Nuoriso - erityisryhmä. 4H-työllä tavoitteisiin · DIGI

Download (0)

Full text

(1)

'ltyis-

Nuoriso rr erl

ryhrnä, 4H-työllä tavoitteisiin

Muutama vuosikymmen sitten oli moni asia tuntuvasti selvempää kuin

nykyisin.

Ajatellaanpa esimerkiksi sanaa nuoriso,

oliko

tällaista kan- sanosaa ennen muinoin ollenkaan.

Oli vain lapsia, jotka jonakin päivä- nä tulivat suoraan aikuisiksi. Poika täytti miehen mitan

ja

häntä alettiin miehenä kohdella.

Tämä

tapahtui ehkä silloin, kun hän pystyi miehen

töihin, osasi

kaikki mitä

tarvittiin.

Ehkä juuri tuon osaamisen viivästy- minen, aina pitempi opiskelu ennen työelämään astumista, on synnyttä-

nyt

käsitteen nuoriso,

joka

sulkee

piiriinsä tietyn, mutta sinänsä mää- rittelemättömän kansanosan.

Nuoriso on myös antanut ymmär- tää olemassaolonsa erityisryhmänä, jolla on paljon velvollisuuksia

ja

vaa- timuksia, vaativampiakin kuin aikui- silla, mutta ei kaikkia oikeuksia. Poi-

ka ei

pääsekään miehen kirjoihin

niin

mutkattomasti

kuin

menneinä

päivinä.

On

varmasti oikein, että nuoret itse

ovat

aktiivisia,

kun

on kysymyksessä heidän oikeutensa ja

velvollisuutensa. Nuorena oleminen

on

toki

muutakin kuin valmistautu- mista johonkin epämääräiseen aikui- suuteen. Se

on

myös osallistumista ympäristössämme

ja

yhteiskunnan asioihin. Se on lisäksi pelisääntcijen opettelua, joita ilman emme henkilö- kohtaisia enempää kuin yhteisiäkään asioitamme voi hoitaa.

On kuitenkin väärin kuvitella tä- män päivän nuoret mielipiteiltään ja pyrkimyksiltään yhtenäiseksi ryh- mäksi, eräänlaiseksi nuorten puolu- eeksi. Aikuiset syyllistyvät helposti siihen, että

jo

ulkonaiset tunnusmer-

kit

riittävät viemään nuoren ihmisen tiettyyn ryhmään, jonka kummallise-

na

nimikkeenä esiintyy sana radi- kaali. Pitkätukkaisella nuorella voi hyvin olla mielipiteitä, joita tulisi su- vaita, samoin kuin aikuistenkin asen- teita.

Kaikki nuoret eivät osallistu. Hil- jainen enemmistö on totta, niin hei-

dän kuin vanhemmankin väen kes- kuudessa. On nuoria, joiden päivät

täytyvät

opiskelusta, työnteosta, Kuttu kerhoelciimenci on ollut vuosikaudet Hanna Rycintcillci Korkeakoskella.

l5

(2)

Huittisten 4 H-kerholaisille on jcir- jestettl, vttosittain eriaiheisia kilpai-

luja.

Kuvassa Veli-Pekka Hoikka Rekikoskelta,

jolla on

hallussaan auringonkukkakilpailun Huittisten enncitl's. Kukan Pituus 473 cm.

henkilökohtaisista harrastuksista niin tarkkaan, ettei aika

riitä

muuhun.

Tässä tulemmekin lähelle 4H-järjes- töä, joka alunperin on ottanut ohjel- maansa myös niiden nuorten autta- misen, jotka eivät etsi joukkoja ym- pärilleen, vaan työskentelevät

ja

toi- mivat kodin piirissä itsestään ääntä pitämättä. Mutta sielläkin tulee olla mahdollisuus eritasoiseen osallistu- miseen. Huittisten Maatalouskerho

nykyisessä 4H-työssä on pyritty antamaan halukkaille nuorille mah- dollisuus omatoimiseen yritteliäisyy- teen. Tämän vuoden keväällä tuli ku- luneeksi 50 vuotta siitä, kun Huitti- sissa alettiin järjestää nuorille raha- ansioita tuottavia yrityksiä

ja

muita kerhotehtäviä. Puolivuosisadan kulu- essa ovat lukuisat Huittisten nuoret

l6

Eriaiheiset kurssit

ja

nciyte-esitykset

sisci lt.t vcit 4 H-toimintaan. Kuvamme Palojoella pidetystci palotorjuntail-

lasta, jossa

palopcicillikkö Jukka

Ojala antamassa

havainnollista opastusta jauhesammuttimen kciy- tcissci.

osallistumisellaan 4H-toimintaan elä- vöittäneet kotiympäristöääno saaneet taloudellisen'hyödyn lisäksi henkistä vireyttä valmistautuessaan aikuisuu- teen.

4H-työn tunnukseen on otettu nel-

sanaa, harkinta, harjaannus, hy- vyys, hyvinvointi.

Toivomuksena on, että harkinnan

ja

harjaannuksen kautta nuoret var- mistaisivat hyvinvointins a

ja

hyvyy- dellä osoittaisivato että hyvä on teh- tävä vieläkin paremmin. Näin mene-

tellen velvoitteet tulee täytetyiksi ja pelisäännöt nuoruuden aikana opi- tuiksi omakohtaisiin ja yhteiskunnal- lisiinkin tehtäviin.

Junno Välimaa

Figure

Updating...

References

Related subjects :