• Ei tuloksia

Ohjaus ml. uraohjaus

N/A
N/A
Info
Lataa
Protected

Academic year: 2023

Jaa "Ohjaus ml. uraohjaus"

Copied!
6
0
0

Kokoteksti

(1)

Ohjaus ml. uraohjaus

Koulutuksen sisällöissä ja asiantuntijuuden (osaamisen) kehittämisessä

Sanna Penttinen, OPH, sanna.penttinen@oph.fi

(2)

Huomioita ohjauksesta ml. uraohjaus

Toimintakenttä laaja ja paljon eri toimijoita

Kuuluu osana jokaiseen koulutusmuotoon sekä sisällöllisesti että järjestämiseen (tavoitteellista yhä aikaisemmin/nuoremmilla)

- Onko asiantuntijuus kehittynyt samanaikaisesti?

- jälkiohjaus velvoittavana, mitä merkitsee?

Hallinnon rajat ylittävää toimintaa - Ohjaamojen vakinaistaminen

- Toiminnassa mukana myös merkittäviä yksityisiä ja valtakunnallisia toimijoita, työmarkkinajärjestöt, TAT (mm. tet-toiminnan kehittäminen), 3. sektoria.

Merkitys ja odotukset ohjaustoiminnalle kasvaneet kokoajan, jokainen tarvitsee ja jatkuvaa, kuka tarvitsee eniten? kohtaanto-ongelma?

Kuka sitä antaa ja millä ammattinimikkeellä (kelpoisuuksilla) keskustelussa?

Osaamisen tunnistamisen ja tunnustamisen merkitys/vaade kasvanut osana ohjausta -> se muokannut ohjaustyötä viime vuosina?

Ohjauksen ja uraohjauksen vaikuttavuus?

(3)

Lukio- opinnoissa opinto-ohjauksen kokonaisuus 4 op

Minä opiskelijana 2 op

Jatko-opinnot, työelämä ja tulevaisuus 2 op

Oppimaan oppimisen taidot jäävät pois → kuuluvat kaikille opettajille

jatko-opintoihin suuntaaminen koko lukio-opintojen ajan

tulevaisuususko

pärjääminen muutostilanteissa ja epävarmuuden sietokyky

omasta hyvinvoinnista huolehtiminen

urasuunnittelutaidot digitalisoituneessa yhteiskunnassa

11/03/2020 Opetushallitus 3

(4)

AMMATILLINEN KOULUTUS:

HENKILÖKOHTAISEN OSAAMISEN KEHITTÄMISSUUNNITELMAN TIETOSISÄLTÖ JA KÄSITTEISTÖ (asetuksen (673/2017) 9 §:n 1 momentin kohta)

13) Opiskelijalle laadittava urasuunnitelma:

1. Opiskelijan tavoite

2. Suunnitelma jatko-opintoihin siirtymisestä 3. Suunnitelma työelämään siirtymisestä

4. Suunnitelma työuralla etenemiseksi

5. Opintojen keskeytyessä tai opiskelijan uudelleen ohjauksessa suunnitelma opintojen jatkamiseksi

- Koulutuksen aloittamisesta lähtien tutkinnon suorittamisen loppuun saakka - Opiskelijan tavoite voi olla esim. yrittäjyys tai ammatillisen osaamisen

syventäminen tai jatko-opintoihin siirtyminen tai tietty ammatti. Tavoite vaikuttaa koulutuksen sisällön ja toteutuksen suunnitteluun ja yksilöllisiin valintoihin.

(5)

Opiskelu- ja urasuunnitteluvalmiudet Yhteiset tutkinnon osat,

pakolliset osaamistavoitteet, 1 osp

Opiskelija osaa:

• tunnistaa omia kiinnostuksen kohteitaan, mahdollisuuksiaan ja tuen tarpeitaan

• tehdä tutkintoaan ja uraansa koskevia valintoja

• hankkia tutkinnon suorittamisen aikana tietoa erilaisista jatkokoulutusmahdollisuuksista ja koulutustarjonnasta

• valmistautua tutkinnon suorittamisen aikana työnhakuun ja oman

osaamisensa esittelyyn.

(6)

Uraohjauksen erikoitumiskoulutukset korkeakouluissa (30 OP)

• Erikoistumiskoulutukset ovat korkeakoulututkinnon jälkeen

suoritettavia, jo työelämässä toimineille suunnattuja ammatillista kehittymistä ja erikoistumista edistäviä pitkäkestoisia koulutuksia, joilla vastataan korkeakoulujen ja työelämän yhdessä määrittämiin työelämän osaamistarpeisiin. -> erityisasiantuntijakoulutus (yo)

• Uraohjauksen erikoistumiskoulutuksen tavoitteena on kehittää ja

syventää uraohjauksen tehtävissä toimivien eri alojen ammattilaisten

osaamista ja asiantuntijuutta (AMK)

Viittaukset

LIITTYVÄT TIEDOSTOT

Hallituksen esityksellä mahdollistetaan se, että ammatillisen koulutuksen jatkuminen myös osaa- misen osoittamisen ja tutkinnon osien sekä tutkintojen suorittamisen osalta

Tässä pro gradu -työssäni selvitin teemahaastatteluilla, miten toisen asteen liikunnanopettajat ovat kokeneet toisen asteen ammatillisen koulutuksen tutkinnon perusteiden

Ohjauksen kaikki kolme sisältöaluetta eli uraohjaus, opintojen ohjaus ja opiskelijan kasvun ja kehityksen tukeminen näkyvät selvästi lukion opetussuunnitelman

yksinkertaistaen siten että se tarkoittaa kaikkia niitä keinoja, joilla voidaan edistää opiskelijan oppimista ja opiskelua oppimisprosessin aikana.. Verkko-ohjaus voi olla

Uudistus lisäsi tulosteni mukaan myös todennäköisyyttä suorittaa toisella asteella yli- oppilastutkinto ammatillisen tutkinnon sijasta, mikä voi osaltaan selittää

Myös ammatillisen koulutuksen reforminkin näkökulmasta olisi tarvetta miettiä näkemystä koulutuksen pedagogisen toiminnan lähtökohdista, oppimisprosesseista sekä opetus-,

Ammatilliseen koulutukseen valmentavan koulutuksen todistuksiin merkitään ammatillisen tutkinnon osat ja osa-alueet -koulutuksen osan alle kokonaan suoritetut ammatilliset tutkin-

Ammatillisen koulutuksen (oppilaitosmuotoinen) vuonna 2007 aloittaneiden äidinkieleltään ruotsinkielisten opiskelijoiden opintojen kulku kolme ja viisi vuotta