• Ei tuloksia

Terrorismi

In document .UMERO\SYKSY (INTAEUROA (sivua 47-50)

– Ilmiön tausta ja aikalaisanalyysejä

29 / 20

341 s.

Teoksen tutkimukset tarjoavat historiallista perspektiiviä, käsit-teellisiä työkaluja, syvempää analyysiä ja tuoreita näkökulmia ter-rorismin moniselitteiseen ilmiöön ja siitä käytyihin keskusteluihin.

Lukijalle, joka haluaa ymmärtää päivän uutisia syvemmältä.

Martin

Heidegger Silleen jättäminen

Suom. Reijo Kupiainen

15 / 10 € ,

59 s. 3. p.

Silleen jättäminen on Heideggerin myöhäisfilosofian keskeisimpiä käsitteitä, siinä yhdistyy kysymys teknologiasta ja ajattelemisen mahdollisuudesta. Esille nousee myös huoli nykyihmisen juurettomuudesta.

23º45

Niccolò

Machiavelli Castruccio Castracanin

elämä

Suom. Paul-Erik Korvela

18 / 12

69 s.

J.J.F.

Perander Yhteiskunta uutena aikana

& muita kirjoituksia toim. Mikko Lahtinen

20 / 14

300 s. 2. p.

Michel

Onfray

Kapinallisen politiikka

– Tutkielma vastarinnasta ja taipumattomuudesta Suom. Tapani Kilpeläinen

20 / 14

371 s. 2. p.

Jussi

Backman Omaisuus ja elämä

– Heidegger ja Aristoteles kreikkalaisen ontologian rajalla

25 / 17

395 s.

Tommi

Wallenius Filosofian toinen

– Levinas ja juutalaisuus

15 / 10

139 s. 2. p.

Machiavellin pieni klassikkoteksti avaa näkökulmia hänen ajattelunsa keskeisiin teemoihin, kuten kysymyksiin sattumasta ja onnen vaihteluista inhimillisessä elämässä. Mukana myös arvoituksellinen teksti Kehotus katumukseen.

Michel Onfray on Ranskan näkyvimpiä ja kiistellyimpiä nyky-filosofeja, joka ensimmäisessä suomennetussa teoksessaan ei sanoja säästele esittäessään kapitalismin ja uusliberalismin vastaisen kritiikkinsä.

Suomenkielisen filosofian uranuurtajan ja suomalaisuusliikkeen radikaalin ajattelijan avaintekstien julkaisu sisältää myös Mikko Lahtisen laajan tutkielman Peranderin merkityksestä ja hänen filosofiansa taustoista 1800-luvun Suomessa.

Mitä oleva on? Heideggerin omaperäisen Aristoteles-tulkinnan kautta päästään länsimaisen filosofian syvimpien kysymysten äärelle, koko traditio uudelleen tulkiten.

Emmanuel Levinas on eräs aikamme tärkeimmistä eetikoista. Filosofian toinen tarkastelee Levinasin filosofian peruskysymyksiä tuoden esille myös hänen suhteensa juutalaiseen ajatteluperinteeseen.

23°45 on niin & näin -lehden kirjasarja, joka pyrkii tarjoamaan ensiluokkaisia filosofisia teoksia huokeaan hintaan. Julkaisuohjelmaan sisältyy sekä suomalaisfilosofien omia kirjoituksia että suomennettuja töitä. Keskeisessä asemassa ovat uudemmat ja vanhemmat klassikot.

Tilaukset

• www.netn.fi

• tilaukset@netn.fi

• 040-721 4891

• Eurooppalaisen filosofian seura ry.

pl 730, 33101 Tampere

Kirjojen hintaan lisätään postimaksu:

1kirja / 2 2 kirjaa / 3

3 kirjaa tai enemmän / 4 Julien Offray de La Mettrie

Ihmiskone

Suom. Tapani Kilpeläinen

15€ /10€ 97 s.

Ranskalaisen lääkärifilosofin Ihmiskone (1747) on modernin materialismin tinkimättömin esitys, joka saa aivan uutta merkitystä nykyisenä tekniikan ja teknologian

Ralph Waldo Emerson

Luonto

Suom. Antti Immonen

15€ /10€ 94 s.

Emersonin pääteos Luonto(1836) on sekä filosofian klassikko että ympäristöajattelun vivahteikas pioneerityö, jonka relevanssi on ajan saatossa vain kasvanut.

Hannula, Suoranta & Vadén

Otsikko uusiksi

– Taiteellisen tutkimuksen suuntaviivat

15€ /10€ 97 s.

Taiteellisessa tutkimuksessa tarvitaan halua yrittää ja erehtyä, kaatua ja nousta uudelleen, ja erityisesti kykyä nauttia koko prosessista.

Daniel Juslenius

Suomen onnettomuus

– De miseriis fennorum Suom. Juhani Sarsila

20 / 14 €,

172 s.

»Suomalaisuuden isä» pakeni venäläisiä Ruotsiin, jossa hän esitti 1715 ison vihan ajan suomalaisten kärsimyksiä ruotivan, vaikuttavan puheen. Sisältää latinankielisen alkutekstin ja suomentajan johdannon selityksineen.

Nyt niin & näin -lehden tilaajille merkittävä uusi etu. Kestotilaajat saavat 23º45- kirjat nyt erityiseen tilaajahintaan.

23°45

niin & näin -lehden kirjasarja 23°45

Lauri

Mehtonen Moderniteetin jäljillä

– tekstejä aistisuudesta, tiedosta ja sivistyksestä

20 / 14

151 s.

Arthur

Schopenhauer Taito olla

ja pysyä oikeassa

Suomentajan jälkisanat Jarkko S. Tuusvuori

Eristiikka ja filosofia

23 / 16

182 s.

Arthur Schopenhauer tarjoaa väittelytaidon klassikkotekstissään kaikille kärhämöitsijöille temput väittelyiden voittamiseksi ja luo samalla tiiviin katsauksen kiistelytaidon historiaan ja filosofiaan.

Filosofi Mehtosen kulttuuri- ja yhteiskuntafilosofisissa kirjoituksissa ajattelun syvällisyys ja ilmaisun selkeys yhdistyvät tavalla, joka tarjoaa antoisan lukukokemuksen niin filosofian vasta-alkajalle kuin ammattilaisellekin.

Jukka Paastela

(toim.)

Terrorismi

– Ilmiön tausta ja aikalaisanalyysejä

29 / 20

341 s.

Teoksen tutkimukset tarjoavat historiallista perspektiiviä, käsit-teellisiä työkaluja, syvempää analyysiä ja tuoreita näkökulmia ter-rorismin moniselitteiseen ilmiöön ja siitä käytyihin keskusteluihin.

Lukijalle, joka haluaa ymmärtää päivän uutisia syvemmältä.

Martin

Heidegger Silleen jättäminen

Suom. Reijo Kupiainen

15 / 10 € ,

59 s. 3. p.

Silleen jättäminen on Heideggerin myöhäisfilosofian keskeisimpiä käsitteitä, siinä yhdistyy kysymys teknologiasta ja ajattelemisen mahdollisuudesta. Esille nousee myös huoli nykyihmisen juurettomuudesta.

48 • niin & näin /

/ niin & näin • 49

Esitin evoluutioteoreettisen argumentin naturalismia vastaan ensimmäisen kerran kirjani Warrant and Proper Function viimeisessä luvussa. Koska on luullakseni ainakin loogisesti mahdollista , ettei sinulla ole kyseistä kirjaa pöydälläsi tällä hetkellä, aloitan esittämällä lyhyen yhteenvedon artikke-lista. Tarkoitan filosofisella naturalismilla uskomusta, jonka mukaan ei ole olemassa mitään yliluonnollisia olentoja – ei esimerkiksi Jumalan kaltaista persoonaa eikä mitään mui-takaan yliluonnollisia olentoja. Väitän, että naturalismi ja moderni evoluutioteoria eivät sovi yhteen toistensa kanssa, vaikka naturalismia pidetään yleensä yhtenä keskeisenä luutioteorian tukipilarina. (Tarkoitukseni ei ole hyökätä evo-luutioteoriaa vastaan eikä pyrkiä kumoamaan väitettä, että ihmisillä ja apinoilla on yhteinen kantaisä tai kyseenalaistaa muita vastaavia väitteitä. Sen sijaan hyökkään sitä vastaan, että naturalismi yhdistetään ihmisen evoluution kanssa. En näe mitään vastaavia ongelmia siinä, että teismi yhdistetään käsitykseen, että ihmiset ovat kehittyneet niin kuin nyky-aikainen evoluutioteoria opettaa.) Tarkemmin sanottuna väitän, että naturalismin yhdistäminen käsitykseen, jonka mukaan ihmiset ovat kehittyneet vallitsevan evoluutioteo-reettisen käsityksen mukaisesti, on tietyssä mielessä itsensä kumoava tai sisäisesti ristiriitainen. Kutsun tästedes tätä evo-luutioteoreettista käsitystä lyhyesti ’evoluutioksi’. Väitän, että naturalismi ja evoluutio yhdessä – lyhyesti ilmaistuna ’N&E’

– tuottavat niihin uskovalle kumoajan (defeater) uskomuk-selle, että älylliset kykymme ovat luotettavia – kumoajan, jota ei voida kumota. Mutta tällöin tämä yhdistelmä tuottaa myös kumoajan jokaiselle uskomukselle, jonka älylliset

ky-kymme tuottavat. Niinpä tämä yhdistelmä tuottaa kumoajan uskomusyhdistelmälle N&E sellaiselle ihmiselle, joka sen hy-väksyy. Tästä seuraa sen itsensä kumoava luonne.

Argumentti

Siirrytäänpä yleiseltä tasolta yksityiskohtiin. Tarkemmin sa-nottuna naturalismin vastainen evoluutioteoreettinen argu-mentti lähtee liikkeelle tietyistä epäilyksistä, jotka kohdis-tuvat älyllisten kykyjemme luotettavuuteen. Älyllinen kyky – muisti, havainto, järki – on karkeasti sanottuna luotettava, jos suurin osa sen tuotoksista on tosia. Tarkoittamani epäi-lykset liittyvät älyllisten kykyjemme alkuperään. Vallitsevan evoluutioteorian mukaan me ihmiset olemme muiden elämän muotojen tavoin kehittyneet alkuperäisestä yksisolui-sesta elämästä sellaisten perinnöllisen muuntelun lähteisiin vaikuttavien mekanismien kuin luonnonvalinnan ja geneet-tisen ajautumisen välityksellä. Kaikkein tunnetuin perinnöl-lisen muuntelun lähteistä on sattumanvarainen geneettinen mutaatio. Luonnonvalinta hylkää suurimman osan näistä mutaatioista (ne osoittautuvat vahingollisiksi asianomaisille organismeille), mutta jotkut niistä auttavat organismia so-peutumaan, jolloin kyseiset mutaatiot leviävät koko populaa-tioon ja jäävät pysyviksi. Tämän kertomuksen mukaan koko orgaanisen elämän valtava moninaisuus on kehittynyt näiden mekanismien tai niiden kaltaisten mekanismien välityksellä.

Näiden samojen mekanismien välityksellä ovat kehittyneet myös älylliset kykymme.

Perinteisen kristillisen (ja juutalaisen sekä islamilaisen) Alvin Plantinga

In document .UMERO\SYKSY (INTAEUROA (sivua 47-50)