• Ei tuloksia

JOSSA PUHE ON AINA ALKUPERØISTØ ALKUPERØN PUHETTA JA TUO PUHE ON MEILLE TUNTEMATONTA VAAN EI VIERASTA ;NYT

"LANCHOT PUHUU TAVASTA JOLLA HØN ITSE LØHESTYY %UME NIDEJØ=v

4ODETTAKOON ETTØ TOSIASIASSA "LANCHOT OPPII (EGELIN TUL KINNASTA ENEMMØN KUIN MITØ HØN TØSSØ KATKELMASSA TUO ESIIN 4IETYSTI HØN PAINOTTAA KRITIIKKIØØN JA VIELØ MYšHEM MISSØKIN TEKSTEISSØØN HØN KOROSTAA ENNEN KAIKKEA SITØ ETTEI

%UMENIDIEN KUVAAMAA YšN JA PØIVØN LAKIEN VØLISTØ KIISTAA TULE RATKAISTA VAAN ON OPITTAVA SIETØMØØN SITØ ETTØ SE JØØ KATKERASTI AVOIMEKSI -UTTA ITSE ASIASSA EI (EGELILLØKØØN YšN LAKIA VARSINAISESTI KUMOTA 3ITØ LOUKATAAN VERISESTI JA KOSKA TRAGEDIA SIIS TAIDE JA POLITIIKKA EDELLYTTØVØT MO LEMPIEN LAKIEN JONKINLAISTA TASAPAINOA JA SOVITTELUA 9šN TYTTØRIØ YRITETØØN HYVITELLØ RAKENTAMALLA HEILLE KAUPUNGIN KESKELLE 0ØIVØN JUMALTEN LOISTAVIEN PYHØKKšJEN VIERELLE MAANALAINEN TEMPPELI SUOJA HAUTA JOSSA HE %UMENI DEIKSI NIMETTYINØ JATKAVAT HØMØRØØ ELØMØØNSØ !NALOGISEEN TAPAAN !NTIGONE HAUDATAAN ELØVØLTØ JA NØINNØYTETØØN ETTEI HEIDØN KUOLEMANSAOLE NØKYVILLØ 9šN TYTTØRET ASUVAT TUOSSA NØKYVØSSØ PIILOSSAJOSSA HELAKKAAVAT ELØMØSTØ OLEMATTA SILTI VIELØ KUOLLEITAKAAN JA KOSKA HE EIVØT OLE SEN PAREMMIN KUOLLEITA KUIN KARKOTETTUJAKAAN HE SYšKSYVØT AIKA AJOIN ELØVIEN KIMPPUUN KUIN !ISKHYLOKSEN KUVAAMA %RINYIDEN SAASTAINEN ULVOVA KOIRALAUMA TAI KUIN 3ARTREN KUVAAMAT vKØRPØSETv (EGEL KUTSUI TUOTA YHTØKKISTØ HAJOTTAVIEN VOIMIEN ESIINPURKAUTUMISTA vNAISELLISEKSI IRONIAKSIv JOKA ON HØNELLEKIN vROMANTIIKANv SIIS KIRJALLISUUDEN OMINAISIN PIIRRE "LANCHOTN AJATUKSEN SIITØ ETTØ KIRJALLISUUS LIITTYY KAPINALLISEN NAISHAHMON ELØMØØN vKUOLEMAN AVARUUDESSAv ELØVØLTØ HAUDATTUNA TØMØNPUOLISESSA MANALASSA VOI TØLLØ TAVALLA JØLJITTØØ (EGELIIN ASTI 4ØMØ EI KUITENKAAN TARKOITA ETTEIKš "LANCHOTN KRIITTINEN TERØ PURISI (EGELIIN VAAN VAIN SITØ ETTØ SE PUREE EHKØ ENNEN KAIKKEA TUOMALLA ESIIN JOTAKIN MINKØ (EGEL SAI VAIN OSITTAIN SANOTUKSI /LI MITEN OLI MEIDØN EI TARVITSE VIIPYØ TØMØN ENEMPØØ (EGELIN SEU RASSA VOIDAKSEMME TARKASTELLA "LANCHOTN TAPAA ETSIØ %UME NIDEISTØvAINA ALKUPERØISTØ ALKUPERØN PUHETTAv

-UUSISTA JA RAIVOTTARISTA

4ØLLAINEN HISTORIA SIIS TUO "LANCHOTLLE KUVAN MYYTIN 9šN TYTTØRISTØ 4OISIN KUIN !ISKHYLOS JA (EGEL "LANCHOT EI KUITENKAAN KØYTØ SITØ POLIITTISEN YHTEISšN RAKENTEEN SELVIT TØMISEEN VAAN LIITTØØ SEN KIRJALLISUUDEN OLEMUKSEN POHDIN TAANSA 9RITØN NYT NØYTTØØ MITEN

4AITEEN HISTORIASSA EI TIETENKØØN OLE MITENKØØN TAVA TONTA ETTØ KIRJALLISEN KOKEMUKSEN KUVAKSI TULEE RUNOILIJAN KOHTAAMINEN vNAISEKSIv KUVATUN TEOKSEN ALKUPERØN TAI IN SPIRAATION LØHTEEN KANSSA 3ELLAINEN ON JO VANHIN TUNNETTU KUVAUS RUNOILIJAN TYšSTØ MYYTTI /RFEUKSESTA JOKA ONKIN KESKEISIN "LANCHOTN KØYTTØMISTØ KIRJALLISEN KOKEMUKSEN KUVISTA 2UNOILIJAN JA MUUSAN KOHTAAMISTA KUVAAVAN YLEISEN RAKENTEEN MUUNNELMIA SEURAAMALLA VOISI KIRJOITTAA KOKONAISEN KIRJALLISEN KOKEMUKSEN HAHMOTUSTAPOJEN HIS TORIAN 3IKSI EI MITENKØØN RIITØ ETTØ HAHMON TUNNISTAA VAAN ON NØHTØVØ MINKØLAISEN TULKINNAN ITSE KUKIN SITØ TEKEE

+UTSUESSAAN ESIIN 9šN TYTTØRET "LANCHOT MERKITSEE ETØISYYTENSØ KLASSISIIN KIRJALLISUUDEN TEORIOIHIN %RINYET

EIVØT TOSIAANKAAN MUISTUTA "EATRICEA EIVØTKØ ,AURAA RE NESSANSSIRUNOILIJAN TAIVAALLISTA RAKASTETTUA EIVØTKØ EDES

$ULCINEAA NØIDEN KšYHØØ SERKKUA "LANCHOTN TAVASSA LØHESTYØ MUUSAANSA EI OLE MITØØN KRISTILLISTØ EIKØ SIIS MYšSKØØN MITØØN ROMANTTISTA TAI HUMANISTISTA %RINYET EIVØT MYšSKØØN MAHDU !NTIIKIN KLASSISMIN KAUNEUSI HANTEEN PIIRIIN VAAN NE OVAT PØINVASTOIN MERKKINØ TAISTE LUSTA !POLLONIA JA !THENEA VASTAAN .IIHIN EI EDES LIITY SITØ HOUKUTTELEVAA ELEMENTTIØ JONKA TAKIA /IDIPUS SOTKEUTUU PATEETTISELLA TAVALLA ØITIHAHMON HUNTUIHIN 9šN TYTØRTEN HAHMOSSA KIRJOITTAMISEN KUVAKSI TULEE KOHTAAMINEN TØYSIN VIERAAN VASTENMIELISEN VIHAMIELISEN NAISHAHMON KANSSA MUUSA SAA 2AIVOTARTENKUVOTTAVAT KASVOT JA KAIKKI TAJUAVAT ETTEI HEIDØN LEPYTTELEMISENSØ v(YVØNSUOPIEN %UMENIDIENv NIMELLØ OLE KUIN VØLIAIKAINEN TORJUNTAVOITTO .E OVAT MERKKINØ KIRJALLISEN KOKEMUKSEN KESKIPISTEESSØ OLEVASTA TYLYSTØ ALUEESTA JOLLA INSPIRAATION YTIMESTØ LšYTYYKIN INHO JA KAUHU

4OISIN KUIN "EATRICE TAI !THENE JA JOPA TOISIN KUIN

%URYDIKE 9šN TYTTØRET EIVØT OLE YKSILšITØ EIKØ HEILLØ OLE NIMIØ EIKØ KASVOJA 2AIVOTTARET VAELTAVAT LAUMOINA NE OVAT KIUSANHENKIPARVI "LANCHOT VIITTAA ANALOGISEEN TAPAAN MUI HINKIN NAISHAHMOISTEN HIRVIšIDEN PARVIIN ETENKIN SEIREE NEIHINJA /RFEUKSEN KAPPALEIKSI REPIVIIN MENADEIHIN +UIN -ACBETHIN NOIDAT TAI %URIPIDEEN BAKKANTIT 9šN TYTTØRET JA HEIDØN MERELLØ TAI ERØMAASSA ELØVØT SISARENSA TULEVAT KIR KUVANA PARVENA KIROAVAT LUMOAVAT REPIVØT KAPPALEIKSI JA HUKUTTAVAT EIKØ NIITØ PIDØTØ MIKØØN "LANCHOT NOSTAA ESIIN MYšS MYšHEMMØN VOIMATTOMAKSI MUUTTUNEEN VERSION SUURESTA JOUKOSTA NAISIA KUN HØN POHTI $ON *UANIN JA DE 3ADEN TAPAA TARKASTELLA NAISIA NUMEROIN

.IETZSCHE LIITTI AIKANAAN !POLLONIIN YKSILšITYMISEN PERI AATTEEN JA $IONYSOKSEEN YKSILšLLISYYDEN KATOAMISEN JOUKKO HURMOKSEEN "LANCHOTN TAPA VEDOTA 9šN TYTTØRIIN JA NIIDEN SISARIIN LIITTYY LØHEISESTI SIIHEN MITØ .IETZSCHE JA KOKO NAISEN (šLDERLINISTØ (EIDEGGERIIN ASTI ULOTTUVA SAKSALAINEN PERINNE KUTSUI DIONYYSISYYDEKSI JA NIMENOMAAN DIONYYSI SYYDEN NAISELLISEEN JA HURMOKSELLISEEN PUOLEEN"AKKANTTIEN HARHAILUUN KAUPUNGINMUURIEN ULKOPUOLELLA -UTTA TOSI ASIASSA "LANCHOT EI JUURI KOSKAAN KUVAA KIRJALLISUUDEN ALKU PERØØ $IONYSOKSEN VAAN NAISHAHMOISTEN LUONNONHENKIEN NIMISSØ ,UULEN TØMØN JOHTUVAN SIITØ ETTØ $IONYSOS ON KAIKESTA HUOLIMATTA KOKO MODERNISSA PERINTEESSØMME PAITSI HULLUUDEN JA HAJAANNUKSEN TUOJA MYšS +RISTUKSEN KAK SOISVELI JUMALA JOKA KYKENEE ANTAMAAN YHTEISšLLE PERUSTAN UUDEN USKONNON HAHMOSSA JA JOKA TEKEE TEATTERISTA JA SIIS TAITEESTA YHTEISšN PALVELIJAN *OPA SILLOIN KUN TEOKSEN MAHDOLLISUUS ON SORTUMAISILLAAN KUTEN .IETZSCHEN KOH DATESSA $IONYSOKSEN TAI (šLDERLININ KOHDATESSA :EUKSEN TAI !POLLONIN OLYMPOLAISEN JUMALAN NIMI MUISTUTTAA VIELØ EHEØN JA TOTUUDELLISEN TEOKSEN IDEAALISTA VAIKKEI SEN TOTEUT TAMISEEN ENØØ KYETØKØØN +UN "LANCHOT SITØ VASTOIN PUHUU VØHØISTEN LUONNONHENKIEN NIMISSØ HØN TUNTUU KATKAISEVAN VIIMEISENKIN NEGATIIVISENKIN VIITTAUKSEN TUOLLAISEEN TOTUU DELLISEEN TEOKSEEN (ØNELLE KIRJALLISUUS EI OLE DIONYYSISTØ SIINØ MIELESSØ ETTEI SE EDES KIERTOTEITSE TEE vTEOSTAv EIKØ PERUSTA YHTEISšØ 0ØINVASTOIN 9šN TYTTØRET UHKAAVAT MITØ TAHANSA YHTEISšØ SAMOIN KUIN MITØ TAHANSA TEOSTA .E VAEL TAVAT TILASSA JOTA "LANCHOT KUTSUU vULKOPUOLEKSIvDEHORS JA JONKA MYYTTI KUVAA ERØMAAKSI šISEKSI MERELLISEKSI METSØI SEKSI MAANALAISEKSI MANALAISEKSI AUTIOKSI MAASTOKSI JONKA

KREIKKALAISET NØKIVØT SAARTAVAN POLIKSEN TILAA JA JOSTA HE SA NOIVAT PELØTEN JA INHOTEN SE ONDEINON

*OS %RINYET EIVØT OLE YKSILšLLISIØ EIVØTKØ YHTEISšLLISIØ VAAN MUODOSTAVAT PIKEMMINKIN PARVEN TAI LAUMAN PITØISIKš HEITØ TARKASTELLALUONNONVILLIEN LUONNONVOIMIEN KUVANA +UTEN !ISKHYLOS SANOO 9šN TYTTØRET EIVØT OSAL LISTU KAUPUNKIEN PERUSTAMISEEN JA KUNNIAAN VAAN NE ASUSTAVAT ERØMAASSA AAVALLA MERELLØ TAI KESYTETTYINØKIN PIILOSSA MAAN ALLA 3IKSI %RINYET OVAT TUSKIN JUMALIA NE OVAT HØMØRIØ LUONNONHENKIØ JOITA JUMALATKIN INHOAVAT JA SAMA PØTEE TIETYSTI SEIREENEIHINKIN +UTEN AMMOIN 4HEBAA RUTOLLAAN UHANNUT 3lNKSIKIN NE OVAT PUOLIKSI ELØIMELLISIØ JA PUOLIKSI NAISELLISIA OLIOITA 4ØLLAISET KIUSANHENKIPARVET OVAT YLILUONNOLLISIA EI NIIN ETTØ NE OLISIVAT LUONNON TUOLLE PUOLELLE MENEVØØ HENKEØ JA SIIS ITSE ASIASSA VIIME KØDESSØ YLIINHIMILLISIØ VAAN NIIN ETTØ NE OVAT LUONTOAKIN LUON NOLLISEMPI LUONNON OLEMUS 4ØSMØLLISEMMIN ON SANOTTAVA ETTØ NE OVAT ELEMENTAARISIA MAHTEJA %LEMENTTI ON KREIK KALAISILLE JUMALIAKIN VANHEMPI ALKUVOIMA JONKA LAKI ON ENSIMMØISIN +UN !ISKHYLOSTA TØYDENNETØØN (ESIODOKSEN JA (ERAKLEITOKSEN AVULLA VOIDAAN ESITTØØ 9šN TYTØRTEN KOKO ELEMENTAARINEN SYNTYHISTORIA +AAOKSEN LAPSIA OVAT -AA JA 9š 9šN LAPSIA OVAT +UOLEMA JA 5NI JA %RINYET OVAT +ERESIN HAHMOSSA ILMENEVØN +UOLEMAN LAPSIAJA KUINKAS OLLAKAAN NØISSØ IKIVANHOISSA NIMISSØ TUNNISTAMME MYšS "LANCHOTN KIRJALLISEN KOKEMUKSEN AVAINTERMIT EIVØT SELLAISET NIMET KUIN Yš UNI KUOLEMA KAAOS JA MAA TULE HØNELLEKØØN TYH JØSTØx

+UN "LANCHOT KUULOSTELEE 9šN TYTØRTEN HUUTOJEN LO MASTA TEOKSEN vAINA ALKUPERØISTØ ALKUPERØN PUHETTAv HØN KALLISTAA KORVANSA SILLE ALKUPERØN ASPEKTILLE JOTA HØN KUTSUU vTEOKSEN ELEMENTAARISEKSI POHJAKSIv 4ARKASTELEN NYT TEOKSEN ELEMENTAARISTA POHJAA KAHDESSA OLENNAISIMMASSA HAHMOSSA -AANA JA 9šNØ JOTKA ILMENEVØT "LANCHOTLLE KIELENØ JA MIE LIKUVITUKSENA

-AA JA KIELI

-ITØ ON KIELI KUN SITØ KUVATAAN PUOLIKSI ELØIMELLISTEN PUOLIKSI NAISELLISTEN LUONNONHENKIEN KAUTTA .UO OLENNOT ASUVAT KIELEN ALKULØHTEILLØ KIELEN JUURILLA NE HUUTAVAT KIR KUVAT LOPULTA LAULAVAT "LANCHOTN PISIMMØLLE VIETY KUVAUS LUONNONHENKIEN KIELESTØ ON HØNEN KUVAUKSENSA SEIREENIEN LAULUSTA KIRJASSA,E LIVRE Í VENIR

v3EIREENIT NØHTØVØSTI NE LAULOIVAT MUTTA JOTENKIN EPØTYYDYTTØVØLLØ TAVALLA ;x= KUITENKIN HEIDØN EPØTØY DELLINEN LAULUNSA JOKA OLI PELKKØ TULEVA LAULU OHJASI MERENKULKIJAN KOHTI ALUETTA JOSSA LAULAMINEN TODELLA AL KAISI ;x= -ILLAISTA OLI SEIREENIEN LAULU -INKØLAINEN OLI SITØ VAIVAAVA PUUTE -IKSI TUO PUUTE TEKI SIITØ NIIN MAH TAVAN *OTKUT OVAT AINA VASTANNEET SE OLI EPØINHIMILLISTØ LAULUA EPØILEMØTTØ LUONNONØØNI ONKO MUITAKIN ØØNIØ MUTTA JOTENKIN LUONNON REUNALLA JOKA TAPAUKSESSA SE OLI IHMISELLE VIERASTA ;x= -UTTA TOISET SANOVAT ETTØ LUMOUS OLI OUDOMPI SEIREENIEN LAULU VAIN TOISTI IHMISTEN LAULUN JA KOSKA SEIREENIT JOTKA HUOLIMATTA SIITØ ETTØ NAISELLISEN KAUNEUDEN HEIJASTUS TEKI NIISTØ HYVIN KAU NIITA OLIVAT PELKKIØ ELØIMIØ SIIS KOSKA SEIREENIT PYSTYIVØT LAULAMAAN IHMISTEN TAVALLA NE TEKIVØT LAULUSTA NIIN

ENNENKUULUMATTOMAN ETTØ NIIDEN KUULIJOIDEN MIELESSØ VIRISI EPØILYS SIITØ ETTØ KAIKKI INHIMILLINEN LAULU ON EPØ INHIMILLISTØ ;x= 4UOSSA TODELLISESSA TAVALLISESSA JOKA PØIVØISESSØ SALAISESSA LAULUSSA OLI JOTAIN IHMEELLISTØ JOKA PITI YHTØKKIØ TUNNISTAA KUN VIERAAT VOIMAT LAULOIVAT SITØ EPØTODELLISEEN JA TODEN SANOAKSEMME KUVITTEELLISEEN TAPAAN SE OLI SYVYYKSIEN LAULUA JONKA KUULEMINEN JOHTI SIIHEN ETTØ JOKA SANAAN AUKESI SYVYYS JOKA HOUKUTTELI KATOAMAANv

-INKØLAINEN ON SEIREENIEN KIELI .ØIMME ETTØ SEIREENIT OVAT LUONNONHENKIØ JOIDEN LAULU VAIKUTTAA JOSKUS PELKØLTØ LUONNONØØNELTØ JOSKUS IHMISTEN PUHEEN KAIULTA +UMMAS SAKIN TAPAUKSESSA SEIREENIEN LAULULTA PUUTTUU SE MIKØ TEKEE ØØNESTØ INHIMILLISTØLOGOSJØRKI MERKITYS MIELI !LUSTAVASTI VOITAISIIN SIIS AJATELLA ETTØ OLI SEIREENIEN LAULU SITTEN LUON NONØØNI TAI JØLJITELMØ PELKØSTØ IHMISØØNESTØ SINØNSØ ILMAN MERKITYSSISØLTšJØ TAI INTENTIOITA SE ONPELKKØØ ØØNTØ FONE ILMAN LOGOSTA JA TØMØ OLISI SEN OLEMUKSELLINEN PUUTE 3A MATEN %RINYIDENKIN LAULU ON VAIN PUOLIKSI ARTIKULOITUA AINA VALMISTA SORTUMAAN PELKIKSI HUUDOIKSI JA HAUKKUMISIKSI TAI KOHOAMAAN MITØ IHMEELLISIMMØKSI SANATTOMAKSI LAULUKSI .E TULEVAT KIRKUVINA PARVINA JOIDEN LAULU MUUTTUU MYšS ITSE NØYTELMØSSØ KIROUKSEKSI TAI LUMOUKSEKSI PIKEMMINKIN TOISTON RIIMIN JA KAIUN KAUTTA KUIN ARGUMENTIN VOIMASTA

-UTTA EROTTELU FONEHEN JA LOGOKSEEN EI MITENKØØN RIITØ SEIREENIEN LAULUN JA %RINYIDEN HUUDON KUVAAMISEKSI %N SINNØKIN TIEDØMME ETTEI PUHDASTA ØØNTØ OLE OLEMASSAKAAN JA ETTØ MIELETTšMYYTEEN LIITTYY AINA VIITTAUS VETØYTYNEESEEN TAI KADOTETTUUN MIELEEN VAIKKEI LUONNONHENKIEN HUUTO KUULUKAAN LOGOKSEN PIIRIIN SE ON JO TAVALLA TAI TOISELLA JØ SENTYNYTTØ 4OISEKSI TIEDØMME ETTEI LUONNONHENKIEN HUUTO OLE PELKKØØ ØØNTØ SIINØ MIELESSØ KUIN TUULEN HUMINA MEREN KOHINA TAI EDES HØLYKSI SEKOITTUNUT IHMISPUHE SE EI OLE FONETA RAUHALLISEN TAUSTAHØLYN MIELESSØ VAAN AINA JO ØØNTØ JOKA KOHDISTUU JOHONKUHUN PUHUTTELEE HØNTØ KOSKETTAA JA JOPA MUUTTAA HØNTØ 9šN -AAN JA -EREN TYTØRTEN LAULU ONELEMENTINØØNTØ MIKØ TARKOITTAA JUURI SITØ ETTØ SE ON JO JOLLAKIN TAVALLA JØSENTYNYTTØ JA JOLLEKULLE SUUNNATTUA ØØNTØ 4ARKASTELKAAMME HIUKAN LØHEMMIN ELEMENTIN JØSENTYMISTØ JA SUUNTAUTUMISTA

3EN YMMØRTØMISEKSI MITEN ELEMENTTI JØSENTYY KAN NATTAA MUISTAA ETTØ %RINYET OVAT PAITSI 9šN MYšS -AAN TYTTØRIØ +IRJALLISESSA AVARUUDESSA "LANCHOT LAINAA USEITA TAITEILIJOITA JOTKA OVAT NIMENNEET TAITEELLISEN LUOMISEN ELEMENTAARISEN POHJAN -AAKSI NØIN AINAKIN #HAR (šL DERLIN 2ILKE JA VAN 'OGH JA TAUSTALLA VAIKUTTAA TIETYSTI MYšS (EIDEGGER -AAN AJATELLAAN USEIN OLEVAN TEOKSEN MATERIAALI JA KIRJALLISUUDEN TAPAUKSESSA -AAN VOISI AJATELLA OLEVAN YKSINKERTAISESTI KIELI SELLAISENAAN JONKUN TODELLISEN KIELEN KOKONAISUUS JOTA VOI KUTSUA vØIDINKIELEKSIv JOS MYYTIN NAISELLISESTA ELEMENTISTØ HALUAA VIELØ PITØØ KIINNI 3E EI OLE PUHDASTA ØØNTØ VAAN JO JOKIN ARTIKULOIMISEN TAPA TAI MAHDOLLISUUS KIELENJØSENNYS JOHON SISØLTYY KOKONAINEN MAAILMANJØSENNYS JA JONKA VOI AJATELLA OLEVAN PUHUJANSA KOHTALO "LANCHOT TØSMENTØØ ETTEI TEOKSEN ELEMENTAARINEN POHJA OLE -AA YMMØRRETTYNØ TEOKSEN MATERIAALIKSI SEN LUONNOLLISEKSI AINEKSEKSI ESIMERKIKSI IDEOIKSI TAI SANOIKSI JOISTA RUNO OLISI TEHTY +UN KIELTØ AJATELLAAN MATERIAALINA ON KUIN SE OLISI IKØØN KUINSAATAVILLAJA KØSILLØ KIRJOITTAJAN SOM MITELMIA VARTEN -UTTA KIELI EI SUINKAAN TULE TEOKSEEN NOIN

VAIVATTOMAAN TAPAAN 0ØINVASTOIN YLEENSØ TUNTEE ETTØ ON SANOTTAVAAETTØ PITØISI SANOA JOTAKIN MUTTAOIKEA SANAVAIN PUUTTUU 4OISIN SANOEN ELEMENTTI EI OLE VAIN KIELI KØYTšSSØ OLEVANA MAHDOLLISUUTENA VAAN MYšS KIELI KØYTØNNšLLISENØ MAHDOTTOMUUTENA

*ØSENNETTYØ JA VAIKUTTAVAA VAIKKAKIN MERKITYKSETšNTØ vØØNTØv "LANCHOT KUTSU (šLDERLINIIN VIITATEN RYTMIKSI

4EOKSEN vELEMENTAARINEN POHJAv ON vRYTMIN ELEMENTAA RINEN Yšv TØTØ (šLDERLIN KUTSUU vRYTMIKSIv JA -ALLARM£

vHAJANAISIKSI UNOHDETUIKSI JA KELLUVIKSI KERROSTUMIKSIv

%LEMENTAARINEN POHJA ON vVIELØ SANATON RYTMI JA MITØØN SANOMATON JA KUITENKIN LAKKAAMATTA SANOVA ØØNI JONKA ON MUUTUTTAVA NIMEØMISMAHDIKSIv *ONKIN MAAILMAN RYTMI ON SEN ASUKKAITA VANHEMPI JØSENTYMISTAPA HE EIVØT VOI LUODA SITØ VAAN SE EHDOLLISTAA HEITØ JA ON KUIN SYKE JOKA PYYHKØISEE HEIDØT KAIKKI MUKANAAN YHTEISEN TANSSIN PYšRTEESEEN ESIMERKIKSI YHTEISEN KIELEN MAHDOLLISTAMAAN TAPAAN PUHUA

%LEMENTTI EI SIIS VAIN OLE VAAN SE PUHUTTELEE JA OTTAA VALTOIHINSASE EI OLE VAIN MAHDOLLINEN SANA VAAN SANOMISEN MAHDOLLISUUS JA PAKKO 4ØLLAISENA SE EI OLE KAIKKI MUKAANSA TEMPAAVA RYTMI VAAN JOLLEKULLE NIMENOMAISELLE HENKILšLLE OSOITETTU PUHUTTELU JOKA VAATII VASTAUSTAAN 4ØTØ TARKOITTAA ETTEI ELEMENTTI OLE MIKØØN PELKKØ TOTTELEVAINEN AINES VAAN AKTIIVINEN VOIMA JOTAIN MINKØ vVAIKUTUSVIRRASSA RUNOILIJA SEISOOv KUTEN (šLDERLIN SANOO %RINYIDEN HAHMOSSA TULEVA ELEMENTTIHYšKKØØVAATII JA VAINOAA SEIREENIEN LAULU VIETTELEE JA VETØØ PUOLEENSA -AAN JA -EREN TYTØRTEN KIELI EI KANNA TOTUUTTA MUTTA ON SITØKIN VAIKUTTAVAMPAA SE VUOROINPUHUTTELEEVUOROIN VAIKENEE *A MITØ SE SANOO 3EN MITØ TØSSØ KIELESSØ VOISANOA JA ETTØ SE TODELLA ON SANOTTAVA

*A SAMANAIKAISESTI ELEMENTIN TYTTØRET OVAT PETOLLISIA NIIDEN LAULU ON LOPULTA VAIN TUULEN HUMINAA KUN NE SAAVUTTAA NE MYKISTYVØT JA JØTTØVØT RUNOILIJAN MAHDOTTOMAN TEHTØVØN ETEEN JOSSA HØN EI TIEDØ MITØ HØN SANOISI EIKØ MITEN 4AI NIIN KUIN "LANCHOT SANOO SEIREENIEN LAULUSTA vOLI KUIN MUSIIKIN YDINALUER£GIONMÞRE OLISI OLLUT AINOA KOKONAAN MUSIIKITON ALUE AUTIO JA KUIVA ALUE JOLLA HILJAISUUS PALOI KUIN MELUv %LEMENTIN ØØNI VAATII SANOMAAN MUTTA SE EI SANO MITEN EIKØ MITØ JA SIINØ MIELESSØ SE ON NIMENOMAAN ALKUPERØN ØØNI EI TEOKSEN ALOITTAMISEN MAHDOLLISTAVA EN SIMMØINEN SANA

4ØLLØ TAVALLA -AAN JA -EREN TYTØRTEN VAIKUTUSVOIMA LIITTYY MONIMIELISEEN LIIKKEESEEN JOSSA NE VUOROIN HOUKUT TELEVAT VUOROIN TORJUVAT VUOROIN LUPAAVAT VUOROIN KIELTØVØT

*UURI TØMØN MONIMIELISYYDEN KUVANA %RINYET OVAT MYšS

%UMENIDEJA RAIVOTTARET HYVØNSUOPIA JA SEIREENIT HOUKUT TELEVAT MUTTA VAIKENEVAT SITTEN YHTØKKIØ JA JOHTAVAT ME RENKØVIJØN KUOLEMAAN 3AMA KAKSISUUNTAINEN LIIKE LIITTYY MYšS %URYDIKEEN JOKA VETØØ /RFEUSTA PUOLEENSA KUNNES TØMØ KATSOO HØNTØ KASVOIHIN JA MENETTØØ RUNOILIJANLAHJANSA NØHDESSØØN ETTEI KUOLLEEN KASVOILLA OLE MITØØN SANOTTAVAA HØKELLYTTØVØN KAUNIIN %URYDIKEN ALASTOMAT KASVOT OVATKIN PELKØN MØDØNTYNEEN RAADON IRVISTYS 0ALAAN EDEMPØNØ TØHØN KØØNTYMISPISTEESEEN JOSSA ØØNI MUUTTUU HILJAISUU DEKSI MAHDOLLISUUS MAHDOTTOMUUDEKSI HOUKUTUS VASTEN MIELISYYDEKSI JA KOKOAN TOISTAISEKSI TØMØN %RINYET SEI REENIT %URYDIKE JA 3lNKSI OVAT KAIKKI MERKKINØ ELEMENTAA RISESTA POHJASTA JOLLA KIELI ON ØØNTØ EIKØ MIELTØ ELEMENTTIØ EIKØ MATERIAALIA VAATIVAA LAKIA EIKØ SITOVAA SØØNTšØ .E

KERTOVAT KIELEN OMASTA MUMINASTA PUHEESTA SELLAISENAAN EI SIITØMITØSANOTAAN VAAN SIITØETTØMAAILMALLA PUHUTAAN

9Ú JA MIELIKUVITUS

/LEN PUHUNUT 9šN TYTØRTEN KTOONISESTA JA KAOOTTISESTA ELEMENTISTØ MUTTA HEIDØN OMIN ELEMENTTINSØ ON KUITENKIN 9š "LANCHOT EROTTAA TOISISTAAN KAKSI YšTØ %NSIMMØINEN ON PØIVØN Yš Yš JOLLOIN NUKUTAAN JA KERØTØØN VOIMIA PØIVØN TYšTØ VARTEN 4OINEN Yš AVAUTUU PIKEMMINKIN UNETTO MUUDEN HETKELLØ (ØN SANOO v9š TARKOITTAA SITØ ETTØ KAIKKI ON KADONNUT ILMENEE 9š ON SE MITØ AAVISTETAAN SILLOIN KUN UNET TULEVAT NUKKUMISEN TILALLE KUN KUOLLEET KULKEVAT YšN POHJALLA KUN YšN POHJA ILMENEE KADONNEISSA HENKILšISSØv .UKKUMINEN KUULUU ENSIMMØISEEN HYš

DYLLISEEN YšHšN UNET TOISEEN VAARALLISEEN EKSYTTØVØØN YšHšN v5NI HIPAISEE PUHTAAN KALTAISUUDEN HALLITSEMAA ALUETTA +AIKKI ON SIELLØ PELKKØØ KALTAISUUTTA HAHMO ON TOINEN HAHMO SAMANLAINEN KUIN TOINEN JA VIELØ TOINENKIN JOKA PUOLESTAAN ON SAMANLAINEN KUIN VIELØ JOKU TOINEN

%TSITØØN ALKUPERØISTØ MALLIA HALUTTAISIIN LšYTØØ LØHTšKOHTA ALKUPERØINEN PALJASTUS MUTTA MITØØN SELLAISTA EI OLE UNI ON KALTAINEN JOKA VIITTAA IKUISESTI KALTAISEENv

4ØSSØ ULOTTUVUUDESSA JOSSA vKALTAINEN VIITTAA IKUISESTI KALTAISEENv OLLAAN MIELIKUVITUKSEN POHJALLA TILASSA JOSSA MIELIKUVITUS ITSE ON ELEMENTTI ELEMENTAARINEN MATERIAA LISUUS -IELIKUVITUKSEEN KUULUU SAMA KAKSIJAKOISUUS KUIN YšHšNKIN JOKA ON SEN ARKAAINEN NIMI 9HTØØLTØ SE AVAUTUU KOHTI ELEMENTAARISTA POHJAANSA JOKA ONKIN PETTØVØ KAIKEN MIELEKKYYDEN MAHDOLLISUUDEN NIELEVØ KUILU TOISAALTA SE KITEYTYY KUVAKSI JOKA ON JO MERKKINØ TEOKSEN MAHDOLLI SUUDESTA -IELIKUVITUKSEN ELEMENTAARISEN POHJAN TOIMINTA PERIAATTEENA ON UNEN HAVAINNOLLISTAMA SAMUUDEN LOGIIKKA JOSSA KALTAINEN VIITTAA LOPUTTOMASTI KALTAISEEN ILMAN ETTØ LOPUTONTA ASSOSIAATIOKETJUA VOISI KITEYTTØØ MIHINKØØN JOH TOPØØTšKSEN TUOVAAN HAHMOON TAI SELITTØØ MILLØØN JØRKEEN KØYVØLLØ PERIAATTEELLA +UVAN LOGIIKKA ON SELLAINEN ETTØ SE VIITTAA POIS ITSESTØØN EI ESIKUVAANSA VAAN JOHONKIN TOISEEN KUVAAN MINKØ TAHANSA ENEMMØN TAI VØHEMMØN KATTAVAN JA OLENNAISEN SAMANKALTAISUUDEN VOIMASTA *UURI TØLLAISEN HALLITSEMATTOMAN MONISTUMISEN KUVANA ON %RINYIDEN TAI SEIREENIENPARVIJOSSA KENELLØKØØN EI OLE OMAA IDENTITEETTIØ ØØNTØ EIKØ KASVOJA MUTTA KAIKKI MUISTUTTAVAT LOPUTTOMASTI TOISIAAN +ALTAISEN VIITTAAMINEN KALTAISEEN ON TOISELTA NI MELTØØNSAMAN TOISTOAJA SAMAN TOISTUMINEN ON RYTMINAL KUPERØ %LEMENTAARINEN RYTMI ONKIN YKSINKERTAISESTI JONKIN SAMUUDEN JONKIN TOISTON TULEMISTA MAHDOLLISEKSI -IELI KUVITUKSEN TOINEN ASPEKTI SITØ VASTOIN MAHDOLLISTAA KITEYTY MISEN YHDEKSI IDENTIlOITAVISSA OLEVAKSI KUVAKSI KUIN %URY DIKEN KAUNIIKSI KASVOIKSI +OSKA KYSE ONMIELIKUVITUKSESTA EI TØMØKØØN EHYT HAHMO VIITTAA MIHINKØØN TOSIOLEVAAN EIKØ SE SELITØ ASIOIDEN MERKITYSTØ -UTTA SE ON EHYT JA TUNNISTET TAVISSA JA SIINØ MIELESSØ SE ON JØSENTYNYT KUVA (šLDERLININ SANOIN ILMAISTUNA TØLLAISELLA KUVALLA ON OMA RYTMINSØ JA JOS SE ON VAIKUTTAVA SE JOHTUU SIITØ ETTØ SE TUO MUKANAAN KO KONAISEN MAAILMANAVARUUDEN JØSENNYKSEN -ITAN JA ,AIN 3IINØ MISSØ MIELIKUVITUKSEN POHJA ON RYTMITšN ARYTHMOS MIELIKUVITUKSEN PINTA ONRYTHMOKSENVAKIINTUMINEN PELKØN HILLITTšMØN SAMAN TOISTON PØØLLE

-IELIKUVITUKSIA EI KUITENKAAN OLE KAKSI VAAN YKSI JA

SAMA MIELIKUVITUS AVAUTUU KAHTEEN SUUNTAAN JA SE ON MILLOIN HAJOTTAVIEN MILLOIN KITEYTTØVIEN VOIMIEN TOIMINTA AVARUUTENA 4ØMØN KAKSISUUNTAISEN LIIKKEEN MERKKINØ MIELIKUVITUKSEN POHJAN KUVANA OVAT LEGENDAARISET HAHMOT OVAT AINA MONIMIELISIØ %RINNYET OVAT MYšS %UMENIDEJA SILLOIN KUN NE EIVØT ENØØ JUOKSE TIETTšMØSSØ ERØMAASSA VAAN ASUVAT IDENTIlOITAVISSA OLEVASSA PAIKASSA 3EIREENIT OVAT LU MOAVIA JA TAPPAVAN VAARALLISIA %URYDIKE ON KAUNIIN NYMlN LIIKE KOHTI ELØMØØ JA KUOLLEEN NAISEN PUTOAMINEN -ANALAN POHJALLE -ITØ YKSILšLLISEMPI HAHMO SITØ LØHEMPØNØ HØN ON MIELIKUVITUKSEN PINTAA JA vPØIVØNv MIELEKKYYTTØ JA MITØ LUKUISAMPI EPØSELVEMPI JA PELOTTAVAMPI HAHMO SITØ LØHEMPØNØ HØN ON MIELIKUVITUKSEN POHJAA JA SEN HAJOTTAVIA VOIMIA JA KAIKISTA TAPAAMISTAMME MYTOLOGISISTA HAHMOISTA 9šN TYTTØRET OVAT LØHIMPØNØ MIELIKUVITUKSEN POHJAA

-IELIKUVITUKSEN KAHDEN ASPEKTIN LEIKKAUSKOHDAKSI

"LANCHOT PAIKANTAA KUOLLEEN KASVOT .E OVAT HØNELLE ERI KOISLAATUINEN KOKEMUS JOSSA KASVOISTA TULEE KUVA PUHDAS KUVA JOKA EI VIITTAA ENØØ MIHINKØØN KENEENKØØN MUTTA JOKA ALKAA VIHDOIN MUISTUTTAA VAIN ITSEØØN +UOLLEEN KASVOT OVAT VARMAANKIN %URYDIKEN KASVOT HETKELLØ JOLLOIN /RFEUS KØØNTYY KATSOMAAN HØNTØ JA YMMØRTØØ ETTØ HØNEN ETSIMØNSØ NYMl ON TOSIAANKIN KUOLLUT TUOLLA HETKELLØ NE OVAT VIELØ HETKEN AJAN KAUNIIT NAISENKASVOT JA SAMALLA JO PU TOAMASSA RUUMIIDEN SOTKUISEEN MAAILMAAN -UTTA KUOLLEEN KASVOJEN KUOLLEINTA PIIRRETTØ KUVAAVAT %RINYIDEN KASVOT SILLOIN KUN HE OVAT KUIN LUOLASTAAN ULOS TULLUT 0ERSEFONE HEIDØN HAHMOSSAAN KUOLEMA NØYTTØØ RAADOLLISEN KAUHEU TENSA HAJOAMISEN JA HAJAANTUMISEN PIRSTOUTUMISEN KAS VOJEN JA ØØNEN RAPPEUTUMISEN *A JUURI SIKSI ETTØ KUOLLEEN KASVOT OVAT MYšS %RINYIDEN KAUHEAT KASVOT EIVØTKØ VAIN

%URYDIKEN KAUNIS KUOLINNAAMIO NE SAAVAT MUUSAANSA SEU RANNEEN RUNOILIJAN KØØNTYMØØN POIS TØMØN KANNOILTA KØØN TYMØØN TAKAISIN PALAAMAAN TAKAISIN IHMISTEN MAAILMAAN

/LEN JO PUHUNUT KØØNTYMISPISTEESTØ INSPIRAATION KUVANA OLEVAN NAISHAHMON AMBIVALENSSISTA JONKA TAKIA SE ENSIN VETØØ PUOLEENSA JA SITTEN TORJUU RUNOILIJAN KAN NOILTAAN 4ØMØ PISTE ON KESKEINEN "LANCHOTN AJATTELUN YTIMESSØ OLEVAN KIRJAILIJANTYšN LUONNETTA KOSKEVAN KY SYMYKSEN YMMØRTØMISEKSI "LANCHOTLLE KIRJAILIJANTYš

ON vMATKAv /RFEUKSEN MATKA -ANALAAN /DYSSEUKSEN MATKA SEIREENIEN LUO MIKSEI MYšS /RESTEEN PAKOMATKA

%RINYILTØ 4UO ON MATKA KOHTI KIELEN JA MIELIKUVITUKSEN POHJAA ABSOLUUTTISEN LUOVAA JA ANTAVAA ALUETTA JOLLA KAIKKI ON MAHDOLLISTA -UTTA SE JOKA KULKEE TUON TIEN LOPPUUN ASTI KUOLEE TAI TULEE HULLUKSI KUIN SEIREENIEN UHRI IKØØN

"RUTAALISTI VOISI SANOA ETTEI KUOLEMASTA VOI PUHUA JOS ON MENNYT KUOLEMAN KOKEMUKSEN LOPPUUN ASTI JA KUOLLUT 3EN TAKIA RUNOILIJAN MATKA ON OLENNAISESTI PALUUMATKA SE MUODOSTUU KØØNTYMISESTØ TAKAISIN -IKØ SAA AIKAAN SEN ETTØ RUNOILIJA KØØNTYY TAKAISIN ETTØ HØN TODELLA KØØNTYYITSE TAKAISINPØIN SEN SIJAAN ETTØ HØN HUIJAISI KUIN /DYSSEUS JA ANTAUTUISI SEIREENIEN VAARALLE VAIN TURVALLISESTI MASTOON SIDOTTUNA /LETETTAVASTI JUURI SE ETTØ RUNOILIJA NØKEE SEN MITØ "LANCHOT KUTSUU KUOLLEEN KASVOIKSI HIRVITTØVØN ELE MENTAARISEN POHJAN JONKA RAAIN KUVA OVAT %RINYET *OS TØTØ KUVAA RUNOILIJAN MATKASTA VERTAA TOISEEN VAIKUTUSVALTAISEEN KUVAUKSEEN SAMASTA TILANTEESTA NIMITTØIN (EIDEGGERIN TULKITSEMAAN (šLDERLINIIN NIIN NØKEE ETTØ SIINØ MISSØ (šLDERLIN KØØNTYY vHURSKAASTIv POISPØIN :EUKSEN JA !POL LONIN YLHØISTEN PØIVØN JUMALTEN EDESTØ "LANCHOT KØØNTYY

POIS HØMØRIEN NAISHAHMOISTEN LUONNONHENKIEN EDESTØ RUNOILIJANKOKEMUKSEN YTIMEEN ON NYT TULLUT HUOMATTAVASTI INTIIMIMPI ARKISEMPI JA RAADOLLISEMPI KOHTAUS KUIN VIELØ (šLDERLINIØ TULKITSEVALLA (EIDEGGERILLA

(UOMATTAKOON MYšS KUINKA MONITASOINEN "LANCHOTN KUVA JO ON 3E AIHEUTTAA RUNOILIJAN KØØNTYMISEN TAKAI SINPØIN SIKSI ETTØ SE HERØTTØØ HØNESSØ ENEMMØN KUIN KAT HARSIKSEN SYNNYTTØMØN KAUHUN JA SØØLIN RAADON KASVOT HE RØTTØVØT INHOA JA PELKOA JA PAKOTTAVAT KØØNTØMØØN KATSEEN POISPØIN SEN SIJAAN ETTØ TRAGEDIA KATSOTTAISIIN LOPPUUN ASTI -UTTA KUOLLEEN KASVOT EIVØT OLE VAIN KUOLLEEN KASVOT OLI HØN SITTEN TUTTU JA KAIVATTU TAI YLEENSØ KUOLEVAISEN KOHTALO /LEMME NØHNEET ETTØ NUO KASVOT OVAT MERKKINØ ELEMENTAARISEN POHJAN SIIS KIELEN JA MIELIKUVITUKSEN TULE MISTA ESIIN 4IEDØMME ETTØ TEOKSEN ELEMENTAARINEN POHJA ON RAJATTOMAN ANTAMISEN ALUETTA ALUE JOSSA KAIKKI ON MAHDOLLISTA KAIKEN VOI KUVITELLA KAIKEN VOI SANOA JOPA OMAN KUOLEMANSA -UTTA SAMANAIKAISESTI MYYTTI SEIREE NEISTØ JA %RINYISTØ OPETTAA MEILLE ETTØ JUURI TUOLLA HETKELLØ ANTELIAISUUS MUUTTUU PIDØTTYVØISYYDEKSI KAIKEN VOI EHKØ SANOA MUTTAVOIMATSANOMISEEN UUPUVAT EIKØ MITØØN ENØØ KYETØKØØN SANOMAAN +AIKEN VOI SANOA PAITSI ENSIMMØISEN SANAN KAIKEN VOI KUVITELLA MUTTA MIELIKUVITUS EI KYKENE PYSØHTYMØØN YHTEENKØØN EHEØØN KUVAAN (ETKELLØ JOLLOIN MIELIKUVITUS ON RIKKAIMMILLAAN SE TEMPAUTUU VALLOILLEEN MUUTTUU NIIN HILLITTšMØKSI ETTØ SE JOHTAA HULLUUTEEN PI KEMMIN KUIN SUUNNATONTA NIUKKUUTTA VAATIVAAN TEOKSEEN

*A JUURI SEN TAKIA TEOS ON "LANCHOTLLE ERO TEOKSEN ALKU PERØN JA SEN ALOITTAMISEN VØLILLØ SIIS ETØISYYS INSPIRAATION LØHTEEN JA KIRJOITTAMISKYVYN VØLILLØ JA RUNOILIJAN TEHTØVØNØ ON PALATA POIS INSPIRAATIONSA LØHTEEN HULLUKSI TEKEVØSTØ LØHEISYYDESTØ JA KIRJOITTAA UUDELLEEN TIENSØ TAKAISIN TUOHON PISTEESEEN (ØNEN ON TOISTETTAVA MATKA KOHTI TEOKSEN AL KUPISTETTØ JA MUUTETTAVA TODELLISEKSI TIE JOLLA MAHDOLLISUUS OSOITTAUTUI SUURIMMAKSI MAHDOTTOMUUDEKSI 3ELLAINEN ON KIRJOITTAMISELLE OMINAINEN EPØAJANMUKAISUUS SEN TAPA OLLA AINA EDELLØ TAI JØLJESSØ ITSESTØØN

"LANCHOT JA MYYTTI

%N PUUTU TØMØN ENEMPØØ KYSYMYKSEEN VARSINAISESTA KIRJAL LISESTA KOKEMUKSESTA TARKOITUKSENANI OLI VAIN NØYTTØØ MISTØ ASEMASTA 9šN TYTTØRET RUNOILIJAN KOKEMUKSEEN OSALLISTUVAT 3EN SIJAAN HALUAISIN LOPUKSI VIELØ POHTIA LYHYESTI KYSYMYSTØ SIITØ MIKØ ON YLEENSØ MYYTIN ROOLI "LANCHOTN AJATTELUSSA

+IRJASSAAN ,£CRITURE DU D£SASTRE "LANCHOT SANOO ETTØ MYYTTI ON JOTAKIN MIKØ TUKEE AJATUSTA ERILAISIA SITØ HAJOT TAVIA VOIMIA VASTAAN VAIKKA SITTEN IHMETARINAN AVULLA 4OI SAALTA MYYTTI SUOJELEE AJATUSTA NIMENOMAAN OLEMALLA JOTAIN MUUTA KUIN TOTUUS SE ON ITSE EPØTOSI EPØAJANMUKAINEN VAIKUTUKSETON "LANCHOT JATKAA VIITTAAMALLA PUHEESEEN MYYTISTØ AJATTELUN SYšPØNØ -IKSI MYYTTI OLISI SYšPØ +OSKA SE PANEE AJATTELUMME KOODISYSTEEMIN EPØKUNTOON JA KIEL TØYTYY VASTAAMASTA SEN KUTSUIHIN JA NOUDATTAMASTA SEN OH JELMIA v3YšPØ OLISI KIELTØYTYMINEN VASTAAMASTA TUOSSA ON SOLU JOKA EI KUULE KØSKYØ KEHITTYY LAINVASTAISESTI TAI TAVALLA JOTA VOI KUTSUA ANARKISTISEKSI JA SE TEKEE VIELØ MUUTAKIN SE TUHOAA AJATUKSEN OHJELMASTA JA SAA EPØVARMAKSI VOIKO VIESTEJØ VIELØ TEHDØ JA VAIHTAA MUUTTAA KAIKEN MAHDOLLISESTI MERKKIEN SIMULAATIOKSIv %DELLEEN v9LEENSØ KREIKKALAISET