• Ei tuloksia

MÄÄRITYSMENETELMÄT

In document Kirnupiimän proteiinien eristäminen (sivua 59-69)

8.1. Proteiinin määritys Lowryn mukaan

Proteiini määritettiin Lowryn et ai. /1951/ mukaan.

Reagenssit:

- liuos A: 2 % Na2C03 0,10 M NaOH:ssa

- liuos B: 0,5 % CuSO^•5 H20 1 % natriumtartraatissa 3

- liuos C: 50 cm liuos A + liuos В

- liuos D: kuten liuos C, mutta liuos A:ssa ei NaOH: a

- liuos E: Folin-Ciocalteau -reagenssi laimennettiin 1 : 1 ionivaihdetulla vedellä.

Liukoisen proteiinin määritys :

Tutkittavasta liuoksesta tehtiin sopiva laimennos, jota pipetoi- tnn koeputkeen 1 cm ja lisättiin 5 cm liuos C:tä. Sekoitettiin ja annettiin seistä 10 min. Lisättiin 1 cm3 liuos E :tä, sekoitet­

tiin välittömästi ja mitattiin absorbanssi aallonpituudella 750 nm aikaisintaan 30 minuutin kuluttua.

Standardikäyrä määritettiin valmistamalla kiteisestä naudan see- rumialbumiinista (Sigma, St. Louis, Missouri) vesiliuokset, joi­

den proteiinipitoisuus vaihteli välillä 20... 100 mg-dm-3. Liukoi­

sen proteiinin standardisuoran yhtälöksi saatiin

У = x(3,138 - 0,001x)_1 (n = 6 ja R = 0,999)

... -3

missa у on proteiinipitoisuus (mg-dm ) ja x absorbanssi.

(

1

)

Liukenemattoman proteiinin määritys :

Tutkittavasta liuoksesta tehtiin sopiva laimennos, jota mitattiin

3 3

koeputkeen 0,8 cm , lisättiin 0,2 cm 2,5 M NaOH: a. Seosta kuumen­

nettiin kiehuvassa vesihauteessa 10 min. Jäähdytyksen jälkeen jat­

kettiin kuten liukoisen proteiinin määrityksessä, mutta liuos C:n sijasta käytettiin liuos D:tä.

Standardikäyrä määritettiin myös valmistamalla naudan

seerumialbu-■ • . —3

miinista vesiliuokset (10...100 mg-dm ). Liukenemattoman proteii­

nin standardikäyrän yhtälöksi saatiin

y = 387x2 + 419x - 0,85 (n = 7 ja R = 0,9998) (2)

_ 3

missä y on proteiinipitoisuus (mg*dm ) ja x on absorbanssi.

Lowryn menetelmällä saatu liukenemattoman proteiinin määrä oli -3

3700 mg•dm pienempi kuin Kjeldahl-menetelmän antama (s. 67).

Siten laskettiin näytteen liukenemattoman proteiinin pitoisuus lisäämällä 3700 mg* dm standardikäyrän (2) antamaan tulokseen.

8.2. Proteiinin määritys Markwellin mukaan

Esikokeissa, joissa proteiinin määritysmenetelmää valittiin, tehtiin määritys myös Markwellin et ai. /1978/ mukaan.

Reagenssit:

- liuos A: 2 % Na2C0g, 0,16 % natriumtartraatti ja 1 % SDS 0,4 % NaOH:ssa

- liuos В: 4 % Cuso.•5 H-0 4 2

- liuos C: 100 osaa liuos A:ta + 1 osa liuos В :tä

- liuos D: Folin-Ciocalteau -reagenssi laimennettiin 1 : 1 ionivaihdetulla vedellä.

Määritys ;

Tutkittavasta liuoksesta tehtiin sopiva laimennos, jota

pipetoi-3 3

tiin koeputkeen 1 cm . Lisättiin 3 cm liuos C:tä ja seisotettiin huoneenlämmössä 10...60 min. Lisättiin 0,3 cm^ liuos D:tä ja sei­

sotettiin 45 min. Absorbanssi mitattiin aallonpituudella 660 nm.

Standardikäyrä määritettiin valmistamalla kiteisestä naudan see- rumialbumiinistä vesiliuokset, joiden proteiinipitoisuus vaihteli välillä 10 ... 100 mg•dm ^. Yhtälöksi saatiin

У = 255x - 2,64 (R = 0,9993 ja n = 7) (3)

missä у on proteiinipitoisuus (mg.dm ) ja x absorbanssi.-3

8.3. Proteiinipitoisuuden määritys typpipitoisuuden avulla

Proteiinijauheiden ja kirnupiimän typpipitoisuus määritettiin Kjeldahl-menetelmällä /1970/. Proteiinipitoisuus (%) laskettiin käyttäen kerrointa 6,38.

8.4. Laktoosi

Laktoosi määritettiin entsymaattisesti hydrolysoimalla laktoosi ja mittaamalla sen jälkeen glukoosipitoisuus.

Reagenssit:

” 0,1 M KH2P04~puskuri, pH 7,0, säädetään KOH:lla

- Maxilact LX 5000 -entsyymivalmiste (Gist-Brocades NV, Delft, Hollanti)

- GOD-Perid -reagenssi (Boehringer Mannheim GmbH, Saksan liitto­

tasavalta) .

Määritys :

.. .. ... 3

Näytettä punnittiin 100 cm mittapulloon 0,05 g laktoosia vastaa­

va määrä. Pullo täytettiin ionivaihdetulla vedellä. Liuotuksen jälkeen pipetoitiin laimennosta 2 cm3:ä koeputkeen, lisättiin

3 3

2 cm Maxilaet-liuosta (10 mg /'cm 0,1 M KH2P04) ja sekoitettiin.

Seisotettiin 30... 60 min huoneenlämmössä. Seosta pipetoitiin 0,1 cm3 koeputkeen ja 5 cm3 GOD-Perid -reagenssia lisättiin. Annet­

tiin seistä huoneenlämmössä 25...50 min ennen absorbanssin mit­

tausta aallonpituudella 640 nm.

Laktoosipitoisuus lasketaan kaavasta :

Laktoosipitoisuus (p-%) = ■■■rWte--- • ,.5^ ^—г Ю0 %A ..

Standardi ■“У* « (4)

missä A on absorbanssi.

8.5. Rasva

Rasva määritettiin FAO/WHO STANDARDin n:o B-3, 1967 mukaan. Näy­

te käsiteltiin ensin suolahapolla. Rasva uutettiin sen jälkeen liuoksesta dietyylieetterin ja petroolieetterin (1 : 1) seoksel­

la. Liuotin haihdutettiin ja jäännös punnittiin. Rasvapitoisuus laskettiin painon perusteella.

8.6. Kuiva-aine ja tuhka

Jauheiden kuiva-aine määritettiin kuivaamalla vakiopainoon 105°C:ssa. Proteiinisakkojen nopeisiin kuiva-ainemäärityksiin käytettiin termogravimetristä kosteusmittaria. Tuhkamääritys tehtiin hehkuttamalla 600°C:ssa.

8.7. Kalsium ja kupari

Kalsium- ja kuparimäärityksiä varten näyte digestoitiin kloori- vetyhapolla. Suodos laimennettiin. Kalsiumia määritettäessä liuok­

seen lisättiin lantaanioksidia. Määritykset suoritettiin atomi- absorptiospektrofotometrillä (Perkin-Elmer 403, Perkin Elmer, Yhdysvallat).

8.8. SDS-polyakryyliamidigeelielektroforeesi

Reagenssit:

- akryyliamidiliuos: 32 g akryyliamidia (Eastman, New York, Yh­

dysvallat) ja 1 g N,N1-metyleenibisakryyliamidia (Eastman, New York, Yhdysvallat) liuotettiin dekantterilasissa magneettise­

koittajaa käyttäen ja lievästi lämmittäen 0,001 M EDTA-liuok- seen. Liuos laimennettiin mittalasissa 0,001 M EDTA:11a

3

100 cm :ksi.

- boorihappo-Tris -puskuri, pH 8,2: 30 g boorihappoa, 30 g Tris'iä (Sigma, St. Louis, Yhdysvallat) ja 10 g natriumdodekyylisulfaat­

tia (SDS) (BDH Chemicals Ltd, Poole, Englanti) liuotettiin magneettisekoittajalla veteen, säädettiin pH ja laimennettiin 1000 emiksi. Säilytettiin jääkaapissa.

- EDTA-liuos, 0,001 M: 0,1861 g EDTA:ta liuotettiin 500 emaliin vettä.

- proteiinivalmisteitten solubilisointiliuos: 10 cm3 2 % SDS:n 3

vesiliuosta, 10 cm boorihappo-Tris -puskuria ja 10 mg DTT: a (Clelandin reagenssi eli ditiotreitoli) (Sigma, St. Louis, Yh­

dysvallat) . Koska DTT hapettuu helposti, on solubilisointiliuok- sen oltava vastavalmistettua. Sopiva näytemäärä on noin 2...3 mg proteiinia/cm3.

- elektrodipuskuri: 4 osaa vettä + 1 osa boorihappo-Tris -puskuria, pH 8,2.

- värjäysliuos: 0,5 g Coomassie brilliant blue'ta R 250 (Serva, Heidelberg, Saksan liittotasavalta) liuotettiin 150 cm3:iin

me-3

tanolia. Lisättiin 310 cm vettä, 15 g sulfosalisyylihappoa ja 50 g TCA.

зз з

- pesuliuos: 1950 cm vettä, 750 cm metanolla ja 240 cm etikka-happoa .

- trikloorietikkahappoliuos (ТСА) 15 % : 75 g TCA:ta liuotettiin 3

500 cm :iin vettä.

3 з

- geeliliuos: 25 cm akryyliamidiliuosta, 10 cm boorihappo-Tris

3 3

-puskuria, 0,1 cm 2-merkaptoetanolia ja 0,15 cm TEMED:iä lai-3

mennettiin 97,5 cm :ksi. Dekantterilasiin punnittiin 25 mg NH^- persulfaattia, joka liuotettiin 2,5 cm3:iin vettä. Nämä kaksi liuosta sekoitettiin keskenään. Geeli valettiin välittömästi.

Määritys :

2

Geelilevyn koloon pipetoitiin-10 mm näytettä, jota oli solubili- soitu 40°C:ssa 1 h.

Erottaminen: 30 mA, 2,5 h.

Värjäys : Coomassie brilliant blue -liuos, 60°C 15 min. Ellei värjäystä voitu suorittaa samana päivänä heti ajon jälkeen, pan­

tiin geelilevy yöksi 15-prosenttiseen TCA:han.

Värinpoisto : Etanoli/etikkahappo/vesi.

8.9. Liukoisuus

Liukoisuuden riippuvuus pH :sta määritettiin käyttäen muunneltua Mattilin /1971/ menetelmää.

Reagenssit:

- 0,5 M NaOH 0,5 M HC1.

Määritys :

Proteiinivalmisteesta tehtiin proteiinin suhteen 1-prosenttinen liuos, jonka pH säädettiin haluttuun arvoon 0,5 M NaOH:11a tai 0,5 M HCl :11a. 20 cm seosta sekoitettiin magneettisekoittajalla 40 min, minkä jälkeen sentrifugoitiin 20 min 4500 kierr.-min-1.

Supernatantin proteiinipitoisuus määritettiin Lowryn mukaan.

Liuenneen proteiinin määrä laskettiin proteiinivalmisteen ja supernatantin proteiinipitoisuuksien erona.

8.10. Emulgoimiskyky ja emulsionsäilytyskyky

Emulgoimis- ja emulsionsäilytyskyky määritettiin muunnetulla Inklaarin ja Fortuinin /1969/ menetelmällä /Loimaranta, 1978/.

Reagenssit:

- proteiiniliuos: jauheista valmistettiin proteiinin suhteen 4- prosenttiset liuokset ionivaihdettuun veteen ja liuotettiin magneettisekoittajalla 45 min. pH säädettiin halutuksi joko

1 M NaOH:11a tai HCl:lla.

- rypsiöljy (Raision tehtaat Oy, Raisio).

Emulsion valmistus :

3 3

65 cm :iin proteiiniliuosta lisättiin 50 cm rypsiöljyä, öljy emulgoitiin proteiiniliuokseen mekaanisella sekoittajalla nopeu­

della 10, mikä vastasi varren vapaata pyörimisnopeutta 2800 kierr.

. ™1 O

min . Emulgointiaika oli 10 min. Emulgointi tehtiin 250 cm :n de- kantterilasissa. Emulgoinnin jälkeen emulsio pidettiin homogeeni­

sena magneettisekoittajan avulla, ja siitä pipetoitiin 10 cm3:n

näytteet mitta-asteikolla varustettuihin sentrifuugiputkiin.

Putket suljettiin alumiinifoliolla ja niiden annettiin seistä 15 min. Tänä aikana putkeen syntyneet kerrokset (sakka, vesifaa­

si, emulsio ja öljy) vakioituivat. Putket siirrettiin edelleen 15 minuutiksi 80°C:een vesihauteeseen. Putkia jäähdytettiin huo­

neenlämmössä (23...24°C) 15 min ennen jatkokäsittelyä.

Määritys :

Valmistuksen jälkeen emulsioita säilytettiin huoneenlämmössä 1 h.

Sen jälkeen ne sentrifugoitiin nopeudella 2200 kierr.*min-1 (800 G) 15 min ja erottuneen öljyn tilavuus luettiin sentrifuugiputken asteikolta.

Emulsion pysyvyys - Bnulgoituneen SIЩ tilavuus .

Öljyn kokonaistilavuus (5)

emulgoituneen öljyn tilavuus = öljyn kokonaistilavuus - erottu­

neen öljyn tilavuus.

Emulgoimiskyky (EK) on emulsion pysyvyys heti sentrifugoinnin jälkeen.

Emulsionsäilytyskyvyn (ES) määrittämiseksi säilytettiin emulsio­

ta 7 vuorokautta joko 5°C:ssa tai 23...25°C:ssa. Säilytyskyky on emulsion pysyvyys 7 vuorokauden kuluttua.

Emulsion pysyvyyden arvosteluasteikko :

Arvosana Emulsion pysyvyys (%) Korkea

Kuva 3. Emulsionäytteet sentrifugoinnin jälkeen. Putkessa 5 näkyvät kaikki kerrokset: alinna sakka, sitten vesi- faasi, emulsiokerros ja erottunut öljy. Putkissa 1, 3 ja 4 emulsion pysyvyys on korkea, kun taas putkessa 2 melko korkea, putkessa 5 keskinkertainen ja putkes­

sa 6 alhainen.

8.11. Tulosten käsittely

Tulosten käsittelyssä käytettiin Valion laboratorion BASIC- ohjelmoitavaa kalkylaattoria Wang 2000 ja siihen liitettyä piir­

turia Wang 2282 (Wang Laboratories Inc., Tewksbury, Massachusetts, Yhdysvallat).

In document Kirnupiimän proteiinien eristäminen (sivua 59-69)