Full text

(1)

TIEDOTUSTUTKIMUS

Mediciden ja tiedotusopin historiankirjoitus

t1edoks1

Tammi- ja helmikuussa jä~esteään kaksi medioiden ja tedotusopin historianki~oitus­

ta

käsittelevää tilaisuutta. Niiden alustava ohjelma on seuraava.

16.1. klo 10-17.00

Helsingin yliopisto, valtiotieteellisen tidekun- nan kokoushuone (Snellmanninkatu 14) Alustaja!:

Terfli Rantanen (HY, Viestinnän laitos): Mi- ten historia katosi suomalaisesta viestinnän tutkimuksesta?

Tarmo Malmberg (VY, Viestintätieteidne lai- tos): Mediahistoria kulttuurihistoriana Tarya Savolainen (HY, Viestinnän laitos):

Suomalainen elokuvahistoria feministises- tä näkökulmasta

Hannu Nieminen (University of Westmins- ter, Centre forCommunication and lnforma- tion Studies): Poliittisen julkisuuden ja de- mokratian suhteesta: tapaus Britannia.

6.2. klo 1 o-17.00

Helsingin yliopisto, valtiotieteellisen tidekun- nan kokoushuone (Snellmanninkatu 14) Alustajat:

Tarmo Malmberg (VY Viestintätieteiden lai- tos): Mediateteet, modernismi ja historia Hannu Eerikäinen (Europa-Universität Viadrina, Fakultet för Kulturwissenschatf- ten) Mediatide ja moderni/postmoderni: on- gelmanasettelua

Usätietoja: Tarmo Malmberg (tma@uwa- sa.fi) tai Terhi Rantanen (TRanta- nen@cc.Helsinki.fi).

Pohjoimainen kokous Helsingörissä

12. Pohjoismainen joukkoviestinnän tutki- muksen konferenssi pidetään ensi elokuus- sa Tanskassa 12.-15.8.1994.

Kokouksen yleisistuntojen teemaksi on valittu Kuvalliset viestimet kulttuurissa. Kol- men yleisistunnon lisäksi konferenssi työs- kentelee kaikkiaan 20 työryhmässä.

llmoittautumisaikaa on helmikuun lop- puun. Lisätietoja ta~oaa NORDICOM, Eija Poteri puh. 931-2157045 (tieopo@uta.fi.).

117

Kiitos kommenteista!

Tiedotustutkimus siirtyi vuoden 1994 alusta kevennettyyn referee-jä~estelmään. Pyy- dämme kaikista tulleista artikkelikäsiki~oi­

tuksista yhden toimituksen ulkopuolisen asiantuntijan lausunnon. Tanä vuonna tul- leita juttuja kommentoivatvaivojaan sääste- lemätiä ja muita kiireitään laiminlyöden seu- raaavat henkilöt: Ari Heinonen, Pertti He- manus, Tapani Huovila, Kimmo Jokinen, Pertti Julkunen, Erkki Karvonen, Juha Koi- visto, Heikki Luostarinen, Jorma Mäntylä, Kaarle Nordenstreng, Pertti Näränen, Kau- ko Pietilä, Veikko Pietilä, Iiris Ruoho, Hannu Salmi, Juha Samola, Elina Sana, Jouko Seppänen, Risto Suikkanen, Pertti Tiiho- nen, Hannu Vanhanen.

Kiitos!

Tiedotustutkimus ilmestyy seuraavasti deadline ilmestyy

1/95 31.01. 15.03.

2/95 3/95 4/95

31.03.

31.08.

31.10.

15.05.

15.10.

15.12.

(2)

118 TIEDOTUSTUTKIMUS

Kirjat ja raportit

CULTURE of the everyday : leisure and cultural participation in 1981 and 1991 1 Ed.

by Mi~a Liikkanen & Hannu Pääkkönen.- Helsinki: Statistics Finland, 1994.- 135 s.

- (Cultureand media 1994:3).- 951-47- 8726-9.

Ilmestynyt aikaisemmin suomeksi nimellä Arjen kulttuuria. - (Kulttuuri ja viestintä 1993:2).

ELOKUVA ja analyysi 1 toim. Raimo Kinis- järvi, Tarmo Malmberg & Jukka Sihvonen.

-Helsinki: Painatuskeskus, 1994.- 211 s.- 951-37-1473-X.

Sisältää artikkelit: Laulavan jääkärin mykkä morsian :teknologia ja elokuvan historia (Ari Honka-Hallila), Jääkärin mentaliteetti (Heini Hakosalo), Tuotanto ja elokuva-analyysi : kaksi Tervapäätä (Kimmo Laine), Naiskuva!

todellisuuden heijastajina ja tuottajina: Tuo- mari Martan feministinen analyysi (Anu Koi-

- Viestinnän laitos, Monisteita, Suomen MÖRÄ, Tuomo

Akatemian hanke 8097. EY-journalistien työprosessit, lähteiden Sisältää seminaarialustukset EU-tutkimus-

projektin seminaarista, joka pidettiin Tam- pereella elokuussa 1994: Warum das "ja"

bei der EU-Volkabstimmung in Österreich so Eindeutig Ausgefallen ist (Hans Heinz Fabris), The EU situation in Sweden (Ulf Wallin), Situasjonsrapport om norsk EU- opinion og EU-forskning (RagnarWaldahl), Citizen and the EU : salvation, threat or inevitability? (UIIamaija Kivikuru), EU as a saivalion for the Finnish econorny? : does the media discourse meet the people (He- lena Tapper), EU-question as a media-ritual (Heikki Heikkilä), Finland's journey to Euro- pe (lina Hellsten), Beyond the content (Tuo- rno Mörä), Media or the social interaction or both : the integrative model of the public issue priority (Pekka Aula), Will the next EU-stakeholder stand up, please? (Leif Åberg), Panel survey (Lars Rosenblad).

KIVIKOSKI, Jouni & kevään 1994 yh- teisöviestinnän tutkimuskurssi

Taloustiedottaminen ja taloustiedon merki- tys henkilöstölle lama-aikana. - Helsinki :

käyttö ja asenteet. - Helsinki : Helsingin yliopisto, 1993. - 53 s. - (Viestinnän laitos, Julkaisuja, Sa~a 1C/2/93).- 951- 45-6481-2.

PALMGREN, Raoul

Taällä toimitus : lehdistö ja lehtimiehet kau- noki~allisen kuvauksen kohteena. - Hel- sinki : Suomalaisen ki~allisuuden seura, 1994.- 388s.- 951-717-791-7.

PIETILÄINEN, Jukka

Leninismistä liberalismiin : lehdistöteoreet- tisten käsitysten muuttuminen Neuvostolii- tossa ja Venäjällä 1988-1994.- Tampere : Tampereen yliopisto, 1994. - 126 s. - (Tiedotusopin laitoksen julkaisuja, B, 39).- 951-44-3655-5.

SALO, Matti

Hiljaisetsankarit (The Brave Ones) käsikir- joituksen tekijät Hollywoodin mustalla listal- la. - Helsinki : Painatuskeskus, 1994. - 581 s.- 951-37-1244-3.

STEINBOCK, Dan

vunen), 1980-luvun action-elokuva genre- Helsingin yliopisto, 1994.- 46 s.- (Vies- Amerikkalainen TV-draama 1950-luvun analyysin kannalta esimerkkinä Die Hard

(Antti Alanen), Oma moraali : Jansenin itse- määritys Jean-Pierre Melvillen Punaisessa ympyrässä (Eeva Kurki), Tekijän kuva, ku- van tekijä: auteur ja yleisö Francois Truffaut'- n elokuvassa Amerikkalainen yö (Jukka Sihvonen), Lesbokatsojat ja Jäähyväisien tekijyys (Hanna Kangasniemi), Kaurismäki- ilmiö Arielin valossa (Sakari Toiviainen), Psykoanalyysistä media-analyysiin (Veijo Hietala), Tahti/ruumis/kuva : esimerkkinä Cliffhanger (Martti Lahti).

KONTULA, Osmo & KOSONEN, Kati Seksiä lehtien sivuilla. - Helsinki · Paina- tuskeskus. 1994. - 312 s. - 951-37- 1416-0.

KUUTII. Heikki

Journalistiikan sanasto.- Jyväskylä Ate- na. 1994.-119s.- 951-9362-85-1 INTERIM report II : the EU question. the citizen and publicity. August 1994. - Hel- Sinki . University of Helsinki, 1994 - 90s.

tinnän laitos. Julkaisuja, Sa~a 2C/1/1994).

- 951-45-6826-5.

KIVIKURU, Ullamaija & KIVIKOSKI, Jouni

& kevään 1993 tutkimuskurssi

EY-julkisuus. viestintästrategiat ja kansa- laisten tiedontaso. - Helsinki Helsingin yliopisto, 1993. - 46 s. - (Viestinnän laitos, Julkaisuja, Sarja 1C/3/93).- 951- 45-6484-7.

MODINOS, Tuija

Nainen populaarikulttuurissa : Madonna ja The lmmaculate Collection.- Jyväskylä Jyväskylän yliopisto. 1994. - 124 s. - (Nykykulttuurin tutkimusyksikön julkaisuja, 42).- 951-34-0277-0.

MÄNNISTÖ. Jyrki

Sivistyksen kylvö · Suomen kansakoululai- tos johtavien puoluelehtien mielenkiinnon kohteena vuosina 1918-1939.- Tampere : Tampereen yliopisto. 1994. - 324 s. - (Acta Universitatis Tamperensis. Ser. A, voi.

395).- 951-44-3617-1.- Väitöskirja.

antologioista 90-luvun monikanavaiseen kilpailuympäristöön.- Helsinki: Yleisradio, 1994.- 97 s.- (Tutkimus- ja kehitysosas- to, Tutkimus 12/1994).- 951-43-0691-0.

SUKUPUOLI, media ja presidentinvaalit 1 toim. Johanna Lammi-Taskula.- Helsinki :Sosiaali- ja terveysministeriö, 1994.- 111 s.- (Tasa-arvojulkaisuja, 1/1994).- 951- 47-9575-X.

TAPPER, Helena & kevään 1994 JOUkko- viestinnän tutkimuskurssi

EU Suomen kansantalouden pelastajana?

: kohtaavalko joukkoviestimet ja yleisö toi- sensa EU-keskustelussa.- Helsinki Hel- singin yliopisto. 1994. - 19 s.- (Viestin- nän laitos, Julkaisuja. SarJa 2C/2/1994).- 951-45-6872-3.

VIRTA, TeiJa

Saippuaoopperat ja suomalaiset naiset.- Jyväskylä : Jyväskylän yliopisto. 1994. - 135 s. - (Nykykulttuurin tutkimusyksikön JUlkaisuja, 43).- 951-34-0338-6.

(3)

VUORTAMA, Timo

&

KEROSUO, Lauri Viestinnän lait ja säännöt. - 5. uud. p. - Karkkila : Kustannus-Mäkelä, 1994.- 207

S.-

951-873-509-3.

WIIO,OsmoA.

Kansalaisten tiedot tieteellisistä asioista.-- Helsinki : Helsingin yliopisto, 1993.- 38 s.

(Viestinnän laitos, Julkaisuja,

Sa~a

2N1/93).- 951-45-6538-X.

WIIO,OsmoA.

TV : gutlty or not guilty? . television and violence : an international comparison.

Helsinki: University of Helsinki, 1994.- 23 s.- (Departrnent of Communication, Pub- licabons, Series 1 A/1/1994). 951-45- 6819-2.

Artikkelit

HAARALA, Arto

Suturoi ja nauti! : katsojasubjektin halun formaatiot musiikkivideon tähtisykkeessä.

- Lähikuva (1994)3, ss. 47-58.

HELLMAN, Heikki

"En edes tiedä miten sitä laitetta käytetään"

:videon tekniikan ja käytön sukupuoli raken- teista.- Naistutkimus 7(1994)2, ss. 58-7 4.

HELLMAN, Heikki

The formation of television in Finland. - Teoksessa: Nordic television history, polities and aesthetics 1 Ed. by Francesco Bono &

lb Bondebjerg.- Copenhagen : Sekvens, University of Copenhagen, 1994. 87- 89505-13-1,

SS.

79-101.

NORDICOM-Information

HIETALA, Veijo

Rnnish television today.- Teoksessa: Nor- dic television history, polities and aestheties

1

Ed. by Francesco Bono

&

lb Bondebjerg.

Copenhagen : Sekvens, University of Copenhagen, 1994. ·- 87-89505-13-1, ss.

103-120.

KALPIO, Minna

Annie Lennox : androgynia, pop ja MTV- Lähikuva (1994)3, ss. 59-67

KOIVUNEN, Anu

Elokuva,

historianki~oitus,

feminismi . Kir- kastaliu sydän (1943) sukupuoliteknologia- na. Teoksessa: Kulttuurintutkimus : joh- danto

1

toim. Jari Kupiainen

&

Erkki Sevä- nen. - Helsinki : Suomalaisen kirjallisuu- den seura, 1994. 951-717-793-3, ss.

311-334.

NORDICcultural studies: special issue/Ed.

by Erkki Vainikkala

&

Katarina Eskola. -

Lehti pohjoismaisesta viestinnän tutkimuksesta

• 4 numeroa vuodessa: tut:kirnushankkeet, seminaarit ja konferenssit, kirja- arviot, artikkelit, kitjallisuusluettelot tiivistelmineen

• alan tutki joille (TOY:n jäsenyys) ja opiskelijoille 1 00 FIM, muille 150 AM

• tilaukset: NORDICOM, Göteborgs universitet, Sprängkullsgatan 21, S-411 23 Göteborg tai faxilla 990-46-31-773 46 55

Ensimmäisen numeron yhteydessä lähetetään suomalainen postisiirt:olomake, jonka avulla maksut tulevat täkäläiselle keräilytilille ja vältytään moninkertaisil- ta ulkomaanliikenteen palvelumaksuilta.

Lehden päätoimittaja Ulla Carlsson ottaa mielellään vastaan myös artikke- litarjouksia, kirja-arvioita ja uutisjuttuja. Puh. 990-46-31-773 12 19 (osoite ja faxnumero sama kuin yllä)

Lisätietoja Suomen NORDICOMista: Eija Poteri, puh. 931-2157 045

(4)

120

Cultural studies 8(1994)2, ss.191-369.

Articles: The nation in the global village (Ulf Hannerz and Orvar Löfgren), Cultural uni- formity, differentation, and small national cultures (Kimmo Jokinen), lntellectuals as constructors of cultural identities (Jostein Gripsrud), Soul larsale (AndersJohansen), Sticking together or standing out? : a Scan- dinavian life story (Marianne Gullestad), Homespun life : metaphors on the course of life in women's autobiographies (Anni Viik- ko), Lace and the limits of reading (Lisbeth Larsson), Reception as flow: the 'new tele- vision viewer' revisited (Klaus Bruhn Jen- sen), TV news : from discrete items to con- tinuous narrative? (Stig Hjarvard), Mirroring meetings, mirroring media !he mic- rophysics of reflexivity (Johan Fornäs), Eth- nographic enigmas :'!he everyday' in recent

Hellman), Style of a radical will (Steen Sa- lornonsen), ls culture a product? (Jukka Siikala).

PYHÄ : teernakokonaisuus. - Lähikuva (1994)3, SS. 3-46.

Sisältää artikkelit Kohti pyhän praktista : Pasolini ja todellisuuden kosketus (Jukka Sihvonen), Pyhän Teresan ruumiissa: mer- kintöjä pyhästä St.Paolon kanssa (Ville Pokkinen), Me olemme kaikki vaarassa : haastateltavana Christoph Klimke (Jukka Sihvonen), Uskonnollisuutta, modernismia vai jotain muuta? : Bresson, tyyli ja toiseus (Antti Pönni), Suurten kertomusten paluu : lndiana Jones ja uskonnon arkeologia (Vei- jo Hietala), Uskonto meksikolaisessaeloku- vassa (Tarmo Hotanen).

RUOHON EN, Voitto

media studies (Kirsten Drotner). Reviews: Yksiulotteisesta moni-ilmeiseksi : näkökui- New revisionism in cultural studies (Heikki ma tiedotusopin massakulttuurikeskuste-

TIEDOTUSTUTKIMUS

luun.- Teoksessa: Kulttuurintutkimus: joh- danto 1 toim. Jari Kupiainen & Erkki Sevä- nen. - Helsinki : Suomalaisen ki~allisuu­

den seura, 1994. - 951-717-793-3, ss.

270-292.

VARIS, Tapio

Finland : geopolitics is the key factor. - Teoksessa: The European Union in !he me- dia. - Madrid : Fundesco, Association for European Journalists, 1994. - 84-8112- 028-6, SS. 241-252.

VARIS, Tapio

Mediakasvatus multimediakaudella.

Tiedepolitiikka 19(1994)3, ss. 29-34.

VARIS, Tapio

Viestintäkulttuuri, koulutus ja yritystoiminta.

- Kanava 22(1994)8, ss. 487-489.

TUTUSTU SINÄKIN NUORUUDEN MONIIN TODELLISUUKSIIN!

TILAA NUORISOTUTKIMUS-LEHTI NUMEROSTA 90-348 24323 TAI OSOITTEESTA OLYMPIASTADION, ETELÄKAARRE, 00250 HELSINKI

LEHDEN VUOSIKERTA 100 MK

Figure

Updating...

References

Related subjects :