• Ei tuloksia

Broilerintuotanto samankaltaistuu EU:ssa ja muualla maailmassa

N/A
N/A
Info
Lataa
Protected

Academic year: 2022

Jaa "Broilerintuotanto samankaltaistuu EU:ssa ja muualla maailmassa"

Copied!
3
0
0

Kokoteksti

(1)

Liite 15.12.2008 65. vuosikerta Numero 4 Sivu 5

Broilerintuotanto samankaltaistuu EU:ssa ja muualla maailmassa

Pälvi Palander, Helsingin yliopisto

Ammattimainen broilerintuotanto on eri tuottajamaissa yllättävän samankaltaista. Suurtuotanto voi olla teknisesti ja laadullisesti hyvinkin tasokasta myös maissa, joissa

takapihakanalat ovat yhä yleisiä. Suomella on kuitenkin etulyöntiasema, mitä tulee salmonellattomaan tuotantoon, eläinten terveydentilaan ja lakisääteiseen eläinsuojeluun.

MTT:ssä selvitettiin kuluvan vuoden aikana broilereiden hyvinvointia eri maissa. Lintujen hyvinvoinnin tasoa tutkittiin kussakin kohdemaassa niin sanotun viiden vapauden

periaatteen pohjalta, sillä Euroopan komission selvityksen mukaan useimmat maat tunnustavat nämä periaatteet.

Mukaan tutkimukseen valittiin Euroopan suuret

siipikarjanlihantuottajat Ranska ja Saksa, Pohjoismaat Suomi ja Tanska sekä kasvavan tuotannon maat Brasilia ja

Thaimaa.

EU:n alueella broilerintuotantoa säädellään eläinsuojelua, tuotantotapoja ja tuotannon hygieniaa koskevilla direktiiveillä ja maakohtaisella lainsäädännöllä. Suomella, Ranskalla ja Saksalla on näitä vähimmäisvaatimuksia tiukempi

lainsäädäntö. Suomalaiset broilerintuottajat noudattavat direktiivien lisäksi sopimustuotannon määräyksiä, hyvää tuotantotapaa ja eläinten terveydenhuoltoa (ETU) koskevaa ohjeistusta.

Nykyisin myös Brasiliassa ja Thaimaassa toimii suuryritysten koordinoimia moderneja broilerikasvattamoja. Euroopan markkinoille tuotettava osuus lihasta on myös tuotettu eurooppalaisen kuluttajan eettiset vaatimukset huomioiden.

Mitään virallista ja laajaa valvontaa eläinten olosuhteista ei näissä maissa kuitenkaan ole.

Kasvatusympäristö määrää eläintiheyden

Eläintiheyden merkitys eläinten hyvinvoinnille näkyy joko suoraan mahdollisuudessa liikkua ja väistää lajitovereita tai välillisesti pehkun likaantumisessa ja syömistilan

riittävyydessä. EU:n uusi direktiivi sanelee, kuinka paljon lintuja kasvattaja voi neliömetrillä pitää. Määrä perustuu tilakohtaisiin tietoihin kuolleisuudesta, jalkaterveydestä ja yleisolosuhteista. Tämänhetkinen käytössä oleva

maksimaalinen kasvatustiheys on 40 kg/m2. Tämä tiheys ei

(2)

kuva: Suomen Broileryhdistys ry

Säännölliset salmonellanäytteet ovat estäneet monen muunkin siipikarjataudin leviämisen suomalaiseen tuotantoon.

tutkimusten mukaan vielä vaikuta yksittäisen linnun hyvinvointiin olosuhteista riippumatta.

Euroopan maissa käytetään yleisimmin ilmanvaihdoltaan ja kuivikepohjaltaan tarkasti kontrolloituja sisäkasvatushalleja.

Saksassa ja Thaimaassa halleihin päästetään luonnonvaloa, ja Ranskassa osa linnuista pääsee ulkoaitauksiin.

Kuumemman ilmaston maissa hallit ovat kokonaan tai osin avoseinäisiä ja eläimiä on välttämätöntä kasvattaa

harvemmalla tiheydellä. Ulkokasvatus ja avoseinäisyys kuitenkin lisäävät teoreettista tautiriskiä.

Terveydessä isoja eroja maiden välillä

Suomessa jokaisesta erästä − oli se sitten rehua, pehkua tai lihaa − otetaan salmonellanäytteitä säännöllisesti. Suomessa salmonellan esiintyminen siipikarjaparvissa on alle prosentin luokkaa, kun se EU:n alueella on keskimäärin 24 prosenttia.

Brasiliassa ja Thaimaassa luku liikkuu EU:n keskiarvon molemmin puolin. Hyvä salmonellavalvonta on estänyt monien muidenkin muualla maailmassa yleisten

siipikarjatautien leviämisen Suomen tuotantoon. Suomessa ei käytetä rokotteita, jotka useissa maissa ovat välttämättömiä tautipaineen vuoksi. Brasiliassa on erityisiä alueita, joihin lintuinfluenssan tai Newcastlen taudin leviäminen pyritään estämään, Thaimaassa lintuinfluenssatapaukset sen sijaan ovat jatkuvia.

Brasiliassa lintujen vehnä ja soija saadaan edullisesti maan suuren peltoalan ja ideaalien luonnonolojen vuoksi.

Thaimaalainen lintu on perinteisesti syönyt runsaasti rehua lihakiloa kohti, mutta uusien hybridien ansiosta

rehunkulutuksessa pystytään pian kilpailemaan

(3)

eurooppalaisen tuotannon kanssa. Siinä missä

eurooppalainen lintu syö vähemmän tuotettua lihakiloa kohti, thaimaalainen tai brasilialainen lintu syö halvemmalla. Kun Suomessa ja muualla Euroopassa käydään keskustelua GMO- rehun käytöstä siipikarjalle, ei Thaimaassa vielä ole

rajoituksia antibioottien, kasvuhormonin tai muiden

kemiallisten rehun lisäaineiden eikä Brasiliassa eläinproteiinin käytölle.

Virikkeitä käytössä valitettavan vähän

Hyvin tärkeä hyvinvoinnin mittari on, pystyykö eläin toteuttamaan luontaisia käyttäytymismallejaan.

Tuotantopolven broilerit kasvatetaan aina lajinmukaisissa ryhmissä. Linnun kylpemis- ja ruoanhakukäyttäytymisen mahdollistaa kuohkea kuivike, jota useimmissa maissa lisätään ja vaihdetaan säännöllisesti. Brasiliassa samaa pehkua käytetään useamman kasvatuserän ajan, mikä huonontaa pehkun laatua ja lisää tautien siirtymistä kasvatuserästä seuraavaan.

Muita lintuja kiinnostavia virikkeitä broilerikasvatuksessa käytetään useimmissa maissa vielä valitettavan vähän.

Eurooppa on kuitenkin edelläkävijä eettisen tuotannon rakentamisessa. Parasta hyvinvointityötä tilatasolla olisi parantaa asioita, joita pystytään vielä saman kasvatuserän aikana korjaamaan. Hoitajan hyvää eläinsilmää ei voi korvata mikään laki tai asetus.

Lisätietoja: ppalander@helsinki.fi

 

Viiden vapauden periaate (Farm Animal Welfare Council 1979) on useimpien maiden tunnustama periaate myös broilerien kasvatuksessa.

Viittaukset

LIITTYVÄT TIEDOSTOT

ND:n vaikutusten ja niiden jakautumisen tarkastelemiseksi rakensimme viitekehyksen (Kuva 2), joka auttaa hahmottamaan taudinpurkauksen epidemiologiaa ja taudin seurannan ja

Colletotrichum acutatum on vaarallinen mansikan taudinaiheuttaja, jota esiintyy Keski-Euroopasta tuotavissa taimissa. Taudin asettuminen pysyvästi suomeen pyritään

Tarkoitamme satunnaismuuttujien riippumattomuudella sitä, että yhdenkään satunnaismuuttujan saamat arvot eivät riipu siitä, mitä arvoja muut satunnaismuuttujat saavat;

 huonosti lämpöä johtavilla eristeillä tai tyhjiöllä, joilla pyritään estämään lämmön siirtymistä kulkeutumalla..

Vesi- ia ympäristöhallituksen mää räämiä sellaisia erityisiä vesistö alueita, joilla voidaan myöntää avustuksia maatilatalouden vesien- suojelutoi menpiteisii n oli

Odotettu elinikä miehillä on noin 70 vuotta ja naisilla noin

 Euroopan komissio: Alzheimerin tautia ja muita dementioita koskeva eurooppalainen aloite (2009)..  Varhainen diagnoosi, tutkimuksen koordinointi, parhaiden käytänteiden

Alueiden pölypäästöjä on arvioitu samaan tapaan kuin sivukivialueiden päästöjä ja arviolta keskimääräiset pöly- päästöt louhoksittain ovat seuraavat:.. TPM

Tämä on nyt noussut aivan arvoon arvaamattomaan, koska nyt on tunnistettu, että kun vaikkapa epi- demiologian alalla ei ole ollut riittävästi resursseja Suomessa ja muualla

Torjuntaoperaation nopea käynnistäminen vähentää vahingon ja torjunnan kokonaiskustannuksia. Onnettomuuden sattuessa pyritään ensisijaiseesti estämään vuodot

 Maatalouden investointitukien ohjaaminen uusiin kotieläintalouden vesiensuojelua edistäviin sekä maan rakennetta ja vesitaloutta

Ympäristökeskus on katsonut luvan myöntämisen edellytyksenä ole- van, että pilaantuneiden sedimenttien työnaikainen leviäminen pyri- tään estämään kaikin

(2005) toteavat tutkimuksessaan, että Suomessa potilaiden tilanne on pääsääntöisesti sama kuin muualla maailmassa, mutta vain noin 54 %:lla sydänpysähdyksen saaneista potilaista

Suomessa ja muualla maailmassa suosittuja sosiaalisen median kanavia ovat muun muassa Fa- cebook, Instagram, Twitter, Pinterest, YouTube sekä Snapchat.. Suomessa suosituimpina

Euroopan unioni asetti vuonna 2009 kolme tavoitetta vuodelle 2020; kasvihuonepäästö- jen vähentäminen 20 prosentilla vuoden 1990 tasosta, uusiutuvien energialähteiden osuu-

Omassa luvussaan käsitel- lään myös nenäleikkauksia, jotka ovat Suomessa harvinaisia mutta muualla maailmassa yleisiä.. Ang- loamerikkalaisen tutkimustraditi- on ja

Sanotaan, että elämme maailmassa, jossa mielipiteet rinnastuvat tosiasioihin, tunteet painavat enemmän kuin faktat, ja että käsitystämme todellisuudesta pyritään alati

Pohjoismaissa on myös käytössä malli, jonka mukaan osa tiedoista kerätään vain yhtä henkilöä haastattelemalla, kun taas Keski- ja Etelä-Euroopan maissa

urheilun päätöksentekoelimet tänä päivänä edelleen hyvin miesvaltaisia niin meillä Suomessa kuin myös muualla maailmassa.. Vaikka naiset saavat osallistua tänä

Valtioneu- vosto (2018) katsoi, että ”tällaisia järjestelyitä ei voisi toteuttaa reilulta pohjalta, niiden tosi- asiallinen hyöty olisi vaatimaton, ja vaarana olisi

Kunkin maan politiikalla, jon- ka tarkoituksena on vähentää kulkutaudin voimaa ja toisaalta lievittää vaikutuksia tulon- muodostukseen omassa maassa, on vaikutuksia muihin maihin

Yleensa lienee »i stallet for» -ilmauksen paras kaannos mutkaton eikii; mitaan olennaista merkitysvivahdetta ei haviteta, jos edella luetellut lauseet korjataan

(Liukkonen & Saarikoski 2012, 535.) Reiden varus asento aiheuttaa kävelyn aikana raajan ja jalkaterän ulospäin kiertymisen, jonka avulla pyritään estämään polvien