• Ei tuloksia

Tämän tutkimuksen tarkoitus oli kartoittaa ja kuvailla, miten aikataulutus näkyy katu- ja rakennussuunnittelussa. Lisäksi tarkoitus oli tunnistaa aikataulutuksen suurimpia haasteita ja niiden mahdollisia ratkaisuja. Toteutin tutkimuksen kvalitatiivisin menetelmin asiantun-tijahaastatteluja ja tapaustutkimusta hyödyntäen.

Tämän tutkimuksen tuloksia ja johtopäätöksiä aikataulun roolista ja aikataulussa pitäytymi-sestä katu- ja rakennussuunnittelussa on mahdollista jatkossa täydentää kvantitatiivisella tar-kastelulla. Näin voidaan saada luotettavia tuloksia siitä, pätevätkö saadut tulokset myös eri puolilla Suomea, eri konsulttien ja tilaajien keskuudessa. Vaikuttaako kaupungin tai kunnan koko tuloksiin? Entä maantieteellinen sijainti ja paikallinen historia rakentumisen kerrostu-neisuudessa?

Kvantitatiivisella tutkimuksella voidaan myös saada selville erilaisia numeerisia määreitä.

Kuinka yleisiä tarkalleen ottaen ovat katu- ja rakennussuunnittelun aikatauluviivästykset?

Kuinka paljon niistä koituu kustannuksia? Millaista systemaattista tietoa nykyisin kerätään projektien aikatauluun liittyen?

Tämän tutkimuksen johtopäätökset viittaavat tuleviin tutkimussuuntiin. Tulevissa tutkimuk-sissa voidaan tutkia vielä tarkemmin aikataulutuksen roolia ja aikataulutusprosessia sekä ai-kataulussa pysymistä sekä sen edistämistä katu- ja rakennussuunnittelussa. Tämän diplomi-työn perusteella jatkotutkimuksessa osataan kysyä oikeat kysymykset.

Lähdeluettelo

Ahuja, V. & Thiruvengadam, V. 2004. Project scheduling and monitoring: current research status. Construction Innovation 4, s. 19–31

Artto, K., Martinsuo, M. & Kujala, J. 2006. Projektiliiketoiminta. Helsinki: WSOY. 417 s.

ISBN 978-952-92-8534-1

Friese, S. ATLAS.ti 9 user manual 2021. Käyttöopas. ATLAS.ti Schientific Software De-velopment Gmbh, Berlin

Ballard, H. G. (2000a) The Last Planner System of Production Control. Väitöskirja, The University of Birmingham. 192 s.

Ballard, G. (2000b) Phase Scheduling. Lean Construction Institute White Paper 7. 3 s.

Etelä-Suomen aluehallintovirasto 2020. 1. Nihdin edustalla sijaitsevan vesialueen ruoppaa-minen, täyttäminen ja rantarakenteiden toteuttaminen sekä ruoppausmassojen läjittäminen mereen ja valmistelulupa, Helsinki. 2. Jätemateriaalin hyödyntäminen merialueen täytössä ja toiminnanaloittamislupa, Helsinki. Päätös-442-2020-www, 16.12.2020. [Luettu

30.10.2021.] Verkko-osoitteessa: https://ylupa.avi.fi/fi-FI/asia/1577115

Gutierrez, G. J. & Kouvelis, P. 1991. Parkinson’s law and its implications for project man-agement. Management Science 37: 8, s. 990–1001.

Hamzeh, F. 2011. The lean journey: implementing the Last Planner system in construction.

Konferenssijulkaisu. DOI: 10.13140/RG.2.1.3648.7522

Helsingin kaupunginmuseo 1930. Nihti ja Sompasaari, Postikortti. Sääski Oy. [Luettu 30.10.2021.] Verkko-osoitteessa:

https://www.finna.fi/Record/hkm.HKMS000005:km0000mjv1

Helsingin kaupungin asemakaavoituspalvelu 2019. Nihti. 10. kaupunginosa, Sörnäinen, Vilhonvuori, Sompasaari, Hanasaari. Satama-, vesi- ja katualueet. Asemakaavan ja asema-kaavan muutoksen nro 12576 selostus. [Luettu 30.10.2021.] Verkko-osoitteessa:

https://dev.hel.fi/paatokset/media/att/d5/d5f37859445bd89303327dab3fbaad-bae6a53f6b.pdf

Helsingin kaupunki 2014. Katutilan mitoitus. Suunnitteluohjeet Helsingin kaupungille.

[Luettu 30.10.2021.] Verkko-osoitteessa: https://www.hel.fi/static/hkr/julkaisut/ohjeet/ka-tutila_mitoitus.pdf

Helsingin kaupunki 2017. Kalasatama. Historia. [Luettu 30.10.2021.] Verkko-osoitteessa:

https://www.uuttahelsinkia.fi/fi/kalasatama/asuminen/historia

Helsingin kaupunki 2019a. Katujen suunnittelu. [Luettu 30.10.2021.] Verkko-osoitteessa:

https://www.hel.fi/helsinki/fi/kartat-ja-liikenne/kadut-ja-liikennesuunnittelu/liikennesuun-nittelu/

Helsingin kaupunki 2019b. Pysäköintiuudistuksen pilottialueiksi esitetään Hernesaarta, Hakaniemenrantaa ja Kalasataman eteläosaa. [Luettu 30.10.2021.] Verkko-osoitteessa:

https://hel.fi/uutiset/fi/kaupunkiymparisto/pysakointiuudistuksen-pilottialueiksi-esitetaan-hernesaarta-hakaniemenrantaa-ja-kalasataman-etelaosaa

Helsingin Sanomat 2012. Työläiset rentoutuivat Sörnäisten saarissa. Päivi Huotari 18.9.2012. [Luettu 30.10.2021.] Verkko-osoitteessa: https://www.hs.fi/kaupunki/art-2000002559852.html

Herroelen, W. 2005. Project scheduling – theory and practice. Production and operations management 14:4, s. 413–432

Hirsjärvi, S. & Hurme, H. 2011. Tutkimushaastattelu. Teemahaastattelun teoria ja käy-täntö. Tallinna: Gaudeamus Helsinki University Press. 213 s. ISBN 978-952-495-073-2 Hirsjärvi, S., Remes, P. & Saravaara, P. 2010. Tutki ja kirjoita. Helsinki: Tammi. 464 s.

ISBN 978-951-31-4836-2

Honkaniemi, Outi (2018). Talotekniikkasuunnittelun aikataulutus projektinjohtourakoissa.

Diplomityö, Aalto-yliopisto. [Luettu 30.10.2021.] Verkko-osoitteessa: https://aalto-doc.aalto.fi/handle/123456789/33720

Kastor, A. & Sirakoulis, K. 2009. The effectiveness of resource levelling tools for resource constraint project scheduling problem. International Journal of Project Management 27, s.

493–500

Klingsieck, K. B. 2013. Procrastination. When good things don’t come to those who wait.

European Psychologist 18:1, s. 24–34

KYMP 2017 = Helsingin kaupungin kaupunkiympäristön toimiala 2017. Katusuunnitel-man ja kadun rakennussuunnitelmien sisältö. Liikenne- ja katusuunnittelupalvelu. [Luettu 30.10.2021.] Verkko-osoitteessa:

https://www.hel.fi/hel2/HKR/julkaisut/ohjeet/katusuunnitelma/katusuunnitelma_ohje.pdf KYMP 2020 = Helsingin kaupungin kaupunkiympäristön toimiala 2020. Katusuunnitel-man selostus. Nihdin pohjoisosan kadut.

KYMP 2020b = Helsingin kaupungin kaupunkiympäristön toimiala 2020b. Mallikatu vä-lillä Länsikatu-Itäkatu. Katusuunnitelma. [Luettu 30.10.2021.] Verkko-osoitteessa:

https://hel.fi/static/liitteet/kaupunkiymparisto/julkaisut/ohjeet/katu/mallipiirustukset-pdf/27445_1v.pdf

KYMP 2020c = Helsingin kaupungin kaupunkiympäristön toimiala 2020c. Mallikatu vä-lillä Länsikatu-Poikkikatu. Tasauspiirustus. [Luettu 30.10.2021.] Verkko-osoitteessa:

https://hel.fi/static/liitteet/kaupunkiymparisto/julkaisut/ohjeet/katu/mallipiirustukset-pdf/27445_14.pdf

KYMP 2020d = Helsingin kaupungin kaupunkiympäristön toimiala 2020d. Mallikatu vä-lillä Länsikatu-Poikkikatu. Asemapiirustus. [Luettu 30.10.2021.] Verkko-osoitteessa:

https://hel.fi/static/liitteet/kaupunkiymparisto/julkaisut/ohjeet/katu/mallipiirustukset-pdf/27445_11.pdf

KYMP 2020e = Helsingin kaupungin kaupunkiympäristön toimiala 2020e. Mallikatu vä-lillä Länsikatu-Poikkikatu. Pituusleikkaus ja tyyppipoikkileikkaukset. [Luettu 30.10.2021.]

Verkko-osoitteessa: https://hel.fi/static/liitteet/kaupunkiymparisto/julkaisut/oh-jeet/katu/mallipiirustukset-pdf/27445_12.pdf

KYMP 2020f = Helsingin kaupungin kaupunkiympäristön toimiala 2020f. Mallikatu vä-lillä Länsikatu-Poikkikatu. Rakennepoikkileikkaus. [Luettu 30.10.2021.] Verkko-osoit-teessa: https://hel.fi/static/liitteet/kaupunkiymparisto/julkaisut/ohjeet/katu/mallipiirustuk-set-pdf/27445_13.pdf

KYMP 2020g = Helsingin kaupungin kaupunkiympäristön toimiala 2020g. Nihti. Pohjois-osan kadut. Katusuunnitelmien koostepiirustus. [Luettu 30.10.2021.] Verkko-osoitteessa:

https://dev.hel.fi/paatokset/me-dia/att/dd/ddc917d52aa494c8834771c77979bda921b47343.pdf

KSV 2008 = Helsingin kaupungin kaupunkisuunnitteluvirasto. Sörnäistenrannan ja Her-manninrannan osayleiskaava. Osayleiskaavan selostus. Helsingin kaupunkisuunnitteluvi-raston julkaisuja 2008:11. [Luettu 30.10.2021.] Verkko-osoitteessa:

https://www.hel.fi/hel2/ksv/julkaisut/julk_2008-11.pdf

Martela, F. 2019. What makes self-managing organizations novel? Comparing how We-berian bureaucracy, Mintzberg’s adhocracy, and self-organizing solve six fundamental problems of organizing. Journal of Organization Design 8:23

MRA 41 § = Maankäyttö- ja rakennusasetus (895/1999) 41 §. Katusuunnitelma. [Luettu 30.10.2021.] Verkko-osoitteessa: https://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/1999/19990895 MRA 43 § = Maankäyttö- ja rakennusasetus (895/1999) 43 §. Katusuunnitelmaehdotuksen asettaminen julkisesti nähtäville. [Luettu 30.10.2021.] Verkko-osoitteessa:

https://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/1999/19990895

MRL 50 § = Maankäyttö- ja rakennuslaki (132/1999) 50 §. Asemakaavan tarkoitus. [Lu-ettu 30.10.2021.] Verkko-osoitteessa: https://finlex.fi/fi/laki/ajantasa/1999/19990132 MRL 52 § = Maankäyttö- ja rakennuslaki (132/1999) 52 §. Asemakaavan hyväksyminen.

[Luettu 30.10.2021.] Verkko-osoitteessa: https://finlex.fi/fi/laki/ajantasa/1999/19990132 MRL 54 § = Maankäyttö- ja rakennuslaki (132/1999) 54 §. Asemakaavan sisältövaatimuk-set. [Luettu 30.10.2021.] Verkko-osoitteessa:

https://finlex.fi/fi/laki/ajan-tasa/1999/19990132

MRL 85 § = Maankäyttö- ja rakennuslaki (132/1999) 85 §. Kadun rakentaminen. [Luettu 30.10.2021.] Verkko-osoitteessa: https://finlex.fi/fi/laki/ajantasa/1999/19990132

Sellier, A.-L. & Avnet, T. 2014. So what if the clock strikes? Scheduling style, control and well-being. Journal of Personality and Social Psychology 107:5, s. 791–808

Vuori, J. & Martela, F. 2020. Neuvonpito itseohjautuvan organisaation käytänteenä. Teok-sessa Huhtinen, A.-M. & Melgin, E. (toim.) Hallitsematon viestintä, s. 110–123. Pro-Comma academic. ProCom Viestinnän ammattilaiset ry: Helsinki. DOI:

10.31885/9789526857664

Ympäristöministeriö 2021. Maankäytön suunnittelu. [Luettu 30.10.2021.] Verkko-osoit-teessa: https://ym.fi/maankayton-suunnittelu

Liiteluettelo

Liite 1. Haastattelun osa-alueet haastateltaville Liite 2. Haastattelurungot

Liite 1. Haastattelun osa-alueet haastateltaville

Liite 2. Haastattelurungot