• Ei tuloksia

&OUCAULTTA EI YLEENSË LUETA KOKEMUSTA TUTKIVANA lLOSOlNA 0ËINVASTOIN

FOUCAULTLAISEN LËHESTYMISTAVAN YMMËRRETËËN YLEENSË TARKOITTAVAN DISKURSSIEN TAI LAAJEMMIN KËYTËNTEIDEN TUTKIMUKSEN ENSISIJAISUUTTA JA KOKEMUKSESTA LËHTEVIEN TUTKIMUSPERINTEIDEN JA ASETELMIEN KRITIIKKIË JA SUORANAISTA HYLKËËMISTË %SITËN ETTË KOKEMUS ON KUITENKIN &OUCAULTN AJATTELUSSA KESKEINEN TEEMA JOKA ON JËËNYT VARJOON HËNEN AJATTELUSTAAN TEHDYISSË TULKINNOISSA &OUCAULT ITSE YKSISELITTEISESTI VËITTI USEISSA YHTEYKSISSË TUTKIVANSA JUURI KOKEMUSTA

HALUAMME KOHOTTAA NE VALLAN OTETTA VASTAAN MEIDØN ON IRROTTAUDUTTAVA SUKUPUOLEN INSTANSSISTA JA TEHTØVØ ERILAISTEN SEKSUAALIMEKANISMIEN TAKTINEN TAKAISINKØØNTš

3EKSUAALIDISPOSITIIVIIN SUUNNATUSSA VASTAHYšKKØYKSESSØ EI PIDØ OTTAA TUKIKOHDAKSEEN SUKUPUOLIHALUA VAAN RUUMIIT JA NAUTINNOTv

&OUCAULTN VØITE ON SIIS ETTØ SUKUPUOLISUUS EI VOI VASTUSTAA NORMALISOIVAA VALTAA VAAN AINOASTAAN VAHVISTAA SITØ 0ALJAS TAMALLA TOTUUDEN SUKUPUOLIHALUSTAMME EMME LšYDØ LUON NOLLISTA SEKSUAALISUUTTAMME EMMEKØ AUTENTTISTA MINUUT TAMME VAAN VAIN VAHVISTAMME VALLITSEVIA SEKSUAALISIA IDEN TITEETTEJØ 3UKUPUOLEN SIJAAN &OUCAULT OSOITTAA VASTARINNAN PAIKAKSI RUUMIIT JA NAUTINNOT .ØHDØKSENI AJATUS RUUMIISTA JA NAUTINNOISTA KUITENKIN EDELLYTTØØ AJATUSTA RUUMIILLISESTA KOKEMUKSESTA TAI KOKEMUKSELLISESTA RUUMIISTA SIKØLI KUIN NAUTINTO VOIDAAN YMMØRTØØ VAIN KOKEMUKSEKSI NAUTIN NOSTA EI PELKØKSI KØSITTEEKSI EIKØ KØYTØNNšKSI

!JATUS RUUMIISTA JA NAUTINNOISTA VASTARINNAN PAIKKANA ON KUITENKIN SAANUT VASTAANSA VAHVAA KRITIIKKIØ %HKØ TUNNETUIMMAN VERSION SIITØ ON ESITTØNYT *UDITH "UTLER VAI KUTUSVALTAISESSA TEOKSESSAAN'ENDER 4ROUBLE "UTLERIN ESITTØMØ PERFORMATIIVINEN SUKUPUOLITEORIA POHJAA PITKØLTI

&OUCAULTN VØITTEELLE SUKUPUOLESTA KUVITTEELLISENA YKSEYTENØ JOKA ON LUONNOLLISTETTU JA ASETETTU NORMALISOIVAKSI SELI TYSPERUSTAKSI "UTLERIN MUKAAN &OUCAULTN GENEALOGINEN TUTKIMUS PALJASTAA SUKUPUOLEN OSOITETTAVISSA OLEVAN SYYN SIJASTA SEURAUKSEKSI 3UKUPUOLI ON vTUOTETTU SEKSUAALISIA KOKEMUKSIA SØØTELEVØSSØ VALTAJØRJESTYKSESSØ ASETTAMALLA SU KUPUOLIKATEGORIAT PERUSTAVIKSI JA KAUSAALISIKSI FUNKTIOIKSI DISKURSIIVISISSA SEKSUAALITEORIOISSAv

"UTLER KUITENKIN EROAA &OUCAULTN AJATTELUSTA KIELTØMØLLØ

&OUCAULTN VASTARINTAA KOSKEVAN VØITTEEN (ØN KRITISOI NIITØ FEMINISTISIØ PROJEKTEJA JOTKA PYRKIVØT VAPAUTTAMAAN NAIS RUUMIIN PATRIARKAALISESTA VALLASTA JA SEN MØØRITYKSISTØ (ØN NOJAA TØSSØ &OUCAULTN VØITTEESEEN SUKUPUOLESTA KUVITTEEL LISENA YKSEYTENØ JA ESITTØØ SIITØ SEURAAVAN ETTØ RUUMIS EI OLE SUKUPUOLINEN ENNEN SEN MØØRITTELYØ DISKURSSISSA JOKA LIITTØØ SIIHEN AJATUKSEN LUONNOLLISESTA TAI OLENNAISESTA SUKUPUOLESTA

"UTLER TEKEE KUITENKIN VIELØ TOISEN ONGELMALLISEN JOHTOPØØ TšKSEN "UTLER LUKEE TØSTØ VØITTEESTØ SEURAAVAN MYšS ETTØ

&OUCAULTN AJATTELUSSA RUUMIILLA EI VOI OLLA MITØØN MUITA MERKITYKSIØ KUIN NE JOTKA DISKURSSI LIITTØØ SIIHEN YHTEYDESSØ VALTASUHTEISIIN

+OSKA "UTLER LUKEE &OUCAULTN SUKUPUOLEN KUVITTEEL LISUUTTA KOSKEVAN VØITTEEN JOHTAVAN KØSITYKSEEN RUUMIISTA JOKA ON TØYSIN DISKURSSIN MØØRITTØMØ &OUCAULTN VASTA RINTAA KOSKEVASTA VØITTEESTA TULEE SEN KANSSA RISTIRIITAINEN

"UTLER KØØNTØØKIN &OUCAULTN AJATTELUN SITØ ITSEØØN VASTAAN (ØN KIRJOITTAA ETTØ vON SELVØØ ETTØ &OUCAULTN OMA TEORIA SISØLTØØ TIEDOSTAMATTOMAN EMANSIPATORISEN IHANTEEN JONKA YLLØPITØMINEN OSOITTAUTUU MAHDOTTOMAKSI &OUCAULTN OMAN KRIITTISEN KONEISTON SISØLLØv3AMAAN AIKAAN KUN &OUCAULT VAATII SEKSUAALISUUDEN JA SUKUPUOLEN KRIITTISTØ DEKONSTRUK TIOTA HØN EI YMMØRRØ VAATIA SITØ SUKUPUOLISELLE RUUMIILLE

&OUCAULT ESITTØØ NAIIVISTI RUUMIITA JA NAUTINTOJA VASTUKSENA NORMALISOIVALLE VALLALLE VAIKKA HØNEN AJATTELUSTAAN "UTLERIN MUKAAN SEURAA ETTØ RUUMIS VOI SAADA MERKITYKSEN VAIN JUURI NORMALISOIVAN VALLAN DISKURSSEISSA

6IRHE TOISTUU "UTLERIN MUKAAN EKSPLISIITTISESTI

&OUCAULTN JOHDANNOSSA (ERCULINE "ARBININ MUISTELMIIN

"UTLER KIRJOITTAA ETTØ v&OUCAULT ROMANTISOI (ERCULINEN NAUTINTOJEN MAAILMANv JA OLETTAA VIRHEELLISESTI HERMAFRO DIITTISEN RUUMIIN JA SEKSUAALISUUDEN OLEVAN VAPAA BINAA RISISTA LUOKITUKSISTA JA PERUSTAVASTA OIKEASTASUKUPUOLESTA

"UTLERIN MUKAAN &OUCAULT LUKEE "ARBININ MUISTELMIA VØØRIN EHDOTTAESSAAN ETTØ NE VOIVAT PALJASTAA JOTAIN SIITØ MØØRITTELEMØTTšMØSTØ NAUTINTOJEN KENTØSTØ JOKA EI OLE SU KUPUOLEN MERKITSEMØ 3UKUPUOLEN KUVITTEELLISEN YKSEYDEN HØVITTØMINEN EI "UTLERIN MUKAAN VOI JOHTAA SEKSUAALISEEN MONIMUOTOISUUTEEN EIKØ MØØRITTELEMØTTšMIIN NAUTIN TOIHIN (ERCULINEN RUUMIS JA NAUTINNOT OVAT MYšS VALLAN TUOTTAMIA MUTTA NE ILMAISEVAT TAI MERKITSEVØT OIKEAN SU KUPUOLEN SIJASTA TRAAGISTA EPØMØØRØISYYTTØ YHDENMUKAISEEN SUKUPUOLEEN USKOVASSA JØRJESTYKSESSØ 2UUMIIT JA NAUTINNOT OVAT SAMAN MERKITYSTALOUDEN SISØLLØ KUIN SEKSUAALISUUS JA SUKUPUOLIKIN 6ALTA TUOTTAA RAAKAAINEEKSEEN RUUMIIT JA NAUTINNOT JA SØØTELEE SEN JØLKEEN NIITØ SEKSUAALISUUDEN JA SUKUPUOLISUUDEN KØSITTEIDEN JA NIIHIN LIITTYVIEN DISKURSSIEN AVULLA "UTLER VAATII &OUCAULTN TEORIAN vRADIKALISOIMISTAv RUUMIIN GENEALOGIAA JOKA TUTKII MITEN RUUMIIN RAJAT JA SIIHEN SISØLTYVØT MERKITYKSET KONSTITUOITUVAT TIETOVALTAVER KOSTON SISØLLØ

$ISKURSIIVINEN RUUMIS

/NKO &OUCAULTN VIITTAUS RUUMIISIIN JA NAUTINTOIHIN VASTA RINNAN PAIKKANA YMMØRRETTØVØ SIIS PELKØKSI VIRHEEKSI TIE DOSTAMATTOMAKSI RISTIRIIDAKSI &OUCAULTN AJATTELUSSA KUTEN

"UTLER VØITTØØ -ITØ RUUMIIT JA NAUTINNOT VAIHTOEHTONA SUKUPUOLELLE JA HALULLE OIKEASTAAN TARKOITTAVAT

&OUCAULT EI ESITTØNYT MINKØØNLAISTA YHTENØISTØ TEORIAA RUUMIISTA VAAN HØNEN KØSITYKSENSØ SIITØ ON KERØTTØVØ HØNEN GENEALOGISISTA TUTKIMUKSISTAAN JOTKA PYRKIVØT TUOMAAN RUUMIIN HISTORIAN TUTKIMUKSEN KESKIššN &OUCAULTLAINEN RUUMISKØSITYS TIIVISTETØØN USEIN VØITTEEKSI JONKA MUKAAN RUUMIS ON DISKURSIIVISESTI RAKENTUNUT -ITØ TØMØ DISKURSI VIINEN RAKENTUMINEN TARKOITTAA ON KUITENKIN MONITULKIN TAINEN KYSYMYS %NSIMMØINEN MAHDOLLISUUS EPØSELVYYTEEN JA VØØRINKØSITYKSIIN SYNTYY SIITØ ETTØ DISKURSIIVINEN YM MØRRETØØN ERI TAVOIN *OSKUS SE YMMØRRETØØN PUHTAASTI KIELELLISEKSI JOKSIKIN MIKØ ON KIELELLISTØ TAI KIELELLISESTI RAKENTUNUTTA *OSKUS TAAS DISKURSSI YMMØRRETØØN LAAJEMMIN KULTTUURISEKSI KØYTØNNšKSI JA DISKURSIIVINEN TARKOITTAA SUUNNILLEEN SAMAA KUIN KULTTUURINEN TAI KULTTUURISESTI RA KENTUNUT 4ØMØN EROTTELUN LISØKSI ON MAHDOLLISTA EROTTAA AINAKIN KOLME ERI MERKITYSTØ DISKURSIIVISESTI n KIELELLISESTI TAI KULTTUURISESTI n RAKENTUNEELLE RUUMIILLE

6OIMME YMMØRTØØ DISKURSIIVISEN PUHTAASTI KIELELLISEKSI JA ESITTØØ ETTØ KIELTØESSØØN ESIDISKURSIIVISEN RUUMIIN &OUCAULT VØITTØØ ETTØ SE TAPA JOLLA IDENTIlOIMME JA YMMØRRØMME RUUMIIN ON KIELELLISESTI RAKENTUNUT %SIDISKURSIIVINEN RUUMIS ON VØLTTØMØTTØ MAHDOTON IDENTIlOIDA JA TEORETI SOIDA KOSKA HETI KUN NIMEØMME SEN JA ALAMME PUHUA SIITØ OLEMME JO TUONEET SEN DISKURSSIIN +UTSUN TØTØ ENSIMMØISTØ LUENTAA HEIKOKSI LUENNAKSI KOSKA KIELTØESSØØN ESIDISKURSIIVISEN RUUMIIN SE EI SANO MITØØN RUUMIISTA IT SESTØØN VAAN AINOASTAAN SEN KIELELLISISTØ REPRESENTAATIOISTA JOTKA OVAT SIIS AINA VØLTTØMØTTØ DISKURSIIVISESTI RAKENTU NEITA 2UUMIS ITSESSØØN MATERIAALISUUDESSAAN VOISI JØØDØ

TØMØN KIELELLISEN RAKENTUMISEN ULKOPUOLELLE &OUCAULT ITSE KUITENKIN KIELTØØ TØMØNKALTAISEN LUENNAN SELKEØSTI (ØN KIRJOITTAA4IEDONTAHDOSSA

v+YSYMYS EI ;x= OLE MENTALITEETTIEN HISTORIASTA JOKA KØSITTELISI RUUMISTA VAIN NIIDEN TAPOJEN KAUTTA JOILLA SITØ ON HAVAINNOITU TAI JOILLA SILLE ON ANNETTU MERKITYSTØ JA ARVOA 3EN SIJAAN KYSYMYS ON RUUMIIDEN HISTORIASTA JA TAVASTA JOLLA RUUMIIN MATERIAALISIN JA ELØVIN AINES ON LADATTUv

4OINEN LUENTA JOTA KUTSUN KESKIVAHVAKSI LUENNAKSI ESITTØØ ETTØ RUUMIIN KULTTUURINEN RAKENTUMINEN KATTAA MYšS RUUMIIN MATERIAALISUUDEN EI VAIN SEN REPRESENTAA TIOITA 4ØSSØ LUENNASSA RUUMIILLE OLETETAAN KUITENKIN MUUT TUMATON YDIN JOTA KULTTUURINEN MANIPULAATIO EI KYKENE MUOVAAMAAN +ESKIVAHVASSA LUENNASSA SIIS HYVØKSYTØØN KØ SITYS SIITØ ETTØ RUUMIS ON KULTTUURISESTI RAKENTUNUT TIETTYYN RAJAAN SAAKKA 3AMAAN AIKAAN SILLE KUITENKIN OLETETAAN JONKINLAINEN UNIVERSAALI JA PYSYVØ YDIN 2AJA KULTTUURISESTI MUOVAUTUVAN PINNAN JA PYSYVØN YTIMEN VØLILLØ VEDETØØN VAIHTELEVASTI (UBERT $REYFUS JA 0AUL 2ABINOW ESIMERKIKSI ESITTØVØT ETTØ RUUMIIN PYSYVØ YDIN ON &OUCAULTN AJATTE LUSSA PERØISIN -ERLEAU0ONTYN RUUMIINFENOMENOLOGIASTA JA KOOSTUU SELLAISISTA HISTORIATTOMISTA RUUMIINRAKENTEISTA KUIN ESIMERKIKSI HAVAINNON YLšSnALASEPØSYMMETRIA

4ØMØ KESKIVAHVA LUENTA ON KUITENKIN VAIKEASTI SOVITETTAVISSA YHTEEN &OUCAULTN LUONTOKULTTUURIDIKO TOMIAA VASTAAN KOHDISTAMAN GENEALOGISEN KRITIIKIN KANSSA

&OUCAULTN AJATTELUSSA EMME VOI TEHDØ VØITTEITØ SIITØ MIKØ ON LUONNOLLISTA JA MIKØ KULTTUURISESTI MUOVAUTUNUTTA 4ØMØ RAJANVETO ITSESSØØN ON ENNEMMINKIN YMMØRRETTØVØ TULOKSEKSI TIETYSTØ DISKURSSISTA JOKA TUOTTAA AJATUKSEN LUON NOLLISESTA PERUSTASTA TAI YTIMESTØ

+OLMAS TAI VAHVA LUENTA KIELTØØ KAIKKI ULOTTUVUUDET JA VARIAATIOT RUUMIILLISUUDESTA JOTKA EIVØT OLE KULTTUURISESTI JA HISTORIALLISESTI RAKENTUNEITA 6OIMME YMMØRTØØ JA KOKEA RUUMIIMME VAIN KULTTUURISESTI VØLITTYNEIDEN REPRESENTAATI OIDEN KAUTTA -ATERIAALISET RUUMIIT OVAT RAKENTUNEET KULT TUURISTEN RYTMIEN RUOKAVALION TAPOJEN JA NORMIEN KAUTTA

*UDITH "UTLER ESIMERKIKSI PUOLUSTAA TØTØ VAHVAA LUENTAA ESIT TØESSØØN ETTØ RUUMIS ON KULTTUURISESTI VAIHTELEVA RAJAPINTA JONKA LØVISTETTØVYYS ON POLIITTISESTI SØØDELTYØ 3E ON RAKEN TUNUT KULTTUURISESSA KENTØSSØ MERKITYKSENANTOKØYTØNTšJEN TULOKSENA +ULTTUURISESTI RAKENTUNUT RUUMIS EI SIKSI VOI VA PAUTUA LUONNOLLISEEN MENNEISYYTEEN EIKØ ALKUPERØISIIN NAU TINTOIHIN VAAN AINOASTAAN KULTTUURISTEN MAHDOLLISUUKSIEN AVOIMEEN TULEVAISUUTEEN

"UTLERIN KØSITYS RUUMIISTA 'ENDER 4ROUBLE KIRJASSA ON KUITENKIN JOUTUNUT KOVAN KRITIIKIN KOHTEEKSI (UOMIO ON KOHDISTUNUT ESIMERKIKSI KYSYMYKSIIN RUUMIIN PASSIIVISUU DESTA YKSILšLLISYYDESTØ JA VASTARINNAN MAHDOLLISUUDESTA/N ESITETTY ETTØ RUUMIS EI OLE VAIN PASSIIVISTA MATERIAA JOTA VALTA VOI LOPUTTOMASTI MUOVATA VAAN SE LUO YKSILšLLISIØ OLEMISEN TYYLEJØ JOTKA RIKKOVAT NORMALISOIVAN VALLAN PØØMØØRIØ &E NOMENOLOGINEN KRITIIKKI ON TIIVISTØNYT DISKURSIIVISEN RUU MISKØSITYKSEN ONGELMAT FEMINISTISELLE TEORIALLE VØITTEESEEN JONKA MUKAAN IHMISRUUMIS EI OLE VAIN OBJEKTI MAAILMASSA MUIDEN OBJEKTIEN JOUKOSSA VAAN ON SIIHEN NØHDEN ERITYIS ASEMASSA SE ON MAAILMAN ILMENEMISEN EHTO

%RØS KESKEINEN TEEMA JOKA NOUSEE ESIIN TØSSØ KESKUSTE LUSSA ON NIMENOMAAN KOKEMUS &OUCAULTTA ON SYYTETTY SITØ KOSKEVASTA REDUKTIONISMISTA DISKURSIIVINEN RUUMISKØSITYS REDUSOI KOKEMUKSEN DISKURSIIVISIIN MERKITYKSIIN JA TØMØ JOHTAA LIIAN KAPEAAN NØKEMYKSEEN RUUMIILLISUUDESTA JA SEN MERKITYKSISTØ &EMINISTITEOREETIKOT OVAT ESITTØNEET ETTØ ESIMERKIKSI RASKAUTTA ON MAHDOTON YMMØRTØØ TUTKIMALLA VAIN SIIHEN LIITETTYJØ KULTTUURISIA MERKITYKSIØ SILLØ RASKAUS ON ENNEN KAIKKEA RUUMIILLINEN KOKEMUS 2ASKAANA OLEVA RUUMIS EI OLE VAIN PASSIIVINEN OBJEKTI JONKA KOKEMUKSET OVAT TULOSTA KULTTUURISESTA MANIPULAATIOSTA %NNEMMINKIN RASKAUS ON OLENNAISILTA OSIN KOKEMUS JONKA RUUMIS ITSE AK TIIVISESTI TUOTTAA 3E ON KOKEMUS JOTA ON VAIKEA KIELELLISESTI EDES KUVATA SAATI RAKENTAA

+OKEMUKSELLINEN RUUMIS

6ØITTEENI ON ETTØ &OUCAULT EI TARKASTELE RUUMISTA YK SINOMAAN PASSIIVISENA OBJEKTINA +UTEN AIEMMIN ESITIN

&OUCAULTN AJATUS RUUMIISTA JA NAUTINNOISTA EDELLYTTØØ KØ SITYKSEN KOKEMUKSELLISESTA RUUMIISTA RUUMIISTA JOKA ON KYKENEVØ KOKEMAAN AINAKIN NAUTINTOA !JATUS RUUMIIN TAR JOAMASTA VASTARINNASTA TULEEKIN YMMØRRETTØVØKSI AINOASTAAN JOS IRROTTAUDUMME KØSITYKSESTØ JONKA MUKAAN RUUMIS ON MATERIAALINEN KAPPALE GEOMETRISESSA TILASSA 6AIKKA TØMØN KALTAISEN RUUMISKØSITYKSEN VOIDAANKIN AJATELLA OLEVAN TAUSTALLA &OUCAULTN TUTKIMUKSISSA DISIPLIINITEKNOLOGIOISTA TEOKSESSA 4ARKKAILLA JA 2ANGAISTA SISØLTØØ 3EKSUAALISUUDEN HISTORIANENSIMMØINEN OSA MONITASOISEMMAN KOKEMUKSEL LISEN KØSITYKSEN RUUMIISTA

(UOMATTAVASTI VARHAISEMPI TEKSTI KUIN 4ARKKAILLA JA 2ANGAISTAVOIKIN NØHDØKSENI VALOTTAA &OUCAULTN AJATUSTA KO

KEMUKSELLISESTA RUUMIISTA JA NAUTINNOISTA "ATAILLELLE OMISTE TUSSA ESSEESSØ v0REFACE Í LA TRANSGRESSIONv &OU CAULT NOSTAA ESIIN SEKSUAALISEN KOKEMUKSEN JA ASETTAA KYSY MYKSEN SEN RAJOISTA JA NIIDEN RIKKOMUKSISTA TRANSGRESSIOSTA (ØN ESITTØØ ETTØ TRANSGRESSIO EI OLE RAJAN YKSINKERTAINEN VASTAKOHTA 3E EI SUHTEUDU SIIHEN KUTEN MUSTA VALKOISEEN KIELLETTY LAILLISEEN TAI AVOIN TILA SULJETTUUN %NNEMMINKIN RAJA JA RIKKOMUS OVAT RIIPPUVAISIA TOISISTAAN RAJA EI OLISI RAJA JOS SE OLISI TØYSIN YLITTØMØTšN JA VASTAAVASTI RIKKOMUS EI OLISI RIKKOMUS JOS SEN YLITTØMØ RAJA EI OLISI TODELLINEN

+OKEMUKSEN RAJOJEN YLITYS EI KUITENKAAN AINOASTAAN OLETA NIIDEN OLEMASSAOLOA SE MYšS LUO NIITØ TEKEMØLLØ NE NØKYVIKSI 4RANSGRESSIO EI &OUCAULTN MUKAAN OLE NIINKØØN NEGATIIVINEN KIELTØVØ TEKO 0ØINVASTOIN SE AFlRMOI KO KEMUKSEN RAJALLISUUTTA 4ØMØ AFlRMAATIO EI KUITENKAAN MYšSKØØN TEE MITØØN POSITIIVISIA OLETUKSIA SIINØ MERKITYK SESSØ ETTØ SE PALJASTAISI JONKINLAISIA KOKEMUKSEN VØLTTØMØT TšMIØ RAKENTEITA TAI RAJOJA 3E AFlRMOI RAJALLISUUTTA VAIN TE KEMØLLØ SIITØ HETKELLISESTI RAJATTOMUUTTA &OUCAULT KIRJOITTAA

v4RANSGRESSIOSSA EI OLE MITØØN NEGATIIVISTA 3E AFlRMOI RAJALLISTA OLEMISTA n SE AFlRMOI SEN RAJATTOMUUDEN JOHON SE SINKOUTUU AVATESSAAN TØMØN ULOTTUVUUDEN OLEMASSAOLOLLE ENSIMMØISTØ KERTAA -UTTA VOIDAAN MYšS SANOA ETTØ TØMØ AFlRMAATIO EI SISØLLØ MITØØN POSITIIVISTA MIKØØN SISØLTš EI VOI SITOA SITØ SILLØ MØØRITELMØLLISESTI MIKØØN RAJA EI VOI SULKEA SITØ SISØØNSØv

2AJA JA RIKKOMUS OVAT SIIS OLENNAISESTI SIDOKSISSA TOISIINSA .E MUODOSTAVAT JA KYSEENALAISTAVAT JATKUVASTI TOISENSA 2IK KOMUS YLITTØØ RAJAN JOKA PIIRTYY AINOASTAAN SIINØ LIIKKEESSØ JOKA YLITTØØ SEN .IIDEN SUHDE MUODOSTAAKIN &OUCAULTN MUKAAN SPIRAALIN JOKA EI OLE PALAUTETTAVISSA MIHINKØØN YKSITTØISEEN RIKKOMUKSEEN +UN MODERNIA SEKSUAALISUUTTA LUONNEHTIVAT 4IEDONTAHDOSSA VALLAN JA HALUN ITSEØØN RUOK KIVAT SPIRAALIT &OUCAULTN VOIDAAN AJATELLA EHDOTTAVAN NIIDEN TILALLE RAJAN JA RIKKOMUKSEN RUUMIIN JA NAUTINNON SPIRAALEJA NORMALISOINNIN TILALLE ENNAKOIMATONTA DISKURSII VISEN RUUMIIN TILALLE RAJATONTA NAUTINTORUUMISTA

/N HUOMATTAVAA ETTØ &OUCAULTN KIINNOSTUS KO KEMUKSEEN EI NYT KOHDISTU NIINKØØN NORMAALEIHIN KOKEMUKSIIN VAAN ENNEMMINKIN JONKINLAISIIN vRAJAKO KEMUKSIINv (ØN KUVAA HAASTATTELUSSA FENOMENOLOGIEN KIINNOSTUSTA KOKEMUKSEEN TUTKIMUKSINA SIITØ MITEN MERKITYKSET SYNTYVØT JOKAPØIVØISISSØ ELETYISSØ KOKEMUKSISSA (ØN ASETTAA OMAN AJATTELUNSA TØTØ LØHESTYMISTAPAA VASTAAN JA LIITTØØ SEN .IETZSCHEN "ATAILLEN JA "LANCHOTN KØSITYKSEEN KOKEMUKSESTA %LETYN KOKEMUKSEN SIJAAN NØMØ AJATTELIJAT YRITTØVØT &OUCAULTN MUKAAN PØØSTØ MAHDOLLISIMMAN LØHELLE KOKEMUSTA JOTA EI VOI ELØØ &ENOMENOLOGIT ASETTAVAT SUB JEKTIN TUTKIMIENSA KOKEMUSTEN PERUSTAKSI .IETZSCHELLE "A TAILLELLE JA "LANCHOTLLE KOKEMUS TAAS KAMPEAA SUBJEKTIN IRTI ITSESTØØN 2AJAKOKEMUS ON PROSESSI JOSSA SUBJEKTI HAJOAA EIKØ OLE ENØØ SUBJEKTI

*OS HYVØKSYMME ETTØ NORMAALIN KOKEMUKSEN RAJAT OVAT HETKITTØIN YLITETTØVISSAØ JONKINLAISISSA RAJAKOKEMUK SISSA MISTØ NØMØ RAJAT JA NIIDEN YLITYKSET SITTEN &OUCAULTN MUKAAN MUODOSTUVAT /NKO &OUCAULTN VØITE SE ETTØ DISKURSIIVINEN RUUMIS ON HETKITTØIN YLITETTØVISSØ ESIDISKUR SIIVISIIN VALLAN TAVOITTAMATTOMISSA OLEVIIN ALKUPERØISIIN NAUTINTOIHIN KUTEN "UTLER ESITTØØ

+OKEMUKSEN RAKENTUMINEN JA SEN RAJOJEN YLITYS VOIDAAN YMMØRTØØ ERI TAVOILLA RIIPPUEN SIITØ MINKØ KOKEMUSTA KONSTITUOIVAAN AKSELIN KAUTTA SITØ TARKASTELLAAN 2AJAKO KEMUS VOI TARKOITTAA SEN RAJAN YLITTØMISTØ JOKA EROTTAA NORMAALIN KOKEMUKSEN EPØNORMAALISTA &OUCAULT EHDOTTAA ERØØSSØ HAASTATTELUSSA RUUMIITA JA NAUTINTOJA VAIHTOEHDOKSI SUKUPUOLISELLE HALULLE SIITØ SYYSTØ ETTØ NE EIVØT KUULU NIIHIN PSYKOLOGISIIN JA LØØKETIETEELLISIIN DISKURSSEIHIN JA HOITOKØY TØNTšIHIN JOTKA EROTTELEVAT EPØNORMAALIT HALUT NORMAALEISTA

&OUCAULT TOTEAA NAUTINNON KØSITTEESTØ ETTØ SE vVØLTTØØ NE NATURALISTISET JA LØØKETIETEELLISET KONNOTAATIOT JOTKA LIITETØØN KØSITTEESEEN HALU %I OLE NAUTINTOJEN PATOLOGIAA EIKØ EPØ NORMAALEJA NAUTINTOJAv&OUCAULTN NØKEMYS OLISI SIIS ETTØ RUUMIIT JA NAUTINNOT TULEVAT EDELLEEN YMMØRRETTØVIKSI AINO ASTAAN DISKURSSISSA MUTTA TØMØ OLISI ERI DISKURSSI KUIN SE JOKA TUOTTAA KØSITYKSEMME NORMAALISTA SEKSUAALISUUDESTA

.ØHDØKSENI &OUCAULT TEKEE KUITENKIN MYšS RADIKAA LIMMAN VØITTEEN NOSTAESSAAN ESIIN RAJAKOKEMUKSET (ØN ESITTØØ ETTØ MYšS RAJA DISKURSIIVISEN YMMØRRETTØVYYDEN JA EPØYMMØRRETTØVYYDEN VØLILLØ ON YLITETTØVISSØ TAI AINAKIN HETKELLISESTI KOETTAVISSA (ØN TAVOITTELEE "ATAILLEN TAVOIN KOKEMUKSIA vKIELEN RAJALLAv 2UUMIIT JA NAUTINNOT EIVØT SIIS TYHJENNY DISKURSIIVISIIN MERKITYKSIIN VAAN NE KYKENEVØT YLITTØMØØN HETKITTØIN KIELEMME JA YMMØRRYKSEMME RAJAT 4ØMØ KØSITYS RAJAN YLITYKSESTØ ON RADIKAALIMPI SILLØ EPØ NORMAALIT KOKEMUKSET VOIVAT EDELLEEN OLLA DISKURSIIVISEN YMMØRRETTØVYYDEN SISØLLØ -E VOIMME ESIMERKIKSI NIMETØ JA LUOKITELLA PERVERSIOITA JA MIELISAIRAUDEN ILMENTYMIØ +O

KEMUKSET EIVØT PALAUDU KUITENKAAN JØØNNšKSETTØ KIELELLISIIN LUOKITUKSIIN VAAN TAPAHTUVAT NIIDEN RAJOILLA *OS TARKASTE LEMME RAJAKOKEMUSTA SUHTEESSA 4HOMAS &LYNNIN PRISMAAN KOKEMUKSEN SAAMAT MERKITYKSET EIVØT OLE &OUCAULTN AJATTE LUSSA PALAUTETTAVISSA PELKØSTØØN DISKURSSEIHIN !RKEOLOGISEN DISKURSSEJA TUTKIVAN AKSELIN LISØKSI KOKEMUS KONSTITUOITUU MYšS EIDISKURSIIVISTEN VALTAKØYTØNTšJEN JA SUBJEKTIVAATIO MUOTOJEN KAUTTA 3E ETTØ OLETETAAN DISKURSSIIN PALAUTUMAT TOMIA KOKEMUKSEN MUOTOJA EI SIIS TARKOITA ETTØ ASTUTTAISIIN ULOS &OUCAULTN TIETOVALTADISPOSITIIVISTA VAAN AINOASTAAN ETTØ HYVØKSYTØØN SILLØ OLEVAN MYšS KOKEMUKSIA KONSTITUOIVA MUTTA EIDISKURSIIVINEN ULOTTUVUUS

6OIDAAN EDELLEEN KYSYØ MITEN MEIDØN TULISI YMMØRTØØ RAJAKOKEMUKSET SUHTEESSA KOLMANTEEN KOKEMUSTA KONSTITU OIVAAN AKSELIIN SUBJEKTIVAATIOTAPOIHIN 4ARKASTELTAVANA OVAT NYT NE TAVAT JOILLA YKSILšT YMMØRTØVØT JA MUOVAAVAT ITSENSØ TIETTYJEN KOKEMUSTEN SUBJEKTEIKSI 2AJAKOKEMUSTA KUVAA PARADOKSAALISESTI SE ETTØ SE EI OLE TARKALLEEN OTTAEN SUBJEKTIN KOKEMUS LAINKAAN 3E EI TULE YMMØRRETTØVØKSI NIILLØ TAVOILLA JOILLA YKSILš MUODOSTAA ITSENSØ KOKEMUSTENSA SUBJEKTIKSI 2AJAKOKEMUS ON &OUCAULTLLE MØØRITELMØLLISESTI SUBJEKTIN HAJOTTAVA KUVAAVAA SILLE ON ETTØ SE YMMØRRETØØN USEIN VASTA JØLKIKØTEEN JA SILLOINKIN JONAIN JOKATAPAHTUI MINULLE

&OUCAULT KIRJOITTAA NAUTINNOSTA ETTØ vSE ON TAPAHTUMA SUBJEKTIN ULKOPUOLELLA TAI SUBJEKTIN RAJOILLAv 6OIDAAN SIIS AJATELLA ETTØ RAJAKOKEMUS KYKENEE YLITTØMØØN AINA JONKIN KOKEMUSTA KONSTITUOIVISTA AKSELEISTA MUTTA EI KOSKAAN NIITØ KAIKKIA YHTAIKAA

9HTEENVETO &OUCAULTN RUUMIIN ONTOLOGIA

&OUCAULTN VOIDAAN NØHDØ KIRJOITUKSISSAAN TEKEVØN AINAKIN KAKSI lLOSOlSTA OLETUSTA RUUMIISTA JOTKA KIELTØVØT KAIKKI KOLME AIEMMIN ESITTELEMØØNI LUENTAA FOUCAULTLAISESTA RUUMISKØSITYKSESTØ %NSINNØKIN &OUCAULT OLETTAA AINAKIN YHTEYDESSØ SEKSUAALISUUTEEN ETTØ RUUMIS ON KOKEMUKSEL LINEN 4OISEKSI HØN OLETTAA RUUMIISEEN KUULUVAN OLENNAI SESTI JONKINLAISEN TUOTTAVAN VITAALISUUDEN &OUCAULTN AJATTELUSSA KOKEMUKSELLINEN RUUMIS EI AINOASTAAN JA AINA VAIN ESITØ PINNALLAAN KULTTUURISIA MERKITYKSIØ KUTEN "UTLER VØITTØØ 3E YHTØ AIKAA YLITTØØ JA TUOTTAA YMMØRRETTØVYYDEN RAJOJA 3E LUKEE MERKITYKSIØ KULTTUURIN KIRJOITTAMIEN RIVIEN VØLISTØ SE HAJOTTAA JA MUUTTAA NIITØ 3E VIRTAA JA PAKENEE JATKUVASTI MØØRITYKSIØ LUOKITUKSIA JA NORMALISOINTIPYRKI MYKSIØ 3IIHEN SISØLTYY VAPAUDEN ULOTTUVUUS NAUTINNON YLIJØØMØ JOKA ON AINA EPØSUHDASSA NORMALISOIVAN VALLAN PYRKIMYKSIIN NØHDEN

4ØMØ EI KUITENKAAN TARKOITA ETTØ RUUMIS OLISI PUHDASTA MATERIAA ENNEN SIIHEN LIITETTYJØ KULTTUURISIA MERKITYKSIØ

%MME VOI LšYTØØ ALKUPERØISTØ RUUMISTA EMMEKØ VAPAUTTAA SITØ VALLAN OTTEESTA 2UUMIS EI OLE VALLAN ULKOPUOLELLA MUTTA EI MYšSKØØN TØYSIN SEN SISØPUOLELLE +YSYMYS EI TYHJENNY NØIHIN KAHTEEN VAIHTOEHTOISEEN JA TOISENSA POISSULKEVAAN VASTAUKSEEN %NNEMMINKIN RUUMIS VASTARINNAN PAIKKANA ON VALLAN RAJALLA SE ON TRANSGRESSION n AJAN YLITYKSEN n MAH DOLLISUUS JOKA VOI TOTEUTUA TAI OLLA TOTEUTUMATTA 2UUMIS ON VALLAN TUOTTAMA JA JØSENTØMØ MUTTA VALLAN OTE RUUMIISTA EI OLE KOSKAAN TØYDELLISEN PITØVØ 4IETOVALTA KONSTITUOI KO KEMUKSELLISEN RUUMIIN RAJAT MUTTA JUURI RAJALLISUUS SISØLTØØ MAHDOLLISUUDEN RAJOJEN YLITYKSEEN 2UUMIS SISØLTØØ MAH

DOLLISUUDEN JATKUVAAN JA ENNAKOIMATTOMAAN MUUTOKSEEN KOKEMUKSEN MUOTOIHIN JA MUTAATIOIHIN JOTKA NORMALISOIVA VALTA KONSTITUOI MUTTA JOIDEN SYNNYTTØMØT MERKITYKSET HA JAANTUVAT IRTOAVAT TOISISTAAN JA PAKENEVAT YLI RAJOJENSA

&OUCAULT PØØTTI USEIN TUTKIMUKSENSA VASTAAMALLA KU VITTEELLISEN VASTAVØITTØJØN ESIIN TUOMIIN ONGELMIIN %HKØ MINUA VASTAAN VOITAISIIN HUOMAUTTAA ETTØ OLEN ONNISTUNUT RAKENTAMAAN LUENNAN RUUMIISTA JA NAUTINNOISTA JOKA POISTAA &OUCAULTN AJATTELUSTA PIENEN RISTIRIIDAN MUTTA VAIN SISØLLYTTØMØLLØ SIIHEN VIELØ RASKAAMMAN VIRHEEN SOR TUMISEN METAFYSIIKKAAN /NTOLOGISTEN OLETUSTEN TEKEMINEN EI KUITENKAAN HØVETØ MINUA 4IEDØN SEN OLEVAN JOTAIN MITØ ME KAIKKI KUITENKIN TEEMME *OS &OUCAULTN AJATTELU SISØL TØISIKIN ONTOLOGISEN OLETUKSEN VITAALISUUDESTA RUUMIISTA JOTA DISKURSIIVINEN VALTA EI KOSKAAN SAA TØYSIN OTTEESEENSA EI KYKENE LOPULLISESTI NIMEØMØØN LUOKITTELEMAAN EIKØ YMMØRTØMØØN EI SE OLISI SITTENKØØN TRANSSENDENTTIA VAAN HISTORIALLISTA ONTOLOGIAA 2UUMIIT JA NAUTINNOT EIVØT OLE HISTORIATTOMIA IDEOITA VAAN SINGULAAREJA KOKEMUKSEN RAJOJA JA NIIDEN YLITYKSIØ MAHDOLLISIA AINA VAIN TIETYSSØ HISTORIALLI SESSA JA KULTTUURISESSA TILANTEESSA &OUCAULTN AJATTELU EI ANNA MEIDØN YKSILšIDØ RUUMIILLE AJATTOMIA EIKØ UNIVERSAALEJA OMINAISUUKSIA EIKØ RUUMIS VOI TARJOTA PERUSTAA MØØRØT TYIHIN IDENTITEETTEIHIN NAUTINTOIHIN EIKØ SUKUPUOLIIN

&OUCAULTN RUUMIIDEN JA NAUTINTOJEN ONTOLOGIA VASTUSTAA KAIKKIA MØØRITYKSIØ SILLØ SE AFlRMOI VAIN ELØMØØ

6IITTEET

&OUCAULTnKØØNNšS */

&OUCAULT

"EATRICE (AN n ESITTØØ ETTØ &OUCAULT ITSE ASIASSA OPEROI AJAT TELUSSAAN KAHDELLA ERILAISELLA JA YHTEENSOPIMATTOMALLA KØSITYKSELLØ KOKEMUK SESTA 9HTØØLTØ KOKEMUS ON OBJEKTIIVINEN RAKENNE SE ON VASTAAVUUS TIEDON NORMATIIVISUUDEN JA SUBJEKTIIVISUUSMUOTOJEN VØLILLØ 4OISAALTA &OUCAULTN MYšHØISET KØSITYKSET SUBJEKTISTA EDELLYTTØVØT KØSITYSTØ KOKEMUKSESTA JOKA ON LØHEMPØNØ SITØ TAPAA JOLLA SE PERINTEISESTI YMMØRRETØØN SUBJEKTIIVISENA KOKE MUKSENA +OKEMUS ON TØLLšIN REmEKTIIVINEN SUHDE ITSEEN JOKA KYKENEE PROBLE MATISOIMAAN SEN KOKEMUKSEN JOKA ON YMMØRRETTY OBJEKTIIVISEKSI RAKENTEEKSI &LYNN -YšS &LYNN TOSIN ESITTØØ ETTØ LØHEMMIN TARKASTELTUNA

&OUCAULTN KØSITYS KOKEMUKSESTA EI OLE TØYSIN OBJEKTIIVINEN &OUCAULT KIRJOITTAA ETTØ KONSTUOIVAN SUBJEKTIN KIELTØMINEN EI TARKOITA ETTØ SUBJEKTIA EI OLE TAI ETTØ SE SIIRRETØØN SYRJØØN PUHTAAN OBJEKTIIVISUUDEN TIELTØ KUTEN STRUK TURALISTIT TEKIVØT +ONSTITUOIVAN SUBJEKTIN KIELTØMISEN vTARKOITUKSENA ON TEHDØ NØKYVØKSI NE PROSESSIT KOKEMUKSESSA JOISSA SUBJEKTI JA OBJEKTI MUOVAUTUVAT JA MUUTTUVAT SUHTEESSA TOISIINSAv &LYNNIN MUKAAN &OUCAULT SIIS OLETTAA VASTA VUOROISUUDEN KOKEMUKSEN JA SITØ KONSTITUOIVIEN AKSELIEN VØLILLE &LYNN n

&OUCAULT

"UTLER

)BIDn )BID )BID )BID

%SIMERKKINØ TØMØN KALTAISESTA LUENNASTA KATSO 4URNER

&OUCAULT

"UTLER

+ATSO /KSALAn "UTLER PYRKII VASTAMAAN TØHØN KRITIIKKIIN'ENDER 4ROUBLETEOSTA SEURANNEESSA KIRJASSAAN"ODIES THAT -ATTER (ØN KIELTØØ SIINØ ETTØ KØSITYS KULTTUURISESTI RAKENTUNEESTA RUUMIISTA OLETTAISI ETTØ KULTTUURINEN RAKENTUMINEN ON YKSI DETERMINISTINEN JA KAUSAALINEN PROSESSI JOKA TUOTTAA JOUKON MØØRØTTYJØ VAIKUTUKSIA +ATSO ESIM "UTLER

+ATSO ESIM 9OUNG (EINØMAA 2EUTER

-C .AY +RUKS

+ATSO "IGWOOD /KSALA

&EMINISTINEN TEORIA ON HYšDYNTØNYT NØITØ MOLEMPIA TEOKSIA MUTTA NIIHIN SISØLTYVØ RUUMISKØSITYS OLETETAAN YLEENSØ SAMAKSI 2UUMIISIIN KOHDISTUVAN DISIPLIINIVALLAN AJATELLAAN AINOASTAAN KORVAUTUVAN4IEDONTAHDOSSABIOVALLALLA +ATSO ESIM -C .AY 3OPER

&OUCAULTn

)BIDKØØNNšS */

&OUCAULT

&OUCAULT TEOKSESSA (ALPERINn

&OUCAULTN AJATTELUN TAUSTALLA VAIKUTTAISI "ATAILLEN KØSITYS KIELEN JA KOKEMUKSEN YHTEISMITATTOMUUDESTA +YSYMYS KIELEN JA MAAILMAN TAI KIELEN JA KOKEMUKSEN SUHTEESTA ON KESKEINEN &OUCAULTLLE MYšS TEOKSESSA,ES MOTS ET LES CHOSESJOKA OTSIKKONSA MUKAISESTI TUTKII SANOJEN JA ASIOIDEN HISTORIALLISESTI MUUTTUVAA SUHDETTA +ATSO LISØØ /KSALA "ATAILLEN KØSITYKSESTØ KIELEN JA KOKEMUKSEN SUHTEESTA KATSO (EINØMØKI

&OUCAULT MØØRITTELEE DISPOSITIIVIN HETEROGEENISEKSI YHDIS TELMØKSI DISKURSSEJA INSTITUUTIOITA ARKITEHTONISIA MUOTOJA SØØDšKSIØ LAKEJA HALLINNOLLISIA TOIMIA JA TIETEELLISIØ VØITTEITØ 3EN ELEMENTTEJØ OVAT vSANOTTU YHTØ HYVIN KUIN EISANOTTUv

)BID

&OUCAULTN RUUMISKØSITYKSEN VOIDAAN TØSSØ MIELESSØ AJATELLA OLEVAN LØHELLØ

$ELEUZEN KØSITYSTØ RUUMIISTA AKTIIVISTEN VOIMIEN KENTTØNØ +ATSO LISØØ $ELEU ZEN KØSITYKSESTØ RUUMIISTA ESIM $ELEUZE 'UATTARI $ELEUZE MYšS ESITTØØ TULKINNOISSAAN &OUCAULTN AJATTELUSTA ETTØ ELØMØ EDUSTAA VASTARINTAA NORMALISOIVALLE VALLALLE +ATSO ESIM $ELEUZE

+IRJALLISUUS

"IGWOOD #AROL v2ENATURALIZING THE "ODYv(YPATIA6OL .O Sn

"UTLER *UDITH'ENDER 4ROUBLE &EMINISM AND THE 3UBVERSION OF )DENTITY 2OUTLEDGE

.EW 9ORK

"UTLER *UDITH"ODIES THAT -ATTER /N THE $ISCURSIVE ,IMITS OF 3EX 2OUTLEDGE .EW

9ORK

$ELEUZE 'ILLES&OUCAULT -INUIT 0ARIS

$ELEUZE 'ILLES v$£SIR ET PLAISIRvMAGAZINE LITT£RAIRENO Sn

$ELEUZE 'ILLES &ELIX 'UATTARI-ILLE 0LATEAUX #APITALISM ET SCHIZOPHR£NIE -INUIT 0ARIS

$REYFUS (UBERT , 2ABINOW 0AUL-ICHEL &OUCAULT "EYOND 3TRUCTURALISM AND (ERMENEUTICS (ARVESTER (EMEL (EMPSTED

&LYNN 4HOMAS3ARTRE &OUCAULT AND (ISTORICAL 2EASON ! 0OSTSTRUCTURALIST -APPING OF (ISTORY6OL )) )LMESTYY 5NIVERSITY OF #HICAGO 0RESS #HICAGO

&OUCAULT -ICHEL,ES MOTS ET LES CHOSES 'ALLIMARD 0ARIS

&OUCAULT -ICHEL v0R£FACE Í LA TRANSGRESSIONv 4EOKSESSA $IT ET £CRIT ) n4OIM $ANIEL $EFERT &RAN½OIS %WALD 'ALLIMARD 0ARIS

Sn

&OUCAULT -ICHEL3EKSUAALISUUDEN HISTORIA 4IEDONTAHTO .AUTINTOJEN KØYTTš (UOLI ITSESTØ(ISTOIRE DE LA SEXUALIT£ )n))) ,A VOLONT£ DE SAVOIR ,USAGE DES PLAISIRS ,E SOUCI DE SOIn 3UOM +AISA 3IVENIUS 'AUDEAMUS (ELSINKI

&OUCAULT -ICHEL v,E JEU DE -ICHEL &OUCAULTv 4EOKSESSA$IT ET £CRIT ))) n4OIM $ANIEL $EFERT &RAN½OIS %WALD 'ALLIMARD 0ARIS

Sn

&OUCAULT -ICHEL v)NTERVIEW WITH -ICHEL &OUCAULTv 4EOKSESSA0OWER %SSENTIAL 7ORKS OF &OUCAULT n 6OL 4OIM *AMES $ &AUBION 4HE .EW 0RESS

.EW 9ORK Sn

&OUCAULT -ICHEL v&OUCAULT -ICHELnv 4EOKSESSA 'ARY 'UTTING TOIM 4HE

#AMBRIDGE #OMPANION TO &OUCAULT#AMBRIDGE 5NIVERSITY 0RESS #AMBRIDGE Sn

(ALPERIN $AVID3AINT &OUCAULT/XFORD 5NIVERSITY 0RESS .EW 9ORK (AN "£ATRICE&OUCAULTS #RITICAL 0ROJECT "ETWEEN THE 4RANSCENDENTAL AND THE (ISTORICAL

3TANFORD 5NIVERSITY 0RESS 3TANFORD

(EINØMAA 3ARA%LE TYYLI JA SUKUPUOLI -ERLEAU0ONTYN JA "EAUVOIRIN RUUMIINFENOME NOLOGIA JA SEN MERKITYS SUKUPUOLIKYSYMYKSELLE 'AUDEAMUS (ELSINKI (EINØMØKI %LISA v*OS MAHDOLLISTA EN HALUAISI JØTTØØ MITØØN HØMØRØØN "ATAILLE

MAALLISTUMINEN JA SALAISUUSv4IEDE EDISTYS Sn

+RUKS 3ONIA2ETRIEVING %XPERIENCE 3UBJECTIVITY AND 2ECOGNITION IN &EMINIST 0OLITICS

#ORNELL 5NIVERSITY 0RESS )THACA

-C.AY ,OIS 4HE &OUCAULDIAN "ODY AND THE %XCLUSION OF %XPERIENCE(YPATIA6OL .O Sn

/KSALA *OHANNA2UUMIS JA SUKUPUOLINEN SUBJEKTIVITEETTI ,ISENSIAATTITYš &ILOSOlAN LAITOS (ELSINGIN YLIOPISTO

/KSALA *OHANNA&REEDOM IN THE 0HILOSOPHY OF -ICHEL &OUCAULT 0HILOSOPHICAL 3TUDIES FROM THE 5NIVERSITY OF (ELSINKI $EPARTMENT OF 0HILOSOPHY (ELSINKI 2EUTER -ARTINA v!NOREKTISEN RUUMIIN FENOMENOLOGIAv 4EOKSESSA 3ARA (EINØMAA -ARTINA 2EUTER +IRSI 3AARIKANGAS TOIM 2UUMIIN KUVIA 3UBJEKTIN JA SUKU PUOLEN MUUNNELMIA 'AUDEAMUS (ELSINKI

3COTT *OAN 7 v%XPERIENCEv 4EOKSESSA *UDITH "UTLER *OAN 7 3COTT TOIM &EMI NISTS 4HEORIZE THE 0OLITICAL 2OUTLEDGE .EW 9ORK Sn

3OPER +ATE v0RODUCTIVE #ONTRADICTIONSv 4EOKSESSA #AROLINE 2AMAZANOGLU TOIM 5P !GAINST &OUCAULT 2OUTLEDGE ,ONDON Sn

4URNER 7ILLIAM! 'ENEALOGY OF 1UEER 4HEORY 4EMPLE 5NIVERSITY 0RESS 0HILADELPHIA

9OUNG )RIS -ARION4HROWING ,IKE A 'IRL AND /THER %SSAYS IN &EMINIST 0HILOSOPHY AND 3OCIAL 4HEORY )NDIANA 5NIVERSITY 0RESS )NDIANAPOLIS