• Ei tuloksia

Loppuyhteenveto ja lopetussanat

Tässä diplomityössä suunniteltiin ja toteutettiin etupäässä Suomessa käytettävä telex-lähetysautomaatti, joka käyttää siirtotienään teletex-palvelua ja VAX/VMS-tietokoneessa toimivaa täysin ohjelmallista teletex-liityntää.

Telex-automaatin liityntä teletex-ohjelmistoon on kiinteä.

Työssä edettiin nykytilanteen ja postin yhdyskäytävän toiminnan kuvauksesta minimiestoon tähtäävän algoritmin suunnitteluun. Kun algoritmit ja ohjelmiston rajapinnat olivat selvät, suoritettiin Itse koodaus VAX PASCAL kielellä. Syntynyt telex-automaattiohjelmisto käsittää noin 200 sivua pascal-kieltä. Diplomityö eteni lopuksi ohjelmiston kuvaukseen ja koekäytöstä saatujen kokemusten kartoittamiseen.

Kuten alussa mainittiin, telex-automaattiprojekti käynnistyi asiakkaan tarpeiden pohjalta. Kirjoittamishetkellä (joulukuun alku) on telex-automaatti toimitettu kahdelle asiakkaalle, joiden lähetysvolyymi on luokkaa 50 ja 300 telex-viestiä vuorokaudessa ja viestintäprofiili voimakkaasti ryöpyttynyt. Diplomityön ulkopuolelle on jäänyt automaatin jatkokehitys asiakkaiden ideoiden pohjalta; tätä kautta on mm. syntynyt luokitteleva viestimonitori ja teletex informin kuittauskehottaja. Kaupalliset jatkonäkymät ovat hyvät, vielä tämän vuoden puolella automaatti ostettaneen käyttöön organisaatioon, jossa ongelmana ei ole viestinnän suuri volyymi vaan säännöllisten viestin täkumppan eiden telex-laitteiden erittäin korkea esto.

Diplomityöprojektl oli allekirjoittaneen mielestä antoisa, vaikka aihe ehkä vaikuttaakin paradoksaaliselta 80-luvun loppupuolella, onhan telex-palvelu jo yli 50 vuoden ikäinen. Tosiasiassa suora, luotettava ja nopea liitäntä teletex- ja telex-verkkoon ei kuitenkaan tarpeena poistu vielä pitkään aikaan, eivätkä uudet viestinvälityspalvelut pysty takaamaan samaa volyymia taikka luotettavuutta kuin ison organisaation oma liittymä.

62

Lähdeluettelo

VTT:n julkaisuja TELETEX ohjelmistosta

1 • Karjalainen U., Väänänen J., Harju J., Karila A., Kuittinen J., Malka J„

Martikainen O., Teletex-protokollien toteutus VOPS- kehltystyökalulla, ohjelmistodokumentti, TKK Tietoliikenne­

laboratorio, VTT Teletekniikan laboratorio, 30.12.1985,1-12.

ss.TTX/1 .. TTX/13.

2. Lucenius J., Teleteksipalvelun toteutus VAX/VM S -ympäristössä, versio 0, VTT Teletekniikan laboratorio, 16.1.1985,1-10.14 sivua.

TKK:n ja VTT:n julkaisuja spektrin numeerisesta käsittelystä

3. REPORT TKK-F-A390 (1979), Minicomputer-based gamma spectrum

analysis system SAMP078, M.J. Koskelo, J.T. Routti and S.Toivonen. Helsinki University of Technology, Department of Technical Physics, Otaniemi

Finland, ss. 2 .. 4. 7 sivua.

4. REPORT TKK-F-A417 (1980), A new method for the determination of goodness-of-fit in gamma spectroscopy, P.A. Aarnio, M.J. Koskelo, P.

Zombori. Helsinki University of Technology, Department of Technical Physics, Otaniemi Finland, ss. 13 .. 14.14 sivua.

5. REPORT TKK-F-A426 (1980), SAMPO80: An accurate gamma spectrum analysis method for minicomputers, M.J. Koskelo, P.A. Aarnio, J.T. Routti.

Helsinki University of Technology, Department of Technical Physics, Otaniemi Finland, ss. 1 .. 9. 31 sivua.

6. Valtion teknillinen tutkimuskeskus, tiedotteita 153. An experimental

comparison of simple peak area determination methods in gamma spectroscopy, Tom Seren. Espoo 1982. ss. 11 .. 12,17. 25 sivua.

Muita lähteitä

7. Digital Equipment Corporation, Micro VMS Programming Support Manual.

Order nr. AI-DC87B-TE. April 1986, Maynard, Mass. ss. QI026 .. QI028.

670 sivua.

8. Halme, Rahko: Tietoliikennetekniikan perusteet. Otakustantamon julkaisu nr. 471, Otaniemi 1981. ss. 282 .. 290.328 sivua.

9. Simo K. Kivelä: Matriisilasku ja lineaarialgebra. Otakustantamon julkaisu nr. 466, Otaniemi 1982. ss. 94 .. 100, 133 .. 136. 268 sivua.

10. M. Mäkelä, O. Nevanlina, J. Virkkunen: Numeerinen matematiikka.

Mänttä 1984. ss. 60 .. 86.331 sivua.

LIITE As Teletex-telex cf sf määritykset

TELEX/TELETEX YHDYSLIIKENNE

Telex << liikennesuunta « Teletex

kutsu, yhteys kutsu, yhteys

kutsu, yhteys purku

(1) . YDV:hen liitetty teletextilaaja lähettää sanoman YDV - EDS yhdys-johtoa pitkin EDS:n dataosan kautta sovittimelle (TTUslle).

TTU ottaa tässä vaiheessa TTX-tilaajan tunnuksen muistiinsa myöhempää loppukuittauksen lähetystä varten. Yhteys puretaan heti, kun sanoma on lähetetty TTUslle. TTX-tilaaja saa tästä lähetyksestä 1. kuittauk­

sen, joka ei ole lopullinen TTUsn antama TX-yhteyskuittaus.

TTU:n muistiin kerralla mahtuva max. sanomapituus on n 13000 merkkiä.

(2) . TTU lähettää sanoman TX-tilaajalle. Mikäli lähetys ei onnistu heti TX-tilaajalle, niin TTU yrittää yhteyttä enintään 6 kertaa 3:n minuutin välein.

Mikäli TX-tilaajan tunnus ei vastaa vertailtavaksi annettua tunnus­

ta niin TTU yrittää vain 2 kertaa 3:n minuutin välein ja TTX-tilaa­

ja saa loppukuittauksessa AEDsn

Jos TX-yhteys katkeaa tai TTU saa vastaankirjoitusta, niin senjäl- keen ei enää yritetä uudelleen ja loppukuittauksessa lähetetään TTX-tilaajalle SPR ja tieto sanoman katkeamiskohdasta.

Muut loppukuittaukseen mahdollisesti tulevat purkukoodit ks.

telexluettelosta TX-liikenteessä käytettävät lyhenteet.

(3) . TTU lähettää lopullisen yhteyskuittauksen TTX-tilaajalle kohdassa (1) mainittua reittiä pitkin takaisin. Kutsunumerona käytetään saatua TTX-tunnuksen numeroa. TTX-tilaajalle yritetään max. 5 kertaa 5:n sekunnin välein. Ellei näinä kertoina onnistuta tavoittamaan TTX-tilaajaa, niin sanoma lähetetään operaattoripaikkaan, jonne yritetään 5:n sekunnin välein kunnes sanoma saadaan perille.

Op. paikasta kuittaus toimitetaan myöhemmin TTX-tilaajalle.

Operaattoripaikkana on telexinform, jonka TTX-tunnus on 1009025 INFORM.

Teknillis Sähkötek

k

LIITE A: Teletex-telex cf sf määritykset

36 välitintä <<« TTU-muunninvälit- timet

2400 bit/sek 50 Bd TELEX

EDS:n mahd. TTX-tilaajat

Käytössä on yhteensä 92 kpl erillistä TTU-muunninvälitintä, joista 56 kpl on kytketty teletex-telex suuntaan ja 36 telex-teletex-suuntaan Kun TX-tai TTX-tilaaja kutsuu sovittimen kautta haluamaansa B-tilaa­

jaa, ohjaa EDS:n TELEX- tai DATAosa kutsun vapaalle TTU-muunninvälit- timelle. Välitin ottaa sanoman muistiinsa ja ottaa yhteyden EDS:n DATA- tai TELEX-välittimien kautta halutussa verkossa olevaan tilaajaan sekä lähettäessään suorittaa tarvittavan muunnoksen teletex 2400 Bit/sek —> telex 50 Bd tai telex 50 Bd —> teletex 2400 Bit/sek. Muunnoksen suorittavat mikroprosessorit niiden ohjelmamuis- teihin liitettyjen ohjelmien avulla.

Sovitinyksikön muistissa ja/tai lähetettävänä/käsiteltävänä voi saman­

aikaisesti olla TTX-TX-suunnassa max. 56 sanomaa ja TX-TTX-suunnassa max.36 sanomaa.

Yhden TTU-muunninvälittimen muistiin mahtuu n. 13000 merkkiä. Jos sano­

man em. merkkimäärä ylittyy, niin TTU katkaisee lähetyksen ja lähettää siihen mennessä sisäänotetun sanoman edelleen.

Tilaajilla ei ole keskustelumahdollisuutta keskenään.

Seuraavissa kahdessa liitteessä on esitetty telex/teletex muunninlii- kenne pääpiirteissään.

EDS-keskus/Ahtiainen

LIITE A: Teletex-telex cf sf määritykset

TELEX-TELETEX-YHDYSLIIKENNE

Telex » liikennesuunta » Teletex

kutsu

kutsu, yhteys yhteys

sanoman loppu (++++)

kutsu, yhteys

(1) . Telextilaajan valittua TTX-tilaajan numeron ohjautuu kutsu sovitti-melle (TTU:lie). TTU kutsuu senjälkeen teletextilaajaa ja suorittaa tunnuskyselyn. Tämä kutsu ohjautuu EDS:n dataosan ja EDS-YDV-

yhdysjohdon kautta TTX-tilaajalle. (tunnuskyselyjä on max. 2 yritystä 5:n sekunnin välein.) TTU:n saatua TTX-tilaajan tunnuksen kytkee se TX-tilaajan muistiinsa. Yhteys TTX-tilaajaan puretaan tämänjälkeen.

Tässä vaiheessa TTU ottaa TX-tilaajan kutsunumeron muistiinsa saadun TX-sanoman edelleenlähettämistä varten.

(2) . Tx-tilaaja lähettää sanoman TTU:n muistiin. Sanoman pituus voi olla korkeintaan 13000 merkkiä vastaten n. $:n tunnin sanomaa.

Kirjoitettaessa saa olla korkeintaan yhden minuutin tauko; muutoin TTU katkaisee yhteyden ja lähettää siihen asti kirjoitetun

sanoman edelleen.

(3) . Kun TX-tilaaja antaa sanoman loppumerkit (++++), ottaa TTU uudelleen yhteyden TTX-tilaajaan ja lähettää sanoman. TTU yrittää yhteyttä TTX-tilaajaan korkeintaan 5 kertaa 5:n sekunnin välein. Jokaisella yrityskerralla TTU antaa TX-tilaajalle tekstin MOM. Mikäli yhteys TTX-tilaajaan onnistuu näillä yrityskerroilla, niin TTU antaa vii­

meisen yrityskerran ja sanoman lähettämisen jälkeen TTX-tilaajan tunnuksen ja katkaisee yhteyden. Ellei TTU tavoita TTX-tilaajaa, niin viimeisen yrityskerran jälkeen TX-tilaaja saa tekstin ITL TTX SF.

(ITL = i transmit later). Tällöin TTU lähettää tekstin operaattori- paikan päätteelle, josta se lähetetään myöhemmin TTX-tilaajalle.

Jos sanoma TTX-tilaajalle katkeaa datapuolella kesken, niin koko sanoma lähetetään ylivuoto- 1. operaattoripaikkaan.

Mikäli TX-tilaaja ei anna sanoman loppumerkkejä ja katkaisee yhtey­

den, niin siihen asti kirjoitettu sanoma yritetään myös tällöin lähettää em. tavalla. Tässä tapauksessa TX-tilaaja ei kuiten­

kaan näe sitä, että joudutaanko sanoma lähettämään op. paikan kautta mahdollisesti paljon myöhemmin.

LIITE A: Teletex-telex cf sf määritykset

11

ri O CL

X 0) 10 E

LD

4-1 O 03 o

•—> -C.

m o to ,r~)

f—« V)

X

Kuva1,TELEX/TELETEX-SOVITIN(CF)

LIITE В: PTH:n tilastoja telex-liikenteen aikajakaumasta cf:n puolelta katsottuna

244-1001632=S0FTLIN /244-1000098=EDSB /87-12-08-11:16/ 2

tiedoksi: Ismo Suikkanen

liikenneanalyysia ttu:n kautta viikolta 4 (19.1 -23.1.87)

liikenne ttx - tx mitattuna ttu:n telekspuolelta, mukana on eräiltä palvilta kutsut ydv:sta.

pvm kutsut ydv:sta

kutsut ttu:lta

onn.

yht.

np occ ne na der abs 19.1. 1664 2568 1499 119 487 113 1 289 31

20.1. 1370 1941 1293 183 267 74 17 80 17

21.1. - 2192 1319 163 368 165 29 103 16

22.1 1488 2209 1379 137 357 159 2 126 16

23.1. 1351 1892 1271 88 265 144 18 69 11

liikenne suunnassa tx - ttx mitattuna ttu:n telexpuolelta:

pvm yht.

otot

onn.

yht.

np occ ne na der abs nch

19.1. 882 730 29 7 4 4 87 2 6

20.1. 996 831 49 3 18 20 56 0 0

21.1. 920 805 56 1 7 1 31 6 0

22.1. 972 841 84 3 9 3 15 2 0

23.1. 1021 859 68 1 7 8 56 7 0

taulukkoon on otettu tärkeimmät purkutapaukset.

eds - keskus/ahtiainen

LIITE В: PTH:n tilastoja telex-liikenteen aikajakaumasta cf:n puolelta katsottuna

244-1001632-S0FTLIN /244-1000098=EDSB /87-12-08-11:16/ 3

at tn: ismo Suikkanen

liikenneanalyysia ttu:n kautta ajalta 17.10 - 30.10.87 liikenne ttx - tx mitattuna ttu:n telexpuolelta

pvm kutsut onn. np occ ne na der abs nch ttu:lta yht. 28.10 2252 1459 106 275 132 20 221 20 10 29.10 2764 1569 113 324 232 58 236 40 6

30.10 2422 1502 279 321 87 4 179 14 12

suunta tx - ttx telexpuolella

pvm yht.otot onn. np occ ne na der abs nch yht.

26.10 olivat muutelleet tarkkailtavia kimmpuja joten se puuttuu eds-keskus/ahtiainen

LIITE C: YDV-verkon palveluviestit ja telex-verkon palveluviestit i

YES NO NOT TESTED Appendix A

The TTX must be able to present unambiguosly to the user the Call Progress Signals (CP Signals) received frcm the data network. The presentation may be in the form of the CP number and/or plain text. The CP signals used in the data network and the corresponding national texts are indicated be lew.

no.X.21 Explanation (English) Explanation (Finnish) 02 Redirected call Kutsu edelleenohjattu 03 Connect when free Jonotus

20 No connection Yritä uudelleen

21 Number busy Varattu

22 Selection signal procedure error

Valintavirhe 23 Selection signal

transmission error

Siirtovirhe 41 Access barred Pääsy estetty 42 Changed number Muuttunut numero 43 Not obtainable Ei voi kytkeä

44 Out of order Ei toiminnassa

45 Controlled not ready Paikallis toiminnassa 46 Uncontrolled not

ready

Kutsutussa päätteessä on vika

47 DCE power off Jännitekatko

48 Invalid facility request

Väärä palvelupyyntö 49 Network fault in

local loop

Vika tilaajayhteydellä 52 Incompatible user

class of service

Väärä nopeusloukka 61 Network congestion Esto

LIITE C: YDV-verkon palveluviestit ja telex-verkon palveluviestit

2.9. Telexlllkenteessä käytettävät lyhennykset

Telexllikenteessä käytetään mm. allamainittuja lyhennyksiä, joilla on seuraava merkitys:

abd

osoitellittymän nimenantajassa virhetoiminta tai väärä tunnus tilaaja el tavattavissa, liittymä suljettu

poistakaa, peruutan keskeytän

vahvistakaa

el keskustelumahdollisuutta. Lyhenne on varattu automaattisia sanomaväll- tyslallteita varten Ilmaisemaan lähettävälle tai vastaanottavalle koneelle, että tämä on yhteydessä muistiin. Muistit toimivat määrätyn ohjelman mukaan Ja antavat tarvittaessa toimlntakäskyjä toiselle osapuolelle, mutta eivät pysty

"keskustelemaan" ohjelmasta poiketen (katso spp).

vertailu

kuinka vastaanotto sujuu?

epäkunnossa

oletté yhteydessä haluamanne tilaajan kanssa (painakaa näppäintä KUKA SIELLÄ, tarkistakaa saamanne tunnus)

muotovirhe

voitte lähettää/voinko lähettää?

tilaaja on tilapäisesti poissa, kutsukaa tledonantopaikkaa lähetän myöhemmin

suljettu juhlapäivän vuoksi minuuttia

odottakaa olkaa hyvä vääristynyt

liikenne tlloojallo el sallittu yhteydet varattu

tilaajan numero on muuttunut kutsuttu liittymä el lähetä tunnusta asianomainen ei ole telextllaaja Ilmoittakaa numeronne

osoitokone on varattu

hyväksymme (tai oikelnl/hyväksyttekö?

lopettakaa kirjoittaminen (toistetaan kunnes kirjoittaminen päättyy) paperi

kuittaan '

kutsun teitä uudelleen toistakaa

lähetystä yritetään edelleen

osoltellittymä kirjoitti vastaan 1= häiritsi) tai katkaisi (= palnol pois) olkaa hyvä

kuinka suuri on maksu?

olkaa hyvä kirjoittakaa kokeeksi

olette yhteydessä telexkeskuksen kanssa kaukokirjoitln

eston syy tuntematon sana

kuka siellä

virhomerkkl (korvaa aikaisemman e-kotjauksen. Kirjoitetaan välittömästi vir­

heen jäljxxxxx jälkeen).