• Ei tuloksia

.EUVOSTOLIITON SORTUMISEN JØLKEEN vSORTUMISENv KOSKA SE ON YKSI KAHDEN TORNIN SORTUMISEN ENSIMMØISISTØ PILAREISTA JA PREMISSEISTØ 6UONNA VASTA VALTAAN TULLUT #LINTON JULISTI 9+LLE ETTØ HØNEN MAANSA KØYTTØISI TARPEELLISEKSI KAT SOMALLAAN TAVALLA POIKKEUSARTIKLAA ARTIKLA JA ETTØ HØNTØ LAINATAKSENI 9HDYSVALLAT TOIMISI vMONENKESKISESTI MIKØLI MAHDOLLISTA MUTTA YHDENKESKISESTI MIKØLI VØLTTØMØTšNTØv

4ØMØ JULISTUS OTETTIIN UUDELLEEN KØYTTššN JA VAHVIS TETTIIN USEAMMIN KUIN KERRAN .IIN TEKI -ADELEINE !LBRIGHT 9+LØHETTILØØNØ JA 7ILLIAM #OHEN PUOLUSTUSMINISTERINØ

*ØLKIMMØINEN ILMOITTI ETTØ 9HDYSVALLAT OLI VALMIS YHDEN KESKISEEN SOTILAALLISEEN INTERVENTIOON SIIS VAILLA 9+N TAI TURVALLISUUSNEUVOSTON ENNAKKOSUOSTUMUSTA KAIKKIA ROISTO VALTIOITA VASTAAN AINA KUN PANOKSENA OLISIVAT SEN ELINTØRKEØT INTRESSIT *A HØNELLE ELINTØRKEØT INTRESSIT TARKOITTIVAT LAINAAN JØLLEEN vESTEETšNTØ PØØSYØ TØRKEIMMILLE MARKKINOILLE ENER GIALØHTEILLE JA STRATEGISIIN RESURSSEIHINv SEKØ KAIKKEA MINKØ vKANSALLINEN TUOMIOVALTAv SELLAISEKSI MØØRITTELISI 2IITTI SIIS ETTØ AMERIKKALAISET OMAN MAANSA SISØLLØ JA KELTØØN KYSY MØTTØ ARVIOIVAT vELINTØRKEØN INTRESSINSØv OHJAAVAN HEITØ LšYTØMØØN SYYN TODELLA HYVØN SYYN OTTAA HYšKKØYKSEN KOHTEEKSI AJAA EPØTASAPAINOON TAI TUHOTA JOKAINEN VALTIO JONKA POLITIIKKA OLISI TØTØ INTRESSIØ VASTAAN

*OTTA TØMØ SUVEREENI YHDENKESKISYYS TØMØ SUVERENI TEETIN JAKAMATTOMUUS JA OLETETUSTI DEMOKRAATTISEN JA NOR MAALIN 9+INSTITUUTION LOUKKAAMINEN SAATETTIIN OIKEUTTAA JOTTA TØMØ VAHVIMMAN PERUSTE KYETTIIN PERUSTELEMAAN TØYTYI UHKAAVANA VIHOITTELIJANA PIDETTY VALTIO JULISTAA TOI MINTATAVOILTAAN ROISTOVALTIOKSI v2OISTOVALTIO ON SE JONKA 9HDYSVALLAT SELLAISEKSI MØØRITTELEEv SANOI SUORAAN 2OBERT 3 ,ITWAK 3AMALLA 9HDYSVALLAT ASETTUI ROISTOVALTIOIDEN JOUKKOON ILMOITTAMALLA TOIMIVANSA YHDENKESKISESTI 3YYSKUUN 9+ ANTOI ROISTOVALTIO 9HDYSVALLOILLE VIRALLISEN LUVAN TOIMIA KUTEN ROISTOVALTIO RYHTYØ KAIKKIIN TARPEEL LISIKSI KATSOTTUIHIN TOIMIIN SUOJAUTUAKSEEN NIIN SANOTULTA vKANSAINVØLISELTØ TERRORISMILTAv KAIKKIALLA MAAILMASSA

-UTTA MITØ SYYSKUUN TAPAHTUI 4AI MITØ SILLOIN TAR KEMMIN SANOTTUNA ILMAANTUI AVAUTUI TAI VARMISTUI +AIKEN SEN LISØKSI MITØ ISKUISTA ON VOITU ENEMMØN TAI VØHEMMØN OIKEUTETUSTI SANOA JA MIHIN EN ENØØ PALAA MITØ OIKEIN TULI SELVØKSI TUONA PØIVØNØ JOKA EI OLLUT NIIN ENNAKOIMATON KUIN VØITETTIIN 3EURAAVA LIIAN ITSESTØØNSELVØ JA VALTAVA TO SIASIA KYLMØN SODAN JØLKEEN ABSOLUUTTISELLA UHKALLA EI ENØØ OLLUT VALTIOLLISTA HAHMOA *OS VIELØ KYLMØN SODAN AIKANA KAHDEN VALTIOLLISEN SUPERVALLAN VØLINEN KAUHUN TASAPAINO SAATTOI KONTROLLOIDA YDINASEPOTENTIAALIA NYT SEN LEVIØMINEN 9HDYSVALTOJEN JA SEN LIITTOLAISALUEIDEN ULKOPUOLELLE EI OLLUT ENØØ MINKØØN VALTION KONTROLLOITAVISSA /LKOONKIN ETTØ ISKUJEN SEURAUKSIA PYRITØØN HILLITSEMØØN 3ILTI LUKUISAT MERKIT OSOITTAVAT SELVØSTI MITØ SYYSKUUN 9HDYSVALLOILLE JA MUULLE MAAILMALLE KENTIES TRAUMAATTISENA KOKEMUKSENA OLI 4OISIN KUIN TRAUMASTA YLEENSØ AJATELLAAN SE EI MUODOS TUNUT HAAVOITTAVASTA VAIKUTUKSESTA JONKA OLISI AIHEUTTANUT VARSINAISESTI TAPAHTUNUT JUURI TODELLA TAPAHTUNUT TAI TOISTU MISELLAAN UHKAAVA 3EN SIJAAN SE MUODOSTUI YLITSEPØØSEMØT TšMØSTØ HAVAHTUMISESTA ETTØ VAARA ONPAHEMPIJATULOSSA

4RAUMA PYSYY TRAUMAATTISENA JA PARANTUMATTOMANA KOSKA SE TULEE TULEVAISUUDESTA -YšS MAHDOLLINEN AIHEUTTAA TRAUMOJA 4RAUMA SYNTYY SILLOIN KUN VIELØ SYNTYMØTšN HAAVA HAAVOITTAA TODELLA EIKØ VAIN ENNUSMERKKINSØ SIGNAA LILLA 4RAUMAN AJALLISTUMINEN NOUSEE TULEVAISUUDESTA ;LÍ

VENIR= %IKØ TULEVAISUUS MERKITSE TØSSØ AINOASTAAN TOISTEN TORNIEN JA SAMANLAISTEN RAKENTEIDEN MAHDOLLISTA TUHOA EIKØ EDES BAKTEERIPOHJAISILLA KEMIALLISILLA TAI INFORMAATIOASEILLA TEHTØVØN HYšKKØYKSEN MAHDOLLISUUTTA .ØITØKØØN EI TOSIN KOSKAAN VOIDA SULKEA POIS 0AHIN MAHDOLLINEN TULEVA ON YDINHYšKKØYS JONKA KOHTEENA OLISI 9HDYSVALTAIN VALTIOKO NEISTO SE DEMOKRAATTINEN VALTIO JONKA VALTAASEMA ON YHTØ VØØJØØMØTšN KUIN HAURAS SEKØ JATKUVASSA KRIISISSØ SE VALTIO KONEISTO JONKA OLETETAAN OLEVAN NORMAALIEN JA SUVEREENIEN VALTIOIDEN MAAILMANJØRJESTYKSEN TAKUUMIES AINOA JA VII MEINEN VARTIJA 4ØMØ MAHDOLLINEN YDINHYšKKØYS EI SULJE POIS MUITA 3ITØ VOIVAT OLLA SAATTAMASSA ISKUT KEMIALLISILLA BAKTEERIPOHJAISILLA TAI INFORMAATIOASEILLA

.ØITØ HYšKKØYKSIØ OLI KYLLØ HAHMOTELTU JO HYVIN VARHAIN HETI KUN TERMIROGUE 3TATEOLI ILMAANTUNUT -UTTA SILLOIN NIIDEN ALKUPERØ LIITETTIIN VALTIOIHIN ELI VOIMIIN JOTKA OLIVAT ORGANISOITUJA VAKAITA TUNNISTETTAVIA PAIKALLISTETTAVIA JA SIDOTTUJA TIETTYYN ALUEESEEN +OSKA NIILLØ EI OLLUT TAI EI OLETETTU OLEVAN ITSEMURHASUUNNITELMIA NIIHIN SAATTOI VAIKUTTAA PELOTEASEIN 6UONNA EDUSTAJAINHUONEEN PUHEMIES .EWT 'INGRICH SANOI PAINOKKAASTI ETTØ .EU VOSTOLIITTO OLI SENTØØN OLLUT RAUHOITTAVA VASTUSTAJA 3EN LUONTEELTAAN BYROKRAATTINEN JA KOLLEKTIIVINEN VALTA VAILLA ITSEMURHATAIPUMUKSIA OLI YMMØRTØNYT PELOTTEEN KIELTØ (ØN LISØSI ETTØ IKØVØ KYLLØ TØMØ EI ENØØ PITØNYT PAIKKAANSA NYKYMAAILMAN KAHDESTA TAI KOLMESTA HALLITUSJØRJESTELMØSTØ (ØNEN OLISI PITØNYT TARKENTAA ETTEI ENØØ OLLUT KYSE VALTIOISTA TAI HALLITUKSISTA KANSAKUNTAAN TAI MAAHAN LIITTYVISTØ STAATTI SISTA ORGANISAATIOISTA

6AIN ALLE KUUKAUSI SYYSKUUN JØLKEEN OLIN ITSE .EW 9ORKISSA JA NØIN KONGRESSIN JØSENTEN TELEVISIOSSA KERTOVAN TEKNISISTØ TOIMISTA JOIHIN OLI RYHDYTTY .IIDEN TARKOI TUKSENA OLI ESTØØ 6ALKOISEEN TALOON KOHDISTUVAA ISKUA TU HOAMASTA MUUTAMASSA SEKUNNISSA VALTIOKONEISTOA JA KAIKKIA OIKEUSVALTION EDUSTAJIA 0RESIDENTTI VARAPRESIDENTTI JA KOKO KONGRESSI EIVØT SAISI KOSKAAN OLLA SAMASSA PAIKASSA SAMAAN AIKAAN KUTEN ESIMERKIKSI PRESIDENTIN LIITTOVALTION TILAA KOSKEVAN PUHEEN PØIVØNØ JOSKUS ON TAPAHTUNUT +YLMØN SODAN AIKANA TØTØ ABSOLUUTTISTA UHKAA OLI VIELØ PYSTYTTY HAL LITSEMAAN STRATEGISTEN PANOSTEN TEORIALLA .YT KUN UHKA SEN SIJAAN EI TULLUT LAILLISESTI PERUSTETUSTA EIKØ EDES POTENTIAALI SESTA VALTIOSTA JOTA VOISI KOHDELLA KUTEN ROISTOVALTIOTA SITØ EI ENØØ VOITU HALLITA 4ØMØ LEIMASI TURHANPØIVØISYYDELLØ TAI HYšDYTTšMYYDELLØ KAIKKI RETORISET MENOT SOTILASMENOISTA PUHUMATTAKAAN JOITA KØYTETTIIN OIKEUTTAMAAN SANA SOTA SEKØ TEESI ETTØ vKANSAINVØLISEN TERRORISMIN VASTAINEN SOTAv TØYTYI KOHDISTAA MØØRØTTYIHIN VALTIOIHIN JOTKA TOIMIVAT TALOUDELLISENA TUKENA LOGISTISENA TUKIKOHTANA TAI TURVA PAIKKANA TERRORISMILLE TAI VALTIOIHIN JOTKA SAATTOIVAT KUTEN

!MERIKASSA ON TAPANA SANOA TUKEA SPONSOR TAI SUOJELLA HARBOR TERRORISMIA

3OTA JA TERRORISMI

+AIKKI NØMØ YRITYKSET IDENTIlOIDA vTERRORISTISETv VALTIOT TAI ROISTOVALTIOT OVAT vRATIONALISAATIOITAv .IIDEN TEHTØVØNØ EI OLE KIELTØØ ABSOLUUTTISTA AHDISTUSTA VAAN PIKEMMINKIN PANIIKKI JA KAUHU SEN TOSIASIAN EDESSØ ETTEI ABSOLUUTTINEN UHKA VOI ENØØ PYSYØ JONKIN VALTION KONTROLLISSA TAI OLLA PERØISIN YLIPØØNSØ MISTØØN VALTIOLLISESTA MUODOSTELMASTA

4ØMØN IDENTITEETTIPROJEKTION AVULLA TØYTYI PIILOTTAA n ENNEN KAIKKEA ITSELTØØN n SE MAHDOLLISUUS ETTØ YDINASEPOTENTI AALIA TAI JOUKKOTUHOASEITA TUOTETAAN JA NIITØ ON SAATAVILLA PAIKOISTA JOTKA EIVØT LIITY MIHINKØØN VALTIOON EI EDES ROISTOVALTIOON 3AMAT YRITYKSET JA ELEHDINNØT SAMAT vRATIO NALISAATIOTv JA TORJUNNAT KULUTTAVAT VOIMIAAN AIVAN TURHAAN KUN NE EPØTOIVOISESTI YRITTØVØT IDENTIlOIDA ROISTOVALTIOT JA PITØØ HENGISSØ KUOLLEITA KØSITTEITØ KUTEN SOTA VANHAN KUNNON EUROOPPALAISEN OIKEUDEN MUKAISESSA MIELESSØ JA TERRORISMI 4ØSTØ LØHTIEN MEITØ VASTASSA EI NØET ENØØ OLE KLASSINEN KANSAINVØLINEN SOTA KOSKA YKSIKØØN VALTIO EI OLE SELLAISTA 9HDYSVALTOJA VASTAAN JULISTANUT EIKØ SELLAISEEN VAL TIONA RYHTYNYT +UN LØSNØ EI OLE YHTØKØØN KANSALLISVALTIOTA NIMENOMAAN KANSALLISVALTIONA MEITØ VASTASSA EI LIIOIN OLE SISØLLISSOTA EIKØ EDES vPARTISAANISOTAv 3CHMITTIN MIELENKIIN TOISTA KØSITETTØ KØYTTØØKSENI KOSKA ENØØ EI OLE KYSE VASTA RINNASTA ALUEELLISELLE MIEHITYKSELLE VALLANKUMOUSTAISTELUSTA TAI ITSENØISYYSSODASTA KOLONISOIDUN VALTION VAPAUTTAMISEKSI JA UUDEN PERUSTAMISEKSI 3AMOISTA SYISTØ TERRORISMIN KØSITE TØYTYY TODETA EPØSOPIVAKSI KOSKA SE AINA JA VARSIN PERUSTEL LUSTI ON LIITETTY vVALLANKUMOUSSOTIINv vITSENØISYYSSOTIINv TAI vPARTISAANISOTIINv JOIDEN PANOKSENA HORISONTTINA JA MAA

PERØNØ ON PUOLESTAAN AINA OLLUT VALTIO

.IINPØ ENØØ ON VAIN ROISTOVALTIOITA EIKØ ENØØ OLE ROISTO VALTIOITA +ØSITE ON SAAVUTTANUT RAJANSA SEN AIKA ON TULLUT LOPPUUNSA JOKA ON KAUHISTUTTAVAMPI KUIN KOSKAAN 4ØMØ LOPPU OLI ALUSTA SAAKKA KOKO AJAN LØHELLØ +AIKKI TUON LOPUN MERKIT JOTKA JUURI OLEN NOSTANUT ESIIN OVAT OLLEET JOLLAKIN TAVOIN KØSITTEELLISIØ .IIHIN TØYTYY LISØTØ VIELØ ERØS JOKA ANTAA HAHMON TØYSIN TOISENTYYPPISELLE OIREELLE 3AMAT HENKILšT JOTKA #LINTONIN AIKANA ENITEN KIIHDYTTIVØT JA VOIMISTIVAT TØTØ RETORISTA STRATEGIAA JA KØYTTIVØT HYVØKSEEN DEMONISOIVAA ILMAISUA ROGUE 3TATE ILMOITTIVAT LOPULTA KESØKUUTAJULKISESTI ETTØ HE OLIVAT PØØTTØNEET LUOPUA AINAKIN TUOSTA SANASTA -ADELEINE !LBRIGHT TEKI TIETTØVØKSI ETTEI ULKOASIANMINISTERIš ENØØ PITØNYT SITØ SOPIVANA NIMI TYKSENØ JA ETTØ VASTEDES KØYTETTØISIIN NEUTRAALIMPAA JA MAL TILLISEMPAA ILMAISUA3TATES OF #ONCERN

-ITEN KØØNTØØ 3TATES OF #ONCERN VAKAVALLA NAAMALLA 3ANOKAAMME VAIKKA vHUOLTA AIHEUTTAVIKSI VALTIOIKSIv .E OLISIVAT VALTIOITA JOTKA ANTAVAT MEILLE PALJON HUOLENAIHETTA MUTTA MYšS VALTIOITA JOISTA MEIDØN TØYTYY VAKAVASTI HUO LEHTIA 3AMOIN MEIDØN TØYTYY OMALTA OSALTAMME HUOLEHTIA ETTØ HOIDAMME HYVIN NIIDEN TAPAUKSEN n SEKØ SANAN LØØ KETIETEELLISESSØ ETTØ JURIDISESSA MERKITYKSESSØ +UTEN KAIKKI KYLLØ HUOMASIVAT ROISTOVALTION KØSITTEEN HYLKØØMINEN MERKITSEE ITSE ASIASSA TODELLISTA KRIISIØ OHJUSTENTORJUNTAJØR JESTELMØLLE JA SEN BUDJETILLE 6AIKKA "USH ONKIN AIKA AJOIN KØYTTØNYT ILMAISUA UUDESTAAN TØMØN HYLKØØMISEN JØLKEEN SE ON EPØILEMØTTØ LOPULLISESTI VANHENTUNUT 4ØMØ ON JOKA TAPAUKSESSA HYPOTEESINI JONKA VIIMEISEN PERUSTELUN JA MYšS POHJATTOMAN POHJAN OLEN YRITTØNYT NØYTTØØ 3ANA vROISTOv LØHETETTIIN LAINEILLE JA VAJOSI POHJAAN SEN LØHETYKSELLØ

ON HISTORIA JA KUTEN SANAROGUESE EI OLE IKUINEN

-UTTA vROISTOv JA ROGUE TULEVAT ELØMØØN JONKIN AIKAA KAUEMMIN KUIN ROISTOVALTIOT JA 2OGUE 3TATES JOITA NE ITSE ASIASSA EDELSIVØT

3UOMENTANUT /LLI 3INIVAARA

3UOMENTAJAN HUOMAUTUKSET

!LKUTEKSTI v,A RAISON DU PLUS FORT 9 ATIL DES ›TATS VOYOUSv ILMES TYI AIKAKAUSLEHTI,E -ONDE DIPLOMATIQUESSATAMMIKUUSSA 3E ON OTE SAMANA VUONNA ILMESTYNEEN KIRJAN6OYOUS'ALIL£E ENSIMMØISESTØ ESSEESTØ JONKA MUKAAN OTE ON NIMETTY 3UOMENNOS PERUSTUU LEHDESSØ JULKAISTUUN VERSIOON +APPALEJAKOA JOITAKIN KUR SIVOINTEJA JA YHTØ LISØTTYØ ALAVIITETTØ LUKUUNOTTAMATTA SE VASTAA KIRJAN TEKSTIØ +IITØN 3USANNA ,INDBERGIØ KØØNNšSTØ KOSKEVISTA KOMMEN TEISTA JA KESKUSTELUISTA

2ANSKAKSI ROISTOVALTIO ONUN ›TAT VOYOU3ANALLAVOYOUON TOISAALTA SUBSTANTIIVISET MERKITYKSET vKATUPOIKAv vHULTTIOv vROISTOv vKELMIv vKONNAv JNE vHUONOTAPAINEN IHMINENv SEKØ vHUONOSTI KASVATETTU

LAPSIv TOISAALTA NØITØ VASTAAVAT ADJEKTIIVISET MERKITYKSET $ERRIDA PELAA NØILLØ ADJEKTIIVISILLA MERKITYKSILLØ JA ERI YHTEYKSISSØ vROISTO VALTIOv SISØLTØØ MYšS NØITØ KONNOTAATIOITA /LEN KØØNTØNYT SANAN KUITENKIN JOHDONMUKAISESTI vROISTOKSIv

6OYOUCRATIE/LEN KØØNTØNYT SANAN vROISTOKRATIAKSIv KOSKA TØSSØ YHTEYDESSØVOYOUVIITTAA ROISTOON NIMENOMAAN TERMIN vROISTOVALTIOv TARKOITTAMASSA MIELESSØ +ØØNNšKSENI ON SIIS SAMANLAINEN UUDISSANA KUIN ITSE vROISTOVALTIOKINv -UTTAVOYOUCRATIESANALLA ON RANSKASSA MYšS TOINEN HIEMAN POIKKEAVA JA VAKIINTUNUT MERKITYS 4ØSSØ MER KITYKSESSØ SANAA KØYTTI ENSIMMØISEN KERRAN &LAUBERT 4ØLLšIN SE TAR KOITTAA YHTEISKUNTAA JOSSA VALTAA PITØØ POHJASAKKA KAIKKI KETKUILIJAT JA MUUT KELVOTTOMAT 3EN VOISI KØØNTØØ ESIM vHULTTIOVALLAKSIv 3UO MENKIELISEN LUKIJAN ON SYYTØ MUISTAA TØMØ MERKITYS KUN OTETAAN HUOMIOON MIHIN $ERRIDA TERMILLØ VIITTAA KAIKKIIN SUVEREENEIHIN VALTIOIHIN JOISTA SUVEREENEIMMAKSI 9HDYSVALLAT PYRKII

+REIK vVOIMAv vVALTAv vMAHTIv

0LUS DE VOYOUS4ØSSØ $ERRIDA PELAA KAHDEN ERI RANSKAN RAKENTEEN SAMANKALTAISUUDELLA0LUS DEON SUBSTANTIIVIN MØØRE JA TARKOITTAA vENEMMØN JOTAKINvPLUS DE GENSTARKOITTAA vENEMMØN IHMISIØv.E

PLUSPUOLESTAAN ON KIELTORAKENNE JA TARKOITTAA vEI ENØØv.E PLUS DERAKENTEELLA SANOTAAN ETTØ ENØØ EI OLE JOTAKINIL NY A PLUS DE GENS JOSSAIL Y AVASTAA ENGLANNINTHERE ISJA SAKSANES GIBTRAKENTEITA TARKOITTAA vENØØ EI OLE IHMISIØv KUN TAASIL NY A PAS PLUS DE GENS TARKOITTAA vEI OLE ENEMPØØ IHMISIØv -YšNTšIL Y A PLUS DE GENSTAAS TARKOITTAA vON ENEMMØN IHMISIØv JA VOIDAAN ILMAISTA LYHYEMMIN PLUS DE GENSELI vENEMMØN IHMISIØv $ERRIDAN SANALEIKISSØPLUS DE VOYOUSKAKSIMERKITYKSISYYS RAKENTUU SITEN ETTØ KUN KIELTOMUODOSTA NE PLUSJØTETØØN POIS ENSIMMØINEN OSANESEN KIRJOITUSASU ON SAMA KUIN MØØREELLØPLUS DE%LIPLUS DE VOYOUS vENEMMØN ROISTOJAv JA NE PLUS DE VOYOUS vEI ENØØ ROISTOJAv *OTEN vENEMMØN ROISTOJA JA EI ENØØ ROISTOJAv 4ØSSØ NØHDØØN MITEN $ERRIDALLA RAKENTEIDEN HOMONYMIASTA JOHDETTU SANALEIKKI TUO ESIIN vROISTOVALTIONv KØSIT TEEN SISØISEN PARADOKSIN VAIKKA HØN TOTEAAKIN ETTEI TØMØ TULKINTA TUON KØSITTEEN KØYTTšKELVOTTOMUUDESTA TYYDYTØ HØNTØ .ØHDØKSENI TØMØ vROISTOVALTIOONv SISØLTYVØØ vMITØ ENEMMØN SITØ VØHEMMØNv PARADOKSI ON SIIRRETTØVISSØ MYšS SUVERENITEETIN KØSITTEESEEN 4ØLLšIN

$ERRIDAN SANALEIKIN VOISI AJATELLA PALJASTAVAN JOTAKIN OLENNAISTA MAA ILMANPOLITIIKAN TILANTEESTA )RAKIN SODAN JØLKEEN NYT 9HDYSVALLOILLA ON ENEMMØN SUVERENITEETTIA KUN SE SAA OHJATA KRIISIN JØLKIHOITOA JA EI ENØØ SUVERENITEETTIA KUN SE KØVELEMØLLØ 9+N TURVALLISUUSNEU VOSTON YLI VEI ITSELTØØN MAHDOLLISUUDEN VEDOTA NS vKANSAINVØLISEEN OIKEUTEENv

v3YYv ON TØSSØRAISON.S VALTIOJØRJENRAISON D›TAT KØSITTEEN KAUTTA TØMØRAISONKYTKEYTYY MUIHIN TØSSØ SIINTYVIIN KØSITTEISIIN KUTEN›TATVALTIO TAIINT£RãTINTRESSIETU 4ØSSØ KUVATTU SYY ON NIMENOMAAN VALTION SYY TOIMIA TIETYLLØ TAVALLA -UTTA KUTEN TEKS TIN ALAOTSIKKO LA RAISON DE PLUS FORTvVAHVIMMAN PERUSTEv ANTAA YMMØRTØØRAISONVOI TARKOITTAA MYšS PERUSTETTA SANAN JURIDISESSA TAI PSEUDOJURIDISESSA VAHVIMMAN OIKEUS EI OLE OIKEAA OIKEUTTA MER KITYKSESSØ .ØIHIN MERKITYKSIIN LIITTYVIØ ULOTTUVUUKSIA JA ONGELMIA

$ERRIDA TØSSØ TEKSTISSØ SEKØ6OYOUSTEOKSESSA LAAJEMMINKIN AVAA +ANSAINVØLISTEN SUHTEIDEN TUTKIMUKSEN YKSIKšN JOHTAJA 7OODROW

7ILSON )NTERNATIONAL #ENTER FOR 3CHOLARS TUTKIMUKSLAITOKSESSA (ØN ON OLLUT 9HDYSVALTOJEN KANSALLISEN TURVALLISUUSNEUVOSTON .ATIONAL 3ECURITY #OUNCIL JØSEN (ØNELTØ ILMESTYI VUONNA KIRJA2OGUE 3TATES AND 53 &OREIGN 0OLICY #ONTAINMENT AFTER THE #OLD 7AR

JA HALUT OVAT YHTENEVØISET KOLLEKTIIVISEEN TOIMINTAAN OSALLIS TUVAT EIVØT SAMOIN EHDOIN VOI MAKSIMOIDA OMAA ODOTETTUA HYšTYØØN 3ILLOIN HE OVAT IRRATIONAALISIA *OS VAPAAMATKUS TAMISEN ARKIKØSITYKSESTØ JOHDETTU TEORIA PITØØ PAIKKANSA MITØØN KOLLEKTIIVISIA HYšDYKKEITØ TAI ETUJA EI SYNNY SILLØ RATIONAALISET TOIMIJAT EDISTØVØT VAIN OMAA ETUAAN 4ØTØ VØITTØMØØ ON USEIN PERUSTELTU NS KOMPOSITION VIRHEPØØ TELMØLLØ 4OISIN SANOEN OLETETAAN VIRHEELLISESTI ETTØ JOS JOLLAKIN YHTEISšLLØ ON YHTEINEN INTRESSI NIIN RATIONAALISET YHTEISšN JØSENET PYRKIVØT EDISTØMØØN TUON INTRESSIN SAAVUT TAMISTA

6APAAMATKUSTAMISEN ARKIKØSITYKSEN KONNOTAATIOT RA JOITTAVAT TARKASTELUN KOLLEKTIIVISEN TOIMINNAN ONGELMIIN 6APAAMATKUSTAMISTA KOSKEVASTA KUVASTA TULEE VØØRISTYNYT /NKIN TARPEEN ANTAA VAPAAMATKUSTAMISELLE TEKNINEN MER KITYS JOTTA VAPAAMATKUSTAMISEN YHTEISKUNNALLINEN MERKITYS TULISI SELVØKSI 4ØSSØ ARTIKKELISSA TARKOITAN VAPAAMATKUSTA MISELLA TOIMINTAA JOSSA YKSILš NAUTTII VAPAAMATKAVAIKU TUKSESTA 4OISIN SANOEN VAPAAMATKUSTAMISEN KØSITE RIIPPUU VAPAAMATKAVAIKUTUKSEN KØSITTEESTØ JOKA PUOLESTAAN VAATII TARKEMPAA MØØRITTELYØ !RKIMERKITYKSEN JA TEKNISEN TEOREET TISEN MERKITYKSEN LISØKSI VOIDAAN VIELØ PUHUA VAPAAMATKUS TAMISEN LUONNOLLISESTA MERKITYKSESTØ 4ØLLšIN EI TARKOITETA MUUTA KUIN ETTØ JOKU YKSILš NAUTTII YHTEISTØ HYVØØ KONTRI BUOIMATTA SIIHEN MITENKØØN ,UONNOLLINEN MERKITYS EI SI SØLLØ NIITØ KONNOTAATIOITA JOITA ARKIMERKITYKSELLØ ON MUTTA SE ON KUITENKIN SELLAISENAAN VIELØ VARSIN EPØMØØRØINEN EIKØ TAVOITA KAIKKIA VAPAAMATKUSTAMISEN OLENNAISIA PIIRTEITØ

-ITØ VAPAAMATKAVAIKUTUKSEN KESKEISET TEKIJØT OVAT %N SINNØKIN KYSYMYKSESSØ ON KOLLEKTIIVISEN TOIMINNANYLEINEN PØØMØØRØ 4OISIN SANOEN PØØMØØRØNØ EI OLE YKSITTØINEN KOL LEKTIIVISEN TOIMINNAN SEURAUS KUTEN ESIM SILTA TAI SIISTI YM PØRISTš TAI YLEINEN TURVALLISUUS VAAN JOKIN YLEINEN KAIKKIA KOLLEKTIIVISEN TOIMINNAN PØØMØØRIØ YHTEISESTI LUONNEHTIVA OMINAISUUS 4AI JOS HALUTAAN KAIKKIA KOLLEKTIIVISIA HYšDYK KEITØ JA ETUJA YHTEISESTI LUONNEHTIVA OMINAISUUS

+OLLEKTIIVISEN TOIMINNAN PØØMØØRIEN OMINAISUUKSIA VOIDAAN TARKASTELLA KOLLEKTIIVISTEN HYšDYKKEIDEN TAI JULKISHYšDYKKEIDEN OMINAISUUKSIEN NØKšKULMASTA +OL

*YRKI +ONKKA