• Ei tuloksia

Koko jakautumaa kuvaava histogrammi. Kokoluokkaa vastaavan

pylvään korkeus on verrannollinen luokan suhteelliseen osuuteen fi.

x [pm]

fí/Ax Г 1//um]

Kuva 5. Kokojakautumaa kuvaava Histogrammi. Kokoluokkaa vastaavan pylvään pinta - a la on verrannollinen luokan suhteelliseen osuuteen fi.

mj

4.2. Jakau tuma_f un]< t io

Jakautumaf unkt io määritellään seuraavasti':

Kuvatkoon kertymätunktio F(x) niiden pisaroiden suh­

teellista osuutta, joiden halkaisija on pienempi kuin x. Tällöin jakautumafunktio f(x) on jatkuva, ei-ne- gatiivinen funktio, jolle on voimassa:

x

F ( x ) f(x)dx xmin

(5)

xmax

f(x)dx = 1 (6)

xmin

missä x . ja x ovat pienin ja suurin mahdol-

min J max ^ J

linen pisaran halkaisija. Periaatteessa ne muodosta­

vat kaksi lisäparametriä, joiden valinnalla jakautu- mafunktio f ( x ) voidaan paremmin sovittaa mittaustu­

loksiin. Yleensä kuitenkin asetetaan a priori:

xmin 0 (7)

max (8)

Pisaroiden, joiden halkaisija kuuluu välille [x-dx/2, x+dx/2), suhteellinen osuus on

dF ( x ) = f ( x ) dx (9)

Jos kuvan 5 tyyppiseen histogrammiin piirretään näky­

viin pisteet, joiden x- koordinaattina on kutakin luokkaväliä edustava keskihaIkäisi ja x^ ja korkeus- koordinaattina luokan suhteellista osuutta kuvaavan

koon juoheasti sopivaa käyrää. Suhteellisella osuu­

della tarkoitetaan tässäkin yleensä osuutta otoksen pisaroiden kokonaislukumäärästä tai kokonaistilavuu­

desta. Lukumääräjakautumatunktioile merkitään :

f (x ) = n ( x) (10)

F(x) = n(x) dl)

Tilavuusjakautumatunktioile vastaavasti:

f(x) = v(x) (12)

F(x) = V(x) /1 -j \

Koska nestevirtauksen hajoamista pisaroiksi ei hal­

lita teoreettisesti, on kokojakautumaa kuvattu lukui­

silla empiirisillä jakautumatunktioilla. Nukiyama ja Tanasawa /20/ ehdottivat paineilmapolttimilla teke­

miensä kokeiden perusteella jakautumatunktiota

n ( x) p

ax^e-bxq

(14)

Parametreistä a, b, p ja q voidaan kolme valita va­

paasti ja neljäs määräytyy ehdosta (6). Belz ja Dougherty /79/ sovelsivat Nukiyama-Tanasawan jakautu- mafunktiota esittäessään rakettipolttimia koskevia koetuloksiaan.

Rosin ja Rammler /21/ ehdottivat hiilipölylle koko- rajoja (7) ja (8) ja jakautumatunktiota

v(x) , q-1 -bx^

qbx^ e ‘ (15)

jonka kertymätunktio on

V ( x ) 1 e-bx^ (16)

ja ehto (6) on automaattisesti voimassa joten molem­

mat parametrit b ja q voidaan valita vapaasti.

Rosin-Rammlerin jakautumatunktiota on käytetty erit­

täin paljon polttoaineiden sumutusta kuvattaessa /1, 3, 5, 14, 42/.

Jakautumatunktiot perustuvat usein myös normaali ja­

kautumaan. Pisaran halkaisija x voi kuitenkin saada ainoastaan positiivisia arvoja ja jakautuma on yleensä selvästi epäsymmetrinen. Tämän vuoksi käyte­

tään muuttujana kokotunktiota

y = g(x) (17)

joka täyttää ehdot

x x

min У (18)

x max -*■ + (19)

dy

dx > О V x (20)

Tällöin voidaan kirjoittaa - (У - Ÿ)2

i ? 2

f(y) = ^_e (21)

a /2 П

missä у = g(x) ja ehto (6) on automaattisesti voimassa, joten parametrit x ja a sekä kokofunktiossa mahdollisesti esiintyvät parametrit voidaan valita vapaasti .

Jauhemaisille aineille on ehdotettu /22/ kokorajoja (7) ja (8) ja lukumääräjakautumafunktion n(y(x)) kokofunktioksi

y = In x (22)

Logaritminormaalijakautumaa ovat soveltaneet mm.

Gretzinger ja Marshall /34/.

Mugele ja Evans /11/ olettivat alarajan (7) ja äärellisen ylärajan sekä esittivät tilavuusjakautuma- funktiolle v(y(x)) kokofunktion

У ln- ах

max - x (23)

missä vakio a valitaan

a

xmax x x

(24)

Tällöin on

ÿ = In--- Й__ = o (25)

mikä yksinkertaistaa lausekkeita ja valittavana on kolme parametria : x, x ja o . Dobbins, Crocco ja

max

Glassman olettivat pisarakoon noudattavan yläraja- normaali jakautumaa perustellessaan teoreettisesti ke­

hittämäänsä valon sirontaan perustuvaa mittausmene­

telmää /15/. Myös Polymeropoulos ja Sernas /77/ käyt­

tivät ylärajanormaalijakautumaa.

Tate ja Marshall /23/ tutkivat sumutusta pyörrekam- miosuuttimilla ja ehdottivat tilavuusjakautumafunk- tiolle v(y(x ) ) kokofunkt iota

У = xV2 (26)

kokorajojen ollessa (7) ja (8). Kokofunktio (26) ei täytä ehtoa (18), joten myöskään yhtälö (6) ei ole voimassa. Yleensä kuitenkin on keskiarvo ÿ niin suu­

ri, että V(0) « 0 ja yhtälö (6) toteutuu riittävällä tarkkuudella. Neliöjuurinormaalijakautumaa ovat käyt­

täneet mm. Nelson ja Stevens /12/ sekä Simmons /18/.

Jos otoksen lukumå'å'rå" jakautumaa voidaan kuvata jol­

lain tietyllä jakautumatunktiolla, ei tilavuusjakau­

tumaa voida kuvata samalla funktiolla ja på" in vas­

toin. Logaritminormaali jakautuma (22) muodostaa kui­

tenkin poikkeuksen /19/. Lukumä'ä'rä- ja tilavuus jakau­

tumien väliset muunnoskaavat ovat /49/:■

v(x)

Jakautumafunktion tulisi olla fysikaalisesti sovel­

tuva eli sen tulisi vastata hyvin havaintoaineistoa sekä asettaa mielekkäät ylä- ja alarajat pisaroiden koolle. Tässä suhteessa paras on ylärajanormaalija­

kautuma (23). Lisäksi tulisi jakautumafunktion olla matemaattisesti soveltuva eli jakautumafunktion para­

metrien ja kertymätunktion sekä jakautuman tunnuslu­

kujen määrityksen tulisi olla helppoa.

4.3. Ke s_k jakoko

Otoksen pisaroiden keskikoko voidaan määritellä useilla eri tavoilla. Lukumääräjakautumafunktion ollessa n(x) on

x .. =

tai lukumäärähistogrämmistä määritettäessä

kjk

Näin saadaan esim. aritmeettiselle keskiarvolle lau­

sekkeet

Polttoaineiden sumutusta tutkittaessa on hyödy11i- simmäksi osoittautunut Sauterin keskihalkaisija, joka määritellään :

x L32

max

xmin

max

x n(x)dx / x n ( x ) dx (33 xmin

. 3 . , 2

x32 ' £fixi / £fixi (34)

Santerin keskihalkaisijan käyttökelpoisuus perustuu toisaalta siihen, että se kuvaa palamisen kannalta tä'rkeää pisaroiden kokonaistilavuuden suhdetta koko­

naispinta-alaan /4/, toisaalta siihen, että eräät valon sirontaan perustuvat mittausmenetelmät /15, 16/

antavat tuloksena juuri sen.

Normaali jakautumaan perustuvia jakautumatunktioita käytettäessä ilmoitetaan usein mediaanihaIkäisi ja x, joka jakaa sumupi1ven kahteen yhtä suureen osaan.

Yhtälön (17) perusteella voidaan kirjoittaa :

x (35)

missä ÿ määritetään graafisesti koetuloksista ja käänteisfunktion g olemassaolon varmistaa ehto (20). Lähteissä /11, 12, 18/ on esitetty lausekkeita Sauterin keskihalkaisijalle mediaanihalkaisijan ja erityyppisten jakautumien parametrien funktiona.

5. MITTAUSMENETELMÄT

Hyvän mittausmenetelmän on annettava halutut tulokset riittävällä tarkkuudella halutuissa koeolosuhteissa.

Laitteiston tulee olla helppokäyttöinen, turvallinen ja halpa ja mittaukset sekä tulosten analysointi on voitava suorittaa nopeasti.

Mittauksen tuloksena saadaan jokin taulukon 2 kahdek­

sasta vaihtoehdosta sekä eräissä tapauksissa myös pi­

saroiden nopeudet yhdessä tai useammassa suunnassa.

TAULUKKO 2. MITTAUSTULOSTEN LAJIT

spatiaalinen - kokonais- - keskiarvo

X X

temporaalinen - paikallis- - jakautuma

Spatiaalinen mittaustulos koskee mittausalueella tiettynä ajanhetkenä olevia pisaroita ; temporaalinen mittaustulos koskee mittausalueen läpi tietyn ajan­

jakson kuluessa kulkeneita pisaroita. Jälkimmäisessä tapauksessa tulee sumutuksen tapahtua vakio-olosuh­

teissa ainakin mittausjakson ajan /56/. Jos pisaroi­

den keskinopeus eri kokoluokissa on sama eivät spati­

aalinen ja temporaalinen jakautuma poikkea toisis­

taan. Näin ei kuitenkaan yleensä ole /5, 24, 25/ ja muunnokset joudutaan laskemaan nopeus jakautuman avul­

la /26/.

Jos mittausalue on rajattu sumupi1ven tiettyyn osaan saadaan tuloksena paikallisarvo ja jos mittaus koskee kaikkia sumupilven pisaroita saadaan tuloksena koko­

naisarvo. Jakautuman avulla voidaan laskea keskiarvo ja paikallisarvojen perusteella voidaan laskea koko­

naisarvo suorittamalla mittaukset riittävän monessa pisteessä. Yksityiskohtaisintä tietoa saadaan siis menetelmillä, joiden avulla voidaan mitata paikallis-jakautuma.

Eri tutkijoiden näkemykset halutuista tuloksista vaihtelevat: McCreath ja Beèr /17/ katsovat spatiaa­

lisen jakautuman selvittämisen oleelliseksi, erä'ä't kannattavat temporaalista jakautumaa /24, 27/.

Simmons /18/ on vertaillut suurta mä"ä'rä"ä lentokone- suihkumoottorien polttimilla suoritettuja kokeita.

Hänen mukaansa noudattaa kokojakautuma aina neliö­

juuri normaali jakautumaa (26) ja keskihajonta määräy­

tyy keskiarvon mukaan, joten jakautumaa luonnehtii riittävästi keskiarvo x32 (33) tai x (35) . Kokeissa ei kuitenkaan sumutettu korkean viskositeetin omaavia nesteitä (esim. raskaat polttoöljyt).

Mittauksen kohteena on sumupilveä edustava otos. Tu­

losten tarkkuuteen vaikuttaa koonmittauksen virheiden lisäksi otoksen edustavuus ja suuruus. Tilastollisen luotettavuuden varmistamiseksi mitataan yleensä use­

asta sadasta muutamaan tuhanteen pisaraan koetta koh­

den /4, 20, 23, 29, 30/.

Kokeet on voitava suorittaa normaalia käyttötilannet­

ta vastaten eli todellista poitinta ja polttoöljyä sekä normaalia sumutuspainetta ja öljyn lämpötilaa käyttäen. Koeolosuhteita on voitava myös vaihdella.

Mittausmenetelmät voidaan jaotella suoriin ja epäsuo­

riin. Suorissa menetelmissä on mittauksen kohteena pisaran koko, joten ongelmat ovat lähinnä teknisiä : kuinka saadaan sopivan kokoinen ja edustava näyte tai kuva sumupilvestä, kuinka suoritetaan laskenta ja mi­

tä epätarkkuuksia mittausvälineistä aiheutuu. Suoria

menetelmiä ovat mikroskooppikuvaus, jäädytystekniik­

ka, valokuvaus ja holografia. Epäsuorissa menetelmis­

sä mitataan pisaran koosta riippuvia suureita

z = f ( x ) (36)

missä z on mittaustulos ja x on pisaran halkaisija.

Teknisten ongelmien lisäksi joudutaan myös tutkimaan käänteiskuvauksen

x = f-1(z) (37)

olemassaoloa eli selvittämään, missä olosuhteissa voidaan pisaran koko johtaa mittaustuloksista. Tär­

keimpiä epäsuoria menetelmiä ovat valon sirontaan perustuvat fotometriset menetelmät. Myös pisaroiden sähköisiin, termodynaamisiin ja kineettisiin ominai­

suuksiin perustuvia menetelmiä on käytetty /29, 31, 48/.

Toinen tapa on jaotella mittausmenetelmät optisiin ja näytteenottomenetelmiin. Optiset menetelmät (valoku­

vaus, holografia, fotometriset menetelmät) perustuvat pisaroiden optisiin ominaisuuksiin. Tällöin mittauk­

set eivät häiritse sumupilveä ja koeolosuhteita voi­

daan vaihdella laajoissa rajoissa. Näytteenottomene­

telmät (mikroskooppikuvaus, jäädytystekniikka) perus­

tuvat sumupilvestä otetun näytteen analysointiin.

Näytteenotto saattaa häiritä systeemiä ja asettaa rajoituksia koeolosuhteille. Näytteen edustavuus voi olla ongelma ja koetulokset on myös analysoitava nopeasti, koska näytteet saattavat muuttua tai hävitä ajan mukana.

Pisarakoon mittaukseen on käytetty tai ehdotettu käytettäväksi lukuisia eri menetelmiä, joista on yhteenvetoja mm. lähteissä /17, 29, 31/. Toistaiseksi ei mikään esitetyistä mittausmenetelmistä ole saavut­

tanut ylivoimaista asemaa. Kokojakautuman laajuuden vuoksi ovat eräät tutkijat käyttäneet kahta eri mene­

telmää toisen soveltuessa hyvin pienten, toisen suur­

ten pisaroiden mittaukseen /32, 36/. Seuraavassa pyritään esittämään joukko yleisesti käytettyjä tai tulevaisuudessa lupaavilta vaikuttavia menetelmiä.

5.1 Mikroskooppikuvaus

Sumupilvestä kerätään näyte, jonka pisaroiden koot mitataan mikroskoopin avulla. Keräysalustana on ta­

vallisesti ohut lasilevy, joka voi olla täysin puhdas tai päällystetty sopivalla nesteellä tai hienojakoi­

sella kiinteällä aineella.

Ensimmäisessä tapauksessa muodostuvat pisarat tasoku- peria linssejä (kuva 6). Koska maan vetovoima on ky­

seeseen tulevalla kokoalueella merkityksettömän pieni pintajännitysvoimiin verrattuna, on linssin kupera pinta pallopinnan osa /32/. Selvittämällä kaksi lins­

sin geometrista suuretta voidaan sen tilavuus ja alkuperäisen pisaran halkaisija laskea.

x

Kuva 6. Pisaran muodostama linssi lasi levyl lä.

May /33/ mittasi linssin halkaisijan d ja polttovälin f. Jälkimmäinen mittaus edellyttää mikroskoopilta ka­

libroitua etä'i syydensä'ä'töä. Kokoalueen alarajana oli 5-10 y m, sillä pienemmistä pisaroista muodostuvien linssien polttovå'l i on mä'ä'rä’ämä'tön ja ylå'ra jana 80 ym, sillä suuremmista pisaroista muodostuvien linssien polttovå'l i oli liian pitkä mitattavaksi hänen käyitämällään mikroskoopilla.

Schuh ja Umhauer /32/ mittasivat polttovälin asemesta linssin korkeuden h valaisemalla linssiä monokromaat­

tisella valolla ja laskemalla interferenssi juovien lukumäärän (kuva 7). Menetelmä ei aseta rajoja pisa­

roiden koolle ja yksittäisen pisaran halkaisijaa laskettaessa oli tarkkuus + 2

ym.

Kuva 7. Interferenssi juovat lasilevylle

kerättyjen pisaroiden muodostamissa linsseissä /31/.

Jos nesteen ja lasin kosketuskulma tp on linssin koosta riippumaton vakio, riittää linssin tilavuuden määrittämiseen sen halkaisijan mittaus. Schuh ja Umhauer totesivat tämän pitävän paikkansa seokselle, jossa on 80 % glyseriiniä ja 20 % vettä, mutta ei yleisesti ja arvelivat asiaan olevan vaikutusta lasin puhtaudella ja käytetyllä puhdistusaineella, joka heillä oli bensiini. May puhdisti lasit kuumalla kro­

mi- ja rikkihapon seoksella ja huuhteli tislatulla vedellä ja totesi kosketuskulman olevan kullekin nes­

teelle ominainen, linssin koosta riippumaton vakio.

Jostain syystä hän ei kuitenkaan mainitse seurauksena olevasta mahdollisuudesta luopua polttovälin mittauk­

sesta.

Pisarakoon mittaus ylläkuvatulla tavalla on hidasta ja sopii ainoastaan läpinäkyville ja huonosti haihtu­

ville nesteille.

Pisarat voidaan kerätä myös lasilevyllä olevaan nes- tekerrokseen. Päällystysnesteen tulee olla läpinäky­

vää eikä se saa sekoittua sumutettavaan nesteeseen tai kemiallisesti reagoida sen kanssa. Päällystysnes­

teen ominaisuuksien mukaan voidaan erottaa seuraavat tapaukset (kuva 8):

a) Päällysnesteen viskositeetti on alhainen ja ti­

heys huomattavasti pienempi kuin sumutettavalla nesteellä. Pisarat vajoavat nestekerroksen läpi lasilevylle ja litistyvät maan vetovoiman vai­

kutuksesta näyttäen todellista suuremmilta.

Muodonmuutoksen vaikutus otetaan huomioon kor- jauskertoimella /17/.

b) Päällystysnesteen viskositeetti on alhainen ja tiheys hieman pienempi kuin sumutettavalla nes­

teellä. Pisarat vajoavat nestekerroksen pohjal­

le vain hieman lasilevyyn koskien ja muodonmuu­

toksen vaikutus voidaan jättää huomiotta /23/.

c) Käytetään kahta päällystysnestekerrosta. Ylem­

män viskositeetti on alhainen ja tiheys pienem­

pi kuin sumutettavalla nesteellä. Alemman tihe­

ys on suurempi kuin sumutettavalla nesteellä.

Pisarat vajoavat nestekerrosten rajapintaan.

Muodonmuutoksia saattaa esiintyä /31/.

d) Päällystysnesteen viskositeetti on korkea ja tiheys pienempi kuin sumutettavalla nesteel­

lä. Pisarat eivät ehdi vajota lasilevylle ennen mittausta ja ovat vielä pallomaisia. Liian kor­

kea viskositeetti saattaa aiheuttaa pisaroiden jäämisen nestekerroksen pinnalle, jonka vuoksi päällystysneste voidaan kuumentaa ennen näyt­

teenottoa. Jälkeenpäin näyte jäähdytetään, jol­

loin päällystysnesteen viskositeetti kasvaa.

lys tysne steker roks en pinnalle ja peittää näyte mittausvaiheessa samalla, kuumennetulla pääl- iystysnesteellä, jolloin pisarat saavat pallomaisen muodon /31, 33/.

KUVQ 8. Lasilevyllä olevaan nestekerrokseen