• Ei tuloksia

2EUNAMERKINTÚJË TEOKSEN ,ÐTRE ET LE NÏANT JULKAISEMISEN VUOTISPËIVËN KUNNIAKSI

0YRKIESSØØN LUVULLA KOHTI KRIITTI SEEN YHTEISKUNTAlLOSOlAAN SOVELTUVAA TEOREETTISTA VIITEKEHYSTØ *EAN0AUL 3ARTRE PØØTYI SOVITTAMAAN YHTEEN KAKSI VASTAK KAISTA AJATUSSUUNTAA 4OISAALTA HØN YRIT TI VAALIA EKSISTENTIALISTISEN lLOSOlAN VAA TIMUSTA SØILYTTØØ KONKREETTINEN KOSKE TUS TODELLISUUTEEN JOTTA EKSISTENTIALISMI NØIN OLISI ERØØNLAISTA KONKREETTISTA lLO SOlAA 4OISAALTA HØN KOROSTI ETTØ MEIDØN TØYTYY HYVØKSYØ TIETTY TOSIASIA KONKREET TINEN TODELLISUUTEMME VOI TULLA YMMØR RETYKSI AINOASTAAN KUN LIITØMME VØLITTš

MØN KOKEMUKSEMMEHISTORIAANELI AIKA KAUTEEN JA SEN MONINAISIIN SOSIAALISIIN MERKITYSSUHTEISIIN 4EOKSESSAAN#RITIQUE DE LA 2AISON DIALECTIQUE v$IALEK TISEN JØRJEN KRITIIKKIv 3ARTRE EROTTAA TOI SISTAANVØLITTšMØNJAABSOLUUTTISENKONK REETTISEN

v;+=RIITTINEN KOKEMUKSEMME LØHTEE LIIKKEELLE VØLITTšMØSTØ TOISIN SANOEN YKSILšSTØ JOKA TOTEUTTAA ITSEØØN ;x=

PRAXIKSESSAAN LšYTØØKSEEN JØLLEEN YHØ SYVØLLEKØYVEMPIEN EHTOJEN KAUTTA ;x=

ABSOLUUTTISEN KONKREETTISEN HISTORIALLI SEN IHMISENv

3ARTREN TAVOITTEEKSI MUODOSTUU KEHITTØØ VØLINEITØ JOIDEN AVULLA PYSTYISIMME LUO MAAN KOKONAISVALTAISEMPAA JA TOTUUDEN MUKAISEMPAA YMMØRRYSTØ OMASTA KONK REETTISESTA HISTORIALLISESTA TODELLISUUDES TAMME #RITIQUETEOKSESSA 3ARTRE OTTAA OLENNAISEN ASKELEEN KOHTI YHTEISKUNNAL LISTAJAHISTORIALLISTA AJATTELUA3AMALLA HØN KOETTAA JØTTØØ TAAKSEEN AIKAISEMMAN PØØ TEOKSENSA,ãTRE ET LE N£ANTINv/LEMINEN

JA EIMITØØNv SYNNYTTØMØN LIIAN INDIVI DUALISTISEN IHMISKUVAN

,ãTRE ET LE N£ANTISSA n SEKØ JUURI EN NEN SOTAA JULKAISEMASSAAN ROMAANISSA)N HOn 3ARTRE LUO KUVAN AHDISTUNEESTA NY KYAJAN IHMISESTØ JOLLE ELØMØN TARKOITUS ON KADOKSISSA JA TØRKEIMMØT ARVOT MØØ RITTYVØT KONKREETTISTEN IHMISSUHTEIDEN KAUTTA 4ØMØN IHMISEN KESKEISIMPIIN KOKEMUKSIIN KUULUU KYKENEMØTTšMYYS TUNNISTAA ITSEØØN SOSIAALISESTI ANNETUISSA MØØRITTEISSØ (ØN PYRKII KOKO AJAN VØIS TØMØØN JA YLITTØMØØN NØITØ OBJEKTIVOIN TEJA EIKØ PØIVØN PØØTTYESSØ LšYDØ MUUTA KUIN YKSILšLLISEN VAPAUTENSA VØLTTØMØTTš

MYYDEN 3AMALLA HØN HUOMAA KANTAVAN SA OMILLA HARTIOILLAAN VASTUUTA KOKO MAA ILMASTA SIITØ KUKA HØN ON MINKØLAISESSA MAAILMASSA HØN ELØØ JA MINNE HØN JOH DATTAA OMAA ELØMØØNSØ

,ãTRE ET LE N£ANTIN IHMINEN TUNTEE VØLITTšMØN KOKEMUKSEN TASOLLA KUINKA OLENNAISTEN MERKITYSTEN VIITEKEHYS KA TOAA IKØØN KUIN KULMAN TAAKSE n vPUUN JUUREENv KUTEN )NHOSSA TOISEN OBJEK TIVOIVAAN KATSEESEEN KUTEN ,ãTRE ET LE N£ANTIN VAIKUTTAVIMMISSA JAKSOSSA 4OI SELLEOLEMISESTA (ØN EI KUITENKAAN LšYDØ KEINOJA KØSITELLØ NØITØ KOKEMUKSIA KØY TØNNšLLISEN JØRJENTASOLLA (ØN TOTEAA ETTØ -EKOKEMUKSET OVAT PSYKOLOGISIA HARHA KUVIA KOSKA MITØØN KOLLEKTIIVISIA SUBJEK TEJA EI OLE OLEMASSA (ISTORIALLINEN TODEL LISUUS JØTTØØ HØNET VAILLE MUUTA KESKIPIS TETTØ KUIN HØNEN OMA JATKUVA PROJEKTINSA VØISTØØ OBJEKTIVOINTEJA JA PYSYØ LIIKKEESSØ

!UTENTTISUUS JØØ NEGATIIVISEKSI ELEEKSI EI KØ ULOTU TOIMINTAAN

,ãTRE ET LE N£ANTIN IHMINEN NØYTTØØ

OLEVAN HERMENEUTTISEN SYVENNETYN YM MØRTØMISEN TARPEESSA (ØN KAIPAA VAS TAUKSIA KYSYMYKSIIN v-ISTØ KAIKKI NØ MØ MERKITYKSET OVAT PERØISINv v-ITØ NE OVATv JA v-ITØ VOISIN NIILLE TEHDØv +EHITTØØKSEEN lLOSOlAANSA PUHTAASTA FE NOMENOLOGISESTA ONTOLOGIASTA ETEENPØIN 3ARTRE TARJOAA EKSISTENTIAALISEN PSYKOANA LYYSIN METODIKSI SYVENNETTYYN YMMØR RYKSEEN 0IAN HØN KUITENKIN HUOMAA TØ MØNKIN LØHESTYMISTAVAN RIITTØMØTTšMYY DEN (ØN MYšS JØTTØØ TAVOITTELEMANSA MORAALIlLOSOlAN PUOLITIEHEN KOSKA SE KIN KALLISTUU LIIALLISEEN INDIVIDUALISMIIN

VUOTTA MYšHEMMIN 3ARTREN PYRKI MYKSET RATKAISTA NØITØ PUUTTEITA HUIPEN TUVAT YHDESSØLUVUN lLOSOlAN KUN NIAHIMOISIMMISTA TEOKSISTA JOIDENKIN MIELESTØ YHDESSØ SEN PAHIMMISTA YLILYšN NEISTØ #RITIQUE DE LA 2AISON DIALECTIQUE )HMISEN MAAILMASSAOLEMISEN ONTOLOGI ALLA ON SIINØ EDELLEEN TØRKEØ SIJANSA MUT TA PØØLLIMMØISEKSI PØØMØØRØKSI MUODOS TUU YHTEISKUNNALLISHISTORIALLISTEN EHTO JENYMMØRTØMISENPROJEKTI

3ARTREN HERMENEUTTISEN EPISTEMOLO GIAN KESKIPISTEESSØ ON KYSYMYS MITEN SIIRTYØ VØLITTšMØSTØ YMMØRRYKSESTØ LAA JEMPAAN RIITTØVØN KOKONAISVALTAISEEN JA OIKEUTETTUUN YMMØRRYKSEEN -ØØ RØNPØØNØ ON YHDISTØØ YKSILšLLINEN KOKE MUKSEMME ANALYYSIIN SOSIAALISHISTORI ALLISISTA OLOSUHTEISTA JA EHDOISTA 3ARTREN VASTAUS TØHØN HAASTEESEEN VIE KAHTEEN SUUNTAAN TOISAALTA TEORIAAN PRAXIKSEN ELI INHIMILLISEN TOIMINNAN YMMØRRET TØVYYDESTØ TOISAALTA TEORIAAN SOSIAALISEN YHTEEN KUULUVUUDEN JA RYHMITTYMIEN YMMØRRETTØVYYDESTØ

3ARTREN MUKAAN INHIMILLISEN TEON KOKONAISMERKITYS PITØØ YMMØRTØØ SEN VAIKUTUKSEN KAUTTA 0ØØMØØRILLØMME JA ARVOILLAMME ON TIETENKIN SUURTA MER KITYSTØ TEON YMMØRRETTØVYYDELLE TEKO NA MUUTA VIIME KØDESSØ AIKAANSAADUN TAPAHTUMAN KOKONAISMERKITYS ON AINA SOSIAALINEN JA OSITTAIN RIIPPUMATON PØØ MØØRISTØMME -E EMME ITSE PYSTY HAL LITSEMAAN TEKOJEMME TODELLISIA MERKI TYKSIØ VAAN NE OVAT AINA VAHVASTI RIIPPU VAISIA TILANTEESTA JA TOISTEN TULKINNOISTA 3ARTREN ESIMERKISSØ TUMMAIHOINEN LEN TØJØ vVARASTAA LENTOKONEEN KOSKA HØN HA LUAA LENTØØv MUTTA KOSKA LENTØMINEN ON SIINØ YHTEISKUNNASSA MUSTAIHOISILTA KIEL LETTYØ HØNEN TEKONSA KANTAA MUKANAAN RIIPPUMATTA TEKIJØN OMISTA TIETOISISTA AI KOMUKSISTA MYšS MERKITYKSEN vTAISTELU RASISMIA VASTAANv 3AATTAA SIIS OLLA ETTØ TOIMINTAMME KAUTTA SUORITAMME TEKO JA JOISTA EMME OLE TIETOISIA MUTTA JOT KA OVAT KESKEISIØ TOIMINTAMME YMMØR RETTØVYYDELLE

3OSIAALITEORIASSAAN 3ARTRE KEHITTØØ METODOLOGISTA KEHIKKOA YHTEENKUULU VUUKSIEN YMMØRRETTØVYYDESTØ 4EORIAN EROTTELUT AVAAVAT TIEN ERITYYPPISTEN MER KITYSSUHTEIDEN YMMØRTØMISEEN SAMALLA KUN SILLØ PYRITØØN LšYTØMØØN TIE HISTORI ALLISUUDEN YMMØRRETTØVYYTEEN 4EORIASSA ESIINTYVØT KØSITTEET TOIMIVAT ERØØNLAISINA IDEAALITYYPPIKØSITTEINØ TODELLISISSA SOSI AALISISSA SUHTEISSA NE ESIINTYVØT MONIMUT KAISISSA YHTEYKSISSØ

)HMISET JA HEIDØN TOIMINTANSA VOIVAT KUULUA SOSIAALISEEN RYHMITTYMØØN ERI TA VOILLA

SUHTEET SITTEN SARJALLISIA TAI INSTITUTIONAA LISIA NIIN SUOMALAINEN POLITIIKKA JA KEHI TYSMAIDEN KšYHYYS KUULUVAT SAMAAN HIS TORIALLISEEN VAIKUTUS JA VASTUUKENTTØØN 4ØSSØ ON 3ARTREN POLIITTISEN SANOMAN LØH TšKOHTA OLEMME KAIKKI OSAA SAMAA HIS TORIAA EIKØ NØITØ SIDOKSIA VOIDA KATKAISTA ILMAN IDEOLOGISTA VØØRISTELYØ

!JATTELUMME SAATTAA SIIS TUODA LISØ VALAISTUSTA KYSYMYKSEEN HISTORIAN YM MØRRETTØVYYDESTØ MUTTA lLOSOlA VOI TIE TENKIN MYšS SYVENTØØ NORMATIIVISIA KY SYMYKSIØKØYTØNNšLLISESTØ JØRJESTØ 3ARTRE POHTII KAHDENLAISIA KYSYMYKSIØ *OS HIS TORIA ON TOTALISOIVA PROSESSI ILMAN HALLIT SEVAA SUBJEKTIA IHMISKUNTAA MITØ TØMØ MERKITSEE KONKREETTISEN TOIMINNAN TA SOLLA /LISIKO MAHDOLLISTA UUDELLA TAVAL LA YHDISTØØ HISTORIAA NIIN ETTØ IHMISKUN TAA OLISI SEN HALLITSIJA .ØIN 3ARTRE VAS TAA MARXILAISUUDEN HAASTEESEEN (ØN PITI KUITENKIN KIINNI TØMØN KYSYMISEN MIE LEKKYYDESTØ VAIN JONKIN AIKAA *ØTETTYØØN

#RITIQUEPROJEKTIN PUOLITIEHEN LU VUN ALKUPUOLELLA HØN TAVALLAAN MYšS LUO PUI NØISTØ KYSYMYKSISTØ

-ICHEL &OUCAULTN MUKAAN MODER NITEETIN OLEMISMUOTOA VOIDAAN KUVAILLA KAHDEN VASTAKKAISEN SUUNTAUKSEN KAUT TA -ODERNI YHTEISKUNTA ON TOTALISOI VA SE PYRKII KAIKENKATTAVUUTEEN JA KAI KEN HALLINTAAN 3AMALLA SE INDIVIDUA LISOI &OUCAULTN TOTALISOIVAN AJATTELUN KRITIIKKI ISKEE SUORAAN 3ARTRENLUVUN ALKUPUOLEN POLIITTISTA AJATTELUA VASTAAN

&OUCAULTN VØITTEEN MUKAAN ON HARHAAN JOHTAVAA USKOA ETTØ IHMISTEN VAPAUTUMI NEN VOISI TAPAHTUA YHDENTØMØLLØ HISTORIA KOSKA SELLAINEN HALLINNAN LISØØMINEN JOH +OLLEKTIIVISEN TAI SARJALLISEN KUULU

VUUDEN KAUTTA TOIMINTAMME VOI OLLA OSA JOTAKIN SOSIAALISTA OLTIINPA TØSTØ TIETOISIA TAI EI 6OIMME ESIMERKIKSI TOISTAA SOSIAALISIA NORMEJA TAI OLLA OSANA SOSIAALISESTA TAPAHTUMASTA ESIM JONOTTAMINEN TIETYN 46OHJELMAN SEURAAMINEN KUULUVUUS JOHONKIN YHTEISKUNTALUOKKAAN YM

9HTEISTOIMINNASSATAAS JOUKKO IHMI SIØ PYRKII TIETOISESTI SAAMAAN JOTAIN AIKAAN YHDESSØ JA ILMAN HIERARKKISTA KØSKYNJAKOA

)NSTITUTIONAALISESSA RYHMØSSØTOIMINTA ON JØSENNELTY PYSYVØKSI JØRJESTØYTY NEEKSI TYšNJAKO JA HIERARKKISEKSI

+ONmIKTINOMAISESSA SUHTEESSA TOI MINTA MØØRØYTYY OSITTAIN TOISTEN VAS TAKKAISTEN RYHMIEN PROJEKTIEN KAUTTA ELI OMAN PØØMØØRØN LISØKSI OSALLISTUJAT PYRKIVØT MYšS TOISEN RYHMØN VOITTA MISEEN

.ØIDEN NELJØN SUHTEEN YMMØRRETTØVØKSI TEKEMINEN MUODOSTAA 3ARTRELLA KYTKšK SEN YKSILšLLISEN KOKEMUKSEN JA HISTORIAL LISTEN EHTOJEN VØLILLE

3ARTREN MUKAAN SOSIAALISET SUHTEET OVAT NS SISØISIØ SUHTEITA EIKØ NIIDEN KO KONAISMERKITYS OLE KENENKØØN HALLIN NASSA (ISTORIAN TOTALISOIVASSA LIIKKEESSØ KAIKKI KYTKEYTYY KAIKKEEN MUTTA PØØ MØØRØ KARKAA VARSINKIN KONmIKTIEN TA KIA *OS ESIMERKIKSI ON OLEMASSA VUORO VAIKUTUSSUHTEITA SUOMALAISEN POLITIIKAN JA KEHITYSMAIDEN VØLILLØ OLIVATPA NØMØ

TAISI PIKEMMINKIN VALLAN VOIMISTUMISEEN KUIN VAPAUTEEN

&OUCAULT EI KOKONAAN KIELLØ 3ARTREN ONTOLOGISTA TEESIØ HISTORIASTA TOTALISOIVA NA -YšS &OUCAULTLLE AIKAKAUSI MUO DOSTUU IHMISTOIMINNAN KAUTTA KONSTRU OITUUN JØRJESTYKSEEN JA TØMØN LUODUN JØRJESTYKSEN OLEMISMUOTOJA KUTEN MO DERNIN TIEDON JA VALLAN MUODOSTELMA TUNKEUTUU AIKAKAUDEN LØPI VIELØPØ TOTA LISOIVALLA VOIMALLA &OUCAULT HYLKØØ ENSI SIJAISESTI 3ARTREN POLIITTISlLOSOlSEN JOH TOPØØTšKSEN JONKA MUKAAN ON TØRKEØØ SAADA AIKAAN UUSI HALLINTA

&OUCAULTN KRITIIKKI NOSTAA ESIIN 3ART REN KONKREETTISUUDEN lLOSOlAN KESKEI SIØ ONGELMIA 4OISAALTA 3ARTRE KUVAA HIS TORIAA TOTALISOIVANA LIIKKEENØ ILMAN HAL LITSEVAA SUBJEKTIA 4ØSSØ ON EDELLEEN PAL JONKIN SELLAISTA MITØ VOI SOVELTAA TØMØN PØIVØN GLOBALISOITUVIIN SOSIAALISIIN EHTOI HIN 4OISAALTA KØYTØNNšLLISEN JØRJEN KYSY MYKSEN KANNALTA ASIAT TØYTYY NØHDØ TOI SIN KESKEISIMPØNØ NORMATIIVISENA ON GELMANA TUSKIN ON HALLINNAN LISØØMINEN 6OIDAAN JOPA SANOA ETTØ GLOBALISOITUVAS SA MAAILMASSA HALLINTAA ON AIVAN LIIKAA KIN JA VØØRØNLAISTA 3ARTREN#RITIQUETEOK SEN IHMISELLØ EI TUNNU OLEVAN MUITA NOR MATIIVISIA PØØMØØRIØ KUIN SAADA HISTORIA HALLINTAAN +UTEN 3ARTRE ITSEKIN PIAN TO TESI TEOS PØØTTYY ERØØNLAISEEN POLIITTISEEN REALISMIIN

LUVUN MORAALIlLOSOlSISSA KIR JOITUKSISSAAN 3ARTRE LØHESTYY ONGELMAA TOISELLA TAVALLA 0OLIITTISEN REALISMIN VAS TAPAINOKSI HØN NOSTAA KYSYMYKSEN SIITØ MITKØ EETTISET ARVOT VOISIVAT OHJATA POLIIT TISTA VASTARINTAA (ØN PØØTYY KØSITTEESEEN

LHOMME INT£GRAL 4ØLLØ VAIKEASTI KØØNNET TØVØLLØ KØSITTEELLØ HØN YHDISTØØ IDEAT SEKØ EHEØSTØ ETTØ SOSIAALISESTI INTEGROIDUSTA IH MISESTØ JOLLA ON MAHDOLLISUUS VAIKUTTAA 6ALITETTAVASTI 3ARTREN TØMØKIN MORAALI lLOSOlNEN PROJEKTI JØI KESKENERØISEKSI

%MME TIEDØ MITEN HØN OLISI YHDISTØNYT SEN YHTEISKUNTAANALYYSIINSA

3ARTREN KONKREETTISUUDEN lLOSOlA KULMINOITUU KYSYMYKSEEN MITEN IHMIS KUNTA VOISI OTTAA OMAN NYKYHISTORIANSA HALTUUNSA 4ØMØ SINØNSØ HIENO AJATUS VOIDAAN YMMØRTØØ AINAKIN KAHDELLA OSIT TAIN VASTAKKAISELLA TAVALLA 3ILLØ VOIDAAN TARKOITTAA GLOBAALIN HALLINNANAIKAANSAA MISTA 4ØMØ TAAS VOIDAAN KØSITTØØ NIIN ETTØ YKSITTØINEN PAIKALLISTASOLLA TOIMIVA IHMINEN JØØ SUURTEN HISTORIALLISTEN PØØ MØØRIEN JALKOIHIN (ALLINTA SAA AIKAAN ALISTETTUJA HALLITTAVIA

4OISAALTA AJATUKSELLA VOIDAAN MYšS TARKOITTAALHOMME INTEGRALINNOSTAMISTA KESKEISEKSI MORAALISPOLIITTISEKSI IDEAA LIKSI 4ØLLšIN VOIDAAN HALLINNAN LISØØMI SEN SIJAAN KOROSTAA ESIMERKIKSI RAUHAN OMAISEN MONINAISUUDEN JA GLOBAALIN OI KEUDENMUKAISUUDENLEVITTØMISTØ

3ARTRELLE KONKREETTISUUS MERKITSI AI NA PALJON ENEMMØN KUIN SUBJEKTIIVISEN KOKEMUKSEN KOROSTAMISTA 3UBJEKTIIVI NEN KOKEMUKSEMME VOI TULLA YMMØRRE TYKSI AINOASTAAN SEN EHTOJEN YMMØRTØMI SEN KAUTTA JA NØMØ EHDOT OVAT SEKØ MEI DØN MAAILMASSAOLEMISEMME ONTOLOGIAS SA ETTØ SOSIAALISHISTORIALLISESSA TODELLISUU DESSAMME 3ARTRE EI SIIS KOSKAAN PYRKINYT SUBJEKTIVISMIIN VAAN PØINVASTOIN KOROS TI KUINKA SUBJEKTIIVISUUTEMME ON ANK

KUROITUNUT MAAILMAAN %KSISTENSSI EDEL TØØ OLEMUSTA

6IITE

3IVULLA OMA KØØNNšS !LKUTEKSTI vLEXP£RIENCE CRITIQUE PARTIRA DE LIMM£DIAT

CESTÍDIRE DE LINDIVIDU SATTEIGNANT DANS SAPRAXIS;= POUR RETROUVER Í TRAVERS LES CONDITIONNEMENTS DE PLUS EN PLUS PROFONDS ;= LE CONCRET ABSOLU LHOMME HISTORIQUEv

+IRJALLISUUTTA

&OUCAULT -ICHEL v4HE 3UBJECT AND 0OWERv 4EOKSESSA $REYFUS ( , 2ABINOW 0 -ICHEL &OUCAULT "EYOND 3TRUCTURALISM AND (ERMENEUTICS(ARVESTER 7HEATSHEAF .EW

9ORK

+LOCKARS +RISTIAN3ARTRES !NTHROPOLOGY AS A (ERMENEUTICS OF 0RAXIS!HSGATE !LDERSHOT

+LOCKARS +RISTIAN v3ARTREN ETIIKKAv 4EOKSESSA 3ARA (EINØMAA *OHANNA /KSALA TOIM 2AKKAUDESTA TOISEEN'AUDEAMUS (ELSINKI

3ARTRE *EAN0AUL,ãTRE ET LE N£ANT'ALLIMARD 0ARIS

3ARTRE *EAN0AUL#RITIQUE DE LA 2AISON DIALEC TIQUE ) 4H£ORIE DES ENSEMBLES PRATIQUES 'ALLIMARD 0ARIS

,OUIS&ERDINAND #ÏLINE