• Ei tuloksia

Esimerkki 3 – Intertekstuaalisuus televisiosarjassa

4.2 Prosessi

Pyörittelin pitkään erilaisia ideoita mainosvideon käsikirjoitusta varten. Suosituimpana erilai-sista ideoista oli loppuvuodesta 2014 kehitelty ajatus mainoksesta, jossa puhelimeen kiinnitet-ty Jalaka Dual näytetään eri tilanteissa erilaisten ihmisten kanssa. Videossa puhelimeen kiin-nitetty Jalaka Dual annetaan aina rajatun kuvan ulkopuolelle ja seuraavassa kuvassa eri henki-lö ottaa Jalaka:n kuvan ulkopuolelta ja alkaa käyttää puhelinta omaan tarkoitukseensa antaen taas tuotteen tämän jälkeen eteenpäin. Eli Jalaka tulee kuviin aina kuvan ulkopuolelta sekä

annetaan kuvan ulkopuolelle. Kohtauspaikat vaihtelevat kiipeilyseinästä kodin keittiöön, sa-moin joka kohtauksessa on eri henkilöt (ks. Liite 2).

Olin vuoden 2016 alussa ja gradun hiljalleen edistyessä edelleen kiintynyt tähän käsikirjoituk-sen runkoon. Ajattelin, että voisin lähteä viemään sitä intertekstuaalisten sisältöjen kautta eteenpäin osana tutkimusta. Kävin asiasta puhelinkeskustelun Janin kanssa kysyen hänen mie-lipidettään kyseisestä käsikirjoituksesta. Jani ja Juho olivat olleet mukana ideoimassa käsikir-joitusta, joten aiheeseen oli helppo palata. Jani piti myös edelleen mainoksen ideasta. Hänestä idea oli hauska ja mainos olisi myös erilainen sekä mielenkiintoinen. Keskustelussa kävimme lävitse Jalakan markkinoita sekä tarvetta saada tuote laajemmin kuluttajien tietouteen. Poh-dimme myös uhkakuvaa, jossa jokin suurempi yritys tulee ja vie loistavan tuotteen myyden sen omien verkostojensa kautta globaalisti. Tämän pohjalta nousi esille ajatus, että mainosvi-deon tulisi noudatella viraalimarkkinoinnin kaavaa. Eli pitäisi tehdä video, joka leviää katseli-joiden kautta. Tavallisempi mainosvideo ei tuota jakoja. Vain tällä jakamisella voisimme saa-vuttaa suuremmat katsojamäärät sekä saada tuotetta isommin lanseerattua. Näissä pohdinnois-sa on huomionarvoista, että Jalaka Oy on pieni vasta aloittanut yritys ja markkinointiin ei ole käytettävissä suuren luokan budjettia tai maksettuja levityskanavia. Tämä Janin kanssa käyty keskustelu sai minut vakuuttuneeksi, että Jalakan mainos on oltava huomiota herättävä. Perin-teiset menetelmät eivät tässä hetkessä palvele tuotteen markkinointia. Puhelun jälkeen ajatuk-seni poukkoilivat sekavina suuntaan, jos toiseen.

Tuotteen myyntihinta korkea joidenkin tukkujen mielestä. Premium viesti ei ole uskottava (tarkoittaa laitteen laatua suhteessa hintaan).

Markkinointia tarvitaan, tällä hetkellä ei paljoa tapahdu. Jani mietti, että kun ky-seessä uusi tuote jolla ei taustalla valmista brändiä, vie premium-laadun raken-taminen aikaa. (Tutkimuspäiväkirja 2016, 1.)

Huomasin, että aiemmin pohtimaani tarinaan (ks. Liite 2) liitetty intertekstuaalisuus tuntuu helposti päälle liimatulta, eikä näin ollen välttämättä palvele tarkoitustaan kunnolla. Jätin asi-an hautumaasi-an, tutkin erilaisia mainoksia ja hain uutta inspiraatiota. Yritin aloittaa käsikirjoi-tuksen tekemisen ja huomasin sen törmäävän ongelmiin jo ensimmäisten ajatusten myötä (ks.

Liite 3). Käsikirjoitus jäi kesken. Olin käynyt puhelinkeskustelun Janin kanssa tammikuun loppupuolella. Ideoita olin kirjannut päiväkirjaani satunnaisin väliajoin ja viimeisin ajatus oli kirjattu helmikuun puolenvälin paikkeilla. Mikään ei tuntunut toimivan. Inspiraatio katosi

muiden luovan alan töiden mukana ja huomasin hautaavani koko käsikirjoitusprosessin pois mielestäni. En tajunnut täysin olevani pattitilanteessa mutta sisimmässäni tiesin, että jos läh-den viemään käsikirjoitusta aiemmin pohtimaani suuntaan, niin siitä tulee keskinkertaista soopaa.

Inspiraation hakeminen Super Bowl 2013 mainosten avulla. Selasin mm. Seu-raavat mainokset lävitse.

- Supercell mainos Taken elokuvaintertekstuaalinen viite - Wolksvagen mainos hauska ”ja-man”

Super Bowl 2015 the best commercials.

- Dove men plus care ”Daddy” toi kyyneleet silmiin. Asiaan voi hyvin paljon vaikuttaa oma puolivuotias poikani.

Top 10 Super Bowl Commercials 2015

- Esurance mainos suora intertekstuaalinen viite Breaking Bad

- Mc Donalds -kampanja ”soita äidille ja kerro kuinka paljon rakastat” Kapita-lismi ja globaali markkinatalous tehty inhimillisen ihanaksi. Toimii! ”Pay with lovin”

- Snickers mainos Machete elokuvaintertekstuaalinen viite

- Kia mainos Pierce Brosnan Bond elokuvaintertekstuaalinen viite

- Mercedes Benz mainos, intertekstuaalisena viitteenä vanha lastensatu ”kilpi-konna ja jänis”. (Tutkimuspäiväkirja, 2-3.)

Aikaa edellisestä puhelusta Janille kului pari kuukautta ja huomasin maaliskuun lopulla leh-tiartikkelin, jossa Jalaka Oy oli haastateltuna. Artikkeli käsitteli joukkorahoitusta mutta Janin kommenteista lainattu lause jäi mieleeni: ”Valtavasti vaadittiin omaa työtä. Kuvittelimme, että olisi ollut helpompaakin saada kansainvälistä julkisuutta. Kilpailu on kovaa.” (Puttonen 2016.) Tällä kommentilla ei luulisi olevan sinänsä käsikirjoitukseeni liittyen suurempaa mer-kitystä mutta se johti oivaltamaan, että kuvittelin tuotteesta itse aivan samaa. Oma innostumi-seni on hämärtänyt myös tämän tuotteen sisällöllistä pohdintaa ja väliin jätetty aika on irrotta-nut miirrotta-nut tästä ongelmasta. Tajusin, että Jalakan tarinassa on kyse muutoksesta, jota me kaik-ki jossain asiassa vastustamme jopa huomaamattamme. Kehitys kuitenkaik-kin perustuu muutok-selle ja suuret muutokset kohtaavan ensin vastarinnan mutta toimiessaan saavat hyväksynnän ja muuttuvat normeiksi. Tätä muutosta Jalakan käsikirjoitus tuli käsitellä. Mainoksen tarinassa Intertekstuaalisina viitteinä tulisi esitellä muita muutoksen tekijöitä. Ensimmäiseksi mieleen

tuli Einstein mutta sitten pohtiessani tajusin, että jokainen arkipäiväinenkin asia voi aiheuttaa muutoksen. Esimerkiksi se, että jätät heittämättä roskan luontoon tai, että huomaat lähim-mäisesi avun tarpeen. Näistä seikoista on helppo kehittää arkipäivän intertekstuaalisia viittei-tä. Eli viitteitä, jotka sitovat mainoksen meidän jokaisen omaan elämäämme ja tilanteisiin.

Muistiinpanoihini kirjasin asiasta, että ”kaikki me muutumme paremmaksi” ja totesin liikut-tuuneeni tästä ajatuksesta. Tässä oli mielestäni hieno ja arvokas idea, joka soveltuisi myös Jalakan tarinaksi. Pohdin, että onko tämä idea puhelimeen liitettävälle lisähärpäkkeelle jopa koominen mutta mieleeni tuli näkemäni Doven Men+Care videomainos, joka esittelee elämän varrelta erilaisia tilanteita, joissa isää tarvitaan tai kutsutaan (Kuva 8). Omalla kohdallani ja pienen pojan isänä mainos saa minut liikuttuneeksi ja jättää selvän muistijäljen. Eli mikäli nestesaippuaa mainostetaan näin eeppisin keinoin niin miksi ei puhelimeen liitettävää Jalakaa.

Kyse on kuitenkin lopulta vain siitä, että millä keinolla katsoja ja mahdollinen ostaja saadaan aktivoitumaan sekä muistamaan tuotteen seuraavaa ostopäätöstä tehdessään.

Kuva 8: Calls For Dad - Dove Men+Care mainos osuu tunteisiin.

Samalla muistin, että Suomessa on saman Dove-tuotteen osalta näytetty erilaisia mainoskam-panjoita. Löysin samankaltaisen Dove-mainoksen, joka lähestyi miehen elämää huumorin kautta (Kuva 9). Näitä kahta erilaista Dove-mainosta vertaillessa oli mielenkiintoista huoma-ta, kuinka suomalaisille suunnattu mainos oli kepeän humoristinen ja jopa melko pinnallinen tuotos verrattuna amerikkalaisille suunnattuun versioon. Suomalainen versio ei jättänyt

mi-tään tunnesidettä eikä muutoinkaan kiinnostanut katsoa edes uudestaan. Mainoksesta ei jäänyt edes mitään mieleen. Amerikkalainen versio taas tuli katsottua useamman kerran ja se herätti selvän tunnereaktion. Muutoin molemmat mainokset olivat teknisesti ja sisällöllisesti yhtä laadukkaasti toteutettuja. Näiden erona oli ainoastaan tarinallinen heikkous, joka vielä omalla kohdallani oli myös mainonnan kohderyhmään liitettävissä. Eli tunteisiin vetoava mainos lapsista ja isistä osui omaan elämäntilanteeseeni paremmin kuin pinnallisempi humoristinen yleiskatsaus ihmisen elämästä. Eli näiden esimerkkien myötä korostu erinomaisesti saman tuotemerkin sisällä, kuinka iso merkitys on videon sisään kirjoitetulla tarinalla sekä toki myös videon kohderyhmällä.

Kuva 9: Suomessa Dove Men+Care videomainos on humoristinen mutta ei kovin tunteisiin vetoava.

Käsikirjoitusprosessi pyöri päässäni ja keräsin jatkuvasti erilaisia vaikutteita sekä tein pohdin-taa mutta en saanut mitään aikaiseksi.

Mies kiertää maailman minuutissa, ottaa selfien. Jalaka around the world. (Tut-kimuspäiväkirja, 3.)

Justimusfilms videoita katsellessa tuli ajatus, jos saman porukan kanssa tekisi Jalakasta jotain videota. Sketsityyli, paljon seuraajia, kohderyhmä nuoret,

en-nakkoluulotonta, Jalaka kokemuksia, somenatiiveja. Heitin ajatuksen Janille fa-cessa. (Tutkimuspäiväkirja, 3.)

Ajatus syntyy! ”Muutos vaatii aina vastarintaa” Muutosta ei aluksi koskaan hy-väksytä tai ymmärretä” ”Suuret ajattelijat tekivät muutokset ja kansa seurasi pe-rästä” Käsikirjoituksen työnimi on Muutos. (Tutkimuspäiväkirja, 5.)

Kevään osalta huomasin henkilökohtaisen elämäntilanteeni hämärtäneen pohdintaani vielä enemmän. Dove-tuotemainokset ja muutos liittyivät enemmän omaan elämääni kuin itse käsi-kirjoittamaani mainokseen tai sen kohderyhmään. Pienen pojan myötä luovan alan yritystoi-minta oli asettanut päälleni niin kohtuuttomat paineet, että kävin lähellä loppuun palamista.

Päätin hakeutua päivätöihin ja jatkaa käsikirjoitusprosessia hiljalleen eteenpäin. Muutama kuukausi katosi nopeasti ja törmäsin Jalakaan kesäkuussa Ring Ring -liikkeessä, jossa Jalaka Dualeja oli myytävänä. Kyselin liikkeen pitäjältä mitä mieltä hän oli tuotteesta. Ilmeni, että Jalaka on liian kallis peruskuluttajalle. Olin törmännyt samaan lausahdukseen monissa muis-sakin yhteyksissä.

Uuden tuotteen tuominen ihmisten tietouteen ja markkinoille ei ole ihan help-poa. Syitä Jalakan osalta on, että samankaltaisia tuotteita on paljon. Miksi juuri Jalaka muuttaisi mitään? Se on kalliskin. Asia ilmeni hinnan osalta keskustelles-sa ystäväni Askon kanskeskustelles-sa, joka oli yrittänyt markkinoida tuotetta kaverilleen.

(Tutkimuspäiväkirja, 4.)

Olen kevään aikana saanut vahvistuksen, että kuten aiemminkin ilmeni, on Jala-ka liian Jala-kallis peruskuluttajalle. Kävin Ring Ring-liikkeessä ja siellä oli Jalakoja myytävänä. Liikkeen myyjä totesi, että tuote on liian kallis ainakin Pohjois-Karjalassa. (Tutkimuspäiväkirja, 6.)

Aloin ymmärtää tämän asian, vaikka pidin tuotetta edelleenkin hintansa väärtinä mutta minä olin koko prosessissa niin lähellä, että en nähnyt asiaa tavallisen kuluttajan silmin. Olin ke-väästä tilannut itselleni uuden Jalakan ja laitoin sen nyt uusien kuorien kera paikalleen. Mie-tin, että tuote on muodostunut minulle huomaamattomaksi mutta samalla välttämättömäksi osaksi puhelinta ja tämä oli täysin puolueeton sekä rehellinen tulkinta. Tarvitsin sitä esimer-kiksi sängyssä makoillessani ja samalla videoita katsellessani. Käytin myös Jalakaa

ulkomail-la ollessani esimerkiksi autoillessani. Kiinnitin Jaulkomail-lakan auton ilmastointiritilään ja pystyin ajaessani näin ollen seuraamaan samalla puhelimen navigaattoria. Mietin, että tuote on todella kekseliäs ja hauska mutta ihmiset eivät vain tajua sitä. Se on tarina, joka pitäisi kertoa. Tässä vaiheessa tarinan kerronnan vaikeus oli jo hyvin selvää koska kyseessä oli tuote, jonka kaltai-sia tuotteita ovat markkinat pullollaan mutta halvempaan hintaan. Toki nämä tuotteet eivät ratkaise kuin yhden ongelman ja Jalaka ratkaisee kerralla useamman ja ollen vieläpä tyylikäs sekä käytännöllinen.

Heinäkuussa Jani kävi luonamme kylässä ja keskustelimme pitkän tovin Jalakasta sekä sen mainostamisesta. Kerroin Janille ideoistani ja mainitsin erityisesti ideasta, jossa Jalaka olisi liitetty osaksi erilaisia elokuvakohtauksia (ks. Liite 3). Tajusin Janin kanssa keskusteluani, että olin miettinyt mainoksen toteutustapaa liian monimutkaisesti. Idea täytyisi toteuttaa mah-dollisimman kömpelösti, että siitä voisi tulla hauska ja toimiva. Eli esimerkiksi Matrix-elokuvan kohtaus, jossa Keanu Reeves puhuu Nokian ”banaanipuhelimeen”, tulisi kömpelösti liittää Jalaka osaksi kuvaa tai elokuvan kohtausta. Olin aiemmin ajatellut, että tämä Jalakan liittäminen täytyy tehdä teknisesti mahdollisimman hienosti mutta nyt ymmärsin, että mitä enemmän se näyttäisi leikatulta ja päälle liimatulta sen parempi idea olisi. Vastaavanlaisia kohtauksia löytyy elokuvista paljon, johon tämän saman tempun voisi toteuttaa (Kuva 10).

Esimerkiksi lyhyellä etsinnällä löytyi Matrix kohtauksen lisäksi kymmenen muuta tunnettua elokuvaa ja kohtausta, johon tämä idea kävisi (Gadget Cover, 2015) (Kuva11).

Kuva 10: Elokuvien puhelinkohtauksista on helppo löytää kuvia, koska usein niissä markki-noidaan myös tiettyä puhelinmerkkiä. Kyseinen esimerkki on Ocean´s Eleven elokuvasta.

Jani kävi kylässä, juteltiin Jalaka mainoksesta. Ideoitiin elokuvahenkistä mai-nosta, jonka aiemmin hylkäsin. Idea pomppasi uudestaan Janin kanssa pohtiessa.

Kuvia eri leffoista, jossa puhelin esim. Matrix elokuvan kohtaus, jossa Jalaka tökerösti liimattu osaksi kohtauksia. (Tutkimuspäiväkirja, 8.)

Idea, jonka olin aiemmin kuopannut, tuntuikin nyt hauskalta tämän uuden pohdinnan myötä.

Mietimme Janin kanssa, että tämä tulisi alustavasti toteuttaa videona. Tällöin elokuvien koh-taukset olisivat helposti ymmärrettävissä ja päälle liimautuva Jalaka olisi hauska lisä. Mietin myös, että kuinka tämä vitsi tulisi avata. Eli pitäisikö olla jokin teksti, joka kertoo esimerkik-si, että Jalakaa on käytetty myös monissa elokuvissa. Vaihtoehtona olisi vain ladella näitä kohtauksia peräkkäin ja lisätä Jalaka jokaiseen mutta tällöin mainoksen viesti jäisi puutteel-liseksi. Eli tuotteesta pitäisi vihjaista jollain tavalla, että mahdolliset ostajat voivat etsiä sen.

Tämä voi myös olla tyylillinen valinta, eli viite piilotetaan sopivalla tavalla. Esimerkkinä aiemmin mainitussa Aladdin Magic Carpet Prank -videossa käytetyt lenkkarit keräsivät oman mielenkiintonsa, vaikkei niistä ollut minkäänlaista kunnollista mainintaa tai mainosta itse vi-deolla. Tällainen piilomarkkinointi on erittäin tehokasta, koska myytävä tuote herättää katso-jassa mielenkiinnon ja näin ollen katsoja tekee työn selvittääkseen tuotteen sekä sen saata-vuuden. Mahdollinen kynnys löydetyn tuotteen hankinnalle on myös tämän myötä pienempi.

Kuva 11: Jalaka-kuva liitetään Matrix elokuvan kuvan Nokia 8110 ”banaanipuhelimen” taak-se mahdollisimman kömpelösti ns. leikattuna ja liimattuna.

Jani näytti myös minulle keväästä kuvatun Jalakan mainoksen, jota ei oltu vielä julkaistu.

Mainoksessa leikiteltiin ajatuksella, että mitä jos unohtaisimme painovoiman hetkeksi. Mai-nos oli laadukkaasti toteutettu ja sen kohtauksissa näytettiin erilaisia arkisia tilanteita, jossa painovoimaa ei ole. Kohtauksissa mies nojaa bussipysäkillä ilmaan kuin nojatuolissa makoil-len, Nainen jättää pyörän parkkiin ilman tukijalkaa ja se pysyy pystyssä, mies parkkeeraa au-ton niin, että se on pystyssä. Viimeisessä kohtauksessa nainen juoksee juoksumatolla ja ilmas-sa leijuu Ipad, josta nainen katsoo ohjelmaa. Sitten painovoima tulee takaisin. Ipad tipahtaa lopulta lattialle mutta jää samaan asentoon pystyyn Jalakan tukemana. Asento jossa Ipad on, on täysin mahdollinen Jalakalla toteuttaa. Keskustelimme videosta Janin kanssa ja vaikka tuotanto tuntui onnistuneelta ja video laadukkaalta mietimme, että erottuuko se tarpeeksi ja jääkö mieleen. (Tutkimuspäiväkirja, 11–12.) Nykyisin erilaisia markkinoivia videoita on niin paljon, että erottuminen on erittäin vaikeaa. Lisäksi suorat mainosviestit saattavat ärsyttää katsojaa ja niihin ei kiinnitetä huomiota. Suurempien massojen tavoittamiseksi joutuisi käyt-tämään isoja markkinointibudjetteja, joita ei pienellä yrityksellä ole. Eikä tällöinkään kampan-jan onnistumisesta suhteessa investointiin ole takuita. Viraalivideon näkökulmasta videon idea voi olla erinomainen ja toteutus myös mutta mikäli video ei tavoita tarpeeksi nopeasti katsojia niin se saattaa olla pitkään ns. pinnan alla, ennen kuin pomppaa suurempaan suosi-oon. Toki on poikkeuksia mutta pääsääntöisesti viraalivideoidenkaan kohdalla suosio ei ole automaattinen.

Lyhyessä ajassa suuren suosion kuitenkin voi saavuttaa, mikäli omaa jo valmiiksi seuraajia esimerkiksi YouTubessa. Tästä hyvänä esimerkkinä aiemmin mainitsemani videoblogaaja Casey Neistat (https://www.youtube.com/user/caseyneistat) ja Aladdin Magic Carpet Prank – video (https://www.youtube.com/watch?v=lqlrru1V69E). Videon taustalla oli mietitty idea ja julkaisuajankohta mutta mielenkiintoista koko ideassa on selkeä intertekstuaalinen viite, jonka varaan koko video rakentuu. Aladdin on kaikkien tuntema Disneyn piirroshahmo ja lentävä matto osa hahmoon liitettävää kuvastoa. Näin ollen intertekstuaalinen viite muodostuu henki-lön pukeutumisesta Aladdiniksi mutta videon kantavin idea syntyy lentävän maton toteutuk-sesta. Matto on tuettu kehikkoon ja sijoitettu sähkötoimisen longboard-rullalaudan päälle.

Näin ollen laudalla ajava henkilö kontrolloin laudan liikettä kädessä olevasta kaukosäätimestä ja ohjailee lautaa kallistelemalla samalla tavoin kuin hän tekisi ilman laudan päälle asetettua mattoa. Tässä tapauksessa muodostuu illuusio, että mies ajelee lentävällä matolla.

Aladdin intertekstuaalinen viittaus tekee tästä kokonaisuuden, jonka jokainen ohikulkija hel-posti tunnistaa. Tämä herättää pelkän normaalin kummastelun lisäksi tunnereaktion kaltaisen huomion tutun viitteen vuoksi ja tekee kokemuksesta henkilökohtaisemman juuri kyseisen intertekstuaalisen viitteen vuoksi. Oikeanlainen julkaisuajankohta ajoittuu ihmisten vapaille, jolloin on aikaa selailla sosiaalista mediaa. Julkaisualustalla tulee olla valmiiksi paljon seuraa-jia, joten levikki saadaan nopeasti mahdollisimman suureksi. Tämän myötä mahdollisuudet viraalimenestykseen ovat olemassa ja kuten tässä tapauksessa menestys on taattu. Mikäli vi-deolla on hyvä idea voi viraalimenestykseen vaikuttaa lataamalla videota mahdollisimman monille eri foorumeille ja kanaville mutta tämäkään ei takaa automaattista levikkiä. Toki jos esimerkiksi Suomessa pystyy ylittämään uutiskynnyksen Iltalehden tai Ilta-Sanomien kaltais-ten kanavien kautta on mahdollista saavuttaa tarpeeksi huomiota, että videosta tulee viraali.

Tämäkään ei välttämättä tuota kuin hieman suuremman suosion. Ihmiset unohtavat nopeasti ja uudet videot sekä muut ärsykkeet vievät web-selaajan huomion.

Janin kanssa käydyn keskustelun jälkeen palasin aiheeseen kolme päivää myöhemmin ja jut-telin aiheesta Samulin kanssa. Samuli nosti esiin ongelman Janin kanssa keskustellun idean käyttämisestä markkinointitarkoituksiin. Mikäli videolla markkinoitaisiin yrityksen tuotetta voisi tästä koitua vakaviakin tekijänoikeudellisia seurauksia. Ainakin materiaali ei kauaa olisi esillä, koska YouTube blokkaa tekijänoikeuksia rikkovaa materiaalia. Yksityisten tekemät videot eivät ehkä kohtaa seuraamuksia mutta kun taustalla on yritys tai yrityksen markkinoi-tava tuote voi tilanne olla toinen. (Tutkimuspäiväkirja, 10.) Tämä oli hyvä huomio ja riski, jota en haluaisi ottaa.

Jatkoin pohdintaa ja mietin, että voisiko videon sijaan tehdä valokuvia meemityyppisesti, eli lisäisi kuvaan tekstin ja muokkaisi Jalakan tilalle. Esimerkiksi ”If Keanu would had Jalaka”

tai ”What if Keanu would had Jalaka” (Kuva 12). Tällä tavoin pystyisin ehkä kiertämään Sa-mulin esille nostaman ongelman hautaamatta itse kohtuullisen hyväksi todettua ideaa. (Tut-kimuspäiväkirja, 12.)

Kuva 12: Esimerkki meemistä ja Matrix kohtauksen ”banaanipuhelimesta”.

Meemillä tarkoitetaan kuvaa, joka luodun tekstin tai muun elementin kautta on alkanut elää lähdetekstistään irrotettuna ns. omaa elämäänsä. Tällaisesta uudelleen kirjoitetusta kuvasta tai asiasta tullutta netti-ilmiötä kutsutaan meemiksi. (Hirvonen 2012.)

Ajatus kuvallisten meemien luomisesta alkoi tuntua paremmalta kuin itse videot. Kuvat ovat kerralla katsottavissa ja eivät vaadi kovin pitkää keskittymistä. Meemiksi voidaan kirjoittaa Jalakaa markkinoiva kommentti ilman, että se tuntuu niin päälle liimatulta kuin videolla. Ku-via on helppo löytää ja muokata sekä jakaa eri sivustoilla tai foorumeilla. Lisäksi kuvakaap-pauksen käyttäminen meeminä ei ole niin tuomittavaa kuin videoiden ja meemejä voi luoda yksityisenä henkilönä jolloin yritystä ei niin suoraan liitetä kuvien käyttöön, vaikka yritys ja tuote kuvassa mainitaan. Lähetin tämän idean Janille Facebook-viestintä. Olin tämän ajatuk-sen myötä hyvin vakuuttunut, että tätä kuvalliajatuk-sen meemimarkkinoinnin ideaa kannattaisi vie-dä jatkossa eteenpäin.

Luin meemeistä ja tekijänoikeuksista. Tilanne edelleen ongelmallinen. Periaat-teessa ongelmaa ei ole mutta ainakin jonkin tasoinen riski, kun meemeihin käyt-tää kuvia, joilla on jonkun muun tekijänoikeudet. (Tutkimuspäiväkirja, 14.)