• Ei tuloksia

47 esimerkillä siitä, miten hän koki hyvän sosialistisen paratiisin elämän, hän antoi kuuliaisille seuraajilleen palkintoja ja rankaisi niitä, jotka eivät totelleet hänen tahtoaan tai toimineet yhteisön hyvän eduksi. Jones jakoi omasta ja liikkeen toiminnasta seuraajilleen rajoitetusti informaatiota, usein pitäen vain lähipiirissään keskeisimmät tiedot. Jonesin esiintyminen Jumalan sanansaattajana antaa melko selkeän kuvan hänen itsestään antamasta kuvasta uniikkina ja kaikkitietävänä johtajana.

Taylorin mallin mukaisen aivopesullisen vaikuttamisen kriteereitä täyttyy näin myös Frenchin ja Ravenin vaikuttamisen teoriasta suhteessa Kansan Temppeliin. Jonesin itsensä korottamista pidetään yhtenä Kansan Temppelin aivopesun piirteistä.116

Jones oli yhtäaikaisesti pidetty ja pelätty, hänen seuraajansa olivat sitoutuneet rahallisesti, ajallisesti ja sosiaalisesti liikkeen toimintaan. Ryhmäpaine ja ryhmäajattelu lisäsivät entisestään ryhmän sisällä normalisoituvaa yksimielistä käsitystä liikkeestä. Jones toimi osana liikettään antaen yhteisölle saarnoillaan ja hyväntekeväisyydellään paljon, edistäen aidosti monen heikossa asemassa olevan elinolosuhteita. Jones lisäksi tarjosi sitä, mitä valtio tai muut tahot eivät kyenneet tarjoamaan, konkreettisen suunnitelman edistää tasa-arvoa ja vähentää rotuerottelua Yhdysvalloissa. Kansan Temppelin toiminta ja Jim Jones siis täyttää kaikki Cialdinin teorian vaikuttamisen askeleet, sekä monia Frenchin ja Ravenin mallin prosesseja, mukaan lukien tavallisia ryhmäprosesseja. Kansan Temppeli ja Jones siis täyttävät Taylorin esittämät sosiaalisen ja psyykkisen vaikuttamisen keinot, joita liitetään osaksi ajatusta aivopesusta.117

48 itsemarkkinoinnin rakenteesta. Liikkeen johtajat Applewhite ja Netless kokivat, ettei värväystyö ollut keskeistä toiminnalle, sillä yksilöt, jotka olivat aidosti valmiita matkalle seuraavalle tasolle, ei tarvitsisi sen enempää käännyttää tai houkutella toimintaan mukaan. Netlessin ja Applewhiten toiminnan mukaan todellisten uskollisten seuraajien tulisi olla valmiina toimintaan ilman houkutteluja.119

Eileen Barkerin työ yhdistymiskirkon parissa osoittaa Zellerin mukaan samanlaisia tuloksia kuin Taivaan Portti-liikkeen toiminta. Barker huomasi tutkiessaan Yhdistymiskirkon aivopesuksi väitettyä värväysprosessia, että kyseessä oli lähtökohtaisesti hyvin tehoton prosessi, josta suuresta massasta ne muutamat, jotka olivat päätyneet mukaan liikkeen toimintaan, päätyivät pian jättäytymään pois Yhdistymiskirkon toiminnasta. Zeller korostaa samaa huomiota Taivaan Portin seuraajien kanssa.

Usea liikkeen toimintaan lähtenyt päätyi pian jättäytymään pois liikkeen toiminnasta. Alkuperäisistä seuraajista jäljellä Applewhiten lisäksi oli enää kolme siinä vaiheessa, kun itsemurhat tapahtuivat ja liikkeen toiminta lakkasi. Vaikka toisinaan liikkeiden värväysprosessia kutsuttiin epärehelliseksi ja aivopeseväksi, ei liittyminen kuitenkaan vaikuttaisi olevan näiden aivopesusyytösten takana.120 Taivaan Porttia ja Kansan Temppeliä samoin kuin Assemblies of God- helluntailiikettä kaikkia yhdistää vahvasti johtohenkilöiden karisma ja liikkeiden karismaattisuus sen teologisessa mielessä.

Taivaan Portin kohdalla karismaattisuus keskittyi erityisesti Applewhiten tapaan pitää kuuntelijat kiinnostuneina. Zellerin mukaan Netlessin ja Applewhiten yhteistyö loi karismaa itsessään, josta jopa liikettä vahvasti kritisoineet entiset jäsenet ovat antaneet erityismainintaa. Uskontososiologi Max Weber kuvailee karismaa johtajat erottavana yli-inhimillisenä ominaisuutena. Karismaattisuus ei kuitenkaan itsessään kerro liikkeiden aivopesusta, mutta Jonesin ja Applewhiten tapaukset ehkä selventävät ymmärrystä siitä, miksi karismaattisia johtajia pidetään vaikuttavina tai jopa pelottavina.

Karismaattisten johtajien vaikutusvaltaa seuraajiinsa pidettiin pelottavana ja usein tätä kutsuttiin aivopesun tuotteeksi. Todellisuudessa vaikutusvalta johtui vahvoista henkilökohtaisista suhteista ja halusta olla tuottamatta pettymyksiä, mutta pahimmissa tapauksissa jopa kiristyksestä.121

Johtajuus tarkasteltavissa kolmessa liikkeessä lähenee Zellerin mukaan profeetalle tunnetusti ominaisia piirteitä. Erityisominaisuutena on kommunikaatio korkeamman voiman kanssa, joka korottaa johtajuuden uudelle tasolle ja antaa erityisen auktoriteettiaseman, jota on haasteellista jollei mahdotonta kyseenalaistaa liikkeen sisältä. Zellerin mukaan Weberin näkemys karismasta, vaikkakin klassinen, on jokseenkin hatara. Zeller kuvailee karismaa kehittyvänä suhteena johtajan ja tämän

119 Zeller 2014, 18–19.

120 Zeller 2014, 34–35.

121 Zeller 2014, 30–37.

49 seuraajien välillä, johon molemmat osapuolet sitoutuvat pyrkien löytämään haluamaansa toisen tarjoamasta opista tai vastavuoroisesti kuuliaisuudesta. Netless ja Applewhite tutkivat Zellerin mukaan paljon uskonnollisen auktoriteetin tekijöitä. Samoin kuten Joneskin, antoivat Applwhite ja Netless liikkeilleen itsestään paljon. Vastavuoroisesti aivan kuten Cialdinikin teoriassaan puhuu, liikkeet antoivat johtajilleen takaisin kuuliaisuutta ja lojaaliutta.122

Netless ja Applewhite kokivat suuria haasteita kehittäessään liikettään, ja Taivaan Portti kokikin useita muutoksia vuosien saatossa. Tämä johtui jatkuvasta kannattajajäsenten vuotamisesta ja liikkeen vahvasti hajautuneesta toiminnasta. Taivaan Portti koki menestyksekästä suosion kasvua asettuessaan aloilleen ja asettaessaan seuraajille selkeää oppia ja toiminnallisia tavoiteita. Liike lopetti värväysprosessin ja keskittyi toimimaan jo valmiiden jäsenten kanssa. Tämä johti pian liikkeen sisällä koheesion kasvamiseen ja ryhmäajattelun kehittymiseen. Netless ja Applewhite pitivät tiukasti kiinni Taivaan Portille luoduista säännöksistä ja päätyivätkin erottamaan liikkeestä jäseniä epäkuuliaisen toiminnan vuoksi. Liikkeen sisällä ihmiset samankaltaistuivat hitaasti ja Zellerin mukaan erityisesti Netless painotti ajattelua sisäryhmän ja ulkoryhmän välillä. Liikkeen sisällä olevia pidettiin korkeampiarvoisina kuin ulkopuolisia ja omalle ryhmälle suosiollista käyttäytymistä kannustettiin kehuin ja lahjoin. Hitaasti Taivaan Portti alkoi eristää itseään ympäröivästä yhteisöstä.123

Taivaan Portti liikettä kuvaillaan hankalaksi jäsentää tai luokitella, sillä sen piirteet ovat hyvin moninaisia, new age -spiritualismista scifimäiseen teoriaan. Lisäksi liikkeen vahvat sisäänpäin rakentuneet ja outoina pidetyt ritualistiset toimintamallit erottavat sitä muista uskonnollisista liikkeistä entisestään. Liikkeen kristillinen apokalyptinen ennustus tuhoutuvasta maailmasta, aivan kuten Kansan Temppelinkin kohdalla on osittain johtaneiden kuolemien takana. Taivaan Portin kuolemien jälkeen liike nousi pinnalle mediassa kohuna ja sitä pidettiin vahvasti New Age -henkisenä kristillisenä liikkeenä. Monimuotoinen ja useita erilaisten uskontojen oppeja sisältänyt Taivaan Portti on uususkonnollisena liikkeenä ainutlaatuinen. Taivaan Portin näkyvyyttä nostaa sen soveltuvuus Yhdysvalloissa syntyneeseen ”uskontojen markkinapaikka” uskonnollisuuden esiintymisen teoriaan, jossa maassa elävien ihmisten kirjo on moninainen, jonka myötä myös uskomusten kirjo on moninainen. Termi uskontojen markkinapaikka on alun perin Wade Clark Roofin lanseeraama ja kuvastaa erityisen etsivää ja hajaantunutta uskonnollista rakennetta sodanjälkeisessä Yhdysvalloissa.

122 Zeller 2014, 34–35; Cialdini 2006, 1–17.

123 Zeller 2014, 40–42.

50 Taivaan Portti tarjosi pienen kulman itselle tuttua uskomuspohjaa kaikille, pitäen silti juurensa kristillisessä julistuksessa.124

Cialdinin vaikuttamisen teorian askeleet on nähtävissä myös Taivaan Portti -liikkeessä. Erityisen selvästi näyttäytyy jo aiemmin mainittu pidettävyydellä vaikuttaminen eli Cialdinin teorian kolmas askelma. Applewhite oli liikkeelleen lämminhenkinen isähahmo, joka kuunteli murheita ja auttoi osaamansa mukaan, samalla ohjaten liikkeen jäseniä toimimaan omien tavoitteidensa mukaisesti.

Kuitenkin myös keskeisessä asemassa on liikkeen ainutlaatuinen muoto, jota avattiin edellisessä luvussa. Toista samankaltaista uskonnollista liikettä ei ollut. Taivaan portin toiminta oli siis kiehtovaa myös sen erilaisuuden vuoksi. Tämä mielessä pitäen Taivaan Portti kuvastaa täydellisesti Frenchin ja Ravenin teoriassa etsittyä uniikkiutta. Applewhite auttoi ja palkitsi seuraajiaan hyvästä toiminnasta esimerkiksi erilaisin hyödykkein, kehuin tai huomioimalla heitä erityisesti.125

Cialdinin teorian neljäs askel ali auktoriteetillinen vaikuttaminen näyttäytyi taivaan portissa välillisesti. Samoin kuin Jonesilla Applewhitella oli ympärillään kuuliaisia seuraajia, jotka suorittivat kurinpalautuksellisten toimenpiteiden valvonnan, tai pitivät yllä liikkeen sisäistä sosiaalista hyväksyvää puhetta johtajaansa kohtaan. Vaikka Applewhite esiintyi lempeänä kasvona, oli hänenkin kontrollinsa takana pelottelu kadotuksesta ja fyysisestä rankaisusta. Applewhite ei kuitenkaan itse koskaan kerronnan mukaan toiminut väkivaltaisesti. Applewhiten lempeyden takana oli kuitenkin käskyt väkivallasta liikkeen heikosti ansioituville jäsenille. Joitain jäseniä kerrotaan jopa kadonneen, tosin epäselvää on, poistuivatko nämä henkilöt vain liikkeen toiminnan parista.126

Taivaan Portti -liikkeessä eroaminen vaikuttamisen teoriasta tapahtuu vastavuoroisuudessa. Liike ei suinkaan pitänyt jäseniään itsestäänselvyytenä, mutta verrattaessa esimerkiksi Kansan Temppeliin, joka levittäytyi Jonesin sanan kautta kuulopuhein, mainoksin ja radiolähetyksen myötä, ei Taivaan Portin suosion kasvaminen ollut yhtä lineaarista. Netless ja Applewhite kokeilivat useita erilaisia uskonnollisuuden, mystiikan ja scifin yhdistelmiä ennen liikkeen muovautumista tunnettuun muotoonsa. Tässä yhteydessä myös selkeä jäsenten houkuttelu ja huolenpito jäi vähemmälle ja tämä saattaneekin olla ainakin osasyynä liikkeen ajoittaisiin jäsenkatoihin. Netless ja Applewhite olisivat todennäköisesti saavuttaneet näkyvyyttä eri mitoissa myös mainostamalla liikettään vahvemmin ja laajemmin. Toisaalta liikkeen myöhemmässä vaiheessa Applewhite otti hyvinkin henkilökohtaisen suhteen seuraajiinsa, joita hän vahvasti lähellä itseään.127

124 Zeller 2014, 48–49.

125 Cialdini 2006, 1–17.

126 Cialdini 2006, 1–17; Zeller 2014, 44–56.

127 Zeller 2014, 44–56.

51 Applewhiten ja Netlessin luottamus seuraajiinsa ja heidän uskonnollisuuteensa oli haitaksi liikkeen kasvulle, mutta aiheutti liittymään päätyvissä seuraajissa vahvan sitoutumisen. Tämä oli suorastaan vaatimus liikkeen toimintaan mukaan pääsemiseksi. Vahva ja pohjaavasti kuuliainen ja sitoutunut seuraajakunta kariutui lopulta kokonaisjoukosta. Tässä yhteydessä täytyy kuitenkin myös ottaa huomioon, että liike läpikävi paljon muutosta ja seuraajakunta vaihtui jatkuvasti. Lopulta toiminta rauhoittui ja sulkeutui liikkeen ulkopuolisilta, jonka jälkeen vielä muutamia putosi pois. Cialdinin petaama sitoutuminen näkyy vahvasti näiden uskollisten seuraajien vankassa luottamuksessa liikkeen toimintaan ja sen johtoon Applewhiten ja Netlessin osalta.128

Sosiaalinen perustelu, Cialdinin teorian viimeinen askel, osoittautui haasteelliseksi Taivaan portti -liikkeessä. Liikkeen kannattajakunta ei ollut kasvuvaiheen aikana eli ennen yhteiskunnasta eristäytymistä, aktiivinen uusien jäsenten todistamisessa ja liittämisessä osaksi liikettä. Päinvastoin liikkeen uusia jäseniä pidettiin usein tarkasti silmällä virheiden varalta. Liikkeen jäsenistön jatkuvan muutoksen vuoksi myös vankkumattoman sosiaalisesti hyväksytyn liikkeen sisäisen totuuden kehittyminen opista oli haasteellista. Uudet jäsenet toivat mukanaan kyseenalaistusta ja jatkuva muutos itse liikkeen toiminnassa ja opeissa vahvisti tätä. Netlessin kuoltua Applewhite kuitenkin asettui vankemmin aloilleen ja vahva sosiaalinen totuus kehittyi liikkeen sisällä. Liike vakiintui ja asetti selkeät oppinsa. Taivaan Portti ei enää vastaanottanut uusia jäseniä, mutta jäsenten väliset suhteet vahvenivat ja kyseenalaistaminen väheni, osittain muodostuneen sosiaalisen paineen vuoksi.

Liikkeen sisällä jäsenten välinen ryhmäajattelu kasvoi ja usein ajatusmalleja integroitiin suoraan Applewhiten puheesta, mikä myötäilee Cialdinin perusteluja.129

Netless ja Applewhite pitivät informaation ohjaimia käsissään visusti ja kehittivät ajatuksia radikaalista ruumiin jättämisestä eli kuolemasta, joka esiteltiin jäsenille vasta myöhemmässä vaiheissa. Zellerin mukaan jäseniä pidettiin vahvasti silmällä ja äärimmäisenä rankaisuna pidettiin liikkeestä erottamista. Toisaalta hyvästä käytöksestä palkittiin kehuin ja ylistyksin. Taivaallisten profeetoiden ja ohjastajien Netlessin ja Applwhiten kehut olivatkin liikkeen sisällä korkeassa arvossa ja heitä pidettiin kaikkitietävinä profeettoina. French ja Raven nimittävät näitä piirteitä eksperttiydeksi, palkitsemiseksi ja rankaisemiseksi. Netlessin äkillistä kuolemaa pidettiin liikkeen sisällä merkkinä tämän siirtymisestä uuteen kehoonsa esimerkillisenä toiminnan osoittamisena, vaikka todellisuudessa Netlessin kuolema oli suuri yllätys kaikille. Liikkeen eskatologisen rakenteen ja Applewhiten karismaattisuuden myötä tämä kuitenkin nopeasti kääntyi suuntaa näyttäväksi tavaksi toimia, joita muutamat päätyivät seuraamaan. Esimerkillisyys löytyy myös Frenchin ja Ravenin

128 Zeller 2014, 55–60.

129 Cialdini 2006, 1–17; Zeller 2014, 56.

52 teoriasta. Taylorin esittämien vaikuttamisen kriteerien mukaan myös Taivaan Portin sisällä tapahtui vahvasti aivopesua, vaikkakin jotkut piirteet venyvät Taylorin teoriassa hyvinkin laajalle, eikä niiden kriteereillä ole kovin suuria rajoittavia tekijöitä.130