• Ei tuloksia

Tässä osiossa haastateltavat kertovat, millaisia kokemuksia heillä on lähtötietojen vaikutuk-sesta aikatauluun. He myös tunnistavat joitakin hankkeille tyypillisiä pullonkaulalähtötie-toja.

Lähtötiedoilla on haastateltavien mukaan suuri vaikutus suunnitteluaikatauluun ja siinä py-symiseen. Lähtötietojen myöhästyessä hanke myöhästyy helposti viikkoja tai jopa kuukau-sia, hankkeesta riippuen. Lähtötietojen virheet ja puutteet voivat myös vaikuttaa suunnitte-luaikatauluun, varsinkin jos virhe tai puute huomataan vasta suunnittelun edettyä jo pidem-mälle.

”Niillähän on suuri vaikutus, lähtötiedoilla, ja varsinkin lähtötietojen puutteilla, aikatauluun. Just niin kuin aikaisemmin mainitsinkin, että jos oletetaan, että mit-tausdata, joka on oleellinen lähtöaineisto, että jos se on jotenkin puutteellinen, että se huomataan siinä vaiheessa, kun työtä tehdään ja sitten tarvitaankin lisä-mittauksia, niin lisämittauksia saatetaan joutua pahimmassa tapauksessa odot-tamaan jopa kuukausi tai jotain tällaista. Toki sillä on suuri merkitys suunnitte-luaikatauluun.”

-Konsultti

Suunnittelua voidaan käynnistää tietyillä olettamuksilla lähtötiedoista ja hyväksyä puolin ja toisin, että asiasta tulee lisää tietoa matkan varrella, eräs konsultti toteaa. Kun olettamuk-sen luonne on sekä tilaajalle että konsultille selvä, niin on selvää, että on tiettyjä riskejä, mitkä täytyy sietää ja jos lähtötietoihin tulee muutoksia, niin sitten tulee, hän jatkaa.

Joissakin hankkeissa suunnitteluperusteet tai suunnittelun lähtökohdat voivat olla epäsel-vät, useat konsultit toteavat. Suunnittelun lähtökohdat voivat vaatia tilaajaorganisaation si-säistä päätöksentekoa. Esimerkkinä eräs haastateltava toteaa, että jollakin alueella asema-kaavan laatija on halunnut kadulle tietyn määrän puita. Kuitenkin katusuunnitteluvaiheessa huomataan, että kun kadulle on saatu suunniteltua pakollinen kunnallistekniikka, puut juu-rineen eivät enää mahdu katutilaan.

Haastateltavat tunnistivat hankkeissa joitakin pullonkaulalähtötietoja. Yksi pullonkaula-lähtötieto on suunnittelualueella tehtävät maastomittaukset. Haastateltavilla on yhteinen näkemys siitä, että mittaajien heikko resurssitilanne suhteessa tehtävien maastomittausten määrään voi hidastaa tulosten saamista. Tilaaja toimittaa maastomittausten tulokset konsul-tille.

Toinen pullonkaulalähtötieto on pohjatutkimukset. Myös pohjatutkimuksissa heikko re-surssitilanne hidastaa usein tulosten saamista. Haastateltavilla on yhteinen näkemys siitä, että tilaajalla ei ole käytettävissä tarpeeksi henkilöitä pohjatutkimusten tekemiseen. Myös vuodenajat voivat hidastaa pohjatutkimusten tekemistä, sillä esimerkiksi merialueilla tutki-muksia voidaan tehdä vain jäättöminä vuodenaikoina. Lisäksi KS/RS-hankkeen suunnittelun edetessä voi tulla tarvetta lisäpohjatutkimuksille.

Katu- ja rakennussuunnitteluhankkeissa eri tekniikkalajit antavat omia suunnitelmiaan sisäi-sinä lähtötietoina toisilleen. Tämän takia eri tekniikkalajien suunnittelu on hyvin riippu-vaista toisistaan.

Asemakaava on keskeinen katusuunnittelua ohjaava lähtötieto. Asemakaavaa tehdään aina-kin Helsingissä usein ajallisesti rinnakkain katu- ja rakennussuunnittelun kanssa tavoiteltu-jen aikasäästötavoiteltu-jen takia. Joissakin tapauksissa asemakaavaan on tullut loppuvaiheessa niin keskeisiä muutoksia, että katusuunnittelu on jouduttu aloittamaan aivan alusta.

Myös yleissuunnitelmat ohjaavat katusuunnittelua. Näitä suunnitelmia ovat esimerkiksi suunnittelualueen liikennesuunnitelma, joka ohjaa alueen liikennejärjestelyjä, sekä yhdys-kuntatekninen yleissuunnitelma (kunnallistekninen yleissuunnitelma, KTYS), joka ohjaa kunnallistekniikan tarkempaa suunnittelua. Lisäksi lähtötiedot pilaantuneista maista voivat vaikuttaa suunnitteluun huomattavasti.

Lähtötietoja suunnitteluun tulee myös kolmansilta osapuolilta ja sidosryhmiltä. Helsingissä YKT-osapuolet osallistuvat katu- ja rakennussuunnitteluhankkeisiin kertomalla, millaisia kunnallistekniikan tuottamisen tarpeita heillä on suunnittelualueelle, jotta ne voidaan toteut-taa samalla kadunrakennusurakan kanssa. YKT-osapuolilta kysytään heidän tarpeistoteut-taan heti hankkeen alkuvaiheessa, mutta välillä vastaukset tulevat viiveellä, mikä voi vaikuttaa suun-nitteluaikatauluun, eräs konsultti toteaa. Eräs tilaaja uskoo tämän johtuvan siitä, ettei esi-merkiksi teleoperaattoreiden suunnittelu ole yhtä pitkäjänteistä.

”[T]oimijoita on tosi paljon. Siellä löytyy niitä YKT-kumppaneita ja muita, joilta ei välttämättä saada vastauksia suunnitelmiin ollenkaan ja näin.”

-Konsultti

Suunnittelualueeseen liittyvät hankkeet ja alueella suunnittelevat muut konsulttitoimistot voivat aiheuttaa aikataulumuutoksia omallekin KS/RS-hankkeelle. Nämä muut hankkeet voivat olla esimerkiksi talonrakennus-, raitiotie- tai siltahankkeita tai viereisten alueiden katu- ja rakennussuunnittelua, ja pahimmillaan ne tulevat yllätyksenä. Esimerkiksi talohank-keessa täytyy ottaa huomioon kadulle avautuva rappukäytävä tai talon eteen tuleva pelastus-paikka. Eräs tilaaja kertoo, että tontin suunnittelijalle voi olla epäselvää se, että tontin ja yleisen alueen eli kadun raja on merkityksellinen. Katu on usein niin täynnä kunnallistek-niikkaa, ettei tonttisuunnittelija voi sijoittaa kadun puolelle mitään, hän jatkaa.

”Sitten on suunnittelualueeseen kytköksissä olevat toiset työmaat ja niiden suunnittelu, yhteensovittaminen, jotka saattaa vaikuttaa hyvinkin paljon suun-nitteluaikatauluun, että jos viereisellä työmaalla tai viereistä kohdetta suunnitel-laan ja heidän aikataulu ei olekaan samassa synkronissa oman kohteen kanssa, että joudutaan sieltä odottamaan lähtötietoja tai jotain.”

-Konsultti

Nihdin tapaustutkimuksessa tilaajan toimittamat lähtötiedot ovat saapuneet konsultille pääosin ajallaan. Tilaajan projektinjohtajan mielestä Nihdin projektissa lähtötiedot ovat ol-leet hyvin suunnittelijoiden saatavilla alusta alkaen. Konsultin projektipäällikkökin toteaa, että tilaaja on toimittanut lähtötiedot Nihdin projektia varten hyvin ja ajoissa, kuten Helsin-gin kaupunki on toiminut aikaisemmissakin hankkeissa. Myös toinen konsultin edustaja vah-vistaa, että tässäkin hankkeessa tilaaja on toimittanut lähtötiedot hyvin.

”Nihdissä, no [Helsingin] kaupungilta yleensä saa aina tosi hyvin kaikki oleelliset lähtötietomateriaalit, että musta tässäkin on ihan hyvin kyllä sitä tullut, että aina riippuu vähän siitä, että missä vaiheessa kaavakin on menossa. Mutta musta tässä on tosiaan ihan ookoosti tullut kaikkea.”

-Konsultti

Pohjatutkimusten tuloksissa on kuitenkin ollut viiveitä Nihdissä. Eräs tilaaja toteaa, että poh-jatutkimustietoja ei ehkä saatu tarpeeksi ajoissa suunnittelun lähtötiedoksi. Eräs konsultti kertoo, että konsultti teki Nihdin pohjatutkimusohjelman tilaajan pyynnöstä jo ennen pro-jektin varsinaista tilausta, että tutkimukset saatiin jonoon kaupungin pohjatutkimusten suo-ritusaikatauluun. Eräs tilaaja toteaa, että pohjatutkimusten tekeminen on Nihdissä ollut hi-dasta maaperän takia, minkä takia tutkimustulosten saamisessa on kestänyt aikansa. Kiin-nostavaa Nihdin projektin pohjatutkimuksissa onkin se, että vaikka pohjatutkimusohjelma tehtiin jo ennen varsinaista tilausta tilaajan pyynnöstä, pohjatutkimustulokset tulivat silti myöhässä suunnitteluaikatauluun nähden. Pohjatutkimustulokset tulivat hieman jälkiju-nassa, mutta ne eivät projektipäällikön mukaan vaikuttaneet loppujen lopuksi konsultin lo-pulliseen suunnitteluaikatauluun.

”Tässä Nihdin tapauksessahan pohjatutkimusohjelmahan tehtiin jo ennen ti-lausta tilaajan pyynnöstä, että se tehtiin etukäteen. Että saatiin se jonoon sinne tulemaan. Ja se aikataulu, mikä sieltä on saatu, kaupungilta siis, noista pohja-tutkimusten suoritusaikataulusta, niin siihen ollaan sitten meidän suunnittelu so-peutettu.”

-Konsultti

Resurssipula on myöhästyttänyt geosuunnittelun aikataulua Nihdissä. Konsultin geosuunnit-telija toteaa, että hänen mielestään Nihdin hankkeessa he eivät ole pystyneet tekemään tut-kimusohjelmia riittävän ajoissa, sillä geosuunnittelussa oli resurssipulaa hankkeen alussa.

Tämän takia pohjatutkimustulokset tulivat melko myöhään. Geosuunnittelija jatkaa, että geosuunnittelun tarvitsemat lähtötiedot olisi voitu merkitä tarkemminkin aikatauluun Nih-dissä. Toisaalta, koska geosuunnittelu on ollut resurssipulasta johtuen hieman omasta suun-nitteluaikataulustaan jäljessä, niin heillä on aina ollut tarvittavat lähtötiedot valmiina. Hän jatkaa, että tämä ei toisaalta vaikuttanut suunnittelun lopulliseen aikatauluun.

”[T]ässä Nihdin hankkeessa me ei pystytty tekemään tutkimusohjelmia mun mielestä riittävän ajoissa, niin ne tulokset tuli sitten aikaan myöhään, mutta ei se nyt ole vaikuttanut tähän lopulliseen aikatauluun kyllä mitään. Että taas se meidän oma resurssipula vaikutti siihen, ettei ollut kaikkia lähtötietoja niin aikai-sin kuin olisi voinut olla.”

-Konsultti, geosuunnittelija

Nihti on vanhaa satama-aluetta, joten maastosta saattaa paljastua yllätyksiä suunnittelun ja rakentamisen edistyessä. Nämä yllätykset saattavat vaikuttaa suunnitelmiin ja niiden aika-tauluun. Tilaajan geoasiantuntija toteaa, että Nihdin kaltaisella alueella, joka ei ole luonnon-tilainen, vaan rakennettu, ja jossa kukaan ei ole varsinaisesti dokumentoinut rakentamista missään vaiheessa, voi löytyä paljon yllätyksiä. Tällaisissa kohteissa yllätyksiä tulee hänen mukaansa joka tapauksessa riippumatta siitä, kuinka paljon lähtötietoja on saatavilla.

Geoasiantuntija toteaa, että kun alueelta lähdetään hakemaan vaikkapa pientä täydennystä pohjatutkimusohjelmaan, niin uuden tiedon tulkitseminen olemassa olevan tiedon sisälle saattaa aiheuttaa harmaita hiuksia. Hän näkee haasteellisena sen, että lähtötietoa ei voi olla liikaa, mutta toisaalta pitää pysyä jossakin kohtuudessa lähtötietojen hakemisen kanssa, jotta suunnittelussa päästään eteenpäin. Toinen tilaaja toteaa, että vaikka alueella on tehty tarkem-pia maastotutkimuksia ja pohjatutkimuksia, silti vanhat satamarakenteet saattavat yllättää niin, että kaikki ei niissä olekaan juuri kuin on ajateltu. Tällä voi olla vaikutuksia ainakin suunnitelmiin, mutta myös aikatauluun, tilaaja toteaa.

Pohjatutkimusten viivästymisellä on ollut vaikutusta myös rakennesuunnitteluun. Konsultin rakennesuunnittelija toteaa, että tietyt rakenneratkaisut suunnitellaan geosuunnittelijan poh-jatutkimustietojen perusteella. Nihdissä erään laiturin osan kohdalla heidän tuli hidastaa suunnittelua, sillä geosuunnittelun ja rakennesuunnittelun kokonaisuutta tulikin tutkia tar-kemmin. Rakennesuunnittelija mainitsee myös Nihdin rantamuurien suhteen, että he eivät voi aloittaa rakennesuunnittelua ennen kuin katusuunnittelija on toimittanut heille lukkoon lyödyn katupinnan. Hän jatkaa, että jos katupintaa ei toimiteta heille ajoissa, heidän suunnit-telijansa odottavat toimettomina. Lisäksi, jos katupinta toimitetaan heille ja se muuttuu myö-hemmin, rakennesuunnittelijoille tulee hukkaa siitä, että he suunnittelevat kahteen kertaan asioita.

Nihdin asemakaavan samanaikainen työstäminen ei ole hidastanut katusuunnittelun aikatau-lua. Nihdin projektin alkaessa aluetta koskeva asemakaava oli vielä luonnosvaiheessa, mistä olisi voinut seurata aikatauluviiveitä, jollei asemakaavaa olisikaan hyväksytty poliittisessa päätöksenteossa ja saatu eteenpäin kaupungin hallinnollisessa koneistossa oletetussa ajassa.

Asemakaava kuitenkin hyväksyttiin eikä se siten hidastanut suunnitteluaikataulua. Nihdissä katu- ja rakennussuunnittelua varten konsultin piti kuitenkin etukäteen tilata kaupungilta kaavatulkinta eli tarkemmat tiedot asemakaavan rajoista, jotka olisivat normaalisti tulleet lähtötietona saataville vasta jonkin aikaa asemakaavan vahvistumisen jälkeen.

”[T]ässäkin [Nihdin] hankkeessa kaava ei ollut vahva silloin, kun aloitettiin. Mutta me lasketettiin kaupungilla ne kaavarajat erikseen siellä kaupungin mittauspo-rukalla, että me saatiin ne lopulliset katualueen rajat selville jo etukäteen. Muu-tenhan se tulee aina kaavan vahvistumisen jälkeen jonkinlaisella viiveellä. Niin nyt mä tiesin sen proseduurin sieltä, niin mä osasin etukäteen pyytää kaavatul-kinnan sieltä. Saatiin sitten joudutettua muutamalla kuukaudella lähtötiedon saantia. Saatiin suunnittelu oikeasti käyntiin.”

-Konsultti

Joskus lähtötiedot voivat olla puutteellisia myös katu- ja rakennussuunnittelun pohjana toi-mivien yhdyskuntateknisten yleissuunnitelmien (kunnallistekniset yleissuunnitelmat, KTYS) puolesta. Nihdin tapauksessa yleissuunnitelmat olivat valmiina, ja konsultti pystyi jatkamaan suunnittelua niiden pohjalta, joten nekään eivät vaikuttaneet katu- ja rakennus-suunnittelun aikatauluun.

Nihdin suunnitteluaikatauluun on vaikuttanut ulkopuolisten ratahankkeiden lähtötietojen viivästyminen. Konsultin projektipäällikkö ja tilaajan projektinjohtaja toteavat, että lähtötie-toja ei ole saatu kahdelta raitiotieallianssilta, mikä on viivästyttänyt suunnitteluaikataulua.

Heidän mukaansa allianssien suunnittelu on niin alkuvaiheessa, että sieltä ei ole mahdollista saada Nihdin katu- ja rakennussuunnitteluun tarvittavia lähtötietoja. Eräs toinenkin konsultti toteaa, että Nihdissä suurin lähtötietohaaste on ollut raitiotieallianssien kanssa, sillä heidän lähtötietojaan ei ole vielä olemassa. Alliansseilla on vielä omatkin lähtötiedot hakusessa, konsultti jatkaa. Hän toteaa, että on haastavaa tehdä rakennussuunnitelmia, kun hänellä ei voi oikeasti olla vielä ihan kaikkea sitä tiedossa, mitä siihen tarvitaan. Hän toteaa, että yrittää parhaansa mukaan merkitä suunnitelmiin kohtia, joissa viittaa tuleviin lähtötietoihin ja että suunnitelmia tarkennetaan niiden mukaan.

”Nihdin tapauksessa tässä on kaksi allianssia, jotka tuottaa omia suunnitelmi-aan ja heidän suunnittelu on niin alkuvaiheessa, jotta sieltä ei ole tarpeellista tietoa saanut ja ne vaikuttaa suoraan Nihdin suunnitteluun, koska Nihdin suun-nitelmissa esitetään allianssien suunnittelemia alueita ja yhteensovitetaan suunnitelmia.”

-Konsultti, projektipäällikkö

YKT-osapuolten putkitarpeiden yhteensovituksessa Nihdissä on ollut ennakoitua enemmän työtä. Konsultin projektipäällikkö toteaa, että YKT-osapuolten putkitarpeet on saatu lähtö-tietona ajallaan, mutta niiden yhteensovituksessa on käyty useampia kierroksia. Tilaajan pro-jektinjohtajankin mukaan Nihdissä on ollut haasteena saada kadun alle tulevia johtoja ja put-kituksia mahtumaan, sillä katutilat ovat kapeita ja puut juurineen kaventavat maanalaista tilaa entisestään. Hän jatkaa, että lisäksi YKT-osapuolten putkitarpeissa on ollut hiomista.

Hän sanoo, että on tyypillistä, että YKT-osapuolten putkitarpeet kasvavat suunnittelun ede-tessä. Hän spekuloi, että syy voi olla teleoperaattoreiden tapauksessa lyhytjänteisessä johto-tarvesuunnittelussa, joka muuttuu rakennettaessa kysynnän muutoksen mukaan.

Kokemuksen tuoma hiljainen lähtötietokin on ollut eduksi Nihdissä. Tilaajan projektinjoh-taja toteaa, että virallisten lähtötietojen lisäksi hänen mielestään etua on siitä, että konsultin samat edustajat ovat aiemmin olleet mukana suunnittelemassa viereistä Sompasaaren alu-etta, minkä yhteydessä heille on kertynyt ns. hiljaista lähtötietoa koko alueesta. Tämä on hyödyksi, sillä Nihtiä suunnitellaan melko samoilla periaatteilla kuin Sompasaarta.