• Ei tuloksia

3 Cassirerin filosofian synty ja pätevyys

In document niin & näinPL 73033101 TampereS (sivua 58-61)

Mistä symbolisten muotojen filosofian rakenne, kielen, uskonnon ja myytien ja tieteellisen tiedon tarkastelu, on peräisin? Miiminen, analoginen, symbolinen — kielen kehi-tyksen vaiheet on osoitettavissa selkeästi ensisijaisesti mate-maattisen lukuteorian piirissä. Juuri tässä on Cassirerin filo-sofian yksinkertainen ja selkeä motiivi (teema). Sekä aikai-semmassa että nykyisessäkin tutkimuksessa matematiikan esikuvallisuus Cassirerin filosofian muotoutumisessa on jää-nyt liian vähälle huomiolle. Analogia symbolisten muotojen filosofian ja matemaattisen lukuteorian historiallisen muototumisen välillä ei kuitenkaan riitä. Tarvitaan toinen rinnastus matemaattiikkaan: geometrinen konstruktivismi yhdistää puhtaan symbolisen havaittavaan ja hamottuvaan maailmaan, ei sellaisena kuin se ontologisessa mielessä on, vaan sellaisena kuin se ilmenee inhimillisessä kokemuksessa.

Descartesin jälkeinen geometria on ideaalisten tai loogis-ten suhteiden tutkimusta, jossa materiaalinen (substantiaa-linen) todellisuus pitää sulkea pois tarkastelusta. Descartesin analyyttisen geometrian perusoivallus oli Cassirerin mukaan siinä, että Descartes korvasi aiemman synteettisen geometrian substantiaalisen tilakäsitteen loogis-matemaattisella tilakäsitteellä. Tilan käsite ei Descartesin geometriassa mer-kinnyt enää erillistä, tässä mielessä abstraktia erillisyyttä, vaan osaa deduktiivista ja systemaattista järjestystä. Analyyttisessa

geometriassa tila ei ole enää havaittava tai edes havainnosta pelkistetty abstraktio vaan matemaattinen konstruktio, joka perustuu deduktiiviseen systeemiin.

Analyyttiselle geometrian menetelmälle ja Cassirerin transsendentaalifilosofiselle menetelmälle on yhteistä psyko-logisen ulottuvuuden poissulkeminen tarkastelusta. Ne tarkastelevat omaa maailmaansa transsendentaalisen subjektin näkökulmasta. Yksilösubjektin ja myös kollektiivisen, “ant-ropologisen” subjektin poissulkeminen on edellytys moder-nin geometrian ja kriittisen transsendentaalifilosofian luon-teen ymmärtämiselle.

Käsitteen (Begriff) ja hahmon (Gestalt) kreikankielinen etymologia on yhteinen, molempien merkitys sisältyy kreikan eidos-sanaan. Eidos merkitsee muotoa, olemusta, käsitettä.

Modernin geometria yksi keskeinen tehtävä on Cassirerin mukaan saattaa uudelleen nämä merkitykset yhteen. Hahmon erkaantuminen käsitteestä on johtanut käsitteen ja olemisen erottamiseen. Olemisen analyysin täytyy kuitenkin väistyä tietoisuuden kehityksen analyysin tieltä (SF, 93). Tila-ava-ruus voidaan saattaa täsmälliseen käsitteellisyyteen vain

“leimaamalla” se samalla loogisella luonnehdinnalla kuin mikä oli aiemmin vain luvulla (SF, 93). Kaikella matemaat-tisella käsitteenmuodostuksella on kaksinainen tehtävä: joko määrättyjen suhdeyhteyksien analyysi tai näiden yksinker-taisten tyyppien ja muodostamislakien synteesi korkeamman asteisiksi suhteiksi.

Merkkejä koskevassa tarkastelussa Cassirerin lähtökohta-na on ajatus, jonka mukaan mikään tietomme ei anlähtökohta-na meille kohdetta itsessään, vaan merkin kohteista ja niiden suhteis-ta. Objektin ilmaus ja objekti ovat erillään: identiteetin tilal-le tutilal-lee esittävyys. Me emme siis tiedosta kohdetta sellaise-na kuin se olisi ensellaise-nalta määräytyneenä ja annettusellaise-na, vaan tiedostamme kohteellisesti (gegenständlich). Aistimuksemme ja mielteemme ovat merkkejä (Zeichen), eivät kohteiden hei-jastuksia, kuvia (Abbilder). Kuvilta edellytetään jonkinlaista samankaltaisuutta kuvattavan objektin kanssa. Merkeiltä ei tällaista samankaltaisuutta objektin kanssa edellytetä, vaan molemminpuolista funktionaalista vastaavuutta. On virheellistä ajatella merkkejä jonkin objektiivisen kuvana.

Esimerkiksi fysiikan tutkimuksen kohteet eivät ole merkke-jä jostakin objektiivisesta, vaan objektiivisia merkkemerkke-jä, jotka tyydyttävät määrättyjä käsitteellisiä edellytyksiä ja vaatimuk-sia. (SF, 405)

Cassirerille käsitteet eivät siis ole vain mielivaltaisia nimiä, jotka voidaan yhdistää kohteisiin sopimuksenvaraisesti. Käsitteet ovat osana kokonaisuuksia, jotka ovat muodostuneet historiallisesti ja käsitteet kehittyvät

niin & näin

1/96 • 57

abstraktit pohdinnat käsitteistä ja niiden luonteesta liittyvät meidän tapaamme nähdä maailma, historia ja oma asemam-me kokonaisuudessa. Viiasemam-meisissä kirjoituksissaan Cassirer kuitenkin nöyrtyy ja toteaa itsekriittisesti viitaten II maail-mansodan jälkeisessä tilanteessa vapaasti suomentaen seuraavaa:

“Nykyisen politiikan kovassa koulussa olemme oppineet sen tosiasian, että inhimillinen kulttuuri ei ole missään mielessä vakaasti perustallaan oleva asia niin kuin meillä oli tapana uskoa. Suuret ajattelijat, tiedemiehet, runoili-jat ja taiteilirunoili-jat, jotka ovat luoneet länsimaisen sivilisaa-tion perustan ovat usein olleet taipuvaisia ajattelemaan, että he ovat rakentaneet ikuisuutta varten. Näyttää kui-tenkin siltä, että meidän on nähtävä suuret inhimillisen kulttuurin mestariteokset paljon nöyremmällä tavalla. Ne eivät ole ikuisia eivätkä epäämättömiä. Tieteemme, runoutemme, taiteemme ja uskontomme ovat vain kuori paljon vanhemman, suureen syvyteen ulottuvan kerrostuman päällä. Meidän on aina oltava valmiit väkivaltaisiin järistyksiin, jotka saattavat ravistaa meidän kulttuurista maailmaamme ja yhteiskunnallista järjes-tystä aina niiden perustoja myöten.”

Viitteet

Ernst Cassirer, Philosophie der symbolische Formen, 3 Bde, 1923-29 (=PsF).

Ernst Cassirer, Substanzbegriff und Funktionsbegriff, 1910 (=SF).

Pekka Kallin väitöskirja Cassirer ja uuskantilaisuus. Ana-lyyttisen ja historiallisen ongelma filosofiassa on julkaistu sarjassa FITTY (Filosofisia tutkimuksia Tampereen yliopis-tosta) 56, Tampere 1995, 224 s. (toim. huom.)

osana omaa historiaansa. Funktionaalinen vastaavuus merkitsee sitä, että käsitteiden asema käsitejärjestelmässä on rakenteellisesti samanmuotoinen niiden kohteiden kanssa, joita käsitejärjestelmässä voidaan esittää. Käsitejärjestelmän käsitteet eivät heijasta yksittäisinä käsitteinä kohteita, vaikka niiden avulla on mahdollista kuvata kohteita.

Heijastusteoreettinen ajattelutapa korostaa käsitteiden substantiaalista vastaavuutta kohteidensa kanssa, funktionaalinen vastaavuus puolestaan edellyttää vain raken-teellisia yhtäläisyyksiä kohteiden ja käsitteiden suhteissa.

Cassirer hylkää aristotelisen ja induktiivis-empiristisen käsitteenmuodostusteorian ja korostaa matemaattis-konstruktiivista, funktionaalista käsitteenmuodostusta.

Cassirerin tieteen, filosofian ja kulttuurin kokonaisuuden tar-kastelun uutuus perustuu tähän rakenteelliseen siirtymään funktioista substansseihin. Tiedostuksen reaalihistoria on kulkenut päinvastaiseen suuntaan: substansseista funktioihin.

Filosofianhistoriallisesti Cassirer sitoo matemaattisen luon-nontieteen nousun antiikin filosofiaan: Kepler ja Galilei liit-tyvät suoraan pythagoralaiseen, demokritolaiseen ja platoniseen filosofiaan. Mutta Keplerillä ja Galileilla ajatus yhtenäisestä logoksesta saa uuden tulkinnan. Ymmärryksen maailman ja aistien maailman raja kaatuu. Aristoteelisen fysiikan vastakohta “alemman” ja “ylemmän” maailman välillä häviää. Uuden tietoisuuden ylistyslaulu on järjen kaikkivoipaisuuden ajatuksessa. Maailma on yksi ja yhtenäi-nen. Sitä vastaa yksi ja yhtenäinen tieto maailmasta ja myös maailmanmatematiikka todella on ja voi olla vain yhtenäi-nen. Descartesin käsitteessä Mathesis universalis on tämä modernin tieteen ajatus saanut perusteellisen filosofisen legitimaation. Universaalisen matematiikan kosmos, järjes-tyksen ja massan kosmos, luo ja sisältää kaiken tiedon. Se on täysin autonominen; se ei tarvitse tukea itsensä ulkopuo-lelta. Järki käsittää olemisen kokonaisuuden omiin voimiinsa tukeutuen.

Tämän yltiörationaalisen haaveen Cassirer jakaa varhaises-sa tuotannosvarhaises-saan ja vielä myös symbolisten muotojen filo-sofiassa. Cassirer kuitenkin katsoo, että nämä suhteellisen

L

ännessä on mitattu kulttuurin kehittymistä itse valituin mittarein, sellaisilla, joiden perustana olevat arvostuk-set varmasti jo etukäteen poikkeavat muiden kulttuu-rien arvostuksista. Näin on saatu vähäinenkin edistys näyttä-mään heti dramaattiselta saavutukselta, koska muut eivät pidä meidän arvostamiamme asioita minkään arvoisina.

Eräs mittari on ollut lapsen asema. Kun lapset aiemmin olivat villejä ja vapaita, aikuisten riistaa ja hyötykäytössä, heidät on viimeisen sadan vuoden aikana otettu liekaan toteuttamaan aikuisten (ja koko kulttuurin) Suurta Tehtävää:

lapset ovat tulevaisuutemme, jonka me haluamme indoktrinoida ja suunnitella mahdollisimman tarkoin, jotta mitään uutta ei pääsisi tulevaisuudessa ilmaantumaan. Lap-set sosiaalistetaan, kasvatetaan, koulutetaan ja heitä tuetaan kaikin tavoin. Tämä yleisesti hyväksytty ja elinikäi-seksi suunniteltu manipulaatio tähtää lapsuuden projektiiviseen hyötykäyttöön: me var-mistamme itse kuvittelemamme tulevai-suuden lasten nykyisyyden hinnalla.

Tätä varten olemme määritelleet lapsen ja lapsuuden. Aiemmin kas-vatuksessa oltiin kiinnostuneita ihmisyydestä, sen toteutumista-voista ja ehdoista. Nyt meitä kiinnostaa lapsi ja kuinka lap-suus toteutuu hyvin. Me olem-me päätelleet (biologisin, intui-tiivisin ja teologisin keinoin), että lapset eivät ole kokonaisia, ehjiä ihmisiä, joten heissä ei ole niitä piirteitä, joita ihmisissä on.

Ajattelemme, että koska lapsi on pieni, se on viaton. Jos se on viaton, sitä eivät koske ne asiat, joista itse saamme vikoja: se ei ole poliittinen (joten sillä ei ole

sananvaltaa, äänioikeutta), se ei ole seksuaalinen (joten sille ei kuulu mikään seksuaalisuuden muoto), se ei ole täysjärkinen (joten sille puhutaan kuin idiootille eikä sillä ole moraalia), se ei jaksa eikä kestä paljon mitään (joten sitä suojellaan kaikelta). Kun aikuiset ovat tehneet nämä ratkai-sut, niistä ei voi valittaa.

Nämä päätökset ovat olleet ratkaiseva osa lapsen kohentunutta asemaa. Vastoin “julmaa” käytäntöä, jonka tunnemme Keskiajan ja Uuden Ajan dokumenteista, lapsi on nyt muuttunut eräänlaiseksi melkein-ihmiseksi, jonka todel-lisuus on mahdollisessa tulevaisuudessa. Kun aiemmin lapset tekivät töitä, sotivat, huorasivat ja osallistuivat

“pienikokoisina aikuisina” kaikkeen elämään, koko lapsuus oli väärin ymmärretty. Nyt me ymmärrämme lapsuuden oikein, kun estämme lasta tekemästä tai olemasta mitään, mikä olisi aikuista.

Lapselle on myös olemassa nimettyjä puolustajia. Esi-merkiksi Mannerheimin Lastensuojeluliitto on palkannut lapsiasiamiehen, joka on nainen. Tämä mies pyrkii voimista-maan lapsen kohentunutta asemaa erilaisilla keinoilla, jotka perustuvat aikuisuudeksi käsitettyjen piirteiden kuorimiseen lapsuudesta. Tämä mies tietää, mikä on aitoa lapsuutta, mikä on luonnollista lapselle, mikä on hyvää lapselle ja ennen kaikkea hän tietää, mikä loukkaa lasta ja on lapselle pahasta. Pahaa on kaikki se, mikä tekisi lapsesta aikuisten kanssa tasaveroisen elämän tuiverruksessa: poliittisuus,

seksuaalisuus, täysjärkisyys ja arviointikyky, selviämisen pakko ja oma raha.

F

ilosofiassa on korostettu, että kaikkien ihmistä koskevi-en väitteidkoskevi-en ja tutkimustapojkoskevi-en takana on jokin ihmis-käsitys, jonka artikuloiminen on tärkeä tehtävä. Se on tär-keää, jotta tiedämme, ovatko väitteet järkeviä ja kuinka niitä voi arvioida. Se on tärkeää myös, jotta voimme arvioida niitä moraalisia seurauksia, joita näiden ihmiskäsitysten perusteella esitetään. Ihmiskäsitys paljastaa myös, voiko olla riittämätöntä ihmisyyttä, vaillinaista ihmisyyttä, ei-valmista ihmisenä olemista tai ei-enää ihmisenä olemista. Jos tällaisia on, ne kuuluvat osana ihmiskäsitykseemme. Niistä voidaan vetää johtopäätöksiä kaikkiin ihmistä koskeviin

väitteisiin.

Esimerkiksi eri rotuiset ihmiset ovat joinain aikoina kuuluneet vielä tai ei-enää-ihmisyyteen. Monet synnynnäisesti

“vammaiset” eivät ole koskaan joutu-neet ihmisyyden piiriin vaan heitä on syntymästä asti käsitelty muina kuin ihmisinä. Vastasyntyneitä käsitel-lään yhä samalla tavalla kuin hyöty-karjaa: hännälliseltä lapselta leika-taan häntä, poikia ympärileikaleika-taan, epäselvä sukupuoli ratkaistaan medisiinisesti ymv. Nämäkin toimet kuuluvat artikuloitavan ihmiskäsi-tyksen alueeseen.

Tästä voidaan vetää se johtopäätös, että vallitseva ihmiskäsitys ei sisällä käsitystä lapsesta ihmisenä. Vaikkakin tämä on jätetty lausumatta ääneen, tämä nä-kyy käytännössä ja toiminnassa. Saman periaatteen mukaan, jolla naista on alistettu ylentämällä, myös lapsi on alistettu niiden vallan alle, jotka ovat ihmisiä. Lapsella ei ole niitä ihmisinä olemisen tuntomerkkejä, joiden mukaan hänen arviointinsa itsestään ja muista voisi olla kohdallista:

hän ei ole itselähtöinen, itsenäinen, oman kokemisensa lähtökohta ja paikka.

Tästä lapsen alistamisesta on tullut niin itsestäänselvä kontrollin lähtökohta, että tuskin kukaan aikuinen haluaa siitä luopua. Alistamiselle on löydetty myönteisiltä kuulostavia nimityksiä: tarve suojella, auttaa, tukea. Nämä ovat ne samat käsitteet, joilla pyörtyilevää ja synnynnäisesti typerää naista (kaikkia naisia) alistettiin Renessanssin jälkeen.

Tämä oli tuolloin naiseen nähden itsestäänselvää ja tämä on nytkin itsestäänselvää lapsen kohdalla.

Kun yksi lapsi maailmassa sitten ymmärtää haastaa van-hempansa oikeuteen ja vaatia itselleen vapautta, joka ihmi-selle kuuluu (ja koska tämä tapahtui Yhdysvalloissa, on osa perustuslakia), asia lyödään leikiksi. Haastaminen ei voinut olla lapsen oma tahto. Kuitenkin meissäkin, Suomessa, on monia, jotka — jopa nyt jälkikäteen — haluaisimme haastaa vanhempamme oikeuteen niistä ihmisoikeusrikkomuksista, joiden kohteeksi lapsena jouduimme, kun vanhempamme ja muut aikuiset “ajattelivat vain lapsen parasta”: rakkaudettom-uudesta, kasvattamisesta keskinkertaisuuteen, erilaisuuden tuhoamisesta, ehdollistamisesta alhaiseen kompromissi-moraaliin ja yhden mahdollisuuden elämään.

niin & näin

1/96 • 59

yhteisistä pelisäännöistä, joilla representaa-tioita käytetään. Sopimus solmitaan varmuu-den vuoksi, siksi, että yhteisöllinen elämä ei ajautuisi kaaokseen ja turvattomuuteen yhteisymmärryksen ja -representaation puut-teessa. Kirjassa solmittava parkkisopimus rinnastuu siis kirjailijan ehdottamaan kieli-sopimukseen.

Rojola käsittelee pitkälti Kilven tekstin eri-laisia tekniikoita. Osa näistä tekniikoista pyr-kii herättämään luottamusta uskottavalla ja realistisella sävyllään, osa taas kyseenalais-taa represenkyseenalais-taation luotettavuuden ja realis-min paljastamalla tekstin keinotekoisen luon-teen. Toisinaan sama kirjallinen tekniikka voi toimia molemmissa tehtävissä, sekä repre-sentaation uskottavuuden luojana että sen murentajana. Näin Kilven tekstissä hengittää paitsi turvallinen varmuuden vuoksi myös pelottava varmuuden luode, representaation luotettavuuden laskuvesi, kaaoksen paljas-tuminen. Tämä Kilven tekstin kaksoisrooli osoittaa Rojolan mukaan sen, että Kilpi haluaa kiinnittää huomiota nimenomaan rep-resentaation ongelmaan. Tässä mielessä Kilven tekstissä voitaisiin nähdä jopa post-moderneja piirteitä, sen yhtä aikaa rakentaessa ja purkaessa tekstin tason identiteettejä. Rojola kytkee kuitenkin Kilven modernismiin juuri siksi, että Kilven keskei-nen ongelma tuntuu olevan sama kuin modernismin keskeinen ongelma: represen-taatio.

Mikä sitten menee pieleen Kilven ratkai-sussa? Rojolan Kilpi-kritiikki koskee Kilven luomaa ja ehdottamaa sopimusta, erityises-ti sitä tapaa, jolla se solmitaan. Tätä sopi-musta muokkaamaan pääsevät niin Kilven kirjojen tarinan tasolla kuin itse Kilven tekstinkin tasolla vain miehet ja näistäkin oikeastaan vain osa, “vapaat” miehet.

Kilvelle vapauden kriteeri ei ehkä ole aivan sama kuin antiikin kreikkalaisille, mutta sa-mantapaisesta jaottelusta on kysymys.

Rojolan termein sopimus on homososiaali-nen sopimus. Sopimusta solmivat tahot ovat yhteisön taloudellisen ja järjellisen menestyk-sen takaajia, miehiä, jotka ovat osoittaneet kelpoisuutensa kaupankäynnin ja muun porvarillisen toiminnan alueella. Tämä sopii tietenkin hyvin yhteen sen kanssa, että sopimus solmitaan varmuuden vuoksi, turvallisuudentunteen takaamiseksi.

Sopi-mus markkinoidaan niille, jotka eivät sen te-koon saa osallistua tai pysty osallistumaan, väittämällä, että se on heillekin edullista, jär-jellistä ja taloudellisesti kannattavaa. Rojolan kritiikki on terävimmillään tarkastellessaan juuri näitä Kilven tekstin ja solmitun sopimuk-sen yksipuolisuuteen ja teennäiseen yleispä-tevyyteen liittyviä seikkoja. Rojola kutsuu Kilven tekstiä tältä osin homotekstuaaliseksi, koska äänessä on valittujen miesten yhteisö, joka kylläkin esittäytyy valistuneena ja hyvin aikein, mutta ei tunnusta tai tunnista muun-laisia tekstejä, ääniä tai logoksia. Miehisessä yksipuisuudessaan Kilven teksti on siis myös homoloogista, vain yhden järjen ääntä kuulevaa. Lopulta se on myös latentin homo-eroottista. Alastalon salin “päähenkilö”, Alas-talon isäntä, on todistanut paitsi kaupallisen kuntoisuutensa, myös taiteellisen kykynsä suunnittelemalla kauniita ja toimivia laivoja.

Kilven homoloogisessa maailmassa kaupal-linen ja taiteelkaupal-linen kyky yhtyvät miehisen luovuuden piirteinä. Toimivien ja kauniiden laivojen suunnitteleminen esteettisenä huippusuorituksena vertautuu eroottiseen, hedelmöittävään kykyyn. Kun sitten Härkä-niemi — joka saattaa hyvinkin edustaa kirjas-sa kirjailijan itsensä pohdiskelevaa ja syrjäänvetaytyvää esteetti-hahmoa — koh-taa sateisena päivänä Alastalon suunnite-lemasta uutta, vielä salaista parkkilaivaansa puuvajassa, on ilmassa selvä eroottinen lataus. Kaksi yhteisön muhevinta miestä kohtaa tulevaisuuden luomisen ja suunnitte-lemisen hetkellä, jolla kauneus ja käytännöl-lisyys, menneisyys ja tulevaisuus yhtyvät.

Eipä ihme, että Härkäniemi hellästi ihmette-lee Alastalon karujen sormien kykyä loihtia hiveleviä muotoja.

Kilven kielen oma- ja ainutlaatuisuus on tunnettua. Rojolan mukaan kielen rikkaus ja tietty sisäänpäinlämpiävyys on seurausta Kilven pyrkimyksestä totaliteettiin, represen-taatiosysteemiin, joka seisoisi oman itsensä varassa, omalla maaperällään, tekisi itse sopimuksen omasta pätevyydestään. Kilven tapa luoda kieltä, uusia sanoja ja uutta syntaksia on siis Rojolan mukaan pyrkimys-tä vallata koko representaatioiden kentpyrkimys-tä yhden ainoan valtavan sopimuksen alai-seksi. Rojolan mukaan kattavan omaperäi-syyden tarkoituksena on puhdistaa kieli sen kollektiivisista aineksista, jotta

In document niin & näinPL 73033101 TampereS (sivua 58-61)