• Ei tuloksia

+ATSEEN JA KIELEN VËKIVALTA -AURICE "LANCHOTN MUKAAN

"LANCHOT OSALLISTUI nLUVUN TUOTANNOLLAAN KESKUS TELUUN KATSEEN ASEMASTA lLOSOlSESSA KIELESSØ +RITISOIDESSAAN KATSE JA SUBJEKTILØHTšISTØ lLOSOlAA "LANCHOT MØØRITTELI KIR JALLISEN KIELEN KIELEKSI JOKA EI PERUSTU EIKØ PYRI NØKEMISEEN HAVAINNOLLISTAMISEEN JA ESITTØMISEEN

+ATSE EI OLE KESKEINEN VAIN "LANCHOTN ESSEISSØ VAAN MYšS KAIKISSA HØNEN KERTOMUKSISSAAN *ØLKIMMØISET OVAT YRITYKSIØ KUVATA TOISEN KOHTAAMISTA KIELELLØ JOKA EI VØITTØISI TEKEVØNSØ KATSEENSA KOHTEEKSI MITØØN JA JOKA SITEN PYRKISI OLEMAAN MAHDOLLISIMMAN KAUKANA SIITØ MITEN KATSEELLE PERUSTUVA lLOSOlA MØØRITTELEE AJATTELUN "LANCHOTLLE KAIKKI AJATTELU ON KIELTØ MUTTA KAIKKI KIELI EI OLE AJATTELUA n TØMØ ON VØITE JOTA "LANCHOT TYšSTØØ POHTIMALLA KIELEN KATSEEN JA OLEMISEN SUHDETTA

"LANCHOTN KERTOMUS 4HOMAS LOBSCUR

v(ØMØRØN 4UOMASv SYNNYTTI lLOSOlSTA AIKALAISKESKUSTELUA KIELEN AJATTELUN JA KATSEEN VØLISISTØ SUHTEISTA 3ITEERAAN SEURAAVASSA JAKSON KERTOMUKSEN TOISESTA LUVUSTA KOSKA SE HAVAINNOLLISTAA HYVIN KATSEEN PROBLEMATISOITUMISTA

"LANCHOTN KAUNOKIRJALLISISSA TEKSTEISSØ "LANCHOTKOM MENTAAREISSA LUKU ON TOISTUVASTI ESILLØ JO SIITØKIN SYYSTØ ETTØ USEIMMAT "LANCHOTN AJATTELUSTA KIINNOSTUNEET AIKALAISlLO SOlT n ESIMERKIKSI 'EORGES "ATAILLE %MMANUEL ,EVINAS JA

*EAN0AUL 3ARTRE n VIITTASIVAT TØHØN NIMENOMAISEEN TEKSTIIN +YSEINEN LUKU KUVAA NIMIHENKILš 4HOMASIN OLESKELUA METSØSSØ JA EKSYMISTØ JONKINLAISEEN PIMEØØN LUOLAMAISEEN TILAAN KENTIES KELLARIIN 3ITEERATTU JAKSO SIJOITTUU NOIN PUO LIVØLISTØ LUKUA LUVUN LOPPUUN

v

9š OLI PIMEØMPI JA RASKAAMPI KUIN HØN OLI OSANNUT ODOTTAA 0IMEYS PEITTI ALLEEN KAIKEN SEN VARJOJEN LØPØISEMISESTØ EI OLLUT TOIVOAKAAN MUTTA NIISSØ SAATTOI KOHDATA TODELLISUUDEN SUHTEESSA JONKA IN TIIMI LØHEISYYS OLI HØMMENTØVØ (ØNEN ENSIMMØINEN HUOMIONSA OLI ETTØ HØN SAATTOI EDELLEEN KØYTTØØ JØSE NIØØN ERITYISESTI SILMIØØN %I NIIN ETTØ HØN OLISI NØHNYT MITØØN MUTTA SE MITØ HØN KATSOI SAATTOI HØNET ENNEN PITKØØ VASTATUSTEN šISEN MASSAN KANSSA JONKA HØN

EPØMØØRØISESTI TAJUSI OMAKSI ITSEKSEEN JA JOSSA HØN NYT OLI UPOKSISSA ,UONNOLLISESTIKIN HØN MUODOSTI TØMØN HUOMION AINOASTAAN OLETTAMUKSEN TASOLLA ALUSTAVANA KØSITYKSENØ JOHON JO UUDEN TILANTEEN SELVITTØMISEN VØLTTØMØTTšMYYS PAKOTTI TURVAUTUMAAN +OSKA HØNELLØ EI OLLUT MITØØN KEINOA MITATA AIKAA HØN ODOTTI TO DENNØKšISESTI TUNTIKAUSIA ENNEN KUIN HYVØKSYI TØMØN TAVAN NØHDØ (ØNESTØ KUITENKIN TUNTUI KUIN PELKO OLISI VØLITTšMØSTI VALLANNUT HØNET JA HØVETEN HØN NOSTI PØØNSØ MUISTAEN AJATUKSEN JOTA OLI VAALINUT HØNEN ULKOPUOLELLAAN OLI JOTAKIN MIKØ MUISTUTTI HØNEN OMAA AJATUSTAAN JA JOTA HØNEN KATSEENSA TAI KØTENSØ SAATTOIVAT KOSKETTAA 6ASTENMIELINEN HAAVEKUVA 0IAN Yš NØYTTI HØ NESTØ PIMEØMMØLTØ KAUHEAMMALTA KUIN MIKØØN MUU Yš IKØØN KUIN SE TODELLAKIN OLISI OLLUT PERØISIN SELLAISEN AJATUKSEN HAAVASTA JOKA EI ENØØ AJATELLUT ITSEØØN AJA TUKSEN JOKA OLI IRONISESTI JOUTUNUT JONKUN MUUN KUIN AJATUKSEN KOHTEEKSI 4UO JOKIN OLI ITSE Yš +UVAT JOISTA SEN PIMEYS MUODOSTUI TULVIVAT HØNEN YLITSEEN (ØN EI NØHNYT MITØØN MUTTA SEN SIJAAN ETTØ OLISI LANNISTUNUT HØN MUODOSTI TØSTØ NؚN PUUTTUMISESTA KATSEENSA LAKIPISTEEN (ØNEN NØKšAISTILLE HYšDYTšN SILMØNSØ SAI TAVATTOMAT MITTASUHTEET KASVOI SUHTEETTOMAKSI JA ULOT TUESSAAN HORISONTIN YLI SALLI YšN TUNKEUTUA KESKUKSEENSA VASTAANOTTAAKSEEN SILTØ PØIVØN .IINPØ TØSSØ TYHJØSSØ TILASSA KATSE JA SEN KOHDE SEKOITTUIVAT TOISIINSA 4ØMØ MITØØN NØKEMØTšN SILMØ EI NYT AINOASTAAN TAVOITTANUT KATSEELLAAN JOTAKIN VAAN SE TAVOITTI MYšS NØKYNSØ AIHEUT TAJAN 3E NØKI KOHTEENAAN SEN MIKØ AIHEUTTI ETTEI SE NØHNYT 4UOSSA KOHTEESSA SEN OMA KATSE TULI ESIIN KUVAN MUODOSSA HETKELLØ JONA TØMØ KATSE VAIKUTTI JOKAISEN KUVAN KUOLEMALTA 4ØSTØ 4HOMASILLE KOITUI UUSIA HUO LENAIHEITA (ØNEN YKSINØISYYTENSØ EI NØYTTØNYT ENØØ NIIN TØYDELLISELTØ JA HØNESTØ TUNTUI JOPA KUIN JOKIN TODEL LINEN OLISI TšNØISSYT HØNTØ JA YRITTI NYT PUJAHTAA HØNEEN +ENTIES HØN OLISI VOINUT TULKITA TØMØN TUNTEMUKSEN TOISINKIN MUTTA HØNEN TØYTYI EPØILLØ PAHINTA (ØNEN PUOLUSTUKSEKSEEN VOI SANOA ETTØ VAIKUTELMA OLI NIIN SELKEØ JA PAINOSTAVA ETTØ OLISI OLLUT MILTEI MAHDOTONTA

OLLA ANTAMATTA SILLE PERIKSI 6AIKKA HØN KUINKA OLISI KIISTØNYT ASIAN OLISI OLLUT ERITTØIN VAIKEAA OLLA USKOMATTA JOHONKIN NIIN ØØRIMMØISEEN JA VØKIVALTAISEEN SILLØ KAI KESTA PØØTELLEN JOKIN VIERAS ESINE OLI ASETTUNUT HØNEN SILMØTERØLLEEN JA YRITTI NYT TUNKEUTUA EDEMMØS *OTAKIN EPØTAVALLISTA SE OLI TODELLA HØIRITSEVØØ ERITYISEN HØIRIT SEVØØ SIKSI ETTEI KYSE OLLUT SUINKAAN MISTØØN PIKKUESI NEESTØ VAAN KOKONAISISTA PUISTA KOKONAISESTA METSØSTØ TØYNNØ VØRISEVØØ ELØMØØ 4ØMØN HØN KOKI HEIKKOUDEKSI JOKA SAATTOI HØNET HØPEØØN (ØN EI ENØØ KIINNITTØNYT HUOMIOTA EDES TAPAHTUMIEN YKSITYISKOHTIIN +ENTIES JOKU IHMINENKIN PUJAHTI SISØØN SAMASTA AUKOSTA HØN EI OLISI VOINUT SITØ SEN ENEMPØØ SALLIA KUIN KIELTØØKØØN (ØNESTØ VAIKUTTI SILTØ KUIN AALLOT OLISIVAT TULVINEET ERØØNLAISEEN KUILUUN JOKA OLI HØN ITSE +AIKKI TØMØ HUOLESTUTTI HØNTØ VAIN HIUKAN (ØN KIINNITTI HUOMIOTA VAIN KØSIINSØ JOTKA KESKITTYIVØT TUNNISTAMAAN HØNEEN SEKOITTUVIA OLIOITA JOIDEN LUONTEEN NE HAHMOTTIVAT VØ HITELLEN KORVA EDUSTI KOIRAA LINTU KORVASI PUUN JOSSA SE LAULOI +IITOS NØIDEN OLIOIDEN JOTKA ANTAUTUIVAT KAIKEN LAISIIN TULKINTAA KAIHTAVIIN TOIMIIN RAKENNUKSIA JA KO KONAISIA KAUPUNKEJA PYSTYTETTIIN TODELLISET KAUPUNGIT NOUSIVAT TYHJØSTØ JA TUHANSIEN PØØLLEKKØIN PINOTTUJEN KIVIEN RšYKKIšISTØ NØIDEN OLIOIDEN JOTKA VIRTASIVAT VEREN MUKANA JA TOISINAAN PUHKAISIVAT SUONIA JA NØYT TELIVØT SITØ OSAA JOTA 4HOMAS OLI ENNEN KUTSUNUT AJATUK SIKSI JA INTOHIMOIKSI .IIN PELKO VALTASI HØNET EIKØ ENØØ MITENKØØN ERONNUT HØNEN RUUMIISTAAN (ALU OLI TØMØ SAMA RUUMIS JOKA AVASI SILMØNSØ JA TIETØEN ITSENSØ KUOL LEEKSI KIIPESI KšMPELšSTI YLšS TAKAISIN HØNEN SUUHUNSA KUIN ELØVØLTØ NIELAISTU ELØIN 4UNTEET VALTASIVAT HØNET ENSIN SITTEN NE AHMIVAT HØNET (ØNTØ PAINOIVAT AHDIS TIVAT JOKAISESSA LIHANSA KOLKASSA TUHAT KØTTØ JOTKA OLIVAT HØNEN OMAT KØTENSØ +UOLETTAVA AHDISTUS HAKKASI HØNEN SYDØNTØØN (ØNEN RUUMIINSA YMPØRILLØ VALVOI SEN HØN TIESI HØNEN OMA AJATTELUNSA JOKA OLI SEKOITTUNUT YšHšN (ØN TIESI HIRVEØLLØ VARMUUDELLA ETTØ MYšS SE ETSI KEINOA TUNKEUTUA HØNEEN (ØNEN HUULIAAN VASTEN HØNEN SUUSSAAN SE VOIMISTUI SOLMIAKSEEN HIRVIšMØISEN

LIITON (ØNEN SILMØTERIENSØ TAKANA SE LOI VØLTTØMØT TšMØN KATSEEN *A SAMALLA SE RAIVOISASTI TUHOSI KASVOT JOITA SE SUUTELI 3UUNNATTOMAT KAUPUNGIT RAUNIOITUNEET KAUPUNGIT KATOSIVAT +IVET HEITETTIIN ULKOPUOLELLE 0UUT KISKOTTIIN YLšS +ØDET JA RUUMIIT VIETIIN POIS 9KSIN 4HO MASIN RUUMIS JØI JØLJELLE VAILLA MIELTØ *A AJATUS HØNEEN PALATTUAAN SOLMI YHTEYKSIØ TYHJYYTEENv

4HOMAS LOBSCURON PARADOKSAALINEN KERTOMUS KOKEMUKSESTA JOKA EI PERUSTU KATSEELLE 0ALJON EI NØHDØ MUTTA VØHØSTØ HAVAITUSTA PUHUTAAN PALJON )KØØN KUIN KATSE JØISI KIELEN SI SØISEKSI VAILLE PERUSTAA JA KIINTOPISTETTØ +ATSEEN VØLITTYESSØ KIELELLISESTI KATSE SIDOTAAN KIELEN AJALLISUUTEEN JOKA EI TUOTA LØSNØ OLEVAA AJATONTA KUVAA VAAN KATSETTA PAKENEVAN REU NOILTAAN JA KESKUKSELTAAN EPØMØØRØISEN TAPAHTUMAN +ATSE EI VIIPYILE ØKILLISESSØ JA OHIMENEVØSSØ JA NIIN KIELEN VØ LITTØMØ KUVA TULEE VØLTTØMØTTØ SUMEAKSI EPØTARKAKSI

"LANCHOTN TEKSTI YLLYTTØØ POHTIMAAN KAUNOKIRJALLISEN KIELEN JA lLOSOlSEN AJATTELUN VØLISTØ SUHDETTA ,ASKEUTU MINEN LUOLAN KALTAISEEN PIMEØØN KELLARIIN VIITTAA 0LATONIN LUOLAAN MUTTA MYšS :ARATHUSTRAAN VAIKKA 4HOMASIN LUOLA EI OLEKAAN YLHØØLLØ VUOREN RINTEESSØ NIIN KUIN :ARATHUSTRAN ,UOLA ON KOHTU MUTTA MYšS (AADES KUOLEMAN VALTAKUNTA JONNE 4HOMAS JOUTUU SAATTAMAAN RAKASTETTUNSA !NNEN

"LANCHOTN KERTOMUS ON ERØS /RFEUSMYYTIN TOISTUVISTA VARIAATIOISTA "LANCHOTN TUOTANNOSSA TAAKSEEN KATSOVA /RFEUS ON MYšS OLLUT ERI AIKOINA HAHMO JOLLE ON ANNETTU TEHTØVØKSI TOIMIA VØLITTØJØNØ lLOSOlAN JA RUNOUDEN KAHDEN ERILAISEN KIELEN VØLILLØ -ETSØN JA LUOLAN PIMEYDEN VOI PUO LESTAAN TULKITA vELEMENTEIKSIv ,EVINASIN JA -AURICE -ERLEAU 0ONTYN TARKOITTAMASSA MIELESSØ ELEMENTTI EI ASETU OBJEK TEIKSI VAAN YMPØRšI TAI TOIMII YMPØRISTšNØ KOKEMISELLE JA HAVAINNOIMISELLE JOKA EI ENØØ OLE KOHTEEKSI ASETTAVAA VAAN PIKEMMINKIN AVAUTUVAA JA IHMETTELEVØØ HAVAITSEMISTA 4HO MASIN KOKEMUKSESSA MATERIA JA MIELI SUBJEKTI JA OBJEKTI SE KOITTUVAT n KYSE ON SELLAISEN MATERIAALISEN OLEMISESTA JOKA EI YKSINKERTAISESTI OLE KØSILLØ EIKØ LØSNØ 3IIHEN EI VOI TARTTUA EIKØ KIINNITTØØ KATSETTA 4ØLLAISENA SE MUISTUTTAA VIRTAA JOSTA (ERAKLEITOS (ØMØRØ PUHUU 4HOMASIN AISTIMA OLEMINEN EI OLE PELKØSTØØN TØSSØ JA NYT VAAN AINA JO MENNEENØ TAI VASTA TULOSSA OLEVANA PAKENEE KAIKKEA KOKEMUSTA JOKA EDELLYTTØØ PYSYVØØ KIINTEØØ KOHDETTA 3ITØ EI VOI AJATELLA OLIOKSI JOHON VOISI TARTTUA TAI JOTA VOISI TARKASTELLA ERI vPUOLILTAv

4EKSTISTØ ON LšYDETTØVISSØ MYšS EKSPLISIITTISIØ VIITTAUKSIA lLOSOlSEEN KATSEKESKUSTELUUN 0UHE vAJATTELUN HAAVASTAv VOISI VIITATA "ATAILLEEN JA TØMØN SISØISEN KOKEMUKSEN KØ SITTEESEEN +ERTOMUKSEN LOPPUPUOLELLA 4HOMASIN OLEMISTA VERRATAAN SUUREEN LINSSIIN JA NIIN MYšS 3PINOZA ON MUKANA

$ESCARTESIIN PUOLESTAAN VIITTAAVAT IRONISESTI PAITSI OMIEN HAVAINTOJEN JATKUVA EPØILY ETENKIN KYVYTTšMYYS VARMISTUA OMASTA OLEMASSAOLOSTA JA SAADA HAVAINNOLLE MINKØØNLAISTA VARMUUTTA MINØN ØØRIMMØINEN PØØTTØMØTTšMYYS JA EPØ VARMUUS SAMOIN KUIN VERBIN vAJATELLAv TOISTUMINEN JA SEN MERKITYKSEN HØMØRTYMINEN KERTOMUKSEN LOPPUA KOHDEN

KUNNES 4HOMAS KERTOMUKSEN LOPPUPUOLELLA LAUSUUKIN JULKI v!JATTELEN EN SIIS OLEv

,EVINAS LUKI TUNNETUSTI 4HOMAS LOBSCURIN TOISTA LUKUA KUVAUKSENA LASKEUTUMISESTA KOHTI VARJOJEN MAAILMAA MAA ILMAAN JOSTA ON POISTETTU KAIKKI OLEVA KAIKKI ASIAT OLIOT JA IHMISET JA JØLJELLØ ON PELKKØ NEUTRAALI VALOTON OLEMINEN OLEMASSAOLON KOHINA TAI OLEMISEN VIERAUS JOLLE ,EVINAS ANTOI NIMEN IL Y AvONv JA JOKA ,EVINASIN MUKAAN KUVAA TAPAHTUMAA TAI TILAA JOKA LEIMAA KOKEMUSTAMME YšSTØ

!SIOIDEN JA ESINEIDEN ØØRIVIIVOJEN KADOTESSA YšN HØMØ RYYTEEN KOETAAN ,EVINASIN MUKAAN JONKIN SELLAISEN LØSNØOLO JOKA ON YHTAIKAA LØSNØ JA POISSA JA JOTA EI VOIDA NIMETØ EIKØ KIELTØØ n SE EI SIIS ANTAUDU AJATTELUN KOHTEEKSI

4HOMAS LOBSCURISTA KØYTYØ KESKUSTELUA KOMMEN TOIDESSAAN 3ARTRE PUOLESTAAN HUOMAUTTI ETTØ vAJATTELU JOKA AJATTELEE ETTEI TIEDØ ON EDELLEEN AJATTELUAv 3ARTRE ON TOKI OIKEASSA EPØILY ON TIEDOLLINEN ASENNE JA "LANCHOTN TEKSTI MYšS VILISEE VIITTAUKSIA $ESCARTESIIN lLOSOlSEEN AJATTELUUN .ØEN KUITENKIN ESTEITØ SILLE ETTØ VOISIMME YKSIKANTAAN VØITTØØ "LANCHOTN TEKSTIN vAJATTELEVAN MAHDOTONTAv n SITØ MIKØ JØØ AJATTELUN JA HAVAINNON TUOLLE PUOLEN

3ARTRELTA VOI KYSYØ ONKO MAHDOTONTA AJATELLA vMAHDOT TOMAN KOKEMUKSENv SYNTYVØN KIELESSØ TAPAHTUMANA n ETTØ MAHDOTON EI OLISIKAAN OLEMASSA ENNEN KERTOMUSTA JONAKIN JOTA KERTOMUS YRITTØØ vMAHDOTTOMASTIv REPRESENTOIDA VAAN ETTØ VASTA KERTOMUS TUOTTAA MAHDOTTOMAN KOKEMUKSEN 6OIDAANKO AJATELLA ETTØ KIELI TAPAHTUMANA ON JOTAKIN JOTA EI VOIDA AJATELLA ENNEN KERTOMUSTA EIKØ SEN JØLKEEN VAAN JOKA KOETAAN AINOASTAAN LUKEMISEN TAPAHTUMASSA "LANCHOTLLA KIELI EI NIINKØØN ILMAISE TAI NIMEØ ULKOISUUTTA SEN JØLKEEN KUN KOKEMUS ULKOISUUDESTA ON JO OHI VAAN PIKEMMINKIN KIELI ITSE ON ULKOISUUTTA +IINNOSTAVAA MINUSTA "LANCHOTN KERTOMUKSISSA EI OLE NIINKØØN SE MITEN NE ONNISTUVAT vAJATTELEMAAN MAHDOTONTAv KUIN SE MITEN NE ONNISTUVAT TUOMAAN MAHDOTTOMAN KOKEMUKSEN ESIIN LUKIJAN JAETTA VAKSI KØSITTEELLISTØMØTTØ JA NIMEØMØTTØ SITØ PAKOTTAMATTA SITØ OBJEKTIN MUOTOON

+ATSEEN JA KIELEN VËKIVALTA

+UTEN JO ESITIN KATSE ON KESKEINEN "LANCHOTN TUOTAN NOSSA SEKØ ESSEISSØ ETTØ KAUNOKIRJALLISISSA KERTOMUKSISSA

"LANCHOTLLA KIRJALLISUUDEN KIELEN SUHDETTA AJATTELUUN JA lLOSOlAN KIELEEN POHDITAAN KATSEEN KØSITTEEN KAUTTA +IR JALLISESSA KIELESSØ ILMENEVØ EI OLE KOSKAAN YKSISELITTEISESTI LØSNØ TAI POISSA TAI AINAKAAN ILMENEVØSTØ EI VOIDA MUO DOSTAA KATSEEN OBJEKTIA TYYPILLISTØ KATSEEN KOKEMUKSELLE

"LANCHOTN KERTOMUKSISSA ON SE ETTØ KATSE TULEE TIETOISEKSI ITSESTØØN JUURI OMAN ASEMANSA KYSEENALAISTUMISEN KAUTTA ËKILLINEN TAPAHTUMA VOI OLLA TOISEN YLLØTTØVØ KATSE TAI SO KAISTUMISEN TUNNE JOKA JOHTUU KATSETTA VASTASSA OLEVASTA vMAHDOTTOMASTAv TAI vULKOPUOLESTAv "LANCHOTN KØSITTEITØ KØYTTØØKSENI "LANCHOT EI HAE KATSEEN VØKIVALLALLE VAIHTO EHTOA TØYDELLISESTØ PIMEYDESTØ SOKEUDESTA JA KYVYTTšMYY DESTØ NØHDØ VAAN KATSEESTA JOKA ON YHTAIKAA SOKEUTTA JA KYVYTTšMYYTTØ OLLA NØKEMØTTØ

"LANCHOTN LØHTšKOHTANA ON EROTTAA lLOSOlNEN JA KAUNOKIRJALLINEN KIELI TOISISTAAN SEN PERUSTEELLA MITEN NE MØØRITTELEVØT KIELELLISEN ESITTØMISEN JA OLEMISEN VØLISEN SUHTEEN 3IINØ MISSØ lLOSOlALLE AJATTELU ON KATSOMISTA JA

NØKYVØKSI TEKEMISTØ KATSOTUN KOHTEEN HALLINTAA LØSNØ OLE VAKSI TEKEMISEN KAUTTA KIRJALLISEN KIELEN SUHDE KATSEESEEN ON MONIMERKITYKSINEN "LANCHOTN MUKAAN KIRJALLINEN KIELI VASTUSTAA NØKYVØKSI TEKEMISTØ MISSØ SE EROAA ESIMERKIKSI TEOREETTISEN KIELEN lLOSOlAN JA REALISTISEN PROOSAN PYRKI MYKSISTØ

*OS SIIS KYSYTØØN MITEN "LANCHOT ONNISTUU AJATELLESSAAN MAHDOTONTA ESITETØØN KENTIES VØØRØ KYSYMYS AINAKIN JOS OTETAAN HUOMIOON "LANCHOTN OMAT LØHTšKOHDAT SEKØ TARKASTELLAAN HØNEN lKTIIVISIØ KERTOMUKSIAAN JOTKA DRAMA TISOIVAT TILANTEITA JOISSA KOKEMUS KATSEEN PIIRIIN TULEVASTA TAI SILTØ KØTKEYTYVØSTØ PIKEMMIN KYSEENALAISTAA KUIN VAH VISTAA KYKYØMME MUOTOILLA HAVAITTUA KOSKEVIA AJATUKSIA +IRJOITTAMINEN EI OLE NØKEMISTØ n SE EI SIIS OLE AJATTELUA JOS AJATTELU JA NØKEMINEN YMMØRRETØØN AKTEIKSI JOILLA ON OLTAVA JOKIN KOHDE OBJEKTI

*ACQUES $ERRIDA KITEYTTØØ KATSEEN JA KIELEN VØLISESTØ SUHTEESTA KØYTYØ KESKUSTELUA ,EVINASIA KØSITTELEVØSSØ AR TIKKELISSAAN v6IOLENCE ET M£TAPHYSIQUE ESSAI SUR LA PENS£E D%MMANUEL ,EVINASv v6ØKIVALTA JA METAFYSIIKKA ESSEE

%MMANUEL ,EVINASIN AJATTELUSTAv JOKA ILMESTYI VUONNA $ERRIDA EI KØSITTELE ARTIKKELISSAAN "LANCHOTN TEKSTEJØ VAAN NIMENOMAAN ,EVINASIN $ERRIDA TUO KUITENKIN ESIIN KATSEEN JA KIELEN VØLISTØ SUHDETTA KOSKEVIA KYSYMYKSIØ JOTKA OLIVAT OLENNAISIA MYšS ,EVINASIN KESKUSTELUKUMPPANILLE

"LANCHOTLLE

+UTEN TUNNETTUA KYSYMYS TOISESTA TAI TOISEUDESTA YHDISTØØ "LANCHOTTA JA ,EVINASIA "LANCHOT HYVØKSYY ,E VINASIN ESITTØMØN VØITTEEN JONKA MUKAAN lLOSOlA ON AINA 0LATONISTA ALKAEN PERUSTUNUT vSAMANv ENSISIJAISUUTEEN vTOISEENv NØHDEN +ATSE JA SUBJEKTILØHTšISEN lLOSOlAN KRITIIKKI SAMOIN KUIN KIINNOSTUS TAITEESEEN OVAT YHTEISEN KESKUSTELUN LØHTšKOHTIA LUVULTA LUVULLE TØMØN KES KUSTELUN AIHEENA OLI ERITYISESTI SE MITEN LØHESTYØ TOISTA JA PUHUA TOISEN KOHTAAMISESTA %SSEESSØØN v,E REGARD DU POÞTEv v2UNOILIJAN KATSEv VUODELTA,EVINAS MUOTOILEE KYSY MYKSEN SEURAAVASTI v-ITEN 4OINEN ;x= VOI ILMETØ n SIIS OLLA JOKU n MENETTØMØTTØ VØLITTšMØSTI TOISEUTTAAN JA ULKOI SUUTTAAN 6OIKO OLLA ILMENEMISTØ ILMAN VALTAAv

6ERBIT NØHDØ HALLITA JA TIETØØ nVOIR POUVOIRJASAVOIR n OVAT ,EVINASIN JA "LANCHOTN MUKAAN lLOSOlSESSA KIELESSØ AINA LØHELLØ TOISIAAN &ILOSOlAN TRADITIO ON "LANCHOTN MUKAAN OLLUT vAJATTELUA SILMØN MITAN MUKAANv JA TOISTA ON AINA LØHESTYTTY OBJEKTIVOIMALLA TOINEN MINØN SUBJEKTIN OBJEKTIKSI

-ARTIN (EIDEGGER TULEE MUKAAN KATSEESTA KØYTYYN KES KUSTELUUN KUN ,EVINAS ESITTELEE SAKSALAISEN FENOMENOLOGIAN

"LANCHOTLLE (EIDEGGERILLE SANA vMAAILMANKUVAv KERTOO JO KAIKEN IHMISEN SUHTEESTA MAAILMAAN -UODOSTAAKSEEN ASIASTA SELVØN KUVAN IHMINEN TARTTUU ASIAAN ASETTAA SEN ETEENSØ TARKASTELLAKSEEN SITØ ETØISYYDEN PØØSTØ ESITTELEE TAI ESITTØØ ASIAN ITSELLEEN ASIA ON JØHMETETTY RAAMIEN KUIN IKKUNAN KEHYSTEN TAI VALOKUVAN SISØØN JOSSA SE MUODOSTAA KOKONAISUUDEN JOTA SILMØN ON HELPPO MITTAILLA +UN ASIASTA TEHDØØN OBJEKTI SE MENETTØØ OLEMISENSA KATSEEN ULKOPUO LELLA

%SSEESSØØN v$IE :EIT DES 7ELTBILDESv SUOM v-AAIL MANKUVAN AIKAv (EIDEGGER KIRJOITTAA ETTØ JOKAINEN SUHDE JOHONKIN n TAHTOMINEN ASENNOITUMINEN AISTIMINEN n ON JO ESITTØVØØ LATINAKSI COGITANS JOKA TAVALLISESTI KØØNNETØØN vAJATTELEVAKSIv $ESCARTESILLA SUBJEKTIN VARMUUDEN PERUS

YHTØLš ME COGITARE ME ESSE ASETTAA IHMISEN SUBJEKTINA KAIKEN OLEVAN MITAKSI JA KESKIPISTEEKSI AJATTELUN KOHTEILLE OBJEKTEILLE !JATTELU ON ESITTØVØØ SUHDETTA OLEMISEEN IDEA ON PERCEPTIO (EIDEGGER TIIVISTØØ +ATSEESTA ESITTØMISESTØ TULEE TOTUUDEN MITTA JO 0LATONILLA v%IKš 0LATONILLE OLEVIEN OLEMINEN OLE KATSEEN KOHDE IDEAv (EIDEGGER KYSYY v%IKš

!RISTOTELEEN MUKAAN PUHDAS KATSOMINENTHEORIA MUODOSTA SUHDETTA OLEVAAN SELLAISENAANv

+ØSITTEET TULEVAT MEILLE KREIKKALAISILTA JA SITEN lLOSOlA ON PERUSTALTAAN KREIKKALAISTA TOTEAA $ERRIDAKIN ARTIKKE LISSAAN v6ØKIVALTA JA METAFYSIIKKAv JOSSA HØN LØHILUKEE ,E VINASIN SIIHENASTISTA TUOTANTOA "LANCHOTN NIMI TULEE ESIIN

$ERRIDAN ARTIKKELISSA KAHDESTI OHIMENNEN EIKØ $ERRIDA KOMMENTOI "LANCHOTN PANOSTA KATSEEN KIELEN JA OLE MISEN VØLISISTØ SUHTEISTA KØYTYYN KESKUSTELUUN "LANCHOTN NIMI OLISI TOSIN VOINUT OLLA TØSSØ ,EVINASIA KRIITTISESTI TAR KASTELEVASSA TEKSTISSØ ENEMMØNKIN ESILLØ SILLØ $ERRIDAN KIRJOITTAESSA ARTIKKELIAAN "LANCHOT OLI JO JULKAISSUT KOLME DIALOGIN MUOTOON KIRJOITETTUA ARTIKKELIA ,EVINASISTA JA PITØNYT TØMØN NIMEØ MUUTENKIN ESILLØ AINA VUONNA ILMESTYNEESTØ ,A PART DU FEU TEOKSESTAAN LØHTIEN $ERRIDA ESITTØØ KUITENKIN ARTIKKELISSAAN KYSYMYKSEN JOKA OLI OLLUT KESKEISESTI ESILLØ MYšS "LANCHOTN JA ,EVINASIN VØLISESSØ KESKUSTELUSSA +YSYMYS KUULUU SEURAAVASTI -ITEN PUHUA TOISEN KOHTAAMISESTA ILMAN VALON METAFORIA KADOTTAMATTA TOISEN TOISEUTTA MINØSTØ LØHTEVØØN KATSEESEEN MINØN MERKI TYKSIØ ANTAVAAN JA KAIKKEA OLEVAA VALAISEVAAN TIETOISUUTEEN

%SSEENSØ ALKUPUOLELLA JAKSOSSA JONKA OTSIKKONA ON v6ALON VØKIVALTAv HØN KØØNTØØ TOISEUTTA KOSKEVAN KYSYMYKSEN SEU RAAVAAN MUOTOON JOS KIELI ON PØIVØØ JA VALON VØKIVALTAA JA HILJAISUUS YšTØ JA MERKITYKSETTšMYYTTØ VOIMMEKO KUVITELLA KIELTØ JOKA JØISI TØMØN OPPOSITION ULKOPUOLELLE

6AIKKA $ERRIDA UNOHTAA ARTIKKELISSAAN "LANCHOTN JUURI TØMØ ON SE KYSYMYS JOHON VOISI HAKEA VASTAUSTA NIMENOMAAN "LANCHOTN TUOTANNOSTA ETENKIN "LANCHOTN TAVASTA MØØRITELLØ KIRJALLINEN KIELI YRITYKSEKSI VASTUSTAA VALON JA KATSEEN VØKIVALTAA $ERRIDAN TAVOIN "LANCHOT AFlRMOI KIELEN VØKIVALTAISUUDEN SEN VØISTØMØTTšMØN RAKENTUMISEN MINØN JA SAMAN KØSITTEILLE MUTTA OSOITTAA SAMALLA MITEN KIELEN ITSENSØ OLEMUS AINA EROAA ITSESTØØN JA TEKEE KIELESTØ AINA MYšS OMAN MONISELITTEISEN VASTAKOHTANSA n KIRJALLINEN KIELI AVAA MAHDOLLISUUDEN KOKEA KIELESSØ TOINEN ULKOPUOLI JOKA EI PALAUDU MINØN LØSNØOLEVAN TIETOISUUDEN KYKYYN VALAISTA JA HALLITA MERKITYKSIØ $ERRIDAN MUKAAN ,EVINAS HALUAISI KOHDATA TOISEN ILMAN VØKIVALTAISEKSI LUONNEHDITTUA KATSEEN JA VALON VØKIVALLALLE PERUSTUVAA KIELTØ "LANCHOT SEN SIJAA MYšNTØØ $ERRIDAN TAVOIN KIELEN VØKIVALTAISEN LUONTEEN MUTTA PITØØ SIITØ KIINNI KOMMUNIKAATION JA TOISEN LØHESTYMISEN AINOANA VØLINEENØ +IELI ON YHTAIKAA VØKIVALTAA JA EIVØKIVALTAA +IELI ON KOMMUNIKAATION VØKI VALTAINEN AVAUS JOKA SALLII TOISEN LØHESTYMISEN )LMAN KIELTØ EI OLISI ILMENEMISTØ EIKØ MERKITYSTØ

%NTØ MITEN "LANCHOT SITTEN ON ESILLØ $ERRIDAN ESSEESSØ 0OHTIESSAAN vTOISENv TAI vTOISEUDENv MØØRITTELYN ONGELMAA ,EVINASILLA $ERRIDA KIRJOITTAA ETTEI "LANCHOT VASTAA KYSY MYKSEEN MITEN TOINEN TULISI MØØRITELLØ $ERRIDA TOTEAA

"LANCHOTN OLLEEN TYYTYMØTšN ,EVINASIN USKONNOLLISEEN KØSITTEISTššN TOISEN MØØRITTELYSSØ $ERRIDA JATKAA KYSYMØLLØ RETORISESTI VOIKO 4OISTA KUITENKAAN AJATELLA ILMAN MØØRØTTYØ KONTEKSTIA EIKš KOKO vDISKURSSI ROMAHDAv JOS SE NØHDØØN vRIIPPUMATTOMANA TEOLOGISESTA KONTEKSTISTAv%IKš TOISTA OLE

MAHDOTON LØHESTYØ JOS TOISTA EI JOTENKIN MØØRITELLØ %IKš

"LANCHOT TAVOITTELE MAHDOTONTA LØHESTYMØLLØ MØØRITTELEMØ TšNTØ TOISTA

-IKØLI PITØISI NIMETØ KAKSI "LANCHOTN AJATTELUA HAL LITSEVAA PIIRRETTØ MAINITSISIN PAITSI AJATUKSEN KIELESTØ VØ KIVALTANA MYšS SEN ETTØ KIELI ON "LANCHOTLLE AINOA TAPA LØHESTYØ vTOISTAv TAI vMAHDOTONTAv JONKA NIMEØMISELLE PERUSTUVA KIELI JØTTØØ ULKOPUOLELLEEN 3IKSI "LANCHOTLLE ON OLENNAISTA PYRKIØ KIRJOITTAMAAN KIELELLØ JOKA JØTTØØ vTOISENv vMAHDOTTOMANv TAI vULKOPUOLENv KØSITTEET AVOIMIKSI MØØ RITTELEMØTTšMIKSI 4OISTA VOIDAAN LØHESTYØ VAIN JOS KYSYMYS TOISESTA JØTETØØN AUKI

+UTEN TUNNETTUA TOISTUVIN AIHE "LANCHOTN KERTO MUKSISSA JA ESSEISSØ ON KUOLEMA ETENKIN TOISEN KUOLEMA

"LANCHOTLLE KUOLEMA ON JOTAKIN JOKA JØØ KATSEEN JA AJAT TELUN TUOLLE PUOLEN MUTTA TEKEE MEIDØT SAMALLA TIETOISIKSI NIIDEN RAJOISTA +OHDATESSAMME KUOLEMAN OLEMME RAJALLA JOTA EI LØHESTYTØ KATSEEN VOIMIN +UOLEMAN KOHTAAMINEN EDELLYTTØØ USKALLUSTA KOHDATA SE MIKØ MEITØ TYHJYYDESSØ KOHTAA n PIMEYS 4OISEN KASVOT %MME VOI TIETØØ +UO LEVIEN YHTEISš ON YHTEISš VAILLA KATSETTA TUNNETTA TOISEN LØSNØOLOSTA RAJALLA JOTA AJATTELU JA KATSE EIVØT TAVOITA MUTTA JOSTA TULEMME TIETOISEKSI VAIN TOISEN KUOLEMAN KAUTTA

+IELI KËTKEYTYMISENË n vTOINEN YÚv

4ARKASTELEN SEURAAVAKSI LØHEMMIN SITØ MITEN "LANCHOT MØØRITTELEE KIELEN ESSEESSØØN v+IRJALLISUUS JA OIKEUS KUO LEMAANv "LANCHOTN ESSEETØ ON LUETTU VASTAUKSENA MYšS 3ARTREN VØHØN AIKAISEMMIN ILMESTYNEELLE KIRJALLE -ITØ KIR JALLISUUS ON-UISTAMME ETTØ 3ARTRE MOITISKELI SIINØ AIKANSA KIRJAILIJOITA vSANOJEN SAIRAUDESTAv n 3ARTREN MUKAAN KIRJALLI SUUDEN TULISI OLLA OSALLISTUVAA OLLA PIKEMMIN MAAILMAN JA IHMISEN KUIN SANOJEN JA OLIOIDEN PUOLELLA "LANCHOTN JAOT TELUA KIRJALLISUUDEN JA KIELEN KAHTEEN PUOLEEN VOI LUKEA VAS TAUKSENA 3ARTRELLE "LANCHOTN MUKAAN KIRJALLISUUDEN KIELI EI AJATTELE VAAN PIKEMMINKIN VASTUSTAA AJATTELUA MIKØLI AJATTELU YMMØRRETØØN NØKYVØKSI TEKEMISEKSI VØITTØMISEKSI SITOUTUMISEKSI

%SSEEN PERUSTEESI ON AJATUS KIELESTØ NEGAATIONA KUO LEMANA JA VØKIVALTANA v+UN PUHUN KUOLEMA PUHUU MINUSSAv !LKUPERØ VETØYTYY KØTKEYTYY MERKITYKSEN TUL LESSA NØKYVIIN -ERKITYKSEN SYNTY PERUSTUU KATSEELLE JOKA TAPPAA KOHTEENSA +IELEN TAPPAVA KATSE EI VAIN JØHMETØ NIMETTYØ SANAKSI VAAN SE KADOTTAA NIMETYN OLEVAN JOKA ON TØSTEDES LØSNØ KIELESSØ KORKEINTAAN PUUTTEENA POISSAOLONA

"LANCHOTN SANOIN KIELI ON vILMESTYVØØ PIILOUTUMISTAv KIELESSØ ILMENEVØØ POISSAOLOA JA PUUTETTA TOSIASIAA ETTØ KIELESSØ KAIKKI KATOAA MUTTA SAMALLA vKATOAMISEN TOSIASIA ILMENEEv

+IELEN ORlNEN KATSE TUO ASIAT MERKITYSTØ VALAISEVAN TIETOISUUDEN PIIRIIN MUTTA SAMALLA SE KADOTTAA NE ITSE NØISESTI OLEMASSA OLEVINA OLIOINA +IELEN KAUTTA IHMINEN ON vSULJETTU PØIVØNVALOONv vPØIVØØN JOKA EI VOI PØØTTYØv v9KSIN KUOLEMA SALLII MINUN TAVOITTAA SEN MINKØ HALUAN SAAVUTTAA SE ON SANOISSA NIIDEN MERKITYKSEN AINOA MAHDOL LISUUS )LMAN KUOLEMAA KAIKKI VAJOAISI MIELETTšMYYTEEN JA TYHJYYTEENv

*OS KUOLEMA ON MERKITYKSEN AINOA MAHDOLLISUUS OLEMME KIELEN KAUTTA KUOLEMAN JA VALON VØKIVALTAAN SI

DOTTUJA +OSKA EMME VOI AJATELLA KIELTØ ILMAN NEGAATIOTA MEIDØN ON KYSYTTØVØ MILLAINEN OLISI KIELI JOKA VØITTØISI KOH TEESTAAN MAHDOLLISIMMAN VØHØN n TOISI PUHUTUN ASIAN ESIIN MUTTA EI TEKISI SIITØ OBJEKTIA

.IINPØ SIINØ MISSØ ,EVINAS "LANCHOTTA KØSITTELEVØSSØ ESSEESSØØN v,E REGARD DU POÞTEv KYSYY MITEN 4OINEN VOI ILMETØ vMENETTØMØTTØ VØLITTšMØSTI KATSEELLE TARJOUTUESSAAN TOISEUTTAAN JA ULKOISUUTTAANv "LANCHOT PUOLESTAAN KYSYY VOIKO PERUUTTAMATTOMASTI VØKIVALTAINEN KIELI PUHUA JA KIRJOITTAA TOISEUDEN KOHTAAMISESTA OBJEKTIVOIMATTA TOISTA ILMAN VALON JA KATSEEN VØKIVALTAA $ERRIDA ESITTØØ SAMAN KYSYMYKSEN ARTIKKELISSAAN v6IOLENCE ET M£TAPHYSIQUEv ,EVINASIN EETTISEN PERIAATTEEN MUKAAN TOINEN PITØISI VOIDA KOHDATA PALAUTTAMATTA TOISTA SAMAAN MINØN AIKAISEMPIIN KOKEMUKSIIN JA TUTTUIHIN KØSITTEISIIN

(ANKALAKSI TOISEN KOHTAAMISEN TEKEE SE ETTØ TOISEN VOI KOHDATA VAIN KIELEN KAUTTA SANOO $ERRIDA JA KIELI TAAS EDEL LYTTØØ MYšS SAMAN PERIAATETTA KIELI ON ESITTØVØØ OBJEKTI VOIVAA n VALON VØKIVALTAA +IELI EDELLYTTØØ NEGAATIOTA PALAUT TAMISTA vSAMAANv REPRESENTAATION MAHDOLLISUUTTA +IELELLE VALON VØKIVALTANA TAAS ON MAHDOTONTA KUVITELLA VASTAKOHTAA n SIIS EIVØKIVALTAA n KOSKA SILLOIN PØØDYMME KIELEEN JOKA EI ENØØ OLE KIELTØ VAAN ABSOLUUTTISTA PIMEYTTØ SANATTOMUUTTA HILJAISUUTTA MERKITYKSETTšMYYTTØ $ERRIDA PØØTTØØKIN AR TIKKELINSA JAKSON v6ALON VØKIVALTAv KYSYMYKSEEN v+UINKA KIELI VOI VØLTTØØ VALON VØKIVALLANv *A HØN VASTAA v6ALOLLA EI KENTIES OLE VASTAKOHTAA JA JOS ON SE EI VARMASTI OLE Yšv

*OS $ERRIDA OLISI OTTANUT "LANCHOTN MUKAAN ,EVINASIA KØSITTELEVØØN ARTIKKELIINSA HØN OLISI SAATTANUT VIITATA TØSSØ KOHDEN "LANCHOTN NØKEMYKSIIN KIELESTØ (ØN OLISI VOINUT VIITATA "LANCHOTN ESSEESEEN v,A LITT£RATURE ET LE DROIT Í LA MORTv VUODELTA SUOM v+IRJALLISUUS JA OIKEUS KUO LEMAANv JOSSA TØMØ POHTII KIRJALLISUUDEN KIELEN OLEMUSTA JONAKIN JOKA JØØ LØNSIMAISEN lLOSOlAN PERUSMETAFORIEN PØIVØnYš VALOnPIMEYS TOTUUSnEPØTOTUUS ULKOPUOLELLE +Y SEENALAISTAMALLA NØKEMYSTØ JONKA MUKAAN KIELI JA AJATTELU OLISIVAT NØKEMISTØ KATSOMISTA JA NØYTTØMISTØ JA SITEN YHTEY DESSØ AJATTELUUN JA TOTUUTEEN "LANCHOTN EIVISUAALINEN KATSETTA JA HAVAINNON VOIMAA KYSEENLAISTAVA KIELI PYRKII OLEMAAN SE PØIVØN JA YšN OPPOSITION ULKOPUOLELLE JØØVØ VØHEMMØN VØKIVALTAISEN KIELEN MAHDOLLISUUS JOHON MYšS

$ERRIDA ARTIKKELISSAAN VIITTAA

"LANCHOT PYRKII YLITTØMØØN VALON JA PIMEYDEN OPPO SITION AJATUKSELLAAN KIELEN KAHDESTA SAMANAIKAISESTA PUO LESTA "LANCHOT EROTTAA KIELEN KAKSI PUOLTA TOISISTAAN SEN PERUSTEELLA MITEN NE SUHTAUTUVAT KIELEEN ESITTØMISENØ JA NØKYVØKSI TEKEMISENØ (ØN KEHOTTAA MEITØ AJATTELEMAAN KIELTØ KAHTEEN ERI SUUNTAAN VIETTØVØNØ RINTEENØ JOIDEN VØLISSØ AVAUTUU KUILU 2INTEEN TOISELLA PUOLEN SEISOVAT AJAT TELIJAT n lLOSOlT JA SITOUTUNEET PROOSAKIRJAILIJAT n JA TOISELLA PUOLEN RUNOILIJAT SEKØ KAIKKI NE JOTKA KANTAVAT HUOLTA KIE LESTØ ITSESTØØN +UILU JOKA YHTAIKAA YHDISTØØ JA EROTTAA NØMØ KIRJOITTAJAT TOISISTAAN ON KIELI

"LANCHOT MUISTUTTAA ETTØ PUHE KIELEN KAHDESTA PUOLESTA ON MAHDOLLISTA VAIN TIETYSTØ NØKšKULMASTA PERSPEKTIIVISTØ JOKA VØØRISTELEE NØHTYØ TOSIASIASSA KIELI EI JAKAUDU KAHTEEN PUOLEEN VAAN MOLEMMAT PUOLET OVAT KIELESSØ AINA LØSNØ n SE MITEN KIELEEN ASENNOIDUTAAN VAHVISTAA TOISEN PUOLEN

OMINAISUUKSIA AINA TOISEN PUOLEN KUSTANNUKSELLA

"LANCHOT RINNASTAA KIELEN JA KATSEEN TOISIINSA (ØNEN MUKAANSA lLOSOlAN KIELI ON NØKYVØKSI TEKEMISTØ NIMET

TØVIEN ASIOIDEN JA OLIOIDEN TUOMISTA PØIVØNVALON KIRKKA UTEEN &ILOSOlAN KIELI KØSITTEELLISTØØ TEKEE OLEMASSA OLEVISTA OLIOISTA KØSITTEITØ IDEOITA JOITA SE KØYTTØØ AJATTELUN RAKEN NUSPUINA &ILOSOlNEN AJATTELU ON NØKEMISTØ IDEAKSI TEKE MISTØ OBJEKTIVOIVAA JA TIEDOLLISTA SUHDETTA NIMETTYYN

+IRJALLISUUDEN KATSE KULKEE SEN SIJAAN VASTAKKAISEEN SUUNTAAN 3E EI HALUA NØHDØ ASIOITA IDEOINA JA EIDOKSINA PIKEMMINKIN SE HALUAISI TAVOITTAA ASIAT ENNEN TIETOISUUDEN JA KIELEN MERKITSEVØKSI TEKEVØØ VALOA +IRJALLISUUDEN KIELTØ VAIVAA SE MIKØ JØØ AJATTELUN NEGAATIOLLE PERUSTUVAN LIIKKEEN ULKOPUOLELLE 4ØSTØ RUNOILIJAN ORlNEN KYSYMYS MITEN VOIN KATSOA TAAKSE JA TAVOITTAA SEN MIKØ KIELESSØ MENETETØØN JOS KIELI ON KAIKKI SE MITØ NIMEØMISEN AKTI JØTTØØ JØLKEENSØ +ØØNTØESSØØN KATSEENSA %URYDIKEEN /RFEUS LUOPUU TEH TØVØSTØØN TUODA TEOS %URYDIKE PØIVØNVALOON KIELTØYTYY ANTAMASTA TEOKSELLE PØIVØNVALOSSA vMUOTOA HAHMOA JA TODELLISUUTTAv /RFEUS EI PYRI NØKEMØØN NØKYVØØ %URYDIKEA VAAN NØKYMØTTšMØN SEN JOKA KUOLEE RUNOILIJAN VØISTØMØT TšMØØN KATSEESEEN 2UNOUDEN TEHTØVØ ON TAVOITELLA KIELTØ JOKA EI NIMEØISI VAAN JØTTØISI ASIOILLE NIIDEN ALKUPERØISEN MATERIAALISEN LØSNØOLON 4AVOITTAAKSEEN SEN MIKØ ON ENNEN KIELEN KUOLETTAVAA KATSETTA KIRJALLISUUS PYRKII OLEMAAN KAT SETTA ILMAN REPRESENTAATIOTA ESITTØMISTØ ESINEELLISTØMISTØ JA NIINPØ "LANCHOT EI MØØRITTELE KIRJALLISUUDEN KIELTØ NØKEMI SEKSI JA PALJASTAMISEKSI VAAN PYRKIMYKSEKSI OLLA NØKEMØTTØ JA PALJASTAMATTA

2UNOUDEN KEINO HIDASTAA KATSETTA ON RAKENTAA SILLE ANSOJA KIELEEN ITSEENSØ SEN MATERIAALISIIN OMINAISUUKSIIN JOTKA KØSITTEELLISTØMISEEN PYRKIVØ KIELI MIELELLØØN UNOHTAA -ATERIAALISENA OLIONA SANA EI OLE VAIN IDEA VAAN SE PYRKII OMAKSUMAAN SAMANLAISEN PARTIKULAARISEN JA SINGULAARISEN OLEMASSAOLON KUIN OLI SILLØ ASIALLA TAI OLIOLLA JONKA PAIKAN SE NIMENØ ON OTTANUT

6AIKKA KIRJALLISUUDEN KIELI VØISTØMØTTØ EPØONNISTUUKIN TAVOITELLESSAAN SITØ MIKØ ON ENNEN KIELTØ SE ONNISTUU KUITENKIN LšYTØMØØN KAKSI ASIAA 9HTØØLTØ SE HUOMAA ETTEI KIELEN MERKITSEVYYTTØ VOI TEHDØ TYHJØKSI KIRJALLISUU DESSA MYšS MERKITYKSETTšMYYDELLØ ON MERKITYS 4OISEKSI HUOMAAMME ETTEI KIELI MATERIAALISESTI OLEMASSA OLEVANA TOSIASIANA TARVITSE MERKITYKSENSØ VARMISTAJAKSI KIRJAILIJAN TIETOISUUTTA -ATERIAALISENA JA OMALAKISENA OLEMASSAOLONAAN KIELI EI ANKKUROIDU MERKITYSTØ RAKENTAVAN SUBJEKTIN TIETOI SUUTEEN VAAN SE ON vTIETOISUUTTA ILMAN SUBJEKTIAv SE ON OLE MASSA VAILLA INTENTOIVAA SUBJEKTIA TAI MØØRØTTYØ REFERENTTIØ +IRJAILIJAN MINØN KORVAA KIELEN vHØNv KIELI VAILLA SUBJEKTIA JA IDENTITEETTIØ +IRJAILIJA JOKA ON EIKUKAAN JA YHTAIKAA SEKØ KIELESSØ ETTØ SEN ULKOPUOLELLA EI VOI OTTAA KIELTØ KØYT TššNSØ EIKØ ASETTUA SEN VARTIJAKSI *OS KIRJALLISUUTTA AJATELLAAN KATSEENA KYSEESSØ ON KATSE JOLLA EI OLE vMINØØv TIETTYØ PER SPEKTIIVIØ EIKØ KOHDETTA

+IELI EI OLE AJATTELUN TAI OLEMISEN TALO VAAN TUO ESIIN OLE MISEN VIERAUDEN JOKA "LANCHOTLLE ON KIELEN VIERAUTTA +IELI ON MAHDOTONTA PUHETTA SIKØLI ETTØ KIRJALLISUUDESSA KUOLEMA MUUTTUU MAHDOTTOMAKSI n AINA LYKØTYKSI MAHDOLLISUUDEKSI JOKA ON SAMALLA MERKITYKSEN AINOA MAHDOLLISUUS KIELESSØ AJATUS vMINØ KUOLENv MUUTTUU MUOTOON vIHMISET KUO LEVATv JA NØIN OMAN KUOLEMANI ØØRELLISYYTTØ VASTAA KIELEN JA KUOLEMISEN PERSOONATON ØØRETTšMYYS

4IETOISUUTENA VAILLA vMINØØv KIRJALLISUUS EI OLE AJATTELUA EIKØ KYKYØ OLLA AJATTELEMATTA SE EI OLE JØRKEØ MUTTA SE EI