• Ei tuloksia

Erityinen tuki ja vaativa erityinen tuki ammatillisessa koulutuksessa

N/A
N/A
Info
Lataa
Protected

Academic year: 2023

Jaa "Erityinen tuki ja vaativa erityinen tuki ammatillisessa koulutuksessa"

Copied!
37
0
0

Kokoteksti

(1)

Erityinen tuki ja

vaativa erityinen tuki ammatillisessa

koulutuksessa

Tarja Heikkinen Opetusneuvos 8.3.2023

(2)

Suomen koulutusjärjestelmä

https://okm.fi/koulutusjarjestelma

(3)

Hakeutuminen Opiskelijaksi ottaminen

Henkilökohtainen osaamisen kehittämissuunni-

telma HOKS

Osaamisen hankkiminen

Osaamisen osoittaminen

Osaamisen todentaminen

Koulutusprosessi tuen näkökulmasta

3

- Nivelvaiheen yhteistyö - Yhteishaku - Jatkuva haku

- Valintaperusteet - Pääsy- ja

soveltuvuuskokeet - Esteettömyys (SORA)

- Päätös opiskelijaksi ottamisesta,

koulutuksen järjestäjä päättää opiskelijavalinnasta

1. Osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen ja lähtötilanteen

selvittäminen: seulat, tehtävät, testit

Tarvittaessa:

2. Opiskeluvalmiuksia tukevat opinnot

3. Erityinen tuki ja erityisen tuen päätös 4. Osaamisen

arvioinnin

mukauttaminen, päätös ja suunnittelu 5. Ammattitaitovaati- muksista ja osaamis- tavoitteista

poikkeaminen: päätös

- Puuttuvan osaamisen hankkiminen - Koulutuksen tai tutkinnon osittain - Opiskeluvalmiuksia tukevien opintojen toteuttaminen - Erityisen tuen eli tukitoimien

toteuttaminen koulutuksen tai tutkinnon osittain - Palaute osaamisen kehittymisestä

- Näyttö -Ohjaus- ja

tukitoimien tarve - Erityisen tuen eli tukitoimien

toteuttaminen - Yksilöllinen osaamisen arvioinnin mukauttaminen

- Todistus

(4)

Mitä erityinen tuki tarkoittaa?

Mitä vaativa erityinen tuki

tarkoittaa?

(5)

Erityinen tuki 64 §

• Kaikki ammatillisen koulutuksen järjestäjät ovat velvollisia järjestämään erityistä tukea siihen oikeutetuille opiskelijoille.

• Opiskelijalla on oikeus erityiseen tukeen, jos hän oppimisvaikeuksien, vamman, sairauden tai muun syyn vuoksi tarvitsee pitkäaikaista tai säännöllistä erityistä oppimisen ja opiskelun tukea.

• Suunnitellaan ja toteutetaan opiskelijan yksilöllisesti tarvitsemat ohjaus- ja tukitoimet ja erityinen tuki.

• Järjestelyt ovat yksilöllisiä ja ne suunnitellaan opiskelijan tarpeiden mukaisesti.

• Oikeus erityiseen tukeen ammatillisissa perustutkinnoissa, ammattitutkinnoissa ja erikoisammattitutkinnoissa.

• Erityisen tuen tavoitteena on, että opiskelija saavuttaa koulutuksen tai tutkinnon perusteiden mukaisen osaamisen ja ammattitaidon.

• Ammatillisen perustutkinnon perusteiden mukaista osaamisen arviointia voidaan mukauttaa laatimalla opiskelijalle yksilöllinen osaamisen arviointi.

08/03/2023 Opetushallitus 5

(6)

Vaativa erityinen tuki 65 §

• Voidaan antaa sekä tutkintotavoitteisen koulutuksen että valmentavan koulutuksen opiskelijoille.

• Vaativan erityisen tuen tehtävän järjestämisluvassa saaneet koulutuksen järjestäjät.

• Tehtävänä järjestää koulutusta opiskelijoille, joilla on vaikeita oppimisvaikeuksia, vaikea vamma tai sairaus joiden vuoksi opiskelija tarvitsee yksilöllistä, laaja-alaista ja monipuolista erityistä tukea.

• Koulutuksessa tarvittavia palveluja voi olla esimerkiksi henkilökohtainen apu, apuvälinepalvelut, kuljetuspalvelut, tulkkauspalvelut, majoituspalvelut, taloudellinen tuki ym.

• Oikeus tulkkauspalveluun on henkilöllä, jolla on kuulonäkövamma, kuulovamma tai puhevamma.

• Koulutukseen otettavien opiskelijoiden tulee täyttää vaativan erityisen tuen kriteerit.

• Työhön ja itsenäiseen elämään valmentava TELMA -koulutus järjestetään aina vaativan erityisen tuen tehtävän perusteella.

(7)

Arviointituloksia tuen tasojen rajapinnoista, Karvi 2021

• Erityisen tuen ja vaativan erityisen tuen rajapintojen selkiyttäminen

• Huoli vaativan erityisen tuen saatavuudesta ja koulutuspaikoista

• Yleisten oppilaitosten tukimuodot eivät välttämättä riitä kaikille

• Yleisten oppilaitosten ja erityisoppilaitosten yhteistyön tiivistäminen

08/03/2023 Opetushallitus 7

(8)

Nivelvaihe ja tietojensaanti

(9)

Nivelvaiheen yhteistyö

• Nivelvaiheen suunnittelu tulisi aloittaa varhain, tarvittaessa jo seitsemännen vuosiluokan aikana

• Opetuksen ja koulutuksen järjestäjien alueelliset toimintatavat jatko- opintoihin ohjauksessa

• Opiskelijoiden ja huoltajien tiedottaminen tutkinnoista ja koulutuksista

• Koulutuksiin tutustuminen, oppilaitosvierailut, koulutuskokeilut

08/03/2023 Opetushallitus 9

(10)

Tietojensaanti (nivelvaihe)

• Oppivelvollisen siirtyessä toisen koulutuksen järjestäjän koulutukseen,

aikaisemman koulutuksen järjestäjän on salassapitosäännösten estämättä viipymättä toimitettava oppivelvollisen koulutuksen järjestämisen kannalta välttämättömät

tiedot uudelle koulutuksen järjestäjälle.

• Koulutuksen järjestäjän tulee arvioida opiskelijan erityisen tuen tarve opiskelijan aloittaessa opiskelun ja opintojen aikana tuen tarpeen ilmetessä.

• Jos oppivelvolliselle on tehty perusopetuslain (628/1998) 17 §:n mukainen

perusopetuksen päättyessä voimassa oleva päätös erityisestä tuesta, koulutuksen järjestäjän on selvitettävä ja arvioitava opiskelijan erityisen tuen tarve

perusopetuksen aikana tehdyn erityisen tuen päätöksen pohjalta. (8.7.2022/718)

(11)

• Nivelvaiheen tiedonsiirrossa on huomioitava tietojen toimittamisvelvoitteet

• Tietoja luovuttavan koulutuksen järjestäjän tulisi harkita, mitkä tiedot se katsoo välttämättömiksi

• Tietojensiirtoa voidaan vakioida erilaisin lomakkein, mutta siirron edellytysten täyttyminen (kuten tietojen välttämättömyys -vaatimus) on tarkistettava

tapauskohtaisesti.

• Tietojensiirrossa voidaan käyttää erilaisia menettelytapoja, kunhan riittävästä tietosuojasta ja tietoturvasta on huolehdittu.

08/03/2023 Opetushallitus 11

(12)

Tietojensaantioikeus käytännössä

• Alueellisten ja paikallisten mallien luominen tietojensaantioikeuden toteutumiseen käytännössä

• Käytännöt voivat vaihdella alueellisesti riippuen siirrettävien tietojen määrästä

• Opetuksen ja koulutuksen järjestäjät ovat luoneet keskenään malleja ja menettelytapoja välttämättömien tietojen siirtämiseksi

• Aiempi koulutuksen järjestäjä voi siirtää uudelle koulutuksen järjestäjälle

välttämättömät erityisen tuen tiedot erilaisin tavoin, kuten lomake, kokous, sähköinen salattu tietoturvallinen sähköposti

• Tällä hetkellä ei ole tiedossa koulutuksen järjestäjien väliseen tiedonvaihtoon erityisen tuen osalta automaattista tiedonvälittymistä ja tiedonsiirtymistä.

• Oman organisaation menettelytavat voi tarkistaa organisaation tietosuojavastaavalta.

(13)

Henkilökohtaisen osaamisen kehittämissuunnitelma HOKS

Mitä tarkoittaa lähtötiedot?

(14)

Henkilökohtaistaminen

Henkilökohtainen osaamisen kehittämissuunnitelma, HOKS, Asetus 673/2017

HOKSn tietosisältö

1. Osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen ja lähtötilanteen selvittäminen

• Opiskelun lähtötilanne todistusten ja muun selvityksen perusteella

• Aiemmin hankittu osaaminen, opiskelukielen taito, opiskeluvalmiudet, muun tuen tarpeen selvittäminen

• Lähtötilanteen tietoja hyödynnetään HOKSn laadinnassa

• Osaamisen tai ammattitaidon hankkiminen suunnitellaan yksilöllisesti koulutuksen tai tutkinnon osittain

• Osaamisen tunnustamisen viitetietojen merkitsemisen periaatteita, opas

(15)

Arviointituloksia lähtötilanteen selvittämisestä, Karvi 2021

• Yhteishaun ja harkinnanvaraisen haun kautta tulevien tarpeet selvitetään järjestelmällisesti

• Jatkuva haussa hakeutuvien tarpeita ei selvitetä yhtä systemaattisesti

• Ammatti- ja erikoisammattitutkinnoissa tuen tarpeiden tunnistaminen heikompaa -> ei nivelvaiheen tietoja, ei yhteisiä tutkinnon osia

• Tuen tarpeet tunnistetaan yhtä hyvin ammatillisissa ja yhteisissä tutkinnon osissa

• Yhteisissä tutkinnon osissa haasteena useilta koulutusaloilta olevat opiskelijat

• Ammatillisissa tutkinnon osissa ei välttämättä vakiintuneita menetelmiä

• Kielitaito haasteena oppimisen vaikeuksien tunnistamisessa

08/03/2023 Opetushallitus 15

(16)

Opiskeluvalmiuksia tukevat

opinnot

(17)

• Voidaan järjestää osana tutkintokoulutusta enintään kuuden kuukauden ajan.

• Tavoitteena vahvistaa opiskelutaitoja ja hankkia osaamista ja edellytyksiä osallistua tutkinnon tai tutkinnon osan opiskeluun.

• Esimerkiksi matematiikassa, suomen kielessä, tietotekniikassa tai vieraissa kielissä tai tukea arjen- ja elämänhallinnan kehittämiseen.

• Suunnitellaan yksilöllisesti opiskelijoiden tarpeiden mukaisesti.

• Voidaan järjestää yksittäisinä päivinä, osana tutkintokoulutusta tai pidempinä yhtenäisinä jaksoina.

• Ei kerry osaamispisteitä, eikä niitä sellaisenaan voi sisällyttää osaksi suoritettavaa tutkintoa.

• Koulutuksen järjestäjä päättää opiskeluvalmiuksia tukevien opintojen järjestämisestä ja sisällöstä.

• Opiskelijan opiskeluvalmiuksia tukevat opinnot kirjataan HOKSn tietosisällön mukaisesti. (asetus)

08/03/2023 Opetushallitus 17

2. Opiskeluvalmiuksia tukevat opinnot 63 §

(18)

HOKSn tietosisältö

Asetuksen (673/2017) 9 §:n 1 momentin kohta

Kentät (minimitiedot) Missä vaiheessa merkitään?

9) opiskelijalle tarvittaessa järjestettävät ammatillisesta koulutuksesta annetun lain 63

§:ssä tarkoitetut

opiskeluvalmiuksia tukevat opinnot

- Opiskeluvalmiuksia tukevien opintojen nimi

- Opiskeluvalmiuksia tukevien opintojen kuvaus

- Opiskeluvalmiuksia tukevien opintojen kesto päivinä

- Opiskeluvalmiuksia tukevien opintojen ajoittuminen

Tarvittaessa ennen opiskeluvalmiuksia tukevien opintojen aloittamista

(19)

Erityisen ja vaativan tuen

tunnistaminen, tukitoimet ja osaamisen arvioinnin

mukauttaminen

(20)

Erityinen tuki ja vaativa erityinen tuki

Erityinen tuki:

Opiskelijalla on oikeus erityiseen tukeen, jos hän oppimisvaikeuksien, vamman, sairauden tai muun syyn vuoksi tarvitsee pitkäaikaista tai säännöllistä erityistä oppimisen ja

opiskelun

Suunnitellaan ja toteutetaan opiskelijan

yksilöllisesti tarvitsemat ohjaus- ja tukitoimet ja erityinen tuki

Erityisen tuen tavoitteena on, että opiskelija saavuttaa koulutuksen tai tutkinnon

perusteiden mukaisen osaamisen ja ammattitaidon

Ammatillisen perustutkinnon perusteiden mukaista osaamisen arviointia voidaan

Vaativa erityinen tuki

Vaativan erityisen tuen tehtävän

järjestämisluvassa saaneet koulutuksen järjestäjät

Tehtävänä järjestää koulutusta opiskelijoille, joilla on

vaikeita oppimisvaikeuksia

vaikea vamma tai

sairaus

joiden vuoksi opiskelija tarvitsee yksilöllistä, laaja-alaista ja monipuolista erityistä tukea.

TELMA, aina vaativaa erityisenä tukea

(21)

Erityisen tuen tukitoimien muotoja, Karvi 2021

Yksilöllinen ohjaus ja tuki

Pienryhmäopetus tai –ohjaus

Yksilölliset opiskelutila ja oppimisympäristöratkaisut

Pajatoiminta

Opintojen keventäminen, lyhemmät opiskeluviikot tai –päivät

Samanaikaisopetus tai -ohjaus

Tehtävien ja ohjeiden selkiyttäminen ja osittaminen

Lisäajan antaminen

Asioiden kertaaminen

Mahdollisuus tehdä tehtäviä tietokoneen sijasta kynällä ja paperilla.

Suulliset kokeet tai tentit

Oppimateriaalien, tehtävien ja työprosessien eriyttäminen,

Sisällöllinen ja ajallinen eriyttäminen

Laajennettu työpaikalla oppiminen / laajennetut koulutussopimusjaksot

Opiskeluvälineet / kalusteet (esim. äänikirjat, kuvat, videot, selkokielinen materiaali, lukuviivain,

istuintyyny),

Ammattiohjaajat työsaleissa ja työpaikoilla, työvalmentajan tuki

Sopivan näyttöympäristön valinta sekä näytön suunnittelun ja itsearvioinnin tuki

08/03/2023 Opetushallitus 21

(22)

HOKSn tietosisältö

Asetuksen (673/2017) 9 §:n 1 momentin kohta

Kentät (minimitiedot) Missä vaiheessa merkitään?

8) opiskelijalle mahdollisesti tarjottavan ammatillisesta koulutuksesta annetun lain 64

§:ssä tarkoitetun erityisen tuen sisältö

- Kuvaus erityisen tuen tarpeesta

- Erityisen tuen muodot suoritettavan tutkinnon tai valmentavan koulutuksen aikana

• tarvittava pedagoginen tuki

• tarvittavat opetus- ja opiskelujärjestelyt

- Erityisen tuen alkamispvm ja päättymispvm

- Yhteistyötahot

Tarvittaessa ennen

opintojen aloittamista tai ennen oppisopimuksesta tai koulutussopimuksesta sopimista

HUOM! Edellyttää erillistä päätöstä erityisestä tuesta.

(23)

Osaamisen arvioinnin mukauttaminen

53 § Osaamisen arviointi

• Opiskelijan osaamista arvioidaan monipuolisesti vertaamalla sitä tutkinnon tai koulutuksen perusteissa määrättyyn osaamiseen.

• Arvioinnin tulee kattaa kaikki suoritettavan tutkinnon tai koulutuksen osan perusteiden mukaiset ammattitaitovaatimukset ja osaamistavoitteet.

64 § Erityinen tuki

• Erityistä tukea saavan opiskelijan osalta ammatillisen perustutkinnon perusteiden mukaista

osaamisen arviointia voidaan mukauttaa laatimalla opiskelijalle yksilöllinen osaamisen arviointi.

• Osaamisen arviointia voidaan mukauttaa vain siinä määrin, kuin se on opiskelijan henkilökohtaiset tavoitteet ja valmiudet huomioon ottaen välttämätöntä.

08/03/2023 Opetushallitus 23

(24)

Esimerkki:

• Tutkinto: Luonto- ja ympäristöalan perustutkinto

• Tutkinnon osa: Luonto- ja ympäristöalalla toimiminen, 30 osp

Ammattitaitovaatimukset

arvioinnin tulee kattaa kaikki ammattitaitovaatimukset

Osaamistaso

Tyydyttävä 1 Kriteerit

Opiskelija (vain osa ammattitaitovaatimuksista)

tunnistaa työhön ja toimintaympäristöön liittyvät vaaratekijät ja niiden aiheuttamat turvallisuusriskit

osaa alallaan tarvittavat maastossa toimimisen perustaidot

käyttää erilaisia suunnistusvälineitä, karttaa ja kompassia sekä digitaalisia paikantamisvälineitä

valitsee, käyttää ja huoltaa maastossa liikkumisen varusteet ja välineet

toteuttaa työn ohjeiden mukaisesti

toimii yhteistyökykyisesti

tarvitsee joissakin tilanteissa lisäohjeita

hyödyntää työssä tarvittavaa perustietoa

muuttaa toimintaansa saamansa palautteen mukaisesti

Esimerkki mukauttamisprosessista

Mukauttaminen = Arviointikriteereistä poikkeamista. Opiskelijalle laaditaan

henkilökohtaiset, mukautetut arviointikriteerit, jotka perustuvat hänen suorittamansa

tutkinnon perusteisiin.

(25)

Henkilökohtaiseen osaamisen kehittämissuunnitelmaan merkittävät tiedot Osaamisen arvioinnin mukauttaminen = laaditaan opiskelijalle yksilöllinen osaamisen arviointi

08/03/2023 Opetushallitus 25

Mukautettavan tutkinnon osan nimi (koodi) Luonto- ja ympäristöalalla toimiminen (103932)

Ammattitaitovaatimus (koodi),

jonka arvioinnin kriteereitä mukautetaan

Yksilölliset arvioinnin kriteerit (1–5) Laaditaan opiskelijalle yksilöllinen osaamisen arviointi (1–5)

Mukautetut arviointikriteerit ovat yksilöllisiä ja niiden lähtökohtana on tutkinnon perusteissa kuvattu tyydyttävän 1-tason osaaminen. Mukautettu arviointiasteikko on viisiportainen. Mukautetun

kiitettävän tason arvioinnin kriteerit ovat alle tutkinnon perusteissa määritellyn tyydyttävän 1-tason.

Yksilöllisiä arviointikriteerejä laadittaessa on tärkeä pitää mielessä työelämässä tarvittava osaaminen ja muun muassa työturvallisuuteen liittyvä osaaminen.

(26)

Osaamisen hankkiminen

Erityinen tuki ammatillisessa koulutuksessa, OPH

• Käytetään monipuolisia keinoja osaamisen saavuttamiseksi.

• Erityistä tukea tarvitsevalla opiskelijalla on oikeus monipuolisiin pedagogisiin menetelmiin sekä yksilöllisesti suunniteltuun erityiseen tukeen.

• Osaamisen hankkiminen tulee suhteuttaa opiskelijan henkilökohtaiseen

osaamisen kehittämissuunnitelmaan kirjattuihin yksilöllisiin tavoitteisiin sekä yksilöllisiin arviointikriteereihin.

• Opiskelijan osaamisen kehittymisestä seurataan suunnitelmallisesti ja kehittymisestä annetaan opiskelijalle palautetta.

• Jos käytetyt keinot eivät ole opiskelijalle sopivia, tulee miettiä uusia keinoja

(27)

Osaamisen osoittaminen

Erityinen tuki ammatillisessa koulutuksessa, OPH

• Kun opiskelijan osaaminen on sillä tasolla, että hän saavuttaa henkilökohtaisissa arviointikriteereissä määritellyn osaamisen, on aika osoittaa osaaminen näytössä.

• Näyttö suunnitellaan suhteessa mukautettuihin henkilökohtaisiin arviointikriteereihin.

• HOKSiin kirjataan kuinka opiskelija osoittaa osaamisensa.

• Valitaan sopiva näyttöympäristö ja suunnitellaan tarvittavat tukitoimet

• Opiskelija saattaa tarvita tukea näyttöön valmistautumisessa tai itse näyttötilanteessa.

• Osaamisen arviointi voi myös tapahtua useammassa osassa, jaoteltuna opiskelijalle sopiviin kokonaisuuksiin.

08/03/2023 Opetushallitus 27

(28)

Osaamisen arvioinnin mukauttaminen

(29)

Todistus – Todistusmääräys

• Tutkintotodistukseen tulee merkintä, missä tutkinnon osissa osaamisen arviointia on mukautettu

• Niissä tutkinnon osissa, joissa osaamisen arviointia on mukautettu, opiskelijan osaaminen arvioidaan mukautetun arviointiasteikon lisäksi sanallisesti.

• Koulutuksen järjestäjä arvioi, ovatko keskeiset ammattitaitovaatimukset ja osaamistavoitteet saavutettu.

• Jos opiskelija ei saavuta keskeisiä tutkinnon osien ammattitaitovaatimuksia tai osaamistavoitteita, koulutuksen järjestäjä ei voi antaa tutkintotodistusta.

• Jos keskeisiä ammattitaitovaatimuksia ei ole saavutettu, koulutuksen järjestäjä antaa opiskelijalle todistuksen opiskelijan osaamisesta

08/03/2023 Opetushallitus 29

(30)

Ammattitaitovaatimuksista ja

osaamistavoitteista poikkeaminen

(31)

Ammattitaitovaatimuksista ja osaamistavoitteista poikkeaminen

Ammatillista perustutkintoa suorittavan opiskelijan kohdalla on mahdollista poiketa tutkinnon perusteissa määritellyistä ammattitaitovaatimuksista tai osaamistavoitteista jos:

tutkinnon perusteiden mukaiset ammattitaitovaatimukset tai osaamistavoitteet ovat olosuhteet tai aiemmin hankittu osaaminen huomioon ottaen joiltakin osin opiskelijalle kohtuuttomia, tai

poikkeaminen on perusteltua opiskelijan vammaan tai terveydentilaan liittyvien syiden vuoksi.

Poikkeamisen tavoitteena on, että opiskelija voi suorittaa tutkinnon, vaikka hän jonkun edellä mainitun syyn vuoksi ei voi joiltakin osin saavuttaa tutkinnon perusteiden mukaisia ammattitaitovaatimuksia tai osaamistavoitteita.

Ammattitaitovaatimuksista ja osaamistavoitteista voidaan poiketa vain siinä määrin kuin se on opiskelijan henkilökohtaiset tavoitteet ja valmiudet huomioon ottaen välttämätöntä

Tutkinnon perusteissa voidaan määrätä, missä kohtaa ammattitaitovaatimuksista tai osaamistavoitteista ei voida poiketa.

Tutkinnon osan sisällä voidaan poiketa ammattitaitovaatimuksista, mutta koko tutkinnon osasta ei voi poiketa.

08/03/2023 Opetushallitus 31

(32)

Ammattitaitovaatimuksista tai osaamistavoitteista poikkeaminen

Ammattitaitovaatimukset

Opiskelija osaa

tehdä maanmuokkausta tai koneellista istutus- tai raivaustyötä

tehdä käyttämiensä koneiden päivittäiset huoltotoimet, täytöt ja tarkastukset huolehtia työturvallisuudesta, terveydestä, ergonomiasta ja ympäristönhoidosta.

Ammattitaitovaatimukset poikkeamista koskevan päätöksen jälkeen Opiskelija osaa

tehdä maanmuokkausta tai koneellista istutus- tai raivaustyötä (poikettu, ei arviointia) tehdä käyttämiensä koneiden päivittäiset huoltotoimet, täytöt ja tarkastukset

huolehtia työturvallisuudesta, terveydestä, ergonomiasta ja ympäristönhoidosta.

(33)

Ammattitaitovaatimuksista tai osaamistavoitteista poikkeaminen – HOKSn tietosisältö

Kuvitteellinen esimerkki

Suoritettavan tutkinnon osan nimi (koodi) Luonto- ja ympäristöalalla toimiminen (103932)

Suoritettavan tutkinnon osan ammattitaitovaatimus (koodi), josta on poikettu eli jota opiskelija ei suorita

käyttää tarvittavia koneita ja välineitä (koodi)

08/03/2023 Opetushallitus 33

(34)

Poikkeamisen merkitseminen todistukseen

• Tutkintotodistus voidaan antaa myös, jos tutkinnon perusteiden mukaisista ammattitaitovaatimuksista tai osaamistavoitteista on poikettu. Todistukseen tulee merkintä poikkeamisesta.

• Koulutuksen järjestäjä ei kuitenkaan saa antaa tutkintotodistusta tai todistusta suoritetuista tutkinnon osista, jos opiskelija ei ole saavuttanut keskeisiä

tutkinnon osan tai osienammattitaitovaatimuksia tai osaamistavoitteita.

• Tällöin koulutuksen järjestäjä antaa opiskelijalle todistuksen osaamisesta.

• Koulutuksen järjestäjä päättää sen, mikä on keskeistä osaamista kussakin

tutkinnon osassa.

(35)

Arviointituloksia osaamisen arvioinnin mukauttamisesta ja ammattitaitovaatimuksista ja osaamistavoitteista

poikkeamisesta, Karvi 2021

• Tehdään kokonaisuudessaan vähän

• Painottuvat yhteisiin tutkinnon osiin

• Käytännöt ovat selkeämpiä yhteisissä tutkinnon osissa

• Valtakunnallisia ohjeita tulee tarkentaa

• Järjestäjätasolla prosessia tulee kehittää, ohjeita selkiyttää ja käytäntöjä yhtenäistää eri tutkinnoissa

08/03/2023 Opetushallitus 35

(36)

Esityksen lähteet ja linkit

• Laki ammatillisesta koulutuksesta

• Laki ammatillisen koulutuksen rahoituksesta

• Oppivelvollisuuslaki

• Erityinen tuki voimavaraksi, Karvi 2021

• Erityinen tuki ammatillisessa koulutuksessa, OPH

• HOKSn tietosisältö ja käsitteistö, OKM

• Ammatillisen koulutuksen vaativan erityisen tuen kehittämisryhmän ehdotukset, OKM

• Suomen koulutusjärjestelmä, OKM

• Ohje todistuksiin ja niiden liitteisiin merkittävistä tiedoista ammatillisessa koulutuksessa, OPH

(37)

Kiitos!

Viittaukset

LIITTYVÄT TIEDOSTOT

Säädösmuutosten ja perustutkinnon perusteiden toimeenpanossa keskeistä on se, että ammattitaitovaatimukset eli työelämässä vaadittava osaaminen sekä yh- teisten tutkinnon

Miten aikuisten erityisen tuen tarve ja erityinen tuki näkyvät ammatillisen aikuiskoulutuksen ja elinikäisen oppimisen historiassa.. Miten aikuisten erityisen tuen tarve

Ottaen lisäksi huomioon alueellisen (maakunnat), kuntakohtaisen (mm. suuret kaupungit) ja oppilaitoskohtaisen suurenkin vaihtelun erityisen tuen piirissä olevien lasten

Lisäksi pohdin, millaisia ovat aikuisten maahanmuuttajien oppimisvaikeudet, mitä on ja mitä pitäisi olla heille suunnattu erityinen tuki ja miten tukea tulisi kehittää niin,

On kuitenkin mahdollista, että vaativaa erityistä tukea tar- vitsevien opiskelijoiden kohdalla opetushenkilökunnan suhtautuminen niihin oppiaineen sisältöihin, jotka eivät

Pro gradu -tutkielmani tavoitteena oli uuden Aikuisten maahanmuuttajien luku- ja kirjoitustaidon koulutuksen opetussuunnnitelman perusteiden, oppimateriaalien ja koulutuspolkujen

Pedagogisia asiakirjoja pidetään myös melko tärkeinä, koska vain 37,5 prosenttia vastaajista oli jokseenkin samaa mieltä siitä, että vain yksi asiakirja riittäisi oppilaan

Jos ammatillisessa koulutuksessa korostetaan työelämän osaamistarpeita, ja opetuksen tavoitteena on tutkinnon suorittamiseen vaadittava rutiininomainen osaaminen,