• Ei tuloksia

Kotitaide A 04/1904

N/A
N/A
Info
Lataa
Protected

Academic year: 2022

Jaa "Kotitaide A 04/1904"

Copied!
14
0
0

Kokoteksti

(1)

t o i m i t u s p a i h h a : tOtadimirinhatu 1. • Huht 10—2. • Puhelin 6 4 4 . • p o s t i o s o i t e : Suo- men teollisuuslehden K o t i t a i d e . » C i l a u s h i n t a 6 m a r l t h a a . » Jlmestyy 8 numeroa vuo- dessa vähintäin 20 kuvaliitteen seuraamana. « 'Joulunumero on muita laajempi. "-; - 1 ES sa

S I S Ä L L Y S : ( T E K S T I Ä ) , T A I D E J A H Y Ö D Y L L I S Y Y S (JATK. N:O 3) ooo J O H N R U S -

KIN. - 1STUM1S- JA LEPAÄMISHUONEKALUJEN HISTORIAA. — PUUN PETSAUS KATEE- KUVÄREILLÄ. - NEUVO- JA UUTISOSASTO — 1LMOTUKS1A ta a s (KUVIA). 2 KUVAA SALIHUONEEN KALUSTOA (ARKKITEHTUURITOIMISTO v. ESSEN, KALLION TEKEMIEN PI1RRUSTUSTEN MUKAAN). - 2 KUVAA ULKOMAALAISISTA PORSLIINIASTIOISTA. — KU- VALIITTEILLÄ IX JA X ON SALIHUONEEN KALUSTOA (ARKKITEHTUURITOIMISTO v.

ESSEN, KALLION TEKEMIEN PI1RRUSTUSTEN MUKAAN VALMISTANUT SUOM. YL. KÄSI- 33 33 SS TEO LL. YHDISTYKSEN AMMATTIKOULU HELSINGISSA). 03 33 83

(2)

^ c

jNäyttely-Yarasto

jtesingiss ä

Jso Roobertinkatu 25

;Myy halvalla aivan UUSi mallisia kotimaisten ark- kitehtien piirustusten mu- kaan valmistettuja uunia sekä saleja ja ruokasaleja että jokapäiYäishuoneita

yarten. =====

Ruoholahden Raaftelifelidas

HEbSlNM ca

OsafteyFifiö

ta BBbSlNRl Kaakeliuuneja sekä" yksinkertaisempia että kalliim»

pia, uusia, nykyaikaisia malleja helppoihin hintoihin.

Konttori ja varasto: buetteloja ja hintailmoi- Ruoholahdenft. 21. Puhel. 162. fuksia, lähetetään pyytiet- Sähhöosote: Gräsciftensftaftel. täessä.

Q. W. Sohlberg

— H E L S I N K I . — Iloisiisi ii. jiin katu 4 . —

V

almistaa kaikkia peltisepän ammattiin kuulu- via rakennustarpeita, nimit. Vesikattoja mus- tasta ja galvanoidusta pellistä, Laskntorvia, koneella tehtyjä Polvia, Vaasia, Kolosseja, Viiriä sekä muita sinkkikoristeita. Umaläppiä (venttiiliä) eri kokoa ja mallia. Kylpyammeita ja Vedenläm- mitysuunia. — Kirkkoihin Kamiinoita ja Ukkosen johteita.

— Kaikki m i t ä h u o k e a m p i i n hintoihin. —

: kustannus-arvioita ia hintaluetteloja lähetetään pyynnöstä. -' - (

H rkkitebtuuri- ja käytännöl- linen Rakennustoimisto - -

CIsho Dyström - » -t# Pctrclius -** -*# Penttilä

CSnsi Rantah. 12 * * F ) e l s i n g i s s ä » * Puhelin 20 11 ~V

fekee piirustuksia huonesisustuhsta ' ja erikoisia huonekaluja varten -t»

Helsinki, Suomi.

M. F. Hätinen

1331 Kupari- ja Peltisepänliike

Telcf.

V a r a s t o

Kupariastioita, Paloruiskuja kirkkoja, kyläkuntia ja

kartanoita varten.

Peltiuunia,

Katon peittämistä, Lukon korjausta, Avaimia ja Tinausta

halpoihin hintoihin.

Rakennusalaan kuuluvaa metallikoristetyötä suorit, kaikkea laatua.

C- flGannerbeimin konttori

Hlehsanterinh. n » ® » fylSUIglSSä ö * • -*» Cel. 8 98 -Vt

Kone- ja Silinteriöljyjä, Vaseliinia, talia. Grafiittia, öljykaiiuuja ja voitclukuppcja.

Balata-, Kameli karva-. Nahka-, Raakanahka-. fium- mi- ja Puuvilla Xonehihnoja, nciiloinaremmiä.

hilmaruuvia ja muita hihnatarpcita. Sahanteriä.

mirgelitahkoja, Viiloja, Pukkauksia, T r a s - selia, Presenninkiä.

Touvia. Vesilasia, Hihnapyöriä, sekä puisia että rautasia. Putkia ja Putkiosia, Laakerimctallia.

Asfaltti-kattohuopaa j a Asfalttilakkaa mvy halvalla osakeyhtiö J. E. CRONVALL, Mikonkatu 8.

Konttoritarpeita,

— koneita ja

— huonekaluja.

: : • • * • / : •

Julius ^allberg.

Varasto uudenaikaisia huonekaluheloja.

Kullattua KUPARIA, MESSINKIÄ, NIKKELIÄ y. m.

Eri malleja piirustusten mukaan toimitetaan mitä pikimmin Tehtaalta.

ERILAATUISIA HUONEKALULUKKOJA. , Kokkalan hyväksi tunnettua PEILILASIA mää-

rätyissä suuruuksissa suoraan tehtaalta. )

H KOTITAIDE IV

(3)

TAIDE JA HYÖDYLLISYYS.

(JRTKOR N:o 3.) rvattavasti tulee monikin teistä,

jolla ei ole tarpeellista aikaa kukkien tai eläinten piirtämi- seen, mielellään taitoansa niin pitkälle kehittämään, että hän kykenee rakennustaiteesta otta- maan jotakuinkin tarkkoja piirroksia, varsin- kin jos hän niitä sitten saattaa hyödykseen käyttää. Ajatellaanpa, että me haluaisimme piirtää Carlylen Fredrik Suurelle historialli- sen taustan. Syystä valittaa historioitsija menneiden taiteiden henkeä, että niinkuin useimpiin muihin samantapaisiin, niin myös- kin Berliinin gallerioihin on koottu seitsen- jalkaiset Pan'it, Euroopan härjät, Romuluk- sen sudet, Correggion correggiteetit, mutta ei ainuttakaan kuvaa esim. Fredrik Suu- resta — ei ainuttakaan tosi kuvaa — tahi tuskin ainuttakaan rengasta siitä inhimilli- sestä todellisuudesta, mikä on syntynyt, ei uneksivan rakastajan tyhjästä otsasta, vaan kaikkivaltiaan Jumalan päästä tarkoituksella saattaa tämä maa parka meistä uskottavaksi, luomalla jonkun teoksen, joka ijankaikkisuu- den täällä ruumistaisi". Näin sanoo Carlyle meille, puhuen siinä liiaksi totta! Me emme voi hänelle enää Fredrikkiä maalata, mutta me voimme piirtää vanhoja rakennusmuisto- merkkejämme, me voimme vielä tulevaisuu- delle näistä säilyttää ja jättää jonkun tosi- kuvan. Tämä ainakin olisi todella hyödyllistä työskentelyä.

Mutta mielestäni olen tarpeeksi sanonut taiteen merkityksestä pitämällä pääasioista kiinni. Sallinette että nyt esitän niin selvästi kuin mahdollista sen päätarkoituksen: sen tehtävän jokapäiväisen elämän todelliseksi hyödyttämiseksi.

Hämmästynette ehkä, kun tämän asetan

sen päätehtäväksi. Ja kumminkin on asian laita niin, kuvan täyttäminen iloisuudella on jo suurta: suurempaa on elämän täyttäminen sillä. Ajatelkaapa: te ette voi ilman todelli- suutta, olkoonpa se sitten vaikka pelkkä malli, kuvaa saada: ei mitään maisemaa Tur- nerilta, mitä, hän ei olisi todellisesta luon- nosta maalannut, eikä mitään muotokuvaa Tisianilta, missä ei ihminen ole ollut mallina.

Tämä täytynee teille ensin yksinkertaisesti todistaa; mutta siitä johduttavasta lopputu- loksesta, että kaiken taiteen edellytyksenä on tehdä maamme puhtaaksi ja ihmisemme kauniiksi, en ole voinut ketään vakuuttaa, Maamme puhtaaksi- ja ihmisemme sieviksi tekeminen on, sen vakuutan teille, välttä- mättä suoritettava taiteen alkaessa. On kyllä ollut taidetta maissa, missä ihmiset liassa elivät, jumalan palvelemiseksi, mutta ei kos- kaan maissa, missä liassa elettiin, paholaisen palvelemiseksi. On taidetta niissä, missä kaikki ihmiset eivät ole rakastavia, missä heillä on huulet paksut ja pinta musta, siksi että heille on aurinko paistanut; mutta ei koskaan maassa, missä asukkaat ovat kal- peita kurjasta yötyöstä ja kuolettavasta var- josta, missä nuorukaisten huulet ovat, sensi- jaan että ne olisivat pyöreät ja verevät, ohuet ja terävät nälästä, tahi myrkkyjuomien yh- teenpuristamat. Ja nyt huomatkaa tarkoin huomautusteni ydinkohta: molemmat suuret eetilliset vietit ovat järjestys ja hyväntahtoi- suus. Kaikki taiteet perustuvat ensiksi ja

viimeiseksi pohjakerroksen sivistykseen ihmis- käden kautta, sitten kansan elämiseen, puke- miseen ja asuttamiseen kohdistuviin miellyt- täväisyyteen, arvokkuuteen ja ihmisrakkau- teen. Kreikkalainen taide alkaa Alkinoun puutarhoissa — täydellinen järjestys, purjo-

KOT1TAIDE IV »7

(4)

laukka-istutukset, putkijohdoilla tehdyt suih- kulähteet. Kristillinen taide oli, silloin kuin se ritarisuudesta alkoi, mahdollinen vain niin kauvan kuin ritarisuus pakoitti niin ritarit kuin kuninkaat pitämään huolta kansojen oikeasta kurista ja kehittämisestä; se hävisi ja sortui, kun nämät ritarit ja kuninkaat tu- livat kansan syöjiksi, kansan enentäjien si- jasta. J a se on vasta silloin uudelleen mah- dollinen, kun kirjaimellisesti käsitettynä, miekka taotaan aurankureksi, kun Englannin P y h ä Yrjö tuottaa nimellensä kunniaa todel- lisena lohikäärmeen-tappajana, ja kun kristil- nen taide siksi huomataan, minä sitä sen perustaja p i t i : leivän murtamisena.

J o s t a r k a s t a m m e tämän peruslauseen so- veltuvaisuutta yksityisemmin, niin me huo- maamme, kuinka korkeimmasta pienimpään alaan saakka taiteen terveys aina riippuu sen sopivaisuudesta käsiteollisuuteen. Näin on laita pikari- ja lautas-tarpeen, m u t t a var- sinkin juoma-astiatarpeen; sillä lihan voi syödä harpyen'iltä tai joltain muulta pöy- dältä, m u t t a juodessa tarvitaan pikari; ia jotta siitä voisi mukavasti juoda, käytetään siinä jonkinlaista vartta; sen täyttämiseen, kun s e on tyhjä, k ä y t e t ä ä n s u u r e m p a a astiaa;

jotta tätä astiaa voitaisiin kantaa, käytetään siinä kahta korvaa. Kun näiden tarpeellis ten kappaleiden muodot soveltautuvat eri- tarpeiden mukaan, joko paljoon juomiseen tai varovaiseen juomiseen, helppoon kaatami- seen tai vuosikausia tuoksun ja „kukan" säi- lyttämiseen, kellareihin säilöön tai vadissa tahi pullon kaulassa poreilemaan; juomauhrit, pan-ateenalaiset oluthaarikat, kuolleen tuhkan säilytysuurnat, — ja teillä on sarja niitä kau- neimpia korumuotoja, k a r k e a s t a punamaasta tehdystä amforasta, Cellinin gemmeistä ja kristalleista tehtyihin vaaseihin saakka; t ä s s ä sarjassa, varsinkin sen yksinkertaisimmissa osissa, on ankaran kompositsionin ihanimmat ja täydellisimmät viivat ja tyypit säilyneet mitä taide konsanaan on aikaansaanut.

Jos taas tahdomme astiamme raikkaalla vedellä täyttää, on meidän mentävä kaivolle tahi lähteelle; meillä on tavallisesti jonkinlai- nen suoja kaivon ympärillä; me tarvitsemme myöskin putken tai kipan, tai jonkun muun välikappaleen, millä me vettä lähteestä am- mennamme. Johtaaksemme vedenjuoksun jon- k u n m a t k a n päähän, tarvitsemme avonaisen tai umpinaisen vesijohdon; kaupungin kuu- malla torilla on meistä terveellistä ia mie-

SALIHUONEEN KALUSTOA.

Sinivihreäksi puleeratusta koivusta. ."

ARKKITEHTCIURITOItt. ». ESSEN, KALLIO.

Silotuksct kuparisia. . ' . Kalusto tehty Suomen yi. käsiteoll. yhdistyksen ammattikoulussa Helsingissä.

28 KOTITAIDE IV

(5)

luista antaa vesisuih- kun syöstä ylös suihku- lähteestä. Näille eri- laisille tarpeille olemme e r ä ä n kuvaamiskoulun perustaneet koristaak- semme tasaisista esi- neistä ja kivistä teh- tyjä kai vomuureja eten- kin, missä vaimot ja pii- kaiset kokoontuvat ta- loushommistaan ja to- reilta kaupunginkaivon ääreen pakinoimaan.

Mutta on vielä sy- vempi syy taiteen hyö- dyllisyyteen tässä kuin missään muussa, sikäli kuin me taiteen kautta voimme ilmaista kun- nioituksemme ja kii- tollisuutemme. Niin-

SftLIHUONEEN KALUSTOA. ARKKITEHTÖORITOItt. v. ESSEN, KALLIO.

Nojatuoli, koi-upöytä, nuottikaappi ja pianotuoli. .*. Sinivihreaksi pulecratusta koivusta .". Helotukset Valmistettu Suom. yi. käsitcoll. yhdistyksen ammattikoulussa Helsingissä.

'kuparista

pian kuin kansa on oikeamielinen, tuntee se lisarvoisilla marmorikivillä. Mitään ei voine syvästi taivaasta tulevan sateenlahjan merki- sen tärkeämmäksi terveellisen kasvatuksen tyksen, mikä sen sydäntä elähyttää ja iloit- keinoksi katsoa kuin huolta, pitää vesijuoksua taa, sitä enemmän, milloin tämä taivaanlahja niin pitkän matkan kuin mahdollista puhtaana kestävästi juoksevaksi lähteeksi muuttuu. On ja kirkkaana t ä y n n ä kaloja ja lapsille hel- aivan mahdoton ajatella, että muusain lem- posti päästävänä. Oli kerran noin kolme- peyttävä voima ilmenisi kansassa, joka heli- kymmentä vuotta sitten pieni maailman me- koniansa halveksii; vielä mahdottomampi on lusta syrjässä oleva puronen vain tuuman ajatus, että voisi kristillinen kansa kasvaa, syvyinen, joka kulki poikki ajotien ja alitse

„tanquam lignum, quod plantatum est secus jalkasillan. Ihmiset tulivat ja menivät — d e c u r s u s a q u a r u m " , jonka sydäntä ei tämä mutta puropa ei aina saanutkaan juosta, se oppi miellyttäisi, kun sille kerrotaan, minne muurattiin tukkoon kunnan hallituksen toi- meni Rebekka, mihin Raakkel, mihin Tsip- mesta. Ja kumminkin oli tässä pienessä pu- pora, ja kun hänelle puhutaan siitä vaimosta, rosessa sammakon nuijapäineen ja toutaimi- jolta Geritsim-vuoren juurella vettä anoi neen paljon enemmän kasvattavaa arvoa kuin muuan muukalainen, joka väsynyt oli ja jolla iooo Sterling punnassa, jotka vuosittain an- ei ollut, millä vettä olisi ammentanut. netaan kunnan kouluille, silloinkin kun joka

J a tosiaankin, milloin meidän vtioriläh- penni käytettäisiin vain hapen ja vedyn omi- teemme ovat etäällä toisistaan laaksossa vuo- naisuuksien tahi — kaikkien Aasian ja Ame- ren rotkossa tahi metsän aukeassa, jotka rikan jokien nimien ja virtaamisnopeuksien kesäkuivana tuoreessa ruohopuvussaan lois- opettamiseen.

tavat, k a u k a n a kaupungista, silloin on pa- Siispä t ä s s ä on asian ydin. J o s m e tah- r a s t a a n t a a niiden olla omassa rauhassaan domme uudelleen perustaa koulun ruukku- koskemattomia; m u t t a milloin n e ovat kau- teollisuutta varten, niin olemme me, kaikki pungin lähellä ja sen kautta ovat likaantu- taiteilijaparat sangen valmiit p a r a s t a m m e pa- misvaarassa, niin kaunista taidetta ei voida nemaan todistaaksemme teille, miten soma kauniimmin k ä y t t ä ä kuin jos me suojelemme joku viiva voi olla, k u n se ensin mutkistuu suihkulähteitämme ja niiden ympäristöjä kai- toiselle ja sitte toiselle sivulle; miten yksin-

* *

KOTITAIDE IV 29

(6)

kertainen herliinisininen synnyttää valkoiselle pohjalle kauniin kuvan; miten ideaalisen tai- teen voi aikaansaada koiran turkki-väreistäkin, mustasta ja ruskean keltasesta. Mutta minä sanon teille heti: kaikki mitä me voimme tehdä on kokonansa hyödytöntä, ellemme ta- lonpoikaa auta tämän rukoillessa: ei ainoas- taan syödessä, vaan myöskin juodessa; ja ellemme, sittenkun olemme hänet kupeilla ja lautasilla varustaneet, hänelle anna vielä jo- takin sellaista, mitä hän voi nauttia, mutta mikä ei ole väärennettyä eikä myrkytettyä.

Tarvinnee tuskin omasta puolestani todis- taa taiteen välttämättömyyttä pukimissa;

mutta velvollisuuteni on mitä varmimmin huomauttaa sitä seikkaa, että ensi askeleemme taidekoulujen perustamisessa sen jälkeen kun me olemme köyhille terveellisiä, väärentämä- töntä ruokaa antaneet, tulee olla soveliaiden, terveellisten pukimien hankkiminen näille köy- hille, pukimien, jotka ovat hyvää ja vahvaa ainetta, käyttäjiensä jokapäiväiseen työhön sopivia, heidän elämänasemaansa pukevia ja sitten järjestykselle arvokkuudella kannet- tuna. Tämä järjestys ja arvokkuus on heille tuleva ylempien ja keskiluokkien rouvien ta- holta, joiden omatunto ei mitenkään voi olla oikea ja levollinen niin kauvan, kun he sitä sillä kuormittavat, että he voivat köyhien alennustilan kärsiä, silloin kun he itse itsensä pukevat keveästi ja väljästi. Oikeaan ylpey- teen ja suloon, niin rikkaiden kuin köyhien puvuissa on tosi pukemistaide perustuva.

Kolmanneksi, kun me olemme takaisin saaneet muutamia terveellisiä elämänviisau- den, ravitsemisen ja pukemisen tapoja, on meidän niitä saavutettava myös asumiseemme nähden. Olen sanonut, että paras rakennus- taide ei voi mitään korkeampaa luoda kuin ihanan katon, ajatelkaapa! Vatikaanin doomi, Rheims'in tahi Chartres'in kirkonovet, poikki- laivain holvit ja kaaret, hautakammion katto, kellotapulin torni, kaikki vain muotoja, jotka ovat syntyneet siitä alkuperäisestä halusta suojata joku määrätty tila sateelta ja kuu- malta. Vielä enemmän, kaikki nämät suloi- set muodot ovat toinen toisensa jälkeen por- varillisissa asumuksissa kehittyneet, ja vasta sen jälkeen kun ne olivat keksityt, ruvettiin niitä suuremmassa määrässä kirkollisessa ra-

kennustaiteessa käyttämään. — Meidän on siihen suuntaan toimittava, että jokaisella olisi oma kotinsa, mitä he eivät ajattele enää jättää, koti, mikä vastaa heidän elämäntottu- muksiansa ja sitä enemmän, mitä vanhem- miksi tulevat. Nämät asumuksensa tulee ih- misten koettaa rakentaa niin lujasti kuin mahdollista, valiten mieluisan rakennuspai- kan, missä on kirkasta valoa ja raitista ilmaa, sekä sisustaa ne kauniisti ja maukkaasti.

Niin paljon he ainakin voisivat paikkaa va- lita kuin pääskyset pesäänsä perustamaan ryhtyessään valitsevat. Jos taas talot ovat ryh- miin rakennettavat, niin on asukkaissa oleva niin paljon porvarillista yhteistuntoa, että heidän rakennustapansa alistuu saman tyyli- lain alaiseksi, ja niin paljon porvarillista yl- peyttä, että siitä huoli pidetään, että koko ihmisasumusryhmä tarjoo maan päällä haus- kan näön eikä päinvastoin.

On mahdotonta saada oikeata siveelli- syyttä, tyytyväisyyttä, tai taidetta maahan, missä kaupungit ovat niin rakennetut, että maaseudulta niihin tullessa täytyy silmänsä ummistaa, ellei työkykyänsä tahdo siksi päi- väksi kadottaa; hirveitä märkäpaiseita, jotka ryysyissä ja rievuissa leviävät yli maan, ja imevät sen kuiviin. Meillä tulee olla kau- niisti sijaitsevia ja kauniisti rakennettuja kaupunkeja, jotka muotonsa puolesta ovat kristalliseerattuja, ei kangistuneita; suuruu- delleen rajoitettuja, ei mätää ja tauteja levit- täviä lokapesiä, vaan jokaisen ympärillä oma pyhä puutarhavyönsä, puutarhat kukkivia puita ja hiljaa virtailevia vesiä täynnä. Se on mahdotonta saavuttaa, arvelette kai? Ehkä, mutta minulla ei ole mitään tekemistä suo- rittamismahdollisuudella, vaan välttämättö- mänä pidän sitä. Mutta enemmän mahdol- lista täytyy sen olla, että mahdollisimman

vähään rajoitettaisiin raudan käyttö siinä, missä yhtä hyvin voidaan puulla tai kivellä toimeen tulla, ja ettei höyryllä käytetä, missä yhtä hyvin voidaan luonnollisia voimia käyt- tää käyttövoimina. Huomatkaa, että siksi mekaaniseksi voimaksi, mikä jokapäiväisessä elämässä kaupungissa tarvitaan, täydesti riit- tää vesivoima.

Käsityön kautta saavutettu pohjasivistys ja välttämätön kaiken liian tulivoiman syr-

KOTITAIDE IV

(7)

jäyttäminen ovat ensimäiset edellytykset tai- dekoululle joka maassa. Siksi k u n n e s m e t ä m ä n vaatimuksen olemme toteuttaneet, joko aikasemmin tahi myöhemmin, jäävät kaikki asiamme tähän s a m a a n ihanaan tilaan, mihin meidän mekanismimme hienomman taiteen puutteessa ovat ne s a a t t a n e e t : niin että vaikka Englanti on kehruurattaiden kolinasta melkein kuuroksi tullut, niin sen kansalla ei

ole vaatteita; vaikka se on mustaksi tul- lut kivihiilien kaivamisesta, sen kansa vilusta värisee; vaikka se sielunsa on profiitista myy- nyt, sen asukkaat nälkään kuolevat. J ä ä k ä ä t tähän tilaan, jos teitä h a l u t t a a ; m u t t a olkaa varmasti vakuutetut, että se on tila, missä teille ei koskaan tule osaa kaunotaiteesta.

(Jatk.)

Ulkomaalaisia porsliiniastioita.

ISTUttIS- JA LEPÄÄAISHCIONEKALGJEN HISTORIAA.

huonekalut ovat tarve-esineitä, jotka elämä itse luopi. Niiden on tyydytettävä ne persoonalli- set vaatimukset, mitä me kulle- kin huonekalulle asetamme. Sik- sipä valitsevat nuoret ihmiset toisellaisia tuo- leja kuin vanhat. Huonekalujen kehitykseen vaikuttavat myöskin merkitsevästi kansalliset ja eri ajoille omituiset ominaisuudet. Samoin vaikuttavat asumis- ja elämistavat ynnä puvut.

T ä s s ä huonekalujen kehitys sattuu yhteen si- vistyskehityksen kanssa. Näinä aikoina olemme me tottuneet siihen, ettemme pidä historialli- sista tyyleistä niin t a r k k a a väliä. Me voimme yhdistellä erityylisistä huonekaluista sangen hauskankin sisustuksen; mutta me heti huo- m a a m m e vastakohdan, jos me koitamme aset- tua silloisiin aikasuhteisiin. Niinpä näyttäisi meistä maalaus, mikä esittäisi lujasti haar- niskoidun ritarin rokokotuolilla istumassa, täy- desti tyylittömältä ja mahdottomalta.

Ensimäisenä kohtana on siis mainittava, että huonekalut kuvastavat jonkun m ä ä r ä t y n ajan luonnetta. Toiseksi, e t t ä ne ovat erityi- sistä vaikutuksista, varsinkin pukujen aikaan- saamista, riippuvia. T ä t ä viimemainittua seik- kaa ei enää n y k y a i k a n a tarpeeksi oteta huo-

mioon. Niinpä on esim. linnoissa sohvia, joi- den istuinsyvyys on 80 cm. Ne ovat alkuisin 17 ja 18 vuosisadalta, krinuliinin ajalta. T ä m ä pukukappale koottiin istuessa taakse ja vaati silloin erityisen istuinsyvyyden sohvassa. — Myöskin verrattain myöhään tapahtunut kaa- pin laajeneminen on samallaisten syiden ai- kaansaama. Niinkauvan kuin vaatteet oli- vat pehmosesta vaatteesta tehdyt ja siis hel- pot asettaa laskoksiin, käytettiin niiden säi- lyttämiseksi arkkuja, kun myöhemmin ruvet- tiin k ä y t t ä m ä ä n sametti- ja silkkipukuja, joita puhveilla, nauhoilla ja täytteillä koristeltiin, tuli kaappi käytäntöön, missä näitä kappa- leita paremmin voitiin säilyttää.

Kolmanneksi tulee h u o m a t a erityiset elä- mis- ja asumisseikat. Kuudennelta ja seitse- männeltä vuosisadalta tunnemme me sangen korkeajalkaisia tuoleja; niiden olemassaolo selkiää silloisista lämmittämistavoista. Huo- neet olivat huonosti lämmitettäviä, lattiat kyl- miä, niin että pyrittiin nostamaan jalat mah- dollisimman korkealle lattiasta.

Neljäntenä kohtana huomattakoon pitkä tapojen sarja. Vanhana aikana maattiin syö- dessä, sen takia tuli makuutiloille m ä ä r ä t t y muoto. 17-vuosisadalla laadittiin vuode, jota

KOTITAIDE IV 3l

(8)

me tänäpäivänä emme osaa tarpeellisen yk- sinkertaiseksi ja terveydelle sopivaksi saada, niin että se näytti valtaistuintaivaalta. Mutta silloin ei vuodetta k ä y t e t t y k ä ä n vain nukku- miseen, sillä maattiin päivisin pukeuduttua, otettiin vieraita vastaan. Usein oli myöskin jonkun huonekalun käyttämistapaan liittynyt sellainen lisämerkitys, että se osoitti omista- jan arvoa ja säätyä, paljon on tästä meidän

päiviimme saakka säilynyt. Erittäin hauska osa oli R a n s k a n hovissa taburetilla. Se oli vain määrätyille aatelissuvuille sallittu. Enim- mäkseen niiden naisjäsenille; monenlaisia int- riigejä punottiin yksistään vain sen takia, että saataisiin taburetilla istua.

Nämät kaikki ovat sivistyshisloriallisia kohtia, joilla ei vielä ole mitään tekemistä tyylin kanssa. Mutta mitä on sitte tyyli?

Tyyli on jonkun aikakauden muotoaisti. On m y ö s sanottu jonkun aikakauden muototahto mikä ilmenee yhtä voimakkaina kaikissa tä- män aikakauden ilmiöissä. Selvimmin ilme- nee tämä muototahto rakennustaiteessa. Kun tarkastaa huonekaluissa välttämättä tarvitta- vaa konstruktiivista puolta, niin täytyy sanoa, että t ä s s ä suhteessa ne ovat kaikkina aikoina pysyneet melkein samanlaisina, mikä yksin- kertaisesti riippuu siitä, että ihmiset ovat py- syneet samoina ja suhde keinon ja tarkoituk- sen välillä ei ole muuttunut. Kokoonpanta- vassa tuolissa voidaan tätä s e u r a t a ; se on

vuonna 1500 e. K r . k o n s t r u e e r a t t u samalla tavalla kuin 2o:nnellä vuosisadalla j . Kr. s.

Mitä on näissä sitten tyylihistorialle huo- m a t t a v a a ? Ennen kaikkea se hauska tosi- asia, että ensiksi koristemuodot useimmiten vain vaihtelevat, m u t t a alkumuodot ovat iki- vanhoja. Toiseksi: että, ja tämä on sangen tär- keä seikka, suuri sarja teknillisiä muotoja, jotka samalla ovat koristemuotoja, kulkevat kautta kaikkien aikojen. On esim. sorvattuja muotoja, jotka esiytyvät Egyptissä noin 2000 v.

ennen Kr. s. mutta myöskin !7-vuosisadalla.

Yksi hauskimpia esimerkkejä on kolmijal- kapalli. Istuin on kolmikulmainen, palli vaih- telee pikkuasioissa, mutta konstruktsiooni on aina sama. Ei ole lainkaan oikeata otak- sua että huonekalut olisivat aina muodoste- tut arkkitehtuurimuotojen m u k a a n . Usein kyllä arvostellaan huonekaluja pylväiden y.

m. s. mukaan, m u t t a tämä on vaan mahdol- lista eräässä huonekalulaadussa. Sitä vastoin on huonekaluja, joiden muoto riippuu tekota- vasta ja aineesta. Löytyy esim. goottilaisia kaappeja, joissa on rakennustaiteellisia lisiä ja taas sellaisia, joissa ei ole minkäänlaista jälkeä goottilaisesta rakennustaiteesta ; mutta me tunnemme ne goottilaisiksi ornamenteis-

taan, rautasolituksistaan j . n. e. Nykyinenkin tyyli poikkeaa monesti arkkitehtuurimuo- doista.

Huonekaluissa tavattavat muodot voimme systecmisemmin esittää, jos teemme seuraa- van jaoituksen: 1:0) Istumishuonekaluja, 2:0) Kantavia huonekaluja (konsoolit, pöydät j.n.e.), 3:0) Laatikko- ja kaappi-huonekaluja.

Istumishuonekaluja ovat: palli, tuoli ja penkki, joista palli ja tuoli ovat yhden hen- gen istuttavia, k u n t a a s penkki on useamman istuttava, koska siihen täytyy samalla kertaa sopia ainakin kaksi. Latinalainen sana bi- scllium (kaksi-istuin) sisältää suorastaan mää- räyksen, että istuinta pitäisi kaksi henkeä käyttää, vaikka todellisuudessa mainitulla is- tuimella vain yksi ainut henkilö istui; tämä oli ilmauksena henkilön nauttimasta suuresta arvosta. Valtaistuimet ovat vielä tänäänkin niin suuret, että niille sopii kaksi ihmistä yht'aikaa.

On istuimia selkänojallisia että selkäno- jattomia. T ä s s ä suhteessa on eri aikoina aja- teltu eri lailla. Kreikkalaisilla oli nojallinen tuoli lasten, sairaiden ja naisten istuimena, kun taas voimakas mies katsoi itseänsä loukatuksi, jos hänelle tarjottiin tuollainen tuoli.

Yhden hengen istuttavat istuimet voidaan jakaa selkänojallisiin ja selkänojattomiin pal- loihin, ristijalkaisiin tuoleihin s. o. kenttätuo- leihin, jotka nekin voivat olla joko selkäno- jalla varustettuja tai ilman sitä.

Melkein kaikki mainitsemamme tuolimuo- dot t a v a t a a n Egyptissä n. 1500—2000 v. e.

Kr. s. Näiltä ajoilta tunnetaan nojattomia istuimia, jotka tosin ovat sangen yksinker- taisia, m u t t a rakenteeseensa nähden mitä huo- lellisimmin tehtyjä. Istuimena käytettiin jo silloin taivutettuja puita. Muinaisegyptiläi- nen tuoli mukaillaan meidän päivinämme mahongista tehtynä. T u n n e t a a n v:lta 1500 e. Kr. tuoli, mikä on sorvaamalla tehty mus- tasta eebenholzista. Jalat ovat norsunluu- intarsioilla ja kullatuilla pronssinauhoilla ko- ristetut, norsunluu on paikoittain punaiseksi värjätty ja istuin on kokonaan punainen; ko- konaan on se niin hieno kokoonpanoltaan ja väritykseltään, että h ä m m ä s t y y sen nähdes- sään. Assyyrialainen, samoin kreikkalainen ja roomalainen palli tehtiin, joko niin, että puusta tehty kehys-runko valettiin pronssin sisään tahi että tuolit valettiin kokonaan pronssista. E r ä ä s s ä Lontoossa säilytetyssä oli jalat eläinjalkoja mukailevia ja ne päät- tyivät häränpäihin yläpäästään. Istuimella oli tyynyä käytetty. Kreikkalaisessa diphros- ja roomalaisessa sella- eli gamnum-istuimessa

32 KOTITAIDE IV

(9)

oli jalat käyristettynä, jonka takia tuolit oli- vat sangen miellyttäviä.

Goottilaiset pallit olivat joko pyöreistä puista tehdyt, jotka sauvoilla olivat toisiinsa liitetyt ja niiden päälle lautoja kiinnitetty tahi olivat ne laudoista, joissa t e r ä v ä t kulmat oli säilytetyt.

Renessanssi-ajan raskaista muodoista pa- lataan keveämpiin i7:nnellä vuosisadalla. Ja ensimäiset kiinteäpolsteriset istuimet ilmes- tyvät tällöin. Ludviikki XIV:nnen ajalla on tuolilla silloisen arkkitehtuurin vääntyneet balustrimuodot, kun taas rokokoossa muoto m u u t t u u juoksevammaksi, siinä k u n noja muuttuu käsipuuksi keveästi pyörtäen. Lo- puksi tulee Ludviikki XVI:nen tuoli klassi- sismineen ja antikiseeraavine muotoineen.

Samanaikainen nojattoman tuolin kanssa on kokoonpantava tuolimuoto, kenttätuoli, ta- buretti. Kaikissa tämäntapaisissa tuoleissa ovat jalat sahapukin tapaan kiinnitetyt; kons- truktsiooni on kaikkina aikoina pysynyt sa- mana, koska tällaista tuolia ei muulla tavalla voi tarkoituksenmukaisemmin laatia. Kun aikasemmin tätä muotoa käytettiin todelli- sesti kokoonpantavissa tuoleissa, säilytettiin muoto myöhemmin, vaikka tuolit varustet- tiin kiinteillä patjoilla. Konstruktsioonimuoto tuli niinmuodoin näissä pelkäksi taidemuo- doksi.

Kreikkalaisella ajalla oli tämänlaisissa tuoleissa jaloiksi mukailtu ei ainoastaan eläin- käpälöitä, vaan koko eläimen jalka. Rooma- lainen aika on vasituisesti aateloinut tämän istuin-muodon n. k. „sella curulis"-tuolillaan.

T ä m ä virkatuoli oli kokoonpantava, joka val- mistettiin sangen komeaksi ja oli pronssista.

Neapelin museossa on esimerkki tällaisesta.

Myöskin keskiajalla pidettiin tällaista tuolia kunniaistuimena. Kuuluisin tältä ajalta on n. k. Dagobert-tuoli, mikä on kokonaan prons- sista valettu. Noja on nähtävästi I2:nnella vuosisadalla tullut lisää, mutta itse istuimella säilyi kokoonpantavan tuolin muoto. Tuoli on piispa Egidiuksen kuningas Dagobertia varten v a l a m a ; vaikka tämä on e p ä v a r m a a ; v a r m a a on että se on 7:nneltä tai 8:nnelta vuosisadalta. Se on leijonanpäillä ja leijo- nan käpälillä, jalosti ja monumentaalisesti koristeltu. Nonnenberger-tuoli e r ä ä s s ä nunna- luostarissa lienee huomattavin aikaiskeski- aikainen huonekalu, mikä on kokoonpantavan tuolin tapaan tehty. Punainen puuaine on norsunluu kuvioilla silailtu, jotka kuvat ovat eräästä legendasta. Ylhäällä on suurista norsunluukappaleista leikatut leijonanpäät, jalat taas ovat pronssista leijonankäpäliksi muodostetut. Leikkaukset ovat vanhempia

KOTITAIDE IV

kuin tuoli, ne ovat nim. i n n n e l t ä vuosisa- dalta ja yhdistettiin tähän tuoliin, joka on l ä n n e l t ä vuosisadalta, vasta myöhemmin.

(Jatk.)

PUUN PETSAUS KATEEKG- VÄREILLÄ.

N

ykyjään valtaan pyrkivä taikka oikeam- min vallassa oleva m a k u s u u n t a sekä varsinaisen rakennustaiteen että huone- kaluarkkitehtuurin alalla on täydellä syyllä julistanut sodan kaikkea jäljittelyä vastaan.

Aine on käsiteltävä sellaisella tavalla, niin sanotaan, että sen todellista laatua ei tarvitse hävetä, niin että ei ole pakko yksinkertaista kalkkiseinää maalata marmorinkaltaiseksieikä kotimaisista puulajeistamme tehdä paremmin tai huonommin onnistuneita mahongin, tam- men tai pähkinäpuun imitatsioneja. Tästä seuraa että puun petsaaminenkin, mikäli sen tarkoituksena on halvemman puulajin saatta- minen toisen kalliimman puun näköiseksi, on kadottanut entisen merkityksensä. Silti ei kui- tenkaan ole sanottu, että petsaus yleensä olisi tullut vähemmän tärkeäksi toimitukseksi kuin ennen. Pikemmin aivan päinvastoin. Nyky- ä ä n k ä y t e t ä ä n kaikkia vanhoja luonnollisia petsejä, vaikka toisessa tarkoituksessa kuin ennen ja sen lisäksi vielä monta aniliiniväriä- kin, etupäässä sellaisia, jotka hyvästi kestä- vät ilman ja valon vaikutuksia vastaan.

Luonnollisista petsiväreistä ovat kateeku- petsit kentiesi kaikista tärkeimmät. Lyhyt selonteko tämän aineen ominaisuuksista ja käytännöstä lienee siitä syystä tervetullut äm- mät timiehillemme.

Kateeku (Katechu, Caehon) on muuta- mien itäintialaisten Acacia lajien kuiviin kei- tettyä ekstraktia, jota löytyy kaupassa sitruu- nan kokoisina palloina tai (paremmat lajit suuriin lehtiin käärittyinä neliskulmaisina tai säännöttöminä kappaleina. Vaikuttavina ai- neina ovat katekiini ja kateekuparkkihappo.

Edellinen on omituinen siitä, että se oksidee- raavien aineitten vaikutuksesta, kuten kaali- umi- tai natriumibikroomaatti, s y n n y t t ä ä py- syvän mahonkiruskean värin, kun taas ka- teekuparkkihappo rautavihtrillin yhteydessä aikaansaa kauniin oliiviruskean.

Kateekusta valmistetaan puupetsejä seu- raavalla t a v a l l a :

33

(10)

IOO g r a m m a a kateekua keitetään - - pa- raiten emaljoidussa tai lasitetusssa astiassa — 1V2 litrassa vettä kunnes liukeneminen on ta- pahtunut. Keittämisen aikana on kateekua huo- lellisesti hämmennettävä puisella lastalla, niin että se ei pääse palamaan kiinni astian poh- jaan. Kun kaikki mikä Huveta voi, on Hu- vennut, siivilöidään neste ohuen puuvillakan- kaan läpi. Keittämisen aikana on suuri osa vettä haihtunut pois, siivilöity neste on sen- vuoksi laimennettava vedellä, kunnes nesteen koko on tarkalleen 1 litra. Ennen käyttä- mistä lisätään tähän vielä 10 g r a m m a a alu- naa, jonka jälkeen petsi on valmista.

Neste sivellään pensselin avulla sileäksi hiotulle puulle; kuivumisen jälkeen on pin- nalla heikko, kellertävä väri. Kun sitten yllä- mainitulla tavalla petsatulle ja kuivuneelle puulle sivelee kuumaa liuvosta, jossa on 50 g r a m m a a kaaliumi- tai natriumibikromaattia ja 1 liira vettä, niin syntyy heti voimakas, punaisenruskea väri. Kateekulla aikaansaatu ruskea petsaus kestää hyvin sekä ilmaa että valoa. Sitäpaitsi sillä on vielä seuraavat hy- vät ominaisuudet:

1) väri tunkeutuu syvälle puuhun, niin että se ei vähällä kulu paljaaksi;

2) se kestää vettä; vedellä ei voi väriä pestä pois, eikä vesi myöskään aikaansaa mi- tään täpliä petsattuun puuhun ;

3) petsiä voi k ä y t t ä ä melkein yhtä hyvin kaikkiin puulajeihin;

4) s y n t y n y t väri on kaikissa puulajeissa melkein samanlainen;

5) petsi ei kulu pois puleeratessa, niin että tottumatonkaan työntekiä ei vähällä puleeraa väritöntä puuta paljaaksi;

6) kateekuliuvos säilyy suljetussa astiassa hyvin kauvan. Jos pinnalle syntyisi hometta, tarvitsee vaan k u u m e n t a a neste kiehumapis- teeseen, jonka jälkeen neste taas on käyttö- kelpoinen.

Petsaukseen tarvittava bikromaattiliuvos- kin säilyy suljetussa pullossa kuinka kauvan tahansa.

Nykyään muodissa olevan oliiviruskcan petsin aikaansaamista varten laimennetaan ylempänä selitetty kateekuliuvos yhdellä lit- ralla kuumaa vettä, ja neste sivellään sile- äksi hiotulle puulle.

Kuivumisen jälkeen tehdään toinen sivel- lys kuumalla liuvoksella, joka sisältää 50 g r a m m a a rautavihtrilliä yhdessä litrassa vettä.

Vähitellen kehittyy silloin puun pinnalle heik- ko oliivivihreä väri, joka ilman vaikutuksesta 24—48 tunnissa muuttuu oliiviruskeaksi. Tällä värillä on samat edut kuin ylempänä maini- tulla ruskealla kateekupetsillä.

34

Jos rautavihtrilliliuvoksen sijasta käyt- tää liuvosta, jossa on 20 g r a m m a a rauta- kloriidia yhdessä litrassa vettä, niin saadaan puulle arvokas tummanvihreä väri. Kaupassa löytyy myöskin puhdistettuja ja erityisillä lisä- aineilla varustettuja kateekupreparaatteja.

Näistä suosittelee „Allgem. Tischler-Ztg." var- sinkin merkkejä Katechin N. S., Katechin 2 G ja Katechin 3 R., joita toiminimi A. Rei- scher Barmen'issa valmistaa. Niillä kuuluu olevan s e u r a a v a t e d u t :

1) ne ovat kaksi kertaa niin väkeviä kuin tavallinen kateeku;

2) liukenevat sangen helposti kuumaan veteen jättämättä jäljelle sanottavaa täh- dettä, jonka vuoksi siivilöiminen ei ole vält- tämätön ;

3) ruskeat petsaukset tulevat kirkkaam- miksi, „tulisemmiksi".

Erittäin kehutaan Katechin 2 G ja rauta- vihtrillillä saatua h a r m a h t a v a a oliiviväriä Merkki Katechin N. S. antaa yhdessä raula- vihtrillin kanssa käytettynä erinomaisen sini- h a r m a a n .

Kun petsataan katekiineillä, valmistetaan liuvokset aivan samalla tavalla kuin kateekua käytettäessä. E r o i t u s on vaan siinä, että ka- tekiineja otetaan puolet pienempi m ä ä r ä lit- r a a kohti, koska näillä on suurempi vär- jäyskyky kuin kateekulla.

KOTITAIDE IV

(11)

KOTITAIDE IV

ELOKUU, 1904 a KUVALIITE IX e m >

ARKKITEHTUURITOIMISTO \>. ESSEN, KALLIO.

SALIHUONEEN KALUSTOA: KORUPÖYDÄN, NUOTTIKAAPIN, RINTAKUVATELI- NEEN JA KORUKAAPIN ERIKOIS-OSIA. . ' . SINIVIHREÄKSI PULEERATUSTA KOIVUSTA. . ' . VALMISTANUT SUO/1. YL. KÄSITEOLL. YHDISTYKSEN Att- a s AATTIKOGLG HELSINGISSÄ. sa ta

SUONEN TEOLLISUUSLEHTI N:0 16, 190*.

(12)

KOTITAIDE IV

ELOKCIU, 1904 s KUVALIITE X oOTa^

SALIHUONEEN KALUSTOA: KORUHYLLYN JA SOH- VAN ERIKOIS-OSIA! SEKÄ NOJATUOLI JA PIANO- TUOLI. . • . SINIVIHREÄKSI PULEERATUSTA KOI- VUSTA. . ' . VALMISTANUT SUOrt. YL. KÄSITEOLL.

SS YHDISTYKSEN ArtttATTIKOULU HELSINGISSÄ. S3

ARKKITEHTUURITOIMISTO v. ESSEN, KALLIO.

SUONEN TEOI.USfKISI.EIITI N:o 16, I9M-

(13)

N

NEUVO- JR UUTIS-OSftSTO.

' I - U N T O M E R K I T KESÄ- JA l TALVIPUULLE. Rakenta- mistarkotukseen tulevan tarve- puun ostajalle on sangen tärkeä tietää, onko ostettavana oleva puu kaadettu kesällä vai talvella, koska vain täten säästyy monilta erhe- tyksiltä, sillä kesällä kaadettua puuta pidetään arvottomampana kuin talvella kaadettua. Nestei- den lepoajalla, lokakuusta huhti- kuuhun, kaadettu puu sisältää, niin kirjoittaa muuan saksalainen lehti, suonissa suuren määrän tärkkelysjyväsiä, jommoisia ke- sällä kaadetussa puussa ei ole.

Tämän tärkkelysjauho-sisällyk- sensä kautta tulee talvipuu san- gen tiiviiksi ja läpäsemättömäksi, kun huokoset senkautta sulkeu- tuvat. Tästä syystä voidaan esim.

astiain y. m. s. valmistamiseen käyttää vain talvipuuta, koska niiden sisällys jos ne tehtäisiin kesällä kaadetusta puusta, haih- tuisi huokosten kautta sangen no- peasti. Talvipuusta saatu tärkke- lyspitoinen ydin tulee punasiner- väksi, kun se tulee jodin yhtey- teen. Sivellään sentakia tutkitta- vat puut päistään jodiliuvoksella, jos koko pinta näyttää tasaisen keltaselta, missä on joitakuita vaa- leampia juovia, niin ollaan var- mat, että puu on kaadettu kas- vamisajalla, vaaleankeltaset juo- vat ovat ydinsäteet, kun taas puu- juovat ja huokoset ovat tasakel- taset. Sitävastoin esiintyvät kas- vulevon aikana kaadetuissa puissa tärkkelystä sisältävät ydinsäteet muiden osien rinnalla paljon tuni- menpina, melkein kuin musteella piirrettyinä.

I K K U N A R U U T U J E N LÄPINÄ- 1 KYMATTÖMIKSI TEKEMI- NEN onnistuu sangen yksinker- taisella tavalla siten, että ruudut sivellään toiselta puolen nesteellä, joka on saatu jauhentamalla hiili-

happoista kalkkia kali vesilasiin.

Hiilihappoisena kalkkina pitää aina käyttää huuhdottua liitua.

Kaksi kertaa tapahtuneen sivele- misen jälkeen ovat ruudut täy- dellisesti läpinäkymättömiä, mutta huone näyttää kuitenkin miltei entistään kirkkaammalta.

K

Ä S I T E O L L 1 S U U S K Y S Y - MYKSIÄ. Kun ne neljä va- liokunnanmietintöä, jotka Suomen yleinen käsityöyhdistys oli anta- nut ensimäisen yleisen käsiteolli- suuskokouksen antamien lausun- tojen johdosta, olivat ilmestyneet painosta, on yhdistyksen johto- kunta nyttemmin pohtinut, miten näitä asioita olisi edelleen kehit- täminen. Johtokunta katsoi täi-

VERNI88ATEHTAAN OSAKEYHTIÖ

HELSINKI 5 ? r r 0 1 "

VIIPURI » r ™ TURKU ! Ä E N

KATU-6- KATARIINAN KATU -k-

KAIKKIA LAJIA

P U L L I S I N OSTO = PAIKKA JÄLLEEN

M Y Y J I L L E

CC

0>

r k I

t/3

ei

3

bO

•8

<

- 3 O

-

flj o

— £

eo o-

(/]

01

.2 .5 '

11 i

5 » S

M

E .2

fe?4

E

m

«5

E

<

<

6-

S -

<

>

CO

=

i-

.- «

O) „

«a

cq

a.

KANSIA iv/\noi/v K0T,TAI TEEN 1903 -

vuoden vuosikertaa var- ten on saatavana lehden konttorissa. Hinta 1: 50.

K. H. Renlund,

Helsinki.

« «

flQyy summittain ja vähittäin suuresta hyvin järjestetystä varastosta kaikkia rauta- tavara-alaan kuuluvia kappaleita, kuten

Rakennustakomuksia, valutavaroita, nau- loja, kankirautaa, terästä, rautalevyä kaiken- laatuista, sementtiä, tulenkestäviä tiiliä, tulenk.

savea, tappuroita, täpettä, lastuvillaa, raken- nuspalkkeja. Käytettyjä ratakiskoja, ffiaalari- värejä, vernissoja ja öljyjä y. m. tunnettuihin halpoihin hintoihin vuoden loppuun.

KIINALAISTA TEETÄ HAKlLULUJKKAj. KUMPP.

P

\V11 P U H I S S A

1 O O hr. — 2 nurfck.

Iliikliliilliikkiijiikiiiii|i|>.

=s= T ii k k ii k a ii p p a \Vii|iurissa =

suosittaa muitten tavarainsa ohella

todellisesti hyväfi

cteefä,

j o t a on s a a t a v a n a k a i k i s s a h y v i n v a r u s t e t u i s s a k a u p p a p u o d e i s s a . m p - Jokainen käärye on varustettu vie-

® ^ F ressä olevalla leimalla ja tavaramer- killä, sekä sisältää tutkimustodlstuksen. =

Huomautamme, että meidän teekää- ryeemme ovat täysipainoisia. = ^ =

| Bomanin huonekalu

Turku H m a i s i i n i s Torku

«KJ» PQäyffelyhuDnBusfof: •s-

fielsinni: Mikonkatu 4, a a Turhu: binnan&atu 47.

Sisustaa täydellisesti niinhyoin Hotelleja, Panini' ja yKsityishuoneustoja huiti yksityisiä huoneitakin.

Työ aisti&asta. s Rinnat kohtuulliset. —

KOTITAIDE IV 111

(14)

*r

ÄrabianTehdas

suorittaa Pariisin maail- mannäyttelyssä v. 1900

KULTAMITALILLA

palkittuja

kaakeli ja takkauunia.

Suuri valikoinia mallia löytyy varastossa ja uusia telillään ti- hiusten ja liirojen Arkkitehtien piirustusten unikaan. ^ ^

mmmmmmm

r V

m

perustettu vj. 3

1 0 *

perustettu 1842. - Tehdas on vieläkin lisännyt jo ennestään suure Hi- moista monityylisten kaakeliuuniensa näyttely varastoa suurella joukolla somia j a mitä muotikkaimpia, uusaikai- simpia malleja, joihin piirustuksia ovat tehneet m a a m m e etevimmät taiteilijat j a arkkitehdit. Rakentavaa yleisöä pyydetään muistamaan käydä näyttelyhuoneustoissamme tehtaalla.

Wilh. AndsteninTehdas Osakeyhtiö

Railinvaunui scisahtuvatjuu- ri ponilla.

Tilauksia suo- ritetaan no- peaan.

Hinnat kon- luulliscl.

Kustannusar- violla pyynnös- tä.

II

Akkiuialasiii

Ferajjör^lund

H u o m l A k k u n a l a s i a h a n k i - t a a n ja p u i t t e i s i i n k i i n n i t e t ä ä n h a l v i m m a l l a ,

Ferd. Björklund,

A l e k s a n t e r i n k . 15. P u h . I 5 8 .

Rakentaja

erikseen tilattuna 8 mk.

O. A. Mattssonin

Annank. 21. Puhel 37 51.

T

ekee kaikculaisl;i Maalaustöitä.

Varastossa koti- ja ulkomaisia Ta- petteja, Reunuksia j:i Friisejä, Pinko- ja Lumppupaperia, Linoleumimattoja, Rullakartiineja y. 111.

HUOM.! Uusi varasto, halvat hinnat!

löin tarpeen vaatimaksi käännät- tää ruotsiksi kaksi mietintöä, en- simäisen ja neljännen valiokun- nan, ja päätti tarkastuksen vuoksi antaa asiaa koskevat käsittelyt lisätyn johtokunnan kaikille jäse- nille sekä syyskuussa ottaa asian edelleen käsiteltäväksi. Ottamaan osaa käsittelemiseen kutsuttaisiin niiden komiteojen jäseniä, jotka eivät ole edustettuna johtokun- nassa. Kun sitten olisi yleisesti pohdittu kaikkia niitä esillä olevia ehdotuksia, joita neljän komitean työskennellessä oli kertynyt useita kymmeniä, osaksi kuitenkin sa- masta asiasta, jätettäisiin käsiteol- lisuusyhdistyksen päätösehdotuk- sen muodosteleminen valiokun- nalle, jonka jäseninä tulisivat ole- maan yllämainittujen neljän ko- mitean edustajat ja johtokunta.

Käsityöyhdistyksen varapuheen- johtaja V. v. Vrigt, joka kenraali

H. Äkermanin poissa ollessa on johtanut näitä keskusteluja, on

käsiteollisuuskysymysten edelleen jatkuvan käsittelyn suhteen ehdot- tanut, että johtokunta päätök- siään tehdessään ottaisi huomioon :

että vaan ne ehdotukset, joi- den toteuttaminen nyt esillä ole- van selvittelyn perustuksella on mahdollisena pidettävä, välittö- mästi johtaisivat toimenpiteisiin kä- siteollisuusyhdistyksen puolelta;

että niiden ehdotusten suhteen, jotka vaativat lisäselvittelyä, teh- täisiin se esitys senaatille, että ehdotukset tarkastaisi valtion aset- tama käsiteollisuuskysymyksiä kä- sittelevä komitea, jonka asettami- sesta Suomen yleisen käsiteolli- suusyhdistyksen pitäisi tehdä eh- dotus;

että viivyttelemättä on ryhdyt- tävä toimenpiteisiin valiokunnan

I kohdan mukaisesti tehtyjen eh- dotusten johdosta, joiden toteut- taminen ei yhdistykselle aiheuta sen varojen yli meneviä kulun- keja ja

että käännyttäisi senaatin puo- leen ilmoittamalla, että käsiteolli- suusyhdistys on halukas ryhtymään muihinkin kuin 3 kohdassa mai- nittuihin toimenpiteisiin, jos näitä muita toimenpiteitä varten, jotki.

kirjelmässä tullaan mainitsemaan ilmoittamalla samalla kuluinkin erityiseen tarkoitukseen likimää- rin tarvittavat menoerät, annet- taisiin yhdistyksen käytettäväksi tarpeellisen suuri valtioapu.

K

U R S S I MAALAISPUUSE- PILLE. Käsiteollisuusyhdis- tyksen Helsingissä oleva koulu toi- meenpanee 2-kuukautisen kurssin maalaispuusepille, jotka haluavat kehittyä ammatissaan. Kurssi al- kaa lokak. 1 p:nä ja päättyy marrask. 30 p:nä.

Ä

Vastuunalainen toimittaja, arkkilclitl Villin PentUU. Toimituspaikka \Vladimiriuka111 1. — Helsingissa, J. SimeliuUsen perillisten kirjapaino osakeyhtiö, 1904

Viittaukset

LIITTYVÄT TIEDOSTOT

He olivat sitä mieltä, että Marimekko on vastuullinen yri- tys, mutta eivät osanneet kuvailla tarkemmin, miten vastuullisuus Marimekolla ilme- nee heidän mielestään..

Tekijän mukaan tutkimuksen tavoitteena on kertoa, mitä television ohjelmaformaatit ovat, mistä ne tulevat, miten niitä sovitetaan suomalaisiin tuotantoihin, ja

työn tuotetta, puhumattakaan siitä, että töitä olisi harjoitettu vissiä systeemiä seuraamalla. Mutta samalla kun näin on menetelty, on myöskin oppilailta riistetty juuri se

joissa palkintoina jaetaan kaikkiaan 600: — markkaa, kehoittaa Suomen Käsityöopettajain Liitto täten halukkaita osaaottamaan. — Vaikeammin käsitettävistä pai- koista

ler», jonka hinta oh Smk. Keramiikkien joukossa oli Hovvson-Taylerin Ruskin-Potteryllä erittäin etevä sija. Mitä herkullisimpia väriefektejä, jotka melkein vetä- vät

— ettei hän lainkaan ymmärrä sitä johdonmukaiauutta, jota englantilaisen reformaattorin ideoitten toteuttaminen luonnon pakosta vaatii.. taidon kohottamiseksi johti hänet huomaamaan

Tampereen kaupungin alueella, ollen kil- pailussa seuraavaa ohjelmaa noudatettava. Mutta erittäin hyvää puuta uudenaikaisille puu-upokkeille 011 vaahtera, atlas-puun kaikki

seissa sopivia pienempiä tilauksia niin paljon kuin osanottajien käytännölliseksi harjaantumiseksi on tar- peellista. Käytännöllisen työpajaopetuksen aikana jatke- taan

Listat, joita pitkin laatikko kulkee ovat liukumislistoja (kuva 6, c), ne taas, jotka kulkua johta- vat, johtolistoja (kuva 6, d) ja ne, jotka estävät

Kaunis ja tasaisen ruskea väri saadaan kupariin, kun hyvin rasvasta puhdistetut esi- neet pannaan 60 asteen lämpimäksi lämmi- tettyyn liuvokseen, missä on 150 gr kupari- vihtrilliä

on lärpättipetsien hinta tärpättiin liukenevien väriai- neiden heikon värivoiman ja tärpätin kalleuden takia korkea. Vesipetseillä on se haitta, että ne tekevät puun karkeaksi

VALLINEN ESITTÄMINEN. Gerhard Munthen, Norjasta, pitämä esitelmä. Toinen väri tekee meihin toisen vai- kutuksen kuin toinen. Leveä puhuu meille toisin kuin ka- pea j.

(Monen monet muut ulkolaisperuiset, joista kirjoituksen kirjoittaja laveasti kertoo, jätäm- me ja katsomme, mitä hän tietää varsinaisesta englantilaisesta kyseessä

Toisissa tyypeissä (etenkin seinäkaapeissa) ei löydy ulkonevia listoja; runsaat uurroshöy- lällä lykätyt profiilit juoksevat vaan vapaasti laudan päästä päähän,

Se on, kuten hän itse lausuu, erinomainen mutta arka taide, mitä vähittellen kiintyy yhä enemmän käyttämään Siitä hän saa ne voimakkaat ja tasaiset värit sekä

X&#34;^ rantamiseksi ollut havait- Näk tavissa. Kierto- ja kansa- koulut, maanviljelyskou- lut, käsityö-, metsänhoito- ja teollisuuskoulut, kan- sanopistot, mitä ovat

Lukiolaisten omaa kirjoittamista pohtivissa kirjoitelmissa onkin samankaltaisia piirteitä kuin elämäkerrallisissa teksteissä: reflektio ilme- nee oman näkökulman

Se ilme- nee ennen muuta siinä, että ihminen uskaltaa sen nojalla tehdä sellaista, mitä hän ei uskaltaisi tehdä perusteilla, jotka ovat hänelle paljon paremmin perusteltu-

Perustuslain mukaan valtion lainanoton tulee perustua eduskunnan suostumukseen, josta ilme- nee uuden lainanoton tai valtionvelan enimmäismäärä. Eduskunta on valtuuttanut

Yritysten yhteiskuntavastuu on käsite, joka ilme- nee yhteiskunnan yritykselle asettamista odotuksista lisäarvon ja taloudellisen tuloksen tuottamiseen toimintaympäristölleen

Ja sitten tietysti se millä tavalla asioita havainnollistaa niin ehkä se tyyli on muuttunu jonkun verran, mutta edelleenkin havainnollistamiseen hyviä välineitä

Kupiaisen nä- kökulmat, ideat ja positiot keh- keytyvät hermeneuttis-fenome- nologisessa käsitekehyksessä, mikä takaa kysymysten perim- mäisyyden; miten media ilme-

Aikakauden tyyli oli perustana Ikaalistenkin urkujen suunnittelussa, mutta urkujen suunnittelijana ollut Kangasalan Urkutehtaan apulaisjohtaja, taiteilija Juhani Pohjanmies