• Ei tuloksia

Harjoitusteht¨av¨at, joulukuu 2013, (ehk¨a v¨ah¨an) vaativammat

N/A
N/A
Info
Lataa
Protected

Academic year: 2022

Jaa "Harjoitusteht¨av¨at, joulukuu 2013, (ehk¨a v¨ah¨an) vaativammat"

Copied!
8
0
0

Kokoteksti

(1)

Harjoitusteht¨av¨at, joulukuu 2013, (ehk¨a v¨ah¨an) vaativammat

Ratkaisuja

1. Viisinumeroinen luku a679b on jaollinen 72:lla. M¨a¨arit¨aa ja b.

Ratkaisu.Luvun on oltava jaollinen 8:lla ja 9:ll¨a. Koska luku on jaollinen kahdeksalla jos ja vain jos sen kolmen viimeisen numeron muodostama luku on jaollinen 8:lla, on oltava b = 2. Koska luku on jaollinen 9:ll¨a jos ja vain jos sen numeroiden summa on jaollinen 9:ll¨a, ja koska 6 + 7 + 9 + 2 = 24, on oltava a= 3. Todellakin 36792 = 511·72.

2. Kolmion ABC sis¨aympyr¨a Γ sivuaa kolmion sivua BC pisteess¨a X. Osoita, ett¨a Γ:n keskipiste on AX:n ja BC:n keskipisteiden kautta kulkevalla suoralla.

Ratkaisu. Olkoon I sis¨aympyr¨an keskipiste, r sen s¨ade, K BC:n keskipiste, L AX:n keskipiste ja Y ja Z pisteiden L ja A kohtisuorat projektiot sivulla BC. Olkoot viel¨a kolmion sivut a, b, cja ∠ABC =β.

Jos b = c, v¨aite on triviaali. Voidaan olettaa, ett¨a c > b. V¨aitteen todistamiseksi riitt¨a¨a nyt, ett¨a osoi- tetaan suhteet KX : XI ja KY : Y L yht¨a suuriksi.

Selv¨asti BZ =ccosβ. Tunnetusti BX = 1

2(a−b+c)

[Helppo lasku, joka perustuu siihen, ett¨a tangenttien leikkauspisteen ja sivuamispisteiden v¨aliset janat ovat yht¨a pitk¨at.] Koska Y on janan XZ keskipiste, BY = 1

4(a−b+c+ 2ccosβ). Siis KY = BY −BK = 1

4(−a−b+c+ 2ccosβ). Kolmion ala on tunnetusti T = rp, miss¨a p = 1

2(a+b+c). [Jaa kolmio kolmeksi osakolmioksi, joilla I on yhteinen k¨arki ja r jokaisen korkeus.] Toisaalta T = 1

2a·AZ = a·LY, koska AZ = 2·LY. Siis LY = pr

a . N¨ain ollen

KY

LY = a(−a−b+c) + 2accosβ

4rp .

Kosinilauseen nojalla 2accosβ =a2+c2−b2. Kun t¨am¨a otetaan huomioon, saadaan KY

LY = −a2−ab+ac+a2+c2−b2

4rp = a(c−b) + (c+b)(c−b)

4rp = 2p(c−b)

4rp = c−b 2r . Mutta KX =BX−BK = 1

2(c−b), joten my¨os KX

XI = c−b 2r , ja v¨aite on todistettu.

(2)

3. Osoita, ett¨a jos x, y, z ovat≥0, niin

x(x−y)(x−z) +y(y−z)(y−x) +z(z −x)(z−y)≥0.

Osoita edelleen, ett¨a kaikille reaaliluvuillea, b, c p¨atee

a6+b6+c6+ 3a2b2c2 2(b3c3+c3a3+a3b3).

Ratkaisu.Olkoonf(x, y, z) =x(x−y)(x−z) +y(y−z)(y−x) +z(z−x)(z−y). Selv¨asti funktion f arvo on sama kaikilla muuttujien x, y, z permutaatioilla. Voidaan siis olettaa, ett¨a x y z. f:n lausekkeen viimeinen yhteenlaskettava on yhden ei-negatiivisen ja kahden ei-positiivisen luvun tulona ei-negatiivinen, joten f(x, y, z) (x−y)(x(x−z)− y(y−z)) (x−y)y((x−z)−(y−z)) = y(x−y)2 0. Toisen v¨aitteen todistamiseksi hy¨odynn¨amme jo todistettua ep¨ayht¨al¨o¨a f(x, y, z) 0. Kun f:n lausekkeesta poistetaan sulkeita, saadaan

x3+y3+z3+ 3xyz ≥yz(y+z) +zx(z+x) +xy(x+y).

Sijoitetaan x = a2 y = b2 ja z =c2 ja otetaan huomioon a2+b2 2ab, b2+c2 2bc ja c2 +a2 2ca. V¨aite seuraa v¨alitt¨om¨asti.

4. Luvut x ja y toteuttavat yht¨al¨ot x23yx+ 9 = 0 ja y2+y = 1. a) Osoita, ett¨a kaikilla positiivisilla kokonaisluvuillan on

xn =an+bnx+cny+dnxy, miss¨a an, bn, cn, dn ovat kokonaislukuja.

b) Osoita, ett¨ax5 = 243. c) Osoita, ett¨a jos 5|n, niin

xn−1+ 3xn−2+ 32xn−3+· · ·+ 3n−2x+ 3n−1 = 0.

Ratkaisu. Todistetaan v¨aite a) induktiolla. Selv¨asti x1 = x on haluttua muotoa: b1 = 0, a1 =c1 =d1 = 0. Oletetaan sitten, ett¨axn =an+bnx+cny+dnxyjoillain kokonaisluvuilla an, bn, cn, dn. Kun otetaan huomioon, ett¨a x2 = 3xy9 ja y2 = 1−y, saadaan xn+1 = x(an+bnx+cny+dnxy) =anx+bn(3xy9) +cnxy+dn(3xy9)y =9bn+anx−9dny+ (3bn+cn)xy+ 3dn(1−y)x=9bn+ (an+ 3dn)x9dny+ (3bn+cn3dn)xy. T¨am¨a on vaadittua muotoa,an+1 =9bn,bn+1 =an+ 3dn,cn+1 =9dn ja dn+1 = 3bn+cn3dn. V¨aitteen b) todistamiseksi riitt¨a¨a laskea kertoimet a5, b5, c5, d5. Saadaan j¨arjestyksess¨a a2 = 9, b2 = 0, c2 = 0, d2 = 3; a3 = 0, b3 = 0, c3 = 27, d3 = 9; a4 = 0, b4 = 27, c4 = 81, d4 = 0 ja a5= 243, b5 = 0, c5 = 0, d5 = 0. Siis todellakinx5 = 243.

(3)

V¨aitteen c) todistamiseksi huomataan ensin, ett¨a teht¨av¨ass¨a esiintyv¨a polynomi on itse asiassa

xn3n x−3 .

Jos n= 5k, niin edellisen kohdan perusteellaxn3n = (x5)k(35)k = 243k243k = 0.

5. Kolmion ABC k¨arjist¨a A, B, C piirretyt kulman- puolittajat leikkaavat kolmion ymp¨arysympyr¨an my¨os pisteiss¨a D, E, F. Osoita, ett¨a AD⊥EF.

Ratkaisu. Olkoot kolmion ABC kulmat α, β, γ. Ol- koon G AD:n ja F E:n leikkauspiste. Keh¨akulma- lauseen perusteella∠GDE=∠ABE = 1

2β,BED=

BAD = 1

2α ja ∠BEF = ∠BCF = 1

2γ. Sovelle- taan lausetta kolmion kulman vieruskulman suuruu- desta kolmioon GDE. SaadaanAGE = ∠GDE +

DEG= 1

2(β+α+γ) = 90.

6.J¨annenelikulmiollaABCDon sis¨aympyr¨a (ympyr¨a, joka sivuaa sen kaikkia sivuja). L¨avist¨aj¨a AC jakaa ABCD:n kahdeksi sama-alaiseksi kolmioksi. Osoita, ett¨a AB = AD ja BC = BD. Oletetaan, ett¨a AB = 3·BC ja ett¨aABCD:n sis¨aympyr¨an s¨ade onr. Osoita, ett¨a nelikulmion ala on 16

3 r2.

Ratkaisu. Oletuksen mukaan ABCD on ympyr¨an ymp¨arysnelikulmio. SiisAB+CD=BC+DA. Koska ABCDon j¨annenelikulmio,∠ABC ja∠CDAovat vie- ruskulmia; niill¨a on sama sini. Kolmioiden ABC ja CDA kaksinkertaiset alat ovat AB ·BC ·sin(∠ABC) ja CD·DA·sin(∠CDA). SiisAB·BC =CD·DAeli

AB+CD

CD = AB

CD + 1 = DA

BC + 1 = DA+BC BC .

Siis CD = BC ja AB = AD. Kolmiot ABC ja ADC ovat siis yhtenevi¨a (sss), joten

ABC = ∠CDA. Kun kulmat toisaalta ovat vieruskulmiakin, ne ovat suoria. Lis¨aksi AC on kulman ∠BAD puolittaja, joten j¨annenelikulmion sis¨aympyr¨an Γ keskipiste I on janalla AC. J¨alkimm¨aisen v¨aitteen todistamiseksi merkit¨a¨an P:ll¨a ja Q:lla Γ:n ja AB:n sek¨a BC:n sivuamispisteit¨a. Nyt IP BQ on neli¨a¨o, sill¨a siin¨a on kolme suoraa kulmaa

IP B,P BQ,BQI ja yht¨a pitk¨at viereiser sivut IP = IQ = r. Kolmiot ABC ja IQC ovat yhdenmuotoiset (kk), joten IQ : QC = AB : BC = 3. T¨ast¨a seuraa, ett¨a BC =BQ+QC =r+1

3r= 4

3r ja AB = 3·BC = 4r. KolmionABC ala on siis 1 2·4

34r

(4)

ja nelikulmionABCD ala kaksi kertaaABC:n ala eli 16 3 r2.

7. S¨a¨ann¨ollisenn-kulmion Pn ymp¨ari piirretyn ympyr¨an s¨ade on 1. Olkoon Ln ={d∈R|d on Pn: n kahden k¨arjen v¨alinen et¨aisyys}.

M¨a¨arit¨a

d∈Ln

d2.

Ratkaisu. Olkoon kysytty summa S. Olkoon n-kulmio A1A2. . . An ja olkoon O sen keskipiste. Olkoon −e→k = −−→

OAk, k = 1,2, . . . , n. Kun vektorit −→e1, −→e2, . . . , −e→n asetetaan per¨akk¨ain, saadaan s¨a¨ann¨ollinenn-kulmio. Siis

n

k=1

−e→k =−→ 0 .

Lasketaan k¨arjest¨a A1 alkavien l¨avist¨ajien pituuksien neli¨oiden summa. Se on

n

k=1

|−→ek − −→e1|2 =

n

k=1

(−→ek − −→e1)·(−e→k − −e→1) =

n

k=1

(|−e→k|2 +|−→e1|2)2−→e1 ·

n

k=1

−→ek

= 2n.

Jos n on parillinen, edellisess¨a summassa ovat kaikki monikulmion k¨arkien v¨aliset eri et¨aisyydet kahdesti, paitsi pisimm¨an et¨aisyyden neli¨o 22, joka esiintyy vain kerran. Siis 2S = 2n+ 4 ja S = n+ 2. Jos S on pariton, summassa esiintyv¨at kaikki monikulmion k¨arkien v¨aliset et¨asiyydet kahdesti. T¨ass¨a tapauksessa siisS =n.

8. Pisteet O ja P ovat sellaiset kolmion ABC sis¨a- pisteet, ett¨aABO = ∠CBP jaBCO = ∠ACP. Osoita, ett¨aCAO =∠BAP.

Ratkaisu. Olkoot kolmion kulmat α, β, γ,ABO =

CBP = φ,BCO = ∠ACP = ψ,CAO = η ja ∠BAP = η. Olkoot viel¨a AP = x, BP = y, CP = z ja AO = s, BO = t, CO = u. Kolmioista ABO, BCO, CAO saadaan sinilauseen perusteella

s

sinφ = t

sin(α−η), t

sinψ = u

sin(β−φ), u

sinη = s sin(γ−ψ), joista

1 = s t · t

u · u

s = sinφsinψsinη

sin(α−η) sin(β−φ) sin(γ−ψ). KolmioistaABP, BCP, CAP saadaan vastaavasti

1 = sinηsinφsinψ

sin(α−η) sin(β−φ) sin(γ−ψ).

Edellisist¨a yht¨al¨oist¨a voidaan helposti ratkaista sinηsin(α−η) = sinηsin(α−η) ja edel- leen, sinin v¨ahennyslaskukaavaa soveltamalla, 0 = sinηcosη sinηcosη = sin(η −η).

Koska η, η <180, on η =η, ja v¨aite on todistettu.

(5)

9. Olkoon f(n)jonon 0, 1, 1, 2, 2, 3, 3, 4, 4, . . . n:n ensimm¨aisen j¨asenen summa. Osoita, ett¨a f(s+t)−f(s−t) =st kaikilla positiivisilla kokonaisluvuilla s, t, s > t.

Ratkaisu. Jos n on parillinen,n= 2k, niin

f(n) = (0 + 1 +· · ·+k−1) + (1 + 2 +· · ·+k) = (k1)k+k(k+ 1)

2 =k2 = n2 4 . Jos n on pariton,n= 2k+ 1, niin

f(n) = (0 + 1 +· · ·+k) + (1 + 2 +· · ·+k) =k(k+ 1) = n21 4 .

Koskas+t−(s−t) = 2t,s+t jas−t ovat molemmat parillisia tai molemmat parittomia.

Jos ne ovat molemmat parillisia, f(s+t)−f(s −t) = 1

4((s+t)2 (s−t)2) = st, jos molemmat parittomia, niin f(s+t)−f(s−t) = 1

4((s+t)21((s−t)21)) =st.

10.Reaaliluvuillex, y, z p¨ateex+y+z = 5jaxy+yz+xz= 3. Osoita, ett¨a−1 ≤z 13 3 . Ratkaisu.Koska (x+y)2 = (5−z)2 ja xy = 3−z(x+y) = 3−z(5−z) =z25z+ 3, niin 0(x−y)2 = (x+y)24xy= (5−z)24(35z+z2) =3z2+10z+13 = (3z+13)(z+1).

Tulon tekij¨oiden on oltava samanmerkkisi¨a; t¨am¨a toteutuu, kun 1≤z 13 3 .

11. Jokainen er¨a¨an ympyr¨an keh¨all¨a sijaitsevien 9pisteen v¨alisist¨a36janasta on v¨aritetty punaiseksi tai siniseksi. Oletetaan, ett¨a jokaisessa kolmiossa, jonka m¨a¨aritt¨a¨a kolme n¨aist¨a yhdeks¨ast¨a pisteest¨a, on ainakin yksi punainen sivu. Osoita, ett¨a joidenkin nelj¨an pisteen v¨aliset kuusi janaa ovat kaikki punaisia.

Ratkaisu. Oletetaan ensin, ett¨a jokin piste A on yhdistetty nelj¨a¨an muuhun pisteeseen B1, B2, B3, B4 sinisin janoin. Koska jokaisessa kolmiossa ABiBj on ainakin yksi punai- nen jana, kaikki pisteit¨aB1, B2, B3, B4 yhdist¨av¨at

4

2

= 6 janaa ovat punaisia.Oleteaan sitten, ett¨a kaikista pisteist¨a l¨ahtevist¨a kahdeksasta janasta ainakin viisi on punaista. Kun lasketaan kaikista pisteist¨a l¨ahtevien punaisten janojen lukum¨a¨ar¨a, tulos on parillinen luku, koska jokainen jana lasketaan kahdesti. Koska 9·5 on pariton, on oltava ainakin yksi piste A, josta l¨ahtee kuusi punaista janaa AB1, AB2, AB3, AB4, AB5, AB6. Vii- dest¨a janasta A1A2, A1A3, A1A4, A1A5, A1A6 ainakin kolme on samaa v¨ari¨a. Olkoot ne A1A2, A1A3, A1A4. Jos v¨ari on sininen, niin A2A3, A2A4 ja A3A4 ovat punaisia, joten nelj¨an pisteenA,A2, A3, A4 v¨aliset janat ovat kaikki punaisia. Jos v¨ari on punainen, niin tarkastetaan kolmiota A2A3A4. Siin¨a on ainakin yksi punainen sivu, esimerkiksi A2A3. Silloin kaikki pisteiden A, A1, A2, A3 v¨aliset janat ovat punaisia.

12. Osoita, ett¨a luku

2p

p

2 on jaollinen p:ll¨a aina, kun p on alkuluku.

(6)

Ratkaisu.

2p

p

2 = 2p(2p1)· · ·(p+ 1)2p!

p!

= 2

(p1)![(p1) +p)((p−2) +p)· · ·(1 +p)−(p1)(p2)· · ·2].

Koska edellisen yht¨al¨on oikean puolen ensimm¨aisen ja toisen tulon tekij¨at ovat j¨arjestyk- sess¨a kongruentteja mod p, tulot ovat kongruentteja, ja hakasuluissa oleva erotus on jaollinen p:ll¨a. Koska p on alkuluku, se ei ole tekij¨an¨a luvussa (p1)!. Siis p on tekij¨an¨a luvussa

2p

p

2.

13. Positiivisen kokonaisluvun n tekij¨at ovat 1 = d1 < d2 < . . . < dk =n. M¨a¨arit¨a ne n, joillen=d26+d271.

Ratkaisu.[Teht¨av¨an ratkaisu on pitk¨a ja k¨ompel¨o. Keksiik¨o joku suoremman? – Teht¨av¨a on esitetty Australian matematiikkaolympialaisissa vuonna 1985, ja toisesta ratkaisusta p¨a¨atellen ilmeisesti keksitty edellisen¨a vuotena. Kukaan ei ollut osannut sit¨a kilpailussa ratkaista.] Jos luvuilla d6 ja d7 olisi yhteinen tekij¨a, se olisi sek¨a luvun n ett¨a luvun n+ 1 tekij¨a. Luvuilla ei siis ole yhteisi¨a tekij¨oit¨a. Huomataan, ett¨a d6 on luvun d271 = (d7+ 1)(d71) tekij¨a ja ett¨ad7 on luvun d261 = (d6+ 1)(d61) tekij¨a. Oletetaan, ett¨a d6 = ab ja d7 =cd, 1< a < b, 1 < c < d. Silloin luvut 1, a, b, c ja d ovat n:n tekij¨oit¨a, ja jokainen niist¨a on < d6. My¨os ac on n:n tekij¨a; ac ei ole kumpikaan luvuista d6 tai d7. Jos olisi ac > d7 = cd, olisi a > d ja b > a > d ja d6 > d7. Siis ac < d6, eik¨a d6 olisi n:n tekij¨oist¨a kuudes. Siis ainakin toinen luvuista d6 ja d7 on joko alkulukup tai alkuluvun p neli¨op2. N¨ahd¨a¨an, ett¨a p >2. Jos d7 on ptai p2, d7:ll¨a ja joko (d61):ll¨a tai (d6+ 1):ll¨a ei ole yhteisi¨a tekij¨oit¨a. Koska d6 < d7, d7|(d6+ 1), ja d7 = d6+ 1. Jos taas d6 on p tai p2, d6:lla ja joko (d7 1):ll¨a tai (d7+ 1):ll¨a ei ole yhteisi¨a tekij¨oit¨a. Jos d6|(d71), niin d7 = kp+ 1 tai d7 = kp2 + 1 jollain k 1. Oletetaan ensin, ett¨a d7 = kp+ 1. Koska d7 on p21:n tekij¨a, p2 1 = m(kp+ 1). Silloin p on luvun m−1 tekij¨a, joten p≤ m+ 1.

Toisaalta

p= mk±

(mk)2+ 4(m+ 1)

2 > mk.

T¨am¨a on mahdollista vain, jos k = 1 ja d7 = p+ 1 = d6+ 1 Olkoon sitten d7 = kp2+ 1 jollain k 1. T¨am¨a ei ole mahdollista, koska d7 on luvun p2 1 < kp2+ 1 = d7 tekij¨a.

Olisi viel¨a mahdollista, ett¨a d6 on luvun d7+ 1 tekij¨a. Tarkastellaan ensin tapaus d6 =p.

Silloind7 =kp−1 jollaink 1. Koska d7 > p=d6, niink >1. Koska d7 on luvunp21 tekij¨a, niin k p. Nyt (p+ 1)(p1) =p2 1 =m(kp−1). Koska kp−1 > p−1, niin m < p+ 1 eli m−1 < p. Toisaalta p on luvun m−1 tekij¨a, joten p m−1. Ristiriita osoittaa, ett¨a p ei voi olla d7 + 1:n tekij¨a. Viel¨a on mahdollisuus d6 = p2 ja p2 d7+ 1:n tekij¨a. Silloin olisid7 =kp21 jollaink 1 jakp2 1 olisi p21:n tekij¨a. T¨all¨oin olisi k = 1 ja d7 < p2 =d6.

Edellisten tarkastelujen tulos on, ett¨a riippumatta siit¨a, onko d6 vai d7 alkuluku tai alku- luvun neli¨o, on oltava d7 =d6+ 1. Siis n=d26+ (d6+ 1)21 = 2d26+ 2d6 = 2d6(d6+ 1).

(7)

Edell¨a olevan perusteella jokon= 2p(p+ 1),n= 2(p1)p tain= 2(p21)p2. Oletetaan, ett¨a n = 2p(p±1) jollain alkuluvulla p >2. Silloin luvulla 2(p+ 1) on viisi lukua p pie- nemp¨a¨a tekij¨a¨a, ja tekij¨oin¨a ovat ainakin luvut 1, 2 ja 4, joten, koska p+ 1 >4, p+ 1 = 23, p+ 1 = 24, p+ 1 = 25 tai p+ 1 = 2s tai = 4s, miss¨a s on pariton. Jos 1 = 8, n:ll¨a on vain kolme p:t¨a pienemp¨a¨a tekij¨a¨a. Jos p+ 1 = 24, p ei ole alkuluku. Jos p+ 1 = 32, niin saadaan ratkaisu n = 2·31·32 = 1884. Jos p+ 1 = 2s, ja s on ainakin kahden eri parittoman luvun tulo, niin niin n:ll¨a olisi ainakin kuusi p:t¨a pienemp¨a¨a tekij¨a¨a. Siis s:n olisi oltava alkuluku tai alkuluvun neli¨o. Jos s olisi alkuluku, olisi n = 4ps, ja sen p:t¨a pienemm¨at tekij¨at olisivat enint¨a¨an 1, 2, 4, ja s. Jos p+ 1 = 2s2, olisi n = 4ps2, ja p:t¨a pienempi¨a tekij¨oit¨a olisi kuusi: 1, 2, 4, s, 2s ja s2. Jos p+ 1 = 4s, niin 1, 2, 4, 8, s ja 2s olisivatp:t¨a pienempi¨a n:n tekij¨oit¨a.

Olkoon sitten n= 2p(p1) jollain alkuluvullap. n:n tekij¨oit¨a ovat j¨alleen ainakin 1, 2 ja 4. Luvulla p−1 on oltava viisi sit¨a itse¨a¨an pienemp¨a¨a tekij¨a¨a. Ei ole mahdollista, ett¨a ne olisivat vain kahden potensseja (olisip−1 = 32, p= 33; ei alkuluku). Samoin kuin edell¨a, todetaan, ett¨a on oltava n= 4ps, = 8ps tai = 4ps2 ja ett¨a mik¨a¨an n¨aist¨a ei t¨ayt¨a teht¨av¨an ehtoa.

On viel¨a mahdollisuus n = 2(p2 1)p2. Luvulla n on viisi p2 1:t¨a pienemp¨a¨a tekij¨a¨a;

niit¨a ovat ainakin 1, 2, 4,p, 2p,p−1 ja p+ 1. T¨am¨a on mahdollista vain, jos p−1 = 2 ja p+ 1 = 4 elip= 3, p2 = 9 ja n= 2·89 = 144.

Teht¨av¨all¨a on siis kaksi ratkaisua, n= 144 ja n= 1984.

14. M¨a¨arit¨a kaikki reaalikertoimiset polynomit f(x), joille f(x)f(x+ 1) =f(x2+x+ 1).

Ratkaisu. Jos f on vakiopolynomi, f(x) = C, niin C2 = C, joten C = 0 tai C = 1.

Oletetaan sitten, ett¨af ei ole vakiopolynomi. Osoitetaan, ett¨af:ll¨a ei ole reaalijuuria. Jos sill¨a olisi sellaisia, olisi jokin niist¨a, sanokaamme a, suurin. Silloin olisi f(a2+a+ 1) = 0, ja a2 +a+ 1 > a, eli a ei olisikaan suurin juuri. Koska polynomilla f ei ole nollakohtia, sen asteluku on parillinen, 2n. Jos f(x) =a2nx2n+· · ·, niin a22nx4n+· · ·=a2nx4n+· · ·. Koska a2n = 0, on oltavaa2n= 1.

Kokeillaan polynomia f(x) = x2 + c. Jotta se toteuttaisi teh¨av¨an yht¨al¨on, on oltava (x2+c)((x+ 1)2+ 1) = (x2+x+ 1)2+celi (2c+ 1)x2+ 2cx+c2+c= 3x2+ 2x+ 1 +c.

Yht¨al¨o toteutuu identtisesti jos ja vain jos c= 1. Osoitetaan sitten, ett¨a f(x) = (x2+ 1)n totetuttaa yht¨al¨on kaikillan. Yht¨al¨on vasen puoli on nimitt¨ain (x2+ 1)n((x+ 1)2+ 1)n = ((x2 + 1)(x2 + 2x+ 2))n = (x4 + 2x3 + 3x2 + 2x+ 2)n ja oikea puoli ((x2 +x+ 1)2 + 1)n = (x4 + 2x3 + 3x2 + 2x + 2)n. Osoitetaan viel¨a, ei ole muita ratkaisuja. Koska raktaisupolynomi on parillista astetta ja korkeimman x:n potenssin kerroin on yksi, muu kuin (x2+ 1)n-tyyppinen ratkaisu olisif(x) = (x2+ 1)n+g(x), miss¨ag on astettam <2n oleva polynomi. Kunf sijoitetaan tetht¨av¨an yht¨al¨o¨on ja otetaan huomioon, ett¨a (xn+ 1)n toteuttaa yht¨al¨on, saadaan (x2+1)ng(x+1)+((x+1)2+1)ng(x) =g(x2+x+1)−g(x)g(x+

1). Yht¨al¨on vasemman puolen polynomin aste on 2n+mja oikean puolen2m <2n+m.

Ristiriita osoittaa, ett¨a muita ratkaisuja ei ole.

(8)

15. Oletetaan, ett¨a

1 a + 1

b + 1

c = 1

a+b+c. Osoita, ett¨a

1 a5 + 1

b5 + 1

c5 = 1 (a+b+c)5. Ratkaisu. Yht¨al¨ost¨a

1 a + 1

b + 1

c = 1

a+b+c seuraa

a+b ab = 1

a + 1

b = 1

a+b+c 1

c = a+b c(a+b+c). Jos a+b = 0, niin 1

b5 = 1

a5, ja v¨aitetty yht¨al¨o p¨atee triviaalisti. Oletetaan sitten, ett¨a a+b= 0. Silloin −ab =c(a+b+c) eli c2+ (a+b)c+ab= 0 eli (c+a)(c+b) = 0. Mutta sek¨a c=−a ett¨a c=−bjohtavat v¨aitettyyn yht¨al¨o¨on samoin kuin a+b= 0.

Viittaukset

LIITTYVÄT TIEDOSTOT

Sen sijaan on mielet¨ont¨a sanoa, ett¨a ome- noita voi olla mik¨a tahansa m¨a¨ar¨a, joista jokainen on yht¨a todenn¨ak¨oinen, koska luonnollisten lukujen jou- kossa ei

Todista oikeaksi yhdeks¨ an jaollisuuss¨ a¨ ant¨ o (luku on jaollinen yhdek- s¨ all¨ a, mik¨ ali luvun numeroiden summa on jaollinen yhdeks¨ all¨

Onko n¨ aiden lukujen joukossa sellaista, joka on jaollinen luvulla

Luonnollinen luku on jaollinen luvulla 4, jos sen kahden viimeisen numeron muodostama luku on jaollinen luvulla

Onko n¨ aiden lukujen joukossa sellaista, joka on jaollinen luvulla

Onko n¨ aiden lukujen joukossa sellaista, joka on jaollinen luvulla

Onko n¨ aiden lukujen joukossa sellaista, joka on jaollinen luvulla 71?. K¨ ayt¨ a

Luonnollinen luku on jaollinen luvulla 4, jos ja vain jos sen kahden viimeisen numeron muodostama luku on jaollinen luvulla

Luonnollinen luku on jaollinen luvulla 4, jos ja vain jos sen kahden viimeisen numeron muodostama luku on jaollinen luvulla 4.. b) Osoita, että luku L = 19175478641335 ei ole

[Liikaa kuninkaita] Mik¨a on suurin mahdollinen m¨a¨ar¨a kuninkaita, joka voidaan asettaa shakkilau- dalle siten, ett¨a mitk¨a¨an kaksi eiv¨at uhkaa

Tar- kastellaan yht¨al¨o¨a modulo 4: parillisen luvun neli¨o on nelj¨all¨a jaollinen ja pariton luku on 1 modulo 4, joten jos kaikki kolme lukua ovat parittomia, niiden summa ei

Aloittaja ei siis pääse tähän tilanteeseen, joten jälkimmäinen pe- laaja pääsee siihen ja voittaa.. Nyt luku 2 + 2 b−2k−1 on parillinen muttei neljällä jaollinen, mikä

Ratkaisu perustuu tietysti siihen, ett¨ a luku on jaollinen 11:ll¨ a t¨ asm¨ alleen silloin, kun S 1 − S 2 on jaollinen 11:ll¨ a, kun S 1 on niiden numeroiden, joiden j¨

Kuution ymp¨ ari piirretyn pallon halkaisija on sama kuin kuution avaruusl¨ asit¨ aj¨ a ja pallon ymp¨ ari piirretyn kuution s¨ arm¨ a on sama kuin pallon hal- kaisija... Ainoat

Osoita, ett¨ a kupera nelikulmio ABCD on vinoneli¨ o silloin ja vain silloin, kun kolmioiden ABC , BCD, CDA ja DAB sis¨ aympyr¨ oill¨ a on yhteinen

Todista, ett¨ a kokonaisluku on jaollinen luvulla 6, jos ja vain jos se on jaollinen luvuilla 2 ja 3.. (Geometrisen

Kolmesta per¨ akk¨ aisest¨ a kokonaisluvusta on aina yksi jaollinen kolmella ja ainakin yksi jaollinen kahdella.. N¨ ain ollen f on

Koska hän tämän perusteella nyt tietää Pietarin luvun, on hänellä itsellään oltava luku 2 (tällöin hän tietää Pietarin luvun olevan 3, koska se ei ole 1) tai luku

Jotta kivet menisivät tasan sekä kolmen että viiden kiven ryhmiin, täytyy kivien määrä kasvattaa seuraavaan lukuun, joka on jaollinen viidellätoista...

Jos ensimmäinen luku on jaollinen kolmella, niin seuraavat kaksi eivät ole (lukuun pitäisi lisätä luku 3, jotta se olisi sitä).. Tällöin rivillä olisi yhteensä kaksi

on ratkaisu silloin ja vain silloin, kun c on jaollinen

Huomaa, että jos annettu luku x on 3:lla jaollinen, ohjelma toimii väärin, koska ratkaisua ei ole olemassa?.

KÄSITTELY KÄSITTELIJÄ PÄIVÄYS ASIA NRO MUUTOS PÄIVÄYS NIMI LUKUM