• Ei tuloksia

voinut käydä klikkaamassa, tykkäämässä jne. mediarikkaudeltaan eritasoisia LinkedIn-julkaisuja.

Tutkielman Kruskal-Wallis testin tuloksia on tämän myötä tulkittava varoen ja saadut tulokset voidaan nähdä enemmän suuntaa ja viitteitä antavina.

Kruskal-Wallis testin kriteeri ryhmien sisäisestä itsenäisyydestä olisi ollut toteutettavissa, mikäli tutkimus olisi toteutettu kyselytutkimuksena. Tässä yhteydessä kyselytutkimus olisi voitu koos-taa jollakin internetistä löytyvällä kyselytyökaluilla niin, että osallistujat olisivat kyselyn avates-saan jaoteltu satunnaisesti vastaamaan yhteen kolmesta eri vaihtoehdosta. Jokaisessa vaihtoeh-dossa olisi esimerkkejä mediarikkaudeltaan yhdenlaisista LinkedIn-julkaisuista sekä siihen liitty-viä kysymyksiä, kuten, kuinka todennäköisesti tykkäisit julkaisusta, kommentoisit julkaisua jne.

Kysymykset olisi voitu toteuttaa esimerkiksi Likert-asteikolla. Kysely olisi voitu koostaa seuraa-vasti: yksi vaihtoehto sisältäisi alhaisen mediarikkauden LinkedIn-julkaisuja, toinen vaihtoehto sisältäisi keskitason mediarikkauden LinkedIn-julkaisuja ja kolmas vaihtoehto sisältäisi korkean mediarikkauden LinkedIn-julkaisuja. Kyselyyn osallistujien sijoitteleminen näihin vaihtoehtoihin olisi satunnaista ja samalla ryhmien sisäisen itsenäisyyden kriteeri toteutuisi, sillä sama henkilö olisi osallisena vain yhdessä ryhmässä. Tämän toteutumiseksi olisi kyselyssä tärkeää korostaa sitä, että jokainen kyselyyn osallistuja vastaisi kyselyyn vain yhden kerran.

Vaikka kyselytutkimuksen kautta Kruskal-Wallis testin kriteeri ryhmien sisäisestä itsenäisyydestä olisi ollut saavutettavissa, ei kyselytutkimuksen kautta olisi päästy tutkimaan ilmiötä sen luonnol-lisessa ympäristössä eli LinkedIn-sivustolla. Kyselytutkimuksen toteuttamisessa myös osa asiak-kaiden vuorovaikutuksia mittaavista muuttujista, kuten vaikutukset, uniikit vaikutukset, klikkaus-suhde ja vuorovaikutusprosentti, olisivat jääneet pois tutkimuksesta. Nämä muuttujat ovat saa-tavilla LinkedIn-sivuston analytiikasta, eikä niitä tämän takia olisi ollut mahdollista sisällyttää ky-selytutkimuksen yhteyteen. Mikäli tutkielmassa olisi käytetty kyselytutkimusta, olisi vastaukset voineet saada vaikutteita esimerkiksi vajaista vastauksista ja kyselyn sisällön väärinymmärryk-sistä (Weisberg 2018). Näiden asioiden myötä tutkimuksen toteuttaminen esimerkkiyrityksen LinkedIn-sivustolla aidoilla LinkedIn-julkaisuilla nähtiin tutkimuskysymyksiin soveltuvampana vaihtoehtona. Tämä valinta voidaan nähdä perusteltuna myös aiempien tutkimuksien perus-teella, sillä aiemmat tutkimukset liittyen mediarikkauteen ja asiakkaiden vuorovaikutukseen ovat

toteutettu aidoista sosiaalisen median julkaisuista, jotka ovat julkaistu esimerkiksi Facebookissa tai Twitterissä (Sabate ym. 2014; Lei ym. 2017; Menon ym. 2019; Devereux ym. 2020; Guo & Sun 2020; Moran ym. 2020; Shahbaznezhad ym. 2021; Yousaf ym. 2021).

Tutkielmassa asiakkaiden vuorovaikutuksen ajallista kehitystä seurattiin kahdeksassa eri aikapis-teessä. Tämä lisäsi tyypin I virheen todennäköisyyttä, sillä nollahypoteesien paikkansapitävyyttä testattiin useita kertoja (Ranstam 2016). Monivertailujen tuloksien tulkitseminen Bonferroni kor-jatulla p-arvolla sekä tilastollisesti merkittävien erojen löytyminen useammasta eri aikapisteestä kontrolloivat tyypin I virhettä tutkielman yhteydessä ja lisäsivät luotettavuutta tutkielmaan. Tästä huolimatta tutkielman tulosten yhteydessä on tärkeää muistaa, että tilastollisesti merkittävät erot ovat suunta antavia. Tämä pätee erityisesti jakoihin ja kommentteihin liittyvissä tulkinnoissa, joissa tutkielman mukaan ei löydetty tilastollisesti merkitsevää eroa mediarikkaudeltaan erita-soisten LinkedIn-julkaisujen välillä. Myös aineiston koko tutkielman yhteydessä on mediarik-kaudeltaan eritasoisten julkaisujen osalta pieni, joten tulokset antavat tämän myötä viitteitä ha-vaituista eroista. Tuloksia ei myöskään voi aineiston pienuuden takia yleistää vaan ne ovat ta-pauskohtaisia eli soveltuvat esimerkkiyritykseen.

Tutkielmassa laajemman aineiston kerääminen olisi mahdollistanut ilmiön tutkimisen esimer-kiksi regressioanalyysin avulla, mikäli aineiston ominaisuudet olisivat soveltuneet tähän analyysi-menetelmään. Regressioanalyysia on käytetty aiemmissa tutkimuksissa ja tämän analyysimene-telmän käyttäminen ja soveltaminen tutkielman yhteydessä olisi voitu nähdä aiempien tutkimuk-sen pohjalta perusteltuna (Sabate ym. 2014; Menon ym. 2019; Shahbaznezhad ym. 2021). Reg-ressioanalyysin toteuttamista varten aineisto on aiempien tutkimuksien yhteydessä ollut kool-taan 160–1000 julkaisua (Sabate ym. 2014; Menon ym. 2019; Shahbaznezhad ym. 2021). Näin ison aineiston kerääminen yhteistyössä esimerkkiyrityksen kanssa olisi vaatinut pitkäaikaisen ja jopa useita vuosia kestävän yhteistyön. Tällaista useamman vuoden kestävää tutkimusta ei ollut mahdollista toteuttaa tutkielmalle varatun aikataulun puitteissa. Tämän myötä laajemman ai-neiston kerääminen ja ilmiön tutkiminen regressioanalyysia käyttäen on yksi varteenotettava jat-kotutkimuksen kohde. Tämän analyysimenetelmän kautta tutkimuksen tuloksiin saataisiin myös lisää luotettavuutta.

Mediarikkauden vaikutusta asiakkaiden vuorovaikutukseen on tutkittu vähän sekä yritysmarkki-noilla että LinkedIn-sivustossa (ks. taulukko 2). Tämän myötä lisää tutkimusta aiheeseen liittyen tarvitaan. Jatkotutkimuksessa aineiston laajentaminen ja sen koostaminen useiden eri yritys-markkinoilla toimivien yrityksien LinkedIn-julkaisuista voidaan nähdä tärkeänä, jotta tuloksia voi-taisiin yleistää. Tämän lisäksi tutkimukseen voisi lisätä muita sosiaalisen median kanavia, kuten esimerkiksi Instagram ja Twitter. Näin päästäisiin tutkimaan myös mahdollisia eroja sosiaalisen median kanavien välillä eli selvittämään eroaako mediarikkaudeltaan eritasoisten julkaisujen saama asiakkaiden vuorovaikutus, esimerkiksi LinkedIn-sivuston, Instagramin ja Twitterin, välillä.

Tutkielman yhtenä rajoittavana tekijänä oli tutkimuksen keskittyminen LinkedIn-julkaisujen jul-kaisumuotoon eikä tutkimuksessa otettu huomioon julkaisujen sisältöjen laadullisia tekijöitä.

Tällä tarkoitetaan sitä, että tutkimuksessa ei analysoitu esimerkiksi onko kuvissa tai videoissa ih-misiä, maisemia, tuotteita, esineitä jne., eikä näiden mahdollista vaikutusta asiakkaiden vuoro-vaikutukseen yhdessä julkaisujen mediarikkauden kanssa. Tämä olisi yksi mahdollinen lisätutki-muksen aihe. Tämän lisäksi tutkielmassa aineiston muodostivat historiateemaiset LinkedIn-jul-kaisut ja niiden saamat asiakkaiden vuorovaikutukset. Erilaisia teemoja sisältävät julLinkedIn-jul-kaisut voivat erota toisistaan asiakkaiden vuorovaikutuksen osalta ja jatkotutkimuksessa voisi tutkia eri tee-mojen tai aiheiden mahdollisia vaikutuksia asiakkaiden vuorovaikutukseen. Aiemmissa tutkimuk-sissa julkaisuja on luokiteltu eri aiheisiin tai teemoihin ja niiden vaikutuksia asiakkaiden vuorovai-kutukseen on tutkittu yhdessä mediarikkauden kanssa (deVries ym. 2012; Lei ym. 2017; Menon ym. 2019; Guo & Sun 2020; Shahbaznezhad ym. 2021). Nämä tutkimukset ovat toteutettu esi-merkiksi media-alan julkaisuista (Guo & Sun 2020), lentoyhtiöiden julkaisuista (Menon ym. 2019;

Shahbaznezhad ym. 2021), lomakeskuksien julkaisuista (Lei ym. 2017) ja fanisivustojen brändijul-kaisuista (deVries ym. 2012). Tämän myötä yritysmarkkinoille kohdistuva lisätutkimus aiheeseen liittyen voidaan nähdä tarpeellisena, sillä se toisi uusia näkökulmia kyseiseen ilmiöön.

Lähdeluettelo

Aarikka-Stenroos, L. & Makkonen, H. S. 2014. Industrial buyers’ use of references, word-of-mouth and reputation in complex buying situation. The Journal of Business & Industrial Marketing 29(4), 344–352.

Alamäki, A., Pesonen, J. & Dirin, A. 2019. Triggering effects of mobile video marketing in nature tourism: Media richness perspective. Information Processing & Management 56(3), 756–770.

Bargagliotti, A. E. & Greenwell, R. N. 2015. Combinatorics and Statistical Issues Related to the Kruskal-Wallis Statistic. Communications in Statistics. Simulation and Computation 44(2), 533–

550.

Beets, L.M., Stahl, S., Moutsos, K., Cangelosi, A., Handley, A., Rose, R., Kalinowski, J. & Schopp, K.

2021. 12th Annual B2B Content Marketing: Benchmarks, Budgets and Trends Insights for 2022.

Content Marketing Institute. Tulostettu 10.11.2022. https://contentmarketinginstitute.com/wp-content/uploads/2021/10/B2B_2022_Research.pdf

Bhandari, A., Rama, K., Seth, N., Niranjan, N., Chitalia, P. & Berg, S. 2017. Towards an Efficient Method of Modeling “Next Best Action” for Digital Buyer’s Journey in B2B. Teoksessa: Perner, P.

2017. Machine Learning and Data Mining in Pattern Recognition: 13th International Conference, MLDM 2017, New York, NY, USA, July 15-20, 2017, Proceedings (Vol. 10358). Cham: Springer Inter-national Publishing AG, 107–116.

Bonnin, G. & Alfonso, M. R. 2019. The narrative strategies of B2B technology brands. The Journal of Business & Industrial Marketing 34(7), 1448–1458.

Borghini, S., Golfetto, F. & Rinallo, D. 2006. Ongoing search among industrial buyers. Journal of Business Research 59(10), 1151–1159.

Cao, D., Meadows, M., Wong, D. & Xia, S. 2021. Understanding consumers’ social media engage-ment behaviour: An examination of the moderation effect of social media context. Journal of Business Research 122, 835–846.

Carlson, J. R. & Zmud, R. W. 1999. Channel Expansion Theory and the Experiential Nature of Me-dia Richness Perceptions. Academy of Management Journal 42(2), 153–170.

Chattamvelli, R. & Shanmugam, R. 2015. Statistics for Scientists and Engineers (1st ed.). Hoboken:

John Wiley & Sons, Incorporated.

Chen, X., Hong, F. & Zhao, X. 2020. Concentration and variability of forecasts in artificial invest-ment games: an online experiinvest-ment on WeChat. Experiinvest-mental Economics: a Journal of the Eco-nomic Science Association 23(3), 815–847.

Clark, N. 2015. Professional services marketing handbook: how to build relationships, grow your firm and become a client champion. London: Kogan Page Ltd.

Cleophas, T. J. & Zwinderman, A. H. 2012. Statistics Applied to Clinical Studies (5th ed. 2012.).

Dordrecht: Springer Netherlands.

Cohen, L., Manion, L. & Morrison, K. 2011. Research Methods in Education. London: Routledge.

Colliander, J., Dahlén, M. & Modig, E. 2015. Twitter for two: investigating the effects of dialogue with customers in social media. International Journal of Advertising 34(2), 181–194.

Cortez, R. M. & Dastidar, A. G. 2022. A longitudinal study of B2B customer engagement in LinkedIn: The role of brand personality. Journal of Business Research 145, 92–105.

Cova, B. & Salle, R. 2008. Marketing solutions in accordance with the S-D logic: Co-creating value with customer network actors. Industrial Marketing Management 37(3), 270–277.

Daft, R. L & Lengel, R. H. 1986. Organizational Information Requirements, Media Richness and Structural Design. Management Science 32(5), 554–571.

Daft, R. L., Lengel, R. H. & Trevino, L. K. 1987. Message Equivocality, Media Selection, and Man-ager Performance: Implications for Information Systems. MIS Quarterly 11(3), 355–366.

Dellaert, B. G. C., Golounov, V. Y. & Prabhu, J. 2005. The Impact of Price Disclosure on Dynamic Shopping Decisions. Marketing Letters 16(1), 37–52.

Dennis, A.R. & Kinney, S. T. 1998. Testing Media Richness Theory in the New Media: The Effects of Cues, Feedback, and Task Equivocality. Information Systems Research 9(3), 256–274.

Devereux, E., Grimmer, L. & Grimmer, M. 2020. Consumer engagement on social media: Evi-dence from small retailers. Journal of Consumer Behaviour 19(2), 151–159.

de Vries, L., Gensler, S. & Leeflang, P. S. H. 2012. Popularity of Brand Posts on Brand Fan Pages:

An Investigation of the Effects of Social Media Marketing. Journal of Interactive Marketing 26(2), 83–91.

Dinno, A. 2015. Nonparametric Pairwise Multiple Comparisons in Independent Groups using Dunn’s Test. The Stata Journal 15(1), 292–300.

Elliott, A. C. & Hynan, L. S. 2010. A SAS® macro implementation of a multiple comparison post hoc test for a Kruskal–Wallis analysis. Computer Methods and Programs in Biomedicine 102(1), 75–80.

Eriksson, S. & Lagerström, J. 2012. Detecting discrimination in the hiring process: evidence from an Internet-based search channel. Empirical Economics 43(2), 537–563.

Ethridge, M. E. 2015. The political research experience: readings and analysis (3rd edition.). Lon-don: Routledge, Taylor & Francis Group.

Fagerland, M. W. & Sandvik, L. 2009. The Wilcoxon–Mann–Whitney test under scrutiny. Statistics in Medicine 28(10), 1487–1497.

Felix, R., Rauschnabel, P. A. & Hinsch, C. 2017. Elements of strategic social media marketing: A holistic framework. Journal of Business Research 70, 118–126.

Fortunato, J. A. 2006. Making Media Content: The Influence of Constituency Groups on Mass Me-dia. In Making Media Content (1st ed., Vol. 10). Mahwah: Taylor and Francis.

France, C., Grace, D., Lo Iacono, J. & Carlini, J. 2020. Exploring the interplay between customer perceived brand value and customer brand co-creation behaviour dimensions. The Journal of Brand Management 27(4), 466–480.

Fushiya, H., Kitamura, T. & Nakasato, M. 2021. Structured product investment behavior in low-interest rate environments. The Journal of Risk Finance 22(2), 113–129.

Følstad, A. & Kvale, K. 2018. Applying Transactional NPS for Customer Journey Insight: Case Expe-riences and Lessons Learned. Services Marketing Quarterly 39(3), 208–224.

Glynn. M. S. 2012. Primer in B2B brand-building strategies with a reader practicum. Journal of Business Research 65(5), 666–675.

Grech, V. & Calleja, N. 2018. WASP (Write a Scientific Paper): Parametric vs. non-parametric tests.

Early Human Development 123, 48–49.

Grewal, R., Lilien, G.L., Bharadwaj, S., Jindal, P., Kayande, U., Lusch, R.F., Mantrala, M., Palmatier, R. W., Rindfleisch, A., Scheer, L. K., Spekman, R. & Sridhar, S. 2015. Business-to-Business Buying:

Challenges and Opportunities. Customer Needs and Solutions 2(3), 193–208.

Gruner, R. L. & Power, D. 2018. To integrate or not to integrate? Understanding B2B social media communications. Online Information Review 42(1), 73–92.

Grönroos, C. & Ravald, A. 2011. Service as business logic: implications for value creation and marketing. Journal of Service Management 22(1), 5–22.

Guo, M. & Sun, F.-S. 2020. Like, Comment, or Share? Exploring the Effects of Local Television News Facebook Posts on News Engagement. Journal of Broadcasting & Electronic Media 64(5), 736–755.

Halligan, B. & Shah, D. 2014. Inbound marketing: attract, engage, and delight customers online (Revised and updated second edition.). Hoboken, New Jersey: Wiley-Blackwell.

Halvorson, K. & Rach, M. 2012. Content Strategy for the Web (2nd ed.). Berkeley, California: New Riders.

Hart, A. 2001. Mann-Whitney test is not just a test of medians: differences in spread can be im-portant. BMJ 323(7309), 391–393.

Hatch, M. J. & Schultz, M. 2010. Toward a theory of brand co-creation with implications for brand governance. The Journal of Brand Management 17(8), 590–604.

Hazra, A. & Gogtay, N. 2016. Biostatistics series module 3: Comparing groups: Numerical varia-bles. Indian Journal of Dermatology 61(3), 251–260.

Hecke, T. V. 2012. Power study of anova versus Kruskal-Wallis test. Journal of Statistics & Man-agement Systems 15(2-3), 241–247.

Hennig-Thurau, T., Malthouse, E. C., Friege, C., Gensler, S., Lobschat, L., Rangaswamy, A. & Skiera, B. 2010. The impact of new media on customer relationships. Journal of Service Research: JSR 13(3), 311–330.

Hollebeek, L. D. & Macky, K. 2019. Digital Content Marketing’s Role in Fostering Consumer En-gagement, Trust, and Value: Framework, Fundamental Propositions, and Implications. Journal of Interactive Marketing 45, 27–41.

Holliman, G. & Rowley, J. 2014. Business to business digital content marketing: marketers’ per-ceptions of best practice. Journal of Research in Interactive Marketing 8(4), 269–293.

Hubert, M. & Vandervieren, E. 2008. An adjusted boxplot for skewed distributions. Computa-tional Statistics & Data Analysis 52(12), 5186–5201.

Iankova, S., Davies, I., Archer-Brown, C., Marder, B. & Yau, A. 2019. A comparison of social media marketing between B2B, B2C and mixed business models. Industrial Marketing Management 81, 169–179.

Iglesias, O., Ind, N. & Alfaro, M. 2013. The organic view of the brand: A brand value co-creation model. The Journal of Brand Management 20(8), 670–688.

Jafari, M. & Ansari-Pour, N. 2019. Why, When and How to Adjust Your P Values? Cell Journal (Yakhteh) 20(4), 604–607.

Jefferson, S. & Tanton, S. 2015. Valuable Content Marketing: How to Make Quality Content Your Key to Success (2nd ed.). London: Kogan Page, Limited.

Johnson, D. L. 2017. Statistical tools for the comprehensive practice of industrial hygiene and en-vironmental health sciences. New York: Wiley.

Jussila, J. J., Kärkkäinen, H. & Aramo-Immonen, H. 2014. Social media utilization in business-to-business relationships of technology industry firms. Computers in Human Behavior 30, 606–613.

Jutkowitz. A. 2017. The Strategic Storyteller: Content Marketing in the Age of the Educated Con-sumer. Somerset: John Wiley & Sons, Incorporated.

Järvinen, J. & Taiminen, H. 2016. Harnessing marketing automation for B2B content marketing.

Industrial Marketing Management 54, 164–175.

Järvinen, J., Tollinen, A., Karjaluoto, H. & Jayawardhena, C. 2012. Digital and social media market-ing usage in B2B industrial section. Marketmarket-ing Management Journal 22(2), 102–117.

Karampela, M., Lacka, E. & McLean, G. 2020. “Just be there” Social media presence, interactivity, and responsiveness, and their impact on B2B relationships. European Journal of Marketing 54(6), 1281–1303.

Karjaluoto, H., Mustonen, N. & Ulkoniemi, P. 2015. The role of digital channels in industrial mar-keting communications. The Journal of Business & Industrial Marmar-keting 30(6), 703–710.

Kauffman, R. J., Lai, H. & Lin, H.-C. 2010. Consumer adoption of group-buying auctions: an experi-mental study. Information Technology and Management 11(4), 191–211.

Kilcoyne, A., O’Connor, D. & Ambery, P. 2013. Pharmaceutical Medicine. Oxford: Oxford Univer-sity Press, Incorporated.

Knapp, H. 2018. Intermediate statistics using SPSS. Los Angeles, California: SAGE Publications, Inc.

Krings, W., Palmer, R. & Inversini, A. 2021. Industrial marketing management digital media opti-mization for B2B marketing. Industrial Marketing Management 93, 174–186.

Laerd Statistics. 2018. Testing for Normality using SPSS Statistics. 2018 Lund Research Ltd. [Laerd Statistics Internet-sivuilla] Viitattu 24.10.2022. https://statistics.laerd.com/spss-tutorials/testing-for-normality-using-spss-statistics.php

le Cessie, S., Goeman, J. J. & Dekkers, O. M. 2020. Authors’ reply: Who is afraid of non-normal data? Choosing between t-tests and non-parametric tests. European Journal of Endocrinology 183(2), L5–L6.

Lee, M., Hong, J. H., Chung, S. & Back, K.-J. 2021. Exploring the Roles of DMO’s Social Media Ef-forts and Information Richness on Customer Engagement: Empirical Analysis on Facebook Event Pages. Journal of Travel Research 60(3), 670–686.

Lee, S. & Lee, D. K. 2018. What is the proper way to apply the multiple comparison test? Korean Journal of Anesthesiology 71(5), 353–360.

Lei, S. S. I., Pratt, S. & Wang, D. 2017. Factors influencing customer engagement with branded content in the social network sites of integrated resorts. Asia Pacific Journal of Tourism Research 22(3), 316–328.

Leibtag, A. 2013. The Digital Crown: Winning at Content on the Web. San Francisco: Elsevier Sci-ence & Technology.

Li, K., Zhou, C. & Yu, X. 2021. Exploring the differences of users’ interaction behaviors on mi-croblog: The moderating role of microblogger’s effort. Telematics and Informatics 59, 101553–.

Lilien, G. L. 2016. The B2B Knowledge Gap. International Journal of Research in Marketing 33(3), 543–556.

LinkedIn 2022a. Content analytics for your LinkedIn Page. [LinkedIn Internet-sivuilla] Viitattu 25.10.2022. https://www.linkedin.com/help/lms/answer/a564051?trk=hc-articlePage-sidebar

LinkedIn 2022b. Use LinkedIn Reactions. [LinkedIn Internet-sivuilla] Viitattu 14.11.2022.

https://www.linkedin.com/help/linkedin/answer/a528190/use-linkedin-reactions?lang=en

LinkedIn Pressroom 2022. LinkedIn Business Highlights from Microsoft’s FY22 Q4 Earnings.

26.7.2022. [LinkedIn Internet-sivuilla] Viitattu 18.1.2023. https://news.linkedin.com/2022/july/lin-kedin-business-highlights-from-microsoft-s-fy22-q4-earnings

LinkedIn Pressroom 2023. About us. Statistics. [LinkedIn Internet-sivuilla] Viitattu 18.1.2023.

https://news.linkedin.com/about-us#Statistics

Lipiäinen, H. S. M. & Karjaluoto, H. 2015. Industrial branding in the digital age. The Journal of Business & Industrial Marketing 30(6), 733–741.

Mackridge, A. & Rowe, P. 2018. A Practical Approach to Using Statistics in Health Research: From Planning to Reporting. Newark: John Wiley & Sons, Incorporated.

Menon, R. G. V., Sigurdsson, V., Larsen, N. M., Fagerstrøm, A., Sørensen, H., Marteinsdottir, H. G.

& Foxall, G. R. 2019. How to grow brand post engagement on Facebook and Twitter for airlines?

An empirical investigation of design and content factors. Journal of Air Transport Management 79, 101678–.

Michaelidou, N., Siamagka, N. T. & Christodoulides, G. 2011. Usage, barriers and measurement of social media marketing: An exploratory investigation of small and medium B2B brands. Indus-trial Marketing Management 40(7), 1153–1159.

Midway, S., Robertson, M., Flinn, S. & Kaller, M. 2020. Comparing multiple comparisons: practical guidance for choosing the best multiple comparisons test. PeerJ (San Francisco, CA) 8, e10387–

e10387.

Metsämuuronen, J. 2011. Tutkimuksen tekemisen perusteet ihmistieteissä: tutkijalaitos (4. kor-jattu laitos, e-kirja 1. p.). Helsinki: International Methelp.

Moran, G., Muzellec, L. & Johnson, D. 2020. Message content features and social media engage-ment: evidence from the media industry. The Journal of Product & Brand Management 29(5), 533–545.

Mulhern. 2009. Integrated marketing communications: From media channels to digital connectiv-ity. Journal of Marketing Communications 15(2-3), 85–101.

Olivas-Luján, M. R. & Bondarouk, T. 2013. Social Media in Strategic Management. Bingley: Emer-ald Publishing Limited.

Ostertagova, E., Ostertag, O. & Kovac, J. 2014. Methodology and Application of the Kruskal-Wallis Test. Applied Mechanics and Materials 611(Applied Mechanics and Mechatronics), 115–120.

Palan, S. & Schitter, C. 2018. Prolific.ac—A subject pool for online experiments. Journal of Behav-ioral and Experimental Finance 17, 22–27.

Peters, K., Chen, Y., Kaplan, A. M., Ognibeni, B. & Pauwels, K. 2013. Social Media Metrics — A Framework and Guidelines for Managing Social Media. Journal of Interactive Marketing 27(4), 281–298.

Plume, C. J., Dwivedi, Y. K. & Slade, E. L. 2016. Social Media in the Marketing Context: A State of the Art Analysis and Future Directions. Oxford: Elsevier Science & Technology.

Pulizzi, J. & Barrett, N. 2009. Get Content Get Customers: Turn Prospects into Buyers with Con-tent Marketing. (1st ed.). McGraw Hill.

Pöyry, E. Parvinen, P. & McFarland, R. G. 2017. Generating leads with sequential persuasion:

should sales influence tactics be consistent or complementary? The Journal of Personal Selling &

Sales Management 37(2), 89–99.

Ramachandran, K. M. & Tsokos, C. P. 2014. Mathematical Statistics with Applications in R (2nd ed). Saint Louis: Elsevier Science & Technology.

Ranstam, J. 2016. Multiple P -values and Bonferroni correction. Osteoarthritis and Cartilage 24(5), 763–764.

Regenstein, J. 2018. Reproducible Finance with R: Code Flows and Shiny Apps for Portfolio Analy-sis. Milton: Chapman and Hall/CRC.

Reips, U.-D. 2009. The methodology of Internet-based experiments. Teoksessa: Joinson A., McKenna, K. Y. A., Postmes, T. & Reips, U.-D. Oxford Handbook of Internet Psychology (1st ed.).

Oxford: Oxford University Press, 373–390.

Rose, R. & Pulizzi. J. 2011. Managing Content Marketing: The real-world guide for creating pas-sionate subscribers to your brand. Cleveland, Ohio: CMI Books.

Rowley. J. 2008. Understanding digital content marketing. Journal of Marketing Management 24(5-6), 517–540.

Sabate, F., Berbegal-Mirabent, J., Cañabate, A. & Lebherz, P. R. 2014. Factors influencing popular-ity of branded content in Facebook fan pages. European Management Journal 32(6), 1001–1011.

Schultz, M. Doerr, J. E. & Frederiksen, L. W. 2013. Professional services marketing how the best firms build premier brands, thriving lead generation engines, and cultures of business develop-ment success (2nd ed.). Hoboken, New Jersey: John Wiley & Sons, Inc.

Scott, D. M. 2015. The New Rules of Marketing and PR: How to Use Social Media, Online Video, Mobile Applications, Blogs, News Releases, and Viral Marketing to Reach Buyers Directly. (Fifth edition.). Hoboken, New Jersey: Wiley.

Scott, D. M. 2017. The new rules of marketing & PR: how to use social media, online video, mo-bile applications, blogs, news releases, and viral marketing to reach buyers directly (Sixth edi-tion.). Hoboken, New Jersey: Wiley.

Shah, A. M., Zahoor, S. Z., & Qureshi, I. H. 2019. Social Media and Purchasing Behavior: A Study of the Mediating Effect of Customer Relationships. Journal of Global Marketing 32(2), 93–115.

Shahbaznezhad, H., Dolan, R. & Rashidirad, M. 2021. The Role of Social Media Content Format and Platform in Users’ Engagement Behavior. Journal of Interactive Marketing 53(1), 47–65.

Shankar, V., Grewal, D., Sunder, S., Fossen, B., Peters, K. & Agarwal, A. 2022. Digital marketing communication in global marketplaces: A review of extant research, future directions, and po-tential approaches. International Journal of Research in Marketing 39(2), 541–565.

Shapiro, S. S. & Wilk, M. B. 1965. An Analysis of Variance Test for Normality (Complete Samples).

Biometrika 52(3-4), 591–611.

Shoemaker, P. J. & Reese, S. D. 1996. Mediating the Message: Theories of Influences on Mass Media Content (2nd ed.). Longman Publishers USA.

Soares, J. C, Limongi, R. & Cohen, E. D. 2022. Engagement in a social media: an analysis in higher education institutions. Online Information Review 46(2), 256–284.

Song, S., Park, S. “Brian” & Park, K. 2021. Thematic analysis of destination images for social media engagement marketing. Industrial Management + Data Systems 121(6), 1375–1397.

Stelzner, M. A. 2021. SOCIAL MEDIA MARKETING INDUSTRY REPORT 2021. Social Media Exam-iner. May 2021. Tulostettu 11.12.2021. https://www.bcswebsiteservices.com/images/Industry-Report-2021-Final-compressed.pdf

Steuer, J. 1992. Defining Virtual Reality: Dimensions Determining Telepresence. Journal of Com-munication 42(4), 73–93.

Streiner, D. L. 2018. Statistics Commentary Series: Commentary No. 24: Box Plots. Journal of Clin-ical Psychopharmacology 38(1), 5–6.

Sun, P.-C. & Cheng, H. K. 2007. The design of instructional multimedia in e-Learning: A Media Richness Theory-based approach. Computers and Education 49(3), 662–676.

Swani, K., Milne, G. R., Brown, B. P., Assaf, A. G. & Donthu, N. 2017. What messages to post? Eval-uating the popularity of social media communications in business versus consumer markets. In-dustrial Marketing Management 62, 77–87.

Söderlund, M. 2018. Experiments in marketing (First edition.). Lund: Studentlitteratur.

Taiminen, K. & Ranaweera, C. 2019. Fostering brand engagement and value-laden trusted B2B relationships through digital content marketing: The role of brand’s helpfulness. European Jour-nal of Marketing 53(9), 1759–1781.

Tax, S. S., McCutcheon, D. & Wilkinson, I. F. 2013. The Service Delivery Network (SDN): A Cus-tomer-Centric Perspective of the Customer Journey. Journal of Service Research: JSR 16(4), 454–

470.

Tilastokeskus 2022. Kesä tilastojen valossa 2022. Kesällä lomaillaan, matkaillaan ja mökkeillään – ja ollaan myös töissä. [Tilastokeskuksen Internet-sivuilla] Viitattu 10.11.2022.

https://stat.fi/tup/poimintoja-tilastovuodesta/kesa-tilastojen-valossa.html

Tiwary, N. K., Kumar, R. K., Sarraf, S., Kumar, P. & Rana, N. P. 2021. Impact assessment of social media usage in B2B marketing: A review of the literature and a way forward. Journal of Business Research 131, 121–139.

Tseng, C.-H. & Wei, L.-F. 2020. The efficiency of mobile media richness across different stages of online consumer behavior. International Journal of Information Management 50, 353–364.

Tueanrat, Y., Papagiannidis, S. & Alamanos, E. 2021. Going on a journey: A review of the cus-tomer journey literature. Journal of Business Research 125, 336–353.

Vaccaro, G., Cabrera, F. E., Pelaez, J. I. & Vargas, L. G. 2020. Comparison matrix geometric index:

A qualitative online reputation metric. Applied Soft Computing 96, 106687–.

Van Buren, E. & Herring, A. H. 2020. To be parametric or non-parametric, that is the question Parametric and non-parametric statistical tests. BJOG: an International Journal of Obstetrics and Gynaecology 127(5), 549–550.

van Doorn, J., Lemon, K. N., Mittal, V., Nass, S., Pick, D., Pirner, P. & Verhoef, P. C. 2010. Customer Engagement Behavior: Theoretical Foundations and Research Directions. Journal of Service Re-search: JSR 13(3), 253–266.

van Witteloostuijn, A. 2020. New-day statistical thinking: A bold proposal for a radical change in practices. Journal of International Business Studies 51(2), 274–278.