• Ei tuloksia

Ihmisen tarpeisiin kuuluu, että hänen olemassaolonsa ja toimintansa hyväksytään yhteisössä.

Pelkkä toimiminen yhteisössä ei lisää sosiaalista pääomaa, vaan olennaista on että ihmisen tarvit-see tuntea, että hänet on yksilönä huomioitu. Tämä hyväksynnän kokemus luo ihmiselle käsityk-sen siitä, että hän on jollekin toiselle ihmiselle tai yhteisölle merkityksellinen. (Törrönen 2013.) Emotionaalisen tuen merkitys korostuu ihmisten elämässä etenkin silloin, kun käydään läpi vai-keita aikoja, tai koetaan yksinäisyyden tunteita (Heino & Kärmeniemi 2013). Tässä tutkimuksessa emotionaalista tukea ilmensivät kokemus hyväksynnästä, itsetunnon vahvistumisesta sekä it-sensä toteuttamisesta, jotka kulttuuripaja toimintaan osallistumisen myötä vaikuttivat sosiaalisen pääoman vahvistumiseen.

6.2.1 Hyväksynnän kokeminen

Haastateltavat (H5 & H4) kuvaavat hyväksynnän kokemisen pohjautuvan siihen, että pystyy olla täysin oma itsensä, eikä tarvitse ikään kuin yrittää olla parempi ihminen kuin on tai olla

toiminkyvyltään parempi vointinen kuin on. Vastauksista tulee ilmi, että kaikenlaiset ihmiset, mistä ta-hansa lähtökohdista ovat hyväksyttyjä mukaan toimintaan. Ei ole merkitystä minkälaisista taus-toista tulee, millaisten haasteiden kanssa kamppailee, tai millainen yhteiskunnallinen asema on.

”Tietää että tämä on sellanen paikka mihin voi mennä. Täälläkin vaikka välillä vähän ahdistais niin se ei haittaa mitään, täällä että ei tarvi sillee esittää mitään, että on kun-nossa vaikka ei oo kunkun-nossa.” H5

”Sillä tavalla sen ehkä koen, että tulet nähdyksi, kuulluksi ja ymmärretyksi täällä, että ei tarvi sillä tavalla olla mitään roolia.” H4

”Mä oon aika herkkä vielä näille suhdanteille ja varsinki ulkonäöstä on myös ollu sitä ongelmaa.. ni se on se hyväkysyminen, mikä aina tuo sen vahvuuden kun mä tuun tänne tai jotenki se on aika vahva se.. et jos tätä kulttuuripaja X (kulttuuripajan nimi) ei olisi, ni kyllä mun elämästä lähtis aika iso pala.” H7

Hyväksynnän kokeminen on hyvin kokonaisvaltaista vastaajien kokemuksen mukaan. Hyväksyntä ilmeni nähdyksi tulemisena, ymmärretyksi tulemisena, kuulluksi tulemisena ja kaikenlaisten ih-misten arvostamisena. Eräs haastateltava (H7) kertoi, että elämästä lähtisi merkittävä osa pois, mikäli kulttuuripajaa ei olisi. Näin ollen voidaan todeta, että kulttuuripaja toiminalla on ollut hy-väksytyksi tulemisen näkökulmasta todella suuri merkitys.

”Tääl on just niinku se et saat olla just sellanen ku oot ja kukaan ei kyseenalaista sitä että selviitsä, pystytsä, pärjäätsä, kelpaatsä vaan että jos joku uus tulee ni se otetaan avosylin vastaan eikä arvostella tai niinku näin.” H2

”X (Kulttuuripajan nimi) oli alkuun vaikee, jännitti ehkä mennä ventovieraitten kes-kelle, mutta nyt kun siellä käynyt et vaikka siellä on niitä ventovieraita, niin huoman-nut että ne ventovieraatkin on ”moi”, ja juttu vaan lähtee lentämään siitä, että tosi avoin paikka ja semmonen missä hyväksytään kaikki.” H3

Hyväksynnän kokeminen muokkasi aiempia epävarmoja tuntemuksia uusien ihmisten kohtaami-sesta. Eräs haastateltava oli kokenut kulttuuripajalle menon jännittävä ja haastavana, kunnes ko-kemus muuttui päinvastaiseksi, kun siellä käydessä vallitsi yhteisöllinen tunnelma, eikä kävijöiden välillä ollut epätasa-arvoista asetelmaa. Eräs vastaaja (H2) on kokenut samoin, että kulttuuripajalla otetaan kaikki ihmiset lämpimästi vastaan, mikä lisää jokaisen ihmisen hyväksynnän kokemista.

6.2.2 Itsetunnon vahvistuminen

Vastauksissa itsetunnon vahvistuminen liitettiin useissa haastatteluissa ”minä pärjään” - tuntee-seen. Vastauksista ei noussut esiin mitään tiettyä asiaa, minkä osalta itsetunto olisi vahvistunut vaan enemmänkin yleisesti omien kyvykkyyksien tunnistamista ja oman kapasiteetin hyödyntä-mistä. Alla olevat vastaukset tuovat esiin, että kulttuuripajalla rakentunut itsetunto on auttanut muuttamaan ihmisten maailmankatsomusta positiivisemmaksi. “Minä pärjään” - tunteen kokemi-nen näytti olevan vahvasti yhteydessä vaikeuksista selviämiseen ja eheämpään tulevaisuuteen us-komiseen.

”Omassa menneisyydessä on kaikkea muuta kun itseluottamusta vahvistavia ele-menttejä. Elikkä minä puhkon kokoajan sitä valhetta mikä mun päälle on joskus pantu. Minä pystyn ja minä osaan, eikä täällä tarvi silla tavalla päteä vaan voi nauttia vaan siitä tekemisestä.” H6

”Ilman X (kulttuuripajan nimi) rakentamaa sitä et ”mä pärjään” tunnetta ni en mä ois varmaan pärjännytkään. Ja se luo mulle sellasen et mähän pärjään ja selviän, että antaa sellasen itseluottamuksen just siihen, et ei tää maailma kokonaisuudessa ole niin paha.” H2

Eräs vastaajista pystyi hyväksynnän kokemisen ja itsetunnon kasvun myötä myös paremmin hy-väksymään sen, ettei kaikkien ihmisten kanssa tule yhtä hyvin toimeen. Tämän koettiin olevan yksilön henkisestä kasvua. Kaikenlaiset sosiaaliset tilanteet ovat opettavaisia, ja auttaa ymmärtä-mään enemmän erilaisista ihmisistä, ja hyväksyymmärtä-mään sen, ettei kaikista ihmisistä tarvitse pitää.

Tämä auttaa rikastuttamaan sosiaalista pääomaamme. Condelucin (2014) mukaan mitä ”rikkaam-pia” olemme, sitä paremmin voimme psyykkisesti.

”Nostaa itsetuntoa, että kokee että on hyväksytty, ja sitte myöskin että pystyy ole-maan asioista erimieltä ja tajuaa että joku tyyppi ei tykkää minusta että eise maailma kaadu et jos meillä ei synkkaa ni seki on sitä vuorovaikutusta ja sitä kasvua siinä hom-massa.” H6

Kaiken kaikkiaan, itsetunnon kohentuminen tuli haastatteluissa selkeästi esiin. Haasteltavien itse-tunto saattoi olla heikko, johtuen aiemmista kokemuksista liittyen omaan itseensä tai omiin ky-vykkyyyksiin. Tunne siitä, että jokainen pärjää sellaisena kuin on, lisäsi vertaisohjaajien itsetuntoa merkittävästi.

6.2.3 Itsensä toteuttaminen

Emotionaalinen tuki piti tässä tutkimuksessa sisällään myös sen, että uskaltaa toteuttaa itseään ja hyödyntää omia lahjoja, ilman että joutuisi arvostelun kohteeksi. Tätä tunnetta vahvisti myös se, että pystyi heittämään ideoita, joita ei ”torpata”. Vastausten mukaan kulttuuripaja on rohkaissut ja motivoinut jatkamaan niitä harrastuksia, joista on ollut kokemusta jo lapsena. Kulttuuripajatoi-minnan avulla on onnistuttu luomaan vastaajalle myönteinen käsitys yksilön omista taidoista, jol-loin harrastuksen jatkuminen on ollut mielekkäämpää ja jopa auttanut rohkeasti kokeilemaan uu-sia asioita. Jokaisen omia intressejä kannustetaan tuomaan esiin ryhmänohjauksen muodossa, joka on lisännyt vastaajien rohkeutta harjoittaa omia kyvykkyyksiään. Vastaaja (H3) tuo esiin, ettei hänen tarvitse kokea häpeän tunnetta asioista, joita pitää itse mielekkäinä.

”Kukaan ei torppaa vaan joku saattaa innostua että ”hei toihan on kiva idea”. Mulla on niitä ideoita ollut lapsesta saakka, niin kukaan ei tuu sanomaan että vitsi sinä oot tyhmä.” H3

”Sillon kun valmistuttii ohjaajiks ni sai miettiä et mikä se olis se ryhmä ja täällä oltiin sillee et ”Heittäkää hulluja ideoita”, ni mähän tykkään X (henk. kohtanen. mielenkiin-non kohde) ni mietin et miksei se vois olla se ryhmä.” H7

Eräät vastaajat kokivat emotionaalisen tuen ja etenkin rohkaisun vieneen heitä niin paljon eteen-päin, että kulttuuripajatoiminta on vahvistanut heidän itseluottamustansa lähteä tavoittelemaan

uusia unelmia opintojen tai työkokeilun parissa. Eräät vastaajista olivat löytäneet käsillä tekemi-sestä niin suuren intohimon, että olivat alkaneet miettiä työllistymistä luovan toiminnan parissa.

”On oikeen mukava jatkaa tästä eteenpäin. Et on saanut vähän niinkun elämästä kiinni. En oo varmaan koskaan oo ollu innostunut kun joku koulu alkaa, että nyt olen sitäkin. ” H4

”Mä oon todennut sen, että se niinkun ryhmien suunnittelu ja ohjaus ja luovien juttu-jen kehittely ois sellanen täysin ideaalinen homma minulle. ” H5

Kulttuuripajan toiminta oli haastateltaville ikään kuin suunnannäyttäjä. Itsensä toteuttaminen ryh-mien vetämisen suhteen loi vertaisohjaajille rohkeutta kuunnella itseään ja siten löytää omat mie-lenkiinnon kohteet, jotka ovat motivoineet katsomaan yhä eteenpäin elämässä.