• Ei tuloksia

Tukkipankon staattisen testin vertailu fe-malliin ja väsymislujuuden laskenta

N/A
N/A
Info

Lataa

Protected

Academic year: 2023

Jaa "Tukkipankon staattisen testin vertailu fe-malliin ja väsymislujuuden laskenta"

Copied!
25
0
0
Näytä lisää ( sivua)

Kokoteksti

(1)

LAPPEENRANNAN TEKNILLINEN YLIOPISTO LUT School of Energy Systems

LUT Kone

BK10A0402 Kandidaatintyö

TUKKIPANKON STAATTISEN TESTIN VERTAILU FE-MALLIIN JA VÄSYMISLUJUUDEN LASKENTA

COMPARING TIMBER BUNK’S STATIC TEST TO A FE-MODEL AND CALCULATION OF FATIGUE STRENGTH

Lappeenrannassa 23.10.2017 Toni Leppänen

Tarkastaja Professori Timo Björk

Ohjaaja Laboratorioinsinööri Matti Koskimäki

(2)

TIIVISTELMÄ

Lappeenrannan teknillinen yliopisto LUT Energiajärjestelmät

LUT Kone Toni Leppänen

Puutavara-auton tukkipankon staattisen testin vertailu fe-malliin ja väsymislujuuden määrittely

Kandidaatintyö 2017

24 sivua, 18 kuvaa ja 1 liite Tarkastaja: Professori Timo Björk

Ohjaaja: Laboratorioinsinööri Matti Koskimäki

Hakusanat: Tukipankko, fe-analyysi, väsyminen, Hot Spot -analyysi

Tässä kandidaatintyössä tutkitaan puutavara-auton yksittäistä tukkipankkoa staattisen ja väsymiskestävyyden näkökulmasta. Työn tavoitteena on selvittää kuinka tarkasti fe- mallinnuksen tulokset korreloivat laboratoriossa testattujen koekappaleiden tulosten kanssa.

Laboratoriossa koekappaleelle suoritettiin staattinen testi, jossa tukkipankon tolppaan kohdistettiin kuormitus, joka oli neljännes kantokyvystä. Tämän lisäksi testattiin tukkipankon maksimaalinen staattinen kestävyys. Tukkipankolle tehtiin samat testit fe- mallinnuksella ja näitä tuloksia verrattiin laboratoriosta saatuihin tuloksiin. Väsymistestissä laboratorion koekappaleeseen kohdistettiin vakioamplitudinen kuormitus tolpan päähän ja kuormitusta jatkettiin niin kauan, että tukkipankko saatiin rikki väsymismurtumilla.

Syntyneiden säröjen ja murtumien kohtia vertailtiin fe-mallin jännityksiin. Tukkipankon fe- mallista valittiin yksi kriittinen kohta, josta laskettiin Hot Spot -analyysillä tämän yksityiskohdan kestoikä kuormanvaihdon sykleinä.

Staattisten laboratoriotestien ja fe-mallin tulosten vertailussa havaittiin, että tukkipankon maksimaalisessa kuormankestossa fe-mallin tulos erosi 9 % varman puolelle.

Väsymistestissä syntyneet säröt ja murtumat sijoittuivat fe-mallin staattisen testin korkeimpien jännitysten kohdille.

Testien tuloksista voidaan päätellä, että fe-mallinnuksella päästään riittävän tarkkaan tulokseen laboratoriotestiin verrattuna. Täten fe-mallin tulosten pohjalta voidaan parantaa rakennetta niin staattisen kuin väsymiskestävyyden kannalta jo ennen käytännöntestejä oikeilla koekappaleilla.

(3)

ABSTRACT

Lappeenranta University of Technology LUT School of Energy Systems

LUT Mechanical Engineering Toni Leppänen

Comparing timber bunk’s static test to a fe-model and calculation of fatigue strength Bachelor’s thesis

2017

24 pages, 18 figures and 1 appendix Examiner: Prof. D. Sc. (Tech.) Timo Björk Supervisor: Laboratory engineer Matti Koskimäki

Keywords: Timber bunk, fe-analysis, fatigue, Hot Spot -analysis

This bachelor’s thesis is a research about static and fatigue strength of a timber bunk.

Research’s goal is to find out how accurately fe-model’s results correlate with laboratory tests of a prototype.

In the laboratory, a static test was carried out on the prototype, where a load of one quarter of the carrying capacity was applied to the pole. In addition, the maximum static strength of the timber bunk was tested. The same tests were performed using fe-model and these results were compared with the results of the laboratory. In the fatigue test, the laboratory prototype was subjected to a constant amplitude load at the tip of the pole and the load was extended as long as the timber bunk was broken by fatigue fracture. The areas of cracks and fractures were compared to the stresses of the fe model. One critical point was chosen from the fe- model of timber bunk, which lifetime in load cycles was calculated with Hot Spot -analysis.

Comparing the results of the static laboratory tests and the fe-model, it was found that in the tests of maximum load of the timber bunk, the result of the fe model resigned to 9% on the safe side. The cracks and fractures in the fatigue test were located at the highest stresses of the static test of the fe-model.

From the results tests it can be concluded that fe-modeling achieves a sufficiently accurate result compared to a laboratory test. Thus, based on the results of the fe model, the structure can be improved in terms of static and fatigue resistance even before the practice tests on the prototypes

(4)

SISÄLLYSLUETTELO

TIIVISTELMÄ ABSTRACT

SISÄLLYSLUETTELO

SYMBOLI- JA LYHENNELUETTELO

1 JOHDANTO ... 6

1.1 Työn tausta ... 6

1.2 Työn tavoite, suoritus ja rajaus ... 6

2 3D-MALLIN VALMISTELU ... 8

2.1 Kulmatuki ... 10

2.2 Tolppa ja runko ... 10

3 FEM-MALLIN VALMISTELUT ... 11

3.1 Verkotus ja materiaalitiedot ... 11

3.2 Kontaktit ja pulttiliitokset ... 11

3.3 Reunaehdot ja kuormitus ... 12

3.4 Analyysit ja niiden asetukset ... 13

4 VÄSYMISLUJUUDEN ANALYYTTINEN LASKENTA ... 14

5 TULOKSET JA NIIDEN ANALYSOINTI ... 16

5.1 Fe-mallin tulokset ... 16

5.2 Väsymisanalyysin tulokset ... 20

6 JOHTOPÄÄTÖKSET JA YHTEENVETO ... 22

LÄHTEET ... 24 LIITTEET

Liite I: väsymislaskenta

(5)

SYMBOLI- JA LYHENNELUETTELO

𝜎0,5∗𝑡 Pääjännitys 0.5 levynpaksuuden päässä [MPa]

𝜎1,5∗𝑡 Pääjännitys 1.5 levynpaksuuden päässä [MPa]

𝜎ℎ𝑠 Hot Spot -jännitys [MPa]

∆𝜎𝑒𝑞,𝑆,𝑑 Kuormitusjakauman mukaan skaalattu jännitys [MPa]

∆𝜎𝑅,𝑑 Liitoksen FAT-luokka [MPa]

ψ Kuormituksen skaalauskerroin

E Kimmomoduuli [MPa]

m S-N käyrän eksponentti 𝑁𝑐𝑎𝑙𝑐 Laskennalliset syklit

t Levynpaksuus [mm]

FAT Rakenteen väsymiskestävyysluokka Fe-malli Finite element -malli

IIW International Institute of Welding (kansainvälinen hitsausjärjestö)

(6)

1 JOHDANTO

Kandidaatintyössä tutkitaan yksittäisen tukkipankon staattista ja väsymiskestävyyttä.

Kokeista saatuja tuloksia analysoidaan laskennallisesti ja määritellään tukkipankon kestoikä.

Kokeet suoritetaan Lappeenrannan teknillisen yliopiston teräsrakenteiden laboratoriossa.

Kokeellisia tuloksia verrataan tietokoneella mallinnettuun versioon ja tarkastellaan, kuinka tarkasti tulokset korreloivat keskenään.

1.1 Työn tausta

Tukkipankot ovat vaativien olosuhteiden rakenteita, jotka joutuvat kestämään suoraa kuormitusta lastutusta puukuormasta ja tyhjänä ilmanvastuksen aiheuttamasta värähtelystä.

Nykyajan pankot on valmistettu pääasiassa ultralujuusluokan teräksistä tai alumiinista, jotta pankkojen omamassa saadaan minimoitua ja täten hyötykuorma mahdollisimman suureksi.

Omamassan keventämisellä saavutetaan myös pienemmät polttoainekustannukset.

Tukkipankkojen kevennys ja optimointi aiheuttavat kuitenkin suuremmat jännitystasot, koska pyritään maksimoimaan rakenteen käyttö. Nämä kasvaneet jännitykset altistavat entisestään väsymiselle muuttuvan kuormituksen lisäksi. Tämän takia tukkipankkojen aerodynamiikkaa ja väsymiskestävyyttä pyritään parantamaan muotoilulla ja materiaalivalinnalla. (Ammattilehti 2014)

Tukkipankoille on asetettu liikenneministeriön toimesta vuonna 1982 päätös (14.12.1982/940), jossa määritetään pankkojen staattinen kestävyys. Tässä päätöksessä ei kuitenkaan oteta huomioon tukkipankon väsymistä, joka on käyttöiän kannalta kriittisempi vaikuttava tekijä.

1.2 Työn tavoite, suoritus ja rajaus

Työssä suoritetaan tukkipankolle staattinen koe, jolla varmistetaan kestävyys liikenneministeriön päätöksen mukaisesti. Väsymiskokeessa tukkipankkoa testataan niin kauan, kunnes siihen muodostuu väsymismurtuma. Tästä kokeesta saaduilla tuloksilla määritetään laskennallisesti pankon väsymiskestävyys. Tukkipankon 3d-mallia tutkitaan fe- analyysillä Femap-ohjelmaa käyttäen. Mallinnuksen analysoinnissa hyödynnetään rakenteen symmetrisyyttä ja siten tarkastellaan vain puolikasta mallia laskennan keventämiseksi. Mallin geometriaa on jouduttu yksikertaistamaan luvun 2 mukaisesti, jotta verkotus on saatu toimimaan analyysiä varten. Käytännön kokeista saatuja tuloksia verrataan

(7)

mallinnuksen fe-analyyseillä saatuihin tuloksiin. Tavoitteena on nähdä tulosten vertailusta, kuinka tarkasti simuloidulla mallilla saadut tulokset korreloivat laboratoriotesteistä saatujen tulosten kanssa.

(8)

2 3D-MALLIN VALMISTELU

Kandityö aloitettiin yritykseltä saadun tukkipankon SolidWorks 3d-mallin muuttamisella parasolidiksi (tiedostomuoto), jotta sen geometria saatiin tuotua Femap-ohjelmaan fe- analyysiä varten. Tukkipankon fe-mallin muokkaaminen alkoi kuvan 1 ja 2 mukaisesta kokoonpanosta.

Kuva 1. Tukipankko alkuperäisessä muodossa.

Kuva 2. Kulmapala ja kiinnityksen osat.

Muokkaaminen aloitettiin poistamalla analyysin näkökulmasta epäolennaiset osat, kuten tolpan pään nuppi ja kiinnityksen osia, ja katkaisemalla malli puoliksi symmetriaa

(9)

hyödyntäen. Tällä tavalla mallia saatiin kevennettyä analyysiä varten ja poistettua osat, joita ei pystytä verkottamaan monimutkaisen ja pyöristetyn geometrian takia. Tämän jälkeen rungosta ja kahdesta kiinnitys palasta poistettiin pienet urat, pyöristykset ja liialliset viisteet, koska tiedettiin, että nämä osat eivät tule olemaan kriittisimpiä analyysin kannalta ja muuten verkotuksen tekeminen kuutiotilavuuselementeillä olisi mahdotonta. Kulmatuen osien vakiopaksuutta hyödynnettiin tekemällä niille keskipinnat (midsurface), jonka jälkeen alkuperäiset tilavuuskappaleet (solid) voitiin poistaa. Tällä menetelmällä verkotuksessa pystyttiin käyttämään laatta-elementtejä (plate-element) ja hitsausliitokset pystyttiin mallintamaan oikeilla paksuuksilla pintojen välille. Kokoonpano kaikkine yksinkertaistuksiinen kuvassa 2 ja 3.

Kuva 3. Yksinkertaistettu tukkipankko.

Kuva 4. Kulmatuki ja kiinnitys yksinkertaistettuna.

(10)

2.1 Kulmatuki

Koska yksinkertaistamisen jälkeen kulmatuen osat olivat irtonaisina pintoina toisiinsa nähden, heijastettiin pinnan geometriaan viivat hitsauspiirustuksen mukaan liitettävistä osista. Näiden heijastettujen viivojen ja pinnan reunojen välille tehtiin uudet pinnat, jotka kuvastavat hitsejä. Kulmatuen geometriaa muokattiin vielä pulttiliitosten reikien osalta siten, että reikien ympärille tehtiin aluslevyjen suuruiset omat pinnat, jotta pulttiliitos saadaan kuvattua todenmukaisesti. Tämän jälkeenkin kulmatuen osat olivat vielä erillisiä osia, joten ne liitettiin yhdeksi yhtenäiseksi osaksi NonManifold Add-toimintoa käyttäen. Tällä toiminnolla verkotuksessa Femap-ohjelma ymmärtää osat yhtenäiseksi ja sulauttaa päällekkäiset solmut automaattisesti.

2.2 Tolppa ja runko

Tolpan ja rungon paksuus ei ollut vakio, joten niiden kohdalla ei pystytty käyttämään laattaelementtejä. Jotta kappaleet pystyttiin verkottamaan kuutiotilavuuselementeillä, niitä piti jakaa pienemmiksi osiksi slice-komennolla. Reikien ympärille tehtiin neliön muotoiset alueet pad-komennolla, joka jakoi reiän ja neliön välisen alueen neljään yhtä suureen pintaan. Nämä pinnat upotettiin embedded face- komennolla koko paksuuden yli, jolloin pinnoista saatiin omat tilavuuskappaleet. Tolppa jaettiin pituussuunnassa kahteen osaan siitä kohdasta mistä yläpään kapeneminen alkaa. Muuten tolpan jakaminen tapahtui samalla tavalla molemmissa pituussuuntaisissa osissa eli tasapaksut sivut jaettiin omiksi osikseen ja pyöristetyt kulmat omikseen. Runko puolestaan jaettiin ylä- ja alalaippaan, seinämiin ja sivulaippoihin.

(11)

3 FE-MALLIN VALMISTELUT

3.1 Verkotus ja materiaalitiedot

Kulmatuen verkotuksessa elementin kooksi valittiin 5 ja elementtityypiksi lineaarinen laattaelementti. Kulmatuen osien laatan paksuudeksi asetettiin osien oikean paksuus ja hitsien laatan paksuudeksi valmistuspiirustuksen mukainen a-mitta. Molemmissa materiaalina käytettiin suurlujuusterästä. Rungolle elementtikooksi valittiin 10 ja elementtityypiksi kahdeksan solmuinen tilavuuselementti. Rungon materiaaliksi asetettiin seostettu alumiini. Tolpalle elementtikoko valittiin muuttuvavaksi, koska tolpan yläpää ei ole analyysin tulosten kannalta kriittinen. Tämä tiedettiin staattisen laboratoriotestin perusteella ja testissä tolpan yläpäähän ei kohdistunut suhteellisesti suuria muodonmuutoksia. Tolpan yläpäähän elementtikooksi valittiin 90 ja pankon alapäähän 25.

Tolpan paksuuden yli asetettiin koko osalle kaksi elementtiä. Muuttuvalla elementtikoolla saatiin tarkkuutta siihen kohtaan, jossa suurimat jännitykset tulisivat oletetusti olemaan, ja tällä myös vähennettiin analyysiin kuluvaa aikaa. Tolpan materiaaliksi asetettiin seostettu alumiini. Kahden kiinnitysosan elementti kooksi valittiin 5, jotta verkotus saatiin tehtyä helposti ilman reiän ympäristön jakamista pienemmiksi osiksi. Kiinnitysosien materiaaliksi asetettiin sama kuin vaakapalkissa eli seostettu alumiini. Kiinnitysosien ja vaakapalkin alla oleva aluslevyn elementtikooksi valittiin 12 ja sen materiaalina käytettiin polyasetaalia.

3.2 Kontaktit ja pulttiliitokset

Tukkipankon mallissa kulmatuen toteutus keskipinnoilla aiheutti puolet sen paksuudesta olevat raot ympärillä oleviin osiin ja sen takia sen solmuja ei voinut yhdistää viereisten osien solmuihin. Myös erikokoiset verkotukset ja osien mitat olisivat vaikeuttaneet huomattavasti solmujen suoraa yhdistämistä, joten mallin toteutuksessa päädyttiin kontaktien käyttöön.

Kontaktit asetettiin niiden pintojen välille, jotka olisivat kosketuksissaan toistensa kanssa.

Kontaktille asetettiin 0 arvoinen kitkakerroin eli pinnat saisivat vapaasti liukua toistensa suhteen. Kontaktin ominaisuuksiksi asetettiin maksimissaan 10 voima iteraatiota (Max Force Iterations), maksimissaan 25 tilanne iteraatiota (Max Status Iterations), voiman konvergointi toleranssiksi 0,05 (Force Convergance Tolerance), numeeriseksi muutoksiksi konvergoinnissa 0,08 (Numerical change for convergance), minimi etäisyydeksi kontaktin etsimiseen 0 ja maksimi etäisyydeksi kontaktin etsimiseen 100. Epälineaarisessa analyysissä

(12)

kontaktia pehmennettiin määräystenmukaisuus tekijällä (Compliance Factor), jolle asetettiin arvoksi 0,02. Tolpan ja kulmatuen väliin jouduttiin laittamaan kontaktien lisäksi jousielementit kulmatuen ylä- ja alareunaan, jotta vältyttiin osien lävistämiseltä.

Jousielementin jousivakioksi asetettiin 200 kN/m.

Pulttiliitokset toteutettiin jäykillä- (rigid) ja palkki-elementeillä (beam), koska mallissa ei ollut valmiina pultteja ja tämä tapa poisti pulttien verkotuksen ja niille tehtävät kontaktit.

Pulttiliitoksissa tehtiin ensin hämähäkinverkko (spider) kaikille reikien reunaviivoille, joiden keskelle syntyi uudet solmut. Hämähäkinverkon keskelle syntynyt solmu oli siten kiinnittyneenä jäykän elementin kautta reunaviivojen solmuihin. Nämä keskelle syntyneet solmut liitettiin toisiinsa palkkielementillä, jonka poikkileikkauspinta-alaksi asetettiin pultin leikkauspinta-ala. Täten pultteihin kohdistuva jännitys vastaa pultin todellista kantokykyä.

3.3 Reunaehdot ja kuormitus

Tukkipankon reunaehdoiksi asetettiin aluslevyn pohjaan kiinteä (fixed) ja rungon leikatun pään pinnalle symmetrisen pinnan reunaehto ja ainoaksi sallituksi liikkeen suunnaksi pystysuuntainen liike, kuten kuvasta 5 voidaan nähdä.

Kuva 5. Reunaehdot.

(13)

Kuormitus toteutettiin tekemällä jäykkä elementti (rigid), joka kiinnitettiin pystypankon molempien sivujen viiteen solmuun 2 m korkeudelle. Jäykän elementin uusi solmu sijoitettiin tolpan ulkopuolelle ja keskitettiin leveyssuunnassa keskelle. Tällä tavalla kuvataan laboratoriossa tehtyä kiinnitystä, jossa pystypankoon porattiin läpi reikä ja siihen laitettiin tanko, jota vedettiin molemmilta puolilta. Kuormituksen toteutus näkyy kuvassa 6.

Kuva 6. Kuormitus.

3.4 Analyysit ja niiden asetukset

Tukkipankolle tehtiin ensin lineaarinen staattinen analyysi, jotta saadaan alustavat tulokset, miten panko käyttäytyy. Tämän jälkeen tehtiin epälineaarinen analyysi, joka ottaa huomioon plastiset muodonmuutokset. Molemmissa analyyseissä käytettiin NX Nastran ratkaisijaa.

Lineaarisessa staattisessa analyysissä käytettiin täysin oletusasetuksia, mutta epälineaarisessa staattisessa analyysissa asetettiin seuraavat asetukset: askellukumäärä 20, ajan kasvu 0,1 (time increment), analyysin kontrollointiin automaattinen kasvu kokonaiskuormituksen mukaan ja stabilointi (Total load, Stabilize) ja maksimi iteraatioiden määrä yhdessä askeleessa 20. Muuten analyysin asetukset olivat oletuksina.

(14)

4 VÄSYMISLUJUUDEN ANALYYTTINEN LASKENTA

Väsymisanalyysissä päädyttiin pienemmän tarkastelukohdan Hot Spot -analyysiin, koska tukipankon rakenne oli pulttiliitosten myötä haastava laskennalle, jos olisi käytetty nimellisen jännityksen lähestymistapaa. Väsymislujuuden analysoinnissa käytettiin IIW XIII-2460-13 dokumentin mukaista Hot Spot -jännitysanalyysiä. Tätä analyysiä käytettiin kuvan 7 mukaisen rakenteen kohtaan, joka säröytyi ja meni lopulta rikki laboratorion väsymistestissä.

Kuva 7. Analyysin tarkastelukohta ympyröitynä.

Laskentaa varten määriteltiin liitoksen Hot Spot -tyyppi, joita oli kahta erilaista kuvan 8 mukaan. Tässä tapauksessa liitos on a tyyppiä.

Kuva 8. Hot Spot -tyypit (Hobbacher 2016a).

(15)

Karkealle verkotukselle, jossa elementti koko on vähintään yhtä suuri kuin levynpaksuus, ja a tyypin liitokselle saatiin Hot Spot -jännitys yhtälöstä (IIW XIII-2460-13/XV-1440-13, kaava 2.9).

𝜎ℎ𝑠 = 1,5 ∗ 𝜎0,5∗𝑡 − 0,5 ∗ 𝜎1,5∗𝑡 (1) Yhtälössä 1 𝜎0,5∗𝑡 on jännitys 0,5*levyn paksuus etäisyyden päästä liitoksesta ja 𝜎1,5∗𝑡 jännitys 1,5*levyn paksuus etäisyyden päästä liitoksesta Tämän jälkeen määritettiin liitoksen FAT-luokka taulukon 3.3 mukaan ja liitoksen tyypiksi määräytyi 4, jonka FAT-luokka oli 100MPa (Hobbacher 2016b). Kestoiän eli syklien määrän laskemiseen käytettiin yhtälöä (IIW XIII-2460-13/XV-1440-13, kaava 4.1).

𝑁𝑐𝑎𝑙𝑐 = 2 ∗ 106∗ (∆𝜎∆𝜎𝑅,𝑑

𝑒𝑞,𝑆,𝑑)𝑚 (2)

Yhtälössä 2 𝑁𝑐𝑎𝑙𝑐 on laskennallinen syklien määrä, ∆𝜎𝑅,𝑑 on rakenteen FAT-luokka,

∆𝜎𝑒𝑞,𝑆,𝑑 on ekvivalentti jännitys kerrottuna skaalauskertoimella ja m on S-N käyrän eksponentti. Jännityksen skaalauskertoimella tasoitetaan huippujännitystä, koska kaikki tukipankoon kohdistuvat kuormitustapaukset eivät tapahdu täydellä kuormalla.

Skaalauskertoimeksi asetettiin 0,3. Kestoiän laskenta löytyy liitteestä I.

(16)

5 TULOKSET JA NIIDEN ANALYSOINTI

5.1 Fe-mallin tulokset

Tulosten tarkastelussa tärkeimpänä tarkastelukohteena oli kuormitus, joka laskettiin ottamalla neljännes neljännesosa tukkipankon kantokyvystä ja kertomalla se putoamiskiihtyvyydellä. Tämä kuormituksen määrittely oli suoraan liikenneministeriön staattisen kestävyyden määrittelystä. Fe-mallien tuloksia vertailtiin laboratoriossa saatuihin tuloksiin siirtymien perusteella ja fe-mallista tarkastettiin Von Mises jännitykset molemmilla analyysityypeillä. Siirtymiä vertailtiin kuvan 9 mukaisesta S1 pisteestä eli tolpasta 2,3 m korkeudelta.

Kuva 9. Siirtymien mittauspisteet.

Lineaarisella analyysillä siirtymät olivat lähempänä laboratoriotestin tuloksia kuin epälineaarisella analyysilla, mutta plastisen muodonmuutoksen pois jääminen aiheutti kulmatukeen yli murtolujuuden suuruisia jännityksiä niin hitseihin kuin rakenteisiin.

Kulmatuen jännitykset on esitetty kuvassa 10.

(17)

Kuva 10. Kulmatuen jännitykset alhaaltapäin katsottuna.

Sama ilmiö oli myös havaittavissa tolpassa ja rungossa kuvissa 11 ja 12, joissa jännitykset ylittivät murtolujuudet.

Kuva 11. Tolpan ja rungon jännitykset.

(18)

Kuva 12. Tolpan ja rungon jännitykset.

Vastaavasti epälineaarisella analyysillä siirtymät olivat kauempana lineaarisen analyysin ja laboratoriotestin tuloksista, mutta muodonmuutokset vastasivat lähes laboratoriotestin kappaletta. Jännitykset olivat myös järkevämmillä tasoilla verrattuna lineaarisen analyysin tuloksiin. Epälineaarisella analyysillä huippujännitys kulmatuessa oli 2,4 kertaa pienempi ja tolpan ja rungon kohdalla 2,6 kertaa pienempi kuin lineaarisella analyysillä.

Kuva 13. Siirtymät kuormituksen funktiona.

(19)

Epälineaarisella analyysillä suurimmat jännitykset syntyivät kulmatukeen, mutta kulmatukeen tai runkoon ei syntynyt läheskään yhtä suuria rakenteellisia jännityksiä kuin lineaarisessa analyysissä. Kulmatuen jännitykset samalla kuormituksella, kuin lineaarisessa analyysissä, näkyy kuvassa 14.

Kuva 14. Kulmatuen jännitykset pohjasta.

Vastaavasti tolpan ja rungon jännitykset näkyvät kuvista 15 ja 16.

Kuva 15. Tolpan ja rungon jännitykset.

(20)

Kuva 16. Tolpan ja rungon jännitykset.

5.2 Väsymisanalyysin tulokset

Hot Spot -analyysillä tarkastelukohdan kestoiäksi saatiin huomattavasti pienempi tulos kuin laboratorion testissä. Tämä johtuu osaksi siitä, että laboratorion koekappaleen tolpan ja kulmatuen liitos oli väljä. Tämän takia tarkastelukohta oli kriittisempi fe-mallissa.

Kuormituksen jakautumisen skaalauskertoimena käytettiin 0,3 arvoa. Jotta tulosta pystyttäisiin käyttämään vertailuarvona, pitäisi määrittää kuinka monta sykliä tapahtuu kilometriä kohden ja siten saataisiin konkreettinen kestoikä kilometreinä.

Laboratorion väsymiskokeessa koekappaleeseen syntyi säröjä pääasiassa kulmatukeen ja yhteen kiinnityksen pulttiin. Kun näitä vertaillaan fe-analyysin tuloksiin, voidaan huomata yhteneväisyyksiä säröjen ja suurimpien jännityspiikkien kanssa. Laboratoriotestissä syntyneet säröt näkyvät kuvissa 17 ja 18.

Kuva 17. Kulmatukeen ja kiinnitykseen syntyneet säröt.

(21)

Kuva 18. Kulmatukeen syntyneet säröt.

(22)

6 JOHTOPÄÄTÖKSET JA YHTEENVETO

Kandityössä tutkittiin puutavara-auton yhden tukkipankon staattista kestävyyttä fe-mallilla ja sen tuloksia vertailtiin laboratoriotestin tuloksiin. Tukkipankolle tehtiin myös väsymislaskenta, joka toteutettiin Hot Spot -analyysillä. Tutkimuskysymyksinä oli selvittää kuinka tarkasti fe-mallilla tehty staattinen testi korreloi laboratoriossa tehtyyn testiin oikealla kappaleella ja millainen tulos saadaan fe-mallin pohjalta tehdyllä väsymisanalyysillä.

Staattisella lineaarisella analyysillä siirtymät olivat tarkempia kuin epälineaarisella, mutta jännitykset kohosivat reilusti yli materiaalien murtorajojen. Tämä tapahtui, koska lineaarinen analyysi ei ota huomioon plastisia muodonmuutoksia. Vastaavasti epälineaarisella analyysillä jännitykset olivat todenmukaisempia ja staattiseksi kestävyydeksi saatiin 9 % pienempi kuin laboratoriotestistä saatu tulos. Tämän perusteella fe-mallilla päästiin varsin tarkkaan arvioon oikeasta kuormankestosta ja tulos jäi varman puolelle. Väsymisanalyysissä Hot Spot -analyysillä tarkastelukohdan kestoiäksi saatiin syklimäärä, joka jäi huomattavasti pienemäksi kuin laboratorion testissä. Laboratorion väsymistestissä koekappaleeseen syntyneet säröjen sijainnit korreloivat fe-analyysin korkeimpien jännitysalueiden kanssa ja täten voidaan sanoa, että jo staattisella analyysillä pystytään ennustamaan mahdollisten säröjen sijainnit ja parantamaan rakennetta sen pohjalta.

Jos tukkipankkoa haluttaisiin tutkia fe-mallilla vielä tarkemmin, voitaisiin väsymisanalyysi toteuttaa vakioamplitudisella kuormalla. Tällöin fe-mallista voitaisiin katsoa tukkipankon jännitysten suuruudet laboratoriotestiä vastaavalla kuormituksella ja laskea tukkipankolle elinikä kuormanvaihdon sykleissä. Tämä vaatisi kuitenkin tarkempia materiaalitietoja, jotta väsymislaskenta pystyttäisiin suorittamaan pelkän fe-mallin avulla.

Kulmatuki mallinnettiin laatta-elementeillä, moniosaisen rakenteen takia ja laskennan keventämiseksi. Laatta-elementeillä verkotus ja hitsien mallinnus olivat nopeampaa, kuin vastaavasti tilavuus-elementeillä. Tulokset olisivat voineet olla oikeamman suuntaisia tilavuus-elementtejä käyttämällä, mutta rakenteen haastavan geometrian takia hitsien mallinnus ilman liima-kontaktin käyttämistä olisi vienyt huomattavasti enemmän aikaa.

(23)

Kaikki näkökulmat huomioonotettuna laatta-elementillä mallinnus oli omasta mielestä oikea valinta, kun kahdeksan solmuisella laatta-elementillä testattuna tulokset erosivat suurimmillaan vain 10 MPa.

(24)

LÄHTEET

14.12.1982/940. Liikenneministeriön päätös ajoneuvojen kuormakoreista, kuormaamisesta ja kuorman kiinnittämisestä. [Viitattu 10.1.2017]. Saatavissa:

http://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/1982/19820940

Ammattilehti. 2014. Pankon lujuusvaatimukset kasvavat kokonaispainokorotuksen ja kuormakorkeuden kasvun johdosta [verkkodokumentti]. Julkaistu 4.7.2014. [Viitattu 12.1.2017]. Saatavissa: http://www.ammattilehti.fi/uutiset.html?4422

Hobbacher, A. 2016a. Recommendations for fatigue design of welded joints and components. IIW-document XIII-2460/XV-1440-13. 20 s.

Hobbacher, A. 2016b. Recommendations for fatigue design of welded joints and components. IIW-document XIII-2460/XV-1440-13. 61 s.

(25)

Hot Spot –laskenta Liite I

Viittaukset

LIITTYVÄT TIEDOSTOT

75-vuotiaana vain alkumittaukseen osallistuneiden miesten visuaalinen reproduktio -testin tulos oli alhaisempi, kuin muiden ryhmien miehillä ja heillä

Sen suurin poik- keama sähkön keskiarvotuotantoon yksittäisessä järjestelmässä oli 56 kWh/kWp (Maa- kunnan lasi), joka oli vain yhden mittausvuoden tulos. Laskenta-

Käytännössä tämä tarkoittaa sitä, että käyttäjän olisi mahdollista suorittaa laskenta, joka laskee käytössä olevien suodattimien mukaiset yritykset ja tämän laskennan

Voidaan siis todeta, että mitä parempi Cooperin testin tulos on ollut ennen komennusta, sitä vähemmän laskua on tapahtunut rasvamassassa ja rasvaprosentissa komennuksen

Irina Savkina on filosofian tohtori ja toimii Venäjän kielen ja kirjallisuuden lehtorina

Tavallisen ESBL-testin tulos on ESBL- positiivinen, mutta AmpC-ESBL-testin mukaan kanta on sekä ESBL- että AmpC-negatiivinen.. Karbapenemaasin tuotanto estää ESBL:n

Vaikka laskentamalli saatiin vastaamaan kuormituskokeita, ei sama malli toimi oikei- den rakenteiden rakennesuunnittelussa. Lopulliseen malliin päästiin säätämällä

Mallin (11) F- testin tulos ei ole tilastollisesti merkitsevä, joten voidaan todeta, että regressiomalilla (11) ei pystytä selittämään jaksotusten laatua. Taulukosta 6 havaitaan,

Vaikka testin avulla saatiin selville, että indeksien keskiarvojen välillä ei ole eroja, voidaan epänormaaleista tuotoista indeksikohtaisesti huomata, että Intian

Tällöin kuormitukset on syytä olettaa niin pieniksi, etteivät jännitykset ylitä plastisuuden rajaa (Bachau 2011, s. Vastaavasti epälineaarisissa joustavissa järjestelmissä

Tutkimuksessa havaittiin myös, että rengaslaatan säteensuuntainen suikaleen pelkistäminen palkiksi toteutti tyydyttäviä tuloksia (Anderson 1964, s.. Koska sekä ASME BPVC että

Vikojen keskimääräistä määrää asiakasta kohden tarkasteluajanjaksolla (System Average Interruption Frequency Index) kuvataan yhtälön (4.9) avulla.. Vikojen

Lisäksi Bukh ja Malmi toteavat, DuPont-malliin viitaten, että vaikka taloudellinen tulos (vrt. oman pääoman tuotto, ROCE5) ja sen osatekijät korreloivatkin keskenään, ei

(Kuva 9) Tähän käytetään CADS-suunnitteluohjelmasta löytyvää E-luvun laskenta- työkalua. Laskenta ei kerro todellista kulutusta mutta arvot ovat riittävän tarkkoja työn

Tox -testin spe- sifisyydeksi saatiin 100 % (Taulukko 4), sillä Tox -testillä ei saatu yhtäkään vää- rää positiivista tulosta, mikä aiheuttaa spesifisyyden korkean

Vastaavasti kuin yksittäisten popu- laatioiden tapauksessa myös tähän malliin voidaan lisätä systemaattinen komponentti kuvaamaan ym- päristön käsittelyn vaikutusta,

Kun p-arvo on pienempi kuin 0,05, mutta suurempi kuin 0,01 sanotaan, että tulos on tilastollisesti melkein merkitsevä.. Jos tuolla p-arvolla tulos hyväksytään, eli uskotaan, että

Khin neliö -testin tulos osoitti myös, että tutkinnon suorittaneiden tyytyväisyydessä urakehitykseensä YAMK-tutkinnon suoritta- misen jälkeen suhteessa siihen, miten tyyty-

Suurin osa (83 %) kyselyyn vastanneista oli sitä mieltä, että hankkeen tieto- ja viestintätekniikan taitoja mittaavan testin tulos vastasi heidän todellisia taitojaan..

Neliöönkorotuksella saatu yhtälö ei aina ole yhtäpitävä alkuperäisen kanssa..

Kutukaloja on saatu muutamia vuosina 1985-1987 ja 1989 Älempina kevaina toutaimia ei ole saatu, vaikka paikalla on ollut samanlaista pyyn tiä, Keväällä 1990 saatiin vain yksi

Toiminnanharjoittajan tulee toimittaa Pohjois-Pohjanmaan ympäristökeskukselle ja Ruukin kunnan ympäristönsuojeluviranomaiselle vuosittain helmikuun loppuun mennessä

Yleensä käytetään puun keskimääräistä ominaispainoa määritettäessä puun kosteutta kapasiteettimenetelmällä eikä puun yksittäistä ominaisarvoa.. Jokaisessa