• Ei tuloksia

7 KULJETTAJAT MAISEMASSA

9.2 Kuljettajan työn moninaisuus

Rooli ja ammatillisuus näkökulmia

Minulle tutkijana oli silmiä avaavaa tavata nuoria ja jopa rämäpäisiltä vaikuttavia kuljetusalan ammattilaisia, joista kuoriutuu työssään huolenpitäjiä ja avustajia. Taitavan ajotaidon ja tuotteiden järjestelmällisen käsittelyn lisäksi kuljettajat osaavat toimia apua tarvitsevien asiakkaiden kodeissa. Usein kuljettajan tehtävänä on huolehtia, että asiakas pääsee ruokailemaan turvallisesti ja kauppaostokset päätyvät oikeille paikoilleen jääkaappiin.

Aineistosta ilmeneekin, että pelkkä ruokatuotteiden toimittaminen ei työntekijöiden mielestä useinkaan kata asiakkaan avuntarvetta asianmukaisella tavalla. Kuljettaja joutuu monesti auttamaan iäkästä asiakasta arkisella mutta merkityksellisellä tavalla.

Kuljettajat etenevät työreiteillään nopeasti, jakavat ruoka-annoksia tai kauppakasseja päiväkohtaisten reittien mukaisessa asiakasjärjestyksessä ja välttävät ylimääräisiä taukoja.

137

Kuljettajien reiteillä on paljon asiakkaita, ja aikataulu on tiivis. Kuljettajat osaavat kuitenkin jaksottaa työpäivänsä siten, että he ehtivät palvella asiakkaita asianmukaisella tavalla ja suorittaa ylimääräisiä avustustehtäviä.

Kuljettajan työnkuva on rajattu heikosti, ja työntekijät joutuvat kohtaamaan yllättäviä tilanteita.

Kuljettajat tekevät yhteistyötä omaisten ja kotihoidon työntekijöiden kanssa, jolloin he joutuvat selvittämään asiakkaiden kuntoisuutta esimerkiksi tapauksissa, joissa asiakas ei avannut oveaan.

Työntekijöitä kuormittavat aikataulujen lisäksi yllättävät päiväkohtaiset muutokset ja vastuukysymysten epäselvyys. Kuljettajan työ onkin hyvin monipuolista, ja siihen liittyy hoivan ulottuvuuksia.

Kuljettajan rooli hyvinvoinnin tuottamisen välikappaleena näyttää vahvistuvan.

Tutkimuskentällä saattoi huomata, että monesti juuri kuljettajan työote mahdollistaa riittävän palvelun. Yksi näkökulma kuljettajan työhön hoivan ja ei-hoivan rajalla on se, että kuljettajat reagoivat asiakkaiden erilaisiin palvelupyyntöihin ja kysymyksiin työkentällään.

Juuri reagointi erottaa kuljettajan tekemän työn perinteisestä logistiikkatyöstä ja ankkuroi kuljettajan osaksi hoivatyön ympäristöjä. Kuljettajat tuntuvat reagoivan asiakkaiden hoivatarpeisiin sekä omaehtoisesti että työympäristön luonteen takia. Joidenkin asiakkaiden kohdalla kuljettajasta saattaa tulla merkityksellinen henkilö asiakkaan arjessa.

Asetelmassa korostuu sukupuoli, sillä kuljettajat ovat pääsääntöisesti miehiä. Tämä on erityisen mielenkiintoista, koska usein hoiva-alan matalapalkkatyöläisten oletetaan olevan naisia.

Havainto tarjoaa jatkotutkimuksen aiheen.

Eloxin kuljettajat ovat monimuotoinen joukko ihmisiä, ja yritys itse perehdyttää kuljettajat. Osa työntekijöistä kiinnittyy työhönsä vuosiksi, mutta työntekijävaihtuvuus on verrattain suurta.

Yrityksestä poislähtevät työntekijät mainitsevat työpaikan vaihtamisen syiksi pienen palkan ja liian raskaan työtahdin.

Kuljettaja-nimikkeeseen liittyy joitakin ongelmia, koska nimike ei ole informatiivinen eikä tuttu laajalle yleisölle. Professionaalisen ja samalla turvatun ammatillisen aseman saavuttaa yleisimmin alan tutkinto- ja pätevyysmääräysten kautta. Kuljettajien työ edustaa kuitenkin tutkintojen ulkopuolista ja vaikeasti hahmotettavaa sekatyötä, joka sijoittuu hoiva- ja kuljetustyön rajapintaan. Kuljettajien voi ajatella olevan ammatillisessa mielessä väliinputoajia.

Hoivan sekatyöläiset ovatkin mielenkiintoinen aihe arkihoivatyötä koskevalle lisätutkimukselle.

138

Tutkimukseni yksi näkökulma on käsitellä kuljettajia yrityksen pelinappuloina. Pelinappulat-luvun tarkoitus on kuvata kuljettajan osaa ja roolia yrityskulttuurissa. Koska työntekijät työskentelevät markkinaperusteisessa palveluyrityksessä, he joutuvat työskentelemään epävakaassa ja muutoksille alttiissa ympäristössä. Töiden loppuminen on aito huoli, jos yrityksen myynti takkuilee. Yrityksen talouspaineet säteilevät kuljettajien työhön kuormittavina epävarmuustekijöinä.

Pelinappulat-luvussa nousevat esille kuljettajan roolin ikävimmät puolet. Omaa työtä koskevat ajatukset saattavatkin hautautua jäykän yritysbyrokratian alle. Yritysten koko ajan tiukentuvan talouspolitiikan taustalla on usein näkemys oikein johdetusta toiminnasta. Mielikuva vääjäämättömästä kehityksestä on iskostunut syvälle toiminnan suunnitteluun ja toteutukseen, ja työntekijät näyttävät omaksuneen nöyrän asenteen muutosten edessä. Työnohjaus otetaan vastaan epäillen, mutta sitä ei varsinaisesti kyseenalaisteta. Työkentän muutoksiin sopeudutaan, ja johto tuntuu pitävän sopeutumistaitoa edellytyksenä yrityksessä työskentelylle.

Hoivamaiseman pelkistyminen aiheuttaa ehdottomuutta ja joustamattomuutta. Kun toimintaympäristöä sopeutetaan tulostavoitteiden mukaan, työympäristöjä muokataan ja uudelleen järjestellään aggressiivisesti. Nykyisenlaisessa palvelujärjestelmässä muutoksia voidaan toteuttaa nopeassakin aikataulussa ja työntekijöiden on kyettävä sopeutumaan niihin.

Kehykset

Alusta lähtien tutkimuksessani on tehty valinta sitoutua aiheiden tarkasteluun kuljettajien työn sisältöjen näkökulmasta. Kehysanalyysi oli mielestäni onnistunut tutkimuksellinen ratkaisu. Sen avulla pääsin kiinni työn sisältöihin ja kuljettajien ajatuksiin heidän työnsä perimmäisistä tarkoituksista.

Alla olevassa kuviossa kootaan yhteen kehysanalyysin tärkeimmät kuljettajien työhön liittyvät erot. Kehysten väliset ristiriidat liittyvät sisällöltään erilaisten arvojen ja toiminta-ajatusten välisiin jännitteisiin.

139

Talous Hoiva

Aika • Toiminnan oltava tehokasta.

• Nopeat siirtymät asiakkaalta

Tutkimusaineistoni osoittaa eroja työnjohdon ja kuljettajien näkemysten välillä. Näkemyserot luovat jännitteitä ja konflikteja. Kuljettajat työskentelevät markkinaperusteisessa palveluyrityksessä, jossa käytännöt palvelevat tehokasta ja tuloksellista toimintaa. Kuljettajien osa on toimia voitontavoittelun välikappaleena.

Samalla kuljettajien on selvittävä haastavista aikatauluista ja pyrittävä tehostamaan työtään työnantajan toiveita kuunnellen. Kuljettajat näyttävät myös vastuuttavan itsensä yrityksen tulostavoitteiden saavuttamiseksi.

Yksi ristiriita liittyy siihen, että kuljettajan työn sisältöjä on vaikea suunnitella ennalta.

Kuljettajien työpäiviin liittyy paljon ennalta-arvaamattomia hidasteita. Ne lisäävät eettisiä ja työn sisältöön liittyviä ristiriitoja. Kuljettajat pitävät työstään, mutta työn tehostamispyrkimykset

140

tuntuvat kuormittavilta. Kuljettajat haluavat toimia hoivatyön ihmisläheisyyden ehdoilla, mutta se on osin ristiriidassa työnantajan epämääräisten standardien kanssa.

Ateriapalvelutyöntekijöiden kipuilu hoivan ja talousvaatimusten ristipaineessa korostaa asetelmaa, jossa kaikki suorassa asiakaskontaktissa olevat työntekijät joutuvat painiskelemaan samankaltaisten hoivaeettisten kysymysten kanssa. Työntekijät pohdiskelevat, mikä on hyvää ja laadukasta hoivaa sekä miten he pystyvät omalla kohdallaan vastaamaan asiakkaan avuntarpeeseen riittävästi.

Pyrin tuomaan tutkimukseni kautta esille ”näkymätöntä hoivaa” ja lisäämään tietoisuutta kuljettajien työn syvemmistä merkityksistä asiakkaiden arjessa. Toivon, että onnistuin jäsentämään näkemäni ja kokemani niin, että aineisto lisää tietoisuutta kuljettajien työstä, ammattitaidosta sekä ateria- ja kauppapalvelutyön osasta koko ajan tehostuvassa kotipalveluprojektissa.