• Ei tuloksia

Kirjan viimeinen osio käsittelee kes-kustelunanalyysin metodisia lähtö-kohtia ja sen hedelmällistä yhdistä-mistä muihin metodeihin sosiaalisen vuorovaikutuksen tutkimuksessa.

Osio alkaa Anna Vatasen keskuste-luanalyyttista tutkimusprosessia yk-sityiskohtaisesti esittelevällä luvulla.

Luvussa on joitakin epätäsmälli-syyksiä. Esimerkiksi keskustelunana-lyysissa ei järjestetä koeasetelmia pelkästään siksi, että toiminnasta saa todenmukaisen kuvan vain sen luon-nollisessa ympäristössä, vaan myös

– ja ehkä ennen kaikkea – siksi, että keskustelunanalyysissa tutkitaan toi-minnan sosiaalista järjestyneisyyttä mikrotasolla: tarkoituksena on etsiä käytänteitä, joiden varaan elämä ar-jessa perustuu mutta joiden olemas-saolosta ei ehkä tiedetä. Luku tarjoaa kuitenkin hyvän pohjan seuraaville luvuille, jotka käsittelevät keskuste-lunanalyysin yhdistämistä etnogra-fiaan, pitkittäistutkimukseen, vuo-rovaikutusilmiöiden kvantifiointiin ja kokeelliseen tutkimukseen. Kirjan neljä viimeistä lukua käsittelevät an-siokkaasti keskustelunanalyysin suh-detta muihin metodeihin. Niistä käy ilmi monimetodisen tutkimuksen hedelmällisyys, ja samalla kirjoit-tajat osoittavat syvällistä ymmärrystä siitä, miten keskustelunanalyyttinen metodi eroaa muista esitellyistä me-todeista, kun tutkitaan sekä sosiaalista vuorovaikutusta että ilmiöitä, jotka ovat perusolemukseltaan sosiaalisia (esimerkiksi juuri meneillään olevaa vuorovaikutustilannetta laajempaa sosiaalista kontekstia tai oppimista), taikka ilmiöitä, jotka ovat sekä sosi-aalisia että psykofysiologisia, kuten emootiot.

Teos antaa kokonaisuudessaan yleistajuisen ja hyvin kattavan kuvan sosiaalisen vuorovaikutuksen tutki-muksen nykytilasta. Toimite on aina toimittajiensa näköinen, ja niin on tämäkin teos: kielelle annetaan ver-rattain vähän tilaa siitä huolimatta, että lingvistinen keskustelunanalyysi tuottaa jatkuvasti uutta ymmärrystä sekä kielestä että ihmisestä sosiaa-lisena eläimenä. Kieli on pitkään ollut keskustelunanalyysin ytimessä, ja on siksi tavallaan ymmärret-tävää, että toimittajat ovat halunneet nostaa esiin vuorovaikutustutki-muksen muita ulottuvuuksia. Lisäksi huomaan tätä arviota kirjoittaessani korvanneeni ”keskustelunanalyysin”

usein ”vuorovaikutuksen tutkimuk-sella”. Tämä johtuu alun pohdin-nastani koskien sitä, mitä kaikkea voi lukea keskustelunanalyysiksi. Harvey Sacksin, Emanuel Schegloffin ja Gail Jeffersonin aloittama keskuste-lunanalyyttinen tutkimusperinne on metodisesti kurinalainen ja juuri ku-rinalaisuutensa ansiosta toimiva. Siksi metodin rajat on aihe, josta keskuste-luntutkijoiden pitäisi nyt keskustella.

150 niin & näin 2/2017

kirjat

M

alin Grahn-Wilderin toi-mittama antologia on kattava läpileikkaus skep-tisismin historiasta antiikin juurilta nykykeskusteluihin saakka. Edelliset suomenkieliset skeptisismin käsit-telyt ovat pääsääntöisesti olleet osa tietoteorian laajempaa läpikäyntiä, ja Skeptisismi lienee ensimmäinen suomenkielinen filosofiseen skep-tisismiin keskittyvä kokoelma. Ti-lausta tällaiselle teokselle on ollut jo pitkään ja antologian kääntäjät ja kirjoittajat Grahn-Wilderin johdolla ovatkin tehneet varsinaisen kulttuu-riteon.

Kokoelma on rakenteellisesti mielenkiintoinen, sillä se yhdistää perinteisen tieteellisen artikkeliko-koelman filosofianhistoriallisesti merkittävien tekstien käännöksiin ja muistuttaa näin Gaudeamuksen aikaisemmin julkaisemaa Stoalaisuus-kirjaa (toim. Teija Kaarakainen &

Jari Kaukua, 2004). Skeptisismin klassikoista teosta varten on kään-netty Sekstos Empeirikoksen (n.

160–120 jaa.) Pyrrhonismin pää-piirteiden ensimmäinen kirja, Ci-ceron (106–43 eaa.) ensimmäisen Academican toisen osan loppu (ni-mellä ”Skeptisismin puolustus”), koko Francisco Sanchesin (n. 1550–

1623) Ettei mitään tiedetä (1581) sekä David Humen (1711–1776) Tutkimus ihmisluonnosta -teoksen (1739–1740) ensimmäisen kirjan neljännen osan alku (nimellä ”Filo-sofian skeptisestä järjestelmästä”).

Näihin klassikkoteksteihin lomit-tuvat ja niitä taustoittavat ja kom-mentoivat artikkelit filosofeilta kuin Miira Tuominen, Mikko Yrjönsuuri, Tuomo Aho, Sara Heinämaa ja Ilkka Niiniluoto. Lisäksi jokaisen klassik-kotekstin suomentaja on lisännyt

käännöksen alkuun johdannon ja sen loppuun selitykset. Yhdistel-märakenne mahdollistaa paljon sy-vällisemmän käsittelyn kuin mihin yksittäinen artikkeli- tai käännösko-koelma kykenee. Teoksen rakenne on todella onnistunut, ja olisi toivot-tavaa, että filosofian historiaa käsitel-täisiin laajemminkin samalla tyylillä.

* * *

Teokseen sisällytetyistä käännök-sistä Sekstos on kreikankielisiä klas-sikoita ennenkin suomentaneen Marke Ahosen työtä, Ciceron on kääntänyt latinisti Antti. T. Oika-rinen, Sanches-käännös on keskiajan filosofian asiantuntijan Jari Kaukuan kynästä ja Humen suomennos on varhaismoderniin filosofiaan pereh-tyneen Tuomo Ahon kädenjälkeä.

Näistä erityistä kiitosta ansaitsee Kaukuan mainio käännös Sanchesin aliarvostetusta klassikosta, jonka sa-noilla leikittelevä ja humoristinen

tyyli on hienosti siirtynyt kään-nökseen.

Ahosen Sekstos-käännöksessä on havaittavissa ongelmia. Ahonen esi-merkiksi kääntää Sekstoksen termin

(dogma) ”uskomukseksi”.

Tämä käännös on kyseenalainen, ja tutkijat ovatkin erimielisiä siitä, mitä dogma tarkkaan ottaen sisältää.

Jotkut (Michael Frede, Tad Brennan, Benjamin Morison) katsovat sen kat-tavan vain tieteelliset kannanotot, toiset (Myles Burnyeat, Jonathan Barnes) taas näkevät siihen kuu-luvan kaiken doksastisen arkipäivän uskomuksista lähtien. Jälkimmäi-sessä tulkinnassa on tosin ongelmal-lista, mitä skeptikolle jää jäljellä, kun hän pitäytyy arvostelmasta dogmien suhteen. Miira Tuominen huomauttaakin tästä artikkelissaan.

Toinen, kenties vielä ongelmalli-sempi Ahosen ratkaisu on kääntää termi (fantasia) ”aistiha-vainnoksi”. Sekstokselle fantasia on tärkeä termi, sillä se määrittelee, mitä dogmaan kuuluu. Pyrrhonistisella skeptikolla ei ole dogmeja, mutta hän voi myöntyä ( , synka-tatithesthai) fantasian välttämättä tuottamiin tuntemuksiin (

-, katênankasmenoi pathesi). Fantasia ei kuitenkaan ole pelkästään aistimellista, vaan myös esimerkiksi skeptikon ajattelemat ajatukset ovat yhtä lailla fantasiaa, johon myöntyä. Ahosen kääntämänä

”skeptikko nimittäin hyväksyy aisti-havainnon pakottamat tuntemukset”

(30) saa skeptikon kuulostamaan turhan paljon dogmaatikolta ja sopii huonosti Sekstoksen kuvaaman pyrr-honistin suuhun.

* * *

Jan Forsman

Tietoa etsimässä

Skeptisismi. Epäilyn ja etsimisen filosofia. Toim. Malin Grahn-Wilder. Gaudeamus, Helsinki 2016. 453 s.

kirjat

Artikkeleissa Miira Tuominen käsit-telee pyrrhonistien pidättäytymisen laajuutta, kun taas Grahn-Wilder keskittyy pyrrhonismin terapeut-tiseen ja eetterapeut-tiseen puoleen ja tutkii väitettä pidättäytymisestä seuraavan elämän onnellisuudesta. Mikko Yr-jönsuuri pyrkii linkittämään skep-tisen kehityksen myöhäisantiikin ja uuden ajan välillä tarkastelemalla skeptisismin merkitystä keskiajalla ja renessanssissa. Tuomo Ahon artikkeli kattaa skeptisismin his-torian varhaismodernin ajan alusta Immanuel Kantiin (1724–1804).

Kaksi artikkelia käsittelee skepti-sismin vaikutusta nykyajan filoso-fiassa. Sara Heinämaa tutkii skep-tisismin vaikutusta Edmund Hus-serlin (1859–1938) ajatteluun ja fenomenologiseen traditioon. Ilkka Niiniluoto puolestaan arvioi skep-tisismin merkitystä nykyajan filoso-fialle yleisesti.

Artikkelit ovat kautta linjan asian- tuntevaa työtä, joskin kritisoita-vaakin löytyy. Esimerkiksi Yrjön-suuri ohittaa kokonaan skeptisismin historialle merkittävän vaiheen, Pa-riisin oppituomiot vuodelta 1277.

Tuolloin eräät kirkolliset tahot tuo-mitsivat Aristoteleen laajalle levin-neitä näkemyksiä, joita he pitivät kristinuskon vastaisina. Erillisiä oppituomioita pidettiin Pariisissa kolmeen otteeseen, ja niistä etenkin vuoden 1277 tuomiot ovat jääneet historiaan, sillä tuomittujen näke-mysten joukossa oli muun muassa Jumalan kaikkivoipaisuutta rajoit-tavia väitteitä. Oppituomiot vaikut-tivat ratkaisevasti skeptiseen skenaa-rioon, joka René Descartesin (1596–

1650) myötä tuli tunnetuksi pet-tävänä jumaluutena tai demonina:

kaikki kokemani saattaakin olla

vain korkeamman olennon luomaa harhaa.

Aho puolestaan typistää Descar-tesin epäilyn metodia käsittelevässä kappaleessa tämän ajattelun lähtö-kohdiksi vain skeptisimin kumoa-misen ja sen mahdollistavan argu-mentin löytämisen (niin kutsutun cogito-lauseen eli olen olemassa, sillä ajattelen). On kuitenkin argumen-toitavissa, että yhtä lailla Descartes pyrki skeptisismin käytöllään ku-moamaan aristoteelisen luonnonfi-losofian sekä todistamaan Jumalan olemassaolon1. Aho myös katsoo, että epäilyn metodissa pääasiallisesti kiistetään aikaisempia uskomuksia ja katsotaan aiemmin totena pidettyjen asioiden olevan ei vain epävarmoja vaan peräti epätosia. Descartes toki kuvaa tämän olevan osa metodiaan, mutta on syytä uskoa, ettei metodi kiteydy tähän. Skeptisten skenaari-oiden tuottamat epäilyn perusteet ovat kuitenkin tarkan mietiskelyn tulosta ja tarpeeksi vahvoja johdat-taakseen mietiskelijän myöntymään niiden lopputulemaan. Tämän tu-leman Descartes kuvaa nimenomaan olevan hyväksymättä jättämistä, siis arvostelmasta pidättäytymistä.2

Heinämaan artikkeli taasen kahlaa hyvin syvällä perinteisessä fenomenologian käsitesuossa. Tästä syystä fenomenologiaa vähemmän tunteva keskivertolukija ei välttä-mättä saa tekstistä paljonkaan irti.

Niiniluodon artikkeli tahtoo puo-lestaan jäädä lähinnä listaukseksi nykyajan filosofeista, jotka jossain määrin voi laskea skeptikoiksi, ja esi-merkiksi käsittely skeptisismin haas-teesta nykyajan epistemologialle jää turhan vähälle huomiolle. Myös Nii-niluodon tekemä yhteenveto skep-tisismin historiasta voi olla hieman

puisevaa luettavaa, jos on käynyt läpi kaiken sitä edeltävän osuuden teoksesta. Toisaalta kyseinen artikkeli saattaa hyvinkin palvella lukijaa, joka hakee aiheesta tiivistä yleiskatsausta.

* * *

Näistä kriittisistä kommenteista huolimatta Skeptisismi on mer-kittävä julkaisu suomenkielisessä filosofiassa. Käännöstyö on huoli-teltua ja helppolukuista, ja kään-nettävät tekstit on valittu onnis-tuneesti: tilaa on annettu paitsi suuntauksen klassikoille myös vä-hemmän tunnetuille mutta merkit-täville teoksille, kuten Sanchesille.

Teoksen lopussa listattu tutkimus-kirjallisuus on myös kattava ja si-sältää olennaiset tutkimukset skep-tisismin historiasta kolmen–nel-jänkymmenen viime vuoden ajalta.

Artikkelit tukevat hyvin sekä kään-nöksiä että toisiaan, joskin ajoittai-selta päällekkäisyydeltä ei ole on-nistuttu toimitustyössä välttymään.

Jos teosta kuitenkin lukee lähinnä sieltä täältä, tiettyihin käännöksiin ja niitä tukeviin artikkeleihin pa-neutuen (kuten moni tutkija ja opiskelija todennäköisesti tekee), tästä ei koidu suurempaa haittaa.

Toivottavasti Skeptisismi tekee mie-lenkiintoisen aiheensa paremmin tunnetuksi niin tutkijoille kuin muille kiinnostuneille.

Viitteet & Kirjallisuus

1 René Descartes, Kirje Mersennelle, 28.1.1641: AT III (1899), 297–298

& Kirje Sorbonneen: AT VII (1904), 1–6. Oeuvres de Descartes I–XII. Toim.

Charles Adam & Paul Tannery. Vrin/

C.N.R.S., Paris.

2 AT VII, 21–22.

152 niin & näin 2/2017

kirjat