• Ei tuloksia

4UTKIN TËSSË KIRJOITUKSESSANI ONKO EKSISTENTIALISMI lLOSOlANA MAHDOLLISTA JA JOS ON NIIN MIHIN ASTI -IELESTËNI EKSISTENTIALISMIIN LIITTYY SISËINEN RISTIRIITA KOSKA SE YRITTËË KËSITTEIDEN JA KIELEN VËLITYKSELLË ESITTËË SELLAISTA MIKË JO PERIAATTEESSA NËYTTËË OLEVAN KËSITTEIDEN JA KIELEN TAVOITTAMATTOMISSA 2ISTIRIIDAN YDIN ON SIINË ETTË KËSITTEET JA KIELI OVAT OBJEKTIVOIVIA JA YLEISIË PYSËHTYNEITË JA VASTAKOHTAISUUKSILLE PERUSTUVIA KUN TAAS EKSISTENTIALISMI PYRKII

TAVOITTAMAAN SUBJEKTIIVISEN JA YKSITYISEN ALITUISESSA LIIKKEESSË OLEVAN JA RAJAAMATTOMAN OLEMASSAOLON

TENTIALISTISIA OIVALLUKSIA ERITYISESTI HØNEN NØKEMYKSIØØN vEPØSUORASTA TIEDOTTAMISESTAv JA vHYPYSTØv 3ITTEN LUOTAAN 3ARTREN KØSITYSTØ IHMISESTØ vEIMINØØNv MIKØ ON KØSITTE LEMØNI ONGELMAN VALOSSA TOINEN ANTOISA EKSISTENTIALISTINEN ULOTTUVUUS

,OPUKSI ARVIOIN KUINKA HYVIN NØMØ lLOSOlT OVAT ONNIS TUNEET KØSITTEIDENSØ TAI EPØKØSITTEIDENSØ AVULLA VØLTTØMØØN OLEMUSTEN ANSAT 9RITØN SELVITTØØ ONKO NIITØ LAINKAAN MAH DOLLISTA VØISTØØ MUUTEN KUIN SULKEMALLA SUUNSA TØYSIN

9LEISKËSITTEET ELI OLEMUKSET

&ILOSOlA ON PERINTEISESTI OLLUT KIINNOSTUNUT NIMENOMAAN TIEDOSTA 4ØMØN VUOKSI SE ON RAKASTANUT ENEMMØN KØSIT TEITØ KUIN NIIDEN KOHTEITA YKSILšITØ 9KSILšITØ ON MONEN LAISIA JA NE OVAT JATKUVASSA DYNAAMISESSA MUUTOKSEN TILASSA EIVØTKØ NØIN ITSESSØØN ANNA MAHDOLLISUUTTA TIETØMISEEN JA TIETOON %SIMERKIKSI KISSOJA ON MONENMUOTOISIA KOKOISIA VØRISIØ JNE JA NØIN NE HAJOAVAT JA HØIPYVØT ELØMØN KAOOT TISEEN VIRTAAN TIETOA TAVOITTELEVAN IHMISEN KØSISTØ !VUKSI TULEE KUITENKIN KISSAN KØSITE JOKA ON YKSI JA YLEINEN 4ØLLØ KØSITTEELLØ KAIKKI ERI SUUNTIIN KARKAAVAT KISSAYKSILšT SAADAAN PYYDYSTETTYØ JA PAKATTUA YHTEEN PYSYVØØN JA YMMØRRET TØVØØN MUOTTIIN n +ISSAKSI

/LEMUSAJATTELU KØØNTØØ KATSEENSA POIS SIITØ MIKØ MEISSØ ON ERILAISTA JA AINUTKERTAISTA JA KESKITTYY SEN SIJAAN SIIHEN MIKØ MEISSØ ON SAMANLAISTA JA PYSYVØØ 3E KIINNITTØØ HUOMIONSA MEISSØ PIILEVØØN KØSITTEESEEN OLEMUKSEEN .ØIN OLEMUSAJATTELUN MUKAAN IHMISEN OLEMUS TAI KØSITE EDELTØØ JA ON ARVOKKAAMPI KUIN IHMISEN OLEMASSAOLO !IVAN PØIN VASTAISESTI AJATTELEVAT EKSISTENTIALISTIT (E ASETTAVAT OLEMAS SAOLON ENNEN OLEMUSTA

/NGELMANA ON SE MITEN VOIN SAADA MUUT IHMISET YMMØRTØMØØN JA KØSITTØMØØN OLEMASSAOLONI YTIMEN JOKA KERTOO VAIN MINUSTA JA ERITYISPIIRTEISTØNI 6AIKKA YRITTØISIN KAIKIN VOIMIN KUVAILLA OMINTA YKSILšLLISTØ LUONNETTANI ESI MERKIKSI TOTEAMALLA ETTØ OLEN vSISØØNPØIN KØØNTYNYTv vHIL JAINENv vYKSINØINENv JNE MUUT IHMISET VOIVAT YMMØRTØØ

NØITØ LUONNEHDINTOJANI VAIN SIINØ MØØRIN KUIN NE OVAT OB JEKTIIVISIA JA YLEISIØ MYšS JOIHINKIN MUIHIN YKSILšIHIN VIIT TAAVIA JA SOVELTUVIA MØØREITØ 4ØTEN NE EIVØT TAVOITA MINUN 0EKKA 7AHLSTEDTIN AINUTKERTAISTA JA TOISTUMATONTA OLEMAS SAOLOANI 3E EKSISTENTIALISTINEN YDIN JOKA KUULUU VAIN JA AINOASTAAN MINULLE LIUKUU VØISTØMØTTØ KAIKKIEN KØSITTEIDEN JA OLEMUSTEN ULOTTUMATTOMIIN

+IERKEGAARD JA 3ARTRE KUITENKIN OVAT SANKARILLISESTI YRITTØNEET NOSTAA TØMØN YKSILšLLISEN JA AINUTKERTAISEN OLE MASSAOLON ESIIN JA VIEDØ SEN PAPERILLE KIRJOIHIN JA KANSIIN -UTTA MITEN HE PYSTYVØT TØMØN TEKEMØØN (EHØN JOUTUVAT KØYTTØMØØN KIELTØ JA KØSITTEITØ TØSSØ TEHTØVØSSØ .ØIN HE OVAT VAARASSA EKSYØ JA SOTKEUTUA MØØRITELMIEN VIIDAKKOON JOSTA HE JUURI PYRKIVØT ULOS

+IERKEGAARD

+IERKEGAARD OMISTI KOKO ELØMØNSØ YKSILšLLISYYDEN JA SUBJEKTIIVISUUDEN PUOLUSTAMISELLE KAIKKIA lLOSOlSIA JØR JESTELMIØ VASTAAN (ØNEN TUNNETUIN KIISTAKUMPPANINSA OLI (EGEL JOKA LOI KENTIES KAIKKIEN AIKOJEN SUURIMMAN JA TOTAALISIMMAN KØSITEJØRJESTELMØN 6AIKKA (EGEL KUULUI SASSA vDIALEKTIIKASSAANv YLISTI NEGAATION KAIKKIA PYSYVIØ JA YKSISELITTEISIØ RAJAUKSIA MURTAVAA VOIMAA JA MAHTIA JA NØIN TOI lLOSOlAAN TAPAHTUMISEN JA MUUTOKSEN TØTØ MUUTOSTA KUITENKIN HALLITSI JA OHJASI KAIKEN KATTAVA JA KAIKEN SISØØNSØ SULKEVA *ØRKI TOTALITEETTI JOSTA LIIKE ALKOI JA JOHON SE LOPULTA PALAISI *UURI TØTØ vSUPEROLEMUSTAv VASTAAN +IERKEGAARD SUUNTASI KRITIIKKINSØ TERØVIMMØN KØRJEN .YT OLI VIHDOIN VAPAUTETTAVA JA KOHOTETTAVA ARVOONSA YKSILš JA YKSILšLLISYYS TAPAHTUMINEN JA SUBJEKTIIVISUUS JOTA EI MIKØØN KØSITE EIKØ MØØRITELMØ PYSTYISI SAAMAAN HALTUUNSA JA JØHMETTØMØØN

+IERKEGAARD OTTI VASTAAN VALTAVAN URAKAN (ØNELLØ OLI SUUSSAAN JA PØØSSØØN TUO lLOSOlEN VUOSISATOJEN AIKANA RA KENTAMA OLEMUSPYRAMIDI MONIMUTKAINEN JA RASKAS DIKO TOMINEN KØSITEKONEISTO JA KIELI 3EN AVULLA HØNEN TULI VOIDA ILMAISTA JOTAIN SELLAISTA MIKØ JO LØHTšKOHDASSAAN ASUSTAA KAUKANA AJATUSJØRJESTELMIEN TUOLLA PUOLEN 9KSILšLLISYYS JA SUBJEKTIIVISUUS TULEMISEN JATKUVA LIIKE MØØRITTØMØTTšMYYS n VIHDOIN PITØISI NØIDEN SAADA ØØNENSØ KUULUVILLEx

+IERKEGAARD OLI SYVØSTI TIETOINEN HAASTEENSA SUURUU DESTA EHKØ TIETOISEMPI KUIN MUUT HØNEN JØLKEENSØ TULEVAT EKSISTENTIALISTIT JA MYšS POSTMODERNISTIT (ØN KØYTTI KIR JOISSAAN ERI NIMIMERKKEJØ JA KEKSITTYJØ HENKILšITØ ILMEISESTI VØLTTØØKSEEN KIINNITTYMØSTØ MIHINKØØN TIETTYYN PYSYVØØN SUBJEKTIIN TAI ROOLIIN JOSTA HØNET VOITAISIIN TUNNISTAA JA IDENTIlOIDA .ØIN HØN ENNAKOI POSTMODERNISTIEN NØKE MYSTØ HAJONNEESTA JA ALITUISEN MUUTOKSEN TILASSA OLEVASTA SUBJEKTISTA JOTA YKSIKØØN KØSITE TAI ROOLI EI PYSTYISI IDENTIl OIMAAN JA PYSØYTTØMØØN PAIKOILLEEN +IERKEGAARD MYšS JØTTI TUTKIMANSA ASIAT AUKI

%SIMERKIKSI0ØØTTØVØSSØ EPØTIETEELLISESSØ JØLKIKIRJOITUKSESSA HØN PITKIEN JA PERUSTEELLISTEN KRISTINUSKON LUOTAUSTENSA JØLKEEN TOTEAA ETTØ HØN ITSE EI OLE KRISTITTY EIKØ VØITØ TIETØ VØNSØ MITØ vTODELLINENv KRISTINUSKO ON (ØN EI (EGELIN TAVOIN YRITØ PYSTYTTØØ vSPEKULATIIVISTA JØRJESTELMØØv KRISTIN USKON PERIMMØISESTØ TOTUUDESTA JA OLEMUKSESTA VAAN SEN SIJAAN TUTKII JA KYSYY MITEN VAIKEAA KRISTITYKSI TULEMINEN ON ,ISØKSI HØN TOTEAA ETTØ KIRJA EI OLE SUUNNATTU MUILLE IH MISILLE EIKØ PYRI KERTOMAAN HEILLE MITØØN KRISTITYN IHMISEN

OLEMUKSESTA YLEENSØ VAAN KIRJA KOSKEE VAIN JA AINOASTAAN YHTØ YKSILšØ HØNTØ *OHANNES #LIMACUSTA

+IERKEGAARDIN LØHTšKOHTANA ON SIIS ØØRIMMILLEEN VIETY SUBJEKTIIVISUUS JA YKSILšLLISYYS .YT HØNEN PITØISI KUITENKIN ILMAISTA JA TUODA JULKI SE KØSITTEIDEN AVULLA JOTKA VØØNTØVØT KAIKEN YLEISEKSI JA OBJEKTIIVISEKSI (ØN TAHTOO PUHUA ERØØSTØ TIETYSTØ YKSILšSTØ SIIS ITSESTØØN EI YKSILšLLISYYDESTØ YLEENSØ SEKØ TØMØN YKSILšN AINUTKERTAISISTA JA KONKREETTISISTA OMINAISUUKSISTA JOTKA KUVAAVAT AINOASTAAN HØNTØ ITSEØØN EIVØTKØ SOVELLU KEHENKØØN MUUHUN YKSILššN 4ILANNE ON HYVIN SAMANKALTAINEN KUIN EDELLØ ESITIN 0EKKA 7AHLSTEDTIN KOHDALLA -ITEN +IERKEGAARD VOI SUORIUTUA TØSTØ PARADOK SAALISESTA TEHTØVØSTØ

4EHTØVØSTØØN TIETOINEN +IERKEGAARD IRONISOI SEN ON GELMALLISUUTTA ESIMERKILLØ !JATELKAAMME YKSILšØ JOKA ON TAJUNNUT ETTØ HØN ON SUBJEKTIIVISUUTEENSA SIDOTTU AINUT KERTAINEN YKSILš +UVITELKAAMME ETTØ TØMØ YKSILš LØHTEE JULISTAMAAN TØTØ OIVALLUSTAAN MUILLE YKSILšILLE KIRJOITTAA SIITØ TYHJENTØVIØ YLEISYYTEEN JA OBJEKTIIVISUUTEEN TØHTØØVIØ TUTKIELMIA TYYLIIN vIHMINEN ON AINUTKERTAINEN JA SUBJEK TIIVISUUTEENSA UPOTETTU YKSILš JOSTA EI VOI PUHUA JA JOTA EI VOI MØØRITELLØ LAINKAANv *OS HØN NØIN MENETTELEE HØN ON JO ENSIMMØISILLØ SANOILLAAN LYšNYT KUOLIAAKSI ASIAN JONKA ON HALUNNUT MUILLE VØLITTØØ *A JOS MUUT EIVØT TØTØ HUOMAA VAAN OTTAVAT VIESTIN VASTAAN JA ALKAVAT JULISTAA SITØ KOVAAN ØØNEEN TAAS MUILLE YKSILšILLE LOPPUTULOKSENA ON TØYSIN SISØL LYKSETšN JA MUODOLLINEN OPPIRAKENNELMA JOKA MUODOSTAA ENTISTØ VANKEMMAN JA TIIVIIMMØN MUURIN TODELLISEN SUB JEKTIIVISUUDEN JA YKSILšLLISYYDEN YMPØRILLE

+IERKEGAARD ON SIIS HYVIN SELVILLØ SIITØ ETTØ ON OLEMASSA ASIOITA JOISTA EI VOI PUHUA JOISTA ON VAIETTAVA /NGELMA ON KUITENKIN SE ETTØ HØN ITSE PUHUU NØISTØ ASIOISTA PAPERILLE PIIRRETYIN KIRJAIMIN JA KØSITTEIN n VIELØPØ YLI SIVUN VERRAN %IKš HØN NØIN MENETELLESSØØN OLE VØISTØMØTTØ ITSE TUHOAMASSA SITØ MINKØ HALUAA SAATTAA JULKI

.ØILLØ MAIN +IERKEGAARD ESITTELEE vEPØSUORAN TIEDOT TAMISENv MENETELMØN JOLLA VAARA VOIDAAN VØLTTØØ +UN TAVALLINEN SUORA TIEDOTTAMINEN ANTAA IHMISILLE POSITIIVISTA TIETOA JA TOTEAA ETTØ ASIAT OVAT NIIN TAI NØIN EPØSUORA TIE DOTTAMINEN ON LUONTEELTAAN NEGATIIVISTA JA PYRKII PIKEM MINKIN RIISTØMØØN YKSILšILTØ SENKIN TIEDON JONKA NØMØ JO OMISTAVAT %PØSUORAN TIEDON VØLITTØJØ EI HALUA HOUKUTELLA YKSILšITØ OPPILAIKSI YMPØRILLEEN KUTEN SUORAN TIEDON ESITTØJØ TEKEE (ØN YRITTØØ TYšNTØØ NØITØ POISPØIN ITSESTØØN JA TIEDOSTA JOTTA NØMØ VETØYTYISIVØT POIS POSITIIVISEN TIEDON ØØRELTØ JA KØØNTØISIVØT KATSEENSA KOHTI OMAA YKSILšLLISTØ IT SEØØN

4ØLLAINEN ILMAISUMUOTO ONKIN KOTONAAN RUNOUDESSA JA TAITEESSA n ETENKIN MODERNISSA JA POSTMODERNISSA TAITEESSA JA RUNOUDESSA JOTA +IERKEGAARD EI TIETENKØØN VIELØ TUNTENUT 3E PYRKII ESITTØMØØN ESITTØMØTšNTØ KØØNTØMØLLØ MUODON SITØ ITSEØØN VASTAAN JA NØIN PØØSTØMØØN VAPAAKSI TYHJYYDEN JA MUODOTTOMUUDEN MAAILMAN SANOJEN JA KØSITTEIDEN TUOLLA PUOLEN

+IERKEGAARD PUHUU KUITENKIN TØSSØ KIRJASSAAN lLOSOlNA EIKØ TAITEILIJANA VAIKKA HØNEN TEKSTINSØ PITØØ SISØLLØØN RUN SAASTI RUNOLLISIA SØVYJØ JA VIVAHTEITA 4ØMØN VUOKSI HØN EI MYšSKØØNKØYTØTØTØ ILMAISUMUOTOA TEOKSESSAAN VAAN HØN lLOSOlSIN KØSITTEIN PUHUUSIITØ(ØN ASETTAA SEN lLOSOlSTEN TARKASTELUJENSA OBJEKTIKSI EIKØ ANNA SILLE SUBJEKTIN ASEMAA 4OISAALTA HØN ONNEKSEEN PUHUU EPØSUORAN TIEDOTTAMISEN

MINKØØNLAISTA OBJEKTIIVISTA JA KØSITTEELLISTØ TOTUUTTA JA VAR MUUTTA AJATTELUN ON LOPULLISESTI VAIETTAVA VAIN HENKILšKOH TAINEN JA PERUSTEETON ABSURDI USKO ON TUKENANI

-UTTA EIKš HYPPYKIN MUUTU YLEISEKSI LOOGISEKSI JA OBJEKTIIVISEKSI KUN +IERKEGAARD SIITØ KIRJAIMIN KUULUTTAA (YPPY EI KOSKE VAIN HØNTØ 3’REN +IERKEGAARDIA VAAN SEN ON TARKOITUS PUHUTELLA KAIKKIA YKSILšITØ SE MUODOSTAA YLEISEN JA OBJEKTIIVISEN USKON OHJENUORAN JOHON KAIKKI YK SILšT VOIVAT TARTTUA JA OTTAA OMAKSEEN

(EIDI ,IEHU TOTEAAKIN +IRSIKANKUKKIATEOKSESSAAN v%DES +IERKEGAARDMIES EI ONNISTUNUT OLEMAAN RISTIRIITAINEN SILLØ HØN POHJUSTI lLOSOlANSA LOOGISILLE TEKSTUAALISILLE LØH TšOLETUKSILLE (YPPY ON LOOGINEN KØSITE TAPAHTUMA /N TØYSIN LOOGISTA SE MITEN HYPPY PYRKII KØSITTEIDEN YM MØRRYKSEN TUOLLE PUOLEN +AIKKI ON TØYSIN LOOGISTA n *ØL KEENPØINv

4ØMØN VALOSSA NØYTTØØ SILTØ ETTØ +IERKEGAARD EI PØØSSYT IRTI OLEMUSAJATTELUN KAHLEISTA VAAN PITKØLTI VAIN UUDESSA MUODOSSA TOISTAA AJATTELUN YLEISYYTTØ JA OBJEKTIIVISUUTTA (ØN JULISTI v/N KYLLØ TOTTA KUTEN lLOSOlA SANOO ETTØ ELØMØ TØYTYY YMMØRTØØ JØLKIKØTEEN -UTTA TØLLšIN UNOH DETAAN TOINEN PERIAATE JONKA MUKAAN ELØMØ TØYTYY ELØØ ETEENPØINv JA v/LEMASSAOLEVA YKSILš ON AINA OMAN IT SENSØ TULEMISEN TILASSAv JA v/LEMASSAOLON AVAINSANA ON AINAETEENPØINv -UTTA ITSE HØN EI HUOMANNUT TEHDØ EROA ELØMISEN JA TULEMISENDE FACTOJA SEN YMMØRTØMISEN JA SIITØ PUHUMISEN VØLILLØ +IERKEGAARD ON ITSE JO AJAT SITTEN ELØNYT ELØMØNSØ JA SYšKSYNYT KUOLEMAN TYHJYYTEEN AINUTKERTAISENA JA KONKREETTISENA YKSILšNØ MUTTA HØNEN KIRJANSA OVAT KIVETTYNEET YLEISIKSI JA OBJEKTIIVISIKSI KETØ TAHANSA YKSILšØ KUVAAVIKSI lLOSOlSIKSI RAKENNELMIKSI JOTKA YMMØRTØVØT JA KØSITTELEVØT JØLKIKØTEEN SITØ MITØ YKSILšLLISYYS JA SUBJEKTII VISUUS YLEISINØ JA OBJEKTIIVISIA PERIAATTEINA OVAT

3ARTRE

3ARTRE ESITTØØ TEOKSISSAAN ,ãTRE ET LE N£ANT JA %KSISTENTIA LISMIKIN ON HUMANISMIA LUPAAVAN KØSITYKSEN IHMISESTØ v%IMINØØNv )HMINEN EIMINØØN NEGAATIONA TARKOITTAA OLEMUKSISTA TØYSIN VAPAATA JA MØØRITTELEMØTšNTØ YKSILšØ 3ARTREN KUULUISA LAUSE v)HMISEN OLEMASSAOLO EDELTØØ IH MISEN OLEMUSTAvLØHTEE JUURI TØSTØ LIIKKEELLE 6OIN OMAKSUA TAI MØØRITELLØ ITSEØNI MITEN PALJON HALUAN MUTTA MINUN ON AINA JA VØLTTØMØTTØ OLTAVA MØØRITTELEVØNØ SUBJEKTINA ENSIN OLEMASSA ENNEN KUIN KYKENEN KUTOMAAN MINKØØNLAISIA MØØRITELMIØ JA RAJAUKSIA YMPØRILLENI 9KSILšØ YMPØRšIVØ MAAILMA TAAS EDUSTAA 3ARTRELLE PYSØHTYNYTTØ JA MYKKØØ OLE MUSTEN HALLITSEMAA TODELLISUUTTA 3IINØ EI MIKØØN LIIKU EIKØ VØRØHDØ VAAN KAIKKI LIIKE JA MUUTOS ON VAIN IHMISMIELEN LUOMA PROJEKTIO JA ILLUUSIO -AAILMA ITSESSØØN EI TUNNE NEGAATIOTA VAAN YKSINKERTAISESTI ON SITØ MITØ SE ON 4ØLLE JYRKKØNØ VASTAKOHTANA IHMINEN TAI IHMISMIELI ON EIOLEVA KUIN AUKKO TAI TYHJYYS KESKELLØ MAAILMAN KAHLEHDITTUA JA ØØNETšNTØ PYSØHTYNEISYYTTØ AUKKO JOSTA VAPAUS JA MØØRIT TELEMØTTšMYYS VIRTAAVAT SISØØN JA MURTAVAT KAIKKI ULKOAPØIN PYSTYTETYT OLEMUSKUORET 3IINØ MISSØ MAAILMA ON SITØ MITØ SE ON IHMINENON SITØ MITØ HØN EI OLE JA EI OLE SITØ MITØ HØN ON 3ARTRE TIIVISTØØ IHMISEN LØHTšKOHTAISEN KYVYN VØISTØØ JA PAETA KAIKKIA VALMIITA JA STAATTISIA RAJAUKSIA MØØRITELMIØ JA OBJEKTIVOINTIYRITYKSIØ

MENETELMØSTØ VARSIN VØHØN VAIN MUUTAMALLA SIVULLA (ØN EI SITEN LANKEA LAATIMAAN TIUKKOJA OHJEITA SIITØ MINKØLAINEN TØMØ ILMAISUMUOTO ON JA MITEN SITØ PITØØ OIKEAOPPISESTI KØYTTØØ

0AINOTAN +IERKEGAARDIN VØHØPUHEISUUDEN TØRKEYTTØ MYšS SEN VUOKSI ETTØ JO NØMØ HØNEN ESITTØMØNSØ NIUKATKIN LUONNEHDINNAT UHKAAVAT SUISTAA EPØSUORAN TIEDOTTAMISEN MENETELMØN SUORAN TIEDOTTAMISEN VASTAKOHDAKSI 4ØLLšIN EPØSUORAN TIEDOTTAMISEN MENETELMØ RAJAUTUISI JA MØØ RITTYISI SUORAN TIEDOTTAMISEN ANTITEESINØ YHTØ SELKEØKSI JA YMMØRRETTØVØKSI KUIN VASTAKOHTANSAKIN -IKØ HAHMOTTUU JA SAA SELVØPIIRTEISEN IDENTITEETIN VASTAKOHTANSA KAUTTA ON VAIN SEN KØØNTEISKUVA %SIMERKIKSI PARIT SUORAEPØSUORA JA POSITIIVINENNEGATIIVINEN OVAT VAIN YHDEN JA SAMAN KØSITTEELLISEN KOLIKON ERI PUOLIA %PØSUORAN TIEDOTTAMISEN MENETELMØN ALUSTAVAKIN MØØRITTELY VIE SITØ UHKAAVASTI KOHTI OBJEKTIIVISUUTTA YLEISYYTTØ JA TEOREETTISUUTTA %N VØITØ ETTØ +IERKEGAARD OLISI TARKOITUKSELLA JA TIETOISESTI HALUNNUT ASETTAA EPØSUORAN TIEDOTTAMISEN MENETELMØN SUORAN TIEDOT TAMISEN MENETELMØN PEILIKUVAKSI -UTTA KUN HØN TARTTUU KYNØØN JA HALUAA ILMAISTA NØKEMYKSENSØ TØSTØ MENETELMØSTØ KIELI JA KØSITTEET AUTOMAATTISESTI SISØISELLE RAKENTEELLEEN US KOLLISINA VØØNTØVØT JA VØØRISTØVØT SEN TØLLAISEEN MUOTOON

+OSKA +IERKEGAARD PYSYY lLOSOlN LESTISSØØN EIKØ HEIT TØYDY RUNOUDEN VIRTAAN HØN TOKI KIRJOITTI MYšS KAUNOKIR JALLISIA TEOKSIA HØN EI MYšSKØØN PALJASTA MEILLE OMAA JA AINUTKERTAISTA SUBJEKTIIVISUUTTAAN JA YKSILšLLISYYTTØØN (ØN PØØTYY PUHUMAAN SUBJEKTIIVISUUDESTA JA YKSILšLLISYYDESTØ YLEENSØ ,UISUMINEN SUORAAN TIEDOTTAMISEEN JA lLOSOlSEEN YLEISYYTEEN HUIPENTUU JAKSOISSA JOISSA HØN KØSITTELEE KRISTIN USKOA JA NØMØ JAKSOT KATTAVAT HØNEN KIRJASTAAN SUURIMMAN OSAN

+IERKEGAARDILLE NIMENOMAAN KRISTINUSKO EDUSTAA JA EDELLYTTØØ SUBJEKTIIVISUUTTA JA YKSILšLLISYYTTØ AIDOIMMILLAAN

*UURI KRISTINUSKON SUHTEEN OBJEKTIIVINEN JA YLEINEN TIETO OSOITTAA VOIMATTOMUUTENSA -UTTA +IERKEGAARD ITSE RAJAA JA MØØRITTELEE KRISTINUSKOA JA SEN PERUSKØSITTEITØ KUTEN vSYNTIØv vSYYLLISYYTTØv vKØRSIMYSTØv vSIELUNHØTØØv JNE NIIN PERINPOHJAISESTI SUORAN TIEDOTTAMISEN YLEISILLØ JA KIRKKAAKSI HIOTUILLA KØSITTEILLØ ETTØ TEKSTI EI JØØ KOVINKAAN KAUAKSI 4UOMAS !KVINOLAISEN SYSTEMAATTISESTA JA KAIKEN KATTAVASTA TEOLOGISESTA JØRJESTELMØSTØ

*A LOPPUTULOS TARJOAAKIN AINEKSET JOISTA JOKAINEN RIVI KRISTITTY VOI RAKENTAA ITSELLEEN SELKEØN JA JOHDONMUKAISEN DOGMIJØRJESTELMØN JOTA KUULIAISESTI KUMARTAA JA NOUDATTAA 6OI KYSYØ KUN +IERKEGAARD KERRAN HALUAA PERUSTAA USKON HENKILšKOHTAISUUTEEN JA YKSILšLLISYYTEEN MIKSI HØN SILLOIN OTTAA OHJENUORAKSEENKRISTINUSKON MIKSI HØN EI *UMALAN JA

*EESUKSEN SEURAAMISEN SIJASTA JULISTA SEURAAVANSA VAIN ITSEØØN PERUSTA USKOAAN AINOASTAAN 3’REN +IERKEGAARDIIN JA KEHOTA MUITA IHMISIØ SAMOIN USKOMAAN VAIN OMAAN YKSILšLLISEEN SISIMPØØNSØ EIKØ YLEISIIN USKONOPPEIHIN

4OINEN KIERKEGAARDILAINEN KEINO VØLTTØØ USKON JØH METTYMINEN YLEISYYDEN JA OBJEKTIIVISUUDEN RAAMEIHIN ON vHYPPYv 3EN ON MØØRØ MUODOSTAA POHJA JOKA VARMISTAA JA TAKAA SIIRTYMISEN AJATTELUSTA USKOON +IERKEGAARDIN MIE LESTØ USKO *UMALAAN ON AINA KØSITTEELLISESTI JA OBJEKTIIVISESTI MITATEN EPØVARMA JA ENNALTA ENNUSTAMATON HANKE USKOVAN IHMISEN ON ØØRIMMØISESSØ EPØVARMUUDESSA vSEISTØVØ SEIT SEMØNKYMMENEN TUHANNEN SYLEN SYVYISTEN VETTEN PØØLLØv n JA KUITENKIN USKOTTAVA 5SKON VARAAN HEITTØYDYTØØN VAILLA

3ARTRE ARVOSTELEEKIN KIINNOSTAVASTI $ESCARTESIN KUU LUISAA ARGUMENTTIA v!JATTELEN SIIS OLENv 3IINØ NØET OBJEK TIVOIDAAN MINØ VAIKKA ENSI SILMØYKSELLØ NØYTTØØ SILTØ ETTØ MINØ PØINVASTOIN TUODAAN ABSOLUUTTISESSA VAPAUDESSAAN lLOSOlAN NØYTTØMšLLE $ESCARTES EI ALKUPERØISEN TARKOITUK SENSA MUKAISESTI TOTEA v!JATTELEN SIISSUBJEKTINAOLENv VAAN HØN ESITTØØ MINØSTØ ULKOKOHTAISEN JA OBJEKTIVOIVAN KUVA UKSEN v!JATTELEN SIISOBJEKTINAOLENv

(AVAINNOLLISTAN $ESCARTESIN ERHETTØ ESIMERKILLØ #OGITO ARGUMENTTIIN ON IKØØN KUIN SISØØNRAKENNETTU KAKSI MINØØ JOISTA TOINEN ESITTØØ TOISTA KOSKEVAN ARVOSTELMAN -INØ SEISOO PEILIN EDESSØ JA JAKAUTUU KAHDEKSI PEILIN EDESSØ SEISOVAKSI MINØKSI JOKA EI NØY JA PEILIKUVAMINØKSI JOKA NØKYY .ØKYMØTšN MINØ ESITTØØ ARVOSTELMAN JOKA KOH DISTUU PEILISSØ NØKYVØØN MINØØN

3ARTREN vEIMIKØØNvMINØ vPREREmEKTIIVINENv MINØ KUTEN HØN ITSE SEN NIMEØØ ON JUURI SE MINØ JOKA SEISOO PEILIN EDESSØ TAVOITTAMATTOMANA $ESCARTES TAAS LšYSI VAIN PEILIKUVAMINØN 0EILIN EDESSØ SEISOVA MINØ ON VAPAA JA MØØRITTELEMØTšN SUBJEKTI JA PEILISSØ KUVASTUVA MINØ TAAS ON MØØRITELTØVISSØ JA RAJATTAVISSA OLEVA OBJEKTI

9HTØ VØHØN KUIN VOIN NØHDØ JA TAVOITTAA PEILIN EDESSØ SEISOVAA MINØØ YHTØ VØHØN VOIN SAAVUTTAA MINØØ EIMINØØN +UN PUHUN ITSESTØNI PUHUN AINA JA VØLTTØMØTTØ OBJEKTIVOI DUSTA MINØSTØNI -INØSTØ EIMINØØN EN VOI PUHUA LAINKAAN KOSKA SE ON JUURI SE MINØJOKAPUHUU SIIS PUHUMISEN SUB JEKTI EI SEN OBJEKTI

.ØIN 3ARTREN MINØ EIMINØØN ON JO LØHTšKOHTAISESTI LAKKAAMATTA KARKAAMASSA JA LUISUMASSA ULOS KAIKISTA OB JEKTIVOINTI JA MØØRITTELYASETELMISTA JA SØILYTTØØ JATKUVAN LIIKELUONTEENSA 3ARTRE EI JOUDU PUHUMAAN MINØSTØ JONAKIN KIINTEØNØ JA RAJATTUNA vSUBSTANSSINAv TAI vOLEMUKSENAv MIHIN HØNEN MUKAANSA $ESCARTES HAIRAHTUI

3ARTRE KUITENKIN TšRMØØ SAMANTAPAISIIN ONGELMIIN KUIN +IERKEGAARDKIN %NSINNØKIN IHMINEN vEIMINØØNv LUON NEHTII IHMISTØ YLEENSØ EIKØ VAIN 3ARTREA .ØIN SE ON YHTØ KASVOTON JA ABSTRAKTI KUIN vIHMISENv KØSITE YLEENSØKIN 3E SOVELTUU KAIKKIIN YKSILšIHIN JO KUOLLEISIIN JA VIELØ SYNTY MØTTšMIINKIN EI VAIN JOHONKIN TIETTYYN JA AINUTKERTAISEEN LIHAA JA VERTA OLEVAAN YKSILššN TØSSØ JA NYT 6OIMME NØHDØ SEN VØIKKYVØN KØSITTEIDEN TAIVAALLA YHTØ KIRKKAANA JA LØPI KUULTAVANA KUIN MUUTKIN KØSITTEET

%NTØ SITTEN TUON MINØN ALITUINEN PAKENEVUUS KYKY VØISTØØ KAIKKIA OBJEKTIVOIVIA JA JØHMETTØVIØ PEILEJØ .ØH DØKSENI SE EI PYSTY JUOKSEMAAN AJATTELUA JA OBJEKTIVOIMISTA PAKOON KOVINKAAN PITKØLLE SILLØ JUURI 3ARTRE OTTAA SEN LUONNEHDINNALLAAN KIINNI (ØN ASETTAA SEN TUTKIMUKSENSA JA AJATTELUNSA OBJEKTIKSI SIINØ MISSØ $ESCARTESKIN 3ARTREHAN KIRJOITTAA JA PUHUU JUURI SIITØ SIIS OBJEKTIVOI PYSØYTTØØ JA PANEE SEN KIRJANSA KANSIEN VØLIIN MITØ SELKEIMMIN JA YM MØRRETTØVIMMIN (ØN MØØRITTELEE RAJAA JA NØIN VANGITSEE TUON PAKENEVAN MINØN PARADOKSAALISESTI JUURI SILLØ HETKELLØ KUN HØN TOTEAA ETTØ ON OLEMASSA KAIKKIA MØØRITTELY JA OBJEKTIVOINTIYRITYKSIØ JATKUVASTI PAKENEVA MINUUS (ØN MØØRITTELEE JA OBJEKTIVOI SEN KAIKKIA MØØRITELMIØ JA OBJEK TIVOINTEJA PAKENEVAKSI MINØKSI .ØIN HØN SIIRTØØ SEN PEILIN EDESTØ PEILINPINNAN VANGIKSI

*OS TUO MINØ TODELLA ONNISTUISI KARKAAMAAN JA VØIS TØMØØN KAIKKIA MØØRITTELYJØ JA OBJEKTIVOINTEJA SIITØ EI VOISI SANOA YHTØØN MITØØNEI EDES SITØ ETTØ SE PAKENEE KAIKKIA SANOJA JA KØSITTEITØ

/NGELMA PAISUU KUN 3ARTRE JATKAA MINØN JA SITØ YMPØ RšIVØØ MAAILMAN MØØRITTELYØ -INØN LUONTEESEEN KUULUU OLENNAISESTI ESIMERKIKSI SE ETTØ SE ON vINTENTIONAALINENv KUROTTAA JA SUUNTAUTUU AINA JOTAKIN ITSENSØ ULKOPUOLISTA KOHDETTA KOHTI MINØ ON LUONTEELTAAN AINA vPUUTETTAv SE PYRKII ALITUISESTI TYYDYTTØMØØN JONKIN vHALUNv ESIMERKIKSI JANOINEN IHMINEN vHALUAAv JUODA VETTØ JANONSA SAMMUT TAAKSEEN JNE 3AMOIN 3ARTRE MØØRITTELEE MAAILMAA ESIMER KIKSI VØITTØMØLLØ ETTØ MAAILMA JA SEN MONET OLIOT VAIN OVAT OVAT PASSIIVISESTI TØYSIN ITSEENSØ VAJONNEITA JA LUKITTUJA KUOLLEITA JA KIVETTYNEITØ (ØN JOPA VIE MAAILMAN MØØRITTELE MISENSØ NIIN PITKØLLE ETTØ VØITTØØ ETTEI MAAILMAA OLE LUONUT JUMALA VAAN SEN OLEMASSAOLO ON TØYSIN ABSURDI JA SATTUMAN VARAINEN TOSISEIKKA MIKØ ON YHTØ METAFYYSINEN VØITE KUIN VASTAKOHTANSAKIN

3ARTRE PØØTYY RAKENTAMAAN TEORIAA SIITØ MITØ YKSILšL LISYYS JA MINUUS SEKØ MAAILMA YKSILšN YMPØRILLØ OVAT JA MITØ NE EIVØT OLE (ØN HAHMOTTAA YLEISIN JA OBJEKTIVOIVIN KØ SITTEIN YKSILšN JA MAAILMAN OLEMUSTA KUTEN +IERKEGAARDKIN 4ØLLØ TAVOIN EKSISTENTIALISMISTAKIN MUODOSTUU ISMI JOKA ON VERRANNOLLINEN KLASSISIIN lLOSOlSIIN AJATUSJØRJESTELMIIN JOITA SEN PITI ALUN PERIN KRITISOIDA JA PURKAA

,OPUKSI

6AIKKA EKSISTENTIALISMI ASETTAA OLEMASSAOLON ENNEN OLE MUSTA SE KUITENKIN lLOSOlANA KUVAA TØTØ OLEMASSAOLOA KØSITTEIDEN JA OLEMUSTEN VØLITYKSELLØ KOETTAA KØSITTEIDEN JA OLEMUSTEN AVULLA VAPAUTUA KØSITTEIDEN JA OLEMUSTEN IKEESTØ .ØIN SE JOUTUU SAMANTAPAISEEN TOIVOTTOMAAN TILANTEESEEN KUIN PARONI VON -ÓNCHHAUSEN AIKOINAAN VETØMØØN ITSENSØ YLšS SUOSTA OMIA HIUKSIAAN KISKOMALLA

/NGELMA JUONTUU KUITENKIN ITSE lLOSOlSEN AJATTELUN LUONTEESTA KAIKKI lLOSOlNEN AJATTELU RAJAA JA LUOKITTELEE TODELLISUUTTA JOLLAKIN TAVALLA !INOASTAAN SELLAINEN AJATTELU JOKA EI TEKISI MINKØØNLAISIA RAJAUKSIA n JA SELLAISTA AJATTELUA TUSKIN LšYTYY n OLISI VAPAA OLEMUSTEN JA TEORIOIDEN VALLASTA

!INOASTAAN VAIKENEMALLA JA MYšNTØMØLLØ ETTØ MINØ EN TIEDØ MITØ MAAILMA JA SEN MONET ILMIšT OVAT VOISI PØØSTØ ULOS RAJAAMISEN JA LUOKITTELUN VANKILASTA -YšS +IERKE GAARDIN JA 3ARTREN SUHTEEN 3PINOZAN VANHA /MNIS DETERMI NATIO EST NEGATIOON PØTEVØ JA MURTUMATON PERIAATE

4OINEN MAHDOLLISUUS OLISI SIIRTYØ lLOSOlSESTA AJATTELUSTA RUNOUDEN VIRTAAVAAN JA MONIMERKITYKSELLISEEN KIELEEN MIKØ KUITENKIN MERKITSISI SAMALLA HYVØSTIJØTTšØ lLOSO lALLE 4ØMØN ON ESIMERKIKSI FEMINISTINEN lLOSOlRUNOILIJA (£LÞNE #IXOUS OIVALTANUT KUN HØN HUOMAUTTAA ETTØ HETI KUN KYSYMME MITØ NS FEMINIININEN KIELI ON OLEMME JO VAIVIHKAA SIIRTYNEET FEMINIINISESTØ KIELESTØ lLOSOlSEN KESKUSTELUN AREENALLE JA NØIN JO LUKINNEET SEN ALUSTAVASTI JOHONKIN TIETTYYN OLEMUKSEEN JA TEORIAAN #IXOUS TOSIN SORTUU ITSEKIN PUHUMAAN TØSTØ ILMAISUMUODOSTA lLOSO lSELLA TASOLLA MØØRITELLEN SEN VIRTAAVAKSI JA MONINAISEKSI VASTAKOHTANA PERINTEISELLE YKSISELITTEISYYTEEN JA PYSYVYYTEEN TØHTØØVØLLE lLOSOlSELLE KIELELLE JA NØIN HØN HUOMAAMATTAAN PUTOAA ITSEKIN RAJAAMISEN JA LUOKITTELUN KUOPPAAN

4UOTANTONSA KAUNOKIRJALLISELLA PUOLELLA 3ARTREKIN KØYTTØØ HYVIN KIELTØ VIITTAAMAAN KIELEN JA KØSITTEIDEN TUOLLE PUOLEN 4ARKOITAN HØNEN LØPIMURTOTEOSTAAN)NHO4ØSSØ KIRJASSA ON ERITYISESTI YKSI MIELEENPAINUVA ESIMERKKI SIITØ MITEN KIELI

IKØØN KUIN TOIMII ERØØNLAISENA OSOITTAVANA SORMENA JOKA VIITTAA ITSENSØ ULKOPUOLELLE 0ØØHENKILš JOUTUU TILANTEESEEN JOSSA KØSITTEIDEN KUDELMA ON REPEØMØISILLØØN JA vOLEMAS SAOLO TUNKEUTUU SISØØN KAIKKIALTA SILMISTØNI NENØSTØNI SUUSTANIv 4ØMØN LAUSEEN JØLKEEN HØN HUUDAHTAA v*A YHTØKKIØ VERHO REPEØØ 9KSI AINOA RØJØHDYS JA MINØ YM MØRSIN JANØINv 4ØMØN LAUSEEN JØLKEEN KIRJA JATKUU AIVAN UUDESTA TILANTEESTA EIKØ SANALLAKAAN ENØØ VIITATA EDELLISEEN LAUSEESEEN ELI SIIHENMITØPØØHENKILš NØKI

!INAKIN MINUSSA NOUSI HETI AHDISTAVA KYSYMYS TØSTØ NØHDYSTØ -IKSI 3ARTRE EI KERRO SIITØ SANALLAKAAN VAAN JØTTØØ LUKIJAN HØMMENTYNEENØ ARVAILEMAAN MISTØ OIKEIN ON KYSYMYS +URSIVOINTI VIELØ KØRJISTØØ JØNNITYSTØ 3ITTEN OIVALSIN 3ARTRE HALUAA SINGOTA LUKIJAN ULOS KIELEN JA KØSIT TEIDEN TURVALLISESTA JA MØØRITELLYSTØ MAAILMASTA TEKSTI PETTØØ JA HAJOAA LUKIJAN SILMIEN EDESSØ JUURI SILLØ HETKELLØ KUN HØN KIIHKEIMMIN ODOTTAA VASTAUSTA JA SELITYSTØ ,UKIJA HEITETØØN JA JØTETØØN KIELEN JA MØØRITELMIEN ULKOPUOLISEN TODELLI SUUDEN ARMOILLE +AUNOKIRJALLISESTI MUOTOILTU DRAMAATTINEN JA VOIMALLINEN ILMAISU TOIMII NØIN TEHOKKAANA VØLINEENØ JOLLA AVATA LUKIJALLE AUTENTTINEN JA PALJAS EKSISTENTIALISTINEN KOKEMUSMAAILMA

/MA RATKAISUNI OLEMASSAOLON JA OLEMUSTEN VØLISEEN SKISMAAN ONKIN SE ETTØ VOIMME TAVOITTAA OLEMASSAOLON AINOASTAAN VAIKENEMALLA JA VIITTAAMALLA KONKREETTISESTI JO HONKIN TIETTYYN YKSILššN TØSSØ JA NYT /SOITTAMALLA SORMELLA JOTAKIN TIETTYØ LØSNØOLEVAA YKSILšØ JOKA ON vTØMØTØSSØv TAI vTUOTUOLLAv KEHØ AVAUTUU JA VOIMME HAVAITA TUON YKSILšN

AINUTKERTAISEN JA MUIHIN VERTAAMATTOMAN OLEMASSAOLON v4ØMØNv TAI vTUONv KØSITE EI OIKEASTAAN OLE KØSITE VAAN VIITTAUS TAI ELE *OS SEISON JONKUN HENKILšN KANSSA HEVOS LAUMAN KESKELLØ JA KERRON HØNELLE JOSTAKIN TIETYSTØ LAUMAN YKSILšSTØ JA HØN KYSYY MINULTA MITØ HEVOSYKSILšØ TARKOITAN EN ESITØ HØNELLE HEVOSEN KØSITTEEN ØLYLLISTØ ANALYYSIØ TAI MØØ RITELMØØ 9KSINKERTAISESTIVIITTAANJAOSOITAN SORMELLAYHTØ HE VOSTA JA TOTEAN TARKOITANTØTØHEVOSTATØSSØ.ØIN vTØMØv EI LIIKU PUHTAAN AJATTELUN ABSTRAKTISSA JA YLEISESSØ AVARUUDESSA VAAN SE VIITTAA JA OSOITTAA AINA JOTAIN KONKREETTISTA OLIOTA JOSSAIN KONKREETTISESSA TILANTEESSA 3IINØ MISSØ YLEISKØSITTEET VOIDAAN IRROTTAA KONKREETTISISTA KOHTEISTAAN JA YKSILšLLISISTØ YHTEYKSISTØØN JA OTTAA TARKASTELTAVIKSI PUHTAASTI AJATUKSELLI SELLA TASOLLA vTØMØv ON KUIN SORMI JOKA OSOITTAA SUORAAN JA VØLITTšMØSTI KOHTI OLION YKSILšLLISTØ JA MØØRITTELEMØTšNTØ OLEMASSAOLOA *OS KATKAISEN TØMØN SORMEN JA ALAN PUHUA vTØSTØv YLEISELLØ TASOLLA VAILLA VIITTAUKSIA MIHINKØØN KONK

REETTISEEN JA LØSNØOLEVAAN OLIOON vTØMØv EI OLE ENØØ vTØMØv VAAN SE MENETTØØ MERKITYKSENSØ JA MUUTTUU TYHJØKSI SANAKSI .ØIN vTØMØv KØY AINA JA KAIKISSA SUHTEISSA OLION OLEMUKSEN JA KØSITTEEN EDELLØ VOISIN 3ARTREA MUKAILLEN TIIVISTØØ

6IITTEET

+IERKEGAARD

+IERKEGAARD ESIMn 3AARINENn

,IEHUn

3AARINEN

3ARTREn

3ARTRE

3ARTREn

3ARTRE

3ARTRE ESIM

3ARTREn 3AARINEN

3ARTREn 3AARINENn

4ØSSØ TULEE OLLA TARKKANA %N VØITØ NYKYØØN YLEISEEN TAPAAN ETTØ EMME VOI TIETØØ TOTUUTTA TODELLISUUDESTA KOSKA TODELLISUUS ON RAJATON 4ØTØHØN EMME VOI VARMASTI TIETØØ 4UO OLISI SEKIN OLEMUS AJATTELUA TIEDØMME VARMASTI SEN ETTØ TODELLISUUS ON ØØRETšN JA ETTØ ME EMME VOI KOSKAAN OTTAA SITØ HALTUUN -UTTA MINØ EN VØITØ TØSTØ MITØØN EHKØ ME JO HUOMENNA SAAMME SELVILLE TOTUUDEN TAI SITTEN EMME -ISTØPØ SENKØØN TIETØISIMME

%N MYšSKØØN VØITØ ETTØMEEMME VOI TIETØØ MITØ TODELLISUUS ON MISTØMINØVOIN TIETØØ MITØMUUTTIETØVØT TAI VOIVAT TIETØØ MINØ TIEDØN VAIN SEN MITØ MINØ TIEDØN TAI EN TIEDØ JA SIIS OMASTA TIETØ MISESTØNI TIEDØN VAIN SEN MITØ MINØNYTTIEDØNHUOMISESTAEN SANO ENKØ VOI SANOA MITØØN

-OIn

3ARTREn

+IRJALLISUUS

+IERKEGAARD 3’REN0ØØTTØVØ EPØTIETEELLINEN JØLKIKIRJOITUS!FSLUTTENDE UVIDENSKABELIG EFTERSKRIFT TIL DE PHILOSOPHISKE MULER 3UOM 4ORSTI ,EHTINEN 73/9 (ELSINKI

,IEHU (EIDI+IRSIKANKUKKIA73/9 (ELSINKI

-OI 4ORIL3UKUPUOLI TEKSTI JA VALTA &EMINISTINEN KIRJALLISUUSTEORIA3EXUAL 4EXTUAL 0OLITICS 3UOM 2AIJA +OLI 6ASTAPAINO 4AMPERE 3AARINEN %SA3ARTRE 0ELON INHON JA VALINNAN lLOSOlA3OUNDIKIRJA NO

4AMPERE

3ARTRE *EAN0AUL"EING AND .OTHINGNESS,ãTRE ET LE N£ANT %NGL (AZEL % "ARNES -ETHUEN CO ,ONDON 3ARTRE *EAN0AUL)NHO,A NAUS£E 3UOM *UHA -ANNERKORPI

'UMMERUS *YVØSKYLØ