• Ei tuloksia

Tapani Huovila: Toimittaja. Tiedon etsijä ja vaikuttaja

N/A
N/A
Info
Lataa
Protected

Academic year: 2022

Jaa "Tapani Huovila: Toimittaja. Tiedon etsijä ja vaikuttaja"

Copied!
1
0
0

Kokoteksti

(1)

Tiedotustutkimus 2005:4–5 130

Parasta ennen uusia avauksia

TOIMITTAJA – TIEDON ETSIJÄ JA VAIKUTTAJA

Helsinki: WSOY 2005. 175 s.

Journalistiikan lehtorin Tapani Huo- vilan laatima oppikirja Toimittaja – tiedon etsijä ja vaikuttaja on evo- luutioversio Toimittaja – vastuussa oleellisesta muutoksessa -kirjasta, joka julkaistiin ensimmäisen kerran yhdeksän vuotta sitten. Kirjojen pohjana ovat olleet Huovilan luen- not, joita hän on pitänyt Jyväskylän yliopistossa 18 vuoden ajan.

Se, että oppikirjaa on uudistet- tu useaan otteeseen ja sen tekijä on luennoinut kyseisestä aiheesta vuodesta toiseen, on lähtökohtai- sesti tietenkin hyvä asia. Tekijän argumentaatio on vuosien saatos- sa hioutunut ja kirjassa on pystyt- ty tarjoamaan ajantasaista tietoa journalismista ja mediasta. Vanhan päälle rakentamista voi kuitenkin pitää myös kahleena. Kun kaiken on jo tehnyt useampaan kertaan, olemassa olevan kyseenalaistami- nen ja uusien lankojen löytäminen vaatii paljon itseruoskintaa ja luo- vuutta.

Tiedonvälitys, objektiivisuus ja sananvapaus nähdään tuorees- sakin kirjassa toimittajan työn kulmakiviksi, mutta näitä ”opin- kappaleita” on haastettu aiempaa pontevammin ja onnistettu näin rakentamaan journalismista entis- tä ristiriitaisempi luomus. Vaikka varauksien tekeminen saattaa kiu- sata alalle ensiaskeleitaan ottavaa, ehtolauseet ovat paikallaan, jotta lukijalle syntyy todentuntuinen käsitys toimitustyöstä. Journalistin ohjeista ja muista periaatteista toi- mittaja saa tukea vain tiettyyn pis- teeseen asti. Julkaisupäätöksiä pi- tää punnita tapauskohtaisesti, eikä oman toiminnan seurauksien arvi- ointiakaan voi ohittaa. Päätösten tekeminen ei ole helppoa, minkä Huovila havainnollistaa oivallises- ti esimerkeillään Säästöpankkien pilkkomisesta ja terroristeista.

Huovila tekee pitkin matkaa osuvia pelkistyksiä toimitustyöstä, mutta niitä tukevia esimerkkejä hän tarjoaa epätasaisesti. Yksilön suojaa käsiteltäessä esimerkkejä on tarjolla viisin kappalein, mutta juttuaiheen

valinnasta, ideoinnista ja haastatte- lusta kerrotaan lähes yksinomaan yleisellä tasolla. Kirjaan valituissa esimerkeissä korostuvat poikkeuk- sellisuus ja toimitusorganisaatiot.

Niiden oheen jäin kaipaamaan esimerkkejä, joissa olisi analysoitu perusjuttuja tekevien rivitoimittaji- en työtä. Esimerkkikirjon laventa- minen edellyttäisi tutkijan jalkau- tumista kentälle haastattelemaan journalisteja ja havainnoimaan toimitustyötä. Tätä kirjaa varten on tehty neljä haastattelua, ja niissäkin on rajauduttu vain monikanava- toimittamiseen.

Niitä aiemmin peräämiäni uusia lankoja voisi etsiä myös Suomen rajojen ulkopuolelta. Kun toimi- tustyön pääperiaatteet ovat varsin likeiset Suomessa, Ruotsissa ja Norjassa eikä angloamerikkalainen toimituskulttuurikaan ole täysin vie- rasta meille, niin on hämmentävää huomata, että kirjallisuusluetteloon ei ole kelpuutettu ainuttakaan vie- raskielistä lähdettä. On vaikea us- koa, että Henk Prakken uutiskritee- rien ja Jörgen Westerståhlin objek- tiivisuusteorian jälkeen ulkomailla ei olisi saatu aikaiseksi relevanttia pohdintaa journalismista.

Narinoistani huolimatta olen sitä mieltä, että Toimittaja – tiedon et- sijä ja vaikuttaja on paras suomen- kielinen johdatus toimitustyöhön, ja siksi sen tulisi kuulua jokaisen journalistiksi aikovan lukemistoon.

Suosittelen kirjan lukemista myös kokeneille toimittajille. Journalistien jatkokoulutuksen ei pitäisi urautua vain omien aihealueiden parem- paan haltuunottoon, vaan olisi suotavaa, että toimittajat älyäisivät aika ajoin palata myös perusteiden pariin.

KARI KOLJONEN

Juridiikkaa ja viestintä- politiikkaa

Eero Paukku:

SANANVAPAUS TELEVISIO- JA RADIOTOIMINNAN SÄÄNTELYSSÄ.

Helsingin oikeustieteellisen tiede- kunnan julkaisut. Kansainvälisen talousoikeuden instituutti, Helsinki 2005, 173 s.

Sananvapauden suhdetta televisio- ja radiotoimintaan on viime aikoina tutkittu varsin vähän. Väitöskirjaa valmistelevan Eero Paukun tut- kimus Sananvapaus televisio- ja radiotoiminnan sääntelyssä, joka perustuu hänen lisensiaattityöhön- sä, korjaa mielenkiintoisella tavalla tätä puutetta.

Tutkimus jakaantuu selkeästi kahteen osaan, kuvailevaan ja ana- lysoivaan osaan ja pohdiskelevam- paan osaan. Kuvailevaan osaan voi- daan lukea tutkimuksen luvut II–IV, joissa käsitellään eurooppalaista ja suomalaista sananvapausdoktriinia, sananvapautta ja televisiotoimin- nan sääntelyä EY:n oikeudessa ja Euroopan neuvoston mediapoli- tiikkaa. Pohdiskelevampi ja kantaa ottavampi ote sisältyy lukuihin V–VI, joissa käsitellään sananvapautta ja televisio- ja radiotoiminnan säänte- lyä Suomessa, tehdään yhteenveto ja suoritetaan johtopäätöksiä.

Tutkimuksen luvussa I, joka on vaatimattomasti nimetty pelkästään johdannoksi, esitetään sen tutki- muskysymys ja tutkimusongelma.

Tutkimuskysymys on lyhyesti kuvat- tuna seuraava: televisiotoimintaa on Suomessa säännelty perinteisesti sananvapauden ja kansallisen edun näkökulmista. Sananvapauden tul- kinnassa on painottunut yksilön oi- keus vastaanottaa mahdollisimman monimuotoista informaatiota tele- vision ja radion välityksellä. Tämän oikeuden toteutumista julkisen val- lan on tullut myös erityisesti turva- ta. Johdannon mukaan ensinnäkin

”sananvapaus on televisio- radio- toiminnan sääntelyssä ymmärretty vapausoikeudellisesta perinteestä poikkeavasti, eikä lehdistönvapau- den (medianvapauden) lähtökohta ole vaikuttanut siinä niin vahvasti kuin lehdistön sääntelyssä”. Toi-

Viittaukset

LIITTYVÄT TIEDOSTOT

toimittajat ovat halunneet painottaa sitä, että aikakauden keskustelussa ei ole kyse vain siitä, mitä elokuva sinänsä on, vaan myös eloku- vaan aikalaisten

Sillä hän on edelleen isäni, ja vaikka onkin ilkeä paskiainen, hän on silti osa minua ja minulle tekee hyvää tavata häntä aika ajoin. Sinun pitäisi

Tapani Huovila Tanja Välisalo Viestinnän Talo 2013 on Jyväskylän yliopiston vies- tintätieteiden laitoksen opiske- lijoiden ideoima, suunnittelema ja toteuttama julkaisu..

Mutta hän sanoo myös, että Hegelille työ oli vain abstraktia henkistä työtä.. 16 Koska kyse on käsikirjoituksesta, olisi Marx tietysti voinut palata tähän

persoonallisuudeltaan täyteen elämiseen, kaikkien omien voimavarojensa parhaim paan ja itsenäisimpään käyttöön sekä om an kohtalonsa hallintaan. Vain tätä voi

Tarkoitukseni on vain ollut osoittaa, että Afrikan demytologisointi on mahdollista ja jopa suotavaa myös paikan päällä.. Lisäksi se saattaa olla tavattoman

Kirja ei ole vain kokonaisesitys jostakin niin kuin vaikkapa Jutikkalan ja Pirisen Suomen historia, vaan olennaisintahan siinä on pyrkimys analyyttiseen “haltuunottoon”,

Jokainen ihminen on vaikuttaja, ja hänen täytyy ottaa vastuu siitä, että hän vaikuttaa joka kerta kun on ihmisten kanssa tekemisissä.. • Aika edellyttää tekniikan