• Ei tuloksia

ON HARHAANJOHTAVA n SAMALLA TAVALLA KUIN AJATUSAGORASTATAI FORUMISTA VAPAUDEN TOTEUTUMISEN ENSISIJAISENA PAIKKANA +OMMUNIKAATION PERUSTAVA VAPAUS EI OLE OMA ERILLINEN KØSITTEELLISESTI YHTENØINEN KOKONAISUUTENSA VAAN SE ON YM MØRRETTØVØ AINOASTAAN HISTORIALLISESTI (ISTORIA EI TOISAALTA OLE MIKØØN AJALLINEN KEHYS JOSSA TØMØ VAPAUS TODENTUU JA SAA HAHMONSA VAAN PIKEMMINKIN VAPAUDEN TODENTUMINEN HISTORIALLISENA TAPAHTUMANA JOKA JOKA HETKI TUOTTAA OMAN HISTORIANSA 3E TOISIN SANOEN TUOTTAA HORISONTIN JOSTA KØSIN HISTORIA ON TUNNISTETTAVISSA HISTORIAKSI

.ØYTTØØ KUITENKIN SILTØ ETTØ KOMMUNIKAATION vKOKO NAISUUSv OLISI SAANUT JUURI TØLLAISEN YHTENØISEN HAHMON 3IINØ MISSØ vHERMOSTOv MUODOSTI KØSITTEELLISEN KONTEKSTIN TØMØN KOKONAISUUDEN AJATTELEMISELLE AINALUVUN LOP PUPUOLELLE SAAKKA KOMMUNIKAATION EHDOT NØYTTØYTYVØT YHØ ENEMMØN VERKOSTON KØSITTEEN JA METAFORAN VALOSSA 4ØMØ KØSITE SUUNTAUTUU SAMAAN AIKAAN KAHTAALLE TOISAALTA SE SEL VØSTIKIN ON MUODOSTUNUT AIKAMME YHTEISKUNNALLISEN YM PØRISTšN vKUVAKSIv TOISAALTA SE PYRKII TODISTAMAAN SIITØ ETTØ KOKEMUS TØMØN YMPØRISTšN vKOKONAISUUDESTAv EI ENØØ VOI SAADA YHTENØISTØ SISØLLšLLISTØ MUOTOA 6AIKKA SIIS VERKOSTON AJATUS NIMEØØKIN JONKUN KOKONAISUUDEN SE EI EDELLYTØ YHTENØISYYTTØ n PØINVASTOIN SE VASTUSTAA SITØ JA PYRKII SIITØ POIS 3IINØ MØØRIN KUIN lLOSOlA ON OTTANUT TEHTØVØKSEEN NØIDEN YHTEISšN KOMMUNIKATIIVISTEN EHTOJEN AJATTELEMISEN SEN ON OTETTAVA PIIRIINSØ SE EMPIIRINEN JOKA OMASSA ESIINTU LEMISESSAAN JATKUVASTI RIKKOO SYRJØYTTØØ JA YLITTØØ KOMMU NIKAATION JA YHTEISšN vKUVIAv 4ØMØ MYšS ASETTAA lLOSOlAN TEHTØVØN UUTEEN VALOON SILLØ SEN ON MUOTOILTAVA SUHTEENSA v4OISEENv vMONEUTEENv TAI vULKOISEENv UUDESTAAN

*OS VAPAUDEN VERKOSTOJEN JA KOMMUNIKAATION ONTOLO GISET EHDOT EIVØT VOI OLLA IRRALLISIA KOMMUNIKAATION HISTO RIASTA JA OVAT SIKSI YMMØRRETTØVISSØ AINOASTAAN HISTORIALLISINA EHTOINA JA JOS 4OINEN ON AINA JO 3AMAN SISØLLØ KUTEN &OU CAULT PØØTYI AJATTELEMAAN TØYTYY MYšS SITØ MIKØ TULEE lLO SOlAN vTEHTØVØKSIv n SITEN KUN SE ON TAVALLISESTI YMMØRRETTY MANNERMAISESSA TRADITIOSSA n ARVIOIDA UUDELLEEN 3IKØLI KUIN TØMØ TEHTØVØ -ARTIN (EIDEGGERIA JA *EAN,UC .ANCYA SEU RATEN KØSITETØØN PYRKIMYKSENØ PITØØ YHTEYS AUKI VAPAUTEEN n VAPAUTEEN ITSESSØØN SEN METAFYYSISTEN REPRESENTAATIOIDEN SIJASTA n PERUSTAMALLA SUHDE SIIHEN AINA UUDELLEENNØYTTØØ EDELLØ SANOTUN VALOSSA SILTØ ETTØ ON RIITTØMØTšNTØ AJATELLA SITØ VAIN lLOSOlAN n JA lLOSOlEN n SISØISENØ ASIANA 4OISIN SANOEN lLOSOlAN TEHTØVØØ EI VOI ENØØ YMMØRTØØ VAIN VIITTAAMALLA lLOSOlAN SISØISEEN PERSPEKTIIVIIN IKUISIEN ON GELMIEN REmEKTOIMISEEN KESKUSTELUPERINTEEN ASETTAMASSA HORISONTISSA EIKØ MYšSKØØN AJATTELIJOIDEN TAI RUNOILIJOIDEN YKSINOIKEUTEEN TOTUUTEEN .ØIDEN SIJAAN SEN TULEE SISØLTØØ KØSITYS AKTUAALISESTA HISTORIASTA lLOSOlAN SIJANA MIKØ ON PERINTEISESTI OLLUT SILLE HANKALAA 4ØMØ ON VØLTTØMØTšNTØ SIKSI ETTØ VAPAUS NØYTTØØ NIVOUTUVAN PØIVITTØISIIN PUHE TAPOIHIMME JA INSTITUTIONAALISIIN KØYTØNTšIHIMME TAVALLA JOKA TUNTUU TEKEVØN MAHDOTTOMAKSI PAIKANTAA LOGOKSEN OLEMUSTA MIHINKØØN YHTEEN HAHMOON KATEGORIAAN TAI PERI AATTEESEEN JA PERUSTAA lLOSOlA SEN VARAAN

*OS KUITENKIN JUURI ERON TEKEMINEN KOMMUNIKAATION JA KOMMUNIKOIMATTOMAN TAI OLEMISEN JA OLEVIEN VØLILLØ PE RUSTAA lLOSOlAN KUTEN (EIDEGGER AJATTELI ON &OUCAULT TØSSØ SE lLOSOlAN lGUURI JOKA KENTIES KAIKKEIN SELKEIMMIN PAITSI ARTIKULOI lLOSOlAN TEHTØVØN UUDELLA TAVALLA MYšS TOTEUTTI JOHDONMUKAISESTI TØMØN UUDELLEENMØØRITYKSEN POHJALTA

OMAA TUTKIMUSOHJELMAANSA 4ØTØ OHJELMAA EI TIETENKØØN TULE TULKITA KAPEASTI VAIN JONKINLAISENA AIKALAISDIAGNOOSINA VAAN NØKEMYKSENØ VALLAN ONTOLOGIAN RADIKAALISTA HISTO RIALLISUUDESTA %SIMERKIKSI ESSEESSØØN v-ITØ ON 6ALISTUSv

&OUCAULT NIMENOMAISESTI KØSITTELI ONTOLOGIAA HISTORIALLISESTA NØKšKULMASTA TARKASTELEMALLA INNOSTUNEESTI )MMANUEL +ANTIN VALISTUSTA KOSKEVAA KIRJOITUSTA VARHAISENA MERKIT TØVØNØ lLOSOlSENA DOKUMENTTINA JOSSA SEKØ SEN KIRJOITTAJA ETTØ KIRJOITUKSEN KOHDE SIJOITETAAN TIETOISESTI HISTORIALLISEEN HETKEEN JA JOSSA TØTØ HISTORIALLISUUTTA LØHESTYTØØN lLOSOlSENA KYSYMYKSENØ 3EN LISØKSI ETTØ &OUCAULT AJATTELEE OLEMISEN SAAVAN AINA HAHMONSA OLEVASSA JA SEN KAUTTA TOISIN SANOEN ETTØ ILMAISEMATON ON AINA LØSNØ ILMAISUSSA TAI KOMMUNIKOI MATON KOMMUNIKAATIOSSA HØN YMMØRTØØ SEN MYšS AINA HISTORIALLISENA TOISIN SANOEN OLEMISEN JA OLEVAN JATKUVASTI TOISIAAN KONSTITUOIVANA LIIKKEENØ JOKA VOIOLLAVAIN HISTORI ALLISENA LIIKKEENØ

4ØMØ EI SINØNSØ OLE MITØØN UUTTA +YSYMYS ILMAISE MATTOMASTA JØLKENØ ILMAISUSSA ON TIETENKIN OLLUT PYSYVØ TEEMA MANNERMAISESSA AJATTELUSSA JOSSA SE ON (EIDEGGERIA SEURATEN MONESTI YMMØRRETTY KYSYMYKSENØ KIELEN RAJOISTA

*EAN&RAN½OIS ,YOTARDIN KØSITYKSET RIIDASTA KOMMUNIKOI MATTOMANA VØØRYYTENØ KOSKEVAT JUURI ILMAISEMATONTA JA SEN SUHDETTA ILMAISUUN 3AMOIN *ACQUES $ERRIDALLA DIFF£RANCE NIMEØØ ERØØNLAISEN ILMAISEMATTOMAN PERIAATTEEN JOLLE KUITENKIN KAIKKI ILMAISUT PERUSTUVAT JA JOTKA VØISTØMØTTØ KANTAVAT SEN JØLKIØ OMASSA RAKENTEESSAAN -UTTA JOS ,YO TARDIN JA $ERRIDAN VOIDAANKIN KATSOA PUOLUSTAVAN ILMAI SEMATTOMAN KOMMUNIKOIMATTOMUUTTA NIIN ITALIALAISET 'IORGIO !GAMBEN JA 'IANNI 6ATTIMO TAAS HALUAVAT RIISUA KAIKELTA ILMAISEMATTOMALTA MYSTISEN VALLAN JA TUODA SEN KIELEEN +AIKKIA EDELLØ MAINITTUJA AJATTELIJOITA TUNTUU KUI TENKIN YHDISTØVØN YKSI PIIRRE NIMITTØIN ILMAISEMATTOMAN AJATTELEMINEN ERØØNLAISENA AJATTOMANA EPØKØSITTEENØ TAI EPØ PERIAATTEENA n EHTONA JOSTA KOMMUNIKAATION TAI ILMAISUN SAAMAT KONKREETTISET MUODOT NOUSEVAT JA JOKA SULKEE NE TAAS PIIRIINSØ

6AIKKA YTIMELTØØN ILMAISEMATON EHKØ ONKIN LØSNØ ILMAI SUSSA NIIN SEN ERITYISIØ HISTORIALLISIA MUOTOJA EI KUITENKAAN OTETA TUTKIMUKSEN VARSINAISEKSI KOHTEEKSI n ENEMMØNKIN NIITØ EI PIDETØ lLOSOlAN KANNALTA TØRKEINØ 4ØMØ KØY ILMI MONIN PAIKOIN MAINITTUJEN TEOREETIKKOJEN AJATTELUSSA 3ITEN ESIMERKIKSI !GAMBENIN MUKAAN lLOSOlAA EROTETTUNA LINGVISTIIKASTA KIINNOSTAA VAIN KIELEN PUHDAS OLEMASSAOLO EIKØ SEN TODELLISET HISTORIALLISET PIIRTEET VAIKKA TARKASTELU VOIKIN TOTEUTUA AINA VAIN TIETYN HISTORIALLISEN KIELIKOKE MUKSEN KAUTTA 4IETENKIN KOKO AJATUS KIELEN RAJOISTA JOKA MØØRITTØØ MUUN MUASSA !GAMBENIN TUOTANTOA SISØLTØØ NØ KEMYKSEN KIELEN ERITYISESTØ MUODOSTA JOKA ON JUURI MEILLE TUNNUSOMAINEN +UITENKIN HØNEN POHDINTOJAAN KOSKIEN KOKEMUSTA KIELESTØ TOISIN SANOEN SITØ ETTØ KIELIONEI OHJAA NIINKØØN AJATUS SEN RAJOISTA n SIKØLI KUIN NØMØ RAJAT YMMØR RETØØN HISTORIALLISINA RAJOINA n VAAN PIKEMMINKIN SEN MAH DOLLISUUDESTA KIELEN MUUTTUMATTOMISTA EHDOISTA 4ØMØ NØYTTØISI TULEVAN HYVIN LØHELLE $ERRIDAN KØSITYSTØ EROJA KONSTITUOIVASTA JA NIIDEN KAUTTA ITSEKIN KONSTITUOITUVASTA DIFF£RANCESTA JONKA TOIMINTA EI MUUTU HISTORIAN MUKANA SE EI OLE MITØØN HISTORIALLISTA SINØNSØ 3AMASTA SYYSTØ !GAM BENKIN AJATTELEE ETTØ KIELELLØ EI OLE KOHTALOA

4ØMØ AJATTELUTAPA JOSSA lLOSOlAN NØHDØØN IKØØN KUIN SIIRTØVØN SIVUUN KAIKKI ERITYISET MUODOT JA MØØRITTYVØN

AINOASTAAN SEN KAUTTA MIKØ ON YHTEISTØ JA JAETTUA VOIDAAN LIITTØØ LØHEISESTI TEEMOIHIN JOIDEN KAUTTA (EIDEGGERIN vOLE MISEN AJATTELUv SAI HAHMONSA %SIMERKIKSI -ICHEL (AARIN MUKAAN vMAAv vMAAILMALTAv JATKUVASTI KØTKEYTYVØ MUTTA SAMALLA SEN MAHDOLLISTAVA ELEMENTTI ON (EIDEGGERILLA VAHVASTI EIHISTORIALLINEN 3E AVAA TOTUUDEN TAPAHTUMISEN HISTORIASSA MUTTA TØMØ TAPAHTUMISEN TAPA EI ITSESSØØN OLE HISTORIALLINEN PØINVASTOIN SE VASTUSTAA HISTORIALLISUUTTA 6AIKKA (EIDEGGERIN AJATTELU KØØNTYIKIN LUVULLA $AS EININONTOLOGISEN RAKENTEEN KYSYMISESTØ KOHTI OLEMISEN HIS TORIALLISUUTTA MISTØØN RADIKAALISTA MUUTOKSESTA EI SILTIKØØN SIIS VOITANE PUHUA

6OI KUITENKIN OLLA ETTØ KIELEN RAJAT ASETTUESSAAN lLO SOlSENA KYSYMYKSENØ TULEVAT ESIIN AINOASTAAN AIDOSTI HIS TORIALLISINA RAJOINA 4ØMØ SIKSI ETTØ KIELEN SAMAAN AIKAAN JATKUVASTI ITSESSØØN VETØYTYVØ JA KØTKEYTYVØ PERUSTA ON ONTOLOGINEN ALKUPERØ JUURI EROINA NEGATIIVISUUTENA JA TEM PORAALISUUTENA 6AIKKA TEMPORAALISUUTTA AIKAJATKUMONA EI PIDØKØØN SAMASTAA HISTORIAAN MUUTOSPROSESSINA NE KUMPIKIN LIITTYVØT AJALLISEEN MUUTOKSEEN JOSTA TØSSØ ON KYSE *OS ON NIIN ETTØ ONTOLOGIA EI OLE MITØØN ELØMØLLE ITSELLEEN ULKOISTA ON ILMAISEMATONTA VOITAVA AJATELLA NI MENOMAAN HISTORIALLISENA 4ØMØ TARKOITTAA SAMALLA ETTØ ON TARKASTELTAVA SITØ MIKØ SIINØ ON ERITYISTØ SILLØ ILMAISE MATON VOI KULLOINKIN TULLA AJATELLUKSI VAIN JONKUN ERITYISEN KAUTTA )LMAISEMATON EI VOI NØYTTØYTYØ YLEISENØ PERIAATTEENA SILLØ YLEISET PERIAATTEET EIVØT PERUSTA HISTORIAA VAAN PØIN VASTOIN JUURI HISTORIA TEKEE NE VASTA MAHDOLLISIKSI 3IKØLI KUIN (EIDEGGERIN LUVUN LOPULTA ALKAEN MUOTOILEMAT NØKEMYKSET MODERNISTA TEKNIIKASTA JA SEN VALLITSEMISEN TA VASTA KØSITETØØN AIKAMME TOTUUDEN PALJASTUMISEN MUODON ANALYYSINØ VOIDAAN HØNELTØ LšYTØØ AINEKSIA MYšS SELLAISEEN TUTKIMUSOTTEESEEN JOKA ON SENSITIIVINEN HISTORIALLISILLE EROILLE TOTUUDEN TAPAHTUMISESSA JA ONTOLOGISTEN VERKOSTOJEN KEHKEYTYMISESSØ

6ALLAN JA VAPAUDEN EHDOT

&OUCAULT n &RIEDRICH .IETZSCHEØ SEURATEN n TUNTUU JOHDON MUKAISIMMIN PYRKINEEN AJATTELEMAAN VALLAN ONTOLOGIAA KYSYMYKSENØ JOTA ON TARKASTELTAVA HISTORIALLISENA 6AIKKA MUUN MUASSA .ANCY ONKIN VØITTØNYT ETTØ &OUCAULTLLA ON TAIPUMUS AJATELLA POLITIIKKAA PUHTAANA VOIMIEN MEKA NIIKKANA vPOLIITTISENA TEKNOLOGIANAv EIKØ vTILAN AVAUTU MISENAv TOISIN SANOEN UUDEN YMMØRRYS JA TOIMINTAHORI SONTIN MUOTOUTUMISENA VOIDAAN KOHTUUDELLA SANOA ETTØ

&OUCAULTLLE POLITIIKKA ON JUURI TØTØ n UUSIEN TOTUUSKØSI TYSTEN SYNTYMISTØ JA PURKAANTUMISTA JATKUVASTI VAIHTUVISSA ASETELMISSA SE ON vTOTUUDENv TUOTTAMISEN HISTORIAA .AN CYSTA POIKETEN &OUCAULT KUITENKIN AINA TUTKII TØTØ LIIKETTØ HISTORIALLISTEN TIETO JA VALTAKONSTELLAATIOIDEN LIIKKEENØ JA LØHTEE SIITØ ETTØ TOTUUDEN HISTORIAA EI VOI EROTTAA VALLAN KØYTšN HISTORIASTA )TSE ASIASSA &OUCAULT PITØØ VOIMASUH TEIDEN GENEALOGISEN TUTKIMUKSEN VIITEPISTEENØ PIKEMMINKIN SODAN JA TAISTELUN KUIN KIELEN MALLIA TAISTELU EI PERUSTU MERKITYSRAKENTEIDEN VAAN TAPAHTUMIEN JA TAPAHTUMISEN LOGIIKKAAN JA NØMØ VOIVAT TODELLISTUA VAIN HISTORIALLISINA TAPAHTUMINA JOILLE MIELEKØS KOKONAISTULKINTA VOIDAAN AINA ANTAA VASTA JØLKIKØTEEN JOS SILLOINKAAN /N ENNEN KAIKKEA KIINNITETTØVØ HUOMIOTA SIIHEN ETTØ &OUCAULTLLE VALLAN

ONTOLOGIAA VOIDAAN LØHESTYØ VAIN KOKONAISEN HISTORIALLISEN VERKOSTON KAUTTA JOHON SISØLTYY MONINAISET TIEDON MUODOT INSTITUTIONAALISET KØYTØNNšT JURIDISET JA TALOUDELLISET JØR JESTELMØT SEKØ KULTTUURISET VAIKUTUSSUHTEET .ØMØ MUO DOSTAVAT SEN MITØ &OUCAULT KUTSUU vVALLAN VERKOSTOKSIv LE R£SEAU DE POUVOIR

&OUCAULTN MUKAAN VALLAN TEMATIIKKA MUOTOILTIIN AI EMMIN TAVALLISESTI JOKO JURIDISIN TAI VALTIOKONEISTON TERMEIN 3ILTI HØN AJATTELEE ETTØ PSYKIATRISEN SISØØNSULKEMISEEN HENKISEEN NORMALISAATIOON TAI RANGAISTUSKØYTØNTšJEN KEHI TYKSEEN LIITTYVØT KYSYMYKSET n VAIKKA NØYTTIVØTKIN MITØT TšMILTØ TALOUDELLISELTA NØKšKANNALTA KATSOEN n OVAT OLEN NAISIA VALLAN YLEISEN TOIMINNAN KANNALTA &OUCAULT ONKIN KIELTØMØTTØ KOHDENTANUT TEOREETTISTA TUTKIMUSTA OTTAMAAN HUOMIOON KESKEISTEN POLIITTISTEN PØØTTØJIEN JA YLØTASON TOIMINTAPERSPEKTIIVIN LISØKSI VALLAN HIENOJAKOISEN RAKENTU MISEN TIETEELLISEN TIEDON JA INSTITUTIONAALISTEN KØYTØNTšJEN YMPØRILLE JA NIIDEN KAUTTA +YSYMYS ON MYšS YLEISEMMIN SIITØ ETTØ HYLØTØØN PARADIGMAATTISTEN KØSITTEIDEN ITSESTØØN SELVYYS JA SEN SIJAAN TUTKITAAN NIIDEN VAKIINTUMISEN EHTOJA JA VAIHTOEHTOJA 4ØSTØ MERKITTØVØSTØ SAAVUTUKSESTA HUOLIMATTA TUNTUU SILTØ ETTØ UUDISTUS ON JØØNYT PUOLITIEHEN +AIKESTA TUTKIMUKSEN UUDELLEENMØØRITTELYSTØ HUOLIMATTA &OUCAULT KESKITTYY VAIN YHTEISKUNNALLISESTI KESKEISTEN VALTAINSTITUUTI OIDEN RANGAISTUSLAITOS KLINIKKA MIELISAIRAALA SEKSUAALISUUS JNE EHTOIHIN JA JØTTØØ TARKASTELUJENSA ULKOPUOLELLE n VASTOIN ILMEISTØ TARKOITUSTAAN n INSTITUUTIOT KØSITTEET TAI KØYTØNNšT JOILLA EI OLE SELVØØ KØSITTEELLISTØ YHTEISKUNNALLISTA SUHDETTA NØIHIN SAMOIHIN EHTOIHIN v,OPULTA EN OLE TEHNYT MUUTA KUIN YRITTØNYT JØLJITTØØ TAPAA JOLLA TIETYT INSTITUUTIOT JØRJEN JA NORMAALIUDEN NIMISSØ OVAT PØØTYNEET HARJOITTAMAAN VALTAANSA YKSILšRYHMIIN SUHTEESSA VAKIINTUNEISIIN KØYT TØYTYMISTAPOIHIN OLEMISEN TOIMIMISEN JA PUHUMISEN TAPOIHIN NIMITTØEN NIITØ ANOMALIOIKSI HULLUUDEKSI JA NIIN EDELLEENv 6AIKKA SIIS ONTOLOGISET KYSYMYKSET AJATELLAAN HISTORIALLISISSA SUHTEISSAAN EIKš SIIS KAIKILLA SUHTEILLA OLEKAAN ONTOLOGISTA ULOTTUVUUTTA 4OISEKSI AJATUS VALLAN EHDOISTA YHTENØISENØ ALUEENA TAI JØRJESTELMØNØ JONKA HISTO RIALLINEN ILMAUS VOIDAAN PAIKANTAA TIETTYIHIN INSTITUUTIOIHIN RANGAISTUSJØRJESTELMØ lGUUREIHINPANOPTIKON TAI IDEOIHIN KURINPITOYHTEISKUNTA ON HARHAANJOHTAVA *UURI TØMØ TAI PUMUS AJATELLA VALLAN ONTOLOGIAA YHTENØISESSØ PERSPEKTIIVISSØ NØYTTØØ MYšS OLEVAN SYY MIKSI &OUCAULTLLA ON VAIKEUKSIA AJATELLA YKSITTØISIØ VAKIINTUNEISIIN ONTOLOGISIIN vRAKEN TEISIINv PALAUTUMATTOMIA SUHTEITA NIIDEN OMASSA ONTOLOGI ASSAAN 6ALLAN ONTOLOGIA EI KUITENKAAN INSTITUTIONALISOIDU MIHINKØØN YHTEEN HAHMOON EIKØ SITØ JØØNNšKSETTØ VOIDA AJATELLA MINKØØN YHDEN KOKONAISUUDEN TERMEIN

4OISAALTA ON SELVØØ ETTØ &OUCAULTN VALLAN GENEALOGIAA EI VOI LUKEA YKSIOIKOISESTI 6AIKKA ONKIN MAHDOLLISTA HUOMAUTTAA ETTØ ENSINNØKØØN HØN EI VIENYT LOPPUUN ALOITTAMAANSA TUTKIMUSOHJELMAA JA KATKAISSUT KAIKKIEN VALTAINSTITUUTIOIDEN EIKØ VAINSUVEREENINPØØTØ JA TOISAALTA LA KANNUT AJATTELEMASTA VALTAA NØIHIN INSTITUUTIOIHIN LIITTYVIEN KUVIEN JA METAFORIEN KAUTTA &OUCAULT TARJOAA RIKKAAN JA SYVØLLISEN HELPOSTI KAIKENLAISET TYYPPITULKINNAT KUMOAVAN KUVAN VALLAN ONTOLOGIASTA JA TULEE SAMALLA MØØRITELLEEKSI UUDELLEEN lLOSOlAN TEHTØVØN +AKSI LØPIKØYVØØ TEEMAA ON SYYTØ NOSTAA ESIIN %NSINNØKIN HØNEN MUKAANSA VALTAA EIKØ SEN ONTOLOGIAA TULE AJATELLA MINKØØN TIETYN KØSITTEEL LISEN KOKONAISUUDEN KAUTTA JOTKA OVAT USEIN PERINTEESSØ

VAKIINTUNEITA n KUTEN ESIMERKIKSI JUURI SUVEREENI TAI VALTIO n SILLØ VALTASUHTEET YLITTØVØT LOPUTTOMASTI ALUEEN JONKA NØMØ KØSITTEET PYSTYVØT TEMATISOIMAAN 3ITEN &OUCAULT IRROTTAUTUU AJATTELULINJASTA JONKA MUKAAN LØNSIMAISESTA RATIONALISAATIOSTA MUODOSTUU RAUTAHØKKI -AX 7EBER TAI METAFYSIIKKA SAAVUTTAA TØYDELLISTYMISENSØ TEKNOLOGIAN TO TAALISESSA MAAILMANHERRUUDESSA (EIDEGGER -IKØØN YKSI TEEMA TAI KUVA n EI EDES KUVA KURINPITOYHTEISKUNNASTA TAI HALLINTAMENTALITEETISTA n EI VOI VANGITA KAIKKIA HISTORIALLISEN LIIKKEEN JA HISTORIAN LIIKKEEN ULOTTUVUUKSIA 2ATIONALI SAATION JA TEKNOLOGIAN MUOTOJA ON MONIA EIKØ MIKØØN NIISTØ PYSTY MONOPOLISOIMAAN KOKO VALTASUHTEIDEN KENTTØØ 4OISAALTA SUVEREENIN JA VALTION TAPAISET KØSITTEET JA INSTI TUUTIOT JOIHIN NE VIITTAAVAT EDELLYTTØVØT JO OLEMASSA OLEVAA VALTASUHTEIDEN HIENOJAKOISTA VERKOSTOA 4ØLLšIN ESIMERKIKSI VALTIO EDELLYTTØØ KOKONAISEN SARJAN MONINAISIA VALTASUHTEITA JOTKA LUKUISIN TAVOIN KIETOUTUVAT TIEDON TEKNOLOGIAN JA POLITIIKAN TUOTTAMISEN KØYTØNTšIHIN .ØIN &OUCAULT LIITTØØ ITSENSØ SIIHEN lLOSOlSEEN PERINTEESEEN JONKA KESKEISENØ KYSYMYKSENØ ON VAPAUDEN JA KOMMUNIKAATION AINA KOM MUNIKOIMATTA JØØVØT EHDOT

4ØTØ JØLKIMMØISTØ KOHTAA ON SYYTØ TARKASTELLA HIEMAN LØHEMMIN 6OIDAAN NIMITTØIN AJATELLA ETTØ &OUCAULTLLA TIETOVALTASUHTEIDEN JATKUVASTI UUDELLEEN JØNNITTYVØ KENTTØ NIMEØØ JUURI SEN JOTA OLEMME KUTSUNEET ILMAISEMATTO MAKSI NE OLISIVAT TOISIN SANOEN ILMAISEMATTOMAN METAFYY SINEN NIMI 4ØLLšIN &OUCAULTN OHJELMAA VOIDAAN TIETYIN VARAUKSIN PITØØ (EIDEGGERIN vOLEMISEN AJATTELEMISENv EDEL LEENKEHITTELYNØ TILANTEESSA JOSSA AJATUS DOMINOIVASTA TEK NOLOGIASTA JA VALLAN KESKUKSESTA ON LIUDENTUNUT KAIKKIALLA OLEVIIN VERKOSTOMAISIIN SUHTEISIIN +UTEN (EIDEGGERIN OLEMINEN TAI $ERRIDAN DIFF£RANCE TIETOVALTASUHTEIDEN KAIKKIALLE ULOTTUVA VERKOSTO ON JOKAISEN MERKITYKSELLISEN ILMAISUN TØSSØ YHTEYDESSØ SEKØ KØSITTEET ETTØ KØYTØNNšT LUETAAN MUKAAN ILMAISUUN EDELLYTYS JOKA EI ITSE TULE ILMAISUN PIIRIIN .IETZSCHEØ SEURATEN &OUCAULT YMMØRTØØ TØMØN ILMAISEMATTOMAN KUITENKIN AINA JO POLIITTISESSA ARTIKULOITUVANA VAIKKA SE EI ARTIKULOIDUKAAN SINØNSØ SE ON EDELLYTETTØVØ PUHEESSA JA SE ON KØYTØNNšN SYISTØ AJA TELTAVA JONKINLAISENA KOKONAISUUTENA JA SIINØ VAIKUTTAVANA AINA VØLTTØMØTTØ HISTORIALLISENA &OUCAULTLLE VALTASUHTEET OVAT AINA MONINAISIA JA MØØRØØMØTTšMIØ NE EIVØT JØSENNY MINKØØN YHDEN KOKONAISUUDEN TERMEIN

&OUCAULTTA ELØVšITTØØ NIETZSCHELØINEN NØKEMYS MAA ILMASTA VOIMIEN VØLISENØ KESKEYTYMØTTšMØNØ TAISTELUTAN TEREENA JATKUVASTI UUDELLEEN JØNNITTYVØNØ VOIMAKENTTØNØ JOKA KOKOAA ITSENSØ TIETTYYN RYHMITYKSEEN VAIN PURKAUTU AKSEEN TAAS UUTEEN JØRJESTYKSEEN JA ENERGIOIDEN TILAPØISEEN ASETTUMISEEN 4ØMØ TAISTELUKENTTØ MUODOSTAA TOTUUDEN EDELLYTYKSEN ILMAN JATKUVAA JA MONINAISTA VOIMIEN VAS TAKKAINASETTELUA TOTUUS EI VOISI NOUSTA ESIIN +UTEN (EI DEGGERIN vAUKEAMAv SE AVAA TOTUUDEN MAHDOLLISUUDEN MUTTA TØMØ MAHDOLLISUUS EI OLE MIKØØN PYSYVØ TILA TAI PERIAATE VAAN MØØRITTYY AINA HISTORIALLISENA KONmIKTINA JA PAIKOILTAANMENONA 3ITEN &OUCAULTN GENEALOGIA PERUSTAA VALLAN ONTOLOGIAN KESKEYTYMØTTØ UUDELLEEN ORGANISOITUVIIN MIKROSUHTEISIIN JOTKA SAMALLA OMAN ERIYTYMISENSØ KULUSSA MØØRITTØVØT SEN MITØ TØMØ ONTOLOGIAON

!SETELMIEN lLOSOlAA

*OS &OUCAULT ILMEISESTØ PYRKIMYKSESTØØN HUOLIMATTA JØØKIN PERINTEESSØ VAKIINTUNEIDEN INSTITUUTIOIDEN PAULOIHIN 'ILLES

$ELEUZE IRTAUTUU VIIMEISISTØKIN SITEISTØ TØLLAISIIN INSTITUU TIOIHIN JA AJATTELEE lLOSOlAA PIKEMMINKIN PAON LINJOJEN KUIN MOLAARISTEN KOKONAISUUKSIEN KAUTTA &OUCAULTLLE TUTKIMUKSEN PØØMØØRØNØ ON TARKASTELLA VALITUN VOIMIEN JAKAUMAN MUOTOUTUMISPROSESSIA JA SEN EHTOJA LIIKKEIDEN TAISTELUJEN LIITTOUTUMIEN JA ERILLEEN REPØISYJEN KAUTTA 4Ø MØNTYYPPINEN LØHESTYMISTAPA JØLJITTØØ JA KONSTRUOI DISKUR SIIVISTEN JA INSTITUTIONAALISTEN KØYTØNTšJEN VASTAKKAINASET TELUJEN JØRJESTØYTYMISEN JA NIIDEN MUODONMUUTOKSIEN JA PURKAUTUMISTEN vVAIKUTUSHISTORIAAv TIETYISSØ HISTORIALLISISSA OLOSUHTEISSA $ELEUZE YHDESSØ &£LIX 'UATTARIN KANSSA SEN SIJAAN PITI vTULEMISIAv HISTORIAA TØRKEØMPØNØ JA OTTI TEHTØ VØKSEEN KARTOITTAA KONEIDEN ASETELMIEN VIRTOJEN JA TAPAH TUMIEN VØLISEN VUOROVAIKUTUKSEN lLOSOlSIA EHTOJA JOITA EI VOI KUVAILLA VALLAN TERMEIN (ØNEN MUKAANSA AJATTELEMME YLEENSØKIN LIIKAA HISTORIALLISELTA POHJALTA VAIKKA MONEUDET KOOSTUVAT PIKEMMINKIN TULEMISISTA ILMAN HISTORIAA $E LEUZELLE HALU n MIKROTASON TAPAHTUMANA n ON VALLAN EDEL LYTYS EI TOISINPØIN 3IINØ MISSØ &OUCAULT ASETTI STRATEGIAN SOSIAALISEN DIKOTOMIOIDEN PAIKALLE $ELEUZE PUOLESTAAN KORVASI STRATEGIAN PAON LINJOILLA JA DETERRITORIALISAATION LIIKKEILLØ n TOISIN SANOEN KONTROLLOIMATTOMILLA TAPAHTUMILLA JØRJESTYKSEN PURKAUTUMISEN JA UUDELLEENJØRJESTØYTYMISEN KESKINØISSUHTEISSA

3EKØ &OUCAULTLLA ETTØ $ELEUZELLA OLI KUITENKIN PITKØLTI SAMANKALTAINEN NØKšKULMA lLOSOlSEEN TUTKIMUKSEEN JONKA PØØASIALLISENA TAUSTAVAIKUTTAJANA TOIMI .IETZSCHE +ESKEISTØ TØSSØ NØKšKULMASSA OLI TUTKIA MAKROTASON RAKEN TEIDEN JA MIKROTASON LIIKKEIDEN JA VIRTOJEN VØLISTEN SUH TEIDEN ONTOLOGISIA EHTOJA JOKO HISTORIAN TAI HALUN TERMEIN 4ØMØ TOTEUTETTIIN PØØASIASSA KØYTTØMØLLØ ASETELMAN TAI SOMMITELMAN KØSITETTØ OPERATIONAALISENA VØLINEENØ JONKA PØØMØØRØNØ n VAIKKA OLIKIN VØISTØMØTTØ KONSTRUKTIO KUTEN MIKØ TAHANSA TULKINNAN VØLINE n EI OLLUT vTUODA KAIKEN MAAILMAN ASIOITA YHDEN JA SAMAN KØSITTEEN ALAISUUTEEN VAAN PIKEMMINKIN LIITTØØ JOKAINEN KØSITE MUUTTUJIIN JOTKA SE LITTØVØT SEN MUTAATIOTv KUTEN $ELEUZE ASIAN ILMAISI &OU CAULT NIMESI SEN TERMILLØDISPOSITIFKUN TAAS $ELEUZE SUOSI KØSITETTØAGENCEMENT "RIAN -ASSUMI ON ENGLANNINTANUT NE KØSITTEILLØAPPARATUSJAASSEMBLAGEVUONNA 3UOMEKSI VOITANEEN PUHUA ASETELMASTA SOMMITELMASTA KONSTEL LAATIOSTA TAI &OUCAULTHON VIITATEN KENTIES DISPOSITIIVISTA

$ISPOSITIIVI n vVALLAN VERKOSTONv NIMENØ n KOKOAA PAIKAL LISET VOIMAT YHTEEN MUTTA SE EI OLE NØIDEN VOIMIEN SAATI SITTEN KAIKKIEN YHTEISKUNNALLISTEN VOIMIEN vKOKONAISUUSv 3E vONv AINOASTAAN SUHTEESSA TARKASTELUN KOHTEESEEN EIKØ MUODOSTA OMAA ERILLISTØ TODELLISUUDEN SFØØRIØØN 4ØMØ TEMAATTINEN KESKIš NIMEØØ KOKEMUSALUEEN JOKA ILMENEE TIETEELLISTEN DISKURSSIEN SOSIAALISTEN VALTASUHTEIDEN JA SUB JEKTIN ITSESUHTEEN VØLISISSØ JA TOISIAAN JATKUVASTI KONSTITU OIVISSA KESKINØISSUHTEISSA JA NIIDEN KAUTTA $ISPOSITIIVI ON SITEN YMMØRRETTØVISSØ SIKSI VOIMASUHTEIDEN KESKINØISEKSI ASETELMAKSI JOKA KULLOISENAKIN HISTORIALLISENA AJANJAKSONA JØSENTØØ TUTKITTAVAN ILMIšN PUHEEN KOHTEENA

&OUCAULTN JA $ELEUZEN KØYTTØMØT KØSITTEET EIVØT OLE KUITENKAAN MERKITYKSELTØØN IDENTTISIØ SILLØ $ELEUZE PITØØ VALLAN vDISPOSITIIVEJAv KOMPONENTTEINA JOTKA JO SISØLTYVØT

TERMIIN AGENCEMENT $ELEUZE SANOIKIN ETTØ AJATUS VALLAN DISPOSITIIVEISTA JAKAUTUU IKØØN KUIN KAHTAALLE VAIKKA NØMØ KAKSI SUUNTAA TAI ULOTTUVUUTTA JATKUVASTI EDELLYTTØVØTKIN TOINEN TOISIAAN &OUCAULTN TUTKIMUSOHJELMASSA SAAMANSA SUUNNAN MUKAAN DISPOSITIIVIT vVIITTASIVAT TAKAISIN KUVIOON ERØØNLAISEEN ABSTRAKTIIN KOKO SOSIAALISEN ALUEELLE IMMA NENTTIIN KONEESEEN ;x=v KUN TAAS HØNEN ITSENSØ AJATTELUSSA NE PIKEMMINKIN vMUODOSTIVAT DIFFUUSISSA HETEROGEENI SESSA MONEUDESSA MIKRODISPOSITIIVEJAv $ELEUZEN lLOSO lAKØSITYSTØ MØØRITTØØ VOIMAKKAAMMIN PYRKIMYS AJATELLA PIKEMMINKIN VIRTOJEN LIIKKEIDEN LIITTOUTUMIEN JA ERILLEEN REPØISYJEN KUIN OLEMUKSIEN RAKENTEIDEN TAI INSTITUUTIOIDEN TERMEIN HØNELLE HALU JA PAON LINJAT ASETTAVAT VALLAN KOM MUNIKAATION JA HISTORIAN EHDOT

-IKØ ON SE lGUURI JONKA KAUTTA $ELEUZE AJATTELI VERKOS TOJEN ONTOLOGIAA 6AIKKA HØN TEMATISOIKIN SITØ AINA UUSIEN KØSITTEIDEN JA NØKšKULMIEN KAUTTA LØPI KOKO TUOTANTONSA EPØILEMØTTØ RIHMASTON RHIZOME KØSITE ON YKSI KESKEI SIMMISTØ +IRJOITTAESSAAN YHDESSØ &£LIX 'UATTARIN KANSSA

$ELEUZE ASETTI SEN VUONNAHIERARKKISTA PUURAKENNETTA VASTEN 2IHMASTON KØSITTEEN MUOTOILEMINEN ON NØHTØVØ vTULEMISIAv PAINOTTAVAA lLOSOlSTA NØKEMYSTØ VASTEN 3EN MUKAAN KESKEISTØ lLOSOlASSA ON vMONEUKSIEN LOGIIKKAv JA ETTØ KAIKKI PROSESSIT JOTKA VØISTØMØTTØ AINA TAPAHTUVAT JOSSAIN ANNETUSSA MONEUDEN KENTØSSØ ON YMMØRRETTØVØ vTULEMISINAv TOISIN SANOEN ENNAKOIMATTOMIA JA KONTROLLOI

MATTOMINA LIIKKEINØ EIKØ NIITØ SIKSI VOI MØØRITELLØ MINKØØN ENNALTA ANNETUN PØØMØØRØN TAI TULOKSEN KRITEEREIN 4ØL LAISET KRITEERIT PUOLESTAAN OVAT TYYPILLISIØ PUUMAISILLE RAKEN TEILLE JOTKA OVAT vHIERARKKISIA JØRJESTELMIØ JOTKA SULKEVAT SISØØNSØ MERKITYKSEN JA SUBJEKTIVAATION KESKUKSIAv

0UURAKENNE TOISIN SANOEN HIERARKIAPERIAATE MØØRØØ JOKAISEN PISTEEN ASEMAN JA SEN SUHTEEN KAIKKIIN MUIHIN PIS TEISIIN 0ISTEIDEN JØRJESTYS ON ENNALTA MØØRITELTY 3EN SIJAAN JOKAINEN RIHMASTON PISTE VOIDAAN YHDISTØØ MIHIN TAHANSA MUUHUN PISTEESEEN 3E ON JATKUVASTI UUDELLEEN ORGANISOITA VISSA OLEVA KOKONAISUUS JOKA AINA ALKAA RšNSYTØ UUDELLEEN 3E ETENEE PAON VIIVOJA PITKIN JOTKA YHDESSØ TUOTTAVAT MO NEUDEN $ELEUZEN MUKAAN RIHMASTO TAI MONEUS EIVØT SALLI YKSEYTTØ 4ØSSØ SUHTEESSA NE OVAT ANALOGISIA &OUCAULTN MIKROVALTASUHTEILLE SILLØ KUMPAAKAAN EI VOI ARTIKULOIDA VALTION TAI SUVEREENIN TERMEIN

2IHMASTO ON ASETELMA TAI SOMMITELMA JA SIKSI SE YHDISTYY &OUCAULTN DISPOSITIIVIIN v/N OLEMASSA VAIN

;x= SOMMITELMIA ;x= 6ERKOSTO ON SOMMITELMA ULKOISEN KANSSA ;x= 5LKOISELLA EI OLE KUVAA EI MERKITYSTØ EI SUB JEKTIIVISUUTTAv 4ØTØ TAUSTAA VASTEN NØHTYNØ MOLEMPIA YHDISTØØ SE ETTØ NE EIVØT ASETA vMONEUTTAv JØRJESTELMØN ULKOPUOLELLE VAAN TUOVAT SEN JØRJESTELMØN OLEMASSAOLON EH DOKSI 6ERKOSTO ON OLEMASSA AINOASTAAN SEN ANSIOSTA MITØ SEN ULKOPUOLELLA ON v-ONEUDEN MØØRITTØØ ULKOINENv

-YšHEMMIN $ELEUZE AJATTELI ONTOLOGIAA ENNEN KAIKKEA VIRTUAALISUUDEN TEEMAN KAUTTA JOKA SAMALLA JØNNITTØØ ON TOLOGIAN ERØØNLAISEKSI SUHDEVERKOKSI *OTTA OLEMISTA OLISI MAHDOLLISTA AJATELLA YHTENØ VIRTUAALISUUDEN TEEMA VAATII VASTINPARIKSEEN AKTUAALISUUDEN AJATUSTA 3ITEN OLEMINEN AVAUTUU AJATELTAVAKSI AINA KAHDESTA NØKšKULMASTA SAMAAN AIKAAN TOISAALTA SEN MUODOSTAMAN vVIRTUAALISUUDENv KO KONAISUUDEN JOKA ON AKTUAALISEN ABSOLUUTTINEN EDELLYTYS TOISAALTA SEN MONEUDEN NØKšKULMASTA JONKA TØMØ KOKO NAISUUS AKTUALISOI ITSESSØØN 4ØMØ ON ANALOGISTA 3PINOZAN

SUBSTANSSIN JA ATTRIBUUTTIEN VØLISELLE SUHTEELLE JOSSA SUB STANSSI ON OLEMASSA VAIN ATTRIBUUTTIENSA KAUTTA MUTTA TOI SAALTA ATTRIBUUTIT EIVØT MUODOSTA MITØØN KOKONAISUUTTA NE EIVØT VOI OLLA NIITØ vEDELTØVØSTØv SUBSTANSSISTA ERILLISIØ MUTTA SAMALLA TØMØ SUBSTANSSI EI OLE MITØØN MUUTA KUIN JUURI ATTRIBUUTTIEN TODENTUMISTA TAI DELEUZELØISITTAIN NIIDEN AK TUALISOITUMISTA 4ØMØ AJATTELUTAPA EI OLE MYšSKØØN VIERASTA

&OUCAULTN DISPOSITIIVILLE MOLEMMAT NØYTTØVØT NOUSEVAN SAMASTA lLOSOlSESTA MAASTOSTA

.ØIN $ELEUZE AJATTELEE ONTOLOGIAA AINA KAHDESTA SUUN NASTA JOTKA KOKOAVAT ERØØNLAISEN RIHMASTOLLISEN vVIRTUAALI SUUKSIEN VERKOSTONv /NTOLOGIA JØSENTYY HØNELLE TOISAALTA AKTUALISOINTIEN MONEUDEN TOISAALTA VIRTUAALISUUDEN vKO KONAISUUDENv TERMEIN 6AIKKA JOKAISELLA AKTUALISAATIOLLA ON OMA VIRTUAALISUUTENSA JA TØMØN KOROSTAMINEN ON YMMØR RETTØVØ $ELEUZIN JA PITKØLTI KOKO SODANJØLKEISEN RANSKALAISEN lLOSOlAN SUUNTAUTUMISENA KOHTIPERUSTATONTAAJATTELUA ON KUITENKIN VOITAVA AJATELLA MYšS NØIDEN VIRTUAALISUUKSIEN vKOKONAISUUTTAv 4EEMAMME KANNALTA ON OLENNAISTA ETTØ TØMØ ONTOLOGIAN KESKINØISYHTEYS AVAUTUU JUURI VERKOSTON METAFORAN VALOSSA 4ØMØ JOHTUU SIITØ ETTØ VIRTUAALISUUS EI OLE MONOLIITTINEN YKSEYS VAAN AKTUALISOI EROJA JA ON AINOASTAAN NØIDEN EROJEN KAUTTA *ATKUVASTI LAAJENEVAT JA ERIYTYVØT VIRTUAALISUUDET KOMMUNIKOIVAT AINA KESKENØØN LšYTØVØT HAHMONSA JA RAJANSA AINA SUHTEESSA TOISIIN VIRTU AALISUUKSIIN JOIDEN KAUTTA NE VASTA OVAT MITØ OVAT 4ØSTØ SEURAA ERØØNLAINEN SYVYYDEN METAFORA JOTA $ELEUZE ITSEKIN HYšDYNTØØ AKTUAALISUUKSIEN OMAT VIRTUAALISUUDET MUODOS TAVAT IKØØN KUIN PIENEN VIRTAPIIRIN KUN TAAS LAAJENEVISTA VIRTUAALISUUDEN MUODOSTEISTA SYNTYY SYVIØ KESKENØØN KOMMUNIKOIVIA KEHIØ /N TØRKEØTØ MUISTAA ETTØ NE EIVØT OLE TOISISTAAN ERILLISIØ ALUEITA TAI PUOLIA VAAN ENNEN KAIKKEA LIITTYVØT SAMAAN ASIAAN TODENTAVAT YTIMELTØØN YHTØ JA SAMAA JOKA KUITENKIN EDELLYTTØØ KUMPAAKIN 3ILTI SAMAN ERIYTYVØ LIIKE NØYTTØØ SYNNYTTØVØN ERILAISIA SYVYYKSIØ JA ETØISYYKSIØ JOTKA n AJATELTUNA KOKONAISUUTENA n YHDESSØ TUOTTAVAT NØ KYMØN VERKOSTOSTA

%DELLØ SANOTUN TAUSTAA VASTEN $ELEUZE EROAA &OUCAULTSTA VARSINKIN SUHTEESSA KYSYMYKSEEN HISTORIALLISESTA REAALISENA AJALLISENA MUUTOKSENA 3IINØ MISSØ $ELEUZE TEKEE LOPULLISEN ERON lLOSOlAN AJATTELEMISEEN INSTITUTIONAALISTEN KOKONAI SUUKSIEN KAUTTA HØN EI KUITENKAAN NØE &OUCAULTN LAILLA lLOSOlAA JOHDONMUKAISESTI HISTORIALLISTEN SUHTEIDEN ANA LYYSIN PERSPEKTIIVISSØ 6AIKKA HØN VAPAUTTAAKIN lLOSOlAN VALTAINSTITUUTIOIDEN TAAKASTA HØN KUITENKIN TOTEUTTAA OMAA lLOSOlSTA TYšTØØN KØSITTEELLISTEN EROTTELUJEN JA KØSIT TEIDEN LUOMISEN PERSPEKTIIVISSØ JOKA ON HØNEN MUKAANSA lLOSOlAN OMIN TEHTØVØ $ELEUZELLA ON TØLLE MYšS SELVØ SYY HØNEN MUKAANSA VIRTUAALISUUS ON POHJIMMILTAAN EPØTEM PORAALISTA (ØN KYLLØ NØKI lLOSOlANSA ERØØNLAISENA ØØRIM MØISEEN KONKREETTISUUTEEN PYRKIVØNØ vTRANSSENDENTAALISENA EMPIRISMINØv MUTTA KATSOI TUTKIMIENSA MUODOSTEIDEN vASTUVAN HISTORIAAN AINOASTAAN EPØSUORASTI ;x=v 3UHDE

VERKKO AGENCEMENT JØØ VIIME KØDESSØ HISTORIALLISUUDELLE ULKOISEKSI HUOLIMATTA SIITØ ETTØ SE ITSE AVAUTUU SAMANAIKAI SESTI MONIIN ERI ULOTTUVUUKSIIN -YšSKØØN .ANCY PUOLUS TAESSAAN ONTOLOGIAN vMATERIAALISUUTTAv EI n NIMENOMAISESTI n AFlRMOI SEN vHISTORIALLISUUTTAv 4ØSSØ $ELEUZE .ANCYN LAILLA KENTIES SELVIMMIN EROAA &OUCAULTSTA JOKA PERUSTAA TYšNSØ HISTORIALLISESTI ILMENEVIIN SUHTEISIIN JA PROSESSEIHIN SILLØ &OUCAULTN NØKEMYKSEN MUKAAN lLOSOlAA EI VOI