• Ei tuloksia

Paperikielen lyhenteitä näkymä

N/A
N/A
Info
Lataa
Protected

Academic year: 2022

Jaa "Paperikielen lyhenteitä näkymä"

Copied!
2
0
0

Kokoteksti

(1)

4bb Kielemme .kaytanto

Paperikielen lyhenteitä

1

Useat muistavat varmaan kieliopista, että demonstratiivipronomineja eli osoit­

tavia asemoja ovat tämä, tuo, se, nämä, nuo, ne. Kaikki osaavat noita huomaamatto­

mia pikku sanoja omalta kohdaltaan käyttääkin - ainakin vapaassa puhees­

saan. Merkillisempää on, että monien pronominikorva pettää silloin kun aja­

tukset pitäisi panna paperille ja että nuo tavalliset sanat silloin yhtäkkiä unohtu­

vatkin mielestä. Koetan todistaa väittee­

ni ja luen katkelman lehti uutisesta. Pyy­

dän kuulijoita heristämään korviaan:

»Lomakkeiden yleinen jakelu alkoi ei­

len, jakelupaikkoina yksitoista poliisi­

asemaa sekä Kallion paloasema, Lautta­

saaren VPK :n talo ja verovirasto. Ao.

paikoissa otetaan myös vastaan täytet­

tyjä kaavakkeita.»

Sanoisiko kukaan vapaasti puhuessaan

»ao. ( eli siis asianomaisissa) paikoissa»?

Ei varmaan; vastaanottopaikat on juuri lueteltu, ja siksi sanottaisiin yksinkertai­

sesti: näissä paikoissa otetaan myös vas­

taan täytettyjä lomakkeita.

Toinen esimerkki: »Tähän mennessä on Suomessa rengastettu yli 400 000 lin­

tuyksilöä, joista naurulokkeja 40 000 ja talitiaisia 28 000. Tosin vasta viime vuo­

sina on päästy em. rengastustuloksiin, mutta harrastus on laajenemassa.» Em.

rengastustuloksiin, siis edellä mainittui­

hin rengastustuloksiin. Kyllähän tulok­

set onkin mainittu edellä, mutta kuka 1 Esitetty yleisradion »Kielivartiossa» 8. 3. 1962.

(2)

Kielemme käytäntö 467

p u h u i s i tosissaan noin kankeasti?

Kirjoitetussakin kielessä hyvin riittäisi puhekielelle ominainen näppärä asemo­

sana: Tosin vasta viime vuosina on päästy noihin rengastustuloksiin.

Kolmas esimerkki. Yleisön osaston kir­

joittaja on pitkään esitellyt huomaa­

miaan liikennepulmia ja lopettaa täm­

möiseen ponteen: »Olisin iloinen, jos yllä esittämäni ajatukset voisivat myötä­

vaikuttaa ko. ajankohtaisten liikenne­

pulmien ratkaisemiseksi.» Ko. ( = ky­

seessä olevien) pulmien - taas riittäisi:

näiden pulmien ratkaisemiseksi. Eikä tarvitsisi puhua edes »yllä esittämistäni ajatuksista» - sana ajatukseni ilman mi­

tään määritteitä ajaisi ytimekkäästi sa­

man asian.

Näin tullaankin toiseen muistettavaan seikkaan: jos nuo paperikielen lyhenteet ao., em., ko. usein voidaan korvata suju­

valla asemosanalla, niin vielä useammin ne voidaan pyyhkäistä kokonaan pois. Tu­

run yliopiston kanslia esitteli kerran uuti­

sessaan pitkään uusien opiskelijainilmoit­

tautumismuodollisuuksia ja jatkoi juhla­

vasti: »Huomautetaan, että opintokirjan puuttuminen sen vuoksi, että e.m. ilmoit­

tautumistoimenpiteet ovat kesken, ei estä asianomaista osallistumasta luentoihin ja harjoituksiin.» - En puutu tämän huo­

mautuksen muuhun kansliatyyliseen pö­

höön; totean vain, että kaikille on jo sel-

vää, mistä ilmoittautumistoimenpiteistä ( eli lyhemmin: ilmoittautumistoimista) tuossa kohden on puhe. Ei siksi tarvitse puhua em. (=edellä mainituista) ilmoit­

tautumistoimenpiteistä, vaan riittää val­

lan hyvin: sen vuoksi, että ilmoittautu­

mistoimet ovat kesken.

Lehtikieltä on tämäkin tapaus: »Neue Zi.ircher Zeitungin kirjoitus julkaistaan toisaalla lehdessämme osoituksena siitä, miten vähän pyrkimyksiemme tunte­

musta po. artikkelin kirjoittajalla oikeas­

taan on.» Minkäpä muunkaan artikkelin kuin po. eli puheena olevan artikkelin kirjoittajalla? kysynee joku. Ja voidaan vastata: ei minkään muun. Jätetään siis po. pois ja sanotaan sujuvasti: miten vä­

hän artikkelin kirjoittaja oikeastaan tuntee pyrkimyksiämme.

Tässä tuli puheeksi muutamia tavalli­

sia lyhenteitä: ao., em., ko., po. Lisää samanlaisia vilisee huonojen kynämies­

ten käsialoissa: eo. = edellä oleva, yo.

=

yllä oleva, jopa ym. = yllä mainittu (kieliopin mukaan se kyllä merkitsee vain 'ynnä muuta'). Ei niitä monesti­

kaan toden teolla tarvita; kuulostelta­

koon vain, niin huomataan, että paljon tyylikkäämpää on käyttää puhekielen mukaista asemosanaa tämä tai tuo tai heittää koko puiseva lyhenne semmoise­

naan yli laidan.

TERHO ITKONEN

Viittaukset

LIITTYVÄT TIEDOSTOT

Pohjaneli¨ on l¨ avist¨ aj¨ an puolikas ja pyramidin korkeus ovat kateetteja suorakulmaisessa kolmiossa, jonka hypotenuusa on sivus¨ arm¨ a.. y-akseli jakaa nelikulmion

luettelemalla muutamia jonon alkupään termejä Ilmoittamalla yleinen termi muuttujan n funktiona. Ilmoittamalla jonon ensimmäinen termi sekä sääntö, jolla

luettelemalla muutamia jonon alkupään termejä Ilmoittamalla yleinen termi muuttujan n funktiona. Ilmoittamalla jonon ensimmäinen termi sekä sääntö, jolla

Page Up tai Page Down Siirtää kohdistimen näkymän verran ylös tai alas Home tai End Siirtää kohdistimen rivin alkuun tai loppuun Ctrl + Home tai Ctrl + End Siirtää

Rethinking Modernity in the Global Social Oreder. Saksankielestä kään- tänyt Mark Ritter. Alkuperäis- teos Die Erfindung des Politi- schen. Suhrkamp Verlag 1993. On

Leike Westhin koodeksin foliosta 83v (Westh 83v)... Aineis- tossani tällaisia lyhenteitä edustaa vain tapaus .N. Lyhenne esiintyy Uppsalan käsikirjan toimituskaavoissa niissä

Lukenattomat tieteen ja tekniikan saavutukseq ovat todistee- na siitå, ettã tietokoneiden mahdollistana rajaton syntaktinen laskenta on o1lut todella merkittävå

Yksi mahdollinen järjestely voisi olla se, että maamme kaikki fennistiset laitokset käyt- täisivät osia julkaisuvaroistaan Virittäjän tukemiseen (hiukan samassa hengessä