• Ei tuloksia

Agrologi - mikä se on?

N/A
N/A
Info

Lataa

Protected

Academic year: 2022

Jaa "Agrologi - mikä se on?"

Copied!
2
0
0
Näytä lisää ( sivua)

Kokoteksti

(1)

Tämä on alkuperäisen artikkelin rinnakkaistallenne

(kustantajan pdf).

Viite:

Katila, A. 20 20. Agrologi - mikä se on? Luonnon Varassa (3), 42.

(2)

AGROLOGIT

42 | Luonnon Varassa 3/2020

A

grologi on vanha tutkinto- nimike. Ennen se oli hyvin- kin tunnettu. Vanhoissa Suo- mi- fi lmeissä tapasimme usein agrologin, tutkintonimike tuli si- täkin kautta tunnetuksi. Toisin on tänä päivänä. Agrologi-nimikettä ei aina os- tata liittää luonnonvara-alaan ja moder- niin paljon osaamista vaativiin tehtäviin.

Agrologien kouluttajat ovatkin nyt yh- dessä käynnistämässä tunnettuuskam- panjaa. Lähtölaukaus on sille jo annettu.

Liity sinäkin mukaan tekemään alaa ja titteliä tunnetuksi.

Suomessa agrologiksi voi opiskel- la Hämeen, Jyväskylän, Lapin, Savonian, Seinäjoen ja Oulun ammattikorkea- kouluissa sekä Yrkeshögskolan Noviassa.

Näiden seitsemän ammattikorkeakoulun agrologikouluttajien yhteistyönä on tar- koitus käynnistää viestintäkampanja al- kutalven aikana. Viestintäsuunnitelmaa tekemään valittiin Siliä-niminen viestin- tätoimisto. Viestintäsuunnitelma valmis- tuu nyt syksyllä ja toimiin pitäisi pääs-

tä alkutalvesta. Toimenpiteisiin haemme mukaan myös alan yrityksiä, yhdistyksiä ja myös yksityisiä henkilöitä. Ole kuu- lolla!

Seinäjoen ammattikorkeakoulun opiskelijat Maarit Flink ja Päivi Hei- nonen selvittivät agrologitutkinnon tunnettavuutta huhtikuun 2020 aika- na. Koronakevät vähensi vastausten mää- rää, mutta tuloksista selviää kuitenkin, että huomattava osa kyselyyn vastan- neista lukioiden ja ammatillisten oppi- laitosten opettajista sekä opiskelijoista ei tunne agrologi-nimikettä ja tutkintoa.

Suurin osa vastaajista osasi kuitenkin yh- distää agrologitutkinnon maatalouteen, vesistöihin, hiilineutraaliuteen, metsäta- louteen, ilmastonmuutokseen, kierto- talouteen sekä yrittäjyyteen. Vastuksissa agrologi-nimikettä yhdistettiin myös ki- viin, arkeologiaan, avaruuteen ja vanho- jen asioiden tutkimiseen.

MIELIKUVA agrologista oli positiivinen, vaikka ei aina tunnettukaan tutkinto-

nimikettä. Mielikuvissa agrologi koet- tiin tulevaisuuden vaikuttajaksi ja ala kansainväliseksi. Tietoa agrologi-opin- tomahdollisuuksista ja tutkinnosta lu- kioiden ja ammatillisten oppilaitosten opiskelijat olivat saaneet sosiaalisesta me- diasta, sukulaisilta, ystäviltä, alumneilta sekä koulusta.

Agrologit ovat moniosaajia ja ala mitä ajankohtaisin. Elämän kannalta keskeiset asiat ovat juuri agrologin osaamisalueella mm. kotimainen ruoan- ja energiantuo- tanto, biotalous, kiertotalous, älymaata- lous, hiilensidonta ja luonnon moni- muotoisuus. Me kaikki voimme tehdä omalta osaltamme alaa ja tutkintonimi- kettä tunnetuksi. Esimerkiksi blogiteks- ti, kuva tai video omasta työstä kertoo jo paljon muille siitä mitä agrologi tekee.

Se mitä sinä teet kertoo juuri siitä.

Tulevaisuuden ruokaa ei ole ilman agrologeja.

Anu Katila agrologien koulutuspäällikkö, Seinäjoen ammattikorkeakoulu

Agrologi- mikä se on?

Seinäjoen ammatti- korkeakoulun agrologi- opiskelijat täsmäviljelyä opiskelemassa.

Milja Männikkö

36-44_loppu.indd 42 7.9.2020 10.36.01

Viittaukset

LIITTYVÄT TIEDOSTOT

Saksalaisessa tutkimuksessa vertailtiin fyysisen aktiivisuuden interventioiden tehokkuutta ja vaikutuksia ammatillisen oppilaitoksen opiskelijoilla. Tutkimuksessa

24 Pojilla kokemus perheen taloudellisesta tilanteesta oli tilastollisesti merkitsevästi yhteydessä (p<0.001) ylipainoon siten, että jos he kokivat perheen

tiedonrakentelun muodostumisessa. Sosiaali- ja terveysalan opettajien osaaminen digitaalisessa yhteisöllisessä oppimisessa vaatii kehittymistä. Ammatillisten oppilaitosten

Tämän tutkimuksen myötä voidaan huomata, että sekä yksityis- että julkisomisteisten ammatillisten oppilaitosten henkilöstöjohtamisen käytännöissä on nähtävissä

Johtajat mainitsivat, että eettisen toiminnan kannalta oli myös tärkeää, että jokainen ajatteli itse ja toi esille omia mielipiteitään vaikka ne voivat olla

• Ammattikorkeakoulujen opettajat arvioivat osaamisensa ammatillisten oppilaitosten opettajien osaamista paremmaksi opiskelijalähtöisen pedagogiikan, yhteisöllisen digipedagogiikan,

Olemme käyneet henkilökohtaisesti keskustelemassa hyödyntäjätahojen kanssa (VNK, ministeriöt, Business Finland, Energiavirasto, AMK:ien ja ammatillisten oppilaitosten

Kuviosta 1 on selkeästi huomattavissa, että Hämeen ammattikorkeakou- lussa hakijamäärät hevostalouden suuntautumisvaihtoehtoon ovat korke- ammat

Kokonaisvastaajien määrästä noin 25 prosenttia valitsisi vastaushetkellä Rovaniemen ammattikorkeakoulun, määrällisesti näin vastasi 44 henkilöä.. Oulun seudun

Suurin osa vastaajista (76 %) oli ollut joko jokseenkin samaa mieltä tai täysin samaa mieltä.. Vain 2 henkilöä oli vastannut ”en

Tämän kehittämishankkeen alustavassa keskustelussa toiveena Ilmajoen yksiköllä oli, että pystyisin opintojen suuntaamisen ja kokonaisuuden ehdotuksen lisäksi etsimään väyliä

Naiset kokevat työn olevan henkisesti kuormittavampaa kuin miehet, sillä naisista 52 prosenttia oli vähintään hieman samaa mieltä ja miehistä 39 prosenttia.. Työn luonne ei

Vastaukset kysymykseen: Miten hyvin ensimmäinen työsi vastasi vaativuustasoltaan

Kilpailun palkintolautakunta, johon kuuluivat Mäntsälän kunnan valitsemina kunnanjohtaja Tapio Hyyryläinen sekä rehtori Pekka Au- kia, agrologi Martti Kalliola, koulutoimenjohtaja

Agrologi Toimi H eikkola toimi sodan aikana Laukaassa työvoim apäällikkönä ja alue- neuvojana.. Toimi H eik ko ­ la vapautettiin vuoden 1942 alussa sotapalveluksesta ja

Lu- kioiden perustehtävä on suhteellisen selkeä verrattuna esimerkiksi korkeakoululaitokseen, jossa tuotetaan paitsi opetusta myös tutkimusta.. Kansallinen oppimistulosten

Suomalaista ammattikasvatusta on 1970-luvulta lähtien määritellyt vahvasti hallinnon, vientiteollisuuden, ammatillisten oppilaitosten johtajien ja opettajankouluttajien

Henkilökunnan ja opiskelijoiden ryhmähaastattelut tuottivat materiaalia siitä, miten ryhmä kollektiivisesti neuvottelee tutkittavasta ilmiöstä, ja millaisen yhteisesti

Ulkoisella tasolla sisältyneisyyden ja eristyneisyyden väliseen jännitteeseen liit- tyviä tekijöitä ovat 1) tarve saada tukea sukulaisilta, ystäviltä ja tuttavilta, 2)

Tuomme kestävän kehityksen kolumnisarjassa esille erilaisia näkökulmia vastuullisuudesta ja kestävyydestä sekä jaamme osaamistamme.. Kolumnisarjaa jatkavat

Timo Erkkilä ja Jukka Rajala (toim.) Agrologi, viljelijä, Lapua,

Tähän asti koulutus on ollut sama kuin ammatillisten oppilaitosten opettajille niin, että aikuiskou- luttajat ovat opiskelleet samoissa ryhmissä nuorisoasteelle

Kehittämisohjelmassa määritellään laajasti periaatteet ammatillisten oppilaitosten opetta- jien koulutuksen kehittämisestä pitäen lähtö- kohtana sitä, että