• Ei tuloksia

v/N PIENI NAUTINTO PËIVËKSI JA ON PIENI NAUTINTO YÚKSI MUTTA TERVEYTTË KUNNIOITETAAN

-E OLEMME KEKSINEET ONNEN n SANOVAT VIIMEISET IHMISET JA RËPËYTTËVËT SILMIËNSËv

.IETZSCHE.ËIN PUHUI :ARATHUSTRA

.YKYËËN VOIDAAN PUHUA vVIIMEISEN lLOSOlASTAv

$AS 0HILOSOPHIE DES ,ETZTES JOKA ON TYYPILLINEN TIETYLLE !USCHWITZIN AJAN ELËNEELLE SUKUPOLVELLE 3IINË vVIIMEINENv TARKOITTAA ENSINNËKIN ESKATOLOGISTA HORISONTTIA JOSSA TEODIKEAT YLIPËËTËËN OVAT

MAHDOTTOMIA JA TOISEKSI SAMASSA HORISONTISSA ESIIN TULLUTTA vGLOBAALIN TUHONv MAHDOLLISUUTTA YDINSOTA EKOKATASTROl %NNEN ENSIN MAINITTUJA HORISONTTEJA TOTAALINEN TUHO OLI LOKAALISTAPEREAT MUNDUS lAT JUSTITIA KOSKA MAANPIIRI ON OLLUT RAJATTU6IIMEISEN lLOSOlAN TAUSTALLE KËY ESIMERKIKSI KESKUSTELU (ANS

*ONASIN ETIIKASTA JA YHTEYS *ONASIN GNOSTILAISEEN KËSITYKSEEN HYVËSTË JA PAHASTA

v6IIMEINENv TARKOITTAA TIETYSSØ lLOSOlSESSA KESKUSTELUSSA RAJA KØSITETTØ'RENZBEGRIFFE JOKA MAHDOLLISTAA TIETYN SARJAN 3E EI SIIS TARKOITA LUKUMØØRØØ JOKA LOPPUU VIIMEISEEN 6IIMEISEN KØSITE LIENEE PERØISIN .IETZSCHELTØ JOKA VØITTØØ JO VUODEN n FRAGMENTEISSAAN OLEVANSA VIIMEINEN lLOSOl SILLØ HØN ON VIIMEINEN IHMINEN 4UNNETUIN .IETZSCHEN vVIIMEISTØv TARKASTELEVA TEKSTI LIENEE.ØIN PUHUI :ARATHUSTRAN ESIPUHE JOKA KØSITTELEE YLIIHMISTØ JA VIIMEISTØ IHMISTØ :ARATHUSTRA OPETTAA OPPIA JOSSA YLIIHMINEN âBERMENSCH SEURAA VIIMEISEN IHMISEN $AS LETZTE -ENSCH JØLKEEN :A RATHUSTRA SANOO v.IINPØ TAHDONKIN PUHUA HEILLE KAIKKEIN HALVEKSUTTAVIMMASTA JA SE ON VIIMEINEN IHMINENv :A RATHUSTRAN MUKAAN YLIIHMINEN ON MAAN TARKOITUS JA SIITØ SEURAA PERFORMATIIVINEN PUHEAKTI7ILLE v4EIDØN TAHTONNE SANOKOON YLIIHMINEN OLKOON -AAN TARKOITUS ;3INN DER

%RDE=v *UMALAT OVAT KUOLLEET ELØKššN YLIIHMINEN :ARAT HUSTRALLE VIIMEISEN IHMISEN AIKA ON AIKA VAILLA TØHTIØ v6OI TULEE AIKA JOLLOIN IHMINEN EI ENØØ SYNNYTØ MITØØN TØHTEØ 6OI TULEE HALVEKSUTTAVIMMAN IHMISEN AIKA HØNEN JOKA EI

ENØØ OSAA HALVEKSUA ITSEØNSØ +ATSOKAA -INØ NØYTØN TEILLE VIIMEISEN IHMISEN -ITØ ON RAKKAUS -ITØ ON LUOMINEN -ITØ ON KAIPAUS -ITØ ON TØHTI n NØIN KYSYY VIIMEINEN IHMINEN RØPYTTØEN SILMIØNSØ -AA ON SILLOIN KUTISTUNUT PIENEKSI JA SEN PØØLLØ HYPPII VIIMEINEN IHMINEN JOKA TEKEE KAIKEN PIENEKSI (ØNEN SUKUNSA ON HØVIØMØTšN KUIN MAA KIRPPU VIIMEINEN IHMINEN ELØØ KAUIMMINv .ØIN .IETZ SCHELLE vVIIMEINEN IHMINENv VIITTAA RELAATIOON EIMIHINKØØN TODISTAMISEEN TYHJØSTØ SILLØ VIIMEINEN IHMINEN ELØØ LØHES ØØRETTšMØSTI MUTTA TOISAALTA .IETZSCHEN SUURUUDEN SANAS TOSSA VIIMEINEN IHMINEN EDUSTAA MYšS PIENTØ JOKAPØIVØISTØ JA vDEKADENTTIAv .IETZSCHEN ESKATOLOGIASSA KANSA HALUAA :ARATHUSTRALTA VIIMEISEN IHMISEN YLIIHMISEN SIJAAN

6IIMEISEN IHMISEN KØSITE SIIRTYI MYšHEMMINLUVUN (EIDEGGERILLE JOLLA YLIIHMINEN KØY PUOLIJUMALASTA HšLDER LINILØISESSØ MIELESSØ .IMENSØ MUKAISESTI PUOLIJUMALA ON KUOLEMAA KOHDEN OLEVIEN IHMISTEN JA KUOLEMATTOMIEN JUMALIEN VØLISSØ v6IIMEINEN JUMALAv ESIINTYY ENNEN JU MALIEN PAKENEMISTA /IREELLISESTI (EIDEGGER KESKITTYY TEOK SESSAAN "EITRØGE ZUR PHILOSOPHIE VIIMEISEEN JUMALAAN $ER

LETZTE 'OTT KOHDAT n JOKA ON (EIDEGGERIN RAKEN TAMAN OLEMISEN HISTORIAN ERI LIITTYMØKOHDISTA VIIMEINEN 4ØSSØ (EIDEGGER PUHUU VIIMEISEN JUMALAN TEKEMØSTØ OHI TUKSESTA JOKA EI TARKOITA LØSNØOLOA /HIKULKEVA vJUMALAv ANTAA HšLDERLINILØISESTI vMERKKEJØv IHMISILLE +YSYMYS *U MALASTA JA JUMALISTA LIITTYY KOLMINAISUUTEEN EIKØ EROTTELUUN KRISTILLISEN *UMALAN JA PLURALITEETIN VØLILLØ *UMALA EROTELLAAN OLEMISESTA TEOLOGISEN DIFFERENSSIN AVULLA (EIDEGGERILLE VIIMEINEN JUMALA EDUSTAA LOPUN SIJAAN METAFYSIIKAN HISTO RIASSA TAPAHTUVAN UUDEN ALUN MAHDOLLISUUTTAELI LØHEISYYTTØ OLEMISEN AITOON TAPAHTUMAAN %REIGNIS (EIDEGGERILLA EI OLE YHTØ *UMALAA TAI *UMALAA YKSEYTENØ VAAN JOKU JUMALA v6IIMEISESTØ JUMALASTAv TAI *UMALAN KUOLEMASTA VOI SANOA ETTØ VAIKKA vERØS JUMALAv KUOLISI NIIN SE TARKOITTAA SITØ ETTØ vJUMALAv ON AINA SYNTYMISEN TILASSA (EIDEGGERIN vVIIMEINEN JUMALAv ON JOTAIN ULKOPUOLELLA LASKELMOINNIN

%RØØN JUMALAN TALOUDESSA TARVITAAN VAARALLISTA TEKNIIKKAA JOLTA HØN VOISI VIIMEIN MEIDØT PELASTAA

6IIMEINEN KIRJOITETAAN 3AKSAN KIELESSØ ADJEKTIIVINA VIIMEINEN TARKOITTAA AINA JOTAIN ERITYISTØ n VIIMEINEN SANA VIIMEINEN IHMINEN VIIMEINEN lLOSOl TAI VIIMEINEN PUHUJA )LMAISUA KØYTETØØN MYšS SUBSTANTIVOIDUN ADJEKTIIVIN MUO DOSSADAS ,ETZTE 4HE ,AST ,E $ERNIER

6IIMEINEN "LANCHOTLLA

v6IIMEINENv EI OLE ESITYKSENI AIHEENA SIKSI ETTØ -AURICE

"LANCHOT OLISI OLLUT VIIMEINEN VIIMEINEN KIRJAILIJA TAI VII MEINEN SUKUPOLVENSA EDUSTAJA +UITENKIN NØYTTØØ SILTØ ETTØ

"LANCHOTN POISMENON JØLKEEN ON TOISTETTU SITØ ETTØ vNYT SANOTAAN VIIMEINEN SANATOUT TOUT TOUT DERNIER MOTv VAIKKA KYSEESSØ ON AINA VIIMEISISTØ VIIMEISIN 4ØYTYY MYšS KYSYØ MITØ VIIMEINEN SUHTEENA NIMEØØ 9LEENSØ ARGUMENTOIDAAN ETTØ "LANCHOTN KIRJOITUS PYSTYY SANOMAAN SANOMATTOMASTA LAUSUMATTOMASTA TAI NIMEØMØTTšMØSTØ PAREMMIN KUIN lLO SOlA -IHIN VIIMEINEN lLOSOlSESTI JOHTAA (ANKALUUS LIENEE SIINØ ETTØ HELPOMPAA KUIN VASTAAMINEN ON "LANCHOTN KIR JOITUSTYYLIN MATKIMINEN TAI TOISTAMINEN

4ERMIØ VIIMEINEN LE DERNIER "LANCHOT KØYTTØØ KOKO TUOTANNOSSAAN 6IIMEISEN KØSITE ILMENEE "LANCHOTN TEKS TEISSØ MYšS NIMEØMØTTšMØNØ ESIMERKIKSI SUOMENNETUISSA TEKSTEISSØ v+IRJALLISUUS JA OIKEUS KUOLEMAANv TAI v+IRJALLINEN AVARUUSv 6IIME KØDESSØ vVIIMEINENv VIITTAA KUOLEMISEN JA KUOLEMAN VØLISEEN EROON ØØRETTšMØN KUOLEMISEN JA ØØ RELLISEN KUOLEMAN MAHDOTTOMAN JA MAHDOLLISEN VØLISEEN EROON

4UNNETUIN ESIMERKKI vVIIMEISESTØv LIENEE ARTIKKELI v6II MEISEN KIRJAILIJAN KUOLEMAv ,A MORT DE DERNIER £CRIVAIN !RTIKKELIA SITEERATTIIN TALVELLA USEASSA "LANCHOTN MUISTOKIRJOITUKSESSA KOSKA SEN AJATELTIIN VIITTAAVAN SEKØ

"LANCHOTHON ETTØ KIRJALLISUUDEN TILANTEESEEN JOIDEN JØLKEEN SEURAISI vMASSIIVINEN HILJAISUUSv

v6OIDAAN EHKØ KUVITELLA VIIMEINEN KIRJAILIJA JONKA MUKANA KENENKØØN TIETØMØTTØ KATOAA KIRJALLISUUDEN PIENI SALAISUUS ;MYSTÞRE=v

"LANCHOT JATKAA KIRJOITUKSESSAAN KUVITELMAA SIITØ KUINKA KIRJAILIJAN ØØNI MUUTTUU HILJAISUUDEKSI (ØN KYSYY MUUT TAAKO KATOAMINEN JA POISSAOLO MITØØN +UKA TAI MIKØ TULEE KIRJALLISUUDEN TILALLE

6IIMEINEN SANA JA VIIMEINEN IHMINEN

4ARKASTELEN SEURAAVASSA AJANJAKSOA VUODESTA AINA VUOTEEN ALKAEN "LANCHOTN VARHAISIMMASTA KERTOMUK SESTA v6IIMEINEN SANAv ,E DERNIER MOT n AINA 0AUL #ELANIN RUNOUDEN TULKINTAAN v6IIMEINEN PUHUJAv ,E DERNIER Í PARLER ASTI v6IIMEISENv ARTIKULAATIO ON OLEMASSA JO v6IIMEISESSØ SANASSAv 3IINØ KERTOJA SELITTØØ ETTØ vVIIMEISEN SANANv EI PITØISI OLLA SANA EIKØ SANAN POIS SAOLO EIKØ MITØØN MUUTA KUIN SANA +YSEESSØ ON NEUTRI MAINEN vEInEIKØvMØØRITELMØ TARINASSA KERTOJA ETSII ERØØSSØ KAUPUNGISSA KØSKYØ MOT DORDRE JOTA SINØ PØIVØNØ EI OLE VIELØ KUULTU (ØMØRØN MUUTTUESSA YšKSI TULEE HETKI JOLLOIN KOIRAT OVAT HILJAA KERTOJAN OHITTAESSA NE (ØN KUULEE JØL

KEENPØIN NIIDEN HAUKUNTAA JA HØNEN MIELESTØØN NØMØ TU KAHDUTETUT ELØINTEN ØØNET HØLINØ JA VAPISEVA ULINA OVAT KUIN KAIKUA SANOISTA IL Y AvONv 6AIKKA MELU HØVIØØ vONv JØØ KAIKUMAAN "LANCHOT YRITTØØ KUVATA HETKEØ JOLLOIN KERTOJA ON AIVAN KUIN KUULEVINAAN JOTAIN MUTTA EI VARMASTI SITØ ENØØ KUULEKAAN KUN MELU HEIKKENEE KAIUN TAVOIN 3ILLOIN KERTOJA TOTEAA v3IINØPØ KIELTØMØTTØ VIIMEINEN SANA AJAT TELIN KUULLESSANIv

"LANCHOTN KERTOMUKSEN R£CIT v6IIMEINEN IHMINENv ALUSSA KERTOJAN KUVAUS KUVAA HAHMOA JOSTA OLI PAKKO AJATELLA ETTØ vHØN ;TAI TUO= ON VIIMEINEN IHMINEN ;IL £TAIT LE DERNIER (OMME=v +ERTOMUKSESSA ON KAKSOISOLENNON TEEMA JOSSA KALTAISENI KUMPPANINI KERTOVA MINØ *E HAJOAA KERTOVAN ØØNEN MERKITYKSEKSI HØNEKSIIL SUHTEEKSI OLEMISEN NIMEØMØTTšMØØN KAUHUUN vONIINv IL Y A 3IIR TYMINEN TAPAHTUU ENSIMMØISESTØ PERSOONASTA KOLMANNEN PERSOONAN OBJEKTIIVISEEN KERRONTAAN SAMASSA SUBJEKTISSA

"LANCHOTN KERTOJAN VØITE ON SE ETTØ HØN KERTOO TO TUUDEN ° LA V£RIT£ ETTEI OIKEASTAAN MIKØØN EROTTANUT HØNTØ MUISTA PRESQUE RIEN NE LE DISTINGUIAT DES AUTRES 4UO vMELKEIN EI MITØØNv PRESQUE RIEN TARKOITTAA JUURI SITØ MIKØ EROTTAA SUHDETTA vEI MIHINKØØNv JOKA vVIIMEI SELLØ IHMISELLØv VØISTØMØTTØ ON +ERTOJAN NØKšKULMASTA ASIA ILMENEE SITEN ETTØ VIIMEINEN vMIESv ON AINA VØHØN PAREMPI KUIN MINØ ENEMMØN SINGULAARISEMPI KUIN MINØ n JOSKUS OLIN VØLILLØ VØHEMMØN VØLILLØ ENEMMØN KUIN MINØ n TAI ENEMMØN KUIN KAIKKI MUUT IHMISET +UVAUS vMEISTØv

NOUS ON ANONYYMIØ TAPAHTUMISTA vON MAATA ;IL Y A TERRE=

ON ELEMENTTIEN VOIMAA OLI TAIVAS JOKA EI OLLUT TAIVAS TUNNE KORKEUDESTA JA RAUHALLISUUDESTA JOLLOIN OLI MYšS KATKERUUS HØMØRØSTØ TEESKENTELYSTØ 4ØMØ KAIKKI ON MINØ HØNEN EDESSØØN JA HØNELLE TØMØ EI NØYTTØNYT OIKEIN MILTØØN

;PRESQUE RIEN=v +ERTOJA ON SIIS OIKEASTAAN vMELKEIN EI MITØØNv &ILOSOlSESTI SANOTTUNA vEIMITØØNv TARKOITTAA AN TAMISTA DONAATIOTA NEUTRINA KUTEN -ARLÞNE :ARADER ASIAN ESITTØØ

6IIMEINEN SANA JA v6IIMEISIN SANAv

"LANCHOTN +AFKAKIRJOITUKSISTA VIIMEISET OVAT v6IIMEINEN SANAv ,E DERNIER MOT JA v+AIKISTA VIIMEISIN SANAv ,E TOUT DERNIER MOT .E KØSITTELEVØT +AFKAN KIR JEIDEN JA KIRJOITTAMISEN VAIKEUTTA YLEENSØ TEEMOJA JOTKA PALJASTUIVAT HØNEN JØØMISTšNSØ TOIMITTAMISEN MYšTØ v6II MEISEN SANANv ALUSSA "LANCHOT TOTEAA LØHTšKOHDAKSEEN SEN ETTØ KOSKA +AFKAN KIRJEET ILMESTYIVØT HØNEN KOOTTUJEN TEOSTENSA VIIMEISESSØ OSASSA ELI ETTEI OLE VIIMEISTØ TUOMIOTA EIKØ LOPPUAKAAN v6IIMEISEN SANANv PØØTTEEKSI "LANCHOT ESITTØØ VØITTEEN JONKA MUKAAN +AFKAN OUTO TAPA KIRJOITTAA MERKITSEE KUOLEMISTA JA IKUINEN PALUU PUOLESTAAN TARKOITTAA KAIKISTA VIIMEISEN ODOTTAMISTA

0ERINTEISESTI SANOTTUNA BIOGRAlA +AFKAN KOHDALLA TARKOITTAA HØNEN TAISTELUAAN KIRJALLISUUDESSA TAPAA OLLA JUL KAISEMATTA KIRJOJA TAI NIIDEN PUUTTUMISTA KONKREETTISTA VAI KEUTTA KIRJOITTAA UNETTOMUUS HEIKKO TERVEYS IHMISSUHTEET +AIKKI NØMØ ASIAT ILMENEVØT "LANCHOTN KØSITYKSEN MUKAAN OUTOUTENA +AFKAN KIRJOITTAMISSA KIRJEISSØ "LANCHOTN TUL KINNAN MUKAAN +AFKAN vVALINNATv KIRJOITTAMISEN MAHDOLLIS TAVINA TRANSGRESSIOINA SILTI OVAT YMMØRRETTØVIØ +UN +AFKA ESIMERKIKSI KIRJOITTAA &ELICELLE TULEVAISUUDESTA vKIRJOITTA

ESSANI VAPISENv OTTAA "LANCHOT OIKEUDEKSEEN KØØNTØØ SEN TARKOITTAVAKSI vVAPISEN KIRJOITTAMISESTAv EKRITUURISTA

"LANCHOT TULKITSEE +AFKALLE vKIRJAN KATOAMISENv KIRJAL LISUUS KATOAA EIKØ TOISIN VOISI OLLAKAAN

$AVID &ARRELL +RELLILLØ ON MIELESTØNI ERINOMAINEN HUOMIO TEOKSESSAAN ,UNAR 6OICES JOSSA HØN NOSTAA ESIIN

"LANCHOTN v6IIMEISIMMØSSØ SANASSAv TEKEMØN RINNASTUKSEN (šLDERLININ vAORGISENv KØSITTEESEEN JA +AFKAN TAPAAN KIR JOITTAA"LANCHOT PUHUU TRAAGISEN LAISTA TAI LAIN ULKOPUO LISUUDESTA ULKOPUOLISEN DEHORS PAIKAN MIEHITTØMISESTØ ABSOLUUTTISESTA ULKOPUOLISUUDESTA JOSSA SUBJEKTI EI ENØØ TIEDØ KUIN KIRJOITETTAESSA JA KIRJOITTAMISESTA "LANCHOT VIITTAA TØSSØ RAJAAN JA LIMIITTIIN (šLDERLININ AORGINEN "LANCHOTN KIELELLØ TARKOITTAA KUOLEMISTA ULKOPUOLISUUDEN TILAA+RELL ETSII ØØNIØ KUUN PIMEYDEN TOISEUDEN ELI YšN ØØNIØ JOTKA OVAT "LANCHOTLLA ELØIMEN ØØNET ELØIN ON TOINEN JA TOINEN ELØIN .IITØ KUVAAVAT ESIMERKIKSI (ØMØRØN 4UOMAALLE TAI vVIIMEISELLE IHMISELLEv TOISEN ØØNET (ØMØRØN 4UOMAS HAJOAA LUKIESSAAN JA KOHDATESSAAN vOMANv TOISEUTENSA JOLLOIN ON ELØIN LØHELLØ v4ØSSØ TILASSA HØNESTØ TUNTUI KUIN HØNTØ OLISI JOKIN PURRUT TAI LYšNYT HØN EI TIENNYT KUMPAA JOKIN JOKA HØNESTØ NØYTTI SAMALTA MUTTA JOKA PISTØVINE SILMINEEN JA HOHTAVINE HAMPAINEEN MUISTUTTI PIKEMMIN VALTAVAA ROTTAA SE OLI KAIKKIVOIVA PETO .ØHDESSØØN SEN MUUTAMAN TUUMAN PØØSSØ KASVOISTAAN HØN EI VOINUT VØLTTYØ HALULTA AHMAISTA SE SUUHUNSA SAATTAA SE SYVIMPØØN KOSKETUKSEEN KANSSAANv 0ØIVØN HULLUUDESSA SIIRRYTØØN YšN ØØNIEN ALUEELLE v,ISØKSI KUULIN HYEENAN HUUTOJA VILLIELØIMEN LØHEISYYDESSØ JOKA UHKASI MINUA LUULEN ETTØ HUUDOT OLIVAT OMIANI v

#ELAN 0UHU VIIMEISENË

v6IIMEINEN PUHUJAv ,E $ERNIER Í PARLER ON "LAN CHOTN TØRKEØ ARTIKKELI RUNOILIJA 0AUL #ELANISTA"LANCHOTN

#ELANTULKINNAT OLIVAT 2ANSKASSA ENSIMMØISIØ JA EDELTØVØT TUNNETUMPIA #ELANTULKINTOJA YLEENSØ v6IIMEISENØ PUHUJAv LIENEE MYšS "LANCHOTN KAUNEIMPIA KIRJOITUKSIA 3E VIITANNEE #ELANIN ITSEMURHAAN JA KUOLEMAN KAUTTA KOKO #ELANIN TUOTANTOON +YSYMYS ON ELØMØN VIIMEI SESTØ TUNNISTA VIIMEISESTØ HETKESTØ ,£CRITURE DU D£SASTREN TERMINOLOGIALLA TUHON KIRJOITUKSESTA JA TUHON HETKESTØ

"LANCHOT KYSYI JO VUONNA SAMAA MITØ $ERRIDA VIIME VUOSIEN AJAN ON JATKUVASTI KYSYNYT MAHDOTTOMUUDESTA MISTØ ETSIØ TODISTUSTA KUN EI OLE TODISTAJAAx

+IRJOITUKSESSAAN "LANCHOT JØLLEEN ETSII ULKOPUOLTA RUNON OLOMUOTOA UTOOPPISTA TILAA MAHDOTTOMAN TODISTA MISEN PAIKKAA %HKØ YLITULKITSEN MUTTA "LANCHOTN TEMA TIIKKA VIITTAA #ELANIN TOPOLOGISEEN POETIIKKAAN HØNEN -E RIDIANNIMISESSØ "ÓCHNERPALKINTO PUHEESSA JOSSA RUNOUS

#ELANIN MUKAAN ETSII MAHDOTONTA TOPOSTA "LANCHOTLLE NYKYRUNOUS EI ETSI (šLDERLININ TYYLIIN PALUUTA ALKULØHTEILLE VAAN #ELAN TOIMII ESIMERKKINØ MAANPAKOLAISUUDEN POETII KASTA HEIDEGGERILAISEN KOTIKONNUN KOROSTAMISEN SIJAAN

"LANCHOTTA KIINNOSTAA #ELANIN KIELEN ØØRIMMØINEN JØNNITE SEN KESKITTYMINEN ELI KONSENTRAATIO TIETYNLAINEN PAKKO PITØØ KIINNI YHTEYS JOKA EI OLE YKSEYS 6ASTAKKAISUUKSISTA JA KØØNTYVISTØ TROOPPI SØKEISTØ KIERRETØØN KOHTI SITØ MITØ PUHUTAAN +YSYMYS LIENEE HØMØRYYDESTØ TULEVASTA KIELESTØ RUNOUDEN KIELESTØ AIVAN KUTEN VIIMEISELLØ (šLDERLINILLØ /NGELMA ON SIINØ KUINKA RUNOUDESSA SILMØT PUHUVAT SO

KEUDESTA SIITØ MITEN PUHUA SEN NØKEMISESTØ MITØ EI NØHDØ 4ØMØ TARKOITTAA JØLLEEN ULKOPUOLTA KUOLEMISTA PAIKKAA JOSSA HALLITSEE vEIMIKØØNv"LANCHOT ASETTUU PERINTEISTØ FE NOMENOLOGISTA NØKEMISEN TERMINOLOGIAA REPRESENTAATIOTA VASTAAN NEGAATIONA NIIN ETTØ NØKEMINEN ILMENEE KOSKA EI VOI OLLA NØKEMØTTØKØØN

9LEISEMMIN "LANCHOTLLA ON KØYTšSSØ JO -ALLARM£LTA PERØISIN OLEVA KIRJAN JA KIRJOITTAMISEN TERMINOLOGIA JOSSA PAPERIN VALKOISUUS JA MERKKIEN MUSTUUS TIETTYJEN RUNOJEN SYMBOLIT ESIM JOUTSEN VIITTAAVAT KIRJOITTAMISEEN EIVØTKØ SIIS TODELLISUUTEEN 4AVOITTEENA ON KIRJOITUS JOTA EI VOI SITOA JØLJITTELYYN #ELANILLA VALKOISUUS ESIINTYY ESIMERKIKSI LUMEN 3CHNEE MUODOSSA LUMI PEITTØØ JØLJET ON LUMIVUOTEITA YMS 4UNNETUIN PEITTØVISTØ TERMEISTØ LIENEE TUHKA !SCHE -UITA JØLKIØ SEKØ MUISTOA KUVAAVIA TOPOKSIA OVAT KAU KAINEN&ERNE JA Yš.ACHT .IISTØ MUODOSTUU RUNOUDEN VIERAUS ULKOPUOLISUUS YLIJØØMØ PIMEYS VAIKENEMINEN JA SOKEUDESTA PUHUVAT SILMØT JOTA ILMENTØØ MYšS vVIIMEINEN PUHUJAv "LANCHOT VIITTAA #ELANIN RUNOON JA SEN SISØLTØMØØN MAHDOTTOMAAN JA KUULIJATTOMAAN PUHUTTELUUN ØØNEEN JA vVIIMEISENv PUHEESEEN v0UHU SINØKINv3PRICH AUCH DU

v3PRICH AUCH DU SPRICH ALS LETZTER SAG DEINEN 3PRUCH PUHU SINØKIN PUHU VIIMEISENØ SANO SANASIv

"LANCHOT KOROSTAA TOISTA SANO MYšS SINØ PUHU VIIMEISENØ SANO PUHEESI SANOTTAVASI VIIMEINEN SANASI (ØN LUKEE RUNOA MYšS (EIDEGGERIN YHTEEN KOKOAVAN PUHUMISEN KAUTTA 3PRUCH "LANCHOT TULKITSEE PUHUMISEN LIITTYNEENØ

#ELANIN "REMENINPUHEESEEN JOSSA HØN SANOO ETTØ RU NOUDEN PUHE ON LOPPUMATONTA PUHETTA PUHETTA TURHASTA KUOLEMASTA JA AINOASTAAN EI MISTØØN 4ØSTØ RUNOUS PUHUU 4OISELLA PUOLELLA "LANCHOTN TEKSTIØ ON SITAATTI

#ELANIN v+UOLEMANFUUGASTAv RUNON KUULUISIMMASTA KOH DASTA v+UOLEMA ON MESTARI 3AKSASTA KOTOISIN ;$ER 4OD IST EIN -EISTER AUS $EUTSCHLAND=v JOKA VIITTAA TAPAHTUMAAN EVENEMENTTIIN VAILLA VASTAUSTA "LANCHOTLLA ESIINTYVØ PAHA TAI KØRSIMYS PASSIIVISUUS TAI ANONYYMISYYS ILMENEE KOKE MUKSEN RAJALLA *OS VIITTAAMME ØØRELLISYYTEEN NIIN (EIDEG GERILLA PERUSTUNNETTA NIMITETØØN AHDISTUKSEKSI ,EVINASILLA KAUHUKSI JA "LANCHOTLLA INHIMILLISEKSI KØRSIMYKSEKSI SOUFF RANCE JOKA MUUTTUU PAHAKSI KIELEN ALKUPERØISEN VØKIVALLAN TASOLLA JOSTA EI VOI ENØØ PUHUA +UOLEMA

6IIMEINEN KIRJAILIJA

0ALAAN v6IIMEISEN KIRJAILIJAN KUOLEMAANv JONKA TAUSTALLE VOIDAAN OLETTAA +IRJALLINEN AVARUUS JA "LANCHOTN SIITØ EDELLEEN KEHITTØMØ vKIRJAN TULEMINENv KIRJALLISUUDEN TILALLISUUDEN AVAAMINEN TOIMETTOMUUTENA JA ULKOPUOLI SUUTENA "LANCHOTN KØSITTEILLØ ILMAISTEN TOIMETTOMUUDESSA D£SOEUVREMENTISSAJA TUHOSSA D£SASTRE KIRJALLISUUS TILALLISTUU SAMASSA MIELESSØ KUIN +IRJALLISESSSA AVARUUDESSA AVARUUDEL LISUUS AVAA KIRJALLISUUTTA v6IIMEISEN KIRJAILIJANv KUOLEMA ILMESTYI TEOKSEN ,E LIVRE Í VENIR VIIMEISESSØ OSASSA

JONKA NIMENØ ON v-IHIN KIRJALLISUUS KULKEEv /Â VA LA LITT£RATURE 4ØMØ JAKSO LUONNOSTELEE KIRJALLISUUDEN TILAA TULEVANA vTULEVANA KIRJANAv JOTA KUVAA KUULUISA ONTOLO GINENKYSYMYS KIRJALLISUUDEN PAIKASTA MISSØ MINNE

"LANCHOT TAVALLAAN PUHUU TOPOKSESTA JOKA ON ATOOPPINEN

"LANCHOTLLA KIRJALLISUUS TARKOITTAA TULEMISTA JA TULEVAA EI OLEMASSA OLEVAA "LANCHOT EI TARKOITA PØIVØNPOLITIIKKAAN SITOUTUNUTTA KERTOMAKIRJALLISUUTTA JOSSA KYSYTØØN SARTRELAI SITTAIN MITØ ON KIRJALLISUUS JA SEN TEHTØVØ VAAN MISSØ ON KIRJALLISUUTTA ,E LIVRE Í VENIRIN PØØTšSOSUUTEEN SISØLTYY

"LANCHOTN KOKO TUOTANNON TUNNETUIN -ALLARM£JAKSO JOHON KUULUVAT ARTIKKELIT v-ISSØ NYT MITØ NYTv v/Â MAINTENANT QUI MAINTENANTv v+IRJALLISUUDEN KATOAMINENv v,A DISPARITION DE LA LITT£RATUREv JA TEOKSEN NIMIARTIKKELI v4ULEVA KIRJAv v,E LIVRE Í VENIRv 4EOSTA EI OLE PIDETTY PO

LIITTISENA MUTTA "LANCHOTN AJATTELUSSA TULEMINEN MERKITSEE POLIITTISTA TILAA KOMMUNIKAATIOTA EIKØ FORMALISMIA TAI ESKAPISMIA

6IIMEINEN KIRJAILIJA KATOSI ILMAN ETTØ SITØ LAINKAAN HUO MATTIIN JA SEN MUKANA KATOSI KIRJALLISUUDEN SALAISUUS -ITØ TØSTØ SEURASI "LANCHOT KYSYY "LANCHOTN MUKAAN MASSII VINEN HILJAISUUS HAUTAJAISPUHETTA MUKAILLEN vYKSI ØØNI ON VAIENNUT ERØS AJATTELU ON HAIHTUNUTv .ØIN OLLEN TEHTØVØKSI TULEE ENØØ SEN HILJAISUUDEN LAADUN MØØRITTØMINEN KUN KUKAAN EI OLE PUHUMASSA KUTEN TEOKSISSA PUHUTAAN 4ØL LAISIA AIKAKAUSIA VOI OLLA MUTTA HILJAISUUDEN RIKKOMINEN EI "LANCHOTN MUKAAN TARKOITA SUURTA JYRINØØ VAAN TUSKIN KUULTAVAA PUHETTA JOKA ILMOITTAA ITSESTØØN PELKKØNØ MU MINANA "LANCHOT KEHITTELEE ENSIN IDEAA SALAISENA PUHEENA ILMAN SALAISUUTTA JOSSA KUULLAAN MELUA JA JONKINLAISTA PU HETTA n KYSYMYS ON SIITØ MITEN HILJAISUUS PUHUU4OISENA IDEANA ON SE ETTØ VIIMEISEN KIRJAILIJAN JØLKEEN SEURAA $IK TAATTORI JONKA AIKANA SANAT SANELLAAN JA TOISTETAAN ,OP PUJEN LOPUKSI KYSEESSØ ON MODERNI KIRJALLISUUS JOKA LØHENEE HUMINAA TAI HØLYØ "LANCHOTN KRITIIKKI LIENEE SISØISTØ MONO LOGIA VASTAAN JOKA OLETTAA n KUTEN FENOMENOLOGIA n JONKUN KESKUKSEN TAI SUBJEKTIN "LANCHOTN MUKAAN KIRJALLISUUS ON ULKOPUOLISTA ESSENTIAALISESTI ILMAN KESKUSTA JA HARHAILEVAA AINA ULKOPUOLELLA JA SIKSI ON PYRITTØVØ KIRJALLISUUDELLE OMI NAISEEN HILJAISUUTEEN

"LANCHOTN KUVIOSSA KIRJALLISUUS KULKEE ITSEØØN KOHTI JOSSA SEN OLEMUS ON KATOAMISTA +IRJALLISUUS ON OLEMUK SELTAAN FRAGMENTAARISTA SE KOOSTUU FRAGMENTEISTA +IRJAL LISUUS KADOTTAA ITSENSØ PUHUEN ITSESTØØN PERSOONATTOMANA NEUTRAALIUTENA BARTHESILAISENA vKIRJALLISUUDEN NOLLAPIS TEENØv JOKA AVAA ITSENSØ KIRJALLISUUDEN KANSSA .ØIN SYNTYY NEUTRAALIA PUHETTA JOKA ON SANOTTUA JA JOKA EI VOI LOPETTAA SANOMASTA ITSEØØN EIKØ SITØ VOI EHKØ KUULLA "LANCHOT VIITTAA ESIMERKKINØØN 3AMUEL "ECKETTIIN JONKA TEKSTIT LØ HENEVØT KIDUTUSTA

6IIMEINEN VIELË KERRAN

/NKO VIIMEISELLØ IHMISELLØ SUHDE VAPAASEEN JA VAPAUTEEN TULEVAAN JA TULEVAAN TULEVAISUUTEEN TOISEN TULEMISEEN MAHDOTTOMAAN JA SINGULAARISEEN /NKO OLEMASSA PUHDASTA RELAATIOTA vEIMIHINKØØNv MAHDOTTOMUUTEEN EIOLEMASSA OLEVAAN 2UNOUDESSA EI OLE KYSE ASUMISESTA OLEMISESTA MAANPØØLLØ VAAN MYšS ASUMISESTA TAI OLEMISESTA EIMISSØØN v6IIMEINEN RUNOILIJAv MUISTAA SEN MITØ vVIIMEINEN OLEMASSA

OLEVAv VOI MUISTAA UNOHDETUSTA -UISTAMISEN JA UNOHDETUN KAUTTA RAKENTUU SUHDE SIIHEN MITØ EI ENØØ OLE JA EIKØ VIELØ OLE "LANCHOTLLA AJALLISUUDEN RAKENNE ON MUOTOA vEI ENØØ n EI VIELØv +YSE ON MAHDOTTOMASTA MENNEISYYDESTØ JA TULE

VAISUUDESTA JOKA EI KOSKAAN TULE OLEMAAN LØSNØ

3IKSI v6IIMEINEN SANAv ON MELUA TAI KAIKUVAA HØLYØ JOSTAIN PØIVØN MAILLEEN MENOSTA KAIKUVIA HUUTOJA *UURIIL Y AON SANA JOKA TUNTUU KAIKUVAN vJOTAIN ONv JOTAIN TOISTUU JA SILLØ ON SUHDE VIIMEISEEN SUHTEESSA VAILLA SUHDETTA v6II MEINEN IHMINENv EI OIKEASTAAN MILLØØN TAVALLA EROTTUNUT KENESTØKØØN MUTTA HØNET TUNNISTAA (ØN TAI vTUOv ON NIIN SAMANKALTAINEN ETTØ SIINØ ILMENEE SIKSI JOKIN EROTTAVA PIIRRE SEMBLANSSIN JA RESEMBLANSSIN MAHDOLLISTAVA EROAVUUS 4OISEEN "LANCHOTN TEOKSEEN VIITATEN KYSEESSØ ON HØN JOKA SEURAA TAI EROAA MINUSTA#ELUI QUI NE MACCOMPAGNAIT PAS SØESTØJØNI KUMPPANINI KOMPPAAJANI MINØN*E JA HØNEN IL VØLINEN SUHDE LØHEISYYS TAI ETØISYYS &ERNE KAUKAINEN LØHEISYYS DE£LOIGNEMENT JOKIN JOTA SUOJELEE JA SUOJELEE MUTTA JOKA PUHUU KOLMANNESSA PERSOONASSA ITSESTØØN SIITØ ETTØ JOTAIN YLIPØØTØØN ON)L Y A 3ITTEN JOSTAIN TULEE PUHETTA v0UHU SINØKIN VIIMEISENØv HØLY MUTINA JOKA MERKITSEE SEN TOISEN PUHEEN KAIKUA ETTØ JOTAIN KUULUU MELKEIN SAA SELVILLE MUTTA SILLOIN KATOAA

4ULKITSEN SAMANKALTAISUUTTA JA LØHEISYYTTØ vMELKEINv TERMILLØ AUTENTTISUUTTA VASTAAN ETTØ AIVAN KUIN MELKEIN EROTTAA ASIAT MELKEIN KOHTAAVAT MUTTA KOHTAAVATKO NE vEI KOSKAANv +AIKKI TOISTUU MUTTA MELKEIN "LANCHOT KIRJOITTAA TOISEN KOHTAAMISESTA JOKA ON MAHDOTONTA TAI PIKEMMIN MAHDOTTOMUUDESTA MAHDOTTOMASTA KOKEMUKSESTA KOKE MUKSESTA OLEVASSA MAHDOTTOMUUDESTA 4OISEN KOHTAAMINEN MELKEIN "LANCHOTLLA 4OINEN JOTA EI VOI MØØRITELLØ ON SIKSI NIIN ENIGMAATTINEN JA SAMALLA VAIVAAVA -IKSI vMINUAv EDELTØVØ TOINEN EI OLE KIINNOSTUNUT MINUSTA MIKØ JA MIKSI ON DISTANSSIA ETØISYYTTØ VAIKKA SAMALLA TOINEN ON KAIKKEIN LØHIN JA LØHINNØ 3IKSI KUULUU AINA JOTAIN ØØNTØ JA TOISEN KAIKUA n TOINEN EI VØLTTØMØTTØ VASTAA 4OINEN EI SIIS AINO ASTAAN TOINEN MINUSSA VAAN SE 4OINEN JOKA EI VØLTTØMØTTØ PUHU

"LANCHOT KØYTTØMØ TERMISTš VASTAA ,EVINASIA JOLLA MINØØ EDELTØVØ TOINEN ON MINØØN EPØSYMMETRISESSØ SUH TEESSA MUTTA 4OISEN SIJAAN "LANCHOT PUHUU PIKEMMIN .EUTRISTA,E .EUTRE TAI TOISESTA JOKA ON NIIN TOINEN ETTEI SITØ VOI LEVINASLAISESTI MØØRITELLØ MONOTEISTISEKSI *UMALAKSI TAI *EAN,UC -ARIONIN MUKAAN *UMALAKSI VAILLA OLEMISTA

$EUS ABSCONDITUS *OS "LANCHOTLLA EI OLE lLOSOlSESTI TUL KITTUNA MAHDOTONTA POSITIOTA NEUTRIN POSITIOTA NIIN AI NAKIN vMELKEINv %HKØ JOKAISELLA AJATTELIJALLA ON YKSI ASIA JOTA HØN YHØ UUDESTAAN TOISTAA "LANCHOTLLA vTØMØv CHOSE ON NEUTRI HØMØRYYS ULKOPUOLISUUS TAVOITTAMATTOMUUS KUOLEMA TUHO JOTKA OVAT TIEDON ULKOPUOLELLA

*A VIELØTOUT DERNIERKAIKISTA VIIMEISIN n EI OLE VIIMEISTØ SANAA KUTEN EI OLE VIIMEISTØ TUOMIOTAKAAN 4OISTO JOSSA VIIMEINEN TARKOITTAA KAIKKEIN PISINTØ JA LYHINTØ JOKA TAR KOITTAA SAMALLA AJALLISUUDEN ULKOPUOLISUUTTA EIKØ KESTOA (EIDEGGERILLA KUOLEVAINEN ON ØØRELLINEN TRANSSENDENTAALI ØØRELLINEN ØØRETTšMØSSØ KOHDEN KUOLEMAA ,EVINAS JA

"LANCHOT SIJOITTAVAT ETIIKAN INlNIITTISEN ALUEELLE EIKØ $AS EININ MAAILMASSA OLEMISEN ONGELMAKENTTØØN (EIDEGGER JA $ERRIDA EROTTELEVAT SULKEUMAN JA LOPUN VØLILLØ LOPPU ON TELEOLOGINEN MUTTA SULKEUMA EI OLE (EIDEGGERILLA KOHTALO JA HISTORIA EIVØT OLE TELEOLOGISIA VAAN YHTEYDESSØ

OLEMISEN UNOHTAMISEEN 6IIMEISELLØ LIENEE SUHDE JOHONKIN RADIKAALISTI TOISEEN SIIHEN MIKØ ON KADONNUT MUTTA MYšS TULEVAAN TAI AINA TULOSSA OLEVAAN v6IIMEINENv AVAA TULEVAN ALUEEN SULKEUMANA EIKØ LOPPUNA TELEOLOGIANA PITØEN AUKI MENNEEN JA TULEVAN v6IIMEINENv VOI TULLA JOKAINEN HETKI EIKØ SE TARKOITA AINOASTAAN SUHDETTA KOKEMUKSEEN JOTA PIDETØØN RAJA TAI RAJAN KOKEMUKSENA 4APAHTUMA VOI OLLA MITØ JOKAPØIVØISIN KOKEMUS

/LISIKO VIELØ MAHDOLLISTA OLETTAA ESKATOLOGIA JOSSA VII MEKSI TULEVA ON MYšS ENSIMMØINEN KIASMA TAI HYSTERON PROTERON 6IIMEINEN VIITTAA ESKATOLOGIAAN VAIKKA JUURI SILLOIN VØLTYTØØN KOKO AJAN KYSYMØSTØ ENSIMMØISTØ JOKA ON NS ALKUPERØINEN KYSYMYS KYSYMYS ALKUPERØSTØ -IKØ ON ENSIMMØINEN TAI SITTEN PARAS KUTEN ENSIMMØINEN SANA ,OGOS %NSIMMØINEN IHMINEN ON n PAITSI KENTIES GNOSTILAI

SUUDESSA n NIMELTØØN !DAM !ATAMI "LANCHOTN VIIMEISEN JA TOISTON KYSYMINEN AVAUTUU UUDELLE ALUEELLE 6IIMEINEN TOISTAMISEN STRUKTUURISSA SAMALLA KADOTTAA JA SØILYTTØØ vALKU PERØISYYDENv 4ØLLšIN EI VOIDA PUHUA RAPPIOSTA LANKEAMISEN JA PERISYNNIN6ERFALLENINMIELESSØ SIITØ MITEN ALKUPERØINEN OLISI PUHDASTA TAI AITOA MUTTA KAIKKI SIITØ JOHDETTU OLISI EPØPUHDASTA %NSIMMØINEN IHMINEN OLISI TUOLLOIN AINOA IHMINEN EIKØ RAJA IHMISEN JA JONKUN MUUN VØLILLØ v%NSIM MØISEN KIRJAILIJAN KUOLEMAAv ON MAHDOTON SIINØ MIELESSØ ENSIMMØINEN KIRJAILIJA OLISI MYšS AINOA KIRJAILIJA NIIN SITTEN EI VOISI SANOA ETTØ vKIRJALLISUUTTA ONv KOSKA KIRJALLISUUS ON PLURAALISTA +IRJALLISUUDESSA KUULUU TOISEN ØØNI KOKONAAN TOISEN ØØNI TAI PUHE +UN "LANCHOTN TUOTANNOSTA VOIDAAN lLOSOlSESTI VØITTØØ ETTØ (EGELIN YšTØ VASTAAN ON OLEMASSA YšN Yš (USSERLIA JA FENOMENOLOGIAN MAAILMAN KØSITETTØ VASTAAN vULKOPUOLIv JA VIELØ (EIDEGGERIN OLEMISTA VASTAAN NEUTRI NIIN "LANCHOTN VIIMEINEN TAI NEUTRI VASTUSTAA ONTO TEOLOGISTA JA TELEOLOGISTA KØSITYSTØ LOPUSTA JA ALUSTA ON VAIN ØØRETšN KESKUSTELU JA SE ON MILTEI EIMITØØN

-AURICE "LANCHOT PUHUU v6IIMEISIMMØSSØ SANASSAv SUURESTA KULTTUURIN SULKEUTUMASTA RENFERMEMENT SIITØ JØLLEEN MITEN VIIMEISEN SANA EI ESITØ MITØØN MUUTA KUIN ETTØ SE PALJASTAA JA PEITTØØ KAIKKEIN VIIMEISEN ODOTTAMISEN

6IITTEET

.IETZSCHE+3!

*ONAS

+ATSO "šHLER JA (OPPE

.IETZSCHE+3! *AKSON NIMENØ ON v/EDIPUS 2EDEN DES LETZTEN 0HILOSOPHEN MIT SICH SELBSTv

.IETZSCHE+3!

.IETZSCHE+3!

.IETZSCHE+3!

+ATSO #OURTINE

(EIDEGGER (EIDEGGER EROTTELEE LØSNØOLONPAROUSIA KAHDEN ERI MERKITYKSEN VØLILLØ TOISENA TULEMISENA JOKA EI OLE LØSNØ OLOA JA *EESUKSEN TOISENA TULEMISENA LIHALLISENA

4ØMØ ON *EAN ,UC .ANCYN TULKINTA +ATSO .ANCY 4ØMØN TAPAISIA PUHEENVUOROJA KUULTIIN "LANCHOTKOLLOKVIOSSAn

3ORBONNEN 0ARIS ))) JA *USSIEUN 0ARIS 6)) YLIOPISTOISSA "LANCHOTJA "LANCHOTB

-ALLARM£LLA ON SATIIRINEN KIRJOITUSSARJA,A $ERNIÞRE -ODE UUSIN TAI VIIMEISIN MUOTI JOKA JO VIITTAA "LANCHOTN USEIN KØYTTØ MØØN VIIMEISEEN SANAANMOTMODE HOMONYMIANA

"LANCHOT

,E DERNIER MOTON JULKAISTU USEASTI VIIMEKSI TEOKSESSA!PRÞS COUP 3E ON OSANA TEOSTA2ESSASSEMENT £TERNEL JOKA KOOSTUU KERTOMUKSISTA,)DYLLEJA v6IIMEINEN SANAv 9HTEISNIMI VIITTAA IKUI SEEN PALUUSEEN NØIDEN KAHDEN "LANCHOTN VARHAISEN KERTOMUKSEN EPØTASAPAINONA JOITA MØREHDITØØN JA SEULOTAAN UUDELLEENRESSASSER "LANCHOT

"AUDELAIRESTA LØHTIEN KADUN MELU JA SIELLØ KAIKUVAT HUUDOTHURLE MENTS OVAT OLLEET YKSI AUDITIIVISIA KAUPUNKIMOTIIVEJA 4OINEN TUN NETTU SUURKAUPUNKI ESIMERKKI OVAT PARIISILAISTEN KATUKAUPPIAIDEN HUUDOT 2ILKEN-ALTE ,AURIDS "RIGGESSØ

"LANCHOT "LANCHOT

4ØTØ ESIM $AVID &ARRELL +RELL +RELLn KRITIKOI VØITTEELLØ ETTØ "LANCHOTLLA KERTOVA ØØNI EI OLEELLEVAIKKA KERTOVA ØØNI NIMEN OMAAN ON NEUTRAALIA JOHONKIN VØLIIN ASETTUVAA

"LANCHOT "LANCHOT

.E ILMESTYIVØT ENSIKSI TEOKSESSA,!MITI£"LANCHOT MUTTA VIITTAAN "LANCHOTN +AFKAKOKOELMAAN$E +AFKA Í +AFKA 3EN ALOITTAA v+IRJALLISUUS JA OIKEUS KUOLEMAANv "LANCHOT JA v6II MEINEN SANAv SEKØ v+AIKISTA VIIMEISIN SANAv PØØTTØVØT KOKOELMAN

"LANCHOT KIRJOITTAA +AFKASTA KENTIES SAMALLA TAVOIN LØPI TUOTANTONSA VAIN TEOREETTISEN KEHYKSEN JA TERMINOLOGIAN UUDISTUESSA

"LANCHOTn

"LANCHOT

"LANCHOTn

"LANCHOTn

+RELL

"LANCHOT :ARADERIN n TERMINOLOGIALLA ARTI KULOITUNA "LANCHOT KUVAA FENOMENOLOGISTA ANNETTUISUUTTA TERMILLØ ULKOPUOLINEN

"LANCHOTB

"LANCHOT SUOM (ELENA 3INERVO

,E DERNIER Í PARLERILMESTYI KIRJANA&ATA -ORGANALLA JA SE ILMESTYI&OLIOTASKUKIRJANA TEOKSESSA5NE VOIX VENUE DAILLEURS JOSSA ON MYšS "LANCHOTN KUULUISIMPIA TEKSTEJØ KUTEN v,ASCAUXN PETOv JA v&OUCAULT SELLAISENA KUIN KUVITTELENv

.ØITØ TULKINTOJA OVAT *ACQUES $ERRIDAN&EU LA #ENDRE

3HIBBOLETH POUR 0AUL #ELAN JA 0HILIPPE ,ACOUE,ABARTHEN,A 0O£SIE COMME EXP£RIENC£

"LANCHOT

#ELANB'7 n

"LANCHOTn

"LANCHOTn

#ELAN#ELANA'7 6ON 3CHWELLE ZU 3CHWELLE

"LANCHOTn#ELANB'7 n-OHN UND

'EDØCHTNIS

,AINAUS ON *UKKA +OSKELAISEN JØLKIPUHEESTA TEOKSESSA #ELAN JOSSA VIITATAAN 4UOMAS !NHAVAN v+UOLEMANFUUGANv SUOMENNOK SEEN KOKOELMASSA2UNON SUKU4OIM *ARKKO ,AINE /TAVA (ELSINKI #ELANA'7 n

,EVINASILAISEN TULKINNAN MUKAAN TØMØ TARKOITTAA MYšS !USCHWITZIA JOHON YLEENSØ MYšS #ELAN PALAUTETAAN +ATSO #OHEN JOSSA VIITTEENØ ON0ØIVØN HULLUUS"LANCHOT

"LANCHOT 6ERTAA TØSTØ TARKEMMIN MYšS ARVOSTELUANI v+UOLE MAN AVARUUS EI ENØØ JA EI VIELØv.UORI 6OIMA

+ATSO TØSTØ KIRJOITUSTANI v.EGAATION TUOLLA PUOLEN MELKEINv.UORI

6OIMA

"LANCHOTn

"LANCHOTn

"LANCHOTn

"LANCHOTn

"LANCHOT

.EUTRISTA KATSO :ARADER

4ØMØ ON :ARADERIN PØØARGUMENTTI

"LANCHOT

+IRJALLISUUS

"LANCHOT -AURICE#ELUI QUI NE MACCOMPAGNAIT PAS 'ALLIMARD 0ARIS

"LANCHOT -AURICE,E $ERNIER (OMME .OUVELLE VERSION 'ALLIMARD 0ARIS

"LANCHOT -AURICE,E LIVRE Í VENIR 'ALLIMARD 0ARIS

"LANCHOT -AURICE,AMITI£'ALLIMARD 0ARIS

"LANCHOT -AURICE,£CRITURE DU D£SASTRE'ALLIMARD 0ARIS

"LANCHOT -AURICE$E +AFKA Í +AFKA 'ALLIMARD 0ARIS

"LANCHOT -AURICE!PRÞS #OUP PR£C£D£ PAR 2ESSASSEMENT £TERNEL-INUIT 0ARIS

"LANCHOT -AURICE0ØIVØN HULLUUS,A FOLIE DU JOUR 3UOM (ELENA 3INERVO AIAI (ELSINKI

"LANCHOT -AURICE v+IRJALLISUUS JA OIKEUS KUOLEMAANv v,A LITT£RATURE ET LE DROIT Í LA MORTv TEOKSESSA,A PART DU FEU 3UOM /UTI !LANKO +AHILUOTO.UORI 6OIMA

"LANCHOT -AURICE5NE VOIX VENUE DAILLEURS 'ALLIMARD 0ARIS

"LANCHOT -AURICE+IRJALLINEN AVARUUS,£SPACE LITT£RAIRE 3UOM 3USANNA ,INDBERG AIAI (ELSINKI A

"LANCHOT -AURICE v(ØMØRØN 4UOMAS LUKU )6v 4HOMAS ,/BSCUR 3UOM /UTI !LANKO+AHILUOTO.UORI 6OIMAB

"šHLER $IETRICH )NGRID (OPPE TOIM %THIK FÓR DIE :UKUNFT )M

$ISKURS MIT (ANS *ONAS # ( "ECK -ÓNCHEN

#ELAN 0AUL.IIN KUIN KIVELLE PUHUTAAN 3UOM *UKKA +OSKELAINEN 4AMMI.UORI 6OIMA (ELSINKI

#ELAN 0AUL'ESAMMELTE 7ERKE IN 3IEBEN "ANDEN %RSTER "AND 3UHRKAMP

&RANKFURT AM -AINA

#ELAN 0AUL'ESAMMELTE 7ERKE IN 3IEBEN "ANDEN 2EDEN $RITTER "AND 3UHRKAMP &RANKFURT AM -AINB

#OHEN *OSH)NTERRUPTING !USCHWITZ !RT 2ELIGION !USCHWITZ#ONTINUUM .EW 9ORK ,ONDON

#OURTINE *EAN&RAN½OIS v,ES TRACES ET LE PASSAGE DE $IEU DANS LES"EITRØGE ZUR 0HILOSOPHIEDE -ARTIN (EIDEGGERv 4EOKSESSA -- /LIVETTI TOIM&ILOSOlA DELLA RIVELAZIONI #%$!- -ILANO (EIDEGGER -ARTIN"EITRØGE ZUR 0HILOSOPHIE 6OM %REIGNIS 4OIM

&RIEDRICH7ILHELM VON (ERRMANN +LOSTERMANN &RANKFURT AM

-AIN

*ONAS (ANS4HE )MPERATIVE OF 2ESPONSIBILITY )N 3EARCH OF AN %THICS FOR THE 4ECHNOLOGICAL !GE%NGL (ANS *ONAS $AVID (ERR 5NIVERSITY OF

#HICAGO 0RESS #HICAGO AND ,ONDON

+RELL $AVID &ARRELL,UNAR 6OICES /F 4RAGEDY &ICTION AND 4HOUGHT 5NI VERSITY OF #HICAGO 0RESS #HICAGO AND ,ONDON

-ALLARM£ 3T£PHANEUVRES COMPLÞTES4OIM (ENRY -ONDOR 'ALLIMARD 0ARIS

.ANCY *EAN,UC,ES ,IEUX $IVINS4%2 -AUVEZIN

.IETZSCHE &RIEDRICH.ØIN PUHUI :ARATHUSTRA +IRJA KAIKILLE JA EI KELLEKØØN

!LSO SPRACH :ARATHUSTRAn 3UOM * ! (OLLO /TAVA (ELSINKI

.IETZSCHE &RIEDRICH!LSO 3PRACH :ARATHUSTRA +RITISCHE 3TUDIENAUSGABE 4OIM 'IORGIO #OLLI JA -AZZINO -ONTINARI DE 'RUYTER$46

-ÓNCHEN+3!

.IETZSCHE &RIEDRICH.ACHLASS n +RITISCHE 3TUDIENAUSGABE4OIM 'IORGIO #OLLI JA -AZZINO -ONTINARI DE 'RUYTER$46 -ÓNCHEN

+3!

:ARADER -ARLÞNE,ãTRE ET LE NEUTRE ° PARTIR DE -AURICE "LANCHOT 6ERDIER ,AGRASSE