• Ei tuloksia

Vastavalmistuneiden luokanopettajien työholismiin vaikuttavat tekijät

6 Tulokset

6.2 Vastavalmistuneiden luokanopettajien työholismiin vaikuttavat tekijät

Työholismiin vaikuttavat tekijät

Opetuksen suunnittelu ja toteutus

- Yksittäisten oppituntien liiallinen suunnittelu - Opintokokonaisuuksien suunnittelu

- Työkentällä ponnistelu arvostuksen saamiseksi Oman työpäivän

aikaisen toiminnan reflektoiminen

- Oikeellisuuden pohdinta eri tilanteissa

- Vaikeat oppilaiden väliset ristiriitatilanteet

- Kiusaamistilanteet - Oppilaan pahaolo Kodin ja koulun

välinen yhteistyö - Tavoitettavissa oleminen - Haastavien asioiden kertominen kotiin

- Opettajan ja vanhempien välinen riitaisasuhde - Haluttomuus tehdä yhteistyötä oppilaan parhaaksi

TAULUKKO 4: Vastavalmistuneiden luokanopettajien työholismiin vaikuttavat tekijät.

Opetuksen toteutus ja suunnittelu

Uran alkuvaiheessa haastateltavat pohtivat omaa opettajuuttaan.

H1 ’’Täytyy sanoa, että ajattelen työasioita vapaa-ajallani paljon ja se on ehkä jopa välillä ollut semmoinen haaste ja ongelma, että löytää sen linjan siihen työn ja vapaa ajan välille. Se että koittaa pitää mielessä, että työ on kuitenkin vaan työ.’’

Haastateltavat kertoivat pohtivansa osittain jopa liikaa oman opetuksen suunnittelun ja toteutuksen riittävyyttä.

H3 ’’Välillä sitä pohtii oppitunteja vapaa-ajalla, vaikka ne ovat ihan riittävän hyvin suunniteltu, että vieläkö sen asian vois tehdä vaikka toisin.’’

He kokivat sen häiritsevän heidän vapaa-ajalla tapahtuvaa palautumistaan.

H1 ’’Siihen että kun kohta sä oot saamassa unen päästä iltaisin kiinni, niin sulla tulee ne sun huomisen ajatukset jo päähän. Ja siinä suunnittelee päässä tai käyt läpi jotakin tilannetta tai mietit, että mitä pitäisi ehkä tehdä tällä hetkelläkin.’’

H3 ’’Jos on tulossa jotakin semmoista, mikä vaatii tiettyjä valmisteluja niin kyllähän sitä jonkun verran sitten vapaa ajallekin tulee ne asiat.’’

Kaksi haastateltavista mainitsi, että joskus myös positiivisten työasioiden pohtimisen esimerkiksi onnistuneiden oppimiskokonaisuuksien tai itseään kiinnostavien sosiaalisten media kanavien seuraaminen koettiin lisäävän ajatusten harhaantumista opettajan työhön vapaa-ajalla.

H3 ’’Mitä siinä sitä pyörittelee sitten se voi olla joskus jopa samalla kun siinä urheilee niin tuota. Siinä voi ihan saada uusia näkökulmia asiaan ja saattaa tulla ahaa elämyksiä, että näinkin on käynyt.’’

H2 ’’No sitten tietysti sosiaalinen media antaa tietynlaista painetta. Siellä seuraa eri tämmöisiä opettajia ja vaikka niitä vähän vain katselee jo niin tuota kyllähän sitä välillä uppoutuu niihin.’’

Haastateltavat kokivat työyhteisön asenteiden olevan yhteydessä siihen, minkälaiseksi työkulttuuri muodostui heidän työyhteisössään.

H1 ’’Tää se on kyllä edelleen opettelun tasolla mutta myös osa sanoa ei just nimenomaan niiden lisää tehtäville ja muille tietää sen mitä itse jaksaa, ettei haali itselleen niitä työtehtäviä liikaa niin niitä kyllä aloittelen, että kohtuus kaikessa.’’

H8 ’’Tuolla on tosi paljon sellaisia opettajia, jotka tulee vaikka kaksi tuntia ennen oppilaiden tuloa aina kouluun. Niin ja sitten ne jää sinne vielä niinku moneksi tunniksi sen jälkeenkin. Ja tällä lailla niin kyllä sitä on silleen verrannut että no pitäisiköhän minunkin nyt tulla tän aamuseitsemältä kouluun ja pitäisiköhän minunkin olla täällä aamu tai iltapäivä viiteen ja muuta.’’

Haastateltavat kokivat työyhteisön osittain arvostelevaksi paikaksi, missä heidän toimintaa arviointiin kauemmin työyhteisössä olleiden opettajien tai muiden koulun ammattihenkilöiden puolesta.

H5 ’’Muistan miettineeni tätä ja erityisesti niissä hetkissä kun oli kiertävät erityisopettajat joista muutama vaikutti siltä, että ne niinku skannaa tätä meininkiä ja miettivät että mitähän täällä tapahtuu.’’

H6 ’’Kyllähän nyt varmaan niinku tämmöisenä ihan luonnollisena ajatuskulkua varmaan on se että että jos taloon on tullut niinku uusi nuori ihminen uutena opettajana. Niin varmaan nyt semmoiset tietenkin kokeneemmat vähän niinku katselee, jotka on tottunut omaan omaan tyyliinsä että vähän että mitäs toi nyt tekee tai tai minkä takia toi nyt ei ei puutu tuohon tai tai tee jotain mahdollisesti jotain semmoista mutta en en mä siitäkään niinku ota henkilökohtaisesti’’

Yksi haastatteluun vastanneista koki raskaaksi työyhteisön, jossa henkilökemiat eivät kohdanneet tai muuten vain työyhteisössä vallitsi riitaisa työilmapiiri.

H5 ’’Sitten henkilökunnan väliset erimielisyydet. Joko opettajien keskinäiset erimielisyydet, mitkä sitten vaikuttaa semmoiseen yleiseen ryhmän tai siis vaikuttaa työyhteisön niinku hyvinvointiin.’’

Oman työpäiväin aikaisen toiminnan reflektointi

Haastatteluun vastanneet kokivat pohtivansa liiankin paljon oman toiminnan oikeellisuutta työpäivän aikana erityisesti oppilaiden ei-toivotun käytöksen yhteydessä.

H7 ’’Jos oot joutunut hirmu jotenkin todella ikävää kurinpitoa pitämään lapsille.’’

H5 ’’Täysin puskista niinku puun takaa tulevat sellaiset spesiaalitilanteet kuten kiinnipitotilanteet jää kanssa pyörimään herkästi mieleen työpäivän jälkeenkin.’’

Vastanneet kertoivat miettineensä, että toimivatko he parhaalla mahdollisella tavalla kyseisessä tilanteessa opettajana vai olisivatko he voineet toimia sittenkin toisin.

H1 ’’No kyllä ne vapaa-ajalla pyörivät ajatukset liittyy oppilaisiin, että mitä niin kun mitä heidän kanssa on tulossa tai on ollut minkälaisia joo tapaamisia tai yhteydenpitoa tai selvittelyä.’’

H2 ’’Vähän riippuu tottakai päivästä mitä on päivällä tapahtunut töissä tai tuota mitä on viikolla tapahtunut. Onko ollut jotakin normaalista poikkeavia keissejä tai muuta vastaavaa.’’

Haastateltavat kokivat oppilaan pahan olon tunteet heijastuvan omiin ajatuksiinsa vapaa-ajalla.

H8 ’’Tai jos on kuullut että jollain lapsella on vaikka huono kotona olla tai muuta, niin sitä murehtii vähän. on vähän semmoinen että haluaisi pelaa

sitä ennen lapset kaikelta pahalta. mutta niinku semmoiset kurjat jutut niitä murehdin liikaa.’’

Heidän mielestään oli opettajana kuormittavaa, kun eivät kyenneet tai pystyneet auttamaan pahanolon tunteessa olevaa oppilasta.

H7 ’’semmoiset asiat häiritsee, että jos koulussa tapahtuisi vaikka minusta johtuneista syistä jotakin ikävää minä en ole vaikka huomannut tai valvonut jotakin tilannetta, että on tapahtunut jotakin joillekin oppilaille. Tai vaikka no nähnyt tai saanut puuttua johonkin väärinkäytökseen tai tämmöiseen niin se häiritsee omaa vapaa-aikaa.’’

Kodin ja koulun välinen yhteistyö

Haastateltavat kertoivat haastavien tai riitaisien kodin ja koulun välisten suhteiden mietityttävän heitä vapaa-ajallaan.

H5 ’’Ikävää on se, että opettaja on ikävä. Mutta siis se on homman siunaus ja kirous. Se että opettaja on semmoinen henkilö, kenellä on suomalaisessa yhteiskunnassa vanhempien semmoinen ns. helpoin aikuinen asteikolla terveydenhoitaja, psykologi, psykiatri, sairaanhoitaja, poliisi.’’

He kokivat raskaana ja kuluttavana rakentaa toimivaa vuorovaikutussuhdetta riitaisiin tai haluttomiin vanhempiin.

H7 ’’Tai sitten semmoinen tilanne, että vanhemmat olisi niin kun jostakin minun tekemisestä tai minun tekemättä jättämisestä hyvin riitaisia ja eivät haluasia tehdä sopua tai tulla kuulluksi tai selvittää asioita. Tämmöiset asiat ovat semmoisia, jotka jää pyörimään mieleen häiritsevästi.’’

Tunne siitä, että asioita pyrittiin tekemään oppilaan parhaaksi, jäi haastateltavien mielestä yksipuoleiseksi. Tuntui myös turhauttavalta ponnistella ja tehdä työtä oppilaan mahdollisen parhaan eteen mistä ei saanut vastavuoroisuutta toiselta osapuolelta.

H2 ’’Huoltajakeissit missä vanhemmat eivät ole halukkaita tekemään lapsensa eteen parasta vaan antavat olla niin välissä mietityttää.’’

Kahdella haastateltavilla oli tunne siitä, että heidän tulisi olla tavoitettavissa jatkuvasti.

H2 ’’Työpuhelin mulla on äänettömällä heti töiden jälkeen, en vastaa työpuhelimen ollenkaan. Wilma mulla on henkilökohtaisessa puhelimessa, että ne Wilma viestit katon ja tuota tarvittaessa vastaan jos siellä on että hammaslääkäri on huomenna Pekalla kello 15.00 niin voin vastata että OK.’’

Jos esimerkiksi työajan ulkopuoleisiin viesteihin ei vastattu niin saattoivat vanhemmat ottaa myöhemmin yhteyttä, koska ei ole oltu tavoitettavissa.

H1 ’’Tuntuu, että välillä tullaan joka kanavasta ja pitäisi olla aina tavoitettavissa. Niin se on semmoinen, joka tuntuu isoltakin työtaakalta ja mikä vie ihan kohtuuttomasti aikaa.’’

6.3 Vastavalmistuneiden luokanopettajien työtyytyväisyyttä ja