• Ei tuloksia

Kotitaide A 02/1904

N/A
N/A
Info
Lataa
Protected

Academic year: 2022

Jaa "Kotitaide A 02/1904"

Copied!
16
0
0

Kokoteksti

(1)

5 U Q t t £ N TEOLU5UUSLLMDEH

C o i m i t u s p a i k h a : «lUdumririUatu t. « Huhi 10—2. » puhelin 6 4 4 . • P o s t i o s o i t e : Suo- men Ceollisuuslebden K o t i t a i d e . * C i l a u s b i n t a 6 m a r k k a a . « Jtmestyy 8 numeroa vuo- dessa vähintäin 20 kuvaliitteen seuraamana, t j o u l u n u m e r o on muita laajempi. ^ n :.q •-! 3

S I S A L L Y S : (TEKSTIÄ), KOULUNUORISON TAIDEKASVATUKSESTA O O O JALMARI KEKKONEN - KUVAKUTOUMUKSISTA (HAUTELISSE-KUTOUMUKSISTA) ETUP. LONTOON SOUTH KENSINGTON MUSEOSSA (JATK.) 000 J. K. - HISTORIALLISET TYYLILAJIT JA ENTISAIKOJEN KUVALLINEN ESITTÄMINEN - TAIDETTA KÖYHILLE a a ta (KUVIA). 1 TEKSTIKUVA KIRJ. KUVAKUTOUMUKSISTA ETUP. LONTOON SOUTH KENSINGTON MU- SEOSSA - 9 TEKSTIKUVAA KIRJ. HISTORIALLISET TYYLILAJIT JA ENTISAIKOJEN KU- VALLINEN ESITTÄMINEN — N. BOMANIN HUONEKALUTEHTAAN VALMISTAMA HERRAN- KAMARIN KALUSTO - KAKSOIS. KUVALIITTEELLÄ V JA VI RUOKAILUHUONEEN JA B B 03 KYÖKIN KALUSTOA 23 33 03

(2)

Curun Kaapeli- tehdas

JSST Ringissä

Iso Roobertinkatu 25.

DSlyy halvalla aivan uusi mallisia koti*

maisten arKKiteh=

tien piirustusten mu [»ui n valmistet=

tuja uunia sefcäsa=

leja ja ruokasaleja että johapäiväis=

huoneita varten.

Helsingin Puuseppätehdas-

5ähköasaife: Puuseppä.

TelBfDuni 13 SS. tfräsmtfrä

V. DsekEyhtiö

Ikkunoita, Duia, kuulu

Helsingissä bastenknrinnk. S

Ualmistaa HUQNEKflliUjA, KDNTTDDRIN-, KIRKKOJEN-.

PUOTIEN- y. m sisustuksia.

Papkettilattiaita seka kaikkia puu- ja nikkariaialle

uia töitä. =

Viktor Forselius,

Turku,

liike p e r u s t e t t u 186S.

myypi varastosta kaikol- laisia

Koneita,

kuuluvin Mannvilje lykseen, Meijeritoimem ja Teollisuu-

tOl'11, K o l | r ! ; | | p r i ! :l. 1*11111])-

uiija, Vesijohtoja, Teko- J.aiinoltiisafneita, Slctuc- niii, y. m.

Victor Forselius, Turku.

^RKENTRJf\ erikseen tilat- tuna - - 8 mk;.

OSAKEYHTIÖ

i n T3)TfTfTfT

j a

UiATTDuAN PUUHIDIT1D

toimittaa

Keskuslämmitys- •#• ja # Jlmanvaihtolaitoksia

e r i järjestelmäin m u k a i s e s t i

Kone-pesulaitoksia, Kuivauslaitoksia, Vedenlämmityslaitoksia, Höyrykyökki laitoksia, Kylpylaitoksia, Desinfisioimiskoneita, Steriliseerauskoneita ja Höyrypannujen patterilämmittäjiä.

Kun tehtaaseen on laitettu erityinen osasto yllämainit- tujen lailteitlen erikoisvalmistusta varten, voidaan työt, nyky- aikaisten paraimpain rakenteitten mukaisesti, suorittaa halvim- 111 il lii hinnoilla.

J5S* K o l o n n i a ( p y l v ä i t ä ) j a R a k e n n u s v a l u t u o t t e i t a

— kaikkea laatua — tehdään piirustusten mukaan. Teh- taan hyvintunnettuja . •**

J££" K a u p p a v a l i n t a v a r o i t a myyvät maamme kaikki hy- vinvarustetut rautakaupat.

Postiosoite: Högfors'in Tehdas, Högfors.

Sähkö- ja Rautatieosoite: Högfors, Korpi.

Kone- ja Silinteriöljyjä, Vaseliinia., talia, Grafiittia, öljykannuja ja voitelukuppeja.

Halata-, Kamelikarva-, Nahka-, Raakanahka-, Guni- ini- ja Puuvilla Konehihnoja, neuloiiiarcmniiä, hihnanuivia ja maita hihnatarpcita. Sahanteriä, niirgclitahkoja, Viiloja, Pakkauksia, Tras- selia, Presenninkiä.

Touvia, Vesilasia, Hihnapyöriä, sekä puisia että rautasia, Putkia ja Putkiosia, Laakerimetallia.

Asfallti-kattohuopaa ja Asfalttiiakkaa myy halvalla osakeyhtiö

J. E. CRONVALL, Mikonkatu 8. =

Julius Jallberg.

Varasto uudenaikaisia huonekaluheloja.

Kullattua KUPARIA, MESSINKIÄ, NIKKELIÄ y. m.

Eri malleja piirustusten mukaan toimitetaan- niitä pikimmin Tehtaalta.

ERILAATUISIA HUONEKALULUKKOJA.

Rokkolan hyväksi tunnettua PEILILASIA mää- rätyissä suuruuksissa suoraan tehtaalta.

Il KOTITAIDE II

(3)

KOULUNUORISON TAIDEKASVATUKSESTA.

S

uurissa sivistysmaissa on k y s y m y s kaikkia k a n s a n k e r r o k s i a tarkoittavasta taidekas- vatuksesta ollut entistä vilkkaammin päi- väjärjestyksessä. E t u n e n ä s s ä on kulkenut Englanti prerafaelistineen tai niiden heimo- laisille (Ruskin, Morris, j . n. e), saaden ar- vaamattomia aikaan. Saksa on jälkiä seuran- nut, vaikka paljon myöhästyneenä.

Kun Englannissa tämän h a r r a s t u k s e n huo- mattavimpia ilmennyksiä ovat sellaiset kuin esim. Lontoon köyhälistön kaupungin-osaan r a k e n n e t t u upea Whitechapel — taidemuseo, alituiseen uudistuvine taidenäyttelyineen, ovat Saksassa taas, tuossa pedagoogisuuden tyys- paikassa, sellaiset ilmiöt kuin v. 1901 Dres- denissä pidetyt taidekasvatuspäiviit kuvaavia.

V a s t a yllämainitusta vuodesta lähtien on tuossa maassa syvemmin pohdittu taiteen kas- vattavasta m e r k i t y k s e s t ä reseptiivisessä ja produktiivisessa suhteessa. Pohdinnan tulok- sena on ollut m. m. piirrustuksen opetuksen järjestäminen aivan uudelle kannalle. Ja tässä on ollut Hampurin kaupunki muille esikuvana.

Uudistuksen toimeenpanijoissa ovat siellä ol- leet miehet sellaiset kuin Lichtvvark, Siebe- list, Götze y m.

T ä m ä n uudistuksen maininkeja on meillä- kin hiukan t u n t u n u t , multa vain oikeastaan yhdessä puolessa: meidän kansakouluopetta- jiemme yhteinen kustannusliike ..Valistus" on kouluhuoneitten seinien koristukseksi ja sa- malla myös oman m a a m m e oppimisen helpot- tamiseksi toimittanut useampia taiteilija Heik- kilän tekemiä värillisiä kuvia m a a s t a m m e , kasvatuspuoli, mille mainitsemamme saksa- laiset uudistajat ovat antaneet suuren arvon.

Mutta mitään muita uudistusmuutoksia ei meikäläisissä vanhettuneissa taidekasvatus- oloissa — jos semmoisista edes puhua voimme

— liene huomattavissa. Ei edes piirustuksen opetuksessa, mitä pidetään sangen tehok- kaana taidekasvatuskeinona, liene monessa.

kaan koulussa — missä vielä piirrustuksella tunteja on — päästy sille kannalle, että se aine olisi muutakin kuin kaiken halun ja har- r a s t u k s e n tappamista. Jäljentämistä, ijankaik- kista elottomien kipsimallien tai valmiiksi piirrettyjen kuvien jäljentämistä, kas siinä se

„ylösrakentavainen" ajankulutus, mitä meillä useammassa koulussa vielä piirrustustunneilla tarjotaan!

Piirrustuksen opetus alkoi opetusohjelmiin tulla viimeksikiiluneen vuosisadan keskipaik-

keilla, ja se tuli ensin käsityön ja taideteolli- suuden yhteyteen. Mutta kun silloinen taide- teollisuus oli kaikkien tyylien jäljentämistä, on luonnollista, että piirrustuskin tuli vain pel-

käksi jäljentämiseksi, kopioitsemiseksi.

Nykyaikaisten taidekasvatusliarrastusten polttopiste on se, että piirrustuksen opetus, vaikka se yhä edelleen onkin käsityön ja taide- teollisuuden palveluksessa, ei enää ole vain yksinomaan niitä v a r t e n ; sen tarkoitus on johtaa taiteen tuntemiseen ja „samalla kun se t u n n u s t a a luomistyön itsenäisyyden ja kai- ken taiteellisen työn sisällisimmän oman laa- dun", se irtautuu historiallisten muotojen jäl- jentämisestä. Nykyaikaisessa mielessä tapah- tuva taiteellisen kehittämisen h a r r a s t u s mer- kitsee taistelua kaikkea matkimista vastaan.

Nykyaikainen piirrustuksen opetus poistaa opetusvälineistä mallikuvat, joita ennen an- nettiin lasten käsiin, sillä ne ovat itsenäisen työn hauta. Lapsen on itsenäisesti muodos- tettava se, mitä hän todellisuudessa, mieli- kuvituksessa, taikkapa muistissaan näkee.

Aliluokilla on ensi sijalla muististapiirtämi- n e n ; k e r t o m u k s e t lukukirjasta, tapahtumat leikeissä ja koulu- tahi kotielämässä olisivat näiden kuvien aiheina; sillä ei ainoastaan sana, vaan myöskin piirrustaminen on käsit- teiden, huomioiden ilmaisukeino. T ä m ä ku- vallinen esittäminenhän muuten on alkupe- räisin konkreettinen ilmaisukeino ihmisillä yleensä, siitä vasta on vähitellen kirjoittami- nen kehittynyt. J a niinkuin on laita ihmis- kunnan, niin on myös yksityisen ihmisen, lap- senkin. T ä m ä n t a k i a ei tahdota lapsikamaria kouluun tuoda, m u t t a koulu tahtoo lapsika- marissa kylvämiänsä siemeniä idättää. Keski- ja ylemmillä luokilla jatkuu piirrustuksen opet- taminen esineiden tahi luonnon m u k a a n . Kun alemmilla luokilla kappaleet piirretään puh- taasti, lapsellisesti ja tyypillisesti, on ylem- millä luokilla pantava enemmän painoa »tai- teellisen illusioonin" synnyttämiselle.

Kuvanto-keinoja ovat lyijy- tai t e r ä s k y n ä , pensseli ja hiili. Jos lyijykynä tahdottaisiin poistaa, merkitsisi s e : viivan olemassa-olon epäämistä, tai piirtotavalla tehtyjen, graafis- ten kuvien korkean arvon kieltämistä taik- k a p a sen s u u r e n merkityksen halventamista, mikä piirrustuksilla on jonkun asian, katsojan fantasian avulla tapahtuvassa selvittämisessä ja t ä y d e n t ä m i s e s s ä ; p u h u m a t t a k a a n muista käytännöllisistä lyijykynäpiirtämisen hyvistä

KOTITAIDE II 9

(4)

puolista. Samalla lailla ovat värikynä-, hiili- ja pensseli mukavia omien käsitteiden ja mieli- kuvien ilmaisukeinoja.

Keskiluokilla alotettaisiin harjoittaa vä- rien ja muotojen yhdenmukaisuuden saavut- tamista pensseliä käyttämällä. Opetettaisi esim. k u k k a m a a l a u s t a japanilaiseen tapaan ilman lyijykynä-konttuureja. Värin- ja muo- don y m m ä r t ä m i n e n syventyisi tämän teko- tavan kautta, koska täten voidaan kuvata vain oleellisimmat, karakteristisimmat seikat.

Näitä harjoituksia jatketaan ylemmillä luo- killa ja laajennetaan perspektiivi- ja valaistus- seikoilla. Mutta kaikilla asteilla yhä edelleen harjoitettakoon esineiden piirtämistä ulko- muistista. Taiteellinen luomiskyky ja taiteel- linen työnvietti kiihoittuu, kun oppilaan an- netaan ominpäinsä stiliseerata värillisiä kukka- ja lehtiaiheita, senjälkeen k u n tarvittavat luontomuodot ovat ensin opitut.

Saksassa, missä — kuten mainittu — on tähän s u u n t a a n opetus käynyt, on tultu var- sin ilahuttaviin tuloksiin. Siellä on sitäpaitsi koulujen toisella luokalla piirretty elävästä modellista; esim. joku poika- tai tyttöoppilas a s e t t a u t u u puoleksi m a k a a v a a n asentoon ja nojaa kyynärpäillään lattiaan, kaikki muut oppilaat koettavat piirtää paperille mallin ruu- miinmuodon oikeissa suhteissa. Ettei kasvo- jen piirtäminen vaikeuttaisi tehtävän suori- tusta, on malli selin piirtäjiin. Vaikea tehtävä, m u t t a kumminkin suoritettavaksi annettu, jotta nopeasti opittaisi h u o m a a m a a n liikunnon eri asentoja, on se, kun esim. h y r r ä l l ä leikit- televä poika asetetaan piirtäjien keskelle ja näiden on koetettava Äkseerata, paperille su- kaista h ä n e s t ä joku karakteristinen asento.

T ä m ä n t a p a i s t a on se uusi taiteeseen kas- vattava metoodi, mikä kyllä on työlästä opet- tajalle, m u t t a oppilaalle monin verroin haus- kempaa kuin se, mitä meillä noudatellaan.

Jo moraaliselta k a n n a l t a katsoen hyljättävä on sellainen opetustapa, joka sallii oppilaan, opettajan silmän välttäessä, a k k u n a t a apunaan käyttämällä „kalkkeerata" kopioitavaksi saa- mansa mallin, p u h u m a t t a k a a n siitä, mitenkä hyödytöntä ajan kuluttamista tuollainen työ on, missä ei opi „silmällänsä suhteita mittaa- maan", ei y m m ä r t ä m ä ä n sitä soinnullisuutta, harmoniaa, mikä luonnossa esiintyy muo- doissa, väreissä.

Saksalaiset ovat asian oikein oivaltaneet, kun he taidekasvatuksen alottavat ihmisten ollessa lapsina, koulupoikina, koulutyttöinä.

»Tyvestä puuhun on noustava, ei latvasta", ajattelevat he aivan viisaasti, koska „minkä lapsena oppii, sen vanhana taitaa", s. t. s.

e t t ä jos jo lapsena meihin saadaan istutettua

IO

halu kauniiseen, sopusointuiseen — jommoi- seen taiteen meitä tulee johdattaa — niin kyllä me vanhoinakin päivinä kunniassa pi- dämme ja r a k a s t a m m e samanlaisia elämän- arvoja. T ä t ä lapsena s a a t u a halua, kiinty- mistä on sitten sentapaisesti ruokittava kuin miten englantilaisten tiedämme tekevän. Kaik- kia kansankerroksia tarkottavia taidenäytte- lyitä, joihin tietysti täytyy olla maksuton si- säänpääsy, on meidänkin taiteilijaimme toi- meenpantava ! Eikäpä tuo niin mahdotonta liene toteuttaakaan. Voihan ajatella, että ta- vanmukaisten syys- ja kevätnäyttelyjemme aukiolo-aikaa pidennetään vain yhdellä vii- kolla, mikä viikko on tarkotettu niille kan- sanluokille, joille 50 penniäkin on vielä liian suuri uhrattavaksi sellaiseen kuin taideteos- ten katselemiseen. Eikä näin yksin Helsin- gissä, vaan kaikissa paikoissa, minne taide- näyttelyitä puuhaillaan.

P a r i sanaa tässä yhteydessä jo alussa mainitsemastamme «Valistuksen" seinätaulu- hommasta. Impulssi on sille lähinnä kai Ham- purista tullut. Ja yrityksestähän ei ole mi- tään m u u t a sanottavaa kuin pelkkää kiitosta.

Mutta — täytyy meidän sanoa — eri asia on, voiko tuloksista samaa sanoa.

Sellaisten kuvien valmistaminen, jotka ovat tarkotetut kouluhuoneiden seinille lasten henkiseksi virkistykseksi ja heidän kauneus- tajunsa kasvattajiksi, on sangen arkaluontoi- nen tehtävä, ja se vaatiikin tekijältään taval- lista enempää. Tahtoisinpa verrata tällaisia luokkahuonekuvia niihin kuviin, jommoisilla lapsihuoneessa koetetaan lapsille kerrottuja satuja valaista. J a kasvattajien mielestä lie- nee juuri tällaisten kuvien saanti kaikkein vaikeinta. H a r v a lienee vanhempikaan tai- teilija, joka uskaltaa r y h t y ä tämän laatuisia kuvia sommittelemaan. — „Valistus" on us- konut liian nuoren taiteilijan käsiin varsin vastuunalaisen työn; ja että tulokset eivät ole täysin tyydyttäviä, emme saata olla valit- tamatta. Varsinkin tyydyttämättömiä ovat kaksi ensin valmistunutta, joista toinen on kuva Helsingistä, toinen Imatrasta. Parempia ovat uudet, äsken ilmestyneet kuvat eri osista maatamme, vaikka toivomisen varaa niissä- kin on.

Me kyllä y m m ä r r ä m m e syyt, miksi »Va- listus" on tyytynyt siksi vähän tunnettuun suuruuteen kuin mainittu taiteilija o n : tau- luille saatava hinnan halpuus on pelottanut k ä y t t ä m ä s t ä kalliita „suuruuksiamme" taitei- lijaimme piiristä. Mutta kun on kysymyk- sessä asia, joka ei ole vain tätä hetkeä var- ten ja jonka k a s v a t t a v a merkitys riippuu on- nistumisestaan, olisi sitä pitänyt pohtia tar- KOTITAIDE II

(5)

kemmin ennenkuin yritykseen uskallettiin.

Asialla on nim. vielä eräs puoli: Saksalaiset — nuo afäärisielut — tulevat, kuten olemme var- masti kuulleet, k o n k k u r e e r a a m a a n «Valistuk- sen" kanssa kuvillaan Suomesta, joiden taiteelli- nen arvo kaikista päättäen tulee varjoon pai- namaan puhumamme seinätaulut. Huomau- tamme tästä vastaisuuden varaksi, jos yri- tystä jatketaan.

Jalmari Kekkonen.

KUVRKUTOanUKSISTA (HACITE- LISSE-KGTOanaKSISTR) ETCIP. LON-

TOON SOCITH-KENSINGTON AG- SEOSSA.

(Jatk.)

T

öiden suorittaminen oli niin tällä kuvaku- donnan loistokaudella kuin myöhempinä- kin aikoina miesten käsissä; ainoastaan ul- komaille siirtyneet kutojat, varsinkin ne, jotka Italian ruhtinashoveissa työskentelivät, n ä y t t ä . vät toisinaan k ä y t t ä v ä n vaimojaan apunansa.

S y y n ä tähän naisten poissulkemiseen kutomis- hommista, joissa hän vanhoina aikoina oli val- litsijana, voitanee osaksi pitää a n k a r a n am- mattikunta-järjestelmän voimaan pääsemistä, osaksi niitä korkeita vaatimuksia, joita kuva- kudonnan kehitys asetti tekijänsä täytettäviksi taiteelliseen käsittelyyn ja perinpohjaiseen pii- r u s t u s k y k y y n nähden — vielä tänä päivänä on nainen, joka on työskentelyllensä niin monta UUtta alaa hankkinut, suljettu pois niin „Les Gobelins"in kuin William Morris'in työpa- joista.

Mihin aikaan tapettikutoumusta alettiin harjoittaa Englannissa luostarien ulkopuolella, on t i e t ä m ä t ö n t ä ; vasta E d v a r d lll:nen halli- tessa (1327—1377) mainitsee muuan v. 1344 päivätty asiakirja Lontoon kuvakudonta työs- kentelystä tehdystä tutkimuksesta, mikä mai- nitun kuninkaan k ä s k y s t ä toimitettiin, ja v.

1392 lahjoitti E a r l of Arundel testamentillaan linnansa kuvakudokset, jotka vähää ennen olivat Lontoossa valmistetut siniselle pohjalle punaisin kukin. Samoin tiedetään että Mus- tan prinssin marssiessa Lontooseen talot täällä olivat liputetut taistelukuvilla kudotuilla ma- toilla. Missä määrin näitä voidaan kotimai- siksi katsoa, on vaikea sanoa, sillä Englan- tiinkin ulottui slaavilaisten kutomalaitosten laaja, vuosisatoja koko Euroopan produktsioo- niin koskeva vaikutus. T ä n n e kutsuttiin niin-

kuin Ranskaan, Italiaan ja Pohjois-Euroopan maihin, alamaalaisia työntekijöitä johtamaan vastaperustettuja tehtaita. Renessanssiajan alkuaikoina yritettiin täällä kyllä kotimaisia alkuperäisiä töitä valmistaa, jommoisia olivat esim. ne k a r t a t , joita s u u r e s s a mitassa teh- tiin joistakin kreivikunnista Robert Hiek'in v. 1509 Barchestoniin p e r u s t a m a s s a tehtaassa, samoin kuin A r m a a d a n häviötä kuvaava, Elisa- betin hallitessa valmistettu sarja, joka aina v. 1834, jolloin sen tulipalo hävitti, koristi The House of Lords-taloa — m u t t a myöhem- män ajan tehtäväksi oli jätetty eheän ja mer- kitsevän luominen tästä alusta.

J a a k k o l:lle tulee se kunnia, että hän, perus- tamalla kuuluisan Mortlake-tehtaan (1619), ei ole vain Englannin kuvakudontaa edistänyt, vaan koko tämän taidelajin yleistä kehitystä.

Mortlaketehdas, jonka p a r a s aikakausi käsittää 25—30 vuotta, voi jälkimaailmalle n ä y t t ä ä tältä lyhyeltä ajalta ihmeteltävän elinvoimaisen työ- teliäisyyden, mikä ulkomaillakin herätti kun- nioitusta. Niinpä oli kardinaali Mazarin'illä useita teoksia täältä, ja Ruotsissakin on Drott- ningholmMn linnassa suloinen ryhmä, mikä käsittelee Heron ja Leanderin t a r u a . „Garde Meuble National"-kokoeImissa Pariisissa säi- lytetään vielä niitä komeita kutoumuksia, joita pidetään Mortlake-tehtaan mestaritöinä, nim. Rafaeiln kartonkien mukaan valmistet- tuja »Apostolien työt" nimisiä, jotka J a a k k o I lahjoitti Ludviikki XIV:lle kiitollisuutensa osoitteeksi siitä suojasta ja ruhtinaallisesta vieraanvaraisuudesta, mitä hän oli saanut maanpakolaisuutensa aikana nauttia „suuren kuninkaan" hovissa. Näistä kuuluisista kar- tongeista, jotka Rafael ja hänen oppilaansa suunnittelivat kuvakudoksiksi sikstiiniläiseen kappeliin, on alkuperäisestä kymmenestä seit- semän jälellä, jotka kuningatar Viktoria on lahjoittanut South Kensington museoon, missä niillä on valmistettu erityinen galleria. Kolme p u u t t u v a a : „Stefanuksen kivittäminen", «Paa- valin k ä ä n t y m i n e n " ja »Paavali vankina Fi- lippissä" on koitettu korvata Vatikaanin kudo- tuista tapeteista enemmän hyvää tarkoitta- vasti kuin kauniisti öljyvärillä säkkikankaalle tehdyillä kopioilla; ne n ä y t t ä v ä t kamalilta väreissään ja erottautuvat pistävästi muista kartongeista.

Paitsi Rafaelia, loistaa Mortlaken aika- kirjoissa vielä kaksi muuta maalaustaiteen s u u r m i e s t ä : Rubens ja Van-Dyek. Rubens maalasi sen tiliin luonnoksia Akilleen histo- riasta, ja Van-Dyck sommitteli kartongit Apos- tolien tekojen reunuksiin, jotka ovat ihmeelli- siä fantasiansa ja hienoutensa kautta. Sir F r a n c i s Grane oli tehtaan ensimäinen johtaja,

KOTITAIDE II 1 1

(6)

ja F l a n d e r i s t a kutsuttiin ensimäiset taitavat kutojat. Sir F r a n c i s Crane saatti t3'ön käy- mään suurella vauhdilla, nauttien tässä mitä auliinta apua Kaarle I:ltä; tehtaan työ hänen johdossaan oli ihmeellisen laaja ja työvoimia oli 140 henkeen. Tältä ensimäiseltä ja loistok- kaammalta ajalta ovat alkuisin paitsi Aposto- lien teot, Heron ja Leanderin taru, Dianan ja Calliston taru, Vulkanuksen taru, Viisi aistia, Kaksitoista kuukautta, Neljä vuoden aikaa, monet kuningasmuotokuvat, muiden etevien kenkilöiden muotokuvat j . n. e.

Sir F r a n c i s Cranen kuolema 1636 oli an- k a r a isku tehtaan myöhemmälle kehitykselle, seuraavien vuosien sisäinen sota uhkasi sitä täydellisellä perikadolla ja huolimatta Kaarle Ibsen hallitessa tehdyistä henkiin virkistämis- yrityksistä, se ei enään koskaan kyennyt ko- hoamaan huomattavampaan asemaan.

Seitsemännellätoista sataluvulla syntyneet englantilaiset tehtaat olivat k3'llä lukumää- r ä l t ä ä n s u u r e m m a t kuin edellisen vuosisadan, m u t t a missään m u u s s a suhteessa ne eivät kyenneet niiden kanssa k i l p a i l e m a a n ; ainoa huomattavampi oli Sohotehdas, jolla lienee ollut F r a n c e s c o Zucharelli k a r t o n k i m a a l a r i - naan. F u l h a m i s s a lähellä Lontoota oli myös atelieeri, missä valmistettiin kudoksia Beau-

vais'in tyyliin ja pääasiassa huonekaluihin;

se suljettiin 1755. Viime vuosisatamme loppu- kymmenillä p e r u s t e t t u tehdas Windsorissa, missä valmistettiin pääasiassa basse-lisse ku-

doksia käyttämällä ranskalaisia työmiehiä' lopetettiin William Morrisin hedelmällisen työskentelyn takia tällä alalla.

Kuten tunnettu on uusilla virtauksilla Englannin taideteollisuudessa, joiden päämää- ränä viime vuosina on ollut hankkia sille oma luonteensa, runoilijataiteilija William

Morrisissa yksi mainioimpia taistelijoitaan.

Jo neljännes vuosisata sitten alkoi hän kokei- lunsa kuvakudonnassa, sillä siksi on katsot- tava sen työn alkua, joka n y t on niin täydel- liseksi kehittynyt. T y y t y m ä t t ä ulkoa tuo- maan esikuvansa, niin tekotapaan kuin kom- posilsiooniaiheisiin nähden, suunnitteli hän oman kudontapuunsa (kts. kuvaa tässä, ja viime vuoden Kotitaiteessa ollutta täydelli- sempää) keskiaikaisissa käsikirjoituksissa ol- leiden selitysten mukaan, ja ensimäinen kap- pale, mikä näillä kudottiin (v. 1881) oli taita- van englantilaisen W a l t e r Cranen laatimasta kartongista „the Goose Girl". T ä m ä n jälkeen on William Morris vähitellen laajentanut taide- teollisuus toimintaansa, hänen työmajoissaan Merton Abbeyssa ei nähdä vain kuvakudok- sia, vaan myös mattoja, huonekalukankaita, painettua „kalikoota" ja lasimaalauksia. Huo-

William ttorrisin kangaspucinmalli.

mattavimpia töitä, mitä Merton Abbeyssa on suoritettu, ovat „Kuningas A r t t u r i n legenda"- sarja, joihin kartongit on kompponeerannut Sir Edward Burne, prerafaeliittisen koulun etevin taiteilija. — Kuvat piirretään ensin hyvin pieneen skaalaan, n. 15 engl. tuuman suuruisiksi, käyttämällä hyvin vähän detaljeja ja keveästi värittämällä, kumminkin ovat ryh- mittely ja pääpiirteet huolellisesti tutkitut.

Sitten suurennetaan nämät pienet luonnokset valokuvaamalla monessa osassa täyteen, työssä tarvittavan s u u r u u t e e n . Osaset yhdistetään ja lähetetään liittämällä mukaan tuon pienen väritetyn alkuluonnoksen taiteilijan tarkas- tettavaksi j a korjattavaksi, näihin suuriin kuvioihin tehdään sitten tarpeelliset detaljit, kasvot ja kädet valmistetaan usein uudelleen.

H a u s k a a on s e u r a t a puhtaasti teknillisen puo- len edistymistä työssä. Suurin huoli pannaan siihen, e t t ä saadaan niin hyvää ja k e s t ä v ä ä ainetta kuin mahdollista — kaikki langat värjätään paikalla, jolloin Merton Abbeyn vanhan puiston läpi juoksevalla kirkasveti- sellä purolla on t ä r k e ä osansa. Aniliinia ei käytetä koskaan, ainoastaan harvoja kasvi- värejä ja cochenilliä saadaan k ä y t t ä ä — kaikki langat k ä y v ä t ensin indigo-kylvyssä; jotta saataisiin sekä päävärejä että niiden nyans- seja on ne värjättävät 3 ä 4 kertaa, vain hyvin kirkkaita värejä saadaan yhdellä kyl- vyllä. Täällä käytetyt väriaineet ovat, paitsi indigoa, keltaiseen Vau (Reseda luteola), pu- naiseen Kermes ja Cochenilli, molemmat hyön- teismaailmasta saadut, ruskeanpunaiseen ja ruskeisiin vivahduksiin Krappi (Rubia tincto- rum). Tapettikudonta-atelieeri on matala, kapea huone, missä kolmen suuren kangas- puun ä ä r e s s ä istuu kolme työntekijää kasvot

12 KOTITAIDE II

(7)

»

päivään päin. Mallin rajaviivat ovat tussilla piirretyt loimiin, mitkä ovat kireään pingo- tetut ylä- ja alapuoliseen suureen tukkiin;

k a n g a s kierretään alapuolisen ympäri sikäli kuin sitä valmistuu. T ä m ä n pingotuksen kautta pysyvät loimet kireällä koko ajan, eikä niitä tarvitse koskaan uudelleen pingoittaa.

Lanka on hienoa ja kovaksi kierrettyä, metallikampaa käy- tetään kuteita alaspainamaan.

Reunukset, jotka välistä ovat pelkästään värillisiä viiruja, m u t t a joita toisinaan käsitel- lään myös erikoisesti taiteelli- semmin, kudotaan muun ku- doksen kanssa samaksi kappa- leeksi, varsinaisia liiteompe- leita ei käytetä, vaan kudotaan täällä yhden säikeen ylitse, niin että molemmat viereiset

säikeet takapuolella vuorotellen kiertävät toi- sensa ja siten kiinnipitävät yksityisen säi- keen asemassaan. T ä m ä tapa tuntuu hyvin aikaa vievältä, m u t t a k ä y t e t ä ä n sitä kaikissa pystysuoraan kulkevissa konttuureissa, reu- nuksissa j . n. e. Solmeilemista käytetään myös, milloin ei tarkkoja kuviorajoja vaadita.

Kudoksen etupuolella on pieni peili, mistä kutoja voi nähdä, miltä työnsä valmiina tulee n ä y t t ä m ä ä n . Paitsi loimiin piirrettyä raja- merkitsemisiä on työmiehillä ohjeena vain pienet väritetyt luonnokset, missä on vain s u u r i m m a t värikentät ilman varjoja annetut, sekä yllämainitut luonnollisen kokoiset valo- kuvat. Kaikki vivahdusten synnyttäminen on jätetty työntekijän väriaistista riippuvaksi, kun heillä on vain valokuvissa esiintyvät eri vahvat valöörit, joiden mukaan heidän on meneteltävä;

he käyvätkin tämän takia säännöllisesti läpi jonkun Lontoon monista teknillisistä kouluista, ja heillä täytyy olla perusteelliset tiedot pii- r u s t u k s e s s a ja erikoinen taipumus taideteolli- suuteen. He suorittavat työnsä todellakin taitavasti ja väriin ja muotoon nähden hie- nosti sekä täydellisen tarkasti ja varmasti, mikä ei kumminkaan koskaan alennu orja- maiseksi matkimiseksi. Heidän käsitysky- kynsä taiteellisesta effektistä on äärimmäisen hieno, jokainen detalji on paikallaan ja oikean värinen, ja kokonaisuus on kumminkin täy- dellinen. Korkeimpana kiitoksena näitten löistä voidaan sanoa, että ne arvokkaalla ta- valla liittyvät esikuviinsa 1400-luvulla, matki- m a t t a niitä kumminkaan oriamaisesti.

HISTORIALLISET TYYLILA- JIT JA ENTISAIKOJEN KU-

VALLINEN ESITTÄMINEN.

Gerhard Munthen, Norjasta, pitämä esitelmä.

K

un me katselemme 3-mpy- rää niin meissä ei synny pelkkä ajatus, vaan myös- kin tunnevaikutelma, mikä on erilainen kuin minkä me neli- kulmiosta s a a m m e . Toinen väri tekee meihin toisen vai- kutuksen kuin toinen. Leveä puhuu meille toisin kuin ka- pea j . n. e. Näille tosiasioille voi esteettinen esittämistapa rakentua, ja näiden pohjalla syntyi taide.

Ensimäiset tieteet olivat matematiikka ja lilosofiia. Taide tuli todennäköisesti aikaisin näiden molempien s e u r a s s a maailmaan. Ih- misten järki ja tunne tottuivat ensin ab- straktiseen, ja kului vuosisatoja, jolloin kap- paleista oli tämänlainen käsitys, aina k u n n e s luonnontieteet ja todellisuus-käsite pääsivät voimaan. T ä m ä ei ole pelkkä hypoteesi.

Kätköjen löydöt ja kaivamiset kertovat tästä ja n ä y t t ä v ä t sivistyskausia, joilla on ollut ab- straktinen taidekäsitys. Hautakammioiden yksinkertaisissa piste- ja viivaornamenteissa ja temppelimuurien suurissa eläin- ja sotilas- kuvissa on meillä perusmuotoja ja lakeja, jotka vielä tänä päivänä ovat olemassa. Niissä on r y t m i k ä s t ä voimaa suhteissaan, ja sel- vyyttä sekä yksinkertaisuutta, joita;me sitä suu- remmiksi arvostelemme, kun me emme omilla esittämiskeinoillamme sellaisia saavuta, ja kun ne yleisestä tunteesta ovat hävinneet.

Maalainen käsitys a s e t t a a kuvaavalle taiteelle objektiivisen, valokuvankaltaisen yhtäläisyyden pätevyysehdoksi. J a kummin- kaan ei tässä ole mitään taidearvoa, vaan päinvastoin taiteelle aivan vierasta. T ä m ä vaatimus on tulos niistä käsityskannoista, mit- kä nykyisin vallitsevat. Ornamenttiinkin näh- den olen useamman k e r r a n kuullut sen väit- teen lausuttavan, että sen pitäisi olla jonkun nä- köinen, sen pitäisi jotakin merkitä. Taide ei tunne mitään m u u t a yhtäläisyyttä, näköisyyttä kuin persoonallisen käsityksen. Ei edes luon- nollisuuteen pyrkimisellä tuossa mielessä ole mitään tekemistä taiteen olemuksen kanssa.

KOTITAIDE 11 '3

(8)

HERRRNKftttÄRIN KALUSTO.

Konkreettinen käsitys, naturalismi, on vastalöydetty m a a ; alkutaide perustui ab- slraktsioonille, tämä on taiteen tunnusmerk- ki. Kun egyptiläiset, assyrialaiset ja muut kansat alkoivat käsittää luonnollisuutta jona- kin taiteenehtona, oli heidän takanaan jo ää- rettömän paljon taidetta. Ja koskaan he ei- vät olisi luontoa oppineet y m m ä r t ä m ä ä n , ellei- vät he ensin olisi keksineet arvoa, paattosta, mystiikkaa ja konstruktiivia. Me olemme liian alttiit uskomaan, että heiltä olisi taito puuttunut. Mutta jos asetumme heidän taitee- seensa ja ajattelemme, minkä sulon, minkä heijastamiskyvyn ja minkä mittaamattoman ajan me edessämme näemme, niin tuskin on mahdollista pysyä tuossa olettamisessa.

Minä luulen, että tahto ja vietti ennemmin puuttuivat. Noilla ihmisillä oli elämänarvoja, jotka kokonansa sopeutuivat heidän taidekä- sitykseensä, ja he eivät vaivautuneet niitä eritvisesti leimaamaan.

Valmisteltu N. Bomanin huonekalutehtaassa F. Bomanin piirustusten mukaan.

On ihmisiä, jotka mainitsevat „Thäingin hirven" esimerkkinä siitä, että vietti luontoon olisi taiteen alku ja „motor vivendi". Minun mielestäni on nurinkurista näin päättää näi- den harvojen, itse asiassa sangen hauskojen naturalismin löytöjen perustuksella, jommoi- nen naturalismi ei koskaan miksikään kult- tuuriksi kehittynyt. P y r k i m y s luontoa esit- tämään silloin kyllä oli, m u t t a ajan ajatuksen kulku ja sen taiteen kieli oli sidottu määrät- tyyn tyyliin.

Kun aika oli tullut, kehittyi kreikkalais- ten taidekäsitys konkreettiseksi. Mikään sattuma ei tätä tehnyt, vaan heidän uskon- tonsa ja elämäntapansa johtivat heidät sii- hen. Me emme voi kreikkalaisia tarpeeksi korkealle arvostella, m u t t a me olemme taipu- vaisia arvostelemaan liian pieneksi sen taiteen, mikä oli ennen hellceniläistä. Meidän taide- historiammekin mittailee naturalismin mitta- kaavalla.

Samalla tavalla, vaikka- kin pienemmässä m ä ä r ä s s ä , lienee minun ajatukseni mu- kaan vanha pohjoismainen taide ilman ulkopuolista apua kulkeutunut naturalismiin, jospa siinä siihen hiukan taipumustakin on ollut. Jos otamme hyvän muinaispoh- joismaisen soljen tahi jon- kun muun taidetyön kä- teemme niin me näemme, että sen valmistajilta ei suin- kaan ole ajatusta tahi vielä

*4 KOTITAIDE II

(9)

0 \ 9 B I O ff B" S 0 O O « V O GT>TIVU O 0 OvQVÖVfl O ff ff ö O O Q'

vähemmin teknillistä kätevyyttä p u u t t u n u t ; he löysivät kaikille, mikä heidän sydämmellään oli, ilmaisukeinon sidotun taiteensa piiristä.

Heidän idea-assosiatsiooninsa ovat varmasti olleet vielä r i k k a a m m a t ; fantasiallensa he an- tavat paljon s u u r e m m m a n vapauden. Niin ovat h e esim. viikinkiajan ihmeelliselle ja pelotta- valle, mikä m y ö s heidän elämässään oli san- gen merkittävä,löytäneet sangen hyvän ilmai- sukeinon. Sidottu tyyli oli heidän käsitteil- leen paras kieli. Uskon Valhallan jumaliin ja myytteihin, samoinkuin viikinkielämän oli menetettävä valtansa, ennenkuin heille iloa tuotti uusi taide ja he sen arvon tunnustivat.

Älköön vain uskottako, että tuonkin ajan tai- teilijat harjoittivat luonnon tutkimisia, ja että he halusivat naturalisteiksi tulla, m u t t a eivät voineet.

Kun me tämän meidän päivinämme vain vaikeasti tajuamme, johtuu se siitä, että meillä ei ole käsitystä, mitä tyyli on. Me lainaamme rakennustarkoituksiin, missä il- man sidottua tyyliä ei toimeentulla, muiden aikojen tyylejä, ja arvelemme, että kaikki on kuin olla pitää. Ja kumminkaan ei ole mi- tään s u u r e m p a a mahdottomuutta, koska tyy- lin tulee olla oman aikansa ajatuskulkua. Se syntyy, elää ja kuolee aikansa elämänarvojen keralla. Jo edistykset, kehitys vaativat oman tyylinsä; m u t t a tätä vaatii vielä enemmän kunkin ajan temperamentti.

Tyylihän on jotakin enem- pää kuin tapa.

Monet uskovat, että me nyt olemme jonkun uuden tyylin alussa, uuden abstrak- tisen, meidän ajastamme syntyneen taiteen kastajai- sissa. J a siitä yksimielisyy- destä päättäen, millä kaikki englantilaisia seuraavat, voi- si tulla siihen ajatukseen, että n ä m ä olisivat tyydyttä- neet ajan monet toivomuk-

set. Mutta Iällä tyylilajilla on vähän luomisvoimaa ja sen abstraktsioonikyky on heikko. Englantilainen tyyli ei missään tapauksessa voi kohottaa halua abstrakti- seen taiteeseen.

Se, mikä meiltä puuttuu on laajanäköisyys sekä kyky tuntea taide kokonaisuudes- saan. Me teemme liian pal- jon jaoituksia, me a s e t a m m e liian monta päällekirjoitusta, rubriikkia, me suunnitamme silmämme liiaksi yksityiskohtiin ja unoh- damme alun ja lopun yhteyden. Ero natura- lismin ja muun taiteen välillä ei myöskään ole niin suuri, kun miksi me sen opimme.

Me olemme klassillisuuden oppilaita ja elämme naturalismissa, minkä kreikkalaiset ovat maailmaan tuoneet. Me kaikki tunnem- me taiteen horisontin ä ä r e t t ö m ä n etäisyyden, ja me tiedämme kuinka laajasti tuo taidekä- sitys on haltuunsa ottanut sivistyneen maail- man.

Sanan kreikkalaiset alle voimme me ve- tää paksun viivan, me voimme koko heidän kulttuurinsa tuolla viivalla ympäröidä; sen ul- kopuolella on ollut taide jo ennen kreikka- laista taidetta ja sen ulkopuolella oli muiden kansojen taide, ennenkuin ne joutuivat tuon piirin sisäpuolelle. Pohjoiset kansat olivat aina n m n e l l e ja I2:nnelle vuosisadalle saakka tämän kreikkalaisen y m p y r ä n ulkopuolella.

Vasta silloin tuli meille naturalistinen taide- katsantokanta. A s t u e s s a m m e klassilliseen pii- riin yhdyimme me romaanisen tyylin kanssa yhteen. T ä m ä ja kaikki myöhemmät tyylila- jit opitaan kouluissa tuntemaan, kun taas mei- dän vanhempia tyylimuotojamme kivi-japrons- siajalta^ei opeteta. Sivistykseen kuuluisi, arve- len minä, katsoa kaikkia tyylimuotoja enemmän toistensa s i s a r u k s i k s i ; sillä ne ovat kaikki yk- sinkertaisen ajattelemisen lapsia, kuulukoot

KOTITAIDE II 15

(10)

ne sitten naturalismiin tahi eivät, ja peruskäsitteeltään ovat ne kaikki samanarvoisia. Niiden arvo on lä- hinnä riippuva niiden sivistykselli- sestä merkityksestä taiteen samoin kuin ajan ja kansan luonteen ia merkityksen ymmärtämiseksi. Täs- sä ei tule kysymykseen, ovatko tyylilajit enemmän tai vähemmän viljeltyjä. Y h t ä vähän merkitystä on silläkin seikalla, kuinka pitkälle tyyli on kehittynyt, keskeytyikö se ennen kukoistustaan, vai saavut- tiko se sen p ä ä m ä ä r ä n , mikä sen olemukseen oli kätketty. Meidän vanha eläinornamentiikkamme kes- keytyi kehityksessään. Kummin- kin voidaan tässä tyylissä havaita alkeita viikinkiajalta. Sillä sisäl- lys ja ilmaisukeinot pohjoismai- sessa tyylissä ovat yhtä yksinker- taiset ja selvät kuin esim. gootti- laisessa tai muissa tyyleissä, jotka ovat jälkeensä jättäneet runsaam-

pia tuloksia. Kuvittajalle ei joku tyylilaji merkitse, mitä siinä on luotu, vaan mitä sen s u u n n a n sisällä voidaan luoda. Pitkät ajat olimme me sairaanlaisessa hommassa koet- t a e s s a m m e tehdä renessanssista sovellettujen taiteidemme ensimäisen, kuin myös kuvittaes- samme vanhaa ja uutta aikaa.

Muistelenpa, että Valter Crane olisi ku- vittanut Hoineerosta renessanssityyliin, vaik- ka Homeeron aikainen kulttuuri kuuluu par- haimpaan pronssiaikaan. Moni taiteilija ei nyt enää noudata tuota uudenaikaista käsi- tyskantaa, kun on k y s y m y s entisajan aiheista, m u t t a tuntuu ihmeelliseltä kompromissilta, että tarvitsee vain kappaleen kulkea löytääk- seen itsensä kaikessa sovussa tuollaisessa renesanssin muotisalongissa. En voi olla esim. ihmettelemättä, että Lorens Frblich on voinut E d d a n kuvittaa klassillista taiteenkäsi-

tfZz/Tb/^iZ^*^

t y s k a n t a a noudattamalla *). Horju- misen erilaisten vanhempien tyy- limuotojen välillä voisin kyllä ym- märtää, m u t t a ero pohjoismaisen jumalaistaruston ja Olympon ju- malten välillä on minusta yhtä suuri kuin ero mustan talven ja aurinkoisen kesän välillä.

Tahdonpa lähemmin selittää, miksi asetun tälle kannalle. Sillä uskon, että pimeydessä hoiperte- lemme, jos tietämättöminä eteen- päin kuljemme. En olisi koskaan rohjennut sovittaa vanhaa aikaa sidottuihin tyyleihin, ellei pohti- miseni ja logiikka olisi minulle tietä näyttänyt.

Minä arvelen, että meidän on pyrittävä kuvitteluihin, illusioonei- hin, milloin y r i t ä m m e k u v a t a joko vanhaa tai uutta aikaa. Me pu- humme todeltanäyttäväisyydestä, paikallisvärityksestä. Entisajasta voitiin k ä y t t ä ä sanaa „aikaväritys".

Kuvat alkuaikojemme myyteistä ja saduista, jotka olen nähnyt, eivät minua ole miellyttä- neet. Etnograafisen ja arkeoloogisen elementin avulla useimmiten koetettiin illusiooni aikaan- saada, varsinainen käsitys oli ja pysyi nykyi- senä ja vastusti vanhanaikaisuus-vaikutusta.

Vaan kun minä kävin muinaismuistokokoel- missa, niin sain heti oikean tunnelman. Täällä minä huomasin, että ulkonaiset keinot eivät riitä ja että kuvittajat eivät ole tunkeutuneet vanhanajan henkeen, ja minussa S3'ntyi epäi- lyksiä, p ä ä s t ä ä n k ö laisinkaan p ä ä m ä ä r ä ä n na- turalistista tietä, koska vanha aikamme on ko- konaan naturalismin ja u u d e m m a n käsittämis- tavan ulkopuolella. Me e m m e voi vanhaa aikaa luoksemme vetää; meidän itsemme pi- t ä ä mennä entisaikaan.

Onko tämä mahdollista? Voiko kukaan niin eläytyä entiseen aikaan ja sen ajatuk-

siin, että hän kykenee sen kulttuuria täydellisesti sen ajan mukaisesti esittämään?

Arvelen, että tuota pitäisi koettaa. Ei niinkuin se olisi ainoa oikea Taiteessa ei ole mitään, mikä olisi oi- keata tai väärää; totuus riip- puu yksinomaan taiteilijan

•vakaumuksesta ja persoo- nallisesta tunteesta.

*) Tämä huomautus tarkoittaa tanskalaisen maalarin Lorenz Frö- lichin kuvittamaa Edda-runostoa, joka tanskaksi käännettynä ilmes- tyi 1895

16 KOTITAIDE I

(11)

Kuten yllämainittu, vaadimme me ensin kuvittelua, illusioonia. Useimmat yhtyvät tä- hän, niinkauvan kuin heiltä ei vaadita, että heidän on luovuttava klassillisista ideois- taan. Mutta vain harvat voivat mielessään kuvitella, että sidottua taidetta, jommoisena se meillä esim. on vanhoissa tyylimuodois- samme, voidaan sitomattomalla tavalla käyt- tää. Voidaksemme tuohon ajatukseen tottua, täytyy meidän luopua tavallisesta luulostam- me, että naturalismi on illusioonin, kuvitte- lun yksinomaisena omistajana. Mutta jos me siihen ajatukseen totumme, että se on oikea Hiilien, joka kykenee illusioonin synnyttä- mään, niin emme tarvitse pelästyä mitään tyylimuotoa, koska se on ainoa keino sopivan ilmaisumuodon keksimiseksi. Kun minä tässä esimerkkinä mainitsen kuvani Hafusfjor- din tappelusta „Snorressa" *) tai Haakou Hy- västä, niin arvelen minä, että nämät kuvat, jotka voisivat kyllä näyttää paljonkin „intii- misemmiltä", ilmaisevat yksinkertaisilla kei- noilla ajan ajatusmaailman, ja niille, jotka uskovat, että sidotussa tyylissä voidaan esit- t ä ä vain ornamentiikan eikä mitään eepillisiä kuvia, toistan minä, että minusta ei tunnu löytyvän minkäänlaisia esteitä kuvata koko Braavallataistelu pronsikauden tyyliin syrjäyt- tämättä tuon tyylin omituisuutta. Voin an- t a a vain vähän toivoa sellaiselle, joka odot- taa n ä k e v ä n s ä pohjoismaiden vanhan ajan kuvattuna antildseeratuilla ihmiskuvioilla. Tai- teessa voitetaan toiseen suuntaan, jos toiseen suuntaan hävitään, ja koskaan ei korkeinta saavuteta, jos koetetaan kaikkia mukaan ottaa.

Ylevällä ihmisyydellä kreikkalaisessa mielessä ei ole m i t ä ä n yhteistä Odinin ja Valhallan eikä pohjoismaiden muinaisaikojen jumalaista- rujen ja satujen kanssa.

*) Snorre Sturlason Kongesagaer oversat af Dr G. Storm mecl illustrationer af II. Egidius, Chr. Krogh, Gerh. Munthe o a. Cristiania 1899. Tässä olevat ku- vat ovat G. Munthen tekemiä tähän mainittuun te- okseen

Keksimiskyky ja histo- riallinen mieli ovat tarvitta- vat edellytykset, ja niiden molempien tulee olla kehi- tyskykyisiä. E n e m m ä n tai vähemmän voivat kaikki si- vistyneet ihmiset perehtyä entisaikoihin; me olemme kaikki saaneet vihiä vie- raista ajatussuunnista mu- seoissa käymällä tai näistä asioista lukemalla. Jokaisen aikakauden tutkiminen on kaikille avoinna.

Yllä-asettamiani väitteitä ei tarkoituk- seni ole ollut tieteellisesti perustella. Mutta kun minä itse näiden ajatusten kautta olen innostunut dekoratiiviseen taiteeseen, niin toivon, että niistä saattaa muillekin olla hyö- dyllistä kiillotusta.

TAIDETTA KÖYHILLE.

W

hitechapel on nimi, mitä ei mielellään mainitse taidekysymysten yhteydessä.

T ä s s ä syrjäisessä Lontoon itäisessä kau- punginosassa, mikä tunnetaan vain köyhyyden, kurjuuden, riettauden ja rikollisuuden pesä- paikkana, on kaikesta huolimatta kehittynyt y h ä valtaavampi taiteellinen liike viimeisten

vuosikymmenten aikana, jota täytyy pitää ai- van uudenaikaisena, laajalle tähtäävänä kult- tuuri-ilmiönä. Kysymys on yrityksestä saat- taa noille idän köyhille, jotka päivät pääksy- tysten taistelevat olemassa olostaan, kajas- tusta parempiosaisten luokkien korkeammista elämäniloista näyttämällä heille taideteoksia.

Toivotaan täten voitavan vaikuttaa jalosta- vasli heidän sydämiinsä ja mieliinsä, kasvat- tavasti heidän tapoihinsa, oloihinsa.

Koska uusi taide-ilmiö, jonka alkuna Eng- lannissa oli prerafaelismi, oli varsinaisesti vastaliike silloiselle akadeemisuudelle ja ylem- pien säätyjen n. k. t a i t e e n h a r r a s t u k s e n pinta- puolisuudelle, niin oli siinä alusta lähtien jo- takin kansanvaltaista, kansalle puhuvaa poh- jalla. Jo Rosselti antoi maksutonta opetusta piirrustuksessa idän työmiehille. Morris, Bur- ne-Jones ja W a l t e r C r a n e tulivat sosialis- teiksi siinä mielessä, että he juuri tällä ta-

KOT1TAIDE II *7

(12)

voin osasivat taiteen tehtävän ratkaista, «elä- män hauskuudeksi muodostaa", että nim. en- nen m u u t a on s u u r e t joukot saatavat osalli- siksi tästä taiteen tuottamasta korkeammasta elämänilosta. T ä s t ä johtui, että Englannissa uuteen taideliikkeeseen tuli sivutarkoitukseksi saada taide sellaiseksi, joka ei ole vain rik- kaita varten, vaan joka kohdistui, niinkuin us- konto, ennen m u u t a sorrettuihin ja kurjiin.

Toinen liike tuli tälle taiteelliselle virta- ukselle avuksi, jonka muodostivat e t u p ä ä s s ä Cambridgen ja Oxfordin yliopistosta lähtevät h a r r a s t u k s e t s a a t t a a alemmat kansanluokat, etusijassa työväestö, osallisiksi tieteistä kan- santajuisessa muodossa, perustamalla heidän keskuuteensa täydellisesti maksuttomia oppi- paikkoja. T ä t ä liikettä kutsutaan yhteisellä nimellä „University-extension", ja sen kes- kuksena Lontoon etuosassa on Toynbee Hall- rakennus. Toynbee Hallin yhteydessä ruvet- tiin noin 20 vuotta sitten järjestämään sään- nöllisiä taulunäyttelyjä. Alussa ei ollut help- poa s a a d a ihmisiä käymään näissä pienissä näyttelyissä. Mutta sittemmin kun tarve oli herännyt, innostuivat he niihin niin, että käy- pien l u k u m ä ä r ä kasvoi tavattoman suureksi ja toivo vasituisesti tähän tarkoitukseen sovel- tuvan rakennuksen aikaansaamisesta tuli y h ä s u u r e m m a k s i . Muutamien ihmisystävällisten hyväntekijöiden toimekasta asiaan sekaantu- mista saa kiittää' siitä, että tuo toivo on to- teutunut. V. 1901 maaliskuussa avattiin en- simäinen taulunäyttely tuossa uudessa raken- nuksessa, jonka omituinen pääty nyt koris- taa Lontoon itäosan pääkulkukatua. Raken- nuksen luoja on arkitehti C. Harrison Toivn- send, m u t t a sen ulkopuolta on Walter

Craue'kir\ koristellut sommittelemalla »taiteen vaikutusta ja tehtäviä esittävän" mosaikki- friisin. R a k e n n u k s e s s a on kaksi päällekkäistä näyttelysalia sekä kattovalo-huone, joihin yh- teensä sopii noin 450 kuvaa.

Mainitsemassamme ensimäisessä näytte- lyssä kävi päivisin noin 10,000 katsojaa. Mitä tämä merkitsee yksinomaan työmiesten asu- massa kaupunginosassa on helppo y m m ä r t ä ä . Näytteille pannut taulut olivat pääasiallisesti niiden kerääjien lainaamia, jotka mielellään näitä käytettäväksi antoivat, kun tarkoitus oli näin hyvä. Mutta mitä näkökohtia silmällä pitäen näyttelyyn oli koottu, ansaitsee erityi- sesti huomiota. Jo aikasemmissa tilaisuuk- sissa oli huomattu, että itä-osan väestö ei ke- tään taiteilijaa niin ihaillut kuin Burne-Jonesea.

Ta itse asiassa olivatkin juuri hänen työnsä, jotka ensin olivat näyttely-ajatuksen synnyt- täneet. T ä m ä osoitti tavallisen kansan väis- tin olevan kansallisiin taiteessa. Sillä tuskinpa tänäpäivänä on missään sivistysmaassa kan- sallisempaa maalarikoulua kuin prerafaeliit- tien Englannissa, joiden kuvien jäljennöksiä näkee joka mökissä. Prerafaeliitit ne myös täälläkin olivat s u u r i m p a n a vetonaulana. Bur- ne-Jones'illä oli kerätty yhteen suurempi määrä kynäpiirroksia, joiden joukossa harjo- telmat kaikille tunnettuun »Venuksen piili"

tauluun todellista ihastusta herättivät. Lä- hinnä tätä pääasiassa uneksivan surumieli- syytensä kautta miellyttävää Burne-Jones'ea 18

loisti pirteä ja oikeaan kansansävyyn luova Ford Maddox Brown kolmellakymmenellä ku- vallaan ja harjotelmallaan (tässä tarjoutui hyvä tilaisuus tutustua tuon mainion taiteilijan luo- missalaisuuksiin). Lisäksi oli Rossctli edus- tettuna, samoin Millais, C. F. Watts, Hughes y. m., niin että yläsali oli oikeastaan prera- faeliittiensali ja semmoisena jokaisesta kävi- jästä näyttelyn loistokohta. Toisessa salissa oli nykyaikaisia teoksia muilta taiteilijoilta;

vanhemmilta ajoilta oli vain pieni, mutta san- gen hyvin valikoitu kokoelma. Yrityksen onnis- tumisen s a a kumminkin lukea prerafaeliittien kuvien ansioksi. — T ä s s ä on samalla yrityk- sen a n t a m a opetus: niiden vetonaulana on kansallisen viljelyksen ilmennykset. Täällä kuten kaikkialla Englannissa t a p a a m m e tä- män kulttuksen, jota hyväätekevällä h a r r a s - tuksella ja yksipuolisuudella kehitetään, koska yksin täten p ä ä m ä ä r ä ä n tullaan. J o s Englan- nissa käymmetaideteollisuuskoulujen harjoitus- luokilla, niin Ford Maddox Broicn se on, jonka ihmiskuviot ovat tämäntapaisten luonnosten esikuviksi otetut, parhaimpana kudosaineisiin, tapelleihin ja seinäverhoihin nähden ovat jo- kaisesta englantilaisesta aivan ehdottomasti

William Morris'in elämäntyöt ja hankittavia seinäkoristuksia jokaisen kansalaisen mielestä ovat jäljennökset Rossetfin, Biirne-Joiies'ir\

ja Brown'm tauluista. Se on kansantaidetta ja kotimaanlaidetta

Mutta t ä r k e i m p ä n ä tuloksena Whitecha- pel'in näyttelyistä täytyy katsoa sitä tosi- asiaa, että täällä tosiaankin on onnistuttu he- r ä t t ä ä alimmissa k a n s a n k e r r o k s i s s a elävä har- r a s t u s taiteeseen. Ei että t ä m ä n k a u t t a olisi sosiaalisen kysymyksen ratkaisu saavutettu tahi edes paljonkaan siihen suuntaan voitettu.

Vaan näiden kansanluokkien huvituksiin on tuotu uusi ja sellainen, joka ajan mittaan ei voi olla vaikuttamatta jalostavasti sydämiin, mieliin ja tapoihin, on tultu siihen, että kansa h a r r a s t a a sulostaa elämäänsä parhaimmalla ja jaloimmalla, mitä ihmisyys on tuottanut. Ja juuri sen kautta, että kansalle tarjottiin pa- rasta, mitä tarjota suinkin saattoi uuden kan- sallisen taiteen k a n n a l l a : uudessa, uusi tyyli- sessä, tositaiteellisessa r a k e n n u k s e s s a uudem- man englantilaisen maalauksen helmiä. Sillä niinkuin nykyhetken taide, jos se yleensä on kansallisella pohjalla, voi kansalle puhua, niin sopii myös kansalle se, mitä Goethe lapsesta lausui: myöskin näille on »juuri paras kyl- lin hyvää".

(H. Mulhesiuksen kirjoituksesta ..Die Kunst"-aikakauslehdessä.)

KOTITAIDE II

(13)

K O T I T A I D E II.

T O U K O K U U , 1QO-4.

K u v a l i i t e V . <• «-

^hsinhcrfalscn ruokailuhuoneen kalustoa.

MuonecN Tviou •

|uid

•t i l t w

T 1 T f t T M-

RuoMftiLy-IjT "MV •"'!/

H u o n e e n "•' - ' "N- PÖVTJt-

llllllf

[

4 — J % 1—%—I f*

S u o m a n T e o l l i s u u s l e h t i N:o 9, • 1 9 0 4 .

(14)

K O T I T A I D E II.

T O U K O K U U , 1 9 0 4 . K u v a l i i t e V I . • i -

1/vöKlN AiTlAUVU-V-

IXvÖKlN PÖVTA-

i 1 i i i i i r — i — i

Myöhin k a l u s t o a .

Suomen T a o t 1 1 s u u s l e h l i N:o 9. — 1804-. Llt. fl- Arvid*»», ReUinkl.

(15)

OHJE- JA UUTIS- OSASTO.

K

A K S I K Y M M E N T Ä V I I S I VUOTTA Suomen taide- teollisuuskoulun johtajana on maisteri Ernst Nordstrom tullut olleeksi. Tämän merkkitapauk- sen johdosta sai hän helators- taina osakseen kiitollisuuden ja kunnioituksen osoituksia koulun opettajien, oppilaiden ja suosijain puolelta monissa esinelahjoissa, joita koulun kukin osasto töis- tään antoi, ja kukkasissa sekä Alppilassa pidetyissä juhlapäi- vällisissä. Tämän kuluneen nel- jännesvuosisadan aikana on mais- teri Nordströmin alkamasta vähäi- sestä veistokoulusta versonut moni- haarainen puu: Suomen taide- teollisuuden keskuskoulu, missä nyt annetaan opetusta melkein kaikissa ajateltavissa taideteollisuu- den puolissa.

K

UVALIITTEEMME. Tätä nu- meroa seuraa kuvaliitteinä piir- rustuksia yksinkertaisemman ruo- kailuhuoneen ja kyökin kalus- toista. Kunkin huonekalun alla on mittakaava, jonka avulla niistä

lukijoillemme on käytännöllistä hyötyä, niinkuin tarkoituksemme on ollut niitä valitessakin. Muo- tonsa puolesta ne olisivat varsin omiansa esim. huviloihin.

V

A A L E A N V I H R E Ä VÄRI KYÖKIN HUONEKALUI- HIN saadaan seuraavasti: jauho- maista Pariisin sinistä ja kromi- keltasta hierotaan lasi- tai mar- morilevyllä maaliöljyssä. Näin saatuun värisekotukseen lisätään lyijyvalkosta, kunnes haluttu väri- nyanssi on saatu. Ensimäinen sively toimitetaan verrattain ohuella värillä, toinen sitävastoin pak- summalla.

H

U O N E K A L U P O L I T U U R I A saadaan jos tavalliseen läm- mitettyyn petroliin liuvotetaan "5

painosta valkoista scrasiinia. Heti V"un sekotus on kylmennyt, voi- daan sitä käyttää huonekalujen

puhdistamiseen. Jos 24 tunnin perästä hangataan tällä siveltyä huonekalua flanellipalasella lu- jasti, niin tulee se hyvin kiiltäväksi.

H

ELSINGIN TAIDETEOLLI- SUUSKESKUSKOULU lo- petti sunnuntaina lukuvuotensa oppilastöiden näyttelyllä Ateneu- missa ja todistuksien antamisella oppilaille.

Syyslukukaudella oli kouluun kirjoitettuna 445 ja kevätluku- kaudella 392 oppilasta, niistä syyslukukaudella 262 suomea ja

183 ruotsia puhuvaa sekä kevät- lukukaudella 225 suomea ja 167 ruotsia puhuvaa. Miespuolisia op- pilaita oli syyslukukaudella 304 KOTITAIDE II

SUOMEN VARIJ,.

VERNISSATEHTMN

OSAKEYHTIÖ HELSINKI J Ä T ' 1 VIIPURI: » r A N TURKU ffi^ EN 1%1H SJf wi % Hill Bfiffl M

. KAIKKIA LAJIA

PULLISIN OSTO = PAIKKA JÄLLEEN

MYYJILLE

Arkkitehtuuri- - - ja käytännöllinen

Rakennustoimisto

Usko Nyström Petrelius a s Penttilä a is BBS Helsingissä =

L. Rantakatu 12 — Puhel. 2011

I^OTITBIDE

8 vihkoa, v ä h i n t ä i n 20 kuvaliitettä, 6 mk.

Kansia

Suomen T:lehden vanhoja vuosi-

= ^ ^ ^ = ^ = kertoja varten on saatavana lehden konttorissa: 1894 - 1 9 0 1 ä I: 75 p. ja 1902 ä 2: 25 p.

K. H. Renlund,

^ ^ H e l s i n k i . ®*^g^

« «s ®

ttlyy summittain ja vähittäin suuresta hyvin järjestetystä varastosta kaikkia rauta- tavara-alaan kuuluvia kappaleita, kuten

Rakennustakomuksia, valutavaroita, nau- loja, kankirautaa, terästä, rautalevyä kaiken- laatuista, sementtiä, tulenkestäviä tiiliä, tulenk.

savea, tappuroita, täpettä, lastuvillaa, raken- nuspalkkeja. Käytettyjä ratakiskoja. flQaalari- värejä, vernissoja ja öljyjä y. m. tunnettuihin halpoihin hintoihin vuoden loppuun.

Kl I NAI AISTA TEETÄ

HAKuiAu»^ « M g HäkIi,LalInkka jaKumpp.

T u k k u k a u p p a ^ V i i p u r i s s a = suosittaa muitten tavaraiusa ohella

todellisesti hyvää

V V I I P I J f l l S S A

| ^ rtAKU.L<\LUJKKAJ» KUMPP.^J

— £ nuirtsk.

cteefä,

j o t a o n s a a t a v a n a k a i k i s s a h y v i n v a r u s t e t u i s s a k a u p p a p u o d e i s s a . >

ffl|*p" Jokainen käärye 011 varustettu vie- a^^ ressä olevalla leimalla Ja tavaramer- killä, sekä sisältää tutklmustodlstuksen. =

Huomautamme, että meidän teekää- ryeemme ovat täysipainoisia.

| Bomanin Ruonefealu°

Turfcu s makasiini s M u

NäyffelyliuoneusfQf: •B-

fielsin&i: MiKonkatu 4, s s Turku: Linnankatu 47.

Sisustaa täydellisesti niinhypin Botelleja, PariKni=

ja yEsityishuoneustoja kuin yksityisiä huoneitakin.

Työ aisfiftasta. ea Rinnat kohtuulliset. -

III

(16)

ArabianTehdas

suorittaa Pariisin maail- mannäyttelyssä v. 1900

KULTAMITALILLA

palkittuja

kaakeli ja takkauimia.

Suuri valikoima mallia löytyy varastossa ja uusia tehdään ti- lausten ja h:roj(Mi Arkkitehtien piirustusten mukaan.

l i l h . lndsten'm tehdas

perustettu

— 1842. — *

1 0 *

perustettu

- 1842. - Tehdas on vieläkin lisännyt jo ennestään s u u r e m - moista monityylisten kaakeliuuniensa näyttelyvarastoa suurella joukolla somia j a mitä muotikkaimpia, uusaikai- simpia malleja, joihin piirustuksia ovat tehneet m a a m m e etevimmät taiteilijat j a arkkitehdit. Rakentavaa yleisöä pyydetään muistamaan käydä näyttelyhuoneustoissamme tehtaalla.

Wilh. ÄndstenmTehdas Osakeyhtiö

Railiovaunul seisahtuvatjuu- ri portilla.

Tilauksia suo- ritetaan no- peaan.

Hinnat koh- tuulliset.

Kustannusar- vioita pyynnös- tä.

n M

cc 3

c

3 U

O.

a

fi ti

« 3

cd

«3 cu>

3

"o la

cö f

E—i o

^=3 C O

CO T D

xr

oi

O * CO

3

(M CO

c 'c o

'5

•H z

>

A

S

H)

IP

.£2 E

OV ro

£ 4

c o

«s 's .s o == —

•^ c e •=

«J '§_

£ :££ H O -S2

*-3 3

ra

£F rl

cg —

6ust. Hrvidsson'in

Kivipaino- Htclieri * #

F)elsinki

ja naispuolisia 14I, kevätluku- kaudella miespuolisia 236 ja nais- puolisia 136. Oppilaiden keski- ikä oli syyslukukaudella 19,7 v.

ja kevätlukukaudella 20,9 vuotta.

Lukuvuoden kuluessa on ollut järjestettynä 12 kilpailua, joissa joka kerta on annettu 30 20 ja

10 m:kan palkinnot.

Ylemmässä taidekoulussa muu- tettiin kolmannelle vuosikurssille Lisi Borgström, Hjördis Lager- borg, Lilli Luukkonen ja Emma Saltzman sekä toiselle vuosikurs- sille Märta Arppe, Alice Ehrn- roth, Illinor Ingman, Y. Kanniai- nen, Berta Lucander, T. Sonni- nen ja O. Tuomala.

Metallityöntekijäin osastolta sai- vat päästötodistuksen V. Airak- sinen, V. Siren ja K. Wakkila.

Yhdistyksen rahastojen koroista jaettiin IOO m:kan stipendi maa-

lari Y. Kanniaiselle, 75 mk. Maria Boehmille ja 50 mk. puuseppä Tuomalalle.

Seuraavat oppilaat saivat pal- kinnoiksi: 4 0 mk. VV. Johansson, J. Mäkelä, T. Sonninen ja Sig- rid Wickström, 20 mk. A. Alo- paeus, H. Eklund, U. Folio, A.

C.lumerus, B. Heinonen, E. Hen- dolin, Ines Johansson, O. Leh- tinen, AV. Leino, Hj. Längman, E . Nordström, T. Pajunen, VV.

Pettinen, VV. Rahkonen, A. Rä- sänen, K. Salo, \V. Tuominen, E. Yvarström, S. Wuorinen ja N. VVärjä sekä 10 mk. H. Ek- holm, A. Ekroos, O. Elenius, A. Haavisto, VV. Helenius, W.

Höglund, O. Laine, A. Lehti, E. Leppänen, A. Linden, O.

Malmberg, Y. Paananen, A. Paa- vola, E. Stenbacka, J. Tuominen, O. VViitanen, Helmi Willstedt, VV. VVirtanen ja U. VVänskä.

HT A I D E TEOLLISUUS YHDIS- 1 TYKSEN TAIDETEOLLI- SUUSARPAJAISISTA huomau- tamme lukijoitamme. Arvonta tapahtuu t. k. 24 p:nä vuosiko- kouksessa, ja siihen on osallinen

I arvalla jokainen jäsen, joka en- nen t. k. 20 p:vää on suoritta- nut vuosimaksun IO mk. yhdis- tyksen varainhoitajalle arkkit.

Oscar Bomansonille osoitteella Helsinki Fabianink. 23. Jäsen, joka kerrassaan on maksanut 150 mk. tai vuosimaksuina 200 mk., tulee isännäksi ja saa osuuskirjan ja silloin on yhdellä arvalla osal-

lisena jokaisessa yhdistyksen ar- pajaisessa. Päävoittona on arkkit.

Valter Jungin piirustusten mukaan valmistettu lastenkamarin kalusto, jonka arvo on 1,300 Smk.; muita arvokkaita voittoja on suuri määrä, pääasiassa huonekaluja, ryijyjä, mattoja, kuvakudoksia, hopea- töitä j . n. e.

Vastuunalainen toimittaja, arkkitehti Vilho Penttilä. Toimituspaikka \Vladinurinkatu !. — Helsingissa, J. Simeliuksen perillisten kirjapaino osakeyhtiö, 1901.

Viittaukset

LIITTYVÄT TIEDOSTOT

Omasta halusta tapahtuneet muutokset ovat olleet palkitsevia, mutta kokemukset organisaation tarpeista lähteneistä työssä tapahtuneista muutoksista ovat

Vastaus kuvaa mielestäni hyvin sitä, että vaikka työntekijän toimin- taa koskeva tavoite olisi hänen omien vuorovaikutustaitojensa kehittämisessä, tavoitteessa onnistuminen

Kytkentäkaapissa asentotiedon johtimis- ta toinen on vedetty 0 VDC -kiskoon ja toinen logiikkakortin A03/02 paikkaan 2.1.. Ohjauksen johti- mista on toinen vedetty logiikkakortin

Bourdieun mukaan aiemmilla kokemuksilla on kuitenkin siinä mielessä ”erityinen painoarvo”, että habitus ikään kuin suojelee itseään sitä kyseenalaistavalta uudelta tiedolta..

Pitkät ja raskaat junamatkat vaikuttivat minuun niin voimakkaasti, että tuntui kuluvan vuosia, ennen kuin todella osasin puhua matkasta ja sen herättäneis- tä kokemuksista:

Vaikka esimerkiksi tv:n yleisö- tutkimusten perusteella näyttäisi siltä, että naiset ovat vähemmän kiinnostuneita ohjelmista, joiden aihepiirit eivät liiku naisten

lehti myös vankien kuljetuksesta käräjiltä toiselle. Tästä oli joka talonpojan maksettava 2 kappaa viljaa vuodessa palkkiota. 92 Vuonna 1766 hänelle luvat- tiin vain 1 kappa

Alanko-Kahiluoto esittää, että Blanchot pyrkii ajatuk- sellaan kirjallisuuden kielen mahdollisuudesta vastustamaan Hegelin ajatusta, jonka mu- kaan nimeäminen negaatio- na

Ajattelin, että heidän läsnäolonsa kuvissa olisi yhtä välttämätöntä kuin mitä se on ollut tähän asti henkilökohtaisessa elämässäni.. Kesällä 2010 pyysin

Jokainen ritari puhuu aina totta, jokainen kelmi valehtelee aina ja jokainen klovni puhuu joka toinen kerta totta ja valehtelee joka toinen kerta. Kun kaikilta linnan

Usko Nyström.. PERSPEKTIIVISEN SUUNNITTELUTA VAN HYÖTY JA MERKITYS. R akennustaiteen riippuvaisuus käytännöllisistä näkökohdista vaikuttaa tietysti ratkaisevasti sen

Tärkeä ero on siinä kuitenkin: skitsissä vuodelta 89 on maalatessa koetettu saada todellisuutta lähentelevä efekti, kaunistelua on tosin aineiden jakamisessa, mutta puuttuu

Vaasassa. Rakennusten ulkomuureilla näkee usein val- kean eli harmaan kiiltävän kerrostuman, joka peittää joko suurempia miiuripintoja, tahi esiin- tyy ainoastaan

Paitsi että ehdotus ylimalkaan ja varsinkin sen toinen kerros katsottiin onnistuneeksi, on palkintolautakunta kumminkin tahtonut ehdotusta vastaan huomauttaa: että opettajien

Niin pitkälle kuin kiemuroittaminen todella esineettömyydessään tai luonnon mallin aiheuttamattonntudessaan tuli- kin, niin pysyi se tosiasia kumminkin voimassa,

Kaunis ja tasaisen ruskea väri saadaan kupariin, kun hyvin rasvasta puhdistetut esi- neet pannaan 60 asteen lämpimäksi lämmi- tettyyn liuvokseen, missä on 150 gr kupari- vihtrilliä

Tyyli on jonkun aikakauden muotoaisti. Selvimmin ilme- nee tämä muototahto rakennustaiteessa. Kun tarkastaa huonekaluissa välttämättä tarvitta- vaa konstruktiivista puolta,

on lärpättipetsien hinta tärpättiin liukenevien väriai- neiden heikon värivoiman ja tärpätin kalleuden takia korkea. Vesipetseillä on se haitta, että ne tekevät puun karkeaksi

(Monen monet muut ulkolaisperuiset, joista kirjoituksen kirjoittaja laveasti kertoo, jätäm- me ja katsomme, mitä hän tietää varsinaisesta englantilaisesta kyseessä

Toisissa tyypeissä (etenkin seinäkaapeissa) ei löydy ulkonevia listoja; runsaat uurroshöy- lällä lykätyt profiilit juoksevat vaan vapaasti laudan päästä päähän,

*) Palkintolautakunta ci kyllä ole julaissut lau- suntoansa, vaan olemme edellisen kuulleet suusanalli- sena ilmoituksena. Kilpailijat lienevät sen johdosta varsin tyytymättömiä.

[r]

Osallistujat voivat kritisoivat toisiaan vuorottelusääntöjen rikkomisesta (esim. siitä, että toinen puhuu päälle tai liian pitkään) tai siitä, että toinen puhuu asian vierestä