• Ei tuloksia

4ØMØ KOLLOKVIO JOHON MINUA ON PYYDETTY OSALLISTUMAAN ON OTSIKOLTAAN v-AURICE "LANCHOT -AHDOTONTA PUHETTAv (ALUAISIN LØHTEØ LIIKKEELLE JØLKIMMØISESTØ TØSSØ KØYTETYISTØ MUOTOILUISTA vMAHDOTON PUHEv YRITTØØKSENI SITTEN SUH TEUTTAA SIIHEN EDELLISEN v-AURICE "LANCHOTv 4ARKOITUK SENANI ON NØYTTØØ MITEN "LANCHOT KØSITTELEE PUHEEN MAH DOTTOMUUTTA MITØ HØN SIITØ TEKEE MINKØ UUDEN STATUKSEN HØN SILLE ANTAA 4ØMØ EDELLYTTØØ SITØ ETTØ MAHDOTTOMUUS JONKA KANSSA "LANCHOT KAMPPAILEE OMINTAKEISELLA TAVALLA EDELTØØ JA YLITTØØ HØNEN TEOKSENSA SE MUODOSTAA LAAJEMMAN MAASTON JONKA SISØLLE TEOS ON SIJOITETTAVA JOTTA SITØ VOISI YMMØRTØØ TOISIN SANOEN JOTTA SEN ERIKOISLAADUSTA SAISI PA REMMIN OTTEEN

%NNEN KUIN ALAN VARSINAISESTI LUKEA "LANCHOTTA HALU AISIN SIIS VIITATA ENSIN TUOHON MAASTOON TARKASTELLEN SITØ ENNAKOIVAAN TAI JOHDATTAVAAN TAPAAN 3EN HALLITSEVANA MOTIIVINA SEN YKSEYDEN LØHTEENØ ON MAHDOTON -EIDØN ON TIETYSTI OLTAVA YHTØ MIELTØ SIITØ MITØ TØLLØ SANALLA YM MØRRØMME 6UOSISATOJEN AJAN MAHDOTON KUTEN SEN VASTA KOHTA MAHDOLLINEN YMMØRRETTIIN YKSINOMAISESTI LOOGISESTA NØKšKULMASTA 4ØSTØ NØKšKULMASTA KATSOTTUNA MAHDOTON ON EPØKONSISTENTTIA SUORASTAAN MØØRITELMØN MUKAISESTI SE EI VOI OLLA JA VASTAVUOROISESTI SIITØ MIKØ ON EI VOI SANOA ETTØ SE OLISI MAHDOTONTA -ODERNIN AIKAKAUDEN KYNNYKSELLØ TAPAHTUI SELLAINEN MUUTOS ETTØ TØSTØ LOGIIKAN HYLKØØMØSTØ MAHDOTTOMUUDESTA TULI VØHITELLEN VØKISIN ERØS OLEMISEN KA TEGORIA -EIDØN AIKAKAUTEMME KAMPPAILEE MAHDOTTOMAN KANSSA JA EPØILEMØTTØ TØMØ ON AIKAKAUTEMME MØØRITTØVØ PIIRRE -AHDOTON YMMØRRETØØN NYT SINØ MIKØ TULEE ESIIN MAHDOTTOMANA 4OISIN SANOEN SINØ MIKØ ILMENEE AVAUTUU TAPAHTUU KOKEMUKSESSA VAIKKA SE TAPAHTUUKIN KOKEMUK SESSA MAHDOTTOMANA

%NTISAIKOINA TUONTAPAISTA ILMIšTØ OLISI TARKASTELTU YK SINKERTAISESTIILMEISYYDENKEINOIN /LISI SANOTTU ETTØ JOTKUT TAPAHTUMAT NØYTTØVØT SUBJEKTIIVISESTI MAHDOTTOMILTA VAIKKA NE EIVØTOLEKAANSELLAISIA TODELLA -UTTA TUOLLAINEN RAJANKØYNTI EI OLE MAHDOLLISTA ELLEI KØYTšSSØ OLE SELLAISIA METAFYYSISIØ VARMUUKSIA JOITA MEILLØ EI ENØØ OLE !JATTELU ON LAKANNUT PØØTTØMØSTØ SUVEREENIIN TAPAAN OMIEN KATE

GORIOITTENSA PERUSTEELLA SIITØ MIKØ ON JA SIITØ MIKØ EI OLE .YKYØØN AJATTELU HALUAISI OLLA USKOLLINEN ILMENEMISEN KOKO KIRJOLLE SE HALUAISI KUNNIOITTAA TAPAA JOLLA ASIAT ANTAUTUVAT

*A HETI KUN ALETAAN VAATIA ETTØ PYSYTØØN USKOLLISINA ANNE TUILLE ASIOILLE ON SUORASTAAN PAKKO OTTAA VAKAVASTI TIETTYJEN TAPAHTUMIEN MAHDOTON LUONNE /N ASIOITA JOITA EI VOI OLLA JA JOTKA KUITENKIN OVAT -AHDOTTOMINA NE ANTAUTUVAT AJA TELTAVIKSI MAHDOTTOMINA NE VAIKUTTAVAT MEIHIN MAHDOT TOMUUS ON NIIDEN LØSNØOLON OMIN MODALITEETTI 3KANDAALI EPØTOIVO JA KØRSIMYS KESTETØØN JUURI MAHDOTTOMINA4ØMØ JOHTI %MMANUEL ,EVINASIN VAKUUTTAMAAN NIMENOMAAN

"LANCHOTTA KØSITTELEVØSSØ TEKSTISSØØN ETTØ vOLEMINEN TO TEUTTAA MAHDOTTOMANv

-IKØ OIKEUTTAA TEKEMØØN TØLLØ TAVALLA UUDESTAAN MØØRI TELLYSTØ MAHDOTTOMASTA AIKAKAUTEMME VALLITSEVAN PIIRTEEN 3E ETTØ MAHDOTONTOISTUU JATKUVASTI3E MERKITSEEKAIKKIKO KEMUKSEMME ALUEET IKØØN KUIN KOKEMUSTAMME VASTEDES VAINOAISI JOKIN ASIA JOKA YLITTØØ SEN IKØØN KUIN KOKEMUS FOKUSOISI OMAAN RAJAANSA3UBJEKTIINVIITATAAN NYKYØØN VAIN SUHTEESSA SIIHEN MIKØ PANEE SEN VIRALTAHISTORIAKOMPASTUU TAPAHTUMAAN JOTA SE EI VOI INTEGROIDA JA JOKA EI SOVI MI HINKØØN KERTOMUKSEENKIELIKOHTAA NIMEØMØTTšMØNTAIDE KAMPPAILEE ESITTØMØTTšMØN KANSSA JA LOPULTA ITSEAJATTELUA IKØØN KUIN KIEHTOO SE MIKØ VASTUSTAA TAI TUHOAA AJATTELUN ,YHYESTI SANOTTUNA ITSEENSØ OLEMISEEN SISØLTYY JOTAKIN MIKØ YLITTØØ MAHDOLLISEN ENTISAIKOINA TAVOITTEENA OLI TUODA SE TAKAISIN MAHDOLLISEN RAJOIHIN NYKYØØN TEHTØVØNØ ON PI KEMMINKIN SIETØØ SITØ OLLA LYKKØØMØTTØ SITØ SIETØØ SEN KOH TAAMINEN -AURICE "LANCHOT TØYTYY SIJOITTAA JUURI TØLLAISEN AIKAKAUDEN KONTEKSTIIN

,ØHDEN SIIS LIIKKEELLE TØSTØ UUDESTA vTOSIASIASTAv SIIS MAHDOTTOMASTA JA YRITØN NØHDØ MITØ "LANCHOT SIITØ TEKEE AJATTELUN JA KIRJALLISUUDEN MAASTOSSA %SITELMØNI JAKAUTUU KOLMEEN PØØOSAAN %NSIN TARKASTELEN TAPAA JOLLA "LANCHOT MØØRITTELEE KIRJALLISUUDEN OLEMUKSEN n NØIN PØØDYN KEHITTE LEMØØNKIRJALLISUUDEN JA YšNVØLISTØ SUHDETTA 3ITTEN SEURAAN HØNEN YRITYSTØØN TAVOITTAA KIRJALLISUUDEN ULKOPUOLELTA SE MINKØ HØN LšYSI KIRJALLISUUDESTA n NØIN PØØDYN TARKASTE LEMAAN AJATTELUN JA NEUTRIN VØLISTØ SUHDETTA ,OPULTA TAR

KASTELEN KRIITTISEMMIN KYSYMYSTØ SIITØ ONKO TØMØ SIIRTYMØ KIRJALLISUUDESTA AJATTELUUN MAHDOLLINEN JA OIKEUTETTU

+)2*!,,)3553 *! 9¾ 4EESI

,IIKKEELLE VOI LØHTEØ !DORNON KUULUISASTA MUOTOILUSTA JONKA MUKAAN RUNOUDESTA ON !USCHWITZIN JØLKEEN TULLUT MAHDOTONTA 4IETYSTIKIN !DORNO PUHUU RUNOUDESTA LYYRI SESTØ ULOTTUVUUDESTA JONKA HISTORIAN PARANTUMATON HAAVA OLISI TUKAHDUTTANUT IKUISIKSI AJOIKSI -UTTA HØNEN MUOTOI LUNSA VOI MYšS ULOTTAA KOSKEMAAN KOKO KIRJALLISUUTTA KUN KIRJALLISUUS JOUTUU VASTATUSTEN MAHDOTTOMAN TAPAHTUMAN KANSSA SIIS SELLAISEN ASIAN KANSSA JOKA EI VOI OLLA JA JOKA KUITENKIN ON OLLUT SE KOKEE MYšS SANOMATTOMUUDEN SIIS ASIAN JOTA EI VOISANOAJA JOKA KUITENKIN PITØISI SANOA

!DORNON MUKAAN TØLLAINEN SANOMATTOMUUS MUODOSTAA KIRJALLISUUDEN ABSOLUUTTISEN RAJAN SEN LOPUN PISTEEN JOSTA KØSIN KIRJALLISUUS TUOMITAAN VAIKENEMAAN

)LMAISTAKSENI ASIAN LYHYESTI SANOISIN ETTØ "LANCHOTN AINUTLAATUISUUS HØNEN OMINTAKEISIN KONTRIBUUTIONSA ON SE ETTØ HØNELLØ KIRJALLISUUSMØØRITELLØØN UUDESTAANSEN OMAN RAJAN KAUTTA KIRJALLISUUS SYNTYY MAHDOTTOMASTA SE ALKAA KUN SANOMATON PANEE KIELEN KOETTEILLE *A TØMØ ON AIVAN ODOTTAMATON TAPA VASTATA !DORNON VASTAVØITTEESEEN KYSE EI SUINKAAN OLE SIITØ ETTØ KIRJALLISUUSJØISI!USCHWITZIN JØLKEEN MAHDOLLISEKSI VAAN !USCHWITZISSA NØHDØØN PØINVASTOIN KIRJALLISUUDEN ILMENEMISEN EHTO SEN MAHDOLLISUUSEHTO )TSESTØØNSELVØØ ON ETTØ SEN PAREMMIN !DORNOLLE KUIN

"LANCHOTLLEKAAN !USCHWITZ EI OLE MIKØØN PAIKKA VAAN NIMI JOHON MEIDØN VUOSISADALLAMME KITEYTYY SE MITØ EI VOI INTEGROIDA PALAUTTAA MIHINKØØN KOKONAISUUTEEN JØØNNšKSETšN ULKOPUOLI JOKA EI VOI KUULUA SEN PAREMMIN ELØMØØN HISTORIAAN KUIN KIELEENKØØN 3E ON KUIN KUOLEMA OLETTAEN ETTØ KUOLEMA KØSITETØØN ASIANA JOTA EI VOI KOKEA

"LANCHOTN SUURENA PERUSVØITTEENØ JONKA UUTUUTTA EI EHKØ VIELØKØØN OIKEIN TAJUTA ON ETTØ KIRJALLISUUS ELØØ TØSTØ KUO

LEMASTA 4UO KUOLEMA VAINOAA KIRJALLISUUTTA JUURI SIKSI ETTEI SE KYKENE PUKEMAAN SITØ SANOIKSI JA TØMØN LOPUTTOMAN EPØMØØRØISEN VAINOAMISEN NIMENØ ON KIRJALLISUUS

.ØIN OLEN HETI ALUKSI NØYTTØNYT MIKØ MINUN NØH DØKSENI ON "LANCHOTN YLEINEN KIRJALLISUUTTA KOSKEVA vTEESIv .YT TØMØ TEESI ON SELITETTØVØ ON NØHTØVØ MITEN "LANCHOT SEN ESITTØØ JA OIKEUTTAA 3ITØ VARTEN YRITØN NØYTTØØ MITEN HØNEN TEOKSENSA LIITTØØ YHTEEN KOLME ERI TASOA KIELEN SEN MAHDOTTOMUUDEN JA KIRJALLISUUDEN SIKØLI KUIN SE EI SYNNY KIELESTØ VAAN TØSMØLLEEN HETKELLØ JOLLOIN SE KOHTAA JOTAKIN MIKØ PAKENEE SITØ

+IELI

+IELI NIMEØØ ASIAT JA SANOO MIKØ ON 4ØMØN MUOTOILUN VOI YMMØRTØØ HEIKOSSA TAI VAHVASSA MIELESSØ (EIKOSSA MIELESSØ SE TARKOITTAA YKSINKERTAISESTI ETTØ KIELI OSOITTAA ASIOITA JA NIMEØØ SEN MIKØ JO ON 6AHVASSA MIELESSØ MIELESSØ JOKA ON PERØISIN (EIDEGGERILTA SE TARKOITTAA ETTØ NIMEØMØLLØ ASIAT KIELISAANETULEMAANSE ANTAA ASIOIDEN OLLA TØØLLØ JA LOISTAA 2UNOILIJAT OVAT AINA AAVISTANEET TØMØN JA TODISTUKSEKSI KØY ESIMERKIKSI SE MITØ 2ILKE SANOO ELEGIASSAAN

vMUTTA SANOMAAN OI KUULKAA

NIINSANOMAAN HARTAASTI KUIN KOSKAAN EIVØT ESINEET EDES AIKONEET x

4ØØLLØON AIKA LAUSUTTAVAN JA SEN KOTI ONTØØLLØ 0UHU JA TUNNUSTAv

4ØLLØ TAVALLA KIELI MØØRITELLØØN SUHTEESSA LØSNØOLOON JONKA KIELI SAA KOITTAMAAN "LANCHOT HYVØKSYY TØMØN KIELEN ULOTTUVUUDEN MUTTA HØN TØYDENTØØ SITØ HETI SEN KØØNTšPUO LELLA KIELI ON MYšS SE MIKØ vKORVAA ASIAN SEN POISSAOLOLLAv 4AI SANOAKSENI SAMAN ASIAN -ALLARM£N SANOIN vPUHEEN LEIKKIv vKORVAA LUONNOLLISEN TOSIASIAN SEN VØRØHTELEVØLLØ MELKEIN KATOAMISELLAv

"LANCHOT OTTAA KØYTTššNSØ NØMØ KAKSI VØITETTØ JOITA HØN EI KUITENKAAN OLE ITSE LUONUT TOISEN HØN LšYTØØ (EI DEGGERILTA TOISEN -ALLARM£LTA 3EN SIJAAN HØN JØSENTØØNE SUHTEESSA TOISIINSA OMINTAKEISESTI %I TOSIAANKAAN RIITØ ETTØ NE OTETAANMOLEMMAT HUOMIOON ETTØ MYšNNETØØN SAMAN AIKAISESTI SE MITØ KIELISAA AIKAANALAVIRRASSA ESIINTULO JA SE MITØ SE EDELLYTTØØ YLØVIRRASSA POISSYšKSYMINEN /N LISØTTØVØ ETTØ KIELI SAA JOTAIN AIKAANVAIN SIKSIETTØ SE EDEL LYTTØØ JOTAIN MUUTA SE ANTAA ASIOIDEN OLLA ESILLØ NIIDEN POIS SAOLON PERUSTALTA -UTTA TØMØKØØN EI RIITØ VAAN ON MENTØVØ PIDEMMØLLE "LANCHOTN MIELESTØ OLENNAISINTA ON ETTØ KIELI KYKENEE TOTEUTTAMAAN SEN MITØ SEN PITØØ TOTEUTTAA VAIN SITEN ETTØ SE KØTKEE EDELLYTYKSENSØ +IELI LEVITTØYTYY AUKI VAIN PEITTØMØLLØ OMAN EHTONSA4OISIN SANOEN KIELI TUO EPØI LEMØTTØ ASIAT ESIIN MUTTA SAMASSA AKTISSA SE SAA UNOHTAMAAN POISSAOLON JOKA SITØ KUITENKIN RUOKKII JA JOKA TUKEE SITØ KAIKILTA TAHOILTA +IELI SIISTODISTAATUOSTA POISSAOLOSTA JOSTA SE EI IKINØSAA KIINNI

-ITØ SEURAUKSIA TØSTØ ON .ØIMME ETTØ KIELEN EHTO PAKENEE VØLTTØMØTTØ KIELEN OTTEESTA *OS NØIN ON NIIN ON HYVØKSYTTØVØ MYšS VØITTEEN TOINEN PUOLI KIELEN OTTEESTA PAKENEE SEN OMA EHTO +IELELTØ PAKENEVA ASIA SANOMATON NIMEØMØTšN EI OLE MITØØN KIELENULKOISTA VAAN JOTAIN MIKØ KUULUU KIELEEN IKØØN KUIN SEN OMA SYDØN *A JUURI SEN TAKIA

KIELI JOKA EI KOSKAAN YLLØ SYDØMEENSØ ASTI SE JØØ TAVOIT TAMATTOMAKSI EI MYšSKØØN VOI KØØNTYØ POIS SIITØ 4ØLLØ TAVALLA VOI YMMØRTØØ "LANCHOTN VØITTEEN JONKA MUKAAN vKIELEN MAHDOTTOMUUS VAINOAA KIELTØ JATKUVASTIv 4ØMØ MAHDOTTOMUUS KUULUU KIELEEN JA MØØRITTELEE SEN +IELEN ULKOPUOLI ON KIELEN AINA POIS VETØYTYVØ ALKUPERØ JA SEL LAISENA SE VAINOAA KIELTØ .IMEØMØTšN ON SIIS KIELENTOINEN MUTTA TUON TOISEN VOI KOHDATA VAIN KIELESSØ

+IRJALLISUUS

4ØHØN MENNESSØ OLEMME MØØRITELLEET KIELEN JA SEN MØØ RITTELEMISTØ VARTEN MEIDØN ON TØYTYNYT OTTAA HUOMIOON SEN OMA RAJA SILLØ SE KUULUU KIELEEN -UTTA EMME VIELØ OLE PU HUNEET KIRJALLISUUDESTA .YT MEIDØN ON TARKASTELTAVA SITØ

/N TAVALLISTA EROTTAA TOISISTAAN KAKSI TAPAA KØYTTØØ KIELTØ KIELEN TAVALLINEN KØYTTš JOSSA KIELI TOTEUTUU UNOHTAMALLA ITSENSØ SILLØ SE OHITTAA JATKUVASTI ITSENSØ KUROTTAESSAAN KOHTI ASIOITA JA KIELEN KIRJALLINEN KØYTTš JOSSA KIELI TARTTUU ITSEENSØ KIELENØ 4ØSTØ EROTTELUSTA ON TULLUT KLASSINEN 3EN ALKUUNPANIJANA ON -ALLARM£ EDELLEENKEHITTELIJØNØ (EI DEGGER LOPULLISENA MUOTOILIJANA &OUCAULT KIRJALLISUUS MØØ RITELLØØN SIINØ KIELEN MUOTONA JOSSA vKIELI KØØNTYY KOHTI OMAN SYNTYMISENSØ ARVOITUSTAv PAIKKANA JOSSA KIELELLØ vEI ENØØ OLE MUUTA SANOTTAVAA KUIN OMA ITSENSØ EI MUUTA TEH TØVØØ KUIN KIMALTAA OMAN OLEMISENSA LOISTOSSAv "LANCHOT SIJOITTUU TØHØN PERIMYSLINJAAN JA VOI TYYTYØ KITEYTTØMØØN SEN LYHYESTI NØIN

v2UNOILIJA TEKEE PUHTAASTA KIELESTØ TEOKSEN JA TUOSSA TEOKSESSA KIELI ON PALUU OMAAN OLEMUKSEENSAv

*ØLLEEN KERRAN "LANCHOTN OMA ELE EI OLE TØSSØ JAOTTELUSSA VAAN HØNEN SIITØ TEKEMØSSØØN JØSENNYKSESSØ 9HTØØLTØ KUTEN JO NØIMME KIRJALLISUUS ON KIELEN PALUU OMAAN ITSEENSØ 4OISAALTA KUTEN JO NØIMME KIELEEN SISØLTYY MYšS SE MIKØ PAKENEE SEN OTTEESTA SIIS SEN OMA JATKUVASTI PEITTOON JØØVØ ALKUPERØ 3EURAUKSENA ON ETTØ KUN KIELI KØØNTYY TAKAISIN KOHTI ITSEØØN SAADAKSEEN ITSESTØØN KIINNI SE JOUTUUKIN OMAN ULKOPUOLENSA KOETTELEMAKSI +IRJALLISUUS ALKAA TØSTØ KOETTELEMUKSESTA

+IRJALLISUUDELLA ON SIIS OUTO KUTSUMUS +OSKA SE SUUN TAUTUU KOHTI KIELEN TAVOITTAMATONTA SYDØNTØ SE HALUAISI PUKEA SANOIKSI SEN MIKØ TEKEE VASTARINTAA KAIKILLE SANOILLE /NKO TUON TAHDON TOTEUTTAMINEN MAHDOTONTA 6ARMAS TIKIN 3IITØ HUOLIMATTA TOSIASIA ETTØ TUOTA MAHDOTONTA TAHDOTAAN MØØRITTELEE KIRJALLISUUDEN 3EN TUNNUSKUVANA ON /RFEUS JOKA VOI NØHDØ %URYDIKEN MUTTA VAIN KUN TØMØ ON NØKYMØTšN )LMAN TØTØ JØNNITETTØ KOHTI SITØ MIKØ HAASTAA KAIKEN PUHEEN KIELI EI VIELØ OLE KIRJALLISUUTTA JOS JØNNITE SAAVUTTAISI PYRKIMYKSENSØ KYSE EI ENØØ OLISI KIRJALLISUUDESTA VAAN HILJAISUUDESTA TAI HULLUUDESTA

v4ØMØ RISTIRIITA ON RUNOLLISEN OLEMASSAOLON SYDØN OLEMUS JA LAKI RUNOILIJAA EI OLISI ELLEI HØNEN ;x= TØY TYISI ELØØ OMA MAHDOTTOMUUTENSAv

%DELLØ OSOITIN ETTEI KIELENTOISTAVOI KOHDATA KUIN KIELESSØ +IRJALLISUUS ON PAIKKA JOSSA TUO KOHTAAMINEN TAPAHTUU

*OHTOPØØTšKSEKSI VOI SANOA ETTØ VAIKKA KIELI ONKIN MEIDØN

KYKYMME NIMETØ ASIAT JA TEHDØ NIISTØ SANOTTAVIA KIELESSØ ON KUITENKIN MYšS vAVARUUSv JONKA AINOANA KUTSUMUKSENA ON OTTAA VASTAAN SANOMATON JA VASTATA SIITØ SE ON vKIRJALLINEN AVARUUSv JOSSA SYNTYVØT ASIAT JOITA "LANCHOT KUTSUU KIRJOI TUKSEKSI RUNOKSI TAI TEOKSEKSI

3EURAAVA ASKEL ON HANKALAMPI "LANCHOTN MYšTØ LØHDIMME LIIKKEELLE KIELESTØ JA SAAVUIMME KIRJALLISUUTEEN SIKØLI KUN KIRJALLISUUS HUOLEHTII SIITØ MIKØ PAKENEE KIELEN OTTEESTA SANOMATTOMASTA TAI NIMEØMØTTšMØSTØ -UTTA MIKØSILLOIN PAKENEE TØLLØ TAVALLA JA MIKSEI SITØ VOI NIMETØ -IKØ ON KIRJAILIJAN KOETTELEMUS MIKSEI SITØ VOI PUKEA SANOIKSI MITØ HØN SIIS ONKOHDANNUT!SETTAMALLA TØMØN KYSYMYKSEN ME NEMME KIELEN OHI KOHTI SITØ MISTØ KIELI ON TODISTUKSENA TOISIN SANOEN KOHTIKOKEMUSTAJOKA SUOJAUTUU KIELEEN

-EIDØN ON PALATTAVA TØHØN KOKEMUKSEEN JA YRITETTØVØ KUVATA SITØ 6IITTASIN SIIHEN AIVAN ALUKSI JA KUTSUIN SITØ MAHDOTTOMAKSI 9LEISEN MØØRITELMØN MUKAISESTI KOKEMUS ON KAIKKI SE MITØ IHMINEN VOI KOHDATA MAAILMASSA MIKØ VOI ILMETØ JOLLEKULLE TIETOISUUDELLE JA MUODOSTUA SILLE ELØ MYKSEKSI *OSKUS KUITENKIN TAPAHTUU NIINKIN ETTØ JOTAKIN KOHDATAAN ILMAN ETTØ SE EROTTUISI MAAILMAN MUODOSTA MASTA POHJASTA ETTØ JOKIN ASIA ILMENEE JA OTTAA MINUT VALTOI HINSA VAIKKA SE SAMALLA YLITTØØKIN KYKYNI ELØØ SE 4UOLLAINEN KOKEMUS ILMENEE TIETOISUUDELLE RADIKAALIN POIKKEUKSEN MUODOSSA (ETI KUN SE PURSKAHTAA ESIIN SE KATKAISEE KU DOKSEN JA METAFORIA ON RIITTØMIIN ELØMØN KUDOS OLEMISEN KUDELMA AJAN LANKA +OKEMUS ON SUORASTAAN PELKØSTØØN TUOLLAINEN KATKOS TAI MURTUMA KESKEYTYS JONKA TAKIA SE MIKØ TØHØN ASTI NØYTTI JATKUMOLTA YHTØKKIØ PURKAUTUUKIN

4UOLLAISTA KOKEMUSTA KUTSUTAAN vRAJAKOKEMUKSEKSIv TAI vØØRIMMØISEKSIv KOKEMUKSEKSI %PØILEMØTTØ 4OSIASIAKSI KUITENKIN JØØ ETTØ SEKINKOETAAN KUKA TAHANSA MEISTØ VOI KOKEA SEN JA TOSIASIASSA USEIMMAT MEISTØ OVATKIN KOKENEET SEN .IIN ELØMØSSØMME KUIN HISTORIASSAKIN VOIMME KOKEA TUOLLAISEN YHTØKKISEN MURTUMAN 3IITØ ESIIN PURKAUTUVA KAUHU JA SEN AIHEUTTAMA EKSYMINEN MUODOSTAVAT EPØILE MØTTØ KOKEMUKSEN MAHDOLLISUUDEN MAHDOLLISUUDEN TULLA ESIIN MAHDOTTOMANA 4OISIN SANOEN VUOROVAIKUTUKSEEMME MAAILMAN KANSSA KUULUU TUO KYKYREVETØJA JØTTØØ NØKYVILLE TYHJYYS JONKA VUOROVAIKUTUS PEITTI NØKYVISTØ

*UURI TUOTA KUILUA JOHON EI VOI ASETTUA ALOILLEEN JA JOTA EI VOI SIETØØ "LANCHOT KUTSUUYšKSITAIULKOPUOLEKSITEHDEN TUSKIN EROA NIIDEN VØLILLE -IKSI JUURI NØMØ SANAT 3IKØLI KUIN PØIVØ ON LØSNØOLON ALUETTA YšSTØ PUHUMINEN TAR KOITTAA ETTØ LØSNØOLON ALUEESEEN KUULUU HIERTYMIØ JA SE VOI JOSKUS HALKEILLA JA JØTTØØ NØKYVILLEx EI JOTAKIN MUUTA VAAN EIMITØØN 6ASTAAVASTI JOS MAAILMA TARKOITTAA OLEVAN KOKONAISUUTTAULKOPUOLESTAPUHUMINEN TARKOITTAA SITØ ETTØ JOTKUT ASIAT TAPAHTUVAT IRRALLAAN TUOSTA KOKONAISUUDESTA

5LKOPUOLI ON SIIS MAAILMAN NURJA PUOLI SAMALLA TAVALLA KUIN Yš ON LØSNØOLON KØØNTšPUOLI *A NØIN MUODOSTUU NIIDEN LØHEINEN VUOROVAIKUTUS NIMEØMØTTšMØN KANSSA OLETTAEN ETTØ NIMEØMØTšN ON KUIN KIELEN SOKEA PISTE /N SIIS KUIN KOKEMUKSEEN KUULUISI HØMØRØ ALUE JOKA AUKEAA KAIKKIEN MAHDOLLISTEN KOKEMUSTEN TUOLLA PUOLEN JA JOKASEN TAKIA HAASTAA KAIKKI MAHDOLLISET NIMET /N YMMØRRETTØVØ TARKKAAN MITØ NYT ON PELISSØ TOISIN SANOEN MILLAINEN ON

"LANCHOTN MØØRITTØMØKYTKšS"LANCHOT EI OLE KEKSINYT SEN PAREMMIN KIRJALLISUUTTA KUIN YšTØKØØN -UTTA KOSKA HØN ON VIITANNUT KIRJALLISUUDESTA KIELEN MAHDOTTOMAAN OSAAN HØN ON VOINUT VIITATA KIRJALLISUUDESTA KOKEMUKSEN TAI OLEMASSAOLON MAHDOTTOMAAN OSAAN JOTA HØN KUTSUU YšKSI +OSKA KIRJAILIJA KANTAA HUOLTA SIITØ MITØ HØN EI VOI SANOA HØN LØHESTYY MITØ VAARALLISIMMALLA TAVALLA SELLAISTEN ASIOIDEN RANTOJA JOTKA EIVØT VOIOLLA*A PØINVASTOIN EPØILEMØTTØ SEN MIKØ EI VOIOLLAVOI KOKEA VAIN ASIANA JOTA EI VOISANOA

4EHKØØMME YHTEENVETO ,ØHDIMME LIIKKEELLE KIELESTØ JA PØØDYIMME KIRJALLISUUTEEN JOKA ON JOHTANUT MEIDØT KOHTI SØRšØ KUILUA EIMITØØN -UTTA TØMØ TARKOITTAA SITØ ETTØ POHTIESSAAN KIRJALLISUUDEN OLEMUSTA "LANCHOT ON KULJET TANUT MEIDØT HUOMAAMATTA ALUEELTA TOISELLE KIELEN ALUEELTA KOKEMUKSEN ALUEELLE !LUN PERIN KIRJALLISUUS MØØRITELTIIN NIMEØMØTTšMØN KOETTELEMUKSENA .YT SE OSOITTAUTUUKIN OLEVAN YšN KOTIMAA PAIKKA JOSSA ULKOPUOLI AVAUTUU 2U NOILIJA TAI KIRJAILIJA EI SIIS OLE VAIN HENKILš JOKA KOHTAA KIELESSØ NIMEØMØTTšMØN HØN ON MYšS JA ENNEN KAIKKEA SE JOKA KOHTAA MAAILMASSA ULKOPUOLEN MAHDOTTOMAN AVA RUUDEN (ØN ON HENKILš JOKA PØIVØLLØ TODISTAA ITSEPØISESTI YšSTØ +OSKA HØN ASUU KIRJALLISUUDESSA RUNOILIJA ON EHKØ TUNKEUTUNUT SALAISUUTEEN JOKA EHKØ SUOJAUTUU YKSINOMAAN KIRJALLISUUTEEN MUTTA JOKA ON LAAJEMPI KUIN PELKKØ KIRJAL LISUUS (ØN ON PØØSSYT ALUEELLE JOKA EI KUULU PØIVØLLE TILAAN JOKA EI KUULU MAAILMAAN HØN ON KOKENUT ILMESTYKSEN HØN ON KOHDANNUT TOTUUDEN HØN JØØ SENTODISTAJAKSI

*A SEN TAKIA ON TAI AINAKIN NØYTTØØ OLEVAN MAHDOLLISTA OPPIA HØNELTØ JOTAKIN *OS RUNOILIJA TAI YLEISEMMIN OTTAEN KIRJAILIJA ON TAHTOMATTAAN YšN TODISTAJA EIKš JONKUN TOISEN PIDØKIN TIETEN TAHTOEN RYHTYØ YšN VARTIJAKSI 3EL LAINEN OLISI AJATTELIJAN TEHTØVØ 4ØSTØ PISTEESTØ "LANCHOT YRITTØØ SAADA KIRJALLISUUDEN ULKOPUOLELLA KIINNI ASIASTA JOKA PALJASTUI HØNELLE KIRJALLISUUDEN ALUEELLA 9RITØMME NYT SEURATA HØNTØ TØLLE UUDELLE ALUEELLE

!*!44%,5 *! .%542) +IRJALLISUUDESTA AJATTELUUN

%NSIN ON YMMØRRETTØVØ TARKASTI MIKSI NYT SIIRRYTTØISIIN UUDELLE ALUEELLE 4ØHØN ASTI "LANCHOT ON KUVANNUT YšN NIMISSØ ERØSTØ TIETTYØ KOKEMUSTA KUILUN KOKEMUSTA 4UOL LAINEN KOKEMUS TULEE JATKUVASTI ESIIN SAMALLA KUIN KIRJALLI SUUSKIN JA SILTI AJATTELU JØTTØØ SEN AIVAN YHTØ JATKUVASTI HUO MAAMATTA !JATTELU JØØ ITSEPINTAISESTI PØIVØN MAHDOLLISEN JA MIELEN AJATTELUKSI EIKØ SE OLE KOSKAAN OTTANUT VASTAAN YšN PUHDASTA REPEØMØØ

+ETØ "LANCHOT AJATTELEE KUN HØN TOTEAA TØMØN ASIAN TILAN %NSI SIJASSA PERINTEISTØ AJATTELUA TAI METAFYSIIKKAA SIINØ MØØRIN KUIN METAFYSIIKAN MØØRITELMØNØ ON LØSNØOLOLLE ANNETTU ETUSIJA -UTTA TOISEKSI JA ENNEN KAIKKEA HØN AJAT TELEE ERØITØ NYKYAJATTELIJOITA JOTKA OVAT ITSEKIN YRITTØNEET IRTAUTUA METAFYSIIKASTA JA JOTKA KANTAVAT SAMAA HUOLTA HALKEAMASTA JA REPEØMØSTØ KUIN "LANCHOTKIN -ISTØ HØN HEITØ SYYTTØØ 3IITØ ETTEIVØT HE OLE PYSYNEET USKOLLISINA YšLLE JONKA HE OVAT KUITENKIN KOHDANNEET 4OISIN SANOEN SIITØ ETTEIVØT HE OLISI OSANNEET LUODA AJATTELUA JOKA PITØISI MITTA PUUNAAN KOKEMUKSEN RADIKAALIUTTA

+UN "LANCHOT KRITISOI HØNTØ EDELTØVIØ AJATTELIJOITA

TOISEN AJATTELUN NIMISSØ JOTA HØN YRITTØØ VALMISTAA HØNEN PØØVASTUSTAJANSA EIVØT OLE NE JOTKA EIVØT TIEDØ YšSTØ MITØØN JOIDEN MIELESTØ Yš ON EPØVAKAA VAAN NE JOTKA LOPULTA PØØ TYVØT PETTØMØØN YšN SIITØKIN HUOLIMATTA ETTØ HE TUNTEVAT JA TUNNUSTAVAT SEN +YSE ON KAIKISTA AJATTELIJOISTA JOTKA TAVALLA TAI TOISELLA OVAT KOHDANNEET KYSYMYKSEN EIMISTØØN (EGEL +IERKEGAARD (EIDEGGER ,EVINAS (EIDEGGER ON TØSSØ AIVAN ETUOIKEUTETUSSA ASEMASSA SILLØ HØN ON PANNUT TUON EI MINKØØN KESKELLE TEOSTAAN JA TEHNYT TUOSTA ALOITTAVASTA POIS SAOLOSTA LØHTEEN JA EHDON KAIKELLE SILLE MIKØ ON IHMEIDEN IHMEEN SEN MITØ HØN KUTSUU vITSE OLEMISEKSIv

6AIN TØSSØ DIFFERENTIAALISESSA KONTEKSTISSA JOSSA TAVOIT TEENA ON AJATELLA ERØSTØ KOKEMUSTA AIKALAISIAAN USKOLLI SEMMIN VOI YMMØRTØØ MIKSI ERØØSSØ KOHDASSA "LANCHOTN MATKAREITTIØ ILMESTYY SANANEUTRI

.EUTRI

6OISI SANOA AIVAN YKSINKERTAISEEN TAPAAN ETTØ NEUTRI IL MAISEE AJATTELUN ANKARAA USKOLLISUUTTA YšN MUODOSTAMALLE KOETTELEMUKSELLE JOKA SIIHEN ASTI SUOJAUTUI KIRJALLISUUDEN PIIRIIN -UTTA JOTTA VOISI PAREMMIN TAVOITTAA MISTØ TUOSSA ILMAISUSSA ON KYSE ON TARKENNETTAVA MILLE TASOLLE SE KUULUU MIKØ TEHTØVØ SILLE ANNETAAN JA MIKØ ON SEN PARA DOKSAALINEN MERKITYS

%NSINNØKIN SENTASO4OISIN KUIN Yš vNEUTRIv EI OLE KU VAILEVA SANA 3E SANOO MITؚINEN KOKEMUSMEILLE OPETTAA MITØ KOHTI SE MEIDØT VIE MITØ SE KEHOTTAA MEITØ TUNNUS TAMAAN 3E EI SIIS KUVAA ITSEØØN KOKEMUSTA VAAN PIKEM MINKIN SEN TULKINNAN n SEN OIKEAN TULKINNAN

-IKSI TØMØ TULKINTA SITTEN SAA NIMEN vNEUTRIv 4ØLLØ KOHTAA PUUTUTAAN ILMAISUN TEHTØVØØN "LANCHOTLLA JA SEN TEHTØVØ ON ENNEN KAIKKEA KRIITTINEN +UTEN OLEMME JO NØHNEET NYKYlLOSOlA KOHTAA VØLILLØ KOKEMUKSEN EIMISTØØN -UTTA VAIVIHKAA TUOSTA KOKEMUKSESTA ON TEHTY TØYSI SE ON AINA YMMØRRETTY IKØØN KUIN SE OLISI VARASTO TAI LUPAUS SE ON TØYTETTY RIKKAUDELLA "LANCHOT SEN SIJAAN HALUAA JØTTØØ EIMINKØØN OMAN ONNENSA NOJAAN (ØN NIMEØØ NEUTRIKSI JUURI TUON EIMINKØØN JOKA EI OLE MITØØN HØNEN TAR KOITUKSENAAN ON NIMENOMAAN EROTTAA SE HEDELMØLLISESTØ EIMISTØØN JOKA ON AINOA lLOSOlAN KONTOLLEEN OTTAMA EI MIKØØN 0UHE NEUTRISTA PYRKI SIIS PAITSI OTTAMAAN VASTAAN YšN SIIS EIMINKØØN AVAUTUMISEN JA LØSNØOLON HALKEAMISEN MYšSSØILYTTØMØØNYšN PUHTAANA NAAMIOIMATTA SITØ MILLØØN TAVOIN 9šSSØ AVAUTUU TYHJYYS EIKØ TYHJYYS PALJASTA MITØØN

"LANCHOT HALUAISI JØTTØYTYØ ALTTIIKSI TUOLLE EIMINKØØN ANTA MISELLE TEKEMØTTØ SIITØ MINKØØNLAISTA vLUNASTUKSEN TUOVAAv TULKINTAA HØN HALUAISI JØTTØØ EIMINKØØN TYHJYYTEENSØ

-UTTA MITØ TARKOITTAA ETTØ EIMIKØØN JØTETØØN TYHJYY TEENSØ 3E TARKOITTAA ETTØ EIMINKØØN ANNETAAN LEVITTØYTYØ TØYTEEN MERKITYKSETTšMYYTEENSØ SAAKKA .ØIN PØØSTØØN

"LANCHOTN NEUTRIKSI KUTSUMAN ASIAN KAIKKEIN LUONTEEN OMAISIMPAAN PIIRTEESEEN NEUTRI ON vPOISSAOLEVA MIELIv 4ØTØ EI MITENKØØN PIDØ TULKITA NIIN ETTØ NEUTRI OLISI MIELEN NEGAATIO 3E ON VAIN MIELEN LYKKØYS SIIS JUURI SE MITØ AJATTELU EI KOSKAAN OLE ONNISTUNUT OTTAMAAN VASTAAN *OS ON NØIN ON TIETYSTI KYSYTTØVØ MIKSIKAIKKEIN KARAISTUNEIM MATKIN AJATTELIJAT OVAT AINA IRROTTAUTUNEET NEUTRISTA

(YLKËËMINEN VAI USKOLLISUUS

"LANCHOTN MUKAAN TUO KYVYTTšMYYS OTTAA NEUTRI VASTAAN ON MERKKINØ VETØYTYMISESTØ TAI IRTISANOUTUMISESTA )TSE ELØMØ VETØYTYY SPONTAANISTI POIS KUILUN KAUHEUDESTA AJATTELU SANOUTUU IRTI SIITØ MITØ SE EI ONNISTU SIETØMØØN

v9RITØMME VAIN TØYTTØØ TYHJYYDEN EMMEKØ SIEDØ TUSKAA TYHJYYDEN MYšNTØMISTØ +UKA SUOSTUISI KOKOAMAAN SEN MERKITYKSETTšMYYDEN SEN KOHTUUTTOMAN MERKITYKSET TšMYYDEN;x= v

3ANA vNEUTRIv NIMENOMAAN SUOSTUU TAI PYRKII KOKOAMAAN TØMØN MERKITYKSETTšMYYDEN PITØEN KIINNI SEN KOHTUUT TOMUUDESTA 3IITØ SEURAAKIN "LANCHOTN DIAGNOOSI JONKA MUKAAN KOKO lLOSOlA VOIDAAN TIIVISTØØ SANAAN vDENEUTRALI SAATIOv JOKA TARKOITTAA VETØYTYMISTØ NEUTRIN TIELTØ

v+OKO lLOSOlAN HISTORIASSA VOISI TUNNISTAA YRITYKSEN JOKO KESYTTØØ NEUTRI ;x= TAI SITTEN HYLØTØ SE 4ØLLØ TAVALLA KIELEMME JA TOTUUTEMME JATKUVASTI TYšNTØVØT NEUTRIA POISv

!SKEL TØSTØ AIKAISEMMISTA AJATTELUTAVOISTA TEHDYSTØ DIAGNOO SISTA SUUNNITELMAAN UUDESTA AJATTELUSTA NØYTTØØ ILMEISELTØ

"LANCHOT TOSIAANKIN ASTUU TUON ASKELEN *OS ERØØN TIETYN KOKEMUKSEN VOI PETTØØNIIN KUIN lLOSOlA ON TEHNYT SILLE TØYTYY MYšS VOIDA PYSYØUSKOLLISENA4OISIN SANOEN AJATTELUA ON KIELLETTØVØ PAKENEMASTA NEUTRIN ULKOPUOLELLE SEN SIJAAN ETTØ SE PITØYTYISI ITSEPØISESTI NEUTRIN LUONA 3ELLAINEN ON

"LANCHOTN SILMISSØ AJATTELUN TEHTØVØ !JATTELUN TØYTYY PYSYØ KØØNTYNEENØ KOHTIx KOHTI SITØ MISTØ lLOSOlA KØØNTYY POIS SEN TØYTYY SIETØØ JA TUKEA POISSAOLEVAA MIELTØ LYHYESTI SANOEN AJATTELUN TULEEVARJELLA NEUTRIA

+UN ON PØØSTY TØHØN PISTEESEEN VOI VIHDOIN TAJUTA KOKO LAAJUUDELTAAN SEN MITØ "LANCHOT NEUTRILLA TARKOITTAA MITØ HØN TARJOAA AJATTELUN NØYTTØMšLLE .EUTRI ON AINA PEITOSSA TOISIN SANOEN UNOHDUS UHKAA SITØ AINA JA JUURI SEN TAKIA AJATTELUN PITØØ VALVOA SITØ .EUTRI EI SIIS SANO VAIN MIELEN LYKKØYSTØ VAAN LYKKØYKSEN SIKØLI KUIN SIITØ ON PIDETTØVØ KIINNI3E SANOO POISSAOLEVAN MIELEN JONKA AJATTELUN TØYTYY SØILYTTØØ JOTTEI SE SORTUISI PETOKSEEN TAI USKOTTOMUUTEEN 4ØLLØ TAVALLA NEUTRISTA TULEE "LANCHOTN TUOTANNOSSA AVAINSANA

*OHTOPØØTšKSEKSI HALUAISIN KOROSTAA EROA NØIDEN KAHDEN SANAN VØLILLØ JOTKA USEIN SEKOITETAAN TOISIINSA "LANCHOTN SANASTOSSA JA NEUTRI 9šN TUNNISTAMINEN ON SITØ ETTØ KUVATAAN REPEØMØN PARADOKSAALINEN ILMIš KUILUN OHI MENEVØ ILMESTYMINEN .EUTRIN MYšNTØMINEN TARKOITTAA SITØ ETTØ AJATTELUA KEHOTETAAN OLEMAAN KØØNTYMØTTØ POIS TUOSTA TYHJYYDESTØ JA SIETØMØØN SEN PALJASTUMINEN 4ØSSØ ON KØØNNE JOKA ON MELKEIN MAHDOTON HUOMATA JA SILTI ENSIAR VOISEN TØRKEØ .EUTRIN HAASTEESEEN VASTAAMINEN EI OLE VAIN SITØ ETTØ PIDØTTØYDYTØØN TOIMIMASTA VAAN SITØ ETTØ TEHDØØN ERØS TIETTY ELE SUHTEESSA YšN ALKUPERØISEEN KOKEMUKSEEN

*A ON MIETITTØVØ ONNISTUUKO TUO ELE VOIKO SE ONNISTUA 0YSTYYKš "LANCHOT AJATTELEMAAN NEUTRIA MUUTTAMATTA SITØ MIELEN lGUURIKSI 9LEISEMMIN VOIKO AJATTELUVALVOAKUILUA VOIKO SE KESTØØ POISSAOLEVAN MIELENKAUHEUTTA *UURI TØHØN KYSYMYKSEEN HALUAISIN PANEUTUA HYVIN LYHYESTI ESITELMØNI KOLMANNESSA OSASSA

53+/,,)355$%. +!+3) (!(-/!

"LANCHOTTA SEURATESSAMME OLEMME TØHØN MENNESSØ KU VANNEET YHDEN KOKEMUKSEN JONKA TODISTAJANA ON KIRJAL LISUUS JA TODENNEET ETTØ SIIHEN LIITTYY VAATIMUS TAI KØSKY OTTAA TUO TODISTUS VASTAAN 4UO KØSKY JOKA KOHDISTUU ENNEN KAIKKEA AJATTELIJAAN LEIMAA "LANCHOTN KOKO TUOTANTOA 3E TULEE KUITENKIN ESIIN KAHDESSA ERI MUODOSSA JA RAJAA TØLLØ TA VALLA ESIIN KAKSI MAHDOLLISTA TAPAA JOILLA AJATTELU VOI VASTATA YšN ESITTØMØØN VAATIMUKSEEN TOISIN SANOEN KAKSI USKOL LISUUDEN lGUURIA 9KSI LIITTYY "LANCHOTN VARHAISEMPIIN KIRJOITUKSIIN TOISESTA TULEE VALLITSEVA MYšHØISEMMISSØ TEKSTEISSØ (ALUAISIN TARKASTELLA PERØKKØIN KUMPAAKIN NØISTØ lGUUREISTA n TARKOITUKSENANI ON NØYTTØØ ETTØ VAIKKA YKSI NØYTTØØKIN SEURAAVAN LUONTEVASTI TOISESTA SE KOVETTAAKIN SITØ JA LOPULTA PETTØØ SEN

%NSIMMËINEN lGUURI MONIMIELISYYS

4ARKASTELEMME ENSIN "LANCHOTN TUOTANNON ENSIMMØISTØ OSAA JOHON KUULUVAT &AUX PAS ,A PART DU FEU ,AUTR£A MONTIA KØSITTELEVØT TEKSTIT JA EHKØ MUTTA VAIN TIETYSSØ MØØRIN +IRJALLINEN AVARUUS 4ØSSØ VAIHEESSA HALLITSEVANA TEEMANA ON Yš JA YšTØ TARKASTELLAAN JO LUOPUMISEN JA US KOLLISUUDEN VAIHTOEHDOISTA KØSIN -UTTA TARKOITUKSENA EI MISSØØN MIELESSØ OLE JØØDØ ALTTIIKSI YšLLE POHTIA SITØ SELLAI SENAAN ASETTUA SEN PIIRIIN 0ØINVASTOIN "LANCHOT KOROSTAA SITØ ETTØ SUHDE YšHšN ON VØLTTØMØTTØ PARADOKSAALINEN 5SKOLLISUUS ON TØSSØ VAIHEESSA PARADOKSIN SIETØMISTØ *A AINOA KEINO SIETØØ SITØ ON SE ETTØ ASETUTAANMONIMIELISYYDEN PUOLELLE SITEN ETTØ PELATAAN MIELI SITØ ITSEØØN VASTAAN

v-ONIMIELISYYS EDELLYTTØØ SALAISUUDEN JOKA EPØILEMØTTØ ILMENEE KADOTESSAAN MUTTA JONKA VOI KATOAMISENKIN LØPI AAVISTAA OLEVAN MAHDOLLINEN TOTUUSv

4ØSTØ NØKEE ETTEI SALAISUUTTA VOI EROTTAA SEN KATOAMISESTA -EITØ EI SIIS VAADITA KØØNTYMØØN KOHTI YšTØ SE OLISIKIN MAHDOTONTA SILLØ Yš KATOAA SAMAN TIEN VAAN PIKEMMINKIN ANTAMAAN YšN HEIJASTUA PØIVØØN JA HORJUTTAA PØIVØN VAR MOINA PITØMIØ ASIOITA 9šLLØ ON SIIS ENNEN KAIKKEAKRIITTINEN FUNKTIO JA SE PUUTTUU ASIOIHIN VAIN EPØSUORASTI /HIMENNEN HUOMAUTAN ETTØ 2OLAND "ARTHES ANTOI SAMAN FUNKTION vNEUTRINHALUKSIv NIMEØMØLLEEN ASIALLE HØN MYšNTØØ TØMØN NEUTRIN OLEVAN PELKKØ vHARHAKUVIEN HORISONTTIv MUTTA HØN SANOO KØYTTØVØNSØ SITØ vHARHAUTTAAKSEEN MIELENv vES TØØKSEEN MIELTØ VAKIINTUMASTAv 4OISIN SANOEN HØN TIETØØ ETTEI HØN VOI ERISTØØ NEUTRIA KAIKEN OLEVAN VIERELLE MUTTA HØN YRITTØØ SAADA SEN TOIMIMAAN SIINØ MIKØ ON 3AMAN LAINEN ON NØHDØKSENI VARHAISELLA "LANCHOTLLAKIN STRUKTUURI JONKA MUKAISESTI HØN PYRKII PYSYMØØN USKOLLISENA YšLLE 4ARKOITUKSENA EI OLE OLLA YšN vVARTIJAv SIIS PITØØ HALKEAMAA AVOIMENA VAAN PIKEMMINKIN JØTTØØ TILAA YšN JØLKIEN LEI KILLE "LANCHOT MYšNTØØ ETTØ VAIN PØIVØN ALUEELLA VOI ELØØ JA ETTØ AINOA MAAILMA JOSSA AJATTELU VOI LIIKKUA ON MIELEN MAAILMA -UTTA JOTTA VOISI ELØØ PØIVØN KAIKISSA SEN ULOTTU VUUKSISSA ON MUISTETTAVA ETTØ PØIVØ ON IKØØN KUIN YšN KAH DENTAMA JA ETTØ TØMØ ON SYYNØ PØIVØLLE OMINAISEEN HAU RAUTEEN 4UOTA YšTØ EI PETØ JOS VAIN VIITTAA JATKUVASTI SIIHEN KUINKA PØIVØN JA MIELEN RAJAT YLITETØØN KOHTITOISTAPAIKKAA