

mahdollista

on,

hankittama

taitamia

sairaiden

hoitajia, jotka erittäin owat kaswatetnt tätä tarkoitusta mar- ten.

Nykyisillä waltiopäiwillä ontermeys-

hoito-asia

erityisen

huomion alaisella Kaikissa

säädyissä on tehty ano»lUs

terweysopin opettalnisesta maamme

kouluissa.

Talonpoitaissäädyssä o>»

tästä

asiasta

jätetty koko

seitsemän

alwmusta. Näiden anomusten

esit-

täjistä ja ponsista on tehty tili tä- män

lehden

Ili

numerossa.

Tilan

ahtaus

ei

salli

meidän uudelleen rn- weta kertoillaan niiden sisältöä,maan miittaamme ainoastaan

niihin

Ano-

mukset

owat kaikki lytätyt yleiseen wa- litusmalioknntaan !pohdittawitsi. Toi- womme wanltaan, että yleinen wali- tuswaliokullta aitanaall ottaa

esille

nä mä

anomllkset

eitä

sninkaan

aillla nii- den joutua

unohduksiin.

Raitis run- mis,hywä terweyson inilt tärkeä

asia

koko

kansakunnan

menestykseksi, ett'ei ole pelkääminenkustannuksia,jottater- weyshoidon järjestämisen

suhteen

omat

tuiki tarpeelliset.

Assesforin waalissa

Kuopiontuo- miokapituliin kolmen wuoden ajaksi

sai-

»vat Kajaanin ro,vastitunnassaääniä

seuraamat: kirkkoherrat I.I. Nahm

7,

K.

Fr. Durckman

I,

Fr. Nechardt

!,

A. W. Wallin I, pitäj. apul.

I. H.

Ilwonen

Kemin3 ja

kirkkoherra

W.

Lindstedt

A.

rowastitunnassa saiwat

ääniä:

kirkkoherrat I. I. Rahm

5, K.

Fr.

Durckman l,A. W. Wallin Ija W.

Lindstedt

l^.

Tiedot »rielä puuttumat Lapin ro-

»vastikunnasta ja owat

tähän

asti enim-

mät äänet

saaneet: kirkkoherrat I.I.

Rahin

70,K.

Fr.

Durckman44, A. W.

Wallin 10,

I. H. Ilwonen

10, W.

Lindstedt

Noos 7,

Fr. Nechardt

6, K. E.

F. F.

Lönnrot ljaH. G.

Th.

Brofeldt -

Määräys.

Lehtori

Kuopion

suo-

malaisessa

lyseissä Edioard

Maunulin

on määrätty ,nate»natitan jafysitan

leh- toriksi

Turun

suolnalaifeen

waltion ly-

seiin. —

stimitylstä. Apulaisnimismie-

hetst Ilomantsiin

on läänin

hra

tumer-

nööri»näärännyt ylioppilas V.

P.Par-

»viaisen.

Kuopion höyrywene'osate«l,h.

tiö jataa

osakkeilleen

wiime »vuoden lii- kenteestä»voittoa

7"/y.

lahtilvouditsi

Räätlylään onmäärät-

ty talollinen

P. H. Ihalainen.

Kruunun

siitosoriitfi

on ostettu

>,'<!!)<) mk:lla toinenkin

hewonen

wiime perjantaina taupp. W.joensuusta

Hämäläiseltä

nimeltä Eino", jota on

lautaselta

kort. l tuumaa. Se tuli maanwiljelijä Gust Mccklin'illc

Polwi-

(Sawo.)

Lauttun,«fät omat rumenneet Samon radan »varrella

suuressa

määrin

iaupittelemaan

hotmanma"

ja kuuluu,

tm

sillä talliisen hintaansa nähden —

»vähin

annos

»natsaa

50 penniä

man

suuri

menetti. Nauttijat armele-ole-

wat, että Wenäjältätuoaine lienee tän- ne tuotu,kostava

siinä

onoutoryssän

haju" jamatukin.

Kuumetautia rautatien työmie-

hissä

on

suuressa määrässä olemassa.

'Itiinpä Kumpumäelläkinkuuluu

eräässä talossa

sairastuneen mainittuun tautiin

»viisi henkeä

ja yksi niistä ennättänyt

siihen

tuollakin.

-

Puijo-3laittiu»yhdisttis »viettää

ensimäistä tee-iltamaansa ensi sunnun-

taina kello

<>

j. p p. torwisoitolla, pu-

heella,

Musiitti.yhdistlilsenlaululla y.m. jäseniäon meidän pyydetty

huomauttamaan

toto»

uksesta ensi sunnuntaina

klo 5, j. pp.

Seurahuoneella.

Kuopion

Isänmaallisen seuran

nmositolous

on perjantaina t. t.

p:näkello <i j.p.p. kaupungin

talossa.

Kuopion

Isänmaallisen seuran

museo,

jota sopi»van

hentilön

puutteessa

tähän saakka

on hywin epäsäännöllisesti ollut awoinna yleisölle, tulee

ensi

lau»

antaista alkaenole,naanyleisön

nähtä-

>vänä kunakin lauantaina kello 2—3 j. p. p.

Yhteinen

Nrlontslous Kuopion kaupungin ja

maaseurakunnan

lesken pi- detään

huomenna

lauantaina lello 5 j.

p. p.

tunnallishuoneessa.

Nirkamiebten palkkaeduista.

Edusmiesten Xiipulan,Wuoli- joen, Hollmen'in,Ralltajoenja Landgren'in tekemä:

että H.

K. Majesteettinsa

ottaisi

armossa tutkiaksensa

eikö

olisi

syytäta-

sapainon säilyttämiseksi niiden etlljeit

malilla, jotka wirkaura tarjoo werrat- tnna

muihin

elinkeinoihin,ryhtyä

sem-

moisiin

toimiin,ett'eiwät

edellisen

edut

olisi

liialliset,eikä niitä

ainakaan

enää

lisättäisi."

Edusm. Hedberg myönsi että pal- jo

ivalituksia

on knnltu meidän mirka- miestnnuastamme, jameillä on todel- lakin

lukuisa

wirkamies-armeija, joka lisääntymistään lisääntyy. Tällä kun- nalla on maamme

ahtaasen

talondelli»

seen

tilaan

katsoen suliret

palkat, joita niinkuin myöskin

itse

wirkamiesten lu- klla

woitaisiill

epäilemättämähentää,jo- ten

samalla saataisiin

wähelmetyksi nii- denkuormaa, joiden täytyy wirkamie-

hiä

palkata. Mntta löytyy wirkamie- hiä, joilla oilliian pienet palkat

esim.

maapolisilla ja alemmilla

mirtamiehillä

keskllsiuirastoissa,

toisilla

taason »var-

sin suuret

palkat, waikkei

heillä

juuri

ole mitään tekemistä. (5i

siis

woinut

»vaatia yleistä palkkojen alentamista eikä myöskään

sitä

ettei palkkoja mis-

sään

tapauksessa

»voisi

koroiltaa. Kun

siis

epäoumstlmilt hyökkäys maan

olisi

»voitto wastllStajille, jota puhnja ei kliiteukaail

tahtonut suoda

mirkamielnlle,

»liiil

ehdotti

puhuja, että

anomns

tällä kertaa hyljättäisiin.

Cdllsm.

Pääkkönen huomautti sii-

tä kuin maa»wiljelijäl» tulot »virkamies ten palkkoihin merrattuna omat l)ywin

»vähäiset, ja kuitenkin täytyy

heidän

»vielä rakentaa

wirkamiehille

kartanoita

ja ottaa

muihin rasituksiin osaa

Ednsm.

Tuomikoski arweli, että ennen ai- kaa» l»n

mirkamiehillä

oli

h»lo»ot

pal-

kat, woi olla syytä »iide» palkkojen ko-

rotnksee».

»nlltta nyt 01l

asian

laita toi»e» ja ylei»e»

huono

taloudellinen tila waatii säästälväisyyttä

siinä koh-

den. Eienää mitään palkan toroitus- ta pitäisi tlllla kysymykseen, jos ei li- sätty työ tai

suuremmat

wirkaan tel paamaisllllswaatimnkset tee

sitä

tarpeel-

liseksi.

Edusm.

Ehrström

sanoi,että

hän olisi

kamlattanut

anomuSehdotusta

jos

siinä olisi

kesknsteltll ennen kmn sääty kcskllSteli säädyn jäsenien palkoista.

Tässä keskustelussa

maitettiin nimittäin ettei

mähemmällä

tuin Itt markalla

waltiopäiwämies woi tlllla toinleen Helsingissä. Joy tästä pitää kiinni,

niin tulee

siihen

päätökseen että enim- millä

alhaisemmilla wirkamiehillä

täällä

Helsingissä on liian mähäiset,eikä lii- an

suuret

palkat

Maaseudun

»virka-

miehistä nimiSlniehillä esim.

ei

suiu-

taan ole liian

snuret

palkat eikä niitä- tääll

siis »ooisi mähentää.

EdllSln.

Lindberg

tahtoi

niinikään hyljätä a-

nomuksen.

K»ln lneillä tuiteilkin löy tyy wirtoja, jotta ennen owatolleet tarpeelliset, mntta

sittemmin

lnunttu- neet tarpeettolnilsi niin

olisi

ne lakkau- tettalvat

esinl.

Mirat

se»»lloisi<zsa

lou

lniösa, joissa ou opettajia nseampia tuiil oppilaita.

Tällaisen

epäkolidau

poiotaniiseksi

»uastaisulldessa olisi

wi-

rat

asetettawat

aiiwastaail

esinl

kym-

»neneksi wuodeksi

erältään.

Edusm. Castren

tahtoi asettaa

ky

symyksen mäliän loisii! kllill ailonlul-

seli

tekijät, nimittäin siten, omatko

lllaainine torteimpieil luirtalniestenpal kat sopusoilnlussa maan

waraUisuudeu tailssa. Tähän

tysymykseeil puhuja

eh-

dottomasti

ivastasi

kieltäwästi. Tim»

llettuoli että meillä palkan koroitusta on tuon tuostatiil pantu toimeen,mut- ta

useimmiten

omat ne

suuremmaksi

o-

saksi

tulleet juuri korkeimpien mirta- miesteu hymäksi ja

alhaisemmat

mirka-

lniehet,jottamoiltakertaa

olisimat

ol- leet palkan

koroitutsen

tarpeessa o»uat

jääneet

sitä

maille. W.1877 pantiin

teis. senatili

päätötseukautta

snliri

pal-

tankoroitus toimeen n.

s.

kalliin ajan

eläkerahan

lisäyksen nimellä,

se

onnoin

11 milj. Marttaan,mutta

siitä

koroi

tuksesta sailvat

etupäässämaamme kor- keimmat ja ennestään

»varsin ednllisesti

palkatut

wirkamiehet sunrimmall osan.

Tämä» toroitlltsell kautta koroitettiin

esim. senatin

palkkasääntö noin

sadalla

tul), markalla, Seuatiil marapllheen:

johtaja, joka ennen oli

saannt tuh.

mkt.

sai

nyt 25»

tnh.

mkk.,

tawallisen senatorill

palkka koroitettiin 17

tnhan»

nesta markasta 20

tuh.

mtt.;esittelijä-

sihterit saiwat

5

sataa

markkaa lisäksi,

mutta kamrerit ja kanslistit ainoastaan 2

sataa

mkk. Samoja

suhteita seurat»

tim myöskin kun oli kysymys keskus»

mirastoiöta.

Olisi siis

täysi

syy

ole-

Uleinen

walituswaliotunta on päättänyt pappis- jatalonpoikaissäädys- sä tehtyjen anomusesitysten johdosta kannattaa anomusta,että

se

V, pennin

suuruinen maksu

numerosta, jotanyky-

ään

sanomalehtien tilauksessa

maksetaan,

poistettaisiin.

Wi laa toimittawien

tansal-o»

pettajattarien palktaedut. Koululai-

toksen

ylihallitus on

senatille

esittänyt

että opettajattaret, jotka

hoitamat

awo-

naista opettajanwirkaa

kansakoulussa

maalla,

saisiwat

wastedes kantaa paitsi

»vakinaista 400 m:tan palkkiota,myös 20 m., jolla

kansat

-opettajien palkat omat ylennetyt,

Neserwineli kaikkiaanharjoituslotoutfistal»00 m.

mainitsemme wielä kertomamme

uutisen lisäksi seuraamaa:

1887 »vuoden

kutsunta

eli

ensimmäi-

nen ikäluokka, joka kokoontuu aamulla toutok. 28 p., onpalweluksessa

heinät.

11 v:ään illalla;

1885 wuoden

kutsunta

eli kolmas itä- luotta elok. 2<» p:n aamusta syyst. 3 p:n iltaan.

188N»vuoden

kutsunta

eli toinen ikä- luokka on koolla

heinät.

15 pistäelot.

l4 p:ään; ja

Reserwimiesten

on oltaiva kokouspai- koilla »viimeistään kello 9 illalla ennen totouspäiwää.

Wiipurin

howioiteus

onpäättä-

nyt

senatille

esittää, että

se saisi siksi

ai-

taa kuin

hoivioikeuden assessori

Lawo-

nius nauttii

kiwuloisuuden tähden

wir-

ta,vapautta apujäseneksi kutsua

lisalmen

tuomiokunnan w. t. tuomari Igor

Öst«

ling'in

Kuollut. T. t. l p.tuoli,ku-

ten U. S.kertoo,Kirkkonummella tan- sat.opettaja

Isat

Erik Wiik 3k»vuo-

denijässä. Wainaja oli syntynyt Koi-

»vulahdella, täynyt läpi Swedbergin

kansakoulun

Äiunsalassa w. IBl>4

<is»

ollut apulaisopettaja

siinä

»v. l8l»!^-s»9

sekä

pääsi Kirttonulnmelle

kansakoulun

opettajaksi »v. 1871, jossa

»virassa hän kuolemaansa saakka

pysyi.

Wainaja oli pare»n»nin tunnettutuin moni muu

hänen »vertaisensa siitä syys-

tä että

hän

paljo kirjoitteli

sanomaleh-

tiin, ajaen hywin »vapaamielisiä aat»

teitä,

— sanoo

Meijerit. MerikapteeniU, S.

H.

stock

on pyytänyt lamaa yleisistä »varoista meijerin perustamista »varten perintö tilalle mo l Linkolan kyläosä ja Sul- lawanpitäjässä. (U, S.)

Höyrytaimayhtiö..Saiman" yh-

tiölotsulsessa

t.k.p:nä tuli ilmi,että

yhtiön nettowoitto »viin^e »vuoden lii- kenteestä tekee 18,500 m., joka

summa

käytetään entisten tappioidentörmäämi- seksi,

Mtiön

höyrylailvat,,(sliasLönn- rot"ja

Ail»a»no"

tulemat

ensi tesänä

kulkemaan

eiltisiä

tultmväyliänsä.

Mätijuomaiu kaupasta )oeu

suussa

kertoo paikkakunnan

lehti

että

kaupungin

»valtuusmiehet

owatpitämäo-

sään

totoutseosa

»nyöntäneet

sikäläiselle

lvätijuomain kauppa-yhtiölleoikeuden

ensi kesäkuusta

alkaen

kahden

wuoden kulu-

essa

myödätoti- ja ultoinaan »uätijuo-

»nia

»vähittäin

yhdenkannun määrissä,

mutta olutlaupal oivatkiellettynä toko-

»»aan.

Kiitettäwää raittiuden

harras»

tueta.

Hollolan

promasti

I.

(H.Snell-

man, jota on tunnettu

innokkaaksi

rait»

tiudenharrastajalsi, on jo useampina

»vuosina

liittänyt lululinteri-tuulutuk-

siinsa hartaan

toimomutsen, jossa

hän

pyytääseurakuntalaisiaan,

terrassaan

jät-

tämään

taitennimiset

juomutusjuomat lu-

tutinteriinsä

hantti,natta,

sekä

ettäruo-

talaitotsettin olisilvat

»vaan yksinkertai-

sia

ja

lotimaisia.

Tä,nä on

sekä

aineel-

liselta

että

siweelliseltä

kannalta tiitel-

täwää ja

seurattawaa,

sanoo

U. Z.

Painojutut

Aamulehden

ja Tam-

pereen Sanomain toimittajia »vastaan oli taas t. t. 2p:näraastuwanoiteu-

dess.

täsitcltäwänä, Wastaajat Wilja- täinen ja Brummer jättilvät tuinpitin jutussaan tirjalliset,

useilla todistutsilla

,varustetut »vaslautsensa, joiden joh-

dosta

»vähän

kinasteltua päästiinsiihen,

ettäoiteus »voi ryhtyä päätöksentekoon,

joksi tuli

asian

lyttääminen epämääräi-

seen

tulewaisuuteen,tunnes »uastaajain nostama tänne Maistraattia »vastaan

ehtii

päättyä.

Kaupungin tolinannentin

sanomaleh-

den, Aftonblad»»,, ,uastaa»ua toi,nittaja

kasööri

O. Björtellon

haastettu

t.kuun

l2päilvätsioikeuteen »vastaamaan tan»

teesen, jonka

ruotsalaisen

alteisopiston opettajisto on nostanut erään

lehdessä

olleen

uutisen

johdosta. (Aamul.) Helsingin Sporttiklubi,,

hiihto»

lllpailussa t. t. 5 p.

saiwat

mäenlas-

tussa

palkintoja 15,niuotta

»vanhemmat

:

— Proturaattori

ja

fanomalehdet.

säädyille antamassaan

lertoinutsessa lausu

proturaattorisanomalehdistä,lait-

tomuuksien

ja wäärintäy'östen ilmituo- jina,seuraaiuaa:

..Prokuraattorin

toilnilvallan ja

teh-

tämäin

lameudeösa

o>l »»inulla pääasi-

allisesti samat

»nielipiteet kuin ne, jotta eräs»ninun edeltäjiäni

»virassa

on>vuo-

den 18^5 Waltiosäädyille

antamassaan tertoulutsessa lähemmin

selittänyt kui- tenkin

sillä

poikkeuksella että ininä,tat^

soen siihen

kehitykseen, jonkamaamme sanomalchdiytö on saa»vutta»»ut, ja

sii- hen

merkitykseen,mitä

sen muotsi

syystä

on

sanomalehtien

lausumille annettawa,

en ole lunllut woiwani jättää

huonli-

ooni ottamattayhtäkään »ninun

nähtä-

wiini tulleista sailoinalclitikirjoituksista,

loissa

»nertitläivilupiä

laittomuuksia

tai luäärintäytötsiä ou kerrottu;ja tätä »nie- limdettäni omat yhäenemmän

wahwis-

taneel ne kokemukset, jottaminä nyt

proturaattorina-oloajallani olen

saamut-

tanut. Totta kyllä on että useat, jopa

useimmattin

niistälaittomuutsistc»,joista

sanomalehdistöosä siten

on malitettu,

asiaota

»vaaditun tartenlinan selityksen pohjalla on

huomattu osaksi

jo joutu-

neen laillisten

hillitsemistointen

alaisiksi,

osaksi

tulleen

laittomuuksina mainituiksi

ainoastaan

asianomaisten sanomalehti-

miesten ja

heidän

tirjeenmaihtajainsa luäärinkäsitylsen takia,

tahi

muuten ole- man

sitä

laatua, että syystä

olisi saa-

nut olla niintäkannettatekemättä,mutta

toiselta

puolenon

sanomalehdissä

ollei-

den

lausumien

kautta

sangen

monta»ual- lan-wäärinläytöstä ja laiminlyömistä

saatu laillisessa

järjestyksessä tapahtu- neensyytteen alaiseksi; ja

sitä

»vastusta,

että proluraattorin-wiraston

useinkin

on

läytynyt turhan-päiten olla tirjewaih- dossa jostakin

sanomalehdissä

ilmituo-

dusta epäkunnosta,

tahi

että jotakin»vi-

rastoa tai »uirtainiestä joskus »vaan jonkun,niinkuin

sittemmin

onhawaittu,

perusteettoman sanomalehtitirjoitutsen takia on selityksen

antamisella

waiwattu, ei tarwinne »uaota»»nainittuull

asianlai-

taan

nähden

pitää juuri

suuria

merlit-

sewänä".

Karjalan rata. Rautatiewalio- tunta on päättänyt ettäKarjalan rata on tultewa

Wuotsen

yli Antrean

koh-

dalla, ja että

siwurata

on ratennettawa Imatralle, tiet.

sähtäsanomatoimisto.

g>att>o*JlarjaCa

Figure

Updating...

References

Related subjects :