• Ei tuloksia

KONAISUUS TAI TEORIA VAAN AJATTELEMISEN TAPA MANIÞRE TAI TYYLISTYLE JA SITEN LUONTEELTAAN OLENNAISESTI AVOIN

v!SIOIHIN ITSEENSØ PALAAMINEN TARKOITTAA PALUUTA TØHØN MAAILMAAN ENNEN TIETOA MAAILMAAN JOSTA TIETO AINA PUHUU JA JOHON VERRATTUNA KAIKKI TIETEELLINEN MØØRITTE LEMINEN ON ABSTRAKTIA MERKIN ASEMAAN JØØVØØ JA TOIS SIJAISTA KUTEN MAANTIEDE VERRATTUNA MAISEMAAN JOSSA LIIKKUESSAMME OLEMME ENSIN OPPINEET MITØ METSØ PREERIA TAI JOKI OVATv

&ENOMENOLOGIA OTTAA ETØISYYTTØ OPITTUUN JA TUTTUUN MAA ILMAAN ELI LUONNOLLISEEN ASENTEESEEN REDUKTIOKSI KUTSUTUSSA TEOSSA TAI TAPAHTUMASSA .ØIN ON TEHTØVØ JOTTA ARKIAJAT TELUN JA TIETEEN ITSESTØØN SELVINØ PIDETYT OLETUKSET EIVØT ES TØISI MEITØNØKEMØSTØASIOIDEN TODELLISIA JA ELETTYJØOLEMUKSIA ASIOITA ENNEN NIIDEN TEMATISAATIOTA -ERLEAU0ONTY VIITTAA (USSERLIN ASSISTENTIN %UGEN &INKIN n ANTAMAAN MUOTOILUUN REDUKTIOSTA JA KEHUU SITØ PARHAIMMAKSI REDUKTIO ON IHMETYSTØ MAAILMAN EDESSØ

v;.=ØHDØKSEMME MAAILMAN JA TAVOITTAAKSEMME SEN PARADOKSAALISEN LUONTEEN MEIDØN ON KATKAISTAVA TUT TUUTEMME SEN KANSSA EIKØ TØMØ KATKOS NØYTØ MEILLE MUUTA KUIN MAAILMAN MOTIVOIMATTOMAN ESIINKUMPU AMISENv

&ENOMENOLOGIAN PYRKIMYKSENØ ON YMMØRTØØ JA KØSIT TEELLISTØØ vTOIMIVA SITOUTUMISEMME MAAILMAANv 4ØTØ SITOUTUMISTA TAI SUHDETTA KUTSUTAAN INTENTIONAALISUUDEKSI -ERLEAU0ONTY NOSTAA ESIIN (USSERLIN EROTTELUN AKTIIVISEN JA TOIMINNALLISEN OPERATIIVISEN INTENTIONAALISUUDEN VØLILLØ

!KTIIVINEN INTENTIONAALISUUS LINTENTIONALIT£ DACTE ON TIETOISTEN ARVOSTELMIEN INTENTIONAALISUUS 4OIMINNALLINEN INTENTIONAALISUUS LINTENTIONALIT£ OP£RANTE FUNGIERENDE )NTENTIONALITØT ON ESIPREDIKATIIVINEN HALUJEN TUNTEIDEN JA vMAISEMANv ELI HAVAINNON INTENTIONAALISUUS -ERLEAU 0ONTYLLE TOIMINNALLINEN INTENTIONAALISUUS ON PERUSTAVAMPI v-AAILMA EI OLE SE MITØ AJATTELEN VAAN SE MINKØ ELØNv

-UTTA INTENTIONAALISUUTTA vEI VOI YMMØRTØØ KUIN REDUKTION KAUTTAv /N OTETTAVA ETØISYYTTØ LUONNOLLISEN ASENTEEN VARMOINA PITØMIIN VØITTEISIIN JOTTA SAATAISIIN ALKUPERØINEN ILMIš ESIIN ,UONNOLLINEN ASENNE ON -ERLEAU 0ONTYLLE vOBJEKTIIVISTA AJATTELUAv JONKA PERUSOLETUS ON vOBJEKTIIVINEN MAAILMAv 4IE OBJEKTIIVISESTA MAAILMASTA HA

VAITTUUN MAAILMAAN KULKEE REDUKTION KAUTTA

/BJEKTIIVISEN AJATTELUN ENNAKKOOLETUS OBJEKTIIVINEN MAAILMA

v(ETI HAVAINNON TUTKIMUKSEN ALUSSA LšYDØMME KIELESTØ AISTIMUKSEN KØSITTEEN JOKA NØYTTØØ VØLITTšMØLTØ JA SEL VØLTØ MINØ AISTIN PUNAISTA SINISTØ KUUMAA KYLMØØ 4ULEMME KUITENKIN NØKEMØØN ETTØ SE ON EPØSELVEMPI KUIN MIKØØN JA ETTØ KOSKA KLASSISET ANALYYSIT OVAT SEN HYVØKSYNEET NE OVAT MENETTØNEET HAVAINNON ILMIšNv -ERLEAU0ONTY NOSTAA 0H£NOM£NOLOGIE DE LA PERCEPTION TEOKSESSA ESIIN KAKSI PERINTEISTØ ENNAKKOKØSITYSTØ HAVAIN

NOSTA EMPIRISMIN JA INTELLEKTUALISMIN +UMPIKAAN NIISTØ EI TAVOITA HAVAINNON ILMIšTØ

%MPIRISMI ON TIETEELLISTØ TUTKIMUSTA JONKA LØHTš

KOHTANA ON AISTIMUKSEN KØSITE JA JOKA ETENEE AISTIMISEN FYSIOLOGIAAN 3E SELITTØØ AISTIMUKSEN KAUSAALISENA ØRSYKERE AKTIO SUHTEENA JOSSA AISTITTU REKISTERšITYY AISTEIHIN VØLIT TšMØNØ VAIKUTELMANA %MPIRISMIN KAUSAALINEN SELITYS EI TA VOITA HAVAINTOA KOSKA SE JØTTØØ SEN SOKEAKSI JA ILMAN HAVAIT SIJAA %MPIRISMI ON ABSOLUUTTISTA OBJEKTIVISMIA JOLLE OMA RUUMIINICORPS PROPRE ON VAIN OBJEKTI TOISTEN JOUKOSSA

)NTELLEKTUALISMI ON EMPIRISMIN ANTITEESI SE ON ABSO LUUTTISTA SUBJEKTIVISMIA 3E LšYTØØ SUBJEKTIN HAVAINNON TAKAA MUTTA MAAILMAN ULKOPUOLISENA JA SEN MAHDOLLI SUUDEN EHTONA KONSTITUOIVANA JA TRANSSENDENTAALISENA (AVAINNOSSA SUBJEKTI TAVOITTAA ARVOSTELMAN TAI PØØTELMØN AVULLA AISTIMUKSISTA AISTITUN OBJEKTIN IDEAN )NTELLEKTUALISMI EI TAVOITA HAVAINTOA KOSKA SE JØTTØØ SEN TAAKSEEN JO LØHTš

KOHDASSAAN

v%MPIRISMI EI NØE ETTØ MEIDØN TØYTYY TIETØØ MITØ ET SIMME TAI MUUTEN EMME ETSISI SITØ JA INTELLEKTUALISMI EI ONNISTU NØKEMØØN ETTØ MEIDØN PITØØ OLLA TIETØMØT TšMIØ SIITØ MITØ ETSIMME TAI YHTØLAILLA EMME MYšSKØØN ETSISIv

/LEELLISTA NØISSØ VASTAKKAISISSA ENNAKKOKØSITYKSISSØ JOITA -ERLEAU0ONTY KUTSUU YHTEISNIMELLØ OBJEKTIIVINEN AJATTELU ON NIIDEN YHTEINEN ENNAKKOOLETUS OBJEKTIIVINEN MAAILMA 3E TARKOITTAA MAAILMAA OTETTUNA ITSESSØØN MAAILMAA JOSSA KAIKKI ON MØØRØTTYØD£TERMIN£ %MPIRISMI JOLLE SUBJEKTI ON VAIN OBJEKTI OBJEKTIIVISESSA MAAILMASSA JA INTELLEKTU ALISMI JOLLE OBJEKTIIVINEN MAAILMA ON ABSOLUUTTISEN TIETOI SUUDEN KONSTITUOIMA OVAT VAIN NØENNØISESTI VASTAKKAISIA MOLEMMAT OTTAVAT ANALYYSINSA KOHTEEKSI vITSESSØØN TØYSIN EKSPLISIITTISEN UNIVERSUMINv %KSPLISIITTISESSØ JA TØYSIN MØØRØTYSSØ OBJEKTIIVISESSA MAAILMASSA EI VOI OLLA ITSESSØØN MITØØN HØMØRØØ TAI EPØMØØRØISTØ IND£TERMIN£ JA KAIKKI TOIMII KAKSIARVOLOGIIKAN MUKAAN ELI ON JOKO TOTTA TAI EPØ TOTTA ! TAI EI!

/BJEKTIIVINEN MAAILMA ON OLETUS JOTA VASTEN HAVAITTU MAAILMAMME NØYTTØØ PETTØVØLTØ %SIMERKIKSI -ÓLLERn,YER ILLUUSIOSSA KAKSI YHTØ PITKØØ VIIVAA HAVAITAAN ERIPITUISINA KUVA ALLA -UTTA MEIDØN PITØISI HAVAITA VIIVAT SAMANPI

TUISINA KOSKA NE OVAT SITØOBJEKTIIVISESTI

-IKSI EMME HAVAITSE VIIVOJA YHTØ PITKINØ 4ØLLAINEN ON GELMA VOI NOUSTA VAIN OBJEKTIIVISESSA MAAILMASSA -ÓLLERn ,YERIN KAKSI VIIVAA EIVØT OLE SAMALLA OLEMISEN ALUEELLA TERRAIN DE LãTRE JOSSA NIITØ VOITAISIIN VERRATA VAAN OMASSA KONTEKSTISSAAN KUIN ERI MAAILMOISSA EIVØTKØ SIKSI OLE EDES VERTAILTAVISSA KESKENØØN +AIKEN LISØKSI NE EIVØT OLE VIIVOJA VAAN ERI KUVIOITA -ERLEAU0ONTYN MUKAAN VIIVAT EIVØT OLE ERIPITUISIA EIVØTKØ SAMANPITUISIA

+YSYMYS HAVAINNON GEOMETRISOPTISISTA HARHOISTA TULEE MAHDOLLISEKSI VAIN OLETETTUA OBJEKTIIVISTA MAAILMAA VASTEN +YSE ON SIITØ ETTØ MEIDØNPITØISIHAVAITA TIETTY GEOMETRINEN SYMMETRISYYS MUTTA KOSKA EMME SIIHEN KYKENE VIAN TØYTYY OLLA HAVAITSIJASSA

v/N TIETYSTI OLEMASSA EPØSELVIØ NØKYMIØ KUTEN MAISEMA SUMUISENA PØIVØNØ MUTTA TIETENKIN ME AINA MYšN NØMME ETTØ TODELLINEN MAISEMA EI VOI ITSESSØØN OLLA EPØSELVØ 3E ON SITØ VAIN MEILLE /BJEKTI JOSTA PSYKO LOGIT PUHUVAT EI OLE KOSKAAN EPØMØØRØINEN ;AMBIGU=

VAAN ON SITØ VAIN JOHTUEN TARKKAAMATTOMUDESTAMMEv -UTTA AINOA MAAILMA JOKA MEILLE VOI OLLA ON MAAILMA JOKA MEILLE ILMENEE 4ARKKAAVAISUUS EI VOI SITØ MUUTTAA TAI PIKEMMINKIN EI OLE OLEMASSA TARKKAAVAISUUTTA JOKA TUNKEUTUISI MAISEMAAMME JA VALAISISI SEN LØPINØKYVØKSI /BJEKTIIVISESSA MAAILMASSA KAIKKI ON MØØRØTTYØ -UTTA MØØRØTYLLØ EI OLE MERKITYSTØ ILMAN HAVAITTUA EPØMØØRØISTØ ILMIšTØ JOHON SE PERUSTUU %PØMØØRØISYYS ON POSITIIVINEN

ILMIš /N PALATTAVA ESIOBJEKTIIVISEN KOKEMUKSEN ALUEELLE JOS HALUAMME YMMØRTØØ HAVAINTOA JA SEN PERUSTAVAA LUON NETTA

-ERLEAU0ONTY PUHUUAMBIGUITEETEISTØILMIšISTØ4ØMØ TARKOITTAA ILMIšN KAKSISELITTEISYYTTØ JA EPØSELVYYTTØ %RØS ESI MERKKI TØLLAISESTA KAKSISELITTEISESTØ ILMIšSTØ ON HAAMURAAJA JOSSA POTILAS TUNTEE KIPUA AMPUTOIDUSSA RAAJASSAAN /BJEK TIIVISEN AJATTELUN KAKSIARVOISEN LOGIIKAN MUKAAN RAAJAA EI OLE SE EI OLE LØSNØ (ØIRIš SELITETØØN POTILAAN HERMOSTOSSA OLE VALLA JØLJELLØ -ERLEAU0ONTYN MUKAAN TØMØ EI VASTAA ILMIšTØ SELITYS ON PELKKØ HYPOTEESI !AVERAAJA ON AMBIGUITEETTI ELI KAKSISELITTEINEN ILMIš SE ON SEKØ POISSA ETTØ LØSNØ !AVERAAJA EI OLE PELKKØ MUISTO VAAN POTILAS TODELLA TUNTEE SEN

/BJEKTIIVINEN AJATTELU EI TAVOITA TODELLISTA KOKEMUS TAMME JA HAVAINTOAMME MAAILMASTA VAAN ANALYSOI OB JEKTIIVISTA MAAILMAA MAAILMAA SELLAISENA KUIN SEN PITØISI OLLA 4ODELLINEN HAVAINTO TAVOITTAA OBJEKTIT AINA JOSTAIN PERSPEKTIIVISTØ ELI NØKšKULMASTA 6OIN HAVAINNOIDA ESI MERKIKSI TALOA ERI NØKšKULMISTA KADULTA SISØLTØ TAI VAIKKA LENTOKONEESTA -UTTA YKSIKØØN NØISTØ EI TAVOITA ITSE TALOA ,EIBNIZIN MUKAAN TALO ITSE ON TALO KAIKKIEN MAHDOLLISTEN PERSPEKTIIVIEN SUMMANA ELI TALO ILMAN PERSPEKTIIVIØ vTALO NØHTYNØ EI MISTØØNv

v-UTTA MITØ NØMØ SANAT TARKOITTAVAT %IKš NØKEMINEN OLE AINA NØKEMISTØ JOSTAIN 3ANOA ETTØ TALOA ITSEØØN EI NØHDØ MISTØØN EIKš SE OLE SANOA ETTØ SE ON NØKYMØTšN 3ILTI KUN SANON ETTØ NØEN TALON OMILLA SILMILLØNI EN VARMASTI SANO MITØØN KYSEENALAISTA ;=v

/BJEKTIIVINEN MAAILMA ON MAAILMA NØHTYNØ EI MISTØØN PELKKØ ABSTRAKTIO 3EN SIJAAN TODELLINEN JA KONKREETTINEN MAAILMA JOSSA ELØN AVAUTUU HAVAINNOSSANI AINA JOSTAIN PAIKASTA (AVAITSEN TALON KADUN TOISELTA PUOLELTA SE EROTTUU TAUSTAANSA VASTEN JA PALJASTAA ITSENSØ HORISONTISSA ELI NØ KšPIIRISSØ KOSKA KOHDISTAN KATSEENI SIIHEN 4ØSTØ ON KYSE PERSPEKTIIVISSØ

v.ØKEMINEN ON ASTUMISTA SISØØNNØYTTØYTYVIENOLEVAISTEN MAAILMAAN MUTTA NE EIVØT NØYTTØYTYISI JOS NE EIVØT VOISI OLLA KØTKEYTYNEITØ TOISTENSA TAI MINUN TAAKSENI 4OISIN SANOEN OBJEKTIN KATSOMINEN ON SIIHEN ASUTTAUTUMISTA JA SIITØ KAIKKIIN ASIOIHIN TARRAUTUMISTA SEN MUKAAN KUIN NE OVAT KØØNTYNEINØ SEN PUOLEEN ;= 3ITEN JOKAINEN OBJEKTI ON KAIKKIEN MUIDEN PEILIv

-ERLEAU0ONTY JATKAA OBJEKTI JOSTA MINULLE NØKYY VAIN YKSI PUOLI vNØKYYv TOISILTA PUOLILTAAN TOISILLE OBJEKTEILLE JA NE YHDESSØ MUODOSTAVAT HORISONTTIEN SYNTEESIN MAAILMAN JOSSA MIKØØN EI JØØ PIILOON v;4=ALO ITSE EI OLE TALO NØHTYNØ EI MISTØØN VAAN TALO NØHTYNØ KAIKKIALTAv3AMAN VOI SANOA AJASTA OBJEKTIN OBJEKTIIVISEN AJALLISUUDEN NYKYISYYDESSØ ON MINULLE ANNETTUNA MYšS SEN MENNEISYYS JA TULEVAISUUS

/LEMMEKO TULLEET KESKELLE ,EIBNIZIN MONADIOPPIA -ERLEAU0ONTY KØØNTYY TAKAISIN KOKEMUKSEEN HAVAINNOSTA +ATSEENI EI KOSKAAN TAVOITA KUIN YHDEN PUOLEN OBJEKTISTA VAIKKA HORISONTISSAAN SE ON SUUNTAUTUNUT KOHTI KAIKKIA MUI TAKIN PUOLIA 6AIKKA SAISINKIN MUISTELEMALLA JA KIELEN VØLITYK SELLØ KOKOON KAIKKI AIEMMAT HAVAINTONI JA TOISTEN HAVAINNOT TALOSTA OLISI MINULLA VAIN EPØMØØRØINEN KASA NØKYMIØ SIITØ

%N VOI SAAVUTTAA TALOA TØYTEYDESSØØN %N MYšSKØØN TAVOITA

MENNEISYYTTØ OBJEKTIIVISENA VAAN SELLAISENA KUIN SE ON MINULLE NYT v3ITEN HORISONTTIEN SYNTEESI ON VAIN OLETTAVA SYNTEESI ;= SE JØTTØØ OBJEKTIN KESKENERØISEKSI JA AVOIMEKSI AIVAN KUTEN SE HAVAINNON KOKEMUKSESSA ONKINv

-UTTA VAIKKA TALOLLA ON PALJON PUOLIA JOITA EMME KOSKAAN NØE n VESIPUTKIA HALKEAMIA SEINIEN SISØLLØ METAL LIRAKENTEITA n NIIN USKOMME ETTØ SILLØ TODELLA ON NE 4ALO VAATII ETTØ SE ON OTETTAVA ITSESSØØN vPARADOKSAALISESTI ON MEILLEITSESSØØN ;POUR NOUS DE LEN SOI=v /BJEKTIN ASETTA MINEN YLITTØØ AKTUAALISEN KOKEMUKSEMME v4ØMØ KOKE MUKSEN EKSTAASIAIHEUTTAA SEN ETTØKAIKKI HAVAITSEMINEN ON HAVAINTOA JOSTAINv

/LEMME NYT SEURANNEET KUINKA -ERLEAU0ONTY SELVITTØØ ALUSTAVASTI SITØ MITEN HAVAINTO ON AINA HAVAINTO JOSTAIN (AVAINTO ON AINA JOSTAIN PAIKASTA ELI JOSTAIN NØKšKULMASTA JA HAVAINTO ON AINA JOSTAIN KOHTEESTA JOKA TAVOITETAAN AINA AKTUAALISEN HAVAINNON NØKšKULMAN YLITTØVØNØ /BJEK TIIVISELLE AJATTELULLE RUUMIINI JOKA ON NØKšKULMANI MAA ILMAAN ON OBJEKTI MUIDEN JOUKOSSA TØSSØ MAAILMASSA 3E ON SAMASSA OBJEKTIIVISESSA TILASSA JA AJASSA MINULLE ULKOISTEN OBJEKTIEN KANSSA /N SYVENNYTTØVØ OBJEKTIIVISEN AJATTELUN vKONSTITUUTIOON RUUMIISTAMME OBJEKTINA KOSKA SE ON RAT

KAISEVA MOMENTTI OBJEKTIIVISEN MAAILMAN SYNNYSSØv

/MA RUUMIS

-ERLEAU0ONTYN PALUU ALKUPERØISEEN JA PERUSTAVAAN HAVAINTOON TAPAHTUU vRUUMIINv KAUTTA KOSKA SE ON HA VAINNON SUBJEKTI PAIKKA JOSTA HAVAINTO AINA ON NØKšKULMA MAAILMAAN /BJEKTIIVISELLE AJATTELULLE RUUMIS ON OBJEKTI EMPIRISMILLE SE ON ULKOISIA ØRSYKKEITØ REKISTERšIVØ MEKA NISMI JA INTELLEKTUALISMILLE SE ON PAIKKA JOSSA INTELLEKTU AALINEN MINØ JOTENKIN HØMØRØSTI ASUSTAA /BJEKTIIVINEN AJATTELU PERUSTUU KARTESIOLAISEN TRADITION DIKOTOMIALLE RUUMIIN JA MIELEN VØLILLØ

v/BJEKTI ON OBJEKTI LØPIKOTAISIN JA TIETOISUUS ON TIE TOISUUS LØPIKOTAISIN /N KAKSI MERKITYSTØ JA AINOASTAAN KAKSI MERKITYSTØ SANALLE EKSISTOIDA OLLA ASIANA ;CHOSE= TAI OLLA TIETOISUUTENA /MAN RUUMIIN KOKEMUS PALJASTAA MEILLE KUITENKIN MONISELITTEISEN OLEMISEN TAVANv +OKEMUKSESSAMME OMASTA RUUMIISTAMME HUOMAAMME ETTØ RUUMIS EI OLE SAMALLA TAPAA OBJEKTI KUTEN ESIMERKIKSI JOKIN TALO VOIN KØØNTYØ POISPØIN TØSTØ TALOSTA MUTTA RUUMIISTANI EN /NKO RUUMIS OBJEKTI JOKA EI JØTØ MINUA -UTTA OBJEKTIT OVAT MINULLE AINA JOSTAIN NØKšKULMASTA JA NIIDEN LØSNØOLOON KUULUU MAHDOLLISUUS POISSAOLOON 2UUMIS ON SEN SIJAAN AINA ANNETTUNA SAMASTA vNØKšKUL MASTAv MUTTA SE EI KOSKAAN OLE MINUN EDESSØNI

v;(=AVAINNOIN ULKOISIA OBJEKTEJA RUUMIILLANI MINØ PITELEN NIITØ TARKASTELEN NIITØ KULJEN NIIDEN YMPØRI MUTTA MITØ TULEE RUUMIISEENI SITØ ITSEØØN EN HAVAINNOI VOIDAKSEEN TEHDØ NIIN PITØISI OLLA KØYTETTØVISSØ TOINEN RUUMIS JOKA ITSE EI OLISI HAVAINNOITAVISSA ;= 3IINØ MØØRIN KUIN RUUMIINI NØKEE TAI KOSKETTAA MAAILMAA SE EI VOI OLLA NØHTY TAI KOSKETETTU 3E MIKØ ESTØØ SITØ OLE MASTA KOSKAAN OBJEKTI OLEMASTA KOSKAAN TØYSIN KONSTI TUOITU ON SE ETTØ SE ON SE MINKØ KAUTTA OBJEKTIT OVATv

+UN KOSKETAN OIKEALLA KØDELLØNI OBJEKTIA KØTENI ON KOS KETTAVA ELI SE ON SUBJEKTI +UN KOSKEN VASEMMALLA KØDELLØNI OIKEAA OIKEA KØSI ON KOSKETETTU ELI SE ON OBJEKTI /IKEA KØSI EI KUITENKAAN OLE KOSKETETTUNA SAMA KUIN KOSKETTAVANA KOSKA OBJEKTINA SE ON LIHAA JA LUUTA VANGITTUNA TIETTYYN PAIKKAAN MUTTA KOSKETTAVANA SUBJEKTINA SE vMENEE LØPI AVARUUDEN KUIN RAKETTI PALJASTAAKSEEN ULKOISEN OBJEKTIN PAIKASSAANv2UUMIS VOI SIIS KØØNTYØ KOHTI ITSEØØNERØØN LAISESSA REmEKTIOSSA JA PITØØ ITSEØØN OBJEKTINA SE VOI OLLA SUB JEKTI JOKA ONITSELLEENTAI OBJEKTI JOKA ONITSESSØØN 2UUMIS MUODOSTAA MONISELITTEISEN ORGANISAATION UNE ORGANISATION AMBIGUÔ v9MMØRRØN RUUMIINI OBJEKTISUBJEKTINAv

2UUMIIN TILALLISUUS EI OLE OBJEKTIN TILALLISUUTTA 2UUMIS EI OLE JOSSAIN PAIKASSAPOSITION VAAN TILANTEESSASITUATION 4ILA MØØRITTYY TILANTEENA EI JONAKIN AVARUUDELLISENA KOOR DINAATISTONA %SIMERKIKSI KUN SEISON PšYDØN EDESSØ JA NOJAUDUN SITØ VASTEN MOLEMMIN KØSIN vAINOASTAAN KØTENI OVAT KOROSTUNEITA JA RUUMIINI KOKONAISUUS LAAHUSTAA NIIDEN TAKANA KUIN KOMEETAN PYRSTšv 2UUMIIN vTØØLLØv EI OLE PISTE ULKOISESSA KOORDINAATISTOSSA VAAN RUUMIINI ON TØØLLØ ANKKUROITUNEENA OBJEKTEIHIN JA TILANTEENA TEHTØVIENSØ EDESSØ 2UUMIINIEKSISTOIKOHTI TEHTØVIØØN SE ON MAAILMASSA 2UUMIILLINEN TILA ON ALKUPERØINEN TILA JOSSA vEDESSØv vYLØ PUOLELLAv vVASEMMALLAv JA vOIKEALLAv SAAVAT MERKITYKSENSØ /BJEKTIIVISESSA TILASSA JOSSA EI OLE TILANTEELLISTA RUUMISTA EI VOI OLLA SUUNTIA v*A LOPULTA KAUKANA SIITØ ETTØ RUUMIINI OLISI MINULLE VAIN FRAGMENTTI TILASTA MINULLE EI OLISI TILAA JOS MINULLA EI OLISI RUUMISTAv

2UUMIS EI SIIS OLE PELKKØ OBJEKTI -UTTA SE EI MYšSKØØN OLE VIELØ TIETOISUUS -ITEN KØY SITTEN HAVAINNON %IKš HA VAINTO OLE AINA HAVAINTO JOSTAIN KOHTEESTA %IKš KOHTEEN HA VAITSEMINEN JONAKIN EDELLYTØ YMMØRTØVØØ TIETOISUUTTA /N SIIS KYSYTTØVØ MIKØ ON RUUMIIN SUHDE TIETOISUUTEEN

4IETOISUUS ON VOIMA JOKA ANTAA MUODON KOKEMUKSEN VIRTAUKSELLE *OTTA VOISI OLLA TIETOISUUS ON OLTAVA JOTAIN MISTØ SE ON TIETOINEN INTENTIONAALINEN OBJEKTI 4IETOISUUS VOI SUUNTAUTUA KOHTI TØTØ OBJEKTIA VAIN JOS SE HEITTØØ ITSENSØ SIIHEN VAIN JOS vSE ON PUHDAS MERKITYKSENANNON AKTIv 4ØMØ EI -ERLEAU0ONTYN MUKAAN OLE KUITENKAAN PERUSTAVA INTENTIONAALISUUDEN TASO VAAN SEN ALTA LšYTYY vSYVEMPI INTENTIONAALISUUS JOTA TOISET OVAT KUTSUNEET EK

SISTENSSIKSIv -ERLEAU0ONTYLLE RUUMIS ON SE MISSØ EKSIS TENSSI REALISOITUU

v)NHIMILLISEN OLEMASSAOLON ALKUPERØNØ EI TULE PITØØ RUUMISTA EIKØ EKSISTENSSIØ KOSKA KUMPIKIN EDELLYTTØØ TOISIAAN JA KOSKA RUUMIS ON JØYKISTYNYT TAI YLEINEN EK SISTENSSI JA EKSISTENSSI IKUINEN LIHAKSITULOv

2UUMIS EI OLE SOKEA VAAN HAVAITSEVA KOSKETTAVA JA NØKEVØ 2UUMIINI KAUTTA ASIAT ALKAVAT OLLA MINULLE JA MUODOSTAVAT MAAILMAN 2UUMIS ON MAAILMASSA OLEMISEN KULKUVØLINELE V£HICULE DE LãTRE AU MONDE SITOUTUNEENA MERKITYKSELLISEEN YMPØRISTššN JA PROJEKTEIHIN 2UUMIINI ON MAAILMAN KES KIPISTE /LEN TIETOINEN MAAILMASTA RUUMIINI KAUTTA v4IE TOISUUS ON OLEMISTA KOHTI ASIAA RUUMIIN VØLITYKSELLØv 4IE TOISUUS EI SITEN ENSISIJAISESTI OLE vMINØ AJATTELEN ETTØv VAAN vMINØ VOINv -ERLEAU0ONTY EI KUITENKAAN KYSEENALAISTA ITSETIETOISTA TIETOISUUTTA VAAN SEN ITSERIITTOISUUDEN JA LØPINØ KYVYYDEN 2EmEKTOIVA TIETOISUUS EDELLYTTØØ ESIREmEKTIIVISTØ HILJAISTA TIETOISUUTTA #OGITO TACITE CONSCIENCE SILENCIEUSE

TIETOISUUTTA ENNEN KUIN SE ON JOTAKIN PUHUTTUA 4ØMØ RUUMIILLINEN INTENTIONAALISUUS ON ESIPREDIKATIIVISTA MUTTA EI MERKITYKSETšNTØ (AVAITSEVA RUUMIS LIIKKUU KOHTI ASIOITA SUUNTAUTUNEENA JA HALUAVANA KUTEN SEKSUAALISUUS MEILLE OSOITTAA

v%ROOTTINEN HAVAINTO EI OLE COGITATIO JOKA PYRKII KOHTI COGITATUMIALØPI RUUMIIN SE PYRKII KOHTI TOISTA RUUMISTA SE OTTAA PAIKKANSA MAAILMASSA EI TIETOISUUDESSAv 2UUMIS EI OLE OBJEKTI MUTTA EI MYšSKØØN SUBJEKTI TRADITIO NAALISESSA MIELESSØ SE ON LUONNOLLINEN MINØ MOI NATUREL AMBIGUITEETTI ELI KAKSISELITTEISYYS SUBJEKTIN JA OBJEKTIN TIETOISUUDEN JA RUUMIIN OLEMISEN ITSELLEEN JA OLEMISEN ITSESSØØN VØLILLØ

v2UUMISTA EI TULE VERRATA NIINKØØN FYSIKAALISEEN OBJEKTIIN VAAN PIKEMMINKIN TAIDETEOKSEEN ;= 2OMAANI RUNO MAALAUS JA MUSIIKKIKAPPALE OVAT YKSILšITØ TOISIN SANOEN OLEVIA JOISSA EI VOIDA EROTTAA ILMAISUA ILMAISTUSTA JOIDEN MERKITYS EI OLE SAATAVILLA KUIN SUORASSA YHTEYDESSØ JA JOTKA SØTEILEVØT MERKITYSTØØN JØTTØMØTTØ AJALLISTA JA TILALLISTA PAIKKAANSA 4ØSSØ MIELESSØ RUUMIIMME ON VERRATTAVISSA TAIDETEOKSEEN 3E ON ELØVIEN MERKITYSTEN YDIN ;=v

!LKUPERËINEN HAVAINTO JA HAVAITTU MAAILMA

v/MA RUUMIS ON MAAILMASSA KUIN SYDØN ELIMISTšSSØ SE PITØØ ALITUISESTI YLLØ NØKYVØN NØYTšKSEN ELØMØØ SE ELØVšITTØØ SITØ JA RUOKKII SITØ SISØISESTI SE MUODOSTAA SEN KANSSA SYSTEEMINv

2UUMIS MUODOSTAA MAAILMAN KANSSA SYSTEEMIN .E OVAT SISØISESSØ SUHTEESSA ELI EDELLYTTØVØT TOINEN TOISTAAN 3IKSI v;T=EORIA RUUMIISTA ON JO TEORIA HAVAITSEMISESTAv -ERLEAU

0ONTYLLA HAVAINNOSSA ON KYSE RUUMIILLISESTA HAVAINNOSTA HA VAITTU MAAILMA ON RUUMIILLISEN AISTIMISENSENTIR MAAILMA

+OSKA OBJEKTIIVINEN AJATTELU KØSITTØØ RUUMIIN VAIN JA AINOASTAAN OBJEKTINA SE EI KYKENE TAVOITTAMAAN HAVAINNON PERUSTAVAA LUONNETTA %NSINNØKIN EMPIRISMI TUTKII HA VAINTOA ULKOISENA TAPAHTUMANA VALMIISSA MAAILMASSA 3E SELITTØØ SITØ KAUSAALISUHTEELLA JA TUTKII AISTIELIMIØ -UTTA HAVAINTO EI OLE AISTIELIMISSØ (AVAINTO ON PIKEMMINKIN TØMØ TUTKIMUS ITSE TAI SEN PERUSTA (AVAINTO EI OLE ENSISI JAISESTI TAPAHTUMA MAAILMASSA VAAN MAAILMAN vUUDELLEEN LUOMISTAv JOKA HETKI

v+AIKKI TIETO ASETTAUTUU HAVAINNOSSA AVATTUIHIN HO RISONTTEIHIN %I TULE KYSYMYKSEEN KUVATA HAVAINTOA ITSEØØN YHTENØ TOSIASIOISTA JOTKA TAPAHTUVAT MAAILMASSA SILLØ EMME VOI KOSKAAN PYYHKIØ MAAILMAN NØKYMØSTØ POIS SITØ AUKKOA JOKA OLEMME JA JONKA KAUTTA SE TULEE OLEMAAN JOLLEKIN SILLØ HAVAINTO ON SØRš TØSSØ MAHTA VASSA TIMANTISSAv

)NTELLEKTUALISMI ANTAA KYLLØ NIMEN TØLLE TUTKIMUKSELLE JOKA TARKASTELEE ULKOISIA TAPAHTUMIA TRANSSENDENTAALINEN MINØ -UTTA MYšS SILLE MAAILMA ON JO VALMIS JA EKSPLISIITTINEN EIKØ TØMØ PUHDAS MINØ OLE SILMILLØ HAVAITSEVA RUUMIS VAAN KONSTITUOIVA TIETOISUUS-ERLEAU0ONTY KYSYY MIKSI SITTEN

OLEMME KOSKAAN USKONEET HAVAITSEVAMME SILMILLØMME -ITEN VOIN OLLA KOSKAAN OLLUT TIETØMØTšN TIETOISUUTENI TOI MINNASTA KUN SE MØØRITELMØN MUKAAN ONITSELLEEN -IKSI MAAILMA EI NØYTTØYDY MEILLE TØYSIN EKSPLISIITTISENØ *A LO PULTA MIKSI YLIPØØTØØN HAVAITSEMME

-ERLEAU0ONTYN MUKAAN HAVAITSIJAN ELØVØ SUHDE MAAILMAANSA NØYTTØYTYY VASTA KUN PØØSTØØN EROON VAIH TOEHDOISTA OLEMISEN ITSESSØØN JA OLEMISEN ITSELLEEN VØLILLØ .ØIN TAPAHTUU KUN YMMØRRØMME AISTIMUKSEN YHTEYTENØ COMMUNION TAI KANSSAOLEMISENACOEXISTENCE

+UN ESIMERKIKSI KATSON SINITAIVASTA EN OLE ASETTAUTU NEENA VASTAPØØTØ SITØ MAAILMAN ULKOPUOLISENA SUBJEKTINA

%N MYšSKØØN OMISTA TUOTA SINISTØ AJATTELUSSANI EN ASETA SITØ SIIHEN SINISEN IDEANA 3EN SIJAAN vHYLKØØN ITSENI SIIHEN UPPOAN TØHØN MYSTEERIIN SE AJATTELEE ITSEØØN MINUSSA MINØ OLEN TAIVAS ITSE JOKA YHDISTYY KERØYTYY JA RYHTYY OLEMAAN ITSELLEENv (AVAINNON SUBJEKTI EI OLE INTELLEK TUAALINEN SUBJEKTI.ØENTAIVAAN SINEN KOSKA OLEN NØKEVØ JA AISTIVA EN SIKSI ETTØ PØØTIN NØHDØ SEN (AVAINTO ON NIMETšN ANONYME vMINUN PITØØ SANOA ETTØ MINUSSA HAVAITAAN ;ON PER½OIT EN MOI= EIKØ ETTØ MINØ HAVAITSENv .ØKYVØN KENTTØ AUKEAA MINULLE ILMAN ETTØ TEEN MITØØN SE ON ESIPERSOONALLINEN

!ISTIT OVAT PØØSYNI MAAILMAAN -UTTA v;A=LKUPERØISESSØ HAVAINNOSSA KOSKETUS JA NØKšAISTIMUKSEN VØLILLØ EI OLE EROA )HMISRUUMIIN TIEDE OPETTAA MEITØ MYšHEMMIN EROT TELEMAAN AISTITv /N PALATTAVA ENSISIJAISEEN KERROKSEEN COUCHE ORIGINAIRE JOSSA AISTIEN VØLILLØ VALLITSEE LUONNOLLINEN YKSEYS 4ARKOITUKSENA EI OLE KIELTØØ AISTIEN EROJA VAAN OSOITTAA HAVAINNON PERUSTUVAN YKSEYDELLE JOSSA EI VOIDA EROTTAA ERI AISTEILLE OMINAISIA OMINAISUUKSIA 3YNESTEETTI SESSØ HAVAINNOSSA ESIMERKIKSI NØEN METALLIN KOVUUDEN JA MAISTAN VEREN PUNAISUUDEN !ISTIT KOMMUNIKOIVAT KES KENØØN NE AVAAVAT YHDEN MAAILMAN JA VASTA SEN PERUSTALTA ON MAHDOLLISTA TEHDØ EROTTELUJA NIIDEN VØLILLØ

v;!=LKUPERØINEN HAVAINTO ON EITEETTINEN ESIOBJEKTII VINEN JA ESITIETOINEN KOKEMUSv !LKUPERØINEN HAVAINTO ON MYšS ESIPERSOONALLINEN ESIPREDIKATIIVINEN JA ESIHISTO RIALLINENPR£HISTORIQUE KOKEMUS 3ANALLA SANOEN ALKUPE RØINEN HAVAINTO ON ALKUPERØINEN SITEEMME MAAILMAAN JOKA JØØ ALKUPERØN HØMØRØØN 3E ON OLEMISTA JO MAAILMASSA JA MERKITYKSELLISYYDESSØ

4ØMØ ENSISIJAINEN TASO ON KAIKKIEN HAVAINTOJEMME HORISONTTI MUTTA SITØ EI KOSKAAN TAVOITETA TAI TEMATISOIDA TARKASSA HAVAINNOSSA +YSE ON IMPLISIITTISESTØ TAUSTASTA JOTA VASTEN KAIKKI TIETOISET JA EKSPLISIITTISET HAVAINTOMME TAI AJATUKSEMME PIIRTYVØT ,šYDØMME ITSEMME vJO TOIMIMASSA MAAILMASSAv %NSIMMØINEN HAVAINTONI JA TOIMINTANI NØYTTØYTYVØT EDELTØVØLLE SITEELLE PERUSTUVINA HISTORIANI ON ESIHISTORIAN JATKUMOA PERSOONALLINEN OLEMASSAOLONI ON ESIPERSOONALLISEN RUUMIIN JATKUMOA 4ØMØ PERUSTAVA vLUONNOLLINEN HENKIvESPRIT NATUREL EI ESIINNY VAIN ELØMØNI ALUSSA VAAN TOISTUU JA ALKAA JOKA HETKI !LKUPERØINEN ELI LUONNOLLINEN HAVAINTO ON AJATTELUA EDELTØVØØ KOMMUNI KOINTIAMME MAAILMAN KANSSA

v,UONNOLLINEN HAVAINTO EI OLE TIEDE SE EI ASETA ASIOITA JOIHIN TIEDE KOHDISTUU SE EI PIDØ NIITØ ETØISYYDEN PØØSSØ TUTKIAKSEEN NIITØ VAAN SE ELØØ NIIDEN KANSSA SE ON KØ SITYS ;OPINION= TAI ALKUPERØINEN LUOTTAMUS ;FOI ORIGINAIRE=

JOKA SITOO MEIDØT MAAILMAAN KUIN KOTIMAAHAMME (A

VAITUN OLEMINEN ON ESIPREDIKATIIVISTA OLEMISTA JOTA KOHTI KOKO OLEMASSAOLOMME ON KIINNITTYNYTv

v;0=ERINTEISTEN HAVAINNON TEORIOIDEN VIRHE ON INTELLEKTU AALISTEN OPERAATIOIDEN TUOMINEN HAVAINTOON ITSEENSØv (AVAINNOSSA AISTIKOKEMUS YHDISTYY YHDEKSI MAAILMAKSI MUTTA TØMØ EI TAPAHDU PØØTTELYSSØ EIKØ TØMØ YKSEYS OLE KØSITTEELLINEN YKSEYS +UN ESIMERKIKSI KATSON KAUKANA OLEVAA ASIAA NIIN LØHELLØ OLEVA ASIA ESIM SORMI NØYTTØYTYY KAHTENA +UN SIIRRØN KATSEENI LØHELLØ OLEVAAN ASIAAN SEN KAKSI NØKYMØØ SULAUTUVAT YHTEEN +YSE EI OLE TIETØVØN SUBJEKTIN PØØTTELYSTØ VAAN RUUMIISTA JONKA SILMØT MUO DOSTAVAT YHDEN ELIMEN JA JOKA SUUNTAUTUU YHDESSØ KATSEESSA KOHTI ASIAA ITSEØØN 3AMOIN KUN HAVAITSEN JONKIN ASIAN EN PØØTTELE ANNETUISTA ASPEKTEISTA SEN KOKONAISUUTTA VAAN MENEN SUORAAN SIIHEN (AVAINNON SYNTEESI EI OLE INTELLEK TUAALINEN SYNTEESI KOSKA HAVAINNON KOHDE EI OLE MAHDOL LINEN TAI VØLTTØMØTšN VAAN TODELLINEN

v!SIAN MERKITYS ASUSTAA TØSSØ ASIASSA KUIN SIELU ASUSTAA RUUMIISSA SE EI OLE ULKOASUJEN TAKANA 4UHKAKUPIN MER KITYS ;= EI OLE TIETTY IDEA TUHKAKUPISTA JOKA JØRJESTØØ YHTEEN AISTITUT ASPEKTIT JA JOKA ON AINOASTAAN YMMØR RYKSEN TAVOITETTAVISSA VAAN SE ELØVšITTØØ TUHKAKUPIN SE TULEE ILMISELVØSTI LIHAKSI SIINØv

(AVAINNOSSA MEILLØ ON SUORA PØØSY ASIOIDEN MERKITYKSIIN

!SIA ON KUIN TUTUT KASVOT JOIDEN ILME TUNNISTETAAN VØLIT TšMØSTI 3AATAMME KUITENKIN EREHTYØ ESIMERKIKSI JOKIN KAUEMPAA NØHTY SAATTAA OSOITTAUTUA JOKSIKIN MUUKSI KUN TULEMME LØHEMMØKSI -UTTA TIEDØMME EREHTYNEEMME VAIN KOSKA MEILLØ ON TOTUUS JOSTA KØSIN TUNNISTAMME ERHEEN JA KORJAAMME SEN (AVAINTO ON PØØSYMME TOTUUTEEN 3E ON 7AHR.EHMUNG TODEN OTTAMINEN JA VAIN TØSTØ OTTEESTA KØSIN MEILLE AVAUTUU TODELLISUUS vEI OLE MUUTA TODELLISUUTTA KUIN SE MIKØ ILMENEEv .IIN IKØØN EMME VOI KØSITTØØ SELLAISTA MIKØ EI OLE HAVAITTU TAI HAVAITTAVISSA SILLØ v;K=UTEN "ERKELEY SANOI JOPA AAVIKOLLA JOLLA EI OLE KOSKAAN KØYTY ON AINAKIN YKSI KATSOJA JA SE OLEMME ME ITSE KUN AJATTELEMME SITØv

-AAILMAA EI OLE ILMAN HAVAITSIJAA EIKØ HAVAITSIJAA OLE ILMAN HAVAITTAVAA MAAILMAA (AVAITTU MAAILMA ON LUONNOL LINEN MAAILMALE MONDE NATUREL JONKA KESKELTØ VOIMME HA VAHTUA LšYTØMØØN ITSEMME JO TOIMIMASTA 4ØLLØ MAAILMALLA JOSSA ELØMME ON YKSEYTENSØ VAIKKA HENKI EI KYKENEKØØN KOKOAMAAN SEN PUOLIA YHTEEN JA ESITTØMØØN SITØ ITSELLEEN LØ PINØKYVØNØv;+=UN HAVAITSEN OLEN NØKšKULMANI ;ELI RUU MIINI= KAUTTA KOKO MAAILMASSA JA EN EDES TIEDØ NØKšKENTTØNI RAJOJAv %SIMERKIKSI HAVAITESSANI TUTUN MAISEMAN EN AJATTELE TOISTA MAISEMAA JONKA NØKISIN JOS SEISOISIN SEN REU NALLA %N MYšSKØØN REPRESENTOI MITØØN EN KUVITTELE TOISTA MAISEMAA ENKØ SEN JØLKEEN KOLMATTA +AIKKI MAISEMAT OVAT JO SIELLØ YHTEENLIITTYNEINØ JA AVOIMINA -AAILMASSA OLEMINEN ON EKSTAATTISTA -AAILMA AVAUTUU AINA JOSTAIN NØKšKULMASTA YLITTØEN TUON NØKšKULMAN v-AAILMA ON KOKONAAN SISØLLØNI JA MINØ OLEN KOKONAAN ITSENI ULKOPUOLELLAv

,OPUKSI REmEKTIO JA lLOSOlA

v+AUKANA SIITØ ETTØ lLOSOlA NØYTTØISI MEISTØ ELØMØN HYš

DYTTšMØLTØ TOISTOLTA SE ON MEILLE PØINVASTOIN TØRKEØ ASIA

JOTA ILMAN ELØMØ SAATTAISI KADOTTAA ITSENSØ TIETØMØTTš

MYYTEEN ITSESTØØN TAI KAAOKSEEN -UTTA TØMØ EI TARKOITA ETTØ REmEKTION TULISI INNOSTUA LIIKAA ITSESTØØN TAI TEESKEN NELLØ OLEVANSA TIETØMØTšN ALKUPERØSTØØNv

-ERLEAU0ONTYN EI KØØNNØ SELKØØNSØ lLOSOlALLE JA REF LEKTIOLLE PALATESSAAN ALKUPERØISEEN HAVAINTOON (ØN EI MYšSKØØN VØITØ ETTØ TIETO JA AJATTELU OLISI PALAUTETTAVA AIS TIMUKSIIN 3EN SIJAAN HØN PALAA ERØØNLAISESSA ARKEOLOGISESSA PROSESSISSA SIIHEN PERUSTAAN JOKA MAHDOLLISTAA TIETØMISEN JA AJATTELEMISEN KOKEMUKSEEN (AVAINTO ON vLOGOS SYNTY MISEN TILASSAv 0ALUU REmEKTOIMATTOMAAN EI KIELLØ REmEK TIOTA VAAN PØINVASTOIN TØMØ REmEKTOIMATON TAVOITETAAN REmEKTIOSSA 3ITEN REmEKTION TAVOITTAMA REmEKTOIMATON EI MYšSKØØN OLE SE JOLLE REmEKTIO PERUSTUU 2EmEKTIO EI SAA SILTI UNOHTAA ALKUPERØØNSØ REmEKTIO ON AITOA VAIN KUN SE YMMØRTØØ ITSENSØ vREmEKTIONAREmEKTOIMATTOMASTAv R£mEXIONSURUNIRR£m£CHI

0H£NOM£NOLOGIE DE LA PERCEPTION EI OLE VAIN KOKOELMA VØITTEITØ RUUMIISTA TIETOISUUDESTA HAVAINNOSTA JA MAAIL MASTA VAAN SE SELVITTØØ ERITYISTØ AJATTELUTAPAA FENOMENO LOGIAA 3E KØY HAVAITSEMISTA KØSITTELEVØN KESKUSTELUN ALLA TOISTA KESKUSTELUA TØSTØ REmEKTOIMATTOMAN REmEKTOIMISESTA SEN LUONTEESTA JA MAHDOLLISUUDESTA -ERLEAU0ONTYN l LOSOlAN KESKEINEN ONGELMA ON lLOSOlA ITSE !NKARALLE REmEKTIOLLE EI RIITØ ETTØ SE TUNNISTAA ITSENSØ REmEKTIONAREF LEKTOIMATTOMASTA VAAN SEN ON MYšS REmEKTOITAVA ITSEØØN ELI AJATELTAVA SUHDETTAAN REmEKTOIMATTOMAAN

2EmEKTOIVA SUBJEKTI YMMØRTØØ PERUSTUVANSA REmEKTOI MATTOMALLE RUUMIILLISELLE SUBJEKTILLE 3AMALLA HETKELLØ KUN REmEKTIO ALKAA SE HUOMAA OLEVANSA JO TØØLLØ JO SYNTYNYT 3UBJEKTILLA ON HISTORIANSA SE ON AJALLINEN 4ØMØ EI TAR KOITA ETTØ RUUMIS ON AJASSA VAAN SE ON PIKEMMINKIN AIKA ITSE SAMOIN KUIN SE ON TILA ITSE v!IKA TØYTYY YMMØRTØØ SUBJEKTINA JA SUBJEKTI AIKANAv 3UBJEKTI EKSISTOI NYKYHET KESSØØN MENNEISYYTENØ JA TULEVAISUUTENA SYNTYMØNSØ JA KUOLEMANSA VØLISSØ SUBJEKTIN ELØMØ ON AIKA 3ITEN REmEKTIO KANTAA MUKANAAN YLIMUISTOISTA SYNTYMØØNSØ JOKA EI OLE OLLUT SILLE KOSKAAN LØSNØ JA SUUNTAA KOHTI KUOLEMAANSA JOKA EI TULE MYšSKØØN OLEMAAN SILLE KOSKAAN LØSNØ 2EmEKTIO ON AJALLINEN EIKØ SE VOI KOSKAAN IRTAANTUA TØSTØ TOSIASIASTA TAR KASTELLAKSEEN ITSEØØN *UMALAN NØKšKULMASTA

2EmEKTIO EI VOI TEHDØ KOKEMUSTA TØYSIN EKSPLISIITTISEKSI 2ADIKAALI lLOSOlA EI JULISTA ITSEØØN ABSOLUUTTISEKSI TIETOISUU DEKSI VAAN YMMØRTØØ ITSENSØ ONGELMANA.ØIN ON KOSKA v;T=ODELLISUUS LAINAUTUU LOPUTTOMALLE TUTKIMUKSELLE SE ON EHTYMØTšNv -AAILMA ON MYSTEERI EIKØ vKYSEESEEN VOI TULLA SEN HØLVENTØMINEN JONKIN RATKAISUN KAUTTA SE ON RAT KAISUJEN TUOLLA PUOLEN !ITOA lLOSOlAA ON SE ETTØ OPITAAN NØKEMØØN MAAILMA UUDELLEEN ;=v

v&ILOSOl ;= ON AINAINEN ALOITTAJA 4ØMØ TARKOITTAA ETTØ HØN EI PIDØ SAAVUTETTUNA SITØ MINKØ OPPINEET TAI IHMISET YLEENSØ USKOVAT TIETØVØNSØ 3E TARKOITTAA MYšS ETTØ lLO SOlA ITSE EI SAA PITØØ PØØMØØRØØNSØ SAAVUTETTUNA SILLOIN KUN KYKENEE LAUSUMAAN TOTUUKSIA ETTØ SE KOKEE OMAN ALKUNSA YHØ UUDESTAAN ETTØ SE ON KOKONAAN TØMØN ALUN KUVAAMISTA JA LOPULTA ETTØ RADIKAALIIN REmEKTIOON KUULUU TIETOISUUS SIITØ ETTØ SE ITSE ON RIIPPUVAINEN REmEKTOIMAT TOMASTA ELØMØSTØ JOKA ON SEN ALKUPERØINEN PYSYVØ JA LOPULLINEN TILANNEv