• Ei tuloksia

Trombe-seinän hyödyntäminen passiivisena lämmitysjärjestelmänä rakennuksissa

N/A
N/A
Info

Lataa

Protected

Academic year: 2023

Jaa "Trombe-seinän hyödyntäminen passiivisena lämmitysjärjestelmänä rakennuksissa"

Copied!
27
0
0
Näytä lisää ( sivua)

Kokoteksti

(1)

LAPPEENRANNAN-LAHDEN TEKNILLINEN YLIOPISTO LUT School of Energy Systems

Energiatekniikka

Energiatekniikan kandidaatintyö

TROMBE-SEINÄN HYÖDYNTÄMINEN PASSIIVISENA LÄMMITYSJÄRJESTELMÄNÄ RAKENNUKSISSA

Espoossa 5.11.2021

Victor Agbomeirele Ente DI 7

(2)

TIIVISTELMÄ

Lappeenrannan-Lahden teknillinen yliopisto LUT School of Energy Systems

Energiatekniikka

Victor Agbomeirele

Trombe-seinän hyödyntäminen passiivisena lämmitysjärjestelmänä rakennuksissa Kandidaatintyö 2021

Tarkastaja: Tekniikan tohtori Markku Nikku Ohjaaja: Tekniikan tohtori Markku Nikku

27 sivua, 7 kuvaa

Hakusanat: Trombe-seinä, lämmitys

Kandidaatintyössä on tutkittu Trombe-seinän ominaisuuksia passiivisena lämmöntuottojärjestelmänä silmällä pitäen Suomen ilmasto-olosuhteita. Trombe-seinästä tekee varteenotettavan tutkimuskohteen rakennusten energiatehokkuuden parantamiseksi sille ominainen yksinkertainen toimintaperiaate sekä lähes olemattomat käyttökustannukset.

Työ on tehty valmiiden kirjallisten raporttien ja tutkimusten pohjalta. Työssä käydään läpi eri Trombe-seinä tyyppejä ja niiden perusominaisuuksia. Tämän lisäksi työssä tarkastellaan Trombe-seinän yksittäisten komponenttien toimintaa ja vaikutusta huonetilan lämmitykseen sekä viilennykseen. Trombe-seinän avulla voidaan parhaimmillaan saada jopa 30 % säästöjä lämmitysenergian kustannuksista. Tämän teknologian teollisen mittakaavan hyödyntäminen vaatii kuitenkin vielä tarkempaa tutkimusta.

(3)

SISÄLLYS

TIIVISTELMÄ

SISÄLLYSLUETTELO SYMBOLILUETTELO

1 JOHDANTO ... 5

2 Passiiviset Energiantuotantomenetelmät ... 6

2.1 Orientaatio ja sommittelu ... 6

2.2 Lämpömassat ... 8

3 Trombe-seinä ... 9

3.1 Trombe-seinän modifikaatiot ...10

3.1.1 Klassinen Trombe-seinä ...10

3.1.2 Komposiittitrombe-seinä ...11

3.2 Trombe-seinän optimointi ...13

3.2.1 Lasitus ...13

3.2.2 Ilmarako ja tuuletuskanavat ...13

3.2.3 Trombe-seinän eristys ...15

3.2.4 Aurinkosähköpaneelit ...16

3.2.5 Tasavirtatuuletin ...18

3.2.6 Lämpövarasto...19

3.2.7 Varjostimet ja kaihtimet ...20

3.3 Trombe-seinän haasteet ...22

4 YHTEENVETO ...24

LÄHTEET ...25

(4)

SYMBOLILUETTELO

Lyhenteet

EU European union, Euroopan unioni PV Photovoltaic, Valosähköinen

PVGIS Photovoltaic Geographical Information System, Auringonsäteilyn maantieteellinen informaatio systeemi

PCM Phase Change Material, faasimuutosmateriaali

(5)

1 JOHDANTO

Elintason nousun ja ihmispopulaation kasvun myötä energian tarve tulee myös kasvamaan lähivuosikymmeninä huomattavasti. Yhä suurempi määrä ihmisiä vaatii aina vain korkeatasoisempia palveluja, tapoja liikkua ja asua. Tämän infrastruktuurin pohjalle tarvitaan sähkö- ja lämmitysenergiaa, jotta ihmisen perustarpeet saadaan tyydytetyksi. Energiantarpeen tyydyttämiseen käytetään kaikkia mahdollisia energian muotoja, etenkin fossiilisia polttoaineita, joiden hyödyntämisestä aiheutuvat kasvihuonekaasupäästöt ruokkivat ilmastonmuutosta. Suurin osa rakennusten rakennusten vaatimasta energiasta kuluu lämmitykseen, ilmastointiin ja asumisolosuhteiden säätämiseen sopivaksi ihmiselle. (Koynbaba et al. 2012, 111.)

Energiankulutuksen pienentämiseksi tutkijat ovat viime vuosikymmeninä kiinnittäneet paljon huomiota passiivisiin energiantuotantomenetelmiin. Passiivisilla energiantuotantomenetelmillä tarkoitetaan rakennuksen lähiympäristöstä saatavaa hyötyenergiaa esimerkiksi lämmitykseen tai ilmastointiin, mikä ei vaadi polttoainetta tai sähköä. Yksi näistä passiivista menetelmistä on Trombe-seinä.

Trombe-seinä perusperiaatteeltaan hyvinkin yksinkertainen systeemi, mikä käyttää suoraa auringon säteilyä sisäilman lämmitysenergian tuottoon. Valoisaan aikaan, lasin takana oleva massiiviseinä varaa ensin auringon energiaa, mikä varastoituu seinään lämpönä. Tietyn ajan jälkeen seinään varastoitunut lämpö hiljalleen vapautuu lämmittäen rakennuksen sisäilmaa.

Trombe-seinä systeemi ei siis tarvitse lämmöntuottamiseen muita energialähteitä, kuin auringon, minkä seurauksena Trombe-seinän avulla voidaan tuoda huomattaviakin säästöjä rakennuksen primäärienergiantarpeeseen.

Tässä tutkielmassa tarkastellaan muutamia eri Trombe-seinä konfiguraatioita ja niiden toimintaa sekä tämän teknologian haasteita. Tämän lisäksi tutkitaan Trombe-seinälle ominaisten komponenttien vaikutuksia lämmöntuottoon ottamalla myös huomioon niiden vaikutukset Suomen ilmasto-olosuhteissa.

(6)

2 PASSIIVISET ENERGIANTUOTANTOMENETELMÄT

Passiiviset energiantuotantomenetelmät tuottavat halutun hyötyenergian nimensä mukaisesti passiivisesti, mikä tarkoittaa, että nämä menetelmät hyödyntävät vain rakennuspaikan läheisyydestä luonnollisesti esiintyviä energianlähteitä. Lämpöpatterit, ilmalämpöpumput ja rakennuksen öljylämmitys ovat esimerkkejä aktiivisista lämmöntuotantomenetelmistä, mitkä vaativat toimiakseen joko polttoainetta tai sähkövirtaa. Passiivisia menetelmiä taas ovat aurinkokeräimet, aurinkosähköpaneelit, varjostimet ja lämpömassat. Näillä passiivisilla teknologioilla vaikutetaan olennaisesti siihen, kuinka paljon energiaa lämmitykseen tai viilennykseen rakennuksessa kuluu. Muita passiivisia menetelmiä, mitkä vaikuttavat rakennuksen energiankulutukseen on tarkka rakennuspaikan valinta sekä hyvä rakennuksen huoneistojen sommittelu ja suunnittelu.

Rakennusta, joka pystyy pitämään huoneistojen lämpötilat ja ilman ihmiselle miellyttävänä, on kuitenkin vaikea toteuttaa pelkillä passiivisilla energiantuotantomenetelmillä (Nieminen et al.

2019, 14). Varsinkin Suomen-ilmastossa, missä nimenomaan huoneiston lämmitys on keskeinen haaste, pelkillä Trombe-seinä systeemeillä ja muutamalla aurinkokeräimellä on hyvin hankala pitää rakennuksen sisäilma asuttavana ympäri vuoden. Tästä syystä passiivisia ja aktiivisia menetelmiä tulisi yhdistellä niin, että asumismukavuus on taattu pitäen energiankulutus minimissä.

2.1 Orientaatio ja sommittelu

Rakennuksen orientaatio on tärkeä osa rakennuksen suunnittelun alkuvaiheissa, mikäli passiivisia energiantuotantomenetelmiä halutaan hyödyntää. Orientaatiolla ja sommittelulla tarkoitetaan rakenteiden suuntausta sekä muotoa rakennuspaikalla. Käytännössä siis orientaatiolla keskitytään siihen, miten päin talo tontille sijoitetaan, jotta lähiympäristön uusiutuvia luonnonvaroja voidaan hyödyntää tehokkaimmin. Orientaation ja sommittelun avulla vaikutetaan esimerkiksi auringosta saatuun luonnollisen valon tai lämmön määrään päivän aikana ja siihen, kuinka hyvässä tuulensuojassa rakennus tulee olemaan. (Jadhav 2016, 27.)

(7)

Perusperiaatteen mukaan talo kannattaa sijoittaa tontille siten, että sen pitkät sivut osoittavat suurimmilta osin päiväntasaajan suuntaan eli Suomessa etelän suuntaan. Kuvassa 1 havainnollistaa mistä kulmasta aurinko paistaa päivän aikana kesällä ja talvella. Suomessa Trombe-seinä tulisi siis sijoittaa rakennuksen eteläiseen seinustaan, jotta päivän aikana saatava auringon säteily saataisiin maksimoitua. Suomen leveysasteilla aurinko paistaa hyvin matalasta asennosta, varsinkin talvella ja näin etelään suunnatuista ikkunoista valvo tulvii sisään koko valoisan ajan, kun taas pohjoiseen suunnatut pysyvät varjossa. (Altan et al. 2016, 211.)

Rakennukseen kohdistuvilla ilmavirtauksilla on viilentävä vaikutus rakennukseen ja kovat tuulet vahvistavat rakennukseen kohdistuvaa lämmönsiirtoa. Kylmemmissä ilmastoissa, kuten Suomen ilmastossa, kovat tuuliolosuhteet näin lisäävät rakennuksen lämpöhäviöitä.

Kuumemmissa ilmastoissa kovia luonnollisia ilmavirtoja voidaan taas hyödyntää viilentävänä tekijänä, mikä vuorostaan säästää koneellisista viilennyskustannuksista.

Rakennuksen ympäristö, kasvillisuus, maanpinnan muodot sekä muut ympäröivät rakennukset vaikuttavat kaikki siihen, millaiset tuuli- ja valo-olosuhteet itse rakennukseen vaikuttavat. Puut toimivat luonnollisina varjostimina ja kesäisin voivat estää liiallisen auringonsäteilyn kohdistuvan ikkunoihin. Mäkisessä maastossa rakennus kannattaa sijoittaa mieluummin mäen juurelle kuin sen huipulle, jotta se olisi mahdollisimman hyvässä tuulensuojassa. (Altan et al.

2016, 214.)

Muita perusperiaatteita huonetiloja pohjapiirrosta sommiteltaessa on sijoittaa lämpimät tilat, kuten keittiö, sauna ja takka, talon keskiosaan ja muut huoneet niiden ympärille. Näin

Kuva 1. Auringon liikerata eri vuodenaikoina (Lähde: Jadhav 2016, 27).

(8)

esimerkiksi keittiössä syntyvä hukkalämpö leviää, ensin huoneiston rakennuksen muhin tiloihin ennen kuin se johtuu ulkoseinärakenteista ulos. (Motiva, 2018.)

2.2 Lämpömassat

Lämpömassa on halpa ja yksinkertainen keino vähentää rakennuksen lämmitysenergian kulutusta. Eri materiaalien ominaislämpökapasiteetteja voidaan hyödyntää lämmityksen tehostamiseksi. Korkean ominaislämpökapasiteettien omaavat materiaalit varaavat päivän aikana auringosta saatua säteilyenergiaa ja vapauttavat sitä hiljalleen yön aikana takaisin sisätiloihin.

Sisätilojen katto-, lattia- ja seinärakenteissa voidaan käyttää lämpöenergiaa hyvin varastoivia materiaaleja (Altan et al. 2016, 213). Tiili, kivi, betoni ja maa-aines omaavat korkean ominaislämpökapasiteetin eivätkä ole uutta ja vierasta teknologiaa talonrakennuksessa.

Yksinkertaisimmillaan lämpömassan voi integroida rakennukseen, rakentamalla seinän tai lattian osan niin, että siihen kohdistuu ikkunasta mahdollisimman paljon auringon valoa päivän aikana.

(9)

3 TROMBE-SEINÄ

Trombe-seiniä on tutkittu viimevuosikymmeninä paljon potentiaalisena passiivisena lämitysteknologiana rakennuksissa, mikä käyttää hyödykseen suoraa auringonsäteilyä ja lämpömassan suurta ominaislämpökapasiteettia lämpöenergian tuottoon. Konseptin on alun perin patentoinut amerikkalainen insinööri E.S Morse vuonna 1881 (Saadatian et al. 2012 s.

6341). Myöhemmin sitä on kehittänyt ja tuonut suuremman yleisön tietoon ranskalaiset insinöörit, Félix Trombe ja Jacques Michel vuonna 1957, keiden mukaan kyseinen teknologia on myös saanut nimensä (Delgado et al. 2019, 45). Trombe-seinästä tekee mielenkiintoisen tutkimuskohteen sen matalat investointi- ja käyttökustannukset sekä yksinkertainen geometria (He et al. 2015, 1).

Peruskonseptissa lämpömassa on asetettu pienen etäisyyden päähän suojalasin tai ikkunan taakse. Suojalasi päästää auringon säteet läpi osuen lämpömassan pintaan ja säteilyenegia varastoituu lämpöenergiana ja samalla lasi estää lämmön vapautumisen takaisin ulkoilmaan kuvan 2 mukaisesti. Lämpömassa varaa energiaa päivän aikana aurinko paistaessa ja yöllä tai pilvisellä säällä vapauttaa lämmön hiljalleen rakennuksen sisäilmaan.

Kuva 2. Rakennuksissa käytettävän Trombe-seinän peruskonsepti (Wu et al. 2019, 2).

(10)

3.1 Trombe-seinän modifikaatiot

1960-luvun peruskonseptia Trombe-seinästä on kehitetty vuosien saatossa paljon eteenpäin ja on tutkittu monia erilaisia tapoja tehostaa lämmönvarastointia, lämmönsiirtoa ja eristystä.

Trombe-seinän lämmöntuoton periaatteet ovat kuitenkin pysyneet lähes samoina seinätyypistä riippumatta. Nykyteknologian kehityksen myötä uudet innovaatiot, kuten esimerkiksi aurinkosähköpaneelien hyödyntäminen, ilmankierron lisääminen ja tehostaminen sekä erilaisten materiaalien käyttö lämpömassana, mahdollistavat saman seinäpinta-alan tehokkaamman käytön. Trombe-seinästä saatu hyöty riippuu myös suuresti alueen vallitsevista sääolosuhteista.

Koska lämpöseinän ominaisuuksia on tutkittu ja uusia menetelmiä löydetty, voidaan lämpöseinäsysteemin toimintaa paremmin mukauttaa haluttuun ympäristöön.

3.1.1 Klassinen Trombe-seinä

Klassinen trombe-seinä on yksinkertainen konfiguraatio, missä on suojalasi ja ilmarako, mikä eristää itse lämpömassan ulkoilmasta. Trombe-seinät toimivat samalla periaatteella, kuin mikä tahansa lämpömassa, mikä varastoi auringon säteilyn energiaa lämpönä.

Klassinen trombe-seinä koostuu kolmesta peruskomponentista:

• Eriste- tai suojalasi

• Lämpövarasto

• ilmarako

Eriste- tai suojalasin tarkoitus on päästää läpi auringonsäteilyä, mikä lämmittää lämpövarastoa.

Lasi on tyypillisesti 1 tai 2 kerroksinen, mikä valitaan riippuen vallitsevista ilmasto-olosuhteista.

Tyypillisesti kylmemmissä ilmastoissa suositaan paremmin eristäviä monikerroksista lasitusta, jotta lämpö ei pääse karkaamaan lasin kautta niin helposti ulos (Gan 1997, 42). Lasiin voidaan myös asentaa säädettävä tuuletuskanava ulkoilmaan, minkä avulla koko lämpöseinärakenteen lämmitystehoa voidaan säädellä (Kuva 3).

Lämpövaraston tarkoitus on absorboida lasin läpi päästämä auringonsäteily ja säilyttää valosta saatu energia lämpönä sen rakenteessa. Ulkolasin ja lämpömassan väliin jätetään tyypillisesti noin 10 - 35 cm leveä ilmarako. Ilmaraon ilma toimii lisäeristeenä lämpömassan ja ulkoilman

(11)

välillä. Lämpömassan pinta päällystetään tyypillisesti hyvin auringonsäteilyä absorboivalla materiaalilla tai tummalla mattapintaisella maalilla, jotta mahdollisimman paljon auringon säteilystä saataisiin absorpoitua lämmöksi lämpövarastoon. Kuvassa 3 näkyy klassisen Trombe- seinä avoimella ja suljetulla ilmaraolla. Kun huoneilman lämpötila laskee alle trombe-seinän lämpötilan, vapautuu lämpömassaan sitoutunut lämpö hiljalleen sisätiloihin. Klassisessa Trombe-seinässä lämpövarastona toimii mikä tahansa suuren ominaislämpökapasiteetin omaava seinämateriaali, kuten yleisesti käytetyt betoni, kivi ja tiili (Szyszka et al. 2017, 1).

Kuva 3. Klassinen Trombe-seiniä ilman ilmastointia ja ilmastoinnin kanssa. 1) Lämpövarasto 2) lasitus 3) ilmakanava sisään 4) Säädettävä suljin 5) ilmakanava ulos 6) Säädettävä suljin (Lähde: Szyszka et al 2017, s.3 ja 4).

3.1.2 Komposiittitrombe-seinä

Komposiittitrombe-seinä, tai Trombe-Michel-seinä, toimii pitkälti samalla periaatteella kuin klassinen trombe-seinä. Tällä konfiguraatiolla pyritään ratkaisemaan klassisen trombe-seinän ongelmia, mitkä ovat lämpöhäviöt kylmällä säällä, sekä liiallisen lämmön kertyminen lämpiminä kausina (Saadatian et al. 2012, 6344). Tämä seinän komponentit ovat ulkoa sisällepäin seuraavat:

• Lasitus

• Ilmarako

• Lämpövarasto

• Ilmakanava

(12)

• Eristetty sisäseinä

Tässä Trombe-seinätyypissä auringonsäteet lämmittävät massiiviseinän pintaa ja varastoituu lämpöenergiana. Auringon säteilemä energia siirtyy johtumisen avulla massiiviseinästä sisäpuolen ilmakanavaan, mistä lämpö siirtyy luonnolisen konvektion avulla ilmakanvan ilmaan aiheuttaen lämpökierron. Näin lämmennyt ilma pääsee kiertämään eristetyn seinän yläraosta sisäilmaan ja alaraosta viilennyt ilma takaisin ilmakanavaan. Massiiviseinään kertynyttä lämpöä siirtyy myös säteilemällä eristettyyn seinään, mistä lämpö taas siirtyy vapaan konvektion avulla ilmakanavan ilmaan. Eristetyn seinän läpi siirtyy myös lämpöä, mikä on n. 10%:n luokkaa seinäkonfiguraation kokonaislämpövirrasta, riippuen eristyksen paksuudesta ja materiaalista (Zalewski et al. 1996, 9).

Komposiittitrombe-seinässä eristetty seinäpaneeli massiiviseinän lisäksi pienentää huomattavasti aiheutuvia lämpöhäviöitä, tavalliseen klassiseen trombe-seinään verrattuna.

Tämän lisäksi, komposiittitrombe-seinässä lämmön siirtyminen lämpövarastosta sisäilmaan hidastuu, ja lämmittää huonetta pidempään pilvisellä säällä tai yöllä. Tästä syystä komposiittikonfiguraatio soveltuu paremmin kylmiin ilmasto-olosuhteisiin (Saadatian et al.

2012, 6344). Kuvassa 4 havainnollistettu komposiittitrombe-seinän toiminta ja komponentit.

Kuva 4. Trombe-seinä Komposiittikonfiguraatiolla. Eristyskerros erikseen seinän takana ja seinän ulkopinnassa.

1) lasitus 2) lämpövarasto 3) ilmakanava sisään 4) ilmakanava ulos 5) eristekerros (Lähde: Szyszka et al. 2017, 4).

(13)

3.2 Trombe-seinän optimointi

3.2.1 Lasitus

Lasituksen osalta trombe-seinän tehokkuuteen vaikuttaa olennaisesti kerrospaksuus, kerroksien lukumäärä ja lasimateriaali. Valittu materiaali ja lasikerrosten lukumäärä vaikuttavat kuinka paljon ne absorboivat tai päästävät läpi auringon säteilyä (Ahmed et al. 2019, 5). Mitä vähemmän lasikerroksia on, sitä paremmin auringonsäteet saavuttavat trombe-seinän pinnan ja sitä enemmän lämpömassaan varastoituu lämpöä.

Toisaalta monikerroksinen suojalasi eristää paremmin, ja kylmällä säällä estää tehokkaammin lämmön karkaamista lasin kautta ulos. Käytännössä Suomen ilmasto-olosuhteissa suojalasin lämmöneristystä parantamalla, käyttämällä vähintään kaksi kerroksista lasia, parantaa trombe- seinän kokonaislämmityshyötysuhdetta. Tällöin itse lämpöseinää ei tarvitsisi eristää niin paljon, mikä puolestaan lisää johtumalla siirtyvää lämmön määrää. (Gan, 1997, 42.)

3.2.2 Ilmarako ja tuuletuskanavat

Trombe-seinäsysteemeissä ilmarako voi olla suljettu tai avoin. Suljetussa ilmaraossa sananmukaisesti ilma on suljettuna, yleensä lasituksen ja seinän välissä ja toimii pelkkänä eristekerroksena. Avoimessa taas ilma kiertää, seinän, lasituksen tai kummankin ylä ja alareunoihin asennettujen tuuletuskanavien kautta. Se, miten ilma kiertää Trombe-seinä systeemin läpi määrittää pitkälti sen, miten lämpö siirtyy sisäilmaan. Mikäli lämmönsiirto halutaan toteuttaa konvektiivisen ilmankierron avulla, seinän ylä ja alareunoihin tulee asentaa yksi tai useampi tuuletuskanava. Kanavien kautta ilmaraossa oleva ilma pääsee kiertämään, lämmennyt ilma yläkanavasta sisätiloihin ja viilennyt ilma takaisin ilmarakoon alareunan kanavasta.

Lasituksen ja Lämpömassan välissä ilmaraolle on varattu tavallisesti n. 10 cm. On laskettu Trombe-seiniä tutkiettaessa, että kahden vierekkäisen pystysuoran seinän etäisyys tulisi olla suurempi kuin 4.7 cm. Tällöin luonnollisessa konvektiossa vältytään ilmavirran kulkua haittaavilta tukkiutumisefekteiltä. (Koyanbaba et al. 2012, 111.)

Lämpöseinään rakennettavilla tuuletuskanavilla on tutkittu olevan optimaaliset dimensiot.

Tuuletuskanavan suuaukon pinta-ala suhteessa poikkileikkauksen pinta-alaan tulisi olla

(14)

korkeintaan 0.5 - 0.7. Suuremmilla suhdeluvuilla kuin 0.7 ilman mukana siirtynyt lämpö pysyy vakiona. Vaikka ilman massavirta kasvaa tuuletuskanavan koon mukaan, ilman mukana siirtyvä lämpö ei kuitenkaan kasva samassa suhteessa. Tuuletuskanavien suurentaminen vaikuttaa myös olennaisesti siihen, kuinka hyvin seinärakenne pystyy kannattelemaan omaa painoaan.

Suhdeluvultaan alle 0.5 taas pienentää huomattavasti ilmavirran mukana siirtyvän lämmön määrää, joten tutkimuksessa ehdotettu suhdelukuväli vaikuttaa oikeutetulta. (Ahmed et. al.

2019, 7.)

Tuuletuskanavat tulisi valmistaa erikseen suljettaviksi, millä voidaan lisätä Trombe-seinän säädettävyyttä ja varmistaa lämpöseinän tehokas käyttö eri sääolosuhteissa. Kun massiiviseinän lämpötila alittaa huoneiston sisäilman lämpötilan, on lämpökierrolle vaarana muuttua käänteiseksi. Tässä tapauksessa lämmin ilma alkaa kiertämään lämpöseinän yläraosta ilmakanavaan, mitä kautta lämpö siirtyy viilentyneeseen massiiviseinään ja sitä kautta takaisin ulkoilmaan. Käänteinen ilmankierto on helppo estää asentamalla tuuletuskanaviin sulkimet.

Yksinkertaisimmillaan suljin voi olla muovikalvo, mikä pysyy automaattisesti auki asennossa, niin kauan kuin lämpökierto on halutun suuntainen. Siinä tapauksessa, kun lämpökierto muuttuu käänteiseksi massiiviseinän viilennettyä riittävästi, muovikalvo painautuu automaattisesti alailmaraon suuaukkoa vasten sulkien sen ilmakierron suunnanvaihdon johdosta. Ilmarakoihin voidaan myös asentaa sähköistetyty sulkimet, minkä avulla lämpökiertoa on helpompi säätää haluttuun aikaan (Zalewski et al. 1996, 3).

Lasituksen ylä- ja alareunoihin voidaan myös asentaa tuuletuskanavia. Mikäli lämpövarastoon sekä lasitukseen on molempiin asennettu tuuletuskanavat, voidaan niitä avata ja sulkea eri yhdistelmin (kuva 5), jotta saadaan aikaan haluttu ilmankierto, aina vallitsevan ilmantilan mukaan. Lämmityskautena lasituksen tuuletuskanavat on hyvä pitää kiinni ja lämpöseinän kanavat auki vain silloin kun aurinko paistaa. Viilennyskautena taas voidaan käyttää kahta eri konfiguraatiota: Pitää lasituksen kanavat auki ja lämpöseinän kanavat suljettuna eli ulkokiertoa tai käyttää ns. ristikiertoa, missä lämpöseinän alatuuletuskanava ja lasituksen yläkanava ovat auki. Tällä tavoin lasituksen ja lämpöseinän välisen ilmaraon lämmennyt ilma pääsee lasituksen

(15)

tuuletuskanavasta ulos, eikä pääse takaisin sisäilmaan tuoden turhaan lisälämpöä sisätiloihin.

(Hong et al. 2019 456-457.)

Hong et. al. (2019) simuloivat tutkielmassaan Trombe-seinän viilennyskykyä Kiinassa lämpiminä kausina ja vertasivat myös ulkokierron ja ristikierron tehokkuutta. Simulaatioiden mukaan tuuletuskanavien ristikiertoasetuksella Trombe-seinän viilennystehontarve on n. 30 – 50 % pienempi ulkokiertoon verrattuna. Ristivirtauksessa lämpöseinän aikaansaama konvektiivinen ilmavirta edesauttaa huoneilman luonnollista ilmankiertoa ja poistaa lämmennyttä ilmaa sisätiloista.

3.2.3 Trombe-seinän eristys

Trombe-seinän eristäminen on tärkeää ottaa huomioon, kun mietitään millaiset olosuhteet siihen vaikuttavat, oli kyse kuumasta tai kylmästä ilmastosta. Hyvällä eristyksellä voidaan minimoida seinän kautta aiheutuvia lämpöhäviöitä tai samanaikaisesti estää lämpimillä kausilla liian lämmön pääseminen sisätiloihin. Lämpömassan paksuus vaikuttaa olennaisesti sen kykyyn eristää lämpöä. Mitä pidemmän matkan lämpöenergia joutuu kulkemaan, sitä suurempi tulee olemaan seinän ulko ja sisäpinnan välinen lämpötilaero. Jotta kuitenkin vältytään liian raskaiden seinärakenteilta ja suurilta rakennuskustannuksilta, olisi hyvä käyttää hyvin lämpöä eristävää materiaalikerrosta Trombe-seinien yhteydessä.

Trombe-seinän sisätilan puolen eristäminen vaikuttaa suoraan seinän ulkopinnan maksimilämpötilaan. Trombe-seinän paksuuden lisääminen nostaa rakenteen termistä

Kuva 5. Trombe-seinän tuuletuksen ilmankiertotyyppejä. a) normaali b) ulkokierto c) ristikierto. (Lähde: Hong et al.

2019, 453)

(16)

resistanssia, eli kykyä vastustaa lämmön siirtymistä ja näin nostaa ulkopinnan lämpötilaa. (Gan 1997, s.42). Suurempi ulkopinnan lämpötila nostaa vastaavasti ilman tilavuusvirtaa ilmakanavassa, johtuen lämpötilaeron nostovoimasta, mikä taas lisää lämpimän ilman virtaamaa sisätiloihin. Eristetyllä seinällä lämmön siirtyminen sisäilmaan tapahtuu lähes täysin konvektiivisen ilmavirran mukana.

Ilman trombe-seinän sisäpinnan eristystä, lämmönsiirtyminen johtumalla on tehokkaampaa, kuin täysin eristetyllä seinällä. Siitä huolimatta, Suomen ilmastossa kylminä kausina ja öisin, eristämätön seinä voi aiheuttaa suurempia lämpöhäviöitä ja ilmastoidussa seinäsysteemissä voi aikaansaada käänteistä ilmankiertoa. Lämpöhäviöiden minimoimiseksi kylminä kausina, optimaalisin ratkaisu olisi tehdä suojalasista mahdollisimman lämpöeristävä, jotta itse lämpöseinää ei tarvitsisi erikseen eristää, mikä heikentää sen lämmönsiirtotehokkuutta.

Isossa-Britanniassa tehdyn tutkimuksen mukaan eristämätön lämpöseinä kylmissä ilmasto- olosuhteissa ei kuitenkaan ole käytännöllinen vaihtoehto. Kaikkein parhaimpiin tuloksiin päästään komposiittitrombe-seinällä, missä ilmankierto tapahtuu massiiviseinän ja erillisen eristekerroksen välissä. Tällöin saadaan pidettyä Trombe-seinän lämmönsiirtoteho, mutta samalla pidettyä riittävää eristystasoa sisäilman mukavuuden takaamiseksi. (Gan 1997, 42.) 3.2.4 Aurinkosähköpaneelit

Seinän tai lasituksen pintaan voidaan myös asentaa aurinkosähköpaneeleita, millä voidaan tehokkaasti yhdistää sähköntuotto ja trombe-seinälle ominainen lämmöntuotto.

Konfiguraatioita, missä yhdistetään passiivinen lämmöntuotto ja aurinkosähköpaneelien sähköntuottoon, kutsutaan hybridisysteemeiksi. Hybriditrombe-seinillä voidaan siis lisätä hyötysuhdetta lämpimillä kausilla, kun huoneiston lämmitykseen ei tarvita niin paljoa energiaa kuin talvella ja auringon säteilyä voidaan vielä hyödyntää sähköntuottoon.

Aurinkosähköpaneelit ovat tutkimusten mukaan lisänneet huomattavasti Trombe-seinän käyttöastetta tuottamalla samalla sähköenergiaa. Tämän lisäksi, aurinkosähköpaneelien näkyminen seinäelementissä, mustaan lasin takana olevan lämpöseinään verrattuna mielletään myös tekevän seinästä esteettisemmän (Wu et al. 2019, 2). Kuvassa 6 Koynababa et al. (2012) vertasivat PV-Trombe seinän ja tavanomaisten Trombe-seinien tehokkuutta. Siinä näkyy hyvin, miltä systeemi todellisuudessa voi näyttää.

(17)

Aurinkosähköpaneelin pinnan lämpenemisestä aiheutuva luonnollinen konvektio ja siitä seuraava ylöspäin suuntautuva ilmavirtaus vie lämpöä pois paneelin pinnalta huoneistoon, toisin sanoen viilentää aurinkopaneelin pintaa. Konvektiovirtauksen viilentävä vaikutus parantaa aurinkosähköpaneelin hyötysuhdetta (Wu et al. 2019, 2). Ilmaraossa olevan ilman tilavuusvirtaa voidaan lisätä entuudestaan asentamalla tuulettimia, mikä taas tehostaa aurinkopaneelien viilennystä. Tuulettimiin kuluva energia täytyisi kuitenkin ottaa huomioon, kun mietitään systeemin kokonaishyötysuhdetta. Aurinkosähköpaneelien asentaminen ilmastoidun Trombe- seinän lasituksen pintaan tekee kennoista tehokkaampia juuri lämpömassan ja lasituksen välisen konvektiivisen ilmavirtauksen ansioista.

Parhaimpaan sähköntuottohyötysuhteeseen päästään, kun kyseisessä hybriditrombe-seinässä aurinkokennot asennetaan lasituksen pintaan, verrattuna suoraan lämpömassan pintaan asennettaviin kennoihin. Näin ollen kennot eivät ole suoraan kosketuksissa lämpömassan pintaan ja pysyvät viileämpinä, mikä vaikuttaa suoraan kennojen tehokkuuteen. Konvektiivinen ilmavirta pääsee näin vapaasti liikkumaan kennojen ja lämpömassan välissä (Ahmed et al. 2019, 12).

Aurinkokennot asennettuna lämpömassan eteen, puolestaan estävät osaa auringon säteilystä saavuttamasta seinän pinnan. Hybridisysteemeillä on siis yleisesti heikompi lämmityshyötysuhde, kuin klassisella Trombe-seinällä. Aurinkosähköpaneelien käyttäminen

Kuva 6. Trombe-seinien vertaileva tutkimus. Keskimmäisessä ikkunalasin pinnassa aurinkosähköpaneeli (Lähde: Koynbaba et al. 2012, 112)

(18)

Trombe-seinissä voi pienentää lämmitystehoa jopa 17 %. Standardi tilassa (Auringon säteilyn intensiteetti: 1000 W/m2, ympäristönlämpötila: 25°C) pystysuoran aurinkokennon sähköntuottohyötysuhde voi olla jopa 14%, mikä kompensoi menetettyä lämpötehoa (Ahmed et al. 2019, 8). Suomessa hybridisysteemin aurinkosähköpaneeleilla tuskin päästään samoihin hyötysuhteisiin, sillä kesälläkin maksimi auringonsäteilyn intensiteetti on alle 800 W/m2 luokkaa (PVGIS, 2019). Käytännössä hybridisysteemeillä osa lämmitystehosta vaihdetaan sähkötehoksi.

3.2.5 Tasavirtatuuletin

Konvektiivisen virtauksen lisäämiseksi seinän Jie et al. (2006) tutkivat trombe-seinä konfiguraatiota, minkä ylemmän puoliseen ilmakanavaan on asennettu myös pieni tasavirta puhallin ja minkä ulkolasiin on sijoitettu aurinkosähköpaneeleita. Tarkoituksena oli selvittää pienen puhaltimen vaikutusta konfiguraation lämmön- sekä sähköntuottohyötysuhteeseen.

Suurentamalla ilmakanavan virtauksen määrää, voidaan viilentää aurinkokennojen pintaa tehokkaammin, minkä teoriassa pitäisi suurentaa niiden sähköntuottohyötysuhdetta.

Tutkielmassa vertailtiin simuloidun ja fyysisen huoneen lämpötiloja varustettuna edellä kuvatulla Trombe-seinä konfiguraatiolla, erikseen tasavirtapuhaltimella ja ilman.

Mittaukset suoritettiin Hefein kaupungissa Kiinassa, joulukuussa vuonna 2005. Tällöin ympäristön lämpötila pysyi -2 ja 8 °C:een välillä ja päivän auringonsäteilyn keskimääräinen intensiteetti oli noin 404.63 W/m2. EU Science Hubin Photovoltaic Geographical Information Systemin (PVGIS) mukaan, edellä mainitut ilmasto-olosuhteet vastaavat karkeasti lämpötilaltaan ja auringonsäteilyn intensiteetiltään Suomessa saatavia auringon säteilymääriä.

Tutkielman mukaan pienen tasavirtatuulettimen hyödyntäminen ilmakanavassa madalsi ulkolasiin asennetun aurinkokennojen lämpötilaa 1.28 °C:lla, ja nosti vertailuhuoneen keskimääräistä lämpötilaa 0.5 °C:lla. Tasavirtapuhallin sai virtansa erillisestä, katolle asennetusta 10W:n aurinkopaneelista. Laskelmien mukaan puhaltimella avustetulla Trombe- seinä konfiguraatiolla on potentiaalia hyötysuhteen nostamiseen, mutta tarkempia tutkimuksia olisi syytä tehdä lisää lukujen varmistamiseksi. (Jie et al. 2006, 3538.)

(19)

3.2.6 Lämpövarasto

Lämpövarasto, eli itse seinäkomponentti Trombe-seinässä, varastoi auringosta säteilyenergian tuntuvaksi entalpiaksi ja vapauttaa tätä lämpöenergiaa viiveellä huoneistoon, kun aurinko ei enää paista. Lämpövaraston materiaalin tulisi omata suuri ominaislämpökapasiteetti, jotta se pystyy varaamaan mahdollisimman paljon lämpöä valoisaan aikaan. Tyypillisesti lämpöseinämateriaaleina käytetään tiiltä, kiveä tai betonia. (Leang et al. 2020, 2)

Jotta mahdollisimman suuri osa säteilyenergiasta saataisiin muutettua lämpöenergiaksi, seinän tulisi pystyä absorboimaan auringon säteilyä tehokkaasti. Tämän takia lämpövaraston pinta perinteisessä Trombe-seinässä maalataan mattamustaksi tai muulla vastaavalla tummalla värillä. Seinän pintaan voidaan myös asentaa hyvin lämpöä johtava pinnoite, esimerkiksi ohut alumiini tai metalli paneeli, mikä myös olisi mahdollisimman vähän auringon valoa heijastava.

Tällä pyritään parantamaan seinän pinnan absorptiokerrointa, eli sitä kuinka hyvin pinta pystyy ottamaan vastaan säteilyä. Samaan halutaan minimoida pinnan kyky heijastaa tulevaa auringonsäteilyä, jotta säteilyenergiaa ei menisi hukkaan.

Tavanomaisten seinämateriaalien, tiili, kivi ja betoni, lisäksi viimevuosina on tutkittu faasimuutosmateriaalien (engl. Phase Change Material, PCM) käyttöä lämpövarastona Trombe- seinissä. Faasimuutosmateriaalit nimensä mukaan muuttavat faasiaan, kun materiaalin lämpötilan mukaan. Jokaisessa muutosprosessissa materiaali varastoi tai luovuttaa lämpöä ympäristöön. Faasimuutos-ominaisuutensa takia PCM:t pystyvät varastoimaan huomattavan paljon enemmän lämpöenergiaa, verrattuna tavanomaisiin seinämateriaaleihin. Tämän lisäksi faasimuutos on reversiibeli, eli olomuoto voi muuttua lämmön kohotessa esimerkiksi kiinteästä nesteeksi ja taas viiletessä takaisin nestemäisestä kiinteäksi. Muita faasimuutoksia ovat neste- kaasu muutos tai kiinteä-kiinteä muutos, mutta yleisimmin lämpövarasto applikaatioissa hyödynnetään kiinteä-neste muutosta. (Leang et al. 2020, 3).

Rakennuksissa tyypillisiä tutkittuja PCM tyyppejä ovat parafiinivahat, suolahydraatit sekä sulat suolat. Käytettävä PCM tyyppi tulisi valita käyttökohteen lämpötilaolosuhteiden mukaan, koska jokaisella eri materiaalilla on ominaisuuksistaan johtuen tietty sulamis tai höyrystymislämpötila. Edellä mainitut materiaalit reagoivat lämpötila-alueella -30–100 °C.

(Delgado et al. 2019, 9)

(20)

PCM tavanomaisesti sekoitetaan toiseen materiaaliin, kuten sementtiin tai laastiin. On myös tutkittu kispilevystä tehtyä seinäelementtiä, minkä sisällä on kennomaiset kapselit on täytetty PCM:llä. Tutkimukset ovat osoittaneet, että PCM:n sekoittaminen sementtiin voi nostaa seinän lämmönvarastointikykyä jopa 41 %, verrattuna tavalliseen betoniin (Joulin et al. 2014, 178).

Lämpökapasiteetin suuren lisäyksen saa aikaan faasimuutoksen vaatima energia, latenttienergia, kun laastin sisällä oleva materiaali muuttuu kiinteästä nestemäiseksi. Näin ollen PCM materiaalia sisältävä seinärakenne tarvitsee olla paksuudeltaan vain noin neljäs osa täysin betoniseen lämpövarastoon verrattuna. Huomattavasti suuremman ominaislämmön ansiosta PCM materiaalista rakennettu lämpövarasto on myös huomattavasti kevytrakenteisempi, kuin saman määrän lämpöä varaava betoni- tai tiiliseinä. PCM materiaaleja onkin tutkittu paljon viime vuosina potentiaalisena keinona tehostaa Trombe-seinien kykyä varastoida lämpöä tai viivästyttää lämmön vapautumista huoneistoon (Leang et al. 2020, 3).

Leang et al. (2020) tutkivat PCM materiaalista tehtyä trombe seinää rakentamalla seinästä pienoismallin, sekä laskemalla seinästä saatavaa lämpötehoa numeerisesti. Numeeriset laskentatulokset olivat hyvin johdonmukaisia kokeellisesti saatujen tuloksien suhteen.

Komposiittiseinä rakennettiin sementtilaastista, mistä noin 17 % on mikrokiteytettyä PCM materiaalia (Micronal® PCM DS 5001 X, parafiini vaha). Tutkielmassa verrattiin lopulta numeerisesti lasketun komposiittiseinän arvoja puhtaasti sementistä rakennettuun seinään.

Molemmissa tapauksissa seinän konfiguraatio ja mitat olivat samat ja laskennan ympäristöolosuhteiksi käytettiin samaa meteorologista dataa. Tutkimuksessa havaittiin, että auringon laskiessa komposiittiseinän PCM materiaalin faasimuutoksessa nesteestä takaisin kiinteäksi, viivästytti huomattavasti lämmön vapautumista sisäilmaan ja näin yöaikaan seinä pysyi lämpimämpänä, kuin tavallinen betoniseinä. Muuten päivän aikana lämpötilat pysyivät samoissa lukemissa. Betoniseinä oli kuitenkin tuloksien mukaan lämmityshyötysuhteeltaan parempi, johtuen paremmasta johtumislämmönsiirrosta, mikä oli n. 1.75 kertaa korkeampi kuin komposiittiseinällä.

3.2.7 Varjostimet ja kaihtimet

Talvella ja kylmillä säillä Trombe-seinän tarkoitus on vähentää rakennuksen tai huoneiston lämmitysenergiantarvetta. Kesäisin, kun lämmityksen sijasta sisätiloja halutaan viilentää, Trombe-seinän tuoma lisälämmitys voi taas vaikuttaa hyvinkin negatiivisesti sisäilman

(21)

mukavuuteen, tuomalla rakennukseen liikaa lämpöä. Tätä varten Trombe-seinä systeemi tulisi varustaa myös menetelmillä, millä lämpövaraston absorpoimaa säteilyenergiaa voidaan rajoittaa, kuten esimerkiksi varjostuksilla ja kaihtimilla.

Varjostamalla Trombe-seinää voidaan estää suurin osa suoran auringonsäteilyn pääsy kosketuksiin lämpövaraston kanssa. Kesällä aurinko paistaa huomattavasti korkeammasta kulmasta kuin muuhun vuodenaikaan. Tätä voi käyttää hyödyksi rakentamalla räystään tai ulkoseinän varjostimen siten, että kesällä se varjostaa Trombe-seinän lähes kokonaan, pienentäen suoraan lämpövaraston pintaan kohdistuvaa auringon säteilyä (Altan et al. 2016, 211). Kuvassa 7 näkyy rakennus, mihin on ulkoseinäelementteihin asennettuna staattisia varjostimia. Keväällä ja Syksyllä auringon paistaessa matalammasta kulmasta, varjostin tai rakennuksen räystäs päästävät auringonsäteet paistamaan suoraan taas lämpövaraston pintaan, mikä puolestaan lisää sisäilman lämmitykseen siirtyvän energian määrää. Tällä yksinkertaisella tekniikalla voidaan helposti muuttaa Trombe-seinän lämmöntuottoa kausittain, eikä tämä tarvitse toimiakseen aktiivista säätöä.

Viilennyskautena Trombe-seinän käytön säätelyyn on myös ehdotettu seinäpinnan ja lasituksen väliin asennettavia kaihtimia. Kaihtimien avulla voidaan helposti säätää auringonsäteiden pääsyä lämpövaraston pintaan avaamalla tai sulkemalla. Kaihtimien lämmöniirto- ominaisuuksien tehostamiseksi, kunkin kaihdinpinnan voi päällystää yhdeltä puolelta hyvin auringonvaloa heijastavalla pinnoitteella ja toisen puolen säteilyä absorboivalla pinnoitteella

Kuva 7. Rakennuksen julkisivuun asennetut varjostimet (Jadhav 2016, 32)

(22)

(He et al. 2015 s. 396). Suljettuna kaihtimien läpi ei pääse juurikaan suoraa auringonsäteilyä läpi ja ainut lämpö, mikä seinään siirtyy on lasituksen ja kaihtimien säteilemä lämpöenergia.

Kaihtimien asento ilmakanavassa vaikuttaa myös olennaisesti luonnollisen konvektion aikaansaaman massavirran suuruuteen. Kiinniasennossa, eli kaihdinten kaltevuuskulman ollessa vähintään 80° tai -80°, ilmakanavassa on enemmän tilaa ilmavirralle. Hong et al. (2019) tutkielmassaan huomasivat, että kaihdinlevyn kaltevuuskulman kasvaessa, massavirta ilmakanavassa kasvaa ja samanaikaisesti seinän yläilmaraosta kulkevan ilman lämpötila laskee.

Kaihdinten sulkeminen vähentää lämpömassan absorboimaa lämpöä, mikä on eduksi kesällä.

Tämä samalla parantaa Trombe-seinän aikaansaamaa luonnollista ilmankiertoa, missä sisäilma saadaan seinän ilmarakojen konfiguraatiosta riippuen tehokkaamin vapautettua ulos, jotta tuoretta ilmaa saadaan enemmän sisätiloihin.

Viilennyskautena kaihtimilla varustettu Trombe-seinä säästää viilennysenergiantarpeesta n. 4 – 6 % verrattuna klassiseen Trombe-seinään. Verrattuna taas tavanomaiseen asuinrakennuksen ulkoseinäelementtiin, kaihtimilla varsutettu Trombe-seinä lisää viilennysenergiantarvetta n. 1 – 4 %. Trombe-seinä siis lähes aina lisää viilennyskauden energiakustannuksia muutamia tapauksia lukuunottamatta. Ristituuletuksessa viilennys on tehokkaampaa, kuin pelkässä ulkotuuletuksessa. Ristituuletuskonfiguraatiossa kaihtimilla varustettu Trombe-seinä säästää viilennyskustannuksista vain kahtena tai kolmena vuoden lämpimimmistä kuukausista ja ainoastaan, kun tutkitaan toimisto tai huolto-rakennuksia, missä viilennystehontarve on suurempi, kuin tavallisissa asuinrakennuksissa. (Hong et al. 2019, 8).

3.3 Trombe-seinän haasteet

Perinteisten sekä monitoimi (hybridi) Trombe-seinien teknologioissa on vielä kehitettävää.

Verrattuna tavanomaisiin koneellisiin ilmanvaihtojärjestelmiin, ilmalämpöpumppuihin tai kaukolämpöön, Trombe-seinien tehokkuus riippuu suuresti vallitsevista ympäristöolosuhteista.

Auringon säteilyn intensiteetti, ympäristön lämpötila ja tuuliolosuhteet vaikuttavat suoraan trombe-seinän tuottamaan lämmitystehoon, eikä näitä muuttujia voida todellisuudessa tarkasti kontrolloimaan. Tämä tekee trombe-seinien tehokkuuden mittaamisesta epätarkan ja optimaalisen seinäkonfiguraation valitseminen haluttuun ilmasto-olosuhteisiin näillä tiedoilla on haastavaa (Wu et al. 2020, 3).

(23)

Koska trombe-seinät ovat myös näkyvä osa rakenteita, tulee sen esteettiset ominaisuudet ottaa huomioon. Tämä voi tuoda lisä haasteita esimerkiksi asuinrakennuksia suunniteltaessa, missä talon ulkomuodolle voi olla tarkkojakin kriteereitä. (Wu et al. 2020, 3). Suojalasin pintaan asennetut aurinkopaneelit, voivat toki osaltaan luoda mielekkäämmän kuvan katsojan silmään, ikkunalasin takana olevan täysin mustan seinäpinnan sijaan.

Mitä paksumpi seinä, sitä enemmän se varastoi lämpöä, mutta samalla rakenteesta tulee raskas ja voi näin olla vaikeampi hyödyntää kevytrakenteisissa taloissa. Haasteena onkin yhdistää trombe-seinä jo valmiina oleviin rakennuksiin. Massiivisten lämpömassojen rakentaminen kevytrakenteisiin rakennuksiin voi myös tuottaa haasteita. Uusiin rakennuksiin trombe-seinien sijoitus voidaan ottaa huomioon jo suunnittelun alussa. Riskinä trombe-seinissä on myös lämmön johtuminen käänteisessä ilmankierrossa sisältä ulos erittäin kylminä tai pilvisinä päivinä, jos suunnittelua ei ole tehty hyvin. Haasteitä syntyy myös kausien kuumimpina ja ajanjaksoina, missä Trombe-seinän tuottama lisälämmitys voi huonosti suunniteltuna tehdä sisäilman epämukavaksi.

(24)

4 YHTEENVETO

Trombe-seinän yksinkertainen toimintaperiaate ja lähes olemattomat käyttökustannukset ovat avaintekijöitä matkalla kohti energiatehokkaampia rakennuksia ja tekevät tästä teknologiasta houkuttelevan tutkimuskohteen. Trombe-seinän teknologiana on tavallaan myös joustava teknologia sillä sen tehoa ja käyttötarkoitusta voidaan hyvin mukauttaa muuntamalla eri komponenttien ominaisuuksia ja käyttämällä eri tyyppisiä materiaaleja tai yhdistelemällä jo valmiiksi olevaa teknologiaa kuten aurinkosähköpaneeleita. Se voi toimia sekä lämmityksessä, että viilennyksessä, ja eri ilmasto-oloissa, kun suunnittelu tehdään huolellisesti.

Suomen ilmasto-oloissa Trombe-seinän hyödyt voivat jäädä hyvin pieniksi, sillä sen toiminta riippuu täysin auringonsäteilyn määrästä, mikä on todella vähäistä verrattuna esimerkiksi Keski- Eurooppaan. Lämpöseinän kautta aiheutuva lämpöhäviöt tekevät Trombe-seinän hyödyntämisen kylmemmissä ilmastoissa haasteellista. Jouduttaisiin kehittämään tekniikoita, miten lämmöntuottokyky saataisiin pidettyä samalla estäen lämpöhäviöitä. Tutkimuksista saadut tulokset kuitenkin osoittavat, mikäli auringon säteilyä riitää, että Trombe-seinällä voidaan tehdä huomattaviakin säästöjä rakennuksen enegiankulutuksessa parhaimmillaan 30%:iin asti (Saadatian et al. 2012, 6341).

Trombe-seinän haasteista huolimatta on selvää, että tulevien vuosikymmenten rakennus- ja energiatekniikassa sen hyödyntämisellä on paljon potentiaalia. Pohjoisella pallonpuoliskolla tehtyjä kokeellisia tutkimuksia tarvittaisiin tulevaisuudessa vielä enemmän, jotta tarkempaa tietoa Trombe-seinän soveltuvuudesta kylmiin ilmasto-oloihin. Kaikki keinot ilmastonmuutoksen hillitsemiseksi tulisi ottaa harkintaan ja tällä lämpöseinäteknologialla voitaisiin saada enemmän hyötyä irti kunkin rakennuksen välittömästä ympäristöstä saatavasta ilmaisesta energiasta.

(25)

LÄHTEET

Ahmed Omer K., Hamada Khalaf I., Salih Abdulrazzaq M., Daoud Raid W. 2019. A state of the art review of PV-Trombe wall system: Design and applications. Environmental progress &

sustainable energy. 2020:39. 5-12. Saatavissa: https://doi.org/10.1002/ep.13370

Altan Hasim, Hajibandeh Mona, Tabet Aoul Kheira Anissa, Deep Akash. 2016. Passive Design.

Teoksessa: Noguchi Masa. ZEMCH: Toward the Delivery of Zero Energy Mass Custom Homes. E-kirja. Sveitsi: Springer Nature. 211, 214. ISBN 978-3-319-31967-4

Delgado João M. P. Q., Martinho Joana C., Vaz Sá Ana, Guimarães Ana S., Abrantes Vitor.

2019. Thermal Energy Storage with Phase Change Materials, A Literature Review of Applications for Buildings Materials. E-kirja. Sveitsi: Springer Nature. 9, 45. ISBN 978-3-319- 97499-6

European Comission PHOTOVOLTAIC GEOGRAPHICAL INFORMATION SYSTEM [verkkoaineisto]. [Päivitetty 2019-10-15]. [Viitattu: 2019-11-20]. Saatavissa:

https://re.jrc.ec.europa.eu/pvg_tools/en/#MR

Polku: ec.europa.eu/jrc/en/pvgis; Solar radiation tool

Gan Guohui. 1997. A paramametric study of Trombe walls for passive cooling of buildings.

Energy and Buildings. 1998:27. 42.

He Wei, Hu Zhongting, Luo Bingqing, Hong Xiaoqiang, Sun Wei, Ji Jie. 2015. The thermal behavior of Trombe wall system with venetian blind: An experimental and numerical study. E- artikkeli. Energy and Buildings. 2015:104. 395-396. ISSN: 0378-7788

Hong Xiaoqiang, Leung Michael K.H., He Wei. 2019. Effective use of venetian blind in Trombe wall for solar space conditioning control. Applied Energy. 2019:250. 356-457. Saatavissa:

https://doi.org/10.1016/j.apenergy.2019.04.128

(26)

Jadhav Nilesh Y. 2016. Green and Smart Buildings Advanced Technology Options. E-kirja.

Singapore. 27. ISBN 978-981-10-1002-6

Jie Ji, Hua Yi, Gang Pei, Bin Jiang, Wei He. 2006. Study of PV-Trombe wall assisted with DC fan. Building and Environment. 2007:42. 3529, 3538. ISSN: 0360-1323

Joulin Annabelle, Zalewski Laurent, Lassue Stéphane, Naj Hassane. 2014. Experimental investigation of thermal characteristics of a mortar with or without a micro-encapsulated phase change material. Applied Thermal Engineering. 2014:66. 178. Saatavissa:

https://doi.org/10.1016/j.applthermaleng.2014.01.027

Koynbaba Basak Kundacki, Yilmaz Zerrin. 2012. The comparison of Trombe wall systems with single glass, double glass and PV panels. Renewable Energy, 2012:45. 111. ISSN: 0960-1481

Leang Enghok, Tittelein Pierre, Zalewski Laurent, Lassue Stéphane. 2020. Numerical and Experimental Investigations of Composite Solar Walls Integrating Sensible or Latent Heat Thermal Storage. Applied Sciences. 2020:10. 2. Saatavissa: doi:10.3390/app10051854

Motiva Rakentaminen Tilojen Suunnittelu [verkkoaineisto]. [päivitetty 2018-03-02] [viitattu

2019-04-05]. Saatavissa:

https://www.motiva.fi/koti_ja_asuminen/rakentaminen/rakentajan_ohjeet/hyva_talo/tilojen_su unnittelu. Polku: motiva.fi; koti ja asuminen; rakentaminen; rakentajan ohjeet; hyvä talo; tilojen suunnittelu

Nieminen Jyri, Lylykangas Kimmo. 2009. Passiivitalon määritelmä – Ohjeita passiivitalon suunnitteluun.

Saadatian Omidreza, Sopian K., Lim C.H., Asim Nilofar, Sulaiman M.Y. 2012. Trombe walls:

A review of opportunities and challenges in research and development. Renewable and Sustainable Energy Reviews. 2012:16. 6341, 6344. ISSN: 1364-0321

(27)

Szyszka Jerzy, Kogut Janusz, Skrzypczak Izabela, Kokoszka Wanda. 2017. Selective Internal Heat Distribution in Modified Trombe Wall. IOP Conf. Series: Earth and Environmental Science. 2017:95. 1, 3, 4, 5. Saatavissa: https://iopscience.iop.org/article/10.1088/1755- 1315/95/4/042018

Wu Shuang-Ying, Xu Lib, Xiao Lan. 2019. Performance study of a novel multi-functional Trombe wall with air purification, photovoltaic, heating and ventilation. Energy Conversion and Management. 2020:203. 2. ISSN: 0196-8904

Zalewski L., Chantant M., Lassue S., Duthoit B. 1996. Experimental thermal study of solar wall of composite type. Energy and Buildings. 1997:25. 9.

Viittaukset

LIITTYVÄT TIEDOSTOT

Myös seinän lämpötilaan perustuvat mallit ottavat kaasun lämpötilan huomioon, koska partikkelien lämpötila on lähellä kaasun lämpötilaa, mutta tässä mal- lissa sillä

Kuva 18 Koteloitu tuulettuva rakenne: Saunan seinän ja laatan liitos.. Kuva 19 Koteloitu tuulettuva rakenne: Saunan seinän ja

Kaukokartoituslaitteeseen tulee valoa neljästä eri lähteestä: veden pinnasta suoraan heijastuvaa auringon valoa, veden pinnan alta siroavaa valoa, suoraan ilmakehästä siroavaa

Laitteen voisi asentaa esimerkiksi seinälle pystysuo- raan mutta koska auringon säteilyteho on suurimmillaan sen korkeuskulman ollessa yli 25°, voitaisiin se asentaa pieneen

Teräk- sen seosaineena hiili lisää lujuutta, mutta vaikeuttaa myös teräksen hitsattavuutta.. Alumiini on ”vihreä metalli”, koska se sopii hyvin

Kaksinkertaisen soluseinän paksuuden ja ontelon läpimitan suhde oli yleensä positiivinen, eli seinän paksuuden kasvaessa myös ontelon läpimitta kasvoi, mutta tyvellä sekä

Uudella menetelmällä pystyttiin myös tarkentamaan esimerkiksi tuleeko vuoto ikkunan tiivisteestä vai karmin ja seinän välistä.. Myös esimerkiksi yläpohja-seinäliitosten

Antenni tulee asentaa virtalähteeseen siten, että se saa mahdollisimman vähän häiriötä hitsaustyöstä. Anteeni voidaan asentaa esimerkiksi virtalähteen takaosaan. 3)

Jos ylijäämälämmön hyödyntäminen omassa prosessissa on mahdollista niin, että sen lämpötila ei vaadi nostoa, voidaan lämpöä hyödyntää suoraan erilaisten

Valaistuksen tulisi olla tasainen koko tilassa, jolloin myös suihkun luokse tulee valoa, vaikka suihkuverho olisi kiinni.. Valaistus voidaan toteuttaa esimerkiksi

Pohjoisseinää voidaan alkaa varovaisesti nostaa tukien ja tunkkien varassa sen jälkeen, kun seinän osittainen ulkovuorilaudoitus on irrotettu, samoin kuin pää- tyseinien

Tiivisteet olisi hyvä uusia myös oveen ja ikkunoiden ja seinän välinen rako tulisi uudestaan villoittaa ekovillalla tai elastisella uretaa- nivaahdolla joka kestää

Rakennuksessa mitattu ilmaääneneristysluku (tai askeläänitasoluku) on käytännössä aina alhaisempi, kuin tiloja erottavan rakennusosan laboratoriossa mitattu arvo R w (tai

5. Ville on päättänyt uusia talonsa ulkomaalaukset. Hän valitsee arpomalla sekä seinän värin että ikkunanpuitteiden värin. Seinän väriksi on tarjolla kolme vaihtoehtoa:

o muodostuu atomeista, joilla on yhtä monta protonia o alkuaineen järjestysluku kertoo protonien määrän o metalli (johtaa hyvin sähköä ja lämpöä) tai epämetalli o

Kuva 2 Perinteisesti vanhan rakennuksen ikkunat ovat seinän ulkopinnan kanssa samassa tasossa tai maksimissaan ulkovuorauksen vahvuuden verran seinän sisällä... Kuva

Tässä luvussa pohditaan väliseinärangan ominaisuuksia, joilla voidaan vaikuttaa teräsrangan dynaamiseen jäykkyyteen ja sen muihin ominaisuuksiin sekä itse väli-

Pinnoitteen tulee liittyä toimivasti muiden rakennusosien sekä ikkunoiden ja ovien ilmanpitäviin kerroksiin sekä ulottua seinän ylä- ja alareunaan saakka, myös kiintokalusteiden

Laitteen moottorin sijainti voidaan valita tehdasrakenteen ja viereisten laitteiden perusteella, jotta moottori ei olisi esimerkiksi seinän vieressä.. 4.2.1

Sivustolta löytyy myös seinän mitoitus excel, johon käyttäjä syöttää itse seinän mitat, raudoitukset ja kuormat.. Kohdissa 3.1 sekä 3.2 käydään läpi

Liite 2 Kohteen CLT-seinän rakennelaskelmia Liite 3 Piirustuksia kohteesta.. Liite 4

Öljymaalit, joita tässä työssä käytettiin, olivat tuotemerkeiltään Rubio Monocoat Hybric Wood Protector, Fintex puuöljyt, Fintex Woodtex Dixie, Auro 160 kuultomaali, Virtasen 4

Eristeen valinnalla on suuri merkitys seinän kosteus- ja lämpötekniseen toimintaan. Seinän ulkopinnassa sijaitsevan tuulensuojalevyn tulee olla vesihöyryä läpäisevää, jos