• Ei tuloksia

KËVELEMISESTË JËRVEN YMPËRI

2ALPH 7ALDO %MERSON,UONTO 3UOMENNOS JA ESIPUHE !NTTI )MMONEN— 4AMPERE

S

%MERSONIN ESIKOISTEOS ,UONTO ON KUMMALLINEN KIRJA *OKA KERTA KUN MINUN ON TØYTYNYT YRITTØØ SANOA SIITØ JOTAIN OLEN PØØTTØNYT LUKEA KIRJAN TAR KASTI KANNESTA KANTEEN VIELØ KERTAAL LEEN *OKA KERTA OLEN MIETTINYT LUEN KO ENGLANNIKSI VAI SUOMEKSI *OKA KER TA OLEN PØØTTØNYT LOPULTAKIN SELVITTØVØNI MITØ KIRJA OIKEASTI KØSITTELEE *OKA KERTA ,UONTOON VALUNUT SORMIENI LØVITSE KUN OLEN YRITTØNYT TARRAUTUA SIIHEN

+ERRAN OLIN SITØ MIELTØ ETTØ,UONTO EI OLE KIRJA LUONNOSTA.YTLUETTUANI SEN ENTISTØ TARKEMMIN OLEN SITØ MIELTØ ET TØ KIRJA ON TODELLAKIN KIRJA LUONNOSTA

%MERSONIN ESIKOISTEOS KØSITTELEE LUON TOA n KUTEN %MERSON ITSE JOHDANNOSSAAN SELVENTØØ n SEKØ SANAN vLUONTOv TAVAN OMAISESSA ETTØ LAAJEMMASSA TIETYSSØ l LOSOlSESSA MERKITYKSESSØ JOLLOIN LUONTO

+ ) 2 * ! 4

KØSITTØØ ESITETYN MØØRITELMØN MUKAAN KAIKEN MUUN PAITSI MINØN ELI MAAN JA TAIVAAN LISØKSI KULTTUURIN KAIKKI MUUT IHMISET SEKØ MINUN OMAN RUUMIINI KS S 9LEISEMMØLLØ TASOLLA VOI SANOA ET TØ,UONTOKØSITTELEE IHMISEN JA LUONNON VØLISTØ SUHDETTA 4ØMØN VOI ILMAISTA EMERSONILAISEN VAPAASTI PUHUMALLA IH MISEN TAI IHMISMIELEN JA TODELLISUUDEN VØLISESTØ SUHTEESTA 4AI HENGEN n TAI MIE LEN n JA AINEEN VRT ESIM LUKU )6

%N TIEDØ KUINKA,UONTOONTULISI SUH TAUTUA 4OISAALTA MINUSTA TUNTUU ETTØ TØMØ KIRJA EI ANSAITSE PAIKKAANSA %MER SONIN PARHAIDEN TšIDEN RINNALLA 4OISAAL TA ,UONTOON KØTKEYTYY ØRSYTTØVØN JØN NITTØVIØ AJATUSKULKUJA JOTKA OVAT PAIT SI SINØNSØ KIHELMšIVØN MIELENKIINTOISIA

%MERSONIN KOKONAISAJATTELUN AVAAMISEN KANNALTA EHDOTTOMAN VALAISEVIA

+UKA

2ALPH 7ALDO %MERSON n OLI YHDYSVALTALAINEN #ONCORDISSA -ASSA CHUSETTSISSA ELØMØNTYšNSØ TEHNYT AJATTE LIJARUNOILIJA JONKA lLOSOlAN KENTIES HØ KELLYTTØVIN PIIRRE ON SE ETTEI SIITØ OLLA KOS KAAN PØØSTY SELVYYTEEN ONKO SE lLOSOlAA )TSE PIDØN %MERSONIA ELØMØNLØHEISIMPØ NØ KAUNEIMPANA JA PALKITSEVIMPANA AJAT TELIJANA JOTA OLEN KOSKAAN LUKENUT

%MERSON OLI PAPPI JOKA EROSI VIRAS TAAN KOSKA EI VOINUT YHTYØ TIETTYIHIN US KONKAPPALEISIIN 4ØMØN JØLKEEN %MERSON LOI URAN ALKUVOIMAISENA AJATTELIJALUEN NOITSIJANA JOKA TIENASI ELANTONSA YLIOPIS TOMAAILMAN ULKOPUOLELLA MAANLAAJUISIL LA LUENTOKIERTUEILLAAN JA KIRJOITUKSILLAAN

*ØLKIPOLVET TUNTEVAT %MERSONIN ENNEN KAIKKEA ESSEISTINØ RUNOILIJANA JA lLOSOl NA +ENTIES TØSSØ ON SYY HØNEN ULKOPUO LISUUTEENSA AKATEMIASSA HØN OLI ELINAIKA NAANSUOSITTUlLOSOl JOKA KIRJOITTIRUNOJA JA KAIKEN LISØKSI VIELØ AJATTELI RUNOLLISESTI

#ONCORDIN TIETØJØN MONISYISEN JA RA DIKAALIN lLOSOlAN YKSI ERITYISPIIRRE ON ET TØ HØNELLØ ON OLLUT VALTAVA VAIKUTUS AME RIKKALAISIIN JA EUROOPPALAISIIN KIRJAILI JOIHIN JA lLOSOFEIHIN JOTKA JULKAISTUIS SA TEOKSISSAAN KUITENKIN POIKKEUKSETTA VAIKENEVAT VELASTAAN %MERSONILLE +UIN KA MONI TIETØØ ETTØ 2OBERT -USIL OLI IN NOISSAAN %MERSONISTA 4AI 2ABINDRANATH 4AGORE 4AI %GON &RIEDELL TAI *ORGE ,UIS

"ORGES TAI ,EO 4OLSTOI 4RANSSENDEN TALISTIEN KEULAHAHMONA %MERSON SYSØ SI LIIKKEELLE n ALUNPERIN JUURI TEOKSELLAAN ,UONTO n LUVUN KESKIVAIHEILLA AME

RIKKALAISEN KIRJALLISUUDEN RENESSANSSIN JO TA EDUSTIVAT MUIDEN MUKANA %MERSONIN KAIKKEIN LØHEISIMPINØ OPPILAINA (ENRY

$AVID 4HOREAU JA 7ALT 7HITMAN %MER SON ON VAIKUTTANUT KESKEISESTI MYšS ESI MERKIKSI RUNOILIJOIHIN %MILY $ICKINSO NIIN 2OBERT &ROSTIIN JA 7ALLACE 3TEVEN SIIN SEKØ PROSAISTEIHIN (ERMAN -ELVILLEEN JA .ATHANIEL (AWTHORNEEN /NKO TØMØ YLEISESTI TUNNETTUA 6OISIKO %MERSONISTA PUHUA AMERIKKALAISEN KULTTUURIN ISØNØ

3AMA MIES ON OLLUT TØRKEØ PRAGMA TISTEISTA ERITYISESTI 7ILLIAM *AMESILLE JA

*OHN $EWEYLLE (ØN ON VAIKUTTANUT MITØ SYVIMMIN &RIEDRICH .IETZSCHEEN 6AIKKA AJATUS VOI KUULOSTAA YLLØTTØVØLTØ

%MERSONIN lLOSOlAA VOI VERRATA NØIDEN LISØKSI HEDELMØLLISELLØ TAVALLA ESIMERKIK SI (EIDEGGERIIN 7ITTGENSTEINIIN TAI DE KONSTRUKTIOON

%MERSON JA 3UOMI

.YT ILMESTYVØ SUOMENNOS ON SIKØLI PAI KALLAAN ETTØ ,UONTO ON TØRKEIN %MER SONIN TEOS JOTA EI OLE AIKAISEMMIN SAA TU SUOMEKSI +ØØNNšSJULKAISU ON MYšS SIKØLI AJANKOHTAINEN ETTØ TØNØ VUONNA %MERSONIN SYNTYMØSTØ TULI KU LUNEEKSI KAKSISATAA VUOTTA

+UTEN !NTTI )MMONEN VALOTTAA SUO MENNOKSENSA ESIPUHEESSA %MERSONIL TA ON ENNEN TØTØ KØØNNšSTØ ILMESTYNYT SUOMEKSI )HMISKUNNAN EDUSTAJIA 6OL TER +ILPI %SSEITØ* ! (OLLO 3UURIA MIEHIØ(OLLO SEKØ MUUTA MA TEKSTI KOKOELMISSA3UUREN HILJAISUU DEN MIEHIØ9RJš %STER +ARILAS SEKØ 6OITTAMISEN TAITO 9 +ARILAS )MMONEN EI MAINITSE ETTØ NØISTØ)HMIS KUNNAN EDUSTAJIAJA 3UURIA MIEHIØOVAT MOLEMMAT KØØNNšKSIØ ILMESTY NEESTØ KIRJASTA2EPRESENTATIVE -EN%SSEI ON KØØNNšS %MERSONIN VUOSINA JAJULKAISEMISTA KOKOELMISTA%SSAYS

&IRST 3ERIESJA%SSAYS 3ECOND 3ERIES 4ØTEN )MMOSEN SUOMENNOS TØYDENTØØ %MER SONSUOMENNOKSET KATTAMAAN TEKIJØN NELJØ ENSIMMØISTØ KIRJAA

.ØIDEN SUOMENNOSTEN ULKOPUOLEL LE JØØ TØRKEIMPINØ %MERSONIN KOOTTUJEN TEOSTEN ENSIMMØISEEN NITEESEEN ,UON NON LISØKSI SISØLTYVIØ %MERSONIN VUOSI NAnPITØMIØ PUHEITA JA LUENTO JA .ØISTØ TØRKEIMMØT OVAT 53!N vØLYL LINEN ITSENØISYYSJULISTUSv 4HE !MERICAN 3CHOLAR SEKØ USKONTOKRIITTINEN

$IVINITY 3CHOOL !DDRESS

!LKUPERËINEN SUHDE MAAILMANKAIKKEUTEEN

,UONTOKOOSTUU LYHYESTØ JOHDANNOSTA JA KAHDEKSASTA PIENESTØ LUVUSTA JOTKA YH DESSØ TEKEVØT KIRJASTA NOIN SEITSEMØN KYMMENTØSIVUISEN KATSAUKSEN IHMISEN JA LUONNON VØLISEN SUHTEEN ERI ASPEKTEI HIN %NSIMMØINEN LUKU PYRKII HAVAH DUTTAMAAN IHMISTØ LUONNON IHMEELLI SESTØ KAUNEUDESTA v5SEIMMAT IHMISET EIVØT NØE EDES AURINKOA TAI AINAKIN HEI DØN NØKEMISENSØ ON HYVIN PINNALLISTAv S v*OSKUS OLEN KAAMOSAIKAAN KUL KENUT PILVIEN PEITTØMØN TAIVAAN ALLA JA TUNTENUT ITSENI SOHJOISILLA JOUTOMAILLA KIN TØYDELLISEN HYVØNTUULISEKSI VAIKKA EN OLE AJATELLUT MITØØN ERITYISEN HAUSKAAv S ,UVUISSA ))n)6 %MERSON TARKAS TELEE LUONNON TAI vMAAILMANv ERI KØYTTš

TARKOITUKSIA 4ARKASTELU ULOTTUU LUONNON KØYTØNNšLLISESTØ HYšDYSTØ LUKU )) JA LUONNON KAUNEUDESTA LUKU ))) KIELEN JA LUONNON VØLISEEN RIIPPUVUUTEEN LUKU )6 SEKØ AJATUKSEEN LUONNOSTA ØLYLLISENØ JA EETTISENØ KASVATTAJANA LUKU 6

,UONNON KAUNEUDEN JA KØYTTšTAR KOITUKSIEN TARKASTELUN JØLKEEN %MERSON ANALYSOI ESIKOISTEOKSENSA PISIMMØSSØ LU VUSSA LUKU 6) MONISYISESTI IDEALISMIA 4ØSSØ LUVUSSA %MERSON TUTKAILEE IDEALIS MIA TOISAALTA PERINTEISEN lLOSOlSESTI TOI SAALTA POHTIEN IDEALISTISTEN USKOMUSTEN JUURIA KULTTUURISSA +IRJAN TOISEKSI VII MEISESSØ LUVUSSA %MERSON LAAJENTAA TAR KASTELUAAN IHMISEN JA LUONNON SUHTEES TA HENGEN JA AINEEN VØLISEEN SUHTEESEEN 6IIMEISESSØ LUVUSSA v.ØKšALATv %MERSON KEHOTTAA IHMISTØ ELØMØØN SOPUSOINNUS SA LUONNON KANSSA OLEMAAN YHTØ vSUU RIv KUIN LUONTO JA TØYTTØMØØN PAIKKAN SA MAAILMASSA

*OHDANNON ALKUUN %MERSONIN KO KO TUOTANNON AVAAVIIN SANOIHIN SISØLTYY YKSI VALOVOIMAISIMMASTA AJATUKSISTA KO KO %MERSONIN AJATTELUSSA

v-EIDØN AIKAMME KATSOO TAAKSEEN

;OUR AGE IS RETROSPECTIVE= 3E RAKENTAA ESIISILLEEN MUISTOMERKKEJØ 3E ELØØ MENNEET ELØMØT TALLENTAA TAPAHTUNEET TAPAHTUMAT JA ARVIOI TEHDYT TEOT -EITØ AIEMMIN ELØNEET IHMISET KOHTASIVAT

*UMALAN JA LUONNON KASVOTUSTEN MUTTA ME NØEMME NE VAIN HEIDØN SILMIENSØ KAUTTA -IKSI EMME VOISI EDELLEEN NAUTTIA ALKUPERØISESTØ SUHTEESTA MAAIL MANKAIKKEUTEEN -IKSI MEILLØ EI VOISI OLLA PERIMØTIEDON SIJAAN OMAA OIVALTA VAA RUNOUTTA JA lLOSOlAA SEKØ ILMES

+ ) 2 * ! 4 TYKSESTØ PERØISIN OLEVAA USKOA EIKØ VAIN

NOIDEN TOISTEN HISTORIAAv S

4ØHØN AJATUKSEEN SISØLTYY %MERSONIN KOKO lLOSOlAN LØPØISEVØ PYRKIMYS OMA KOHTAISEEN VØLITTšMØØN KOKEMUKSEEN TOISEN KØDEN TIETOJEN SIJAAN %MERSO NIN MUKAAN vMEITØ AIEMMIN ELØNEIDENv SUHDE KOHTAAMIINSA ASIOIHIN OLI ALKUPE RØINEN MUTTA MEILLØ ON TAIPUMUKSENA TUKEUTUA HEIDØN KOKEMUKSIINSA %MER SONIN EI TARVITSE YMMØRTØØ PUHUVAN TØS SØ AINOASTAAN AMERIKKALAISISTA LU VULLA /N KYSYTTØVØ MIKSIMEILLØ n MI NULLA NYT n EI VOISI OLLA OMAKOHTAISTA KOKEMUSTA LUKEMISTANI ASIOISTA (EI DEGGERIN OLEMISESTA TAI %MERSONIN ALKU PERØISYYDESTØ

%MERSONIN AJATUSTA VOI KENTIES VA LAISTA FENOMENOLOGISESTI HALUAISIMME SAADA TARKASTELUN KOHTEENA OLEVAT ILMIšT NØYTTØYTYMØØN MEILLE ITSE ITSESTØØN LØHTI EN EMME AINOASTAANPUHUANIISTØ

%MERSON USKOO SYVØSTI ETTØ JOKAI SELLA IHMISELLØ ON OIKEUS ALKUPERØISEEN SUHTEESEEN MAAILMANKAIKKEUDEN KANS SA v;-=AAILMANKAIKKEUS KUULUU SEN JO KAISELLE YKSILšLLEv S ,OCKET JA KAN TIT KORVAUTUVAT VIIME KØDESSØ LUONNOLLA JA IHMISEN OMAKOHTAISELLA KOKEMUKSELLA v!AMUNKOITTO ON !SSYRIANI ILTARUSKO JA

KUU 0AFOKSENI JA KEIJUKAISTEN IHMEMAA NI KESKIPØIVØ ON AISTIEN JA YMMØRRYKSEN

%NGLANTINI Yš MYSTISEN lLOSOlAN JA UNI EN 3AKSANIv S

-INË MAAILMAN TIELLË

9KSI,UONNON JØNNITTØVIMMISTØ OIVALLUK SISTA ON ETTØ SE MILLAISENA KOEN MAAIL MAN TAI TODELLISUUDEN n MILLAISEN MAA ILMAONMINULLE n RIIPPUU MINUSTA ITSES TØNI +IRJAN KOLMANNEKSI VIIMEISESSØ KAP PALEESSA %MERSON KIRJOITTAA v/NGELMA ALKUPERØISEN JA IKUISEN KAUNEUDEN LIIT TØMISESTØ MAAILMAAN RATKEAA SIELUN LU NASTUKSELLAv S (ØN SELVENTØØ AJA TUSTAAN v-AHDOLLINEN EPØKOHTA JOKA NØHDØØN LUONTOA TARKASTELTAESSA ONKIN OMASSA SILMØSSØ .ØKšAKSELIN LIIKE EI OLE SAMANAIKAINEN OLIOAKSELIN KANSSA MINKØ VUOKSI OLIOT EIVØT NØY LØPIKUULTAVINA VAAN SAMEINAv S 4ØMØN JØLKEEN PILKAH TAVAT ESIIN,UONNONEETTISET ULOTTUVUUDET v3YY SIIHEN MIKSI MAAILMA ON VAILLA YK

SEYTTØ RIKKONAINEN JA PIRSTALEINEN LšY TYY IHMISEN RISTIRIIDASTA ITSENSØ KANSSAv S %MERSON KITEYTTØØ NATURALISMIN SA YTIMEN IHMINEN vEI VOI OLLA AITO LUON

NONTUTKIJA ;NATURALIST= ELLEI HØN TYYDYTØ KAIKKIA HENGEN VAATEITAv S

4ØSSØ %MERSON HAHMOTTELEE HØNEN lLOSOlALLEEN KESKEISTØ NØKEMYSTØ IHMI SEN ELØMØN JA IHMISEN TODELLISUUSKOKE MUKSEN VØLISESTØ RIIPPUVUUDESTA n ETII KAN JA METAFYSIIKAN YHTEENKIETOUTUNEI SUUDESTA %MERSON USKOO ETTØ LOPULTA IH MINEN EI VOI TUNTEA TODELLISUUTTA KAIKES SA MERKITYKSELLISYYDESSØØN ELLEI HØN TEE ERØØNLAISTA PARANNUSTA PUHDISTA OMAA ELØMØØNSØ HØNEN JA TODELLISUUDEN TUN TEMISEN VØLIIN ASETTUVISTA ESTEISTØ ,UON TO TOIMII EETTISESTI JA UUSIUTUU JATKUVAS TI TUNTEAKSEEN LUONNON MYšS IHMISEN ON TOIMITTAVA EETTISESTI JA UUSIUDUTTAVA JATKUVASTI ,UONNOSSAKAIKKIHETKET OVAT MERKITYKSELLISIØ v!URINGONPAISTEISEN KE SØN LISØKSI JULISTAVAT LUONNOSSA ILON JUHLAA MYšSKAIKKIMUUT HETKET JA VUODENAJATv S KURS (+ )HMISEN ON SEURATTAVA TØTØ LUONNON IKUISTA RAIKKAUTTA UUSITTA VA ITSENSØ ALKUPERØISYYDEN SØILYTTØMISEK SI v*OKAINEN HETKI JA MUUTOS LIITTYY JA VALTUUTTAA UUDENLAISEEN MIELENTILAAN AI NA HENKEØSALPAAVASTA KESKIPØIVØSTØ SYN KIMPØØN KESKIYšHšN SAAKKAv S KURS (+ +UN IHMINEN UUSIUTUU TØLLØ TAVALLA ON JOKAINEN HETKI KAUNIS JA PYHØ v6ALP PAALLE SILMØLLEJOKAISELLAVUODEN HETKELLØ ON KAUNEUTENSAv S KURS (+

%MERSON AJATTELEE TODELLA ETTEI IH MINEN VOI TUNTEA LUONTOA ELLEI HØN KY KENE ITSE AVAUTUMAAN NØKEMØØN JOKA HETKI ELØMØN YMPØRILLØØN IHMEELLISE NØ OLEMAAN VALMIS JOKA HETKI HAVAIT SEMAAN MAAILMAA ENNAKKOLUULOTTOMAS TI v;*=OKAINEN OIKEIN NØHTY OLIO VAPAUT TAAv %MERSONIN MUKAAN vSIELUSTA UUDEN OMINAISUUDENv S +ØØNTEISESTI VOI SI SANOA ETTØ JOKAISEN SIELUN UUDEN OMI NAISUUDEN VAPAUTUMINEN VAPAUTTAA NØ KEMØØN UUDEN PUOLEN TODELLISUUDESTA 2OMANTTISESTI %MERSON KIRJOITTAA v6II SAUDEN MUUTTUMATON MERKKI ON IH MEELLISYYDEN NØKEMINEN AIVAN TAVAN OMAISISSA ASIOISSAv S +AIKKEIN ARKI SINKIN HETKI ON IHMEELLINEN JOS ME VAIN NØKISIMME TØMØN v-ITØ ON PØIVØ -I TØ ON VUOSI -ITØ ON KESØ -ITØ ON NAI NEN -ITØ ON LAPSI -ITØ ON NUKKUMI NEN 3OKEILLE SILMILLEMME KAIKKI NUO ASIAT NØYTTØVØT YHTØ MITØØNSANOMATTO MILTAv S -AAILMAN KAUNEUS MAA ILMA ON KØTKETTYNØ MEISSØ

4ØMØ ON ,UONNON SYVØ EETTINEN ULOTTUVUUS LUONTOA EI VOI TUNTEA ELLEI ELØ HYVEELLISESTI v;,=UKENEINKIN LUON NONTUTKIJA JOKA RAKASTAA TOTUUTTA HA VAITSEE SUHTEESSAAN MAAILMAAN OLEVAN

VIELØ PALJON SELLAISTA JOTA EI VOI OPPIA MITØØN TUNNETTUJA LAATUOMINAISUUKSIA LISØØMØLLØ VØHENTØMØLLØ TAI VERTAILEMAL LA VAAN JOHON PØØDYTØØN HERPAANTUMAT TOMALLA HENGENVAELLUKSELLA JATKUVALLA UUDISTUMISELLA JA TØYDELLISELLØ NšYRYY DELLØv S +IELTØ KØSITTELEVØN LUVUN LOPUKSI %MERSON KITEYTTØØ AJATUKSENSA v,UONNON KANSSA SOPUSOINTUINEN ELØMØ TOTUUDEN JA HYVEEN RAKKAUS SIIVOAA SIL MØT NØKEMØØN JA YMMØRTØMØØN LUON NONKIN TEKSTIØv S 4ØMØ VIRKE SOPI SI HYVIN,UONNONMOTOKSI n TAI TØMØ

v+AIKKI OIKEA KASVATUS TØHTØØ SIIHEN ETTØ IHMINEN LšYTØISI PAIKKANSA TØØLLØ YMMØRTØISI LUONNON TODELLISEN ASEMAN SUHTEESSA HØNEEN ITSEENSØ n PERUSTAN JONKA SAAVUTTAMINEN ON IHMISELØMØN TOISIN SANOEN IHMISEN LUONTOYHTEYDEN TARKOITUSv S KØØNNšSTØ MUOKATTU

0ËËTEOS

4AKAKANSI VØITTØØ ,UONTOA %MERSONIN PØØTEOKSEKSI 6ØITE VAIKUTTAA HØTØISELTØ -IKSI%SSEITØEI OLISI %MERSONIN PØØTEOS

%SSEISTØ ON KIRJOITETTU HUOMATTAVASTI ENEMMØN TUTKIMUKSIA KUIN,UONNOSTA

%MERSONIN LUKUISAT PØIVØKIRJAMERKIN NØT VIITTAAVAT %SSEIDEN KESKEISYYTEEN

%MERSONIN TUOTANNOSSA MERKITTØVIM MØT %MERSONTUTKIJAT n TUNNETUIMMIN 3TANLEY #AVELL n OVAT SITØ MIELTØ ETTØ ,UONNOSSA%MERSON EI OLE VIELØ LšYTØNYT

OMAA lLOSOlSTA ØØNTØØN

,UONNON MUTKATON NIMITTØMINEN PØØTEOKSEKSI VOI VØØRISTØØ SELLAISEN LUKI JAN KØSITYKSIØ %MERSONISTA JOKA TARTTUU ENSIMMØISEKSI TØHØN KIRJAAN )MMONEN KIN KØYTTØØ OHIMENNEN ESIPUHEESSAAN NI MITYSTØ vPØØTEOSv JOSSA vHAHMOTELLUN l LOSOlAN ØØRIVIIVAT EROTTUVAT MYšS ;%MER SONIN= MYšHEMMISSØ KIRJOITUKSISSAv S 4ØMØ ON MYšS KYSEENALAINEN VØITE,UON NOSTA VOI EHKØ NØHDØ KULKEUTUVAN MYš

HEMPIIN KIRJOITUKSIIN YDINTEEMOJA n KU TEN PYRKIMYKSEN ALKUPERØISEEN SUHTEE SEEN MAAILMANKAIKKEUDEN KANSSA SEKØ EDELLØ ESITETYN AJATUKSEN ETIIKAN JA METAFY SIIKAN YHTEENKIETOUTUNEISUUDESTA n MUT TA OIKEAMMIN TULISI SANOA ETTØ %MERSON PIKEMMINKINHYLKØØMYšHEMMIN MONIA ,UONNOSSAKEHITTELEMIØØN AJATUKSIA

+OSKA %MERSON ON KAIKKEA MUUTA KUIN JØRJESTELMØNRAKENTAJA PUHE PØØ TEOKSESTA JA SEN KANTAVUUDESTA VOI OLLA HARHAANJOHTAVAA )TSE ASIASSA,UONTOON

%MERSONIN AINOAlLOSOlNEN TEOS JOSSA

+ ) 2 * ! 4

HØN PYRKII YKSITTØISTEN ESSEIDEN SIJAAN JONKINLAISEEN KOKONAISUUTEEN -ONET OVAT PITØNEET,UONTOATØSTØ SYYSTØ %MER SONIN MUITA TEOKSIA HUONOMPANA

4OISAALTA ,UONNOSSA OVAT LØSNØ HUO MATTAVASTI MYšHEMPIØ TEOKSIA VOIMAK KAAMMIN %MERSONIN TAUSTAVAIKUTTAJAT NØKYVIMMIN 0LATON JA UUSPLATONISTIT 3AMUEL 4AYLOR #OLERIDGE SEKØ %MANUEL 3WEDENBORG %SIMERKIKSI #OLERIDGEN EROTTELU JØRJEN JA YMMØRRYKSEN VØLILLØ JONKA TØMØ PERII OMALAATUISELLA TAVAL LAAN +ANTILTA KOROSTUU,UONNOSSAESIM LUKU 6 -YšS 3WEDENBORGIN AJATUS AI NEELLISEN JA HENKISEN MAAILMAN VASTAA VUUDESTA KORRESPONDENSSISTA ON ,UON NOSSAKESKEINEN ERIT LUKU )6

+ËËNNÚKSESTË

)MMOSEN SUOMENNOS ON PØØPIIRTEIS SØØN KELVOLLINEN MUTTA SOLJUVAAN JA PAI KOIN HYVINKIN ONNISTUNEESEEN RUNOLLI SEEN TEKSTIIN ON LIVAHTANUT KOHTUUTTO MIA KØØNNšSVIRHEITØ 0AHIN ERHE TAVA TAAN LUVUSSA v)DEALISMIv %SINIETZSCHELØI SEN GENEALOGISEN TUTKIMUKSEN PØØTTEEKSI

%MERSON ESITTØØ KUINKA v;K=ULTTUURIN MYšTØ ARKIPØIVØINEN KUVA LUONNOSTA KØØNTYY PØØLAELLEEN SAADEN MIELEN HAR HAISESTI KUTSUMAAN TODELLISEKSI NØKYVØØ JA NØENNØISEKSI TODELLISTAv S 4Ø MØN JØLKEEN )MMONEN SUOMENTAA v/N TOTTA ETTØ LAPSET USKOVAT ULKOMAAILMAN OLEMASSAOLOON 0ELKØSTØØN SEN OLEMAS SAOLOON USKOMINEN ON VAIN TULKINTAA MUTTA TØMØN TULKINNAN KULTTUURI SAA AIKAAN YHTØ VARMASTI KUIN LAPSIv S 9MMØRTØØKš TØTØ %SITØN SEURAAVASSA AL KUTEKSTIN KOHDAN JA OMAN NØKEMYKSENI KATKELMAN MERKITYKSESTØ

#HILDREN IT IS TRUE BELIEVE IN THE EX TERNAL WORLD 4HE BELIEF THAT IT APPEARS ONLY IS AN AFTERTHOUGHT BUT WITH CULTURE THIS FAITH WILL AS SURELY ARISE ON THE MIND AS DID THE lRSTv,APSET TODELLAKIN USKO VAT ULKOMAAILMAN OLEMASSAOLOON 5SKO MUS ETTØ ULKOMAAILMA ON VAIN NØENNØI NEN SYNTYY JØLKEENPØIN n TOSIN KULTTUU RIN MYšTØ TØMØ USKO SYNTYY AIVAN YHTØ VARMASTI KUIN EDELLINENv

-UISTA KESKEISTEN KOHTIEN VIRHEEL LISISTØ KØØNNšKSISTØ MAINITTAKOON EDEL LEEN NIETZSCHELØISITTØIN n TAI WILLIAM JAMESILØISITTØIN n lLOSOlAA PSYKOLOGISOI VA KATKELMA)T WERE A WISE INQUIRY FOR THE CLOSET TO COMPARE POINT BY POINT ESPECIAL LY AT REMARKABLE CRISES IN LIFE OUR DAILY HIS TORY WITH THE RISE AND PROGRESS OF IDEAS IN

THE MIND )MMONEN v/LISIPA OIVALLISTA JOS JOKU VERTAILISI KOHTA KOHDALTA ERITYI SESTI ELØMØN KØØNNEKOHTIEN OSALTA IDEOI DEN SYNTYØ JA KEHITYSTØ MIELESSØv S 6ERTAILISI MIHIN n vPØIVITTØISEEN HISTORI AAMMEv

4OISEKSI TODETTAKOON JØRJESTELMØL LISYYDEN VASTAINEN KATKELMA WE LEARN TO PREFER IMPERFECT THEORIES AND SENTENC ES WHICH CONTAIN GLIMPSES OF TRUTH TO DI GESTED SYSTEMS WHICH HAVE NO ONE VALUA BLE SUGGESTION )MMONEN v%PØTØYDELLI SIØ TEORIOITA JA VAIN OSATOTUUKSIA SISØL TØVIØ LAUSEITA OPITAAN HYVØKSYMØØN SEL LAISISTA ASIAKOKONAISUUKSISTA JOIHIN EI OLE YHTØ AINOAA OIKEAA SELITYSTØv S 6RT v%PØTØYDELLISIØ TEORIOITA JA VAIN OSA TOTUUKSIA SISØLTØVIØ LAUSEITA OPITAAN PITØ MØØN PAREMPINA KUIN VALMIIKSI PURES KELTUJA JØRJESTELMIØ JOTKA EIVØT SISØLLØ YHTØKØØN ARVOKASTA EHDOTUSTAv

4ØMØN KALTAISTEN VØLILLØ PELKILTØ HUOLIMATTOMUUSVIRHEILTØ VAIKUTTAVIEN KšMMØHDYSTEN LISØKSI KØØNNšSTØ VOI AR VOSTELLA SIITØ ETTØ SE TASOITTELEE JA MUOK KAILEE PAIKOIN PERUSTEETTOMASTI %MER SONIN RETORIIKKAA %SIMERKIKSI YTIMEKØS

"UILD THEREFORE YOUR OWN WORLD KØØNTYY )MMOSELLA MUOTOON v*OKAISEN IHMISEN ON SIIS RAKENNETTAVA OMA MAAILMANSAv S -UUTAMIEN KØØNNšKSESTØ PUUTTU VIEN TAI YLIMØØRØISTEN LAUSEIDEN KOHDAL LA HERØØ KYSYMYS ONKO )MMONEN KØØN TØNYT TEOKSEN,UONNOSTAYLEISESTI KØYTšSSØ OLEVIEN VERSIOIDEN POHJALTA ,ISØKSI TEKS TI KØRSII PAIKOIN KØØNTØJØN MANEEREISTA ESIMERKIKSI SANA vSILKKAv TOISTUU ERI TAI VUTUSMUODOISSAAN IHMETYTTØVØN USEIN NOIN SEITSEMØN KERTAA -YšS SUOMEN TAJAN ESIPUHE JA HUOMAUTUKSET SISØLTØVØT PIENTØ EPØTARKKUUTTA

/N TOKI HUOMAUTETTAVA ETTEI %MER SONIA OLE LAINKAAN HELPPO KØØNTØØ %HKØ KØØNTØJØ EI VOI SILLE MITØØN ETTØ %MER SONIN KIRJAT KUULOSTAVAT KØØNNšKSINØ ERI KIRJOILTA n * ! (OLLON %SSEITØLUKIESSA TUNTUU KUIN EI LUKISI %MERSONIA LAIN KAAN +UKA ENGLANNINKIELINEN AJATTELIJA ITSE ASIASSA ILMAISI ITSEØØN RUNOLLISEMMIN JA SITEN KØØNTØJØN KANNALTA VAIKEAMMIN KUIN %MERSON %SSEESSØØN 9MPYRšITØ %MERSON KIRJOITTAASO TO BE IS THE SOLE INLET OF SO TO KNOW-ITEN KØØNTØISIT TØMØN KOHDAN

*OHTOPËËTÚS

!RVOSTELUA MEINASI OLLA VØLILLØ VAIKEA KIRJOITTAA KOSKA JØI VAIN YKSI PØIVØ AI

KAA !JATTELIN 7ALLACE 3TEVENSIN SØKEITØ v;=0ERHAPS 4HE TRUTH DEPENDS ON A WALK AROUND A LAKEv JA KØVELIN +AISANIEMEN LAHDEN YMPØRI

v-ETSØSSØ TULEMME JØRKIIMME JA US KOMME PALAAv S %IKš TØSSØ VOISI LAINATA ERØSTØ TOISTA SAMASSA JULKAISUSAR JASSA ILMESTYNYTTØ JUNTTIA

v+AIKKI TØMØ MILLØ MODERNIT TEKNISET TIEDOTUSVØLINEET JOKA TUNTI HOUKUTTE LEVAT YLLØTTØVØT JA YMPØRšIVØT IHMISTØ n KAIKKI TØMØ ON NYKYØØN JO VALMIIKSI PALJON LØHEMPØNØ IHMISTØ KUIN OMA PELTO PIHAN YMPØRILLØ LØHEMPØNØ KUIN TAIVAS MAAN YLLØ LØHEMPØNØ KUIN PØIVØN JA YšN KULKU LØHEMPØNØ KUIN OMAN KYLØN TAVAT JA TOTTUMUKSET LØHEMPØNØ KUIN KOTISEUDUN MAAILMAN PERINTšv KØØNNšSTØ MUOKATTU

(EIKKI +OVALAINEN