• Ei tuloksia

JA HALUT OVAT YHTENEVØISET KOLLEKTIIVISEEN TOIMINTAAN OSALLIS TUVAT EIVØT SAMOIN EHDOIN VOI MAKSIMOIDA OMAA ODOTETTUA HYšTYØØN 3ILLOIN HE OVAT IRRATIONAALISIA *OS VAPAAMATKUS TAMISEN ARKIKØSITYKSESTØ JOHDETTU TEORIA PITØØ PAIKKANSA MITØØN KOLLEKTIIVISIA HYšDYKKEITØ TAI ETUJA EI SYNNY SILLØ RATIONAALISET TOIMIJAT EDISTØVØT VAIN OMAA ETUAAN 4ØTØ VØITTØMØØ ON USEIN PERUSTELTU NS KOMPOSITION VIRHEPØØ TELMØLLØ 4OISIN SANOEN OLETETAAN VIRHEELLISESTI ETTØ JOS JOLLAKIN YHTEISšLLØ ON YHTEINEN INTRESSI NIIN RATIONAALISET YHTEISšN JØSENET PYRKIVØT EDISTØMØØN TUON INTRESSIN SAAVUT TAMISTA

6APAAMATKUSTAMISEN ARKIKØSITYKSEN KONNOTAATIOT RA JOITTAVAT TARKASTELUN KOLLEKTIIVISEN TOIMINNAN ONGELMIIN 6APAAMATKUSTAMISTA KOSKEVASTA KUVASTA TULEE VØØRISTYNYT /NKIN TARPEEN ANTAA VAPAAMATKUSTAMISELLE TEKNINEN MER KITYS JOTTA VAPAAMATKUSTAMISEN YHTEISKUNNALLINEN MERKITYS TULISI SELVØKSI 4ØSSØ ARTIKKELISSA TARKOITAN VAPAAMATKUSTA MISELLA TOIMINTAA JOSSA YKSILš NAUTTII VAPAAMATKAVAIKU TUKSESTA 4OISIN SANOEN VAPAAMATKUSTAMISEN KØSITE RIIPPUU VAPAAMATKAVAIKUTUKSEN KØSITTEESTØ JOKA PUOLESTAAN VAATII TARKEMPAA MØØRITTELYØ !RKIMERKITYKSEN JA TEKNISEN TEOREET TISEN MERKITYKSEN LISØKSI VOIDAAN VIELØ PUHUA VAPAAMATKUS TAMISEN LUONNOLLISESTA MERKITYKSESTØ 4ØLLšIN EI TARKOITETA MUUTA KUIN ETTØ JOKU YKSILš NAUTTII YHTEISTØ HYVØØ KONTRI BUOIMATTA SIIHEN MITENKØØN ,UONNOLLINEN MERKITYS EI SI SØLLØ NIITØ KONNOTAATIOITA JOITA ARKIMERKITYKSELLØ ON MUTTA SE ON KUITENKIN SELLAISENAAN VIELØ VARSIN EPØMØØRØINEN EIKØ TAVOITA KAIKKIA VAPAAMATKUSTAMISEN OLENNAISIA PIIRTEITØ

-ITØ VAPAAMATKAVAIKUTUKSEN KESKEISET TEKIJØT OVAT %N SINNØKIN KYSYMYKSESSØ ON KOLLEKTIIVISEN TOIMINNANYLEINEN PØØMØØRØ 4OISIN SANOEN PØØMØØRØNØ EI OLE YKSITTØINEN KOL LEKTIIVISEN TOIMINNAN SEURAUS KUTEN ESIM SILTA TAI SIISTI YM PØRISTš TAI YLEINEN TURVALLISUUS VAAN JOKIN YLEINEN KAIKKIA KOLLEKTIIVISEN TOIMINNAN PØØMØØRIØ YHTEISESTI LUONNEHTIVA OMINAISUUS 4AI JOS HALUTAAN KAIKKIA KOLLEKTIIVISIA HYšDYK KEITØ JA ETUJA YHTEISESTI LUONNEHTIVA OMINAISUUS

+OLLEKTIIVISEN TOIMINNAN PØØMØØRIEN OMINAISUUKSIA VOIDAAN TARKASTELLA KOLLEKTIIVISTEN HYšDYKKEIDEN TAI JULKISHYšDYKKEIDEN OMINAISUUKSIEN NØKšKULMASTA +OL

*YRKI +ONKKA

LEKTIIVISIA HYšDYKKEITØ ON USEIN LUONNEHDITTU KAHDEN OMINAISUUDEN AVULLA .ØMØ OVAT I TOIMINNAN KOLLEKTII VISUUSJOINTNESS IN SUPPLY INDIVISIBILITY JA II TULOKSEN KOL LEKTIIVISUUS NONEXCLUDABILITY 4ARKASTELLUT OMINAISUUDET EIVØT VIELØ SELLAISENAAN RIITØ LUONNEHTIMAAN KOLLEKTIIVISTA HYšDYKETTØ 4ARVITAAN VIELØ JONKINLAINEN LISØMOTIVAATIO NIMENOMAAN KOLLEKTIIVISUUTTA LUONNEHTIVA LISØMOTIVAATIO .IINPØ EDELLISTEN KAHDEN OMINAISUUDEN LISØKSI HALUAN OTTAA MUKAAN VIELØ KOLMANNEN OMINAISUUDEN III KOLLEKTIIVINEN ETU COLLECTIVE BENElT JOKA KOITUU ITSE KOLLEKTIIVISESTA TOI MINNASTA

%HTO I TARKOITTAA SITØ ETTØ KOLLEKTIIVISEN TOIMINNAN PØØMØØRØN TOTEUTTAMINEN EDELLYTTØØ USEAMMAN KUIN YHDEN TOIMIJAN PANOSTA ,ISØKSI OSALLISTUJEN PANOSTEN TULISI OLLA JOTENKIN YHTEISRIIPPUVIA INTERDEPENDENT 4ØMØ TARKOITTAA ENNEN KAIKKEA SITØ ETTØ OSAPUOLTEN ODOTUSTEN KOHTEENA EI OLE VAIN YHTEINEN PØØMØØRØ VAAN MYšS VASTAAVIA ODOTUKSIA KOSKEVAT ODOTUKSET JA NØITØ ODOTUKSIA KOSKEVAT ODOTUKSET JNE 9HDESSØ NØMØ ODOTUKSET MUODOSTAVAT YHTEISTEN ODO TUSTEN VERKON

%HTOA I VOIDAAN PITØØ KOLLEKTIIVISEN TOIMINNAN PERUS EHTONA +OLLEKTIIVISTA PØØMØØRØØ n TAI YHTEISTØ PØØMØØRØØ KOSKEVAT YHTEISET ODOTUKSET OVAT MYšS VAPAAMATKAVAIKU TUKSEN TOTEUTUMISEN EHTO .ØMØ RISTIKKØISET ODOTUKSET KOSKEVAT MYšS ODOTUSTA JA USKOMUSTA PØØMØØRØNØ OLEVAN KOLLEKTIIVISEN HYšDYKKEEN LUONTEESTA %NNEN KAIKKEA HYš

DYKKEEN LUONNETTA KOSKEVA ODOTUS SISØLTØØ SEN ETTØ KETØØN EI VOIDA ESTØØ NAUTTIMASTA KO KOLLEKTIIVISTA HYšDYKETTØ 4ØMØ TARKOITTAA SITØ ETTØ PØØMØØRØNØ ON SELLAINEN KOLLEK TIIVINEN HYšDYKE JOKA TOTEUTTAA EHDON II JA TØMØ SEIKKA ON YLEISESTI TIEDETTY 4ØMØ ON EHTO JONKA ON TØYTYTTØVØ JOTTA VOITAISIIN YLIPØØTØØN PUHUA VAPAAMATKAVAIKUTUKSESTA 3ILLOIN KUN KOLLEKTIIVISEN TOIMINNAN PØØMØØRØ ON SELLAINEN ETTØ EHTO II TØYTTYY SEN PØØMØØRØNØ ON JUURI VAPAAMATKA VAIKUTUKSEN AIKAANSAAMINEN ,UONNOLLISESTI KYSYMYKSESSØ ON TØLLšIN MYšS VAPAAMATKUSTAMISEN VØLTTØMØTšN EHTO

%HDOT I JA II EIVØT KUITENKAAN SELLAISINAAN RIITØ 0ERI AATTEESSA PØØMØØRØN KOLLEKTIIVISUUS YLLØ TARKASTELLUSSA MIE LESSØ EI VIELØ EDELLYTØ ETTØ SE OLISI TOTEUTETTU KOLLEKTIIVISEN TOIMINNAN KEINOIN %DELLEEN PØØMØØRØN KOLLEKTIIVISUUS YLLØ TARKASTELLUSSA MIELESSØ EI SINØNSØ VIELØ ANNA SYYTØ RYHTYØ KOLLEKTIIVISEEN TOIMINTAAN KO PØØMØØRØN TOTEUTTAMISEKSI 4ARVITAAN JOTAKIN ENEMMØN )TSE KOLLEKTIIVISEN TOIMINNAN ON TUOTETTAVA JOTAKIN LISØARVOA EDELLØ MAINITUN PØØMØØRØN PØØLLE JOTTA SIIHEN RYHTYMINEN OLISI JØRKEENKØYPØØ +OLLEK TIIVISEN TOIMINNAN ON ANNETTAVA JOTAKIN ENEMMØN KUIN VAIN YKSITTØISTEN TEKOJEN MEREOLOGINEN SUMMA ON 4ØMØ LISØARVO ON KOLLEKTIIVISEN TOIMINNAN TUOTTAMA KOLLEKTIIVINEN ETU JOKA KOITUU USEAMMAN OSAPUOLEN YHTEENLIITTYMISESTØ JONKIN YHTEISEN PØØMØØRØN HYVØKSI 4OISIN SANOEN EHTO III KERTOO ETTØ JOTTA KOLLEKTIIVINEN TOIMINTA OLISI YLIPØØTØØN JØRKEEN KØYPØØ SEN ON TUOTETTAVA ENEMMØN KUIN SEN YKSITTØISTEN ERILLISTEN OSIEN SUMMAN 4ØTØ TARKOITAN KOLLEKTIIVISELLA EDULLA %HTO III SITOO KOLLEKTIIVISEN TOIMINNAN EHDON I KOLLEKTIIVISEEN PØØMØØRØØN EHTOON II SE JUURI KOLLEKTII VINEN TOIMINTA ON RATIONAALINEN TAPA TOTEUTTAA KOLLEKTIIVISIA PØØMØØRIØ %HTO III ON SITEN KOLLEKTIIVISEN TOIMINNAN RATIO NAALISUUSEHTO 9HDESSØ NØMØ EHDOT ANTAVAT KOLLEKTIIVISEN TOI MINNAN REUNAEHDOT VAPAAMATKAVAIKUTUKSEN TOTEUTTAMISEKSI

6APAAMATKAVAIKUTUS ON KESKEINEN KOLLEKTIIVINEN PØØMØØRØ 3ELLAISENA SE ON ERØØNLAINEN KOLLEKTIIVINEN

HYšDYKE +OLLEKTIIVISTEN HYšDYKKEIDEN JOUKOSSA SE ON NS YLEISHYšDYKE JOKA TOTEUTUU EDELLØ MAINITTUJEN EHTOJEN VAL LITESSA 4OISIN SANOEN KYSYMYKSESSØ ON KAIKKIEN YKSITTØISTEN KOLLEKTIIVISTEN HYšDYKKEIDEN YHTEINEN OMINAISUUS JONKA EM EHDOT TOTEUTTAVAT .IINPØ VAPAAMATKAVAIKUTUKSEN TOTEUTTAMISEKSI TARVITAAN USEAMMAN OSAPUOLEN YHTEISTØ JA YHTEISRIIPPUVAA PANOSTA %DELLEEN SE HYšDYTTØØ KOKO TARKASTELTUA YHTEISšØ TAI YHTEISKUNTAA +ETØØN EI VOI SULKEA KOLLEKTIIVISESTA PØØMØØRØSTØ HYšTYMISEN ULKOPUOLELLE

6APAAMATKAVAIKUTUKSESTA NAUTTIVAT NIIN NE JOTKA OMALLA PANOKSELLAAN KONTRIBUOIVAT VAPAAMATKAVAIKUTUKSEN SYNTYMISEEN KUIN NEKIN JOTKA EIVØT SITØ JOSTAIN SYYSTØ TEE OLIPA SYY LEGITIIMI TAI EI ,ISØKSI VAPAAMATKAVAIKUTUKSEN TO TEUTUMISEN KESKEINEN EHTO ON ETTØ KOLLEKTIIVINEN TOIMINTA TUOTTAA ENEMMØN KUIN TOIMIJOIDEN YKSITTØISTEN PANOSTEN YHTEENLASKETTU MEREOLOGINEN SUMMA ANTAISI ODOTTAA 4OI MINTA TUOTTAA vYLIJØØMØØv SUHTEESSA ASETETTUUN PANOKSEEN 6APAAMATKAVAIKUTUS SITOO TARKASTELIJAN KØSITTEELLISELTØ KAN NALTA HOLISTISEEN NØKEMYKSEEN JONKA AVAINTEESI ILMAISTAAN USEIN SEURAAVASTI KOKONAISUUS ON ENEMMØN KUIN OSIENSA SUMMA 6APAAMATKAVAIKUTUS ON RATIONAALISEN KOLLEKTIIVISEN TOIMINNAN EDELLYTYS SIINØ MIELESSØ ETTØ JOS ODOTUSTA TØLLAI SESTA VAIKUTUKSESTA EI OLE EI TOIMIJOILLA SILLOIN OLE INSENTIIVIØ RYHTYØ KOLLEKTIIVISEEN TOIMINTAAN

+OLLEKTIIVINEN TOIMINTA OLISI ILMAN KO VAIKUTUSTA ITSE ASIASSA TURHAA SILLØ SEN MINKØ VOI HANKKIA KOLLEKTIIVISEN TOIMINNAN KEINOIN ILMAN VAPAAMATKAVAIKUTUSTA VOI HANKKIA MYšS YKSILšIDEN ERILLISEN TOIMINNAN KEINOIN *OS KOLLEKTIIVINEN TOIMINTA ON YHTEISEN HYVINVOINNIN KANNALTA TURHAA EI SE SILLOIN VOI OLLA RATIONAALISTA MYšSKØØN YHTEISšN SAATI YKSILšN NØKšKULMASTA )TSE ASIASSA ILMAN RIITTØVØØ ODOTETTAVISSA OLEVAA VAPAAMATKAVAIKUTUSTA KOLLEKTIIVISEEN TOIMINTAAN RYHTYMINEN EI OLE JØRKEVØØ 4S KOLLEKTIIVISEN HYšDYKKEEN HYšTY PERUSTUU JUURI VAPAAMATKAVAIKUTUKSEEN EIKØ SUINKAAN TØMØN VAIKUTUKSEN ELIMINOIMISEEN TAI MINI MOIMISEEN NIIN KUIN MONISSA AIHETTA KOSKEVISSA PUHEEN VUOROISSA ON ESITETTY

%DELLØ TARKASTELLUT KOLLEKTIIVISEN PØØMØØRØN TOTEU TUMISEN EHDOT EIVØT VIELØ KERRO VAPAAMATKAVAIKUTUKSEN MERKITYKSESTØ YHTEISKUNNALLISEN SELITTØMISEN KANNALTA .IITØ ONKIN PIDETTØVØ PIKEMMINKIN KESKUSTELUN AVAUKSENA KUIN SEN TULOKSENA 9KSI TARKASTELUNI ESILLE TUOMISTA SEIKOISTA ON ETTØ YHTEISKUNTA MUODOSTUU RISTIKKØISTEN VAPAAMATKA VAIKUTUSTEN KOLLEKTIIVISESTA SUMMASTA 4ØMØN SEIKAN ESILLE TUOMISEKSI ON HYšDYLLISTØ ENSIN TARKASTELLA ERØØNLAISTA ILLUST RAATIOTA

)LLUSTRAATIO

9HTEISKUNNALLISILLE JA YHTEISšLLISILLE YHTEENLIITTYMILLE TYYPIL LINEN OMINAISUUS ON VAPAAMATKAVAIKUTUSTEN VERKOTTUMINEN TAI RISTIKKØISYYS 4ØHØN OMINAISUUTEEN PØØSTØØN KØSIKSI CETERIS PARIBUSEHDON AVULLA 4ARKASTELLAAN SEURAAVAKSI MITØ TØMØ AJATUS TARKOITTAA +UVITELLAAN TAVANOMAINEN IHMISYH TEISš n YHTEISKUNTA JOKA MUISTUTTAA LØHEISESTI SELLAISTA YH TEISKUNTAA JOSSA ITSE ELØMME /LETETAAN ETTØ TARKASTELEMAS SAMME YHTEISKUNNASSA ELØØ VIISI MILJOONAA IHMISTØ JOISTA

TYšSKENTELEE RAVINNONTUOTANNOSSA MAANVILJELIJšINØ TAI VASTAAVASSA AMMATISSA 4ARKASTELLAAN SIIS YHTØ TUON YHTEISKUNNAN OLENNAISTA TEKIJØØ RAVINNONTUOTANTOA !JA

TELLAAN ETTØ RAVINNONTUOTANTO ON AINOA ELØMØN PERUSEDEL LYTYKSIØ TUOTTAVA TEKIJØ TUOSSA YHTEISKUNNASSA 4S KYSYMYK SESSØ ON KO YHTEISKUNNAN OLEMASSAOLON VØLTTØMØTšN EHTO -UILTA OSIN TARKASTELUN ALLA OLEVA YHTEISKUNTA ON TØSMØLLEEN SAMANLAINEN KUIN SE YHTEISKUNTA JOSSA ELØMME

+UN ASIAA TARKASTELLAAN YKSINKERTAISESTI YLLØ OLETETTUJEN LUKUJEN VALOSSA JA UNOHDETAAN HETKEKSI MUU YHTEISKUNNAN KANNALTA OLENNAINEN TOIMINTA HUOMATAAN ETTØ YKSI HENKILš TUOTTAA SADAN HENKILšN RAVINNON 4ØMØ HAVAINTO SISØLTØØ VAPAAMATKAVAIKUTUKSEN YTIMEN 4S YHDEN IHMISEN TYš TUOTTAA SADAN IHMISEN RAVINNON ILMAN ETTØ NØISTØ SADASTA OSALLISTUU MITENKØØN ITSE TUOTTAVAAN TYšHšN RAVIN NONTUOTANNON SUHTEENCETERIS PARIBUS

#ETERIS PARIBUS EHTO ON ASIAN YMMØRTØMISEN KANNALTA KESKEISESSØ ASEMASSA SILLØ TODELLISUUDESSA TUOTANNOSSA TYšSKENTELEVØ ON MONIN TAVOIN RIIPPUVAINEN MUISTA (ØN ON VAIN YKSI OSA SUUREMPAA VERKOSTOA JOSSA KONEIDEN RA KENTAJILLA JA HUOLTAJILLA HYšDYKKEIDEN KULJETTAJILLA JA NIIDEN MARKKINOIJILLA KAIKEN EDELLØ MAINITUN HALLINNOIJILLA SEKØ NIILLØ KULUTTAJILLA JOTKA EIVØT MITENKØØN OSALLISTU TARKASTELUN ALLA OLEVAAN PROSESSIIN ON OMA FUNKTIONSA YHTEISKUNNALLI SESSA KOKONAISUUDESSA

0ERUSIDEA TØLLAISESSA CETERIS PARIBUSEHDOLLA VARUSTETUSSA MALLISSA ON SEURAAVA vYKSIv IHMINEN KYKENEE TUOTTAMAAN YLI OMAN TARPEENSA ELI HØN KYKENEE TUOTTAMAAN NIIN PALJON ETTØ JOKU TOINEN VOI NAUTTIA HØNEN TEKEMØNSØ TYšN HE DELMISTØ TEKEMØTTØ ITSE MITØØN NOIDEN HEDELMIEN TUOTTA MISEKSI CETERIS PARIBUS 4ØLLšIN TOINEN IHMINEN NAUTTII YHDEN IHMISEN AIKAANSAAMASTA VAPAAMATKAVAIKUTUKSESTA RAVINNON TUOTTAMISEN SUHTEENCETERIS PARIBUS +OSKA TOISEN EI TARVITSE VAPAAMATKAVAIKUTUKSEN ANSIOSTA ITSE TOIMIA RA VINNON TUOTTAMISEKSI HØN VOI KESKITTYØ JOHONKIN MUUHUN ASIAAN .IINPØ VAPAAMATKAVAIKUTUS TEKEE YHTEISKUNNALLISEN ERIKOISTUMISEN MAHDOLLISEKSI 4ØMØ TOINEN VOI VAIKKAPA ERIKOISTUA KULJETTAMAAN RAVINNONTUOTTAJAN TUOTTEITA MARK KINOILLE JA MYYMØØN NIITØ 4AI JOKU KOLMAS JOKA TUNTEE MARKKINAT IHMISTEN TARPEET JA TUOTTAJAN KUINKA ERILAISET MATERIAALISET TARPEET VOIDAN TYYDYTTØØ PALKKAA TOISEN KULJETTAMAAN TUOTTEET TUOTTAJALTA YHDELTØ MARKKINOILLE ELI MUILLE KULUTTAJILLE .ØIN TULLAAN RAKENTANEEKSI YKSIN KERTAINEN KUVAUS IHMISYHTEISšSTØ YHTEISKUNNASTA YKSI TEKEE YHTØ TOINEN TOISTA KOLMAS JOTAKIN MUUTA JA JOKAISEN TOIMINTA ON JOTENKIN KYTKšKSISSØ MUIDEN TOIMINTAAN 0E RUSAJATUS TØSSØ IDEASSA ON KUITENKIN SE ETTØ MAHDOLLISUUS KOLLEKTIIVISEEN TOIMINTAAN ON PERUSEDELLYTYS NIIN YLIJØØMØN TUOTTAMISELLE KUIN TYšN JAKAMISELLEKIN 4ØMØ MAHDOLLISUUS PUOLESTAAN ASETTAA KESKEISEN PØØMØØRØN IHMISTEN YHTEENLIIT TYMISELLE n YKSINKERTAISEMMIN KOLLEKTIIVISELLE TOIMINNALLE JOSSA JOKAINEN NAUTTII VAPAAMATKASTA TOISTEN KUSTANNUKSELLA CETERIS PARIBUS 4S YHTEISKUNTAA LUONNEHTII RISTIKKØISTEN VA PAAMATKAVAIKUTUSTEN VERKOSTO

-UTTA KOORDINOIMINEN TØLLØ TAVOIN EI OLE MAHDOLLISTA ELLEI YKSI PYSTY TOIMINNALLAAN TUOTTAMAAN SUUREMMAN VAI KUTUKSEN KUIN MINKØ HØN TARVITSEE VAIN OMAN ELØMØNSØ YLLØPITØMISEKSI +OLLEKTIIVISESSA TOIMINNASSA TØMØN KOORDI NOIMISEN JA YLI OMAN TARPEEN TUOTTAMISEN LISØKSI AJATELLAAN ETTØ SE TUOTTAA MYšS JOTAKIN LISØARVOA 3E TUOTTAA ENEMMØN KUIN JOS YKSITTØISET TOIMIJAT TOIMISIVAT ERIKSEEN OMIEN PØØMØØRIENSØ HYVØKSI 4ØMØ LISØARVO MAHDOLLISTAA MYšS MUIDEN KUIN EDELLØ KUVATTUJEN YHTEISKUNNALLISTEN vTUOT TAVIENv TOIMIJOIDEN LIITTYMISEN YHTEISKUNTAAN

4UODAAN KUVAAN LISØØ TEKIJšITØ LAPSI JA ELØKELØINEN +UMPIKIN NAUTTIVAT VAPAAMATKAVAIKUTUKSESTA +UMPIKIN ON MYšS VAPAAMATKUSTAJA TERMIN LUONNOLLISESSA MERKI TYKSESSØ ,APSI EI VIELØ KONTRIBUOI YHTEISEEN PØØMØØRØØN

%LØKELØINEN EI ENØØ KONTRIBUOI SIIHEN+UMPIKIN ON KUI TENKIN ILLUSTRAATIOSSA KUVATTUJEN MARKKINOIDEN KULUTTAJA ,APSEN VOI AJATELLA ELØVØN VANHEMPIENSA TYšSTØ JA ELØKE LØISEN OMILLA SØØSTšILLØØN +UMPIKIN ON VAPAAMATKAVAIKU TUKSESTA NAUTTIMISTA 9HTEISEN HYVØN TUOTTAMISEN KANNALTA HE KUITENKIN OVAT JUURI NYT VAPAAMATKUSTAJIA +UITENKAAN KUKAAN EI EDES ODOTA LAPSEN JA ELØKELØISEN PANOSTA YHTEISEN HYVØN TUOTTAMISEEN 9LEISESTI OTTAEN YHTEISKUNNAN KANNALTA PIDETØØN HYVØNØ ETTØ HEIDØN EI TARVITSE ANTAA OMAA KONTRI BUUTIOTAAN KOLLEKTIIVISEEN PØØMØØRØØN

,ISØTØØN KUVAAN VIELØ SAIRAS JA TYšTšN 4OINEN EIVOIKONT RIBUOIDA YHTEISEEN HYVØØN JA TOINEN EIPØØSEKONTRIBUOIMAAN SIIHEN 3ILTI YLEISESTI AJATELLAAN ETTØ ON YHTEISKUNNALLISESTI HYVØ ETTØ HEILLØKIN ON ELØMISEN EDELLYTYKSET KO YHTEIS KUNNASSA 3ILTI HEKIN OVAT VAPAAMATKUSTAJIA YHTEISEN HYVØN SUHTEEN *ONKUN NØKEMYKSEN MUKAAN TYšTšNTØ VOIDAAN PITØØ RESERVINØ JOKA VOIDAAN KUTSUA YHTEISEN HYVØN TUO TANTOON MILLOIN HYVØNSØ -UTTA VOI KØYDØ NIINKIN ETTØ TUOTA RESERVIØ EI KOSKAAN TARVITA 4S TYšTTšMØN PANOSTA EI KOSKAAN TARVITA /PISKELIJA ON HIEMAN SAMANKALTAISESSA ASEMASSA TYšT TšMØN KANSSA /N SANOTTU ETTØ OPISKELU ON INVESTOINTIA TULE VAISUUTEEN /LI NIIN TAI NØIN OPISKELIJA ON VAPAAMATKUSTAJA YHTEISEN HYVØN SUHTEEN JUURI NYT JA VOI KØYDØ NIINKIN ETTØ OPISKELIJAN INVESTOINTI MENEE HUKKAAN /PISKELIJA EI KOSKAAN RYHDYKØØN KONTRIBUOIMAAN YHTEISEEN HYVØØN

4ØTØ VAPAAMATKAVAIKUTUSTEN JA VAPAAMATKUSTAMISEN KUVAN LAAJENTAMISTA VOIDAAN JATKAA EDELLEEN .YT RIITTØØ ETTØ VAPAAMATKAVAIKUTUKSEN JA VAPAAMATKUSTAMISEN AJATUS TULEE ILLUSTRAATION MYšTØ SELVØKSI

6APAAMATKAVAIKUTUSTEN VERKKO

%DELLISEN KAPPALEEN ILLUSTRAATION TARKOITUKSENA OLI NØYTTØØ KUINKA VAPAAMATKAVAIKUTUSTEN VERKOSTO TOIMII YHTEISKUN NASSA +AIKKI NAUTTIVAT VAPAAMATKAVAIKUTUKSESTA *OKAINEN YHTEISKUNNAN JØSEN ON TEOREETTISESSA TAI CETERIS PARIBUS MERKITYKSESSØ VAPAAMATKUSTAJA ,UONNOLLISESSA MERKITYK

SESSØ JOKAINEN JOKA EI KONTRIBUOI YHTEISEEN HYVØØN ON VAPAAMATKUSTAJA *OTKUT NØISTØ VAPAAMATKUSTAJISTA OVAT SITØ LEGITIIMISTI JA JOTKUT KENTIES ILLEGITIIMISTI !RKIKØSITYS TAVOITTAA TØSTØ VAPAAMATKUSTAMISEN KIRJOSTA VAIN ILLEGITIIMIN VAPAAMATKUSTAMISEN

!RKIKØSITYKSEN MUKAAN VAPAAMATKUSTAJAT OVAT vPUM MILLA MATKUSTAJIAv ONGELMA JOSTA PITØØ PØØSTØ EROON ,UONNOLLINEN MERKITYS TAVOITTAA KAIKKI SELLAISETKIN JOITA ARKIMERKITYS EI KYKENE TAVOITTAMAAN 4ØHØN JOUKKOON KUU LUVAT MM LAPSET ELØKELØISET SAIRAAT TYšTTšMØT OPISKELIJAT LOMAILIJAT PERIJØT JNE (E JA MONET MUUT OVAT OIKEUTETUSTI VAPAAMATKUSTAJIA +ØSITTEELLISESTI AJATELTUNA ELI KUN ASIAA TARKASTELLAANCETERIS PARIBUSEHDON NØKšKULMASTA JOKAINEN YHTEISKUNNAN JØSEN ON TARKASTELLUSSA MIELESSØ MAHDOLLINEN VAPAAMATKUSTAJA SILLØ KONTINGENTISTI JOKAINEN IHMINEN ELØØ YHTEISKUNNASSA JA NAUTTII KOLLEKTIIVISEN TOIMINNAN HYšDYISTØ

%RITOTEN JOKAINEN TØLLAINEN YKSILš NAUTTII VAPAAMATKAVAIKU TUKSESTA .IINPØ TEOREETTISESTI AJATELTUNA JOKAINEN YHTEIS KUNNAN JØSEN ON PERIAATTEESSA VAPAAMATKUSTAJA (ALUAN

KUITENKIN TØHDENTØØ ETTØ VAPAAMATKAVAIKUTUKSESTA NAUT TIMINEN EI TEE KENESTØKØØN VIELØ VAPAAMATKUSTAJAA TERMIN LUONNOLLISESSAMERKITYKSESSØ 6APAAMATKUSTAJIA OVAT NE JOTKA NAUTTIVAT YHTEISESTØ HYVØSTØ KONTRIBUOIMATTA SEN TOTEUTU MISEEN 4EOREETTISEN LUONNOLLISEN JA ARKIMERKITYKSEN ERO ON SIINØ SISØLLYTETØØNKš TARKASTELUUN ONGELMA ITSE ILMIš VAI KOLLEKTIIVISEN TOIMINNAN TEOREETTINEN PERUSTA

9LLØ OLEVAN KESKUSTELUN PERUSTEELLA VOIDAAN SANOA ETTØ YHTEISKUNNAN HYVINVOINTI RIIPPUU MERKITTØVØSTI JUURI VAPAA MATKAVAIKUTUKSESTA -ITØ SUUREMPIA OVAT VAPAAMATKAVAI KUTUKSET SITØ SUUREMPI ON YHTEISKUNNALLINEN HYVINVOINTI

6APAAMATKUSTAJIEN LUKUMØØRØLLØ ON KUITENKIN RAJANSA 9HTEISKUNNALLA ON JONKINLAINEN KANTOKYKY VAPAAMATKUS TAJIEN SUHTEEN 4ØMØ YHTEISKUNNALLISTA KANTOKYKYØ KOSKEVA SUHDELUKU RIIPPUU YHTEISKUNNAN VOIMAVAROISTA ORGANISOI TUMISESTA JA TEKNOLOGIAN ASTEESTA 4ØHØN KANTOKYKYYN VAI KUTTAA MM SEN vKRIITTISEN JOUKONv KOKO SUHTEESSA MUUHUN YHTEISKUNTAAN JOKA TARVITAAN KO YHTEISKUNNAN TAI YHTEISšN ELØTTØMISEEN 4ØMØN INDIKAATTORIN TIETØMINEN EI TIETENKØØN TARKOITA VIELØ HYVINVOINNIN TOTEUTUMISTA KOSKEVAN KRITEERIN TIETØMISTØ %LOSSAPYSYMINEN EI OLE HYVINVOINTIA AJATELLEN RIITTØVØ MITTARI (YVINVOINNIN KRITEERIT OVAT USEIMMITEN KUITENKIN TAPAUSKOHTAISIA JA ENNEN KAIKKEA NE OVAT EMPII RISIØ KRITEEREJØ .ØIDEN KRITEERIEN TARKAN EROTTELUN JA KØYT TšKELPOISEN MØØRITTELYN SELVITTØMINEN EI OLE AIVAN YKSINKER TAINEN TEHTØVØ SILLØ YHTEISšLLISTØ HYVØØ ON HANKALA MØØRI TELLØ 6APAAMATKUSTAMISEN YHTEISKUNNALLISEN KANTOKYVYN SELVITTØMINEN VAATII MILTEI KØSITTØMØTTšMØN SUUREN YKSITYIS KOHTIEN JOUKON HUOMIOON OTTAMISTA ,ISØKSI YHTEISKUNNAL LISET OLOSUHTEET MUUTTUVAT JATKUVASTI JA ON VAIKEA ARVIOIDA KOSKA TØLLAINEN MUUTOS ON MERKITTØVØ TARKASTELLUN ASIAN KANNALTA JA KOSKA EI ,YHYESTI SANOTTUNA EM KRITEERIEN SEL VITTØMINEN VAIKUTTAA LIIAN VAIKEALTA TEHTØVØLTØ JOTTA MITØØN MERKITTØVIØ TULOKSIA VOITAISIIN SAAVUTTAA TAI SITTEN SAAVU TETTU TULOS ON TØYSIN MIELIVALTAINEN 4OISIN SANOEN OPTI MAALISEN TULOKSEN SAAVUTTAMINEN ANNETUISSA OLOSUHTEISSA ON LIIAN KOMPLEKSINEN TEHTØVØ ØØRELLISESSØ AJASSA SUORITETTAVAKSI TØMØNHETKISEN TIETØMYKSEN PERUSTEELLA +ESKIARVOJA YMS KRITEEREJØ VOIDAAN TOKI MØØRITELLØ &ILOSOlSELTA PERUSTEELTA ASIASTA VOIDAAN SANOA ETTØ VAPAAMATKAVAIKUTUKSEN SUHDE VAPAAMATKUSTAJIEN LUKUMØØRØØN ON EPØMØØRØINEN

6ALLITSEVA NËKEMYS

9HTEISKUNNALLISESSA KESKUSTELUSSA NOSTETAAN AIKA AJOIN ESILLE ONGELMA ETTØ JOTKUT RYHMØT TAI YKSILšT PØØSEVØT NAUTTIMAAN YHTEISKUNNAN TOIMINNAN HEDELMISTØ ILMAN ETTØ ITSE OSAL LISTUISIVAT RIITTØVØSTI TAI LAINKAAN NIIDEN TUOTTAMISEEN /LI VATPA KESKUSTELUN KOHTEENA SOSIAALITURVAN vVØØRINKØYTTØJØTv TAI vYLISUURIAv OPTIOITA SAAVAT YRITYSJOHTAJAT ONGELMA ON PERIAATTEESSA SAMA (EITØ SYYTETØØN VAPAAMATKUSTAMISESTA (EIDØN VAPAAMATKANSA KOETAAN EPØREILUKSI KØYTØNNšKSI NIITØ KOHTAAN JOTKA TEKEVØT KAIKEN MERKITTØVØN TYšN 4ØTØ NAUTINTAA PIDETØØN YHTEISšN SOLIDAARISUUTTA RAPAUTTAVANA TEKIJØNØ 0OPULISTISIMMISSA KANNANOTOISSA MAHDOLLISUUS VAPAAMATKUSTAMISEEN HALUTAAN ELIMINOIDA YHTEISKUNNASTA KOKONAAN 4ØLLAINEN NØKEMYS PERUSTUU VAPAAMATKUSTA MISEN ARKIKØSITYKSEEN !RKIKØSITYKSELLE ON LUONTEENOMAISTA NORMATIIVINEN TAI PIKEMMINKIN DEMAGOGINEN KYSYMYK SENASETTELU 0ØØMØØRØNØ ON ESITTØØ VAPAAMATKUSTAMINEN

YHTEISKUNNALLISENA ONGELMANA JA SITTEN POHTIA KEINOJA SEN ELIMINOIMISEKSI YHTEISKUNNASTA

!RKIKØSITYKSEEN PERUSTUVA VAPAAMATKUSTAJAONGELMAN TARKASTELU ON JOHTANUT ERØØNLAISEEN KOLLEKTIIVISEN TOIMINNAN IDEALISAATION ESITTELYYN 4OISIN SANOEN TARKASTELU TAPAHTUU KOLLEKTIIVISEN TOIMINNAN KANNALTA PARHAAN VAIHTOEHDON VALOSSA JA MUISSA VAIHTOEHDOISSA KOLLEKTIIVINEN TOIMINTA TA PAHTUU ALIOPTIMAALISELLA TASOLLA ELI SE ON ONGELMALLISTA 9KSI ALIOPTIMAALISUUTTA SELITTØVØ TEKIJØ ON VAPAAMATKUSTAMINEN /NGELMANA TØLLAISESSA ESITYSTAVASSA ON ETTØ KOLLEKTIIVISEN TOIMINNAN EHTOJA TARKASTELLAAN MARKKINAMEKANISMIEN TE HOKKUUDEN KØSITTEIDEN AVULLA 4ØLLšIN TARKASTELUASETELMA ON KØØNNETTY YLšSALAISIN /NGELMA PIILEE SIINØ ETTØ MARK KINAT ITSESSØØN OVAT ERØØNLAINEN KOLLEKTIIVINEN HYšDYKE JOTA KOSKEVAT KOLLEKTIIVISEN PØØMØØRØN EHDOT SIINØ MISSØ NE KOSKEVAT MUITAKIN KOLLEKTIIVISIA PØØMØØRIØ 4OISIN SANOEN MARKKINAT TUOTTAVAT MYšS VAPAAMATKAVAIKUTUKSIA

+OLLEKTIIVISEN TOIMINNAN IDEALISAATIO VOIDAAN ESITTØØ SEURAAVALLA TAVALLA JOKA SOPII YHTEEN VAPAAMATKAVAIKUTUSTA KOSKEVAN KESKUSTELUNI KANSSA MUTTA JOKA EI POISTA MITØØN OLENNAISIA TEKIJšITØ ARKIKØSITYKSEEN PERUSTUVASTA MALLISTA

%TUNA TØLLAISESSA ESITYKSESSØ ON ETTØ NØIN MYšS OMAN EH DOTUKSENI JA VALLITSEVAN NØKEMYKSEN VØLINEN SUHDE TULEE MØØRITELTYØ

6ALLITSEVAN NØKEMYKSEN VOIDAAN KATSOA RAJOITTUVAN VAIN VAPAAMATKUSTAMISEN ERITYISTAPAUKSEEN n SEN AIHEUT TAMAAN ONGELMAAN )DEAALISESSA TAPAUKSESSA KOLLEKTIIVISEN TOIMINNAN VAPAAMATKAVAIKUTUS ON MAHDOLLISIMMAN SUURI MAKSIMAALINEN JA VAPAAMATKUSTAJIEN LUKUMØØRØ ON MAH DOLLISIMMAN PIENI MINIMAALINEN )DEAALISESSA TAPAUKSESSA TØMØ TARKOITTAA SITØ ETTØ KAIKKI YHTEISEEN PØØMØØRØØN KONTRIBUOIVAT JAKAVAT PØØMØØRØN HEDELMØT KESKENØØN EIKØ JAKOON OSALLISTU KETØØN ULKOPUOLISIA 5LKOPUOLINEN ON TØSSØ NØKEMYKSESSØ ONGELMATEKIJØ JOKA ON ELIMINOITAVA 6ALLITSEVAN NØKEMYKSEN MUKAAN VAPAAMATKUSTAJA ON

KOLLEKTIIVISEN PØØMØØRØN SUHTEEN HAITTATEKIJØ KOSKA HØN ON KOLLEKTIIVISEN TOIMINNAN SUHTEEN ULKOPUOLINEN 4ØMØ LUONNEHDINTA SOPII YHTEEN KAIKKIEN VALLITSEVAN NØKšKULMAN MUKAISTEN VAPAAMATKUSTAMISEN ANALYYSIEN KANSSA ,ØH TšKOHTANA TØMØN IDEALISAATION ASEMALLE KOLLEKTIIVISEN TOIMINNAN SELITTØMISEN PARADIGMANA OVAT /LSONIN JA (ARDININ ERINOMAISET KIRJOITUKSET 0ARADIGMAN VAHVISTUMISTA OVAT EDESAUTTANEET MYšS 4AYLORIN JA 0ETTITIN KIRJOITUKSET .ØMØ KIRJOITUKSET OVAT KESKIT TYNEET KOLLEKTIIVISEN TOIMINNAN ANALYSOIMISEEN NS VANGIN DILEMMA 0$ TILANTEESSA(EIDØN MUKAANSA 0$ ON YKSI YHTEISšLLISEN YHTEENLIITTYMISEN VAKAVIMMISTA ESTEISTØ !RKI KØSITYKSEEN PERUSTUVA KOLLEKTIIVISEN TOIMINNAN IDEALISAATIO ON VAHVASTI TAUSTALLA NS VAPAAMATKUSTAMISEN NEGATIIVISESSA ANALYYSISSØ ELI NØKEMYKSESSØ ETTØ VAPAAMATKUSTAMINEN ON AINA MERKKI KOLLEKTIIVISEN TOIMINNAN JA YHTEISKUNNAN ONGELMASTA

6APAAMATKUSTAMISEN NEGATIIVINEN ANALYYSI ON YHTØ VANHA KUIN ON YHTEISKUNTAA KOSKEVA lLOSOlNEN JA TIETEEL LINEN TARKASTELUKIN 0LATON PUHUU 'YGEEN SORMUKSESTA JOKA TEKEE KANTAJANSA NØKYMØTTšMØKSI 4ØLLšIN OLIPA IHMINEN OIKEAMIELINEN TAI VØØRØMIELINEN HØN EI 0LATONIN MUKAAN VOISI VØLTTØØ KIUSAUSTA PYRKIØ NAUTTIMAAN NØKYMØT TšMYYDEN SUOMISTA EDUISTA

9LEENSØ VAPAAMATKUSTAMISEEN LIITTYVØØ ONGELMAA ELI VAPAAMATKUSTAJAONGELMAA ON PIDETTY SUURTEN RYHMIEN

ONGELMANA SUURESSA IHMISTEN JOUKOSSA YHDEN YKSILšN VAPAAMATKA JØØ HELPOSTI HAVAITSEMATTA 9HDEN YKSILšN VAPAAMATKA ON KØYTØNNšLLISESTI KATSOEN MUIDEN KANNALTA NØKYMØTšN ASIA +UN JOKAINEN YKSILš AJATTELEE TILANNETTA TØLLAISESTA NØKšKULMASTA JA PØØTTØØ TOIMIA JØRKEVIMMØLLØ MAHDOLLISELLA TAVALLA EI KOHTA ENØØ OLE MITØØN MILLØ VAPAA MATKUSTAA /NGELMA ON JOISSAKIN KIRJOITUKSISSA TULKITTU NS KEKOPARADOKSIKSI PARADOX OF HEAP %N OLE VARMA ONKO KEKOPARADOKSI TØSMØLLINEN TULKINTA SIITØ KUINKA IHMISET PØØTTELEVØT KUINKA TOIMIA ANNETUSSA TILANTEESSA /LI ASIAN LAITA MITEN TAHANSA USEIDEN KIRJOITTAJIEN SKEPTISYYS SUURTEN JOUKKOJEN YHTEENLIITTYMIEN MAHDOLLISUUKSIA KOHTAAN ON PAINOTTANUT VAPAAMATKUSTAMISEN NEGATIIVISTEN PIIRTEIDEN ANALYYSIØ AIHETTA KOSKEVASSA KIRJALLISUUDESSA4ØMØ ASENNE NØKYY ESIMERKIKSI (UMEN NIITYNKUIVATUSESIMERKISSØ JOHON ON VIITATTU USEISSA AIHETTA KOSKEVISSA KIRJOITUKSISSA

v+AKSI NAAPURUSTA VOIVAT SOPIA YHTEISESTI OMISTAMANSA NIITYN KUIVATTAMISESTA SILLØ HEIDØN ON HELPPO TUNTEA TOISTENSA AJATUKSET JA KUMPIKIN HUOMAA ETTØ OMAN OSUUDEN EPØONNISTUMISEN VØLITšN SEURAUS ON KOKO PRO JEKTIN KAATUMINEN -UTTA ON HYVIN HANKALAA JOPA MAH DOTONTA ETTØ TUHAT IHMISTØ VOISI PØØSTØ SOPIMUKSEEN VASTAAVASTA TEHTØVØSTØ (EIDØN OLISI HANKALA SUORITTAA SELLAINEN TEHTØVØ SILLØ JOKAINEN ETSII PERUSTEITA VAPAUTTAA ITSENSØ VAIVASTA JA KUSTANNUKSISTA SØLYTTØØKSEEN TAAKAN MUIDEN HOIDETTAVAKSIv ))) II VII ;= (UMEN SKEPTISYYS EI RAJOITU VAIN TØHØN ESIMERKKIIN VAAN SE NØKYY KAUTTA HØNEN TUOTANTONSA +UVAAVA ON HØNEN NØ KEMYKSENSØ 4ØYDELLISEN VALTION IDEASSA v4ERVE HAR KINTA ON AINA YKSI JA JAKAMATON MUTTA TYPERYYDET OVAT LU KEMATTOMAT JOKAISELLA ON NIISTØ OMANSA !INOA KEINO PITØØ IHMISET VIISAINA ON ESTØØ HEITØ KOKOONTUMASTA LAAJOIKSI KOKOUKSIKSIv(UME NØYTTØØ OLEVAN SITØ MIELTØ ETTØ KUKIN YKSILš ERIKSEEN ON JØRKEVØMPI KUIN KAIKKI IHMISET YHDESSØ

*OS TØMØ PITØØ PAIKKANSA RATIONAALINEN YHTEISKUNTA EI KERTA KAIKKIAAN OLE MAHDOLLINEN 9RITYKSET VAPAAMATKAVAIKU TUKSEN TUOTTAMISEKSI KILPISTYVØT VAPAAMATKUSTAJAONGELMAAN JOKA PUOLESTAAN REDUSOITUU KOLLEKTIIVISEN TOIMINNAN ONGEL MAKSI

*OS KOLLEKTIIVISEN TOIMINNAN JA VAPAAMATKUSTAMISEN TAR KASTELU PØØTYY EDELLISEN KALTAISEEN RATKAISUUN ON TARKASTELU EPØONNISTUNUT 3E EI VASTAA HAVAINTOJAMME SOSIAALISESTA TODELLISUUDESTA

-IKË MENEE PIELEEN VALLITSEVASSA NËKEMYKSESSË

6ALLITSEVAN KØSITYKSEN EPØONNISTUMINEN ON SEURAUSTA VØØ RØSTØ SOSIAALISTA TODELLISUUTTA KOSKEVASTA KØSITYKSESTØ JOKA NOJAA MM KOMPOSITION VIRHEPØØTELMØØN SEKØ LIIAN SUP PEASTA VAPAAMATKUSTAMISTA KOSKEVASTA KØSITYKSESTØ JOKA PERUSTUU ARKIKØSITYKSEEN SEKØ NØISTØ JOHTUEN TARKASTELUN PAINOTTUMISESTA YKSINOMAAN VAPAAMATKUSTAJAONGELMAN TARKASTELUUN .ØIN ON MENETETTY PALJON INFORMAATIOTA VAPAAMATKUSTAMISEN YLEISESTØ YHTEISKUNNALLISESTA MERKI TYKSESTØ %NNEN KAIKKEA VAPAAMATKAVAIKUTUS KOLLEKTIIVISEN TOIMINNAN YLEISENØ PØØMØØRØNØ ON JØØNYT TØYSIN VAILLE HUOMIOTA ,ISØKSI VALLITSEVASSA NØKEMYKSESSØ KØYTETØØN USEIN HYVØKSI ERØSTØ ITSENSØ KUMOAVAA ARGUMENTTIA 4ØLLØ

TARKOITAN NS MARKKINAARGUMENTTIA JONKA MUKAAN KOLLEK TIIVISET HYšDYKKEET EDUSTAVAT MARKKINAHØIRIšTØ -ARKKINA ARGUMENTIN MUKAAN YHTEISKUNNALLISENA PØØMØØRØNØ OVAT HØIRIšTTšMØT MARKKINAT 4ØLLšIN KUITENKIN UNOHDETAAN ETTØ MARKKINAT OVAT ITSESSØØN KOLLEKTIIVINEN HYšDYKE JA SELLAISENA MYšS MARKKINAHØIRIš EDELLYTTØEN ETTØ MARKKINA ARGUMENTTI PITØØ PAIKKANSA 4ØMØ ON KUITENKIN PIKEM MINKIN POLIITTINEN TAI IDEOLOGINEN KUIN TEOREETTINEN ON GELMA .IINPØ EN TARKASTELE SITØ ENEMPØØ TØSSØ YHTEYDESSØ

+OMPOSITION VIRHEPËËTELMË

+OMPOSITION VIRHEPØØTELMØ ELI SELLAISEN JOHTOPØØTšKSEN TEKEMINEN ETTØ RATIONAALISET YKSILšT EDISTØISIVØT JOTAKIN YH TEISšN NØKšKULMASTA HYVØØ ASIAA PERUSTUU NS TAKAJØSENEN MYšNTØMISEN VIRHEPØØTELMØØN 3E ON INDUKTIIVISILLE PØØ TELMILLE TYYPILLINEN PØØTTELYMUOTO VAIKKA SE MUODOLLISESTI AJATELTUNA ONKIN VIRHEELLINEN 5SEIN KUITENKIN KATSOTAAN ETTØ JOS EVIDENSSI ANTAA RIITTØVØSTI TUKEA JOHTOPØØTšKSELLE NIIN SEN HYVØKSYMINEN ON JØRKEENKØYPØØ .ØIN ON ASIAN LAITA KOLLEKTIIVISEN TOIMINNANKIN SUHTEEN !RKIPØIVØN EVI DENSSI KOLLEKTIIVISEN TOIMINNAN PUOLESTA ON VALTAISA ,ISØKSI EI OLE MITØØN SYYTØ EPØILLØ ETTEIVØTKš TOIMIJAT JOTKA EDIS TØVØT KOLLEKTIIVISIA PØØMØØRIØ OLISI RATIONAALISIA .IIN IKØØN YHTEISEN PØØMØØRØN TAVOITTELUA VOIDAAN SAMANAIKAISESTI PITØØ KOLLEKTIIVISESTI RATIONAALISENA

+OMPOSITION VIRHEPØØTELMØØN VETOAMINEN NØYTTØØ OSOITTAVAN VETOAJAN VAILLINAISEEN YMMØRRYKSEEN KOLLEKTII VISEN TOIMINNAN JA SEN PØØMØØRIEN LUONTEESTA +OLLEKTIIVISET PØØMØØRØT EDELLYTTØVØT KOLLEKTIIVISTA SITOUTUMISTA TOI MINTAAN TUON PØØMØØRØN HYVØKSI 4ØMØ KOSKEE VARSINKIN NS VARSINAISIA KOLLEKTIIVISIA PØØMØØRIØ *OS KOLLEKTIIVISEN TOIMINNAN PØØMØØRØNØ ON VAPAAMATKAVAIKUTUKSEN AIKAAN SAAMINEN KOLLEKTIIVISELLA TOIMINNALLA PYRITØØN MYšS SAMAAN AIKAAN SELLAINEN TULOS ETTØ VAPAAMATKUSTAMINENKIN ON AI NAKIN PERIAATTEESSA MAHDOLLISTA ,UONNOLLISESTI TØLLšIN NIILLØ JOTKA OVAT SITOUTUNEET KO PØØMØØRØØN EI OLE VARSINAISTA HOUKUTINTA JØTTØØ KONTRIBUOIMATTA TUOHON PØØMØØRØØN +OMPOSITION VIRHEPØØTELMØ EI LAUKEA 4ØMØ SEIKKA SAA VIELØ LISØVAHVISTUSTA KUN YMMØRRETØØN KOLLEKTIIVISEN RATIONAALI SUUDEN LUONNE

!RKIKËSITYS

!RKIKØSITYKSEEN PERUSTUVAN ANALYYSIN LØHTšKOHTA ON EPØON NISTUNUT +UTEN JO AIEMMIN TOTESIN SEN KØSITYS VAPAAMAT KUSTAMISESTA ON LIIAN KAPEA !RKIKØSITYS ON RIITTØMØTšN JA HARHAANJOHTAVA %NSINNØKIN SE VØØRISTØØ KUVAN ITSE VAPAA MATKUSTAMISESTA JA SEN MERKITYKSESTØ KOLLEKTIIVISEN TOI MINNAN KOKONAISUUDESSA 4OISEKSI SE VØØRISTØØ KOKOKUVAN RATIONAALISESTA YHTEISKUNNASTA MEREOLOGISEKSI YKSILšIDEN TOI MINNAN SUMMAKSI JOSSA MITØØN KOLLEKTIIVISIA HYšDYKKEITØ TAI ETUJA EI ITSE ASIASSA EDES KANNATA ODOTTAA 4ØMØ KUVA YHTEISKUNNASTA ON ABSURDI 3E ON KUVA YHTEISKUNNASTA JOSSA KENELLØKØØN EI OLE MITØØN YHTEISTØ JAETTAVAA SAATI YHTEISIØ PØØMØØRIØ .ØKEMYS OPEROI KOLLEKTIIVISEN TOIMINNAN IDE AALIMALLILLA JA SEN VAPAAMATKUSTAMISTA KOSKEVA ANALYYSI PE RUSTUU OPTIMAALISEN KOLLEKTIIVISEN TOIMINNAN TARKASTELUUN 3ELITYS NØYTTØØ KYLLØ SAUMATTOMALTA MUTTA SE ON AUTTA